Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären"

Transkript

1 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären

2 Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt. Företagens möjligheter och förmåga till snabb anpassning blir därför allt viktigare för deras konkurrenskraft. Behovet av anpassning och omställning påverkar också förutsättningarna för företagens medarbetare. För företagen blir det därför allt viktigare att ha väl fungerande kompetensförsörjning. Rätt person på rätt plats i rätt tid blir allt viktigare och kan till exempel betyda att företaget klarar leveransen till kunden i tid eller kan tacka ja till en extra order. Den anpassningsförmågan är svår att klara för många företag i Sverige om de uteslutande skulle använda sig av tillsvidareanställd egen personal. Helt enkelt därför att det inte medger den flexibilitet som företagen har behov av. Där fyller bemanningsbranschen en viktig och nödvändig funktion för många arbetsgivare. Via bemanningsföretag kan det anlitande företaget snabbt få in medarbetare med den kompetens som behövs. Branschens kritiker menar att bemanningsföretagen tränger undan tillsvidareanställningar i företag och att de anställda fastnar i en cirkel av olika tillfälliga arbetsgivare med dåliga utsikter till karriärbyte och lönekarriär. LO har bland annat beskrivit bemanningsbranschen som ett arbetsmarknadspolitiskt experiment. Samtidigt finns belägg för att bemanningsföretagen fyller en viktig funktion på arbetsmarknaden. Branschen är en inkörsport till arbetslivet för personer som annars skulle ha svårt att få en fast anställning, bemanning bidrar till att öka rörligheten och stärker matchningen på arbetsmarknaden. Denna rapport försöker beskriva de långsiktiga effekterna av att arbeta inom bemanningsbranschen avseende sysselsättning, karriär och inkomster. Utgångspunkten i rapporten är år 2002, där har vi identifierat de personer som vid tillfället var anställda inom bemanningsbranschen och följt deras sysselsättningsoch lönekarriär fram till och med år Som jämförelsegrupp har vi analyserat utvecklingen för de individer som var arbetslösa vid samma utgångspunkt och därefter även följt dessa individers fortsatta arbetsliv. Rapporten är författad av Kreicbergs Utredning & Opinion på uppdrag av.

3 Innehåll 3 2. Innehåll 1. Inledning Innehåll Sammanfattning Bemanningsbranschen en översikt Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen... 6

4 Sammanfattning 4 3. Sammanfattning Ungdomar som var anställda inom bemanningsbranschen år 2002 hade åtta år senare en sysselsättningsgrad på 85 procent, vilket är klart högre än rikets sysselsättningsgrad för motsvarande åldersgrupp som motsvarar 81 procent. De unga som var arbetslösa 2002 hade en sysselsättningsgrad 2010 på 69 procent. Samtliga individer oavsett ålder som hade en anställning inom bemanningsbranschen år 2002 hade åtta år senare samma sysselsättningsgrad som motsvarande population i hela riket. Det är alltså framförallt unga som gynnas sysselsättningsmässigt av att haft en anställning inom bemanningsbranschen. Anställningen ger en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden och ger individen både arbetslivserfarenhet, nätverk och kontakter vilket stärker framtida jobbchanser. Bemanningsanställda byter arbetsgivare och bransch i högre utsträckning än andra. Att det förhåller sig så beror på bemanningsbranschens unika förutsättningar och att det är vanligt att kundföretaget anställer den inhyrda. Att få tillfälle att arbeta hos flera olika uppdragsgivare ger också en bättre grund för framtida karriär än om man endast arbetat hos en och samma arbetsgivare under motsvarande period. Ett arbete inom bemanningsbranschen ger goda förutsättningar att kraftigt öka sin framtida förvärvsinkomst. Medianlönen för gruppen som arbetade inom bemanningsbranschen år 2002 ökade med 33 procent fram till och med år För de personer som fortfarande var sysselsatta vid periodens slut uppgick ökningen av medianlönen till hela 47 procent. Ungdomar som 2002 arbetade i bemanningsbranschen hade åtta år senare cirka kronor mer i löneinkomster än de unga som var arbetslösa 2002.

