SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lösningsmedel samt dofttillsats i färger och impregneringsmedel mm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lösningsmedel samt dofttillsats i färger och impregneringsmedel mm."

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Användning: Leverantör: BALSAMTERPENTIN Lösningsmedel samt dofttillsats i färger och impregneringsmedel mm. Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, NORRKÖPING, Tfn: , Fax: I nödsituationer ring Swed Handling AB för ytterligare information om produkten. SOS Alarm: 112 Begär giftinformation. 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR Ämne: Balsamterpentin CAS-nr: EG-nr: Halt %: ca 100 Farosymbol/R-fraser: Xn, N; R10-20/21/22-36/ /53-65 Förklaring till riskfraser: Se punkt FARLIGA EGENSKAPER Hälsorisker: Inandning kan ge hosta, yrsel, trötthet, illamående mm. Avfettar huden, vilket kan ge hudsprickor och rodnad. Irriterar ögonen. Kan ge upphov till kemisk lunginflammation vid förtäring. Risk för allergi med allergiskt eksem vid långvarig och upprepad kontakt. Miljörisker: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Brand- och explosionsrisker: Brandfarligt. Ångorna kan bilda explosionsfarlig blandning med luft. Kläder som blivit förorenade med ämnet utgör brandrisk. 4. FÖRSTA HJÄLPEN Inandning: Frisk luft och vila. Eventuell andningshjälp. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder och tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Kontakt med ögon: Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsätt att spola och kontakta/ uppsök sjukhus eller läkare. Förtäring: Ge om möjligt ett par matskedar grädde eller matolja om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Snarast till sjukhus. Medicinsk information: Risk för aspiration med kemisk lunginflammation som följd. Risk för hjärtarytmi. Ge ej adrenalin, efedrin eller liknande. Ökar hjärtats känslighet för katekolaminer. Utfärdandedatum: Produktnamn: BALSAMTERPENTIN Sid. 1 (5)

2 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Släckmedel: Pulver, koldioxid eller skum Brandbekämpning: Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyles med vatten. Brand- och explosionsrisker: Brandfarligt. Ångorna kan bilda explosionsfarlig blandning med luft. Kläder som blivit förorenade med ämnet utgör brandrisk. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Vallas in med sand, jord eller dylikt och samlas upp. Observera risken för antändning och explosion. Förhindra utsläpp i avlopp. Kontakta räddningstjänsten vid större spill. 7. HANTERING OCH LAGRING Speciella egenskaper och risker: Undvik kontakt med starka oxidationsmedel. Ämnet oxideras lätt i kontakt med luft, ljus och värme. Ångor kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen. Lagring: Förvaras väl tillsluten. Förvaras frånskilt från antändningskällor-rökning förbjuden. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD Gränsvärden: Namn: Balsamterpentin Cas-nr: Gränsvärde: 25 ppm 150 mg/m 3 (NGV) 50 ppm 300 mg/m 3 (TGV) Förebyggande åtgärder: Se till att luftväxlingen är god. MEKANISK VENTILATION och PUNKTUTSUG kan behövas. Behållare hålles så långt som möjligt slutna. Arbetsplats och arbetsplatsmetoder utformas så att direktkontakt med produkten förhindras. Rökning, eld, gnistor eller svetsning förbjuden. Förhindra gnistbildning till följd av statisk elektricitet. Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Andningsskydd: Andningsskydd med gasfilter typ A Ögonskydd: Använd tätslutande skyddsglasögon. Handskydd: Använd skyddshandskar av t ex butylgummi eller neopren. Hudskydd: Använd skyddskläder vid behov. Utfärdandedatum: Produktnamn: BALSAMTERPENTIN Sid. 2 (5)

3 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Utseende: Kokpunkt ( C): Smältpunkt ( C): Flampunkt ( C): 35 Självantändningstemp. ( C): Explosionsgränser (%-%): 0,8- ca 6 Ångtryck (kpa): 0,67 Densitet (g/cm 3 ): 0,855-0,870 Löslighet (vikt-%): Färglös, flyktig vätska med karakteristisk lukt 0,1 (20 C) 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilitet: Stabil vid normala förhållanden. Reagerar med: Starka oxidationsmedel. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Akut oral tox.: LD 50, råtta mg/kg Akut inh. tox.: LC 50, mus ppm/6h Generellt: Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Irriterar ögonen. Ämnet kan tas upp genom huden. Inandning: Kan ge sveda i näsa och svalg, hosta, yrsel, huvudvärk och trötthet samt illamående. Vid höga halter hjärtklappning, risk för njurpåverkan (äggvita i urinen) och blåskatarr med sveda vid urinering samt medvetslöshet. Hudkontakt: Avfettar huden, vilket kan ge hudsprickor och rodnad. Långvarig och upprepad kontakt kan orsaka eksem. Ämnet tas upp genom huden och kan vid omfattande hudkontakt ge liknande besvär som vid inandning. Ögonkontakt: Ger intensiv smärta. Förtäring: Kan ge stark sveda i mun och svalg, magsmärtor, kräkning och diarré samt i övrigt samma besvär som vid inandning. Lunginflammation kan tillkomma efter några timmar - dygn, om ämnet vid förtäring eller kräkning dragits ned i lungorna. Redan några milliliter av ämnet i lungorna kan orsaka lunginflammation. Sensibilisering: Risk för allergi med allergiskt eksem vid långvarig och upprepad kontakt. 12. EKOLOGISK INFORMATION Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Utfärdandedatum: Produktnamn: BALSAMTERPENTIN Sid. 3 (5)

4 13. AVFALLSHANTERING Farligt avfall. Kontakta kommunen eller av Länsstyrelsen godkänd entreprenör. 14. TRANSPORTINFORMATION RID/RID-S, ADR/ADR-S (bil-tåg): Klass: 3 Förp.grupp: III Faronummer: 30 UN-nr: 1299 IMDG (båt): Klass: 3 Förpackn.gr: III EmS: F-E, S-E UN-nr: 1299 Marine Pollutant: Ja 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Faroklass: Xn, N Märkningssymboler: Hälsoskadlig Miljöfarlig R 10 R 20/21/22 R 36/38 R 43 R 51/53 R 65 S (2) S 36/37 S 61 S 62 Brandfarligt Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring Irriterar ögonen och huden Kan ge allergi vid hudkontakt Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Farligt: kan ge lungskador vid förtäring Förvaras oåtkomligt för barn Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten 16. ANNAN INFORMATION Uppgifterna i denna varuinformation anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet men någon försäkran kan inte lämnas att informationen är fullständig. Det är därför i användarens eget intresse att klargöra om informationen är tillräcklig för det ändamål för vilket produkten ska användas. Nytt omarbetat SDB som ersätter version p g a: Nya uppgifter/ ändringar i punkt 1, 2, 3, 4, 6, 14 Utfärdandedatum: Produktnamn: BALSAMTERPENTIN Sid. 4 (5)

5 16. ANNAN INFORMATION Förklaring till riskfraser i punkt 2: R10 Brandfarligt R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring R36/38 Irriterar ögonen och huden R43 Kan ge allergi vid hudkontakt R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön R65 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten Utfärdandedatum: Produktnamn: BALSAMTERPENTIN Sid. 5 (5)