Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med?"

Transkript

1 Ura 2007:2 ISSN Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? AMS Anders Forslund Oskar Nordström Skans Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

2 Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? Innehållsförteckning Sid 1 Inledning Bakgrund: Hur fungerar arbetsmarknaden? Arbetskraftsundersökningarna Sysselsättningen beror på hur många som kan och vill arbeta Befolkningen i aktiv ålder Arbetskraftsdeltagandet Sammanfattning Arbetslöshet och frånvaro Frånvaro Strukturomvandling och arbetstillfällens rörlighet Strukturomvandling Bruttoflöden av arbetstillfällen, vakanser och arbetslöshet Strukturomvandlingens drivkrafter Teknologi och produktivitet Internationell specialisering Efterfrågan Är arbetslöshet alltid tillfällig och sysselsättning alltid permanent? Arbetslöshetens varaktighet Tillfälliga anställningar Hur hittar de arbetslösa jobb? Arbetsmarknaden för olika grupper Sammanfattning... 48

3 3 Den svenska arbetsmarknadens institutioner Den arbetsrättsliga lagstiftningen Medbestämmandelagen Kollektivavtalen Anställningsskydd Den svenska arbetsrätten i ett internationellt perspektiv Arbetsmarknadens organisationer Organisationer inom den privata sektorn Organisationer inom den offentliga sektorn Arbetslöshetsförsäkringen Inträdes- och medlemsvillkor Arbetsvillkor Grundvillkoren Ersättning Grundförsäkring Sanktioner Finansiering Tilläggsförsäkringar och omställningsavtal Omställningsavtal och trygghetsråd Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall Sammanfattning Hur bestäms arbetslösheten på lång sikt? Arbetsmarknaden som en marknad Varför skapas det fler jobb när fler vill arbeta? Arbetslöshet som överutbud Vad skiljer arbetsmarknaden från andra marknader? Säljarens perspektiv Köparens perspektiv Marknadens regler Varför finns det arbetslöshet? Sökfriktioner Företagens lönesättningsstrategier

4 4.3.3 Fackföreningar och avtalade löner Sammanfattning arbetslöshetsmekanismer Vilka faktorer kan påverka jämviktsarbetslöshetens storlek? De arbetslösas konkurrenskraft: produktivitet, missmatch och jobbsökande Arbetslöshetsförsäkringen Arbetsrätten Förhandlingssystem Tillväxt Arbetsdelning Skatter Kan kortsiktiga svängningar ha långsiktiga konsekvenser? Sammanfattning Konjunkturarbetslöshet och stabiliseringspolitikens möjligheter Varför vill vi undvika svängningar i arbetslösheten? Varför har vi konjunktursvängningar? Faktorer som påverkar efterfrågan på varor och tjänster Faktorer som påverkar utbudet av varor och tjänster Finans och penningpolitik vilka möjligheter har olika politikåtgärder att påverka arbetslösheten Stabiliseringspolitiken och efterfrågan Stabiliseringspolitiken på längre sikt Lönebildningsinstitutionernas roll Arbetsmarknadspolitiken som stabiliseringspolitiskt instrument Sammanfattning Arbetsmarknadspolitikens roll Att den arbetslöse accepterar erbjudna arbeten Att den arbetslöse erbjuds de arbeten den söker Att den arbetslöse söker arbete Att arbetsgivare skapar arbetstillfällen Sammanfattning

5 7 Studier av arbetsmarknadspolitikens effekter Mikroekonomiska studier Individeffekter av arbetsmarknadsutbildning Individeffekter av subventionerade anställningar Varför tycks anställningsstöden fungera? Ungdomsprogram Slutord om de mikroekonomiska studierna Makroekonomiska studier Arbetsmarknadspolitikens effekter på matchning Arbetsmarknadspolitikens direkta undanträngningseffekter Effekter på lönebildningen Arbetsmarknadspolitiken och arbetskraftsdeltagandet Totaleffekter på arbetslösheten Slutord om de makroekonomiska studierna Länderjämförelser Slutord om de länderjämförande studierna Sammanfattning Slutord Referenser

6 Förord Den här boken riktar sig till anställda inom Arbetsmarknadsverket som har intresse av att fördjupa sina kunskaper om arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken. Boken kommer att användas i internutbildningen. Den har en sådan utformning att den även ska kunna användas av utomstående som t ex politiker, journalister och studeranden. Boken har på AMS uppdrag skrivits av Anders Forslund och Oskar Nordström Skans. Anders Forslund är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och arbetar som biträdande chef och forskare vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala. Forslunds forskning har huvudsakligen berört arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik och lönebildning. Oskar Nordström Skans är docent i nationalekonomi och arbetar som forskare vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala. Hans forskning baseras på empiriska studier av den svenska arbetsmarknaden, framförallt vad gäller faktorer som påverkar ungdomars inträde på arbetsmarknaden, effekter av arbetsmarknadspolitiska program samt betydelsen av etnisk segregation på arbetsmarknaden. Analyser och slutsatser i boken är författarnas egna. Bo Bylund 5