5 Bemanningsbranschen en översikt 5 4. Bemanningsbranschen en översikt Bemanningsbranschen betraktas ofta som en relativt ny företeelse i det svenska näringslivet. Men faktum är att branschen har funnits under ganska lång tid. Dock har den motarbetats och personaluthyrning var till del eller helt förbjuden enligt lag från efterkrigstiden och fram till Efter avregleringen -93 har branschen vuxit snabbt. Rationaliseringar och outsourcing inom näringslivet har under de senaste årtionden gett en bra grund för framväxten av bemanningsbranschen. Dessutom tvingar hård konkurrens många företag att vara mer noggrann med sin kompetensförsörjning vilket också ökar efterfrågan på bemanningsföretagens tjänster. Företag kan inte längre ha över- eller underkapacitet i personalstyrkan långa perioder, utan tvingas av konkurrensskäl att strukturera bemanningen mer precist efter det nuvarande behovet. Tack vare bemanningsföretagen kan personalstyrkan enklare anpassas till konjunktur- och säsongsvariationer. Det är värt att poängtera att de anställda inom bemanningsbranschen är anställda av bemanningsföretaget och inte av kundföretaget. När uppdragsgivaren inte längre behöver bemanningspersonalen flyttas dessa istället till nya kunder. Medarbetaren blir alltså inte uppsagd från sin anställning även om uppdraget hos kundföretaget tar slut. Branschen blev som alla andra hårt drabbad av efterfrågefallet som uppstod under finanskrisens år Men fallet återhämtades dock och antalet personer som under något tillfälle arbetade för bemanningsbranschen under år 2011 uppgick till närmare Diagram 1. Antal personer som under något tillfälle arbetat inom bemanningsbranschen. År År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Källa: Bemanningsföretagen. Bemanningsbranschen skiljer sig från andra branscher genom att en stor del av de som jobbar i branschen utgörs av individer som annars är underrepresenterade på den övriga

6 Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen 6 arbetsmarknaden. Bland annat utgörs cirka 16 procent av de anställda inom bemanningsbranschen av personer som är födda i ett annat land 1. Men även kvinnor, ungdomar och andragenerationsinvandrare är överrepresenterade i bemanningsbranschen i jämförelse med den generella arbetsmarknaden 2. Det är alltså främst de mindre etablerade på arbetsmarknaden som gynnats av tillväxten inom bemanningsbranschen. Därmed är bemanningsföretagen särskilt viktiga på svensk arbetsmarknad. 5. Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen För att kunna besvara frågan om en anställning i bemanningsbranschen är ett bra steg in på arbetsmarknaden eller en återvändsgränd har vi specialbeställt statistik från SCB. Vi studerar uppgifter för hela den grupp som arbetade i bemanningsbranschen under Denna grupp har sedan jämförts med dem som var arbetslösa under samma år. 3 Vi har följt dessa gruppers yrkesliv i två perspektiv. Vi har studerat i vilken grad de är sysselsatta nu och hur höga deras inkomster är. Eftersom en kritik mot branschen är att de som börjar jobba i branschen blir kvar där istället för att få möjligheter på hela arbetsmarknaden inleds avsnittet med en redovisning av de som var anställda i bemanningsbranschen 2002 befinner sig nu. Eftersom bemanningsbranschen är en stor arbetsgivare åt ungdomar har vi även tittat på hur deras inkomstnivå och sysselsättningsgrad har förändrats under vår undersökningsperiod. För att resultaten inte ska påverkas av studenter som arbetar extra inom utesluts de personer som inte tjänade mer än kronor under startåret. På det sättet får vi huvudsakligen med de individer som arbetade heltid i bemanningsbranschen under Om även heltidsstudenterna hade inkluderats finns risken att bilden av hur en anställning i branschen påverkar möjligheterna på arbetsmarknaden hade blivit skev. Studenternas inkomstkarriär påverkas sannolikt mer av deras utbildning än av eventuella extrajobb under utbildningstiden. 5.1 Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgraden hos de som arbetade inom bemanningsbranschen år 2002 var åtta år senare nästan identisk med hur det ser ut i populationen 4 som helhet. För männen som arbetade inom bemanningsbranschen år 2002 var 83 procent sysselsatta åtta år senare. 1 Bemanningsföretag En språngbräda för integration., Hur fungerar bemanningsbranschen? IFAU, Det bör påpekas att definitionen av arbetslösa i SCBs registerbaserade statistik inte är densamma som i arbetskraftsundersökningarna. I denna statistik definieras arbetslösa som de som fick huvuddelen av sin inkomst från arbetslöshetsförsäkringen under det aktuella året. 4 För att jämförelsen ska bli rättvis har vi använt oss av åldersgruppen år eftersom samtliga som var anställda av bemanningsbranschen år 2002 nu är åtta år äldre.

