Svensk författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk författningssamling"

Transkript

1 Svensk författningssamling Militärtrafikförordning; utfärdad den 26 mars SFS 2009:212 Utkom från trycket den 7 april 2009 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om 1. trafik på väg och i terräng vid militär operation och militär övning m.m. (2 kap.), 2. beskaffenhet av och utrustning för fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt (3 kap.), 3. besiktning av fordon för registrering i det militära fordonsregistret (4 kap.), 4. registrering av fordon i det militära fordonsregistret (5 kap.), 5. behörighet att föra fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt (6 kap.), 6. utbildning av fordonsförare inom Försvarsmakten (7 kap.), och 7. förordnande av personal att utföra vissa uppgifter inom trafikområdet m.m. (8 kap.). 2 I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Beteckning Kronskylt Militär besiktningsman Militär operation Militär övning Betydelse Skylt som visar att ett fordon brukas av Försvarsmakten Den som har förordnats av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk att fullgöra vissa uppgifter i fråga om besiktning av fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten Verksamhet för att försvara landet genom insättande av stridskrafter, samt militärt stöd till polisen enligt lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning Militär utbildning som inte är körkortsutbildning 1

2 SFS 2009:212 Militärt utryckningsfordon Militärt förarbevis Fordon som är upptaget som ett militärt utryckningsfordon i det militära fordonsregistret Särskilt förarbevis för förare av fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt 3 Bestämmelserna i denna förordning om chef för bataljon, kompani eller militärpolispluton gäller även chef för annat motsvarande förband. 4 När undantag görs med stöd av denna förordning från bestämmelser i en annan författning ska särskild omsorg och varsamhet iakttas och de särskilda åtgärder vidtas som med hänsyn till omständigheterna behövs för att undvika trafikolycka, skada på vägen eller i terrängen och för att underlätta framkomligheten för annan trafik. 5 I fråga om militärt utryckningsfordon ska bestämmelserna om utryckningsfordon i trafikförordningen (1998:1276) tillämpas. 6 Särskilda anvisningar för militär trafik ges genom militära trafikanvisningsmärken. Försvarsmakten ansvarar för att sådana märken sätts upp och underhålls. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om utformning och användning av märken enligt första stycket. 7 Lagen (1998:492) om biluthyrning, förordningen (1998:780) om biluthyrning, yrkestrafiklagen (1998:490) och yrkestrafikförordningen (1998:779) ska inte gälla vid uthyrning av bil eller terrängmotorfordon till Försvarsmakten eller vid tillhandahållande av bil eller terrängmotorfordon med förare mot ersättning vid en militär operation eller militär övning. 2 kap. Trafik vid militär operation och militär övning m.m. Militär operation 1 Under en militär operation får 1. fordon som brukas av Försvarsmakten föras samt stannas eller parkeras på det sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt trots bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276), terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) eller föreskrifter som meddelats med stöd av någon av dessa författningar, och 2. militär avdelning förflytta sig till fots trots bestämmelsen i 7 kap. 5 trafikförordningen. 2 2 Utöver det som anges i 1 får Försvarsmakten, om det är nödvändigt för att genomföra en militär operation, i ett enskilt fall besluta om de undantag som behövs från denna förordning, körkortslagen (1998:488), körkortsförordningen (1998:980), fordonsförordningen (2009:211), trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter som meddelats med stöd av någon av dessa författningar. Rätten att på Försvarsmaktens vägnar besluta om undantag tillkommer kompanichef eller högre chef.

3 3 Försvarsmakten får meddela sådana lokala trafikföreskrifter som avses i 10 kap. 1 trafikförordningen (1998:1276), om det behövs för att genomföra en militär operation. Rätten att besluta på Försvarsmaktens vägnar i sådana fall tillkommer kompanichef eller högre chef eller chef för trafikeller militärpolispluton. SFS 2009:212 4 Försvarsmakten ska underrätta länsstyrelsen, berörd väghållningsmyndighet samt sådana markägare och ägare av enskilda vägar som särskilt berörs om sådana lokala trafikföreskrifter som har meddelats enligt 3. Föreskrifterna ska genom länsstyrelsens försorg kungöras i länets författningssamling. Det som föreskrivs om utmärkning i 10 kap. 13 och 13 a trafikförordningen (1998:1276) ska gälla även för sådana lokala trafikföreskrifter som har meddelats enligt 3. Om