7 6

8 1 Inledning Denna bok har två huvudsakliga syften. För det första att ge en grundläggande beskrivning av hur arbetsmarknaden fungerar med speciellt fokus på hur sysselsättning och arbetslöshet bestäms på lång och kort sikt. För det andra att, i ljuset av denna beskrivning, diskutera vilken roll arbetsmarknadspolitiken kan spela för att förbättra situationen på den svenska arbetsmarknaden. Vi som författat boken är nationalekonomer med intresse för arbetsmarknadsfrågor. Detta gör att vi genomgående i framställningen kommer att begränsa oss till att diskutera arbetsmarknaden i termer av ekonomiska utfall, framför allt arbetslöshet och sysselsättning. Vi är dock väl medvetna om att arbetsmarknadens funktionssätt har viktiga konsekvenser även utanför vårt kompetensområde, t.ex. vad gäller hälsa, välbefinnande eller brottslighet. Det bör också noteras att vi inte är experter på det praktiska arbetet vid förmedlingarna vår förhoppning är att vi trots detta genom att placera arbetet med arbetsmarknadspolitiken i ett större samanhang kan bidra till förståelsen av arbetsmarknadspolitikens roll. Tanken är att relatera arbetsmarknadspolitiken till arbetsmarknadens funktionssätt på ett antal centrala områden och därmed bidra till en diskussion om politikens utformning och tillämpning. Boken är disponerad enligt följande: Vi börjar med att i Kapitel 2 ge en bakgrund som syftar till att visa på ett antal grundläggande fakta om hur arbetsmarknaden fungerar i stort. Avsikten är framför allt att belysa två centrala fakta: För det första att antalet jobb i en ekonomi framför allt bestäms av hur många som kan och vill arbeta. Detta faktum kan enkelt illustreras genom jämförelser mellan länder och över tiden ju större arbetsför befolkning, desto fler arbetar. För det andra visar vi att det alltid finns en viss arbetslöshet. Det finns alltså alltid en andel av dem som vill jobba som inte får detta på grund av brist på arbetstillfällen. Hur stor denna andel är varierar både mellan länder och över tiden, men andelen tycks inte systematiskt öka eller minska över tiden. Dessa fakta är centrala för boken eftersom de visar att ett ökat arbetsutbud inte nödvändigtvis leder till massarbetslöshet eller för den del att ett minskat arbetsutbud löser arbetslöshetsproblemen eftersom antalet jobb anpassar sig. Vi kan räkna med att andelen av arbetskraften som är arbetslösa är relativt oberoende av storleken på arbetskraften. Syftet med en väl fungerande arbetsmarknadspolitik är att hålla denna andel så liten som möjligt. I det första kapitlet visad också att strukturomvandling innebär att vissa jobb försvinner och att andra uppstår och att detta inte är ett nytt fenomen. Ny forskning visar dessutom att relativt många jobb skapas och försvinner samtidigt inom olika företag som verkar inom samma bransch, och att det skapas förvånansvärt många nya arbeten även i den djupaste lågkonjunktur. 7

9 I Kapitel 3 gör vi en översiktlig kartläggning av de institutioner och regler som påverkar hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Kapitlet beskriver svensk arbetsrätt, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer samt olika typer av inkomstförsäkringar under arbetslöshet. Eftersom institutioner och regelverk ändras relativt ofta gör vi här endast en översiktlig genomgång som fokuserar på hur dessa institutioner fungerar i stora drag. I Kapitel 4 och 5 diskuterar vi nationalekonomisk teori om arbetslöshet på kort och lång sikt. Med lång sikt menar vi efter att löner och priser anpassat sig till jämviktsnivåer. Uppdelningen mellan kort och lång sikt gör vi eftersom det finns starka skäl att tro att konjunktursvängningar som framför allt handlar om efterfrågan på arbetskraft påverkar arbetsmarknaden på ett sätt medan mer långsiktiga strukturella faktorer verkar genom andra mekanismer. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi hela tiden lever med konsekvenserna av både långsiktiga och kortsiktiga arbetsmarknadsfaktorer. I kapitel fyra beskriver vi de långsiktiga faktorerna. Här ger vi en översikt över de olika förklaringar som finns till de centrala fakta vi beskrev i Kapitel 2. Det faktum att sysselsättningen anpassar sig till utbudet kan förklaras av att företag i allmänhet vill anställa så länge de tror sig tjäna på detta, och om det finns fler som vill arbeta så blir det möjligt för företag att investera och anställa utan att behöva konkurrera med högre löner. Det faktum att en del av arbetskraften alltid är arbetslös kan förklaras av tre olika faktorer som berör arbetstagare, arbetsgivare och matchningen mellan dessa. Om vi tar dessa i omvänd ordning kan man för det första observera att det tar tid för arbetsgivare att hitta rätt person att anställa, sådana sökfriktioner innebär en kostnad som gör att arbetsgivare skapar färre arbetstillfällen. För det andra vill företagen sätta högre löner än de skulle kunna för att motivera sina anställa eller för att förhindra att de slutar. Den tredje faktorn handlar om att fackföreningar kan driva upp lönerna på motsvarande sätt Alla dessa faktorer innebär att det finns kostnader förknippade med att anställa som gör att arbetsgivare systematiskt skapar för få arbeten. Alla förklaringar leder till slutsatsen att det skapas fler arbeten per person i arbetskraften, dvs. arbetslösheten blir lägre, ju mer konkurrenskraftiga de arbetslösa är. I kapitlet diskuteras även relevansen hos andra faktorer som kan tänkas påverka arbetslöshetsnivån. I Kapitel 5 diskuterar vi olika faktorer som leder till kortsiktig variation i arbetslöshetsnivån och hur sådana variationer kan motverkas av den ekonomiska politiken. Arbetsmarknadspolitiken är en del av den samlade ekonomiska politiken och vi argumenterar för att arbetsmarknadspolitiken precis som skattepolitik och andra beslut om offentliga intäkter och utgifter kan bidra till att stabilisera sysselsättning och arbetslöshet. Det som är specifikt för arbetsmarknadspolitiken är att den utöver detta kan bidra till att stabilisera ekonomin genom att bidra till 8