7 Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen 7 Motsvarande andel för kvinnorna var 80 procent. För hela arbetsmarknaden var sysselsättningsgraden 85 procent för männen och 78 procent för kvinnorna. Som jämförelsegrupp kan vi titta på de som var arbetslösa 5 vid startåret För denna grupp var sysselsättningsgraden åtta år senare endast på cirka 50 procent. Den låga sysselsättningsgraden för denna grupp reflekterar framförallt att många personer har lämnat arbetsmarknaden under mätperioden, bland annat har de gått i pension. Men även för gruppen som var yngre än 25 år vid startåret finns också betydande skillnader i sysselsättningsgrad. Dessa personer är cirka år vid slutåret och var således inte aktuella för att gå i pension. I den gruppen är sysselsättningsgraden betydligt högre, även för de som var arbetslösa vid startåret, som har en sysselsättningsgrad på 69 procent. Men det är långt från den sysselsättningsgrad som de som arbetade inom bemanningsbranschen vid startåret uppnår. För dem var motsvarande sysselsättningsgrad hela 85 procent vid slutåret. Sysselsättningsgraden var betydligt högre än motsvarande notering för hela åldersgruppen (25-34 år) som uppgick till 81 procent. Det verkar således vara framförallt ungdomar som gynnas sysselsättningsmässigt av att haft en anställning inom bemanningsbranschen. Anställningen ger en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden och ger individen arbetslivserfarenhet, nätverk och kontakter vilket stärker framtida jobbchanser. Diagram 2. Sysselsättningsgrad år 2010 med avseende på sysselsättning år 2002, samt jämförelse med hela arbetsmarknaden 90% 80% 70% 85% 83% 78% 80% 85% 81% 69% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 52% 50% Män Kvinnor Ungdomar Hela arbetsmarknaden Bemanningsbransch Arbetslös Källa: Bemanningsföretagen. Såldes är en anställning i ett bemanningsföretag gynnsam för de framtida chanserna för jobb. Men hur har karriären påverkats för de med en bemanningsanställning 2002 utvecklats under samma tid? 5 Gruppen arbetslösa definieras som de som fick huvuddelen av sin inkomst från arbetslöshetsförsäkringen under startåret 2002.