10 en bättre fungerande arbetsmarknad. Av detta följer emellertid inte att arbetsmarknadspolitiken huvudsakligen bör användas som ett botemedel mot konjunktursvängningar. I Kapitel 6 och 7 diskuterar vi arbetsmarknadspolitikens roll mer specifikt. Kapitel 6 diskuterar arbetsmarknadspolitiken från ett teoretiskt perspektiv mot bakgrund av de slutsatser som dragits i de tidigare kapitlen. Syftet är att beskriva vilka lärdomar som kan dras från de teoretiska resonemangen om hur arbetsmarknadspolitiken bör bedrivas. Genomgången visar på betydelsen av kontroll och assistans i sökbeteendet och vikten av att åtgärder riktas till grupper som annars inte skulle betraktas som konkurrenskraftiga av arbetsgivarna. En viktig slutsats är också att en väl fungerande arbetsmarknadspolitik kan göra att fler arbetstillfällen skapas förmedlingarnas verksamhet är enligt detta synsätt inte en fråga om att omfördela ett förbestämt antal arbeten utan att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad där det blir lönsamt för företag att investera och att anställa. Kapitel 7 diskuterar resultat från empiriska studier av hur arbetsmarknadspolitiska program fungerar i praktiken. Kapitlet diskuterar dels resultat från studier av individeffekter (på deltagare) och makroeffekter (på ekonomin i stort). Vi visar att existerande forskning tyder på att sysselsättningsåtgärder av typen anställningsstöd i allmänhet verkar vara den typ av åtgärd som fungerar bäst för de individuella deltagarna men att dessa åtgärder också är de som har störst undanträngningseffekter (dvs. de ersätter osubventionerade jobb) vilket belyser vikten av att de riktas mot rätt deltagare. I det avslutande kapitlet sammanfattar vi de lärdomar som kan dras från boken och diskuterar de områden där vi anser att vi i nuläget vet för lite om arbetsmarknadspolitikens effekter. Vi vill tacka följande personer som varit oss behjälpliga med data, figurer eller läsning av manuskriptet i olika versioner: Susanne Ackum, Fredrik Andersson, P-O Edin, Stefan Eriksson, Anders Harkman, Bertil Holmlund, Anders L Johansson, Linus Lindqvist, Christer Lundh, Sara Martinson, Berndt Molin, Tord Strannefors, Anders Wellman och Maria Wikhall. 9

11 2 Bakgrund: Hur fungerar arbetsmarknaden? I detta inledande kapitel ger vi en introduktion till arbetsmarknadsekonomi genom att presentera ett antal stiliserade fakta om den svenska arbetsmarknaden. Huvudsyftet är att redovisa de viktigaste mönstren i utvecklingen av centrala mått som beskriver hur arbetsmarknaden fungerar. Vi kommer framför allt att redovisa ett antal empiriska fakta, men också antyda vad ekonomisk teori har att lära oss om hur dessa kan tolkas. Detta gör vi för att lyfta fram de aspekter vi senare vill förklara med ekonomisk analys med syftet att placera in arbetsmarknadspolitiken i ett större sammanhang. En viktig informationskälla för många förhållanden som rör arbetsmarknaden är de arbetskraftsundersökningar (AKU) som genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB). Vi inleder därför vår faktapresentation med att gå igenom grundläggande definitioner av de storheter som mäts i AKU innan vi övergår till den empiriska beskrivningen av arbetsmarknaden. 2.1 Arbetskraftsundersökningarna Arbetskraftsundersökningarna (AKU) genomförs varje månad för att beskriva utvecklingen på arbetsmarknaden. Den första svenska arbetskraftsundersökningen genomfördes av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) i maj Från och med augusti 1961 har SCB genomfört AKU. AKU är en urvalsundersökning och urvalsindividerna besvarar frågor om sin arbetsmarknadssituation under en viss vecka i referensmånaden. Utifrån de tillfrågade individernas svar hänförs deras arbetsmarknadsstatus till någon av de olika kategorier som beskrivs i Figur 2.1. Figur 2.1: Befolkningen enligt arbetsmarknadsstatus i arbetskraftsundersökningarna Befolkningen I arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta Arbetslösa Velat arbeta Ej velat arbeta I arbete Tillfälligt frånvarande hela mätveckan Kunde arbeta (latent arbetssökande) Förhindrad att arbeta 10

12 I arbetskraften ingår personer som antingen är sysselsatta eller arbetslösa. Övriga klassificeras som ej i arbetskraften. En person är sysselsatt och i arbete om han/hon under mätveckan utför minst en timmes arbete som avlönad arbetstagare, som egen företagare eller som oavlönad medhjälpare i företag som tillhör familjemedlem i samma hushåll. En person är sysselsatt men tillfälligt frånvarande om han/hon normalt är sysselsatt, men är tillfälligt frånvarande från arbetet under hela mätveckan. Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som sysselsatta, till exempel anställda med lönebidrag eller anställningsstöd. Den som är sysselsatt men arbetar mindre än han/hon önskar sägs vara undersysselsatt. Den som 1. inte är sysselsatt och 2. kan börja ett arbete inom 14 dagar och 3. har sökt arbete under de senaste fyra veckorna (inklusive mätveckan) eller inväntar att börja nytt arbete inom tre månader efter mätveckan räknas som arbetslös. Till och med mars 2005 fanns även ett krav på att personen skulle vilja arbeta den specifika mätveckan. Dessutom var tidsgränsen för dem som väntar på arbete en månad istället för tre månader som nu. Eftersom båda dessa förändringar innebär att personer som tidigare klassades som utanför arbetskraften numera klassas som arbetslösa ökades den uppmätta arbetslösheten i och med denna omläggning av statistiken. Framför allt ökade omläggningen den uppmätta ungdomsarbetslösheten, detta tydligast under sommarmånaderna. Detta gör också att det är svårt att få jämförbara siffror på hur arbetslösheten (och framför allt ungdomsarbetslösheten) har utvecklats efter mars Arbetslöshet innebär alltså inte bara att man inte arbetar utan dessutom att man söker arbete och är beredd att snabbt ta ett arbete. En heltidsstuderande person som inte var sysselsatt under mätveckan och dessutom uppfyller kraven 1 3 klassificeras dock inte som arbetslös, utan som "ej i arbetskraften". Här avviker AKU från ILO:s internationella rekommendationer (och internationell praxis). Denna avvikelse innebär att den officiella svenska arbetslösheten blir lägre än om dessa studerande skulle räknas som arbetslösa. En delgrupp av dem som inte ingår i arbetskraften är de latent arbetssökande, som är personer som ville och kunde arbeta under mätveckan men som inte sökte arbete, samt heltidsstuderande som sökt arbete. Utöver dessa grundläggande mått på individens arbetsmarknadsstatus innehåller AKU även en hel del mer finfördelad information, exempelvis (för anställda) yrke, näringsgren, sektor, arbetstid. Deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas i AKU som sysselsatta, t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd. Deltaga- 11

13 re i de arbetsmarknadspolitiska program som räknas som studier, t.ex. arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning räknas som studerande och därmed som utanför arbetskraften. 2.2 Sysselsättningen beror på hur många som kan och vill arbeta I Sverige räknas i storleksordningen 4 miljoner människor som sysselsatta. Detta innebär att det finns ungefär 4 miljoner jobb. Vad har gett upphov till att vi har just detta antal jobb? Det är lätt att se att sysselsättningen i vissa länder är mycket större än i andra. År 2003 var exempelvis sysselsättningen i USA knappt 33 gånger större än i Sverige. 1 En förklaring till detta skulle kunna vara att den amerikanska arbetsmarknaden är många gånger så effektiv som den svenska men en mycket rimligare förklaring är naturligtvis att den amerikanska befolkningen också är många gånger större än den svenska. 2 Närmare bestämt vill vi hävda att antalet arbeten i ett land i första hand beror på hur många i landet som kan och vill arbeta, arbetsutbudet. Detta antal beror i sin tur framför allt på hur stor befolkningen är. Hypotesen om att befolkningens storlek bestämmer antalet arbeten illustreras ytterligare av de uppgifter om genomsnittlig befolkning och sysselsättning mellan 1963 och 2002 i ett urval av OECD-länder som vi visar i Figur Notera att vi lika gärna hade kunnat jämföra vilket annat land som helst, vi har valt att framför allt jämföra med USA för att skillnaderna i institutioner och storlek är som störst mellan Sverige och USA vilket tydliggör att de gemensamma mönster vi finner inte beror på slumpen utan på fundamentala likheter som finns mellan alla västerländska ekonomier. Vi skulle kunna jämföra med hela OECD-området utan att några huvudslutsatser skulle påverkas. Det är emellertid svårt att hitta långa dataserier för hela OECD-området. Detta beror bl.a. på att nya medlemsländer tillkommit. 2 I själva verket var USA:s befolkning år 2003 drygt 32 gånger större än den svenska, så att andelarna av befolkningen som var sysselsatta var ungefär lika stora i Sverige och USA. 12

14 Figur 2.2: Befolkning och sysselsättning i några OECD-länder (tusental). 0 50, Norge Sverige Italien UK Tyskland USA Befolkning Sysselsättning Samma budskap förmedlas av Figur 2.3, där vi visar den genomsnittliga sysselsättningsgraden definierad som sysselsättningen i förhållande till den totala befolkningen. Figuren visar genomsnitt för perioden i samma länder som studerades i föregående figur. Förvisso är inte sysselsättningsgraden densamma i alla länderna, men i det stora hela ser vi att andelen sysselsatta varierar mycket mindre än antalet sysselsatta. Detta tyder på att variationer i antalet sysselsatta mellan länder inte huvudsakligen beror på hur väl arbetsmarknaden fungerar, utan på befolkningens storlek; ju fler personer, desto fler arbeten. 13