8 Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen Karriärbyte Att ha en rörlighet på arbetsmarknaden är viktigt för en väl fungerande matchning där rätt kompetens finns på rätt jobb. Högre rörlighet, ger också fler jobböppningar och därmed fler chanser för arbetssökande att hitta ett jobb. Överlag är svenskar relativt ovilliga att byta arbetsgivare. I genomsnitt stannar en person närmare 11 år hos samma arbetsgivare. Som jämförelse kan nämnas att i våra grannländer, Norge och Danmark, är den genomsnittliga anställningstiden ett respektive två och ett halvt år kortare 6. Detta kan till del förklaras av att Sveriges arbetsmarknadslagar missgynnar de personer som byter arbete ofta. Det sker genom de turordningsregler som träder i kraft vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Enligt dessa ska den sist anställda sägas upp först och den näst sist anställde därefter och så vidare. En person som byter jobb förbrukar sitt så kallade arbetsrättsliga kapital när denne slutar ett jobb och som nyanställd hos den nya arbetsgivaren har kortast anställningstid. Men en av bemanningsbranschens tjänster är att erbjuda arbetsgivare tillfällig personal vid arbetstoppar. Många gånger leder detta till att kundföretaget så småningom anställer den inhyrde eller så går personen vidare till nya arbetsuppgifter och nya uppdragsgivare. På så sätt får de anställda inom bemanningsbranschen en fördel som många andra anställda inte har. Fler uppdragsgivare ger ett större nätverk för den anställde och därmed fler möjligheter att byta arbetsgivare och karriär än om den anställda under samma tid endast haft en och samma arbetsgivare. Bemanningsbranschens förmåga att leverera rätt person på rätt plats i kombination med att de bemanningsanställda får ett större nätverk att nyttja borde leda till att de anställda inom bemanningsbranschen skiljer sig åt när det gäller att byta arbetsgivare. För att kontrollera detta har vi beställt registerbaserad statistik från SCB. Där har vi tittat på samtliga individer som var anställda inom personaluthyrning 7 år Sammantaget fanns det personer anställda inom branschen och som minst hade kronor i årsinkomst. Av dessa var 43 procent män och 57 procent kvinnor. Bemanningsbranschen är även känd för att vara ett steg in på arbetsmarknaden för ungdomar. Därför har vi även specifikt undersökt denna grupp 8. När vi studerar dessa individer år 2010 ser vi att de i en betydande utsträckning bytt arbetsgivare och bransch sedan startåret. Av männen är det 11 procent som åtta år senare fortfarande arbetar inom personaluthyrning. Hos kvinnorna är samma andel knappt 13 procent. Av de som var yngre än 25 år vid startåret är det endast 7 procent som fortsatt arbetar inom samma bransch. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning på området. Enligt en forskningsstudie 9 av flödena till och från bemanningsbranschen är det en hög andel som går vidare från en bemanningsanställning till en annan anställning. Detta gäller framförallt ungdomar och invandrare. Resultaten visar alltså att en anställning inom bemanningsbranschen leder till betydande karriärmöjligheter. Efter åtta år arbetar närmare 70 procent i en annan bransch. För 6 Källa: OECD 7 SNI2002, kod Ungdomar klassificeras i rapporten som de personer som var yngre än 25 år vid startåret Hur fungerar bemanningsbranschen? IFAU, 2004.

9 Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen 9 ungdomar är andelen nästan uppe i 80 procent. Det är uppseendeväckande stora andelar med tanke på att en genomsnittlig person stannar kvar hos en och samma arbetsgivare i cirka 11 år innan man byter arbetsplats. Diagram 3. Anställda inom personaluthyrning år Deras sysselsättning åtta år senare. 90% 80% 78% 72% 70% 67% 60% 50% 40% 30% Personaluthyrning Annan bransch Arbetslös Övrigt 20% 10% 0% Män Kvinnor Ungdomar Källa: SCB 5.3 Lönekarriär Gruppen som ingick i undersökningen uppnådde en medianinkomst på kr/år vid startåret Återigen bör det nämnas att endast personer med en årsinkomst på kronor eller högre ingår i undersökningen. Det gör att medianlönen givetvis blir högre än den annars hade varit. Vid startåret förelåg endast små inkomstskillnader mellan män och kvinnor. Ungdomar hade en klart lägre medianinkomst. Vid en jämförelse med inkomsterna vid slutåret 2010 har gruppen överlag fått betydande löneökningar. Sammanlagt har medianinkomsten ökat med 33 procent sedan startåret och låg år 2010 på kronor/år. Männens inkomst har ökat snabbare än kvinnornas. Förklaringen till könsskillnaderna ligger förmodligen i att kvinnor i en större utsträckning går ned i arbetstid under småbarnsåren. Om vi bara tittar på individer som inte har småbarn vid slutåret är könskillnaderna i lönenivå i princip helt borta. Av de som var yngre än 25 år vid startåret låg inkomsterna på kronor/år åtta år senare. För att få en uppfattning om hur stora dessa inkomstökningar är i ett relativt perspektiv har vi hämtat in data från inkomst- och taxeringsregistret. Enligt dessa låg den genomsnittliga årsbruttoinkomsten för alla arbetande personer på kronor vid startåret. Åtta år senare noteras samma inkomst till kronor, vilket ger en ökning på 24 procent. Vi är medvetna om att jämförelsen inte är helt rättvis. För hela den sysselsatta populationen har vi mätt hur genomsnittslönen utvecklats medan vi använt medianlönen för de som var anställda inom bemanningsbranschen. Men skillnaden mellan de bägge beräkningssätten borde inte betyda så mycket eftersom att vi tittar på ett stort antal individer.

10 Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen 10 En trolig orsak till den relativt kraftiga inkomstutvecklingen ligger i de bemanningsanställdas benägenhet att byta arbetsgivare. Enligt undersökningar som fackförbundet Jusek utför är det framförallt vid byte av jobb som det finns tillfälle att öka sin inkomst. Personer som byter jobb får nästan en dubbelt så hög löneökning under ett givet år än de som under motsvarande år stannade kvar på samma jobb. Vi kan konstatera att inte heller när det gäller inkomstkarriär är det någon nackdel att ha jobbat inom bemanningsbranschen. Diagram 4. Medianinkomst för anställda inom bemanningsbranschen år År 2002 År Totalt Män Kvinnor Ungdomar Källa: SCB Vid en jämförelse av inkomstutvecklingen mellan grupperna kvarstår skillnaderna som noterades när vi analyserade sysselsättningsgraden. De som var arbetslösa under startåret hade åtta år senare en medianinkomst på kronor/år att jämföra med gruppen som var anställda inom bemanningsbranschen där inkomsten uppgår till kr/år. Men anledningen till de stora skillnaderna förklaras till stor del av skillnaderna i sysselsättningsgrad. Eftersom vi mäter tjänsteinkomster dras medianen ned hos gruppen som var arbetslösa vid startåret. En stor del av dessa har inga tjänsteinkomster alls vid slutåret eftersom de i högre grad har lämnat arbetsmarknaden. Men det gäller i mindre grad gruppen som var yngre än 25 år vid startåret. Och här är också skillnaden i medianinkomst betydligt lägre än för de övriga grupperna. Men trots det skiljer det ändå cirka kronor i årsinkomst beroende på om man var anställd inom bemanningsbranschen eller om man var arbetslös vid startåret. För de ungdomar som var arbetslösa vid startåret uppmättes en medianlön på drygt kronor/år vid slutåret. Motsvarande notering för de ungdomar som var anställda inom bemanningsbranschen ligger på drygt kronor. Det är en så pass stor skillnad att den inte endast kan förklaras av skillnader i sysselsättningsgrad. Diagram 5. Medianinkomst år 2010 med avseende på sysselsättning år 2002.