15 Figur 2.3: Sysselsättningsgrad (andel av total befolkning) i några OECD-länder (genomsnitt ) mean of emppop Norge Sverige Italien UK Tyskland USA På sätt och vis är detta resultat ganska självklart. Då det till exempel bara finns 9 miljoner svenskar kan vi inte ha 70 miljoner jobb vilket är genomsnittet för USA under de senaste 40 åren. Detta ger dock en viktig insikt om hur arbetsmarknaden fungerar eftersom det visar att antalet jobb anpassar sig efter befolkningens storlek. Utan att föregripa diskussionen i kommande kapitel alltför mycket vill vi redan här antyda vad ekonomisk teori säger om hur en sådan anpassning går till: I ett land med en stor befolkning finns det många människor som måste (och därmed vill ) arbeta för sin försörjning. Om det finns för få arbetstillfällen (t.ex. om det i USA endast fanns 4 miljoner jobb som i Sverige) skulle detta medföra konkurrens om jobben och därmed låga löner, vilket i sin tur skulle medföra att det blir lönsamt för existerande företag att utöka produktionen och sysselsättningen och dessutom mer lönsamt för nya företag att etablera sig alltså fler jobb. Detta leder förr eller senare till högre löner och därför kommer fler att vilja arbeta, samtidigt som lönsamheten av att nyanställa avtar. På sikt kommer sysselsättningen via lönebildningen att anpassa sig så att ett land med större befolkning kommer att ha fler som vill arbeta och en större sysselsättning. På motsvarande sätt kommer det i en ekonomi med för många jobb bli konkurrens om arbetskraften så att lönen (tillfälligt) ökar tills antalet jobb minskat till en normal nivå. 14

16 2.2.1 Befolkningen i aktiv ålder Även om befolkningsstorleken i sig är den viktigaste bestämningsfaktorn för arbetsutbudet är även andra faktorer av betydelse. Hur många i ett land som kan arbeta beror på till exempel på hur stor befolkningen i aktiv ålder är. Vad som betraktas som aktiv ålder är inte självklart och har varierat både över tiden och mellan olika länder. Klart är dock att de som är antingen för unga eller för gamla inte kan arbeta. 3 För en given befolkningsstorlek kommer därför hur många som kan arbeta i huvudsak att bero på hur många som är för unga och för gamla. Befolkningens åldersfördelning beror i en allmän mening på hur många som föds och hur länge de som föds sedan lever och kommer därför att bero på en lång rad faktorer. Många av dessa påverkas av olika typer av politik. Viljan att föda barn hänger t.ex. samman med hur familjens ekonomiska villkor påverkas av att ha barn, vilket i sin tur bl.a. beror på familjepolitik. Livslängden återspeglar faktorer som tillgång till sjukvård och landets allmänna levnadsstandard. Det finns dock ingen större anledning att tro att just arbetsmarknadspolitiken har någon betydelsefull roll när det gäller storleken av befolkningen i aktiv ålder. Även om andelarna unga och gamla varierar mellan olika länder vid en given tidpunkt och i ett land över tiden, är sådana variationer ingen huvudförklaring till att fler personer har jobb i t.ex. USA än i Sverige. Detta framgår tydligt av, som visar hur befolkningen i aktiv ålder som andel av den totala befolkningen utvecklats i Sverige och USA mellan 1956 och Förvisso finns det skillnader i andelen av befolkningen som är i aktiv ålder både inom och mellan de två länderna, men dessa skillnader är relativt små; det handlar om som mest drygt sex procentenheter, och nivåerna tenderar i bägge länderna att ligga på %. Förändringarna över tiden är dock inte trivialt små: i Sverige minskade andelen i aktiv ålder med ungefär två procentenheter mellan mitten av talet och slutet av 1970-talet. Med en befolkning på cirka 8 miljoner motsvarade detta en minskning av befolkningen i arbetsför ålder med cirka personer. Notera också att svängningarna är avsevärt större i USA än i Sverige, medan de genomsnittliga nivåerna (särskilt under senare år) är tämligen likartade. I figuren visar vi även hur andelen av befolkningen som är sysselsatt varierat över tiden i de två länderna. Vi ser ett visst samband mellan de två delarna av figuren, men det är tydligt att även andra faktorer än åldersstrukturen är av betydelse för hur stor andel av ett lands befolk- 3 Naturligtvis kan inte alla i aktiv ålder arbeta, exempelvis pga. sjukdom eller handikapp. 15

17 ning som är sysselsatt. Härnäst övergår vi därför till att diskutera betydelsen av hur många av de i arbetsför ålder som deltar i arbetskraften. Figur 2.4: Sysselsättningen som andel av befolkningen (vänster) och befolkning i aktiv ålder som andel av total befolkning (höger) i Sverige och USA Sysselsättning som andel av befolkningen samt andel av befolkningen i aktiv ålder Sverige och USA År År Sverige USA Sverige USA Källa: OECD Labour Force Statistics Arbetskraftsdeltagandet Vissa av de som är i arbetsför ålder kan eller vill av olika skäl inte göra det. Alla som kan och vill arbeta, arbetsutbudet, sägs ingå i arbetskraften. Arbetskraftsdeltagandet, arbetsutbudet i förhållande till befolkningen i aktiv ålder, i ett land är således ett mått på hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som vill arbeta. 4 Även arbetskraftsdeltagandet varierar såväl mellan länder som över tiden. Exempelvis finns det betydande skillnader mellan olika länder i hur stor andel av kvinnorna i arbetsför ålder som förvärvsarbetar. Arbetskraftsdeltagandet beror också på den faktiska pensionsåldern samt på tidpunkten för inträde på arbetsmarknaden vilken påverkas till exempel av skolsystemets utformning. Till skillnad från frågan om befolkningens storlek och struktur är det fullt möjligt att arbetsmarknadspolitikens utformning kan påverka arbetskraftens storlek. Den befintliga svenska forskningen tyder också på att förekomsten av arbetsmarknadspolitiska program kan öka arbetskraftsdeltagandet, men eftersom 4 Eller, rättare sagt, som vill arbeta på marknaden. 16

18 denna utsaga i huvudsak baseras på endast en studie får frågan om den svenska arbetsmarknadspolitikens roll för arbetskraftsdeltagandet betraktas som öppen (mer om detta i Kapitel 7). I Figur 2.5 visar vi hur arbetskraftsdeltagandet utvecklades i Sverige och USA mellan 1963 och Återigen ser vi variationer både mellan länderna och över tiden. Det faktum att deltagandet i Sverige var påtagligt högre än i USA fram till 1990-talet återspeglar framför allt att de svenska kvinnorna i större utsträckning än sina amerikanska systrar var aktiva på arbetsmarknaden. Det ökade deltagandet i bägge länderna fram till 1990-talets början döljer en utveckling där i bägge länderna ökningen i det kvinnliga deltagandet mer än kompenserade den minskning i männens arbetskraftsdeltagande som skedde samtidigt. Det minskade manliga deltagandet hänger framför allt samman med ett minskat deltagande bland yngre (som successivt förlängt sina utbildningar och därmed försenat inträdet på arbetsmarknaden) och äldre (som pensioneras tidigare). Den kraftiga nedgången i det svenska arbetskraftsdeltagandet under 1990-talets första år hängde samman med att såväl det kvinnliga som det manliga deltagandet gick ner. Även i denna figur visar vi andelen av befolkningen som är sysselsatt och vi ser ett tydligt samband mellan andelen som deltar i arbetskraften och andelen som är sysselsatt i de två länderna. Sambandet är viktigt eftersom det antyder att antalet arbetstillfällen inte bara styrs av svårpåverkbara faktorer som befolkningsstrukturen utan också av hur stor andel av befolkningen som väljer att arbeta eller att söka arbete en faktor som är lättare att styra med hjälp av ekonomisk politik. 17

19 Figur 2.5: Sysselsättningen som andel av befolkningen (vänster) och arbetskraftsdeltagande som andel av befolkningen i aktiv ålder i Sverige och USA Sysselsättning som andel av befolkningen samt arbetskraften som andel av befolkningen i aktiv ålder Sverige och USA År År Sverige USA Sverige USA Källa: OECD Labour Force Statistics Sammanfattning För en given befolkningsstorlek beror sysselsättningen på hur stor andel av befolkningen som är i aktiv ålder, arbetskraftsdeltagandet och hur många av dem som deltar i arbetskraften som är sysselsatta respektive arbetslösa (dvs. har inget arbete men söker aktivt efter ett arbete). Som vi har sett finns det skillnader mellan t.ex. Sverige och USA i samtliga dessa dimensioner och samtliga varierar över tiden i båda länderna. I Figur 2.6, som visar sysselsättningen i förhållande till den totala befolkningen sammanfattar vi informationen. Med risk för att bli övertydliga sammanfattar vi så här: trots betydande skillnader mellan ekonomierna i Sverige och USA ser vi att, i grova drag, befolkningsandelarna som är sysselsatta är ungefärligen lika stora. Skillnaderna mellan länderna har förvisso varierat över tiden: fram till det tidiga 1990-talet var den sysselsatta andelen av befolkningen större i Sverige för att därefter sjunka snabbt till en nivå under den amerikanska. I slutet av vår mätperiod var emellertid skillnaden försumbar. Skillnaderna i sysselsättning förklaras till stor del av skillnader i andelen av den arbetsföra befolkningen som kan och vill arbeta dvs. arbetsutbudet. 18