11 Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen Bemanningsbranschen Arbetslös Totalt Män Kvinnor Ungdomar Källa: SCB För att kontrollera för skillnader i sysselsättningsgrad har vi fortsatt med att exkluderat de individer vars huvudsakliga inkomst kom från annat håll än arbete. På så sätt ges en mer rättvis bild över hur lönenivån har utvecklats under perioden. Av de personer som vid startåret arbetade inom bemanningsbranschen var det personer som fick sin huvudsakliga inkomst från arbete vid slutåret. Samtidigt var det personer som var arbetslösa vid startåret. Av dessa var det personer som vid slutåret fick sin huvudsakliga inkomst från arbete. Skillnaderna i inkomstnivå mellan grupperna är slående. Medianinkomsten för de som var anställda inom bemanningsbranschen vid startåret ligger nu på kronor/år. Motsvarande notering för de som var arbetslösa vid startåret ligger på kronor. De som var anställda inom bemanningsbranschen vid startåret har alltså en medianinkomst som är drygt 30 procent högre än gruppen som vid motsvarande tid var arbetslös. Och eftersom samtliga personer i dessa grupper får sin huvudsakliga inkomst från sitt arbete går det alltså inte att förklara skillnaderna i medianinkomst med olika sysselsättningsgrader. Sysselsättningsgraden för bägge grupperna vid slutåret är ju i detta fall 100 procent. Den största skillnaden finns hos kvinnorna. Här har gruppen som arbetade inom bemanningsbranschen vid startåret cirka 40 procent högre medianlön än motsvarande grupp kvinnor som var arbetslösa vid startåret. För männen uppmäts skillnaden till cirka 26 procent högre medianlön. Lägst är skillnaden för de som var yngre än 25 år vid startåret. Här har de som arbetade inom bemanningsbranschen vid startåret cirka 20 procent högre medianlön än de som var arbetslösa vid motsvarande tidpunkt. Det verkar alltså som att arbetslöshet ger större negativa framtida effekter på inkomsten hos kvinnor. Det är också här som könsskillnaderna är störst. Om vi endast tittar på gruppen som var arbetslösa vid startåret har männen drygt 15 procent högre medianinkomst än kvinnorna åtta år senare. Motsvarande skillnad för de som vid startåret arbetade inom bemanningsbranschen ligger på 5 procent till männens fördel. Tittar vi endast på de personer som inte har småbarn minskar skillnaden ytterligare till endast 1,4 procent högre medianlön för männen.

12 Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen 12 Vi nämnde tidigare att medianinkomsten för de som vid startåret arbetade inom bemanningsbranschen låg på kronor/år. Men då fanns även en del personer som lämnat arbetskraften av olika skäl med i populationen, vilket givetvis drar ned medianvärdet. Om vi istället endast beräknar inkomstförändringen för de personer som fortfarande arbetar vid slutåret blir ökningen av medianinkomsten från år 2002 hela 47 procent. En ökningstakt som att en anställning som i ett bemanningsföretag lägger grunden för en bra lönekarriär. Diagram 6. Medianinkomst* år 2010 med avseende på sysselsättning år Bemanningsbranschen Arbetslös Källa: SCB Totalt Män Kvinnor Ungdomar *Endast personer vars huvudsakliga inkomst år 2010 kommer från arbete

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar*

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar* . Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU genomför årligen en undersökning riktad till alla Sveriges kommuner angående sommarjobb respektive feriepraktik för ungdomar. Undersökningen riktar

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

En rapport om villkor för bemanningsanställda

En rapport om villkor för bemanningsanställda Oktober 2012 Johan Kreicbergs Europeiskt ungdomsindex 2012 En rapport om villkor för bemanningsanställda på en föränderlig arbetsmarknad Innehåll Inledning... 3 Så utfördes undersökningen... 4 Ingående

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Trender sedan finanskrisen

Trender sedan finanskrisen Trender sedan finanskrisen Rekordhögt antal i arbete 2012 och 200 000 färre i utanförskap Utlandsfödda har nu högre medelarbetstid och högre andel heltidsarbetande än inrikes födda Kvarstående utmaningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Södermanlands län. Företagsamheten 2015

Södermanlands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Deborah Rosman, Skärgårdsvåfflan i Oxelösund. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

knadber 2015 betsmar Septem ör dem? ur går det f Akademikers ar Vilka är de och h

knadber 2015 betsmar Septem ör dem? ur går det f Akademikers ar Vilka är de och h d a 5 1 n 0 2 k r r e a temb m s Sep t e b em? r a s rd r ö f e t e k d i r å g m e ur h d a e och k A a är d k Vil Eva Oscarsson Akademikers arbetsmarknad Vilka är de och hur går det för dem? Eva Oscarsson

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

NOVEMBER 2012. Höjda minimilöner. För eller emot ungdomar?

NOVEMBER 2012. Höjda minimilöner. För eller emot ungdomar? NOVEMBER 2012 Höjda minimilöner Innehåll Inledning...2 Den tudelade arbetsmarknaden...3 Instegsjobben ojämnt spridda bland branscherna...5 Minimilönernas påverkan på sysselsättningen...7 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011 Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011 Erfarenheterna i TSL-systemet pekar på två områden som långsiktigt är av stor betydelse för arbetsmarknadens funktionalitet.

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Oskar Nordström Skans Långtidsutredningen 2011 SOU 2011:11 Analyserar den svenska arbetsmarknaden Sammanfattar relevant forskning i 12 mycket utförliga

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 3 s ökning står

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Företagsamheten 2014 Gotlands län

Företagsamheten 2014 Gotlands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Skapa jobb för unga människor Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från Luleå

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0072(COD) 28 juni 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Fackförbundet ST våren 2012. Referens: Ann-Britt Bern, utredare: 072-212 99 77 Ann-britt.bern@st.org Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24,

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Framtidsjobb för IT-specialister 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb för IT-specialister 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb för IT-specialister 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden Maj 2010 Sveriges största skattebetalare - småföretagen står för välfärden Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Så gjordes undersökningen... 6 Bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt...

Läs mer

Anställningsformer. Ura 1999:13 ISSN 1401-0844. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Anders Pekkari, AMS Utredningsenhet

Anställningsformer. Ura 1999:13 ISSN 1401-0844. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Anders Pekkari, AMS Utredningsenhet Ura 1999:13 ISSN 1401-0844 Anställningsformer Anders Pekkari, AMS Utredningsenhet Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS Utredningsenhet. Anställningsformer

Läs mer

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-13 LS 2015-0521 Landstingsstyrelsen Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Föredragande landstingsråd:

Läs mer

INTEGRATIONS- MOTORN STOCKHOLM

INTEGRATIONS- MOTORN STOCKHOLM RAPPORT 2015:4 INTEGRATIONS- MOTORN STOCKHOLM STOCKHOLM DRIVER INTEGRATIONEN STOCKHOLM ÄR RIKETS INTEGRATIONS- MOTOR STOCKHOLMSREGIONEN VÄXER NÄST SNABBAST I EUROPA, MYCKET TACK VARE DEN ÖKADE INVANDRINGEN.

Läs mer

Otrygghet och flexibilitet

Otrygghet och flexibilitet Otrygghet och flexibilitet Om anställningsvillkor och konsekvenser av arbetsgivares bemanningspolitik i handeln Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Anton Strömbäck Maj 2014 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Framtidsjobb i Malmö och Skåne 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Malmö och Skåne 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Malmö och Skåne 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

Framtidsjobb för ingenjörer 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb för ingenjörer 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb för ingenjörer 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Den ljusnande framtid är vår?

Den ljusnande framtid är vår? Den ljusnande framtid är vår? Hur unga och näringsliv ser på ungdomsarbetslösheten i Sverige En rapport från Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare i samarbete med TNS Sifo 1 Korta fakta från undersökningen

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ).

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ). nyheter arbetsrätt dec 2012. Ny lag om uthyrning av arbetstagare Den första januari 2013 träder en ny lag i kraft. Lagen har sin bakgrund i ett EUdirektiv bemanningsdirektivet. Bemanningsdirektivet har

Läs mer