20 Figur 2.6: Sysselsättning i förhållande total befolkning i Sverige och USA Sysselsättning som andel av befolkningen Sverige och USA Sysselsättning (andel av befolkningen) År Källa: OECD Labour Force Statistics Sverige USA 2.3 Arbetslöshet och frånvaro Vi hävdade ovan att sysselsättningen i ett land bestäms av arbetsutbudets storlek. Detta är bara ungefärligen korrekt. 5 I arbetsutbudet ingår de sysselsatta, de som vill arbeta och faktiskt har ett jobb, men också de arbetslösa, de som vill arbeta och som söker men inte har ett jobb. Den andel av dem som ingår i arbetskraften som inte har ett arbete ger oss arbetslöshetstalet. Vi kommer senare i boken att diskutera varför arbetslöshet förekommer och vilka faktorer som bestämmer dess storlek. Här räcker det med att konstatera att arbetslösheten på lång sikt beror på hur väl arbetsmarknaden fungerar och att en huvuduppgift för arbetsmarknadspolitiken är att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. 6 Ett huvudtema i den här boken kommer att vara hur den ekonomiska politiken i allmänhet och arbetsmarknadspolitiken i synnerhet kan bidra till en lägre arbetslöshet och en högre sysselsättning. Det vi vill säga i det här avsnittet är huvudsakligen att storleken på arbetslösheten inte är tillnärmelsevis lika viktig som skillnaderna i antalet personer som kan och vill arbeta för att förstå varför USA har fler sysselsatta än Sverige. 5 Vi kommer att visa att påståendet över längre tidsperioder stämmer mycket väl, men att vi kortsiktigt kan se avvikelser från mönstret. 6 Kortsiktigt beror arbetslösheten inte bara på hur väl arbetsmarknaden fungerar utan också på en lång rad andra faktorer. Mer om detta senare. 19

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Föreläsning 8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 2012-09-17 Emma Rosklint Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Ekonomisk-politisk debatt handlar ofta om att förena full sysselsättning(låg arbetslöshet)

Läs mer

Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken

Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken Ossian Wennström SACO 2001 Tryck: SACO, Stockholm ISSN 1401-7849 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Definitioner och urval i arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Föreläsning 8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 2012-11-27 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Ekonomisk-politisk debatt handlar ofta om att förena full sysselsättning(låg arbetslöshet) med låg

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt

Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt Lönebildningsrapporten 2016 37 FÖRDJUPNING Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt Diagram 44 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden 9.0 9.0

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-11-05 Diarienummer UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Vem kan rädda den svenska välfärden?

Vem kan rädda den svenska välfärden? Fokus på arbetsmarknad och utbildning Den svenska välfärden Vem kan rädda den svenska välfärden? Johan Jönsson 7 Kan vi bevara den svenska välfärden? Hur ska det i så fall gå till? Alla vet vi att välfärd

Läs mer

Vad vet vi om den svenska arbetsmarknadspolitikens sysselsättningseffekter?

Vad vet vi om den svenska arbetsmarknadspolitikens sysselsättningseffekter? Vad vet vi om den svenska arbetsmarknadspolitikens sysselsättningseffekter? Lars Calmfors Anders Forslund Maria Hemström RAPPORT 2002:8 Vad vet vi om den svenska arbetsmarknadspolitikens sysselsättningseffekter?

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Ungdomsarbetslösheten går inte att pensionera bort!

Ungdomsarbetslösheten går inte att pensionera bort! Ungdomsarbetslösheten går inte att pensionera bort! Anders Forslund IFAU och Uppsala Universitet SNS, 13 februari 2013 1 Inledning Hög ungdomsarbetslöshet Samtidigt diskussion om hur förmå äldre att arbeta

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Arbetsmarknadsläget i oktober 2002; 2002-11-14 Kl 13.00 Nr 2002:278 Oförändrad arbetslöshet Både antalet arbetslösa och antalet sysselsatta låg i oktober 2002 kvar på samma nivå som i september. Detta

Läs mer

En beskrivning av hur Konjunkturinstitutet beräknar potentiell BNP

En beskrivning av hur Konjunkturinstitutet beräknar potentiell BNP Prognosavdelningen 15 december 2015 En beskrivning av hur Konjunkturinstitutet beräknar potentiell BNP För att kunna göra prognoser för den faktiska utvecklingen av BNP på längre sikt beräknar Konjunkturinstitutet

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sikt Arbetsmarknad och inflation AS-AD modellen Ekonomin på lång sikt Ekonomisk tillväxt över

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 11 oktober 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 Lediga platser Under september anmäldes 1 064 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Det är

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Tillväxt genom mer arbete

Tillväxt genom mer arbete Tillväxt genom mer arbete Vad bestämmer tillväxten? Mycket lång sikt (50-100 år) - den totala faktorproduktivitetens tillväxt - kapitalstockens tillväxt På några års sikt - graden av resursutnyttjande

Läs mer

Diagram R19. Bristsituationen inom industrin och byggsektorn. Diagram R20. Bristsituationen inom den privata tjänstesektorn.

Diagram R19. Bristsituationen inom industrin och byggsektorn. Diagram R20. Bristsituationen inom den privata tjänstesektorn. 4 3 2 2 1 1 1 9 8 7 6 4 3 2 1 Diagram R19. Bristsituationen inom industrin och byggsektorn. 91 Yrkesarbetande i industrin Tekniska tjänstemän i industrin Arbetskraft som trång sektor i byggsektorn Källa:

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Detta pressmeddelande publiceras direkt på SCB:s webbplats: www.scb.se Arbetsmarknadsläget i augusti 2002 Arbetslösheten har minskat varje månad sedan årets början Den minskning av antalet arbetslösa

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under december påbörjade 550 1 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten?

Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten? Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten? av Anders Forslund 2014-01-10 Sammanfattning [Klicka och skriv sammanfattningen] IFAU - [Klicka och skriv titel] 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per maj 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per maj 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-06-04 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 11 april 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 326 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 572. Således en minskning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

56 FÖRDJUPNING Har arbetsmarknadens funktionssätt förändrats?

56 FÖRDJUPNING Har arbetsmarknadens funktionssätt förändrats? 56 FÖRDJUPNING Har arbetsmarknadens funktionssätt förändrats? 1 1 8 6 Diagram A1. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, 15-7 år, säsongsrensade data 8 85 9 95 5 1 Utfall Medelvärde 1999-1 kv3 Medelvärde

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. återhämtningen. näringslivet. att. län minskade. det historiska. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. återhämtningen. näringslivet. att. län minskade. det historiska. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 september 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, augusti 2013 9 995 (6,66 %) 4 749 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 Fler män fick ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 Ökning av omsättning till arbete i april Under april påbörjade drygt 1 900 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Frågor Den aktiva arbetsmarknadspolitiken Arbetslöshetsförsäkringen - konjunkturberoende ersättning? - allmän och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen år, AKU Första kvartalet 2017.

Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen år, AKU Första kvartalet 2017. AM 11 SM 1702 Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15 74 år, AKU Första kvartalet 2017. Labour Force Surveys: First Quarter 2017 I korta drag I SCB:s Statistiska meddelande redovisas arbetsmarknadssituationen

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, december månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län december 2013 8 751 (11,7 %) 3 867 kvinnor (11 %) 4 884 män (12,3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits

De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 67 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding

Läs mer

Pressinformation från SCB

Pressinformation från SCB 1(9) Pressinformation från SCB 2004-09-13 AKU augusti 2004 Arbetskraftsundersökningen i augusti 2004: Trendbrott på arbetsmarknaden? För första gången sedan november 2002 ökar inte antalet arbetslösa jämfört

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juni 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juni 2017 FAKTAUNDERLAG Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juni 2017 45 000 påbörjade något arbete Närmare 45 000 av de som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i juni påbörjade ett arbete. Detta kan jämföras

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Under månaden anmäldes 770 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 494. Antalet platser har således nästan halverats. Av samtliga platser anmäldes drygt

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Frågeställningar Vilka effekter har ökad utrikeshandel och ökade direktinvesteringar haft på sysselsättning och

Läs mer

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig 7 1 Sammanfattning Sveriges ekonomi har återhämtat det branta fallet i produktionen 8 9. Sysselsättningen ökade med ca 5 personer 1 och väntas öka med ytterligare 16 personer till och med 1. Trots detta

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen år, AKU Första kvartalet 2015.

Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen år, AKU Första kvartalet 2015. AM 11 SM 1502 Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15 74 år, AKU Första kvartalet 2015. Labour Force Surveys: First Quarter 2015 I korta drag I SCB:s Statistiska meddelande redovisas arbetsmarknadssituationen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Varsel och dess samband med arbetslösheten

Varsel och dess samband med arbetslösheten Fördjupning i Konjunkturläget december 28 (Konjunkturinstitutet) 16 Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Diagram 15 Varsel Tusentals personer 2 2 Varsel och dess samband med arbetslösheten 15 1 15

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Kraftig ökning av antalet som fått arbete Under februari påbörjade 800 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av september månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby september månad 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län september månad 2014 2 238 (7,9 %) 1 058 kvinnor (7,6 %) 1 180

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Stabil andel visstidsanställda

Stabil andel visstidsanställda MARS 2014 PATRIK KARLSSON Stabil andel visstidsanställda på växande arbetsmarknad Innehåll 1. Bakgrund...2 2. Sammanfattande fakta...3 3. En växande arbetsmarknad....4 4. Utvecklingen av tillsvidareanställningar

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Finanskrisens långvariga effekter på arbetsmarknaden

Finanskrisens långvariga effekter på arbetsmarknaden Produktion och arbetsmarknad 9 FÖRDJUPNING Finanskrisens långvariga effekter på arbetsmarknaden Finanskrisen har medfört att arbetslösheten stigit från till 9 procent. Erfarenheterna från 199-talskrisen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 Fått arbete Antalet personer som fick arbete var under augusti 1 229 i

Läs mer

Låg arbetslöshet en utmaning

Låg arbetslöshet en utmaning Låg arbetslöshet en utmaning 5 PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 11 Diagram A. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, 1- år 5 9 5 Arbetslöshet Medel 19-9 Medel 199-9 Anm. Data före 197 är länkad av Riksbanken.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet)

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget augusti 2012 115 FÖRDJUPNING Effekter av de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn under finanskrisen Kommunsektorn tillfördes sammantaget 20 miljarder kronor i tillfälliga statsbidrag

Läs mer

Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen år, AKU Andra kvartalet 2017.

Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen år, AKU Andra kvartalet 2017. AM 11 SM 1703 Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15 74 år, AKU Andra kvartalet 2017. Labour Force Surveys: Second Quarter 2017 I korta drag I SCB:s Statistiska meddelande redovisas arbetsmarknadssituationen

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen år, AKU Första kvartalet 2014.

Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen år, AKU Första kvartalet 2014. AM 11 SM 1402 Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15 74 år, AKU Första kvartalet 2014. Labour Force Surveys: First Quarter 2014 I korta drag I SCB:s Statistiska meddelande redovisas arbetsmarknadssituationen

Läs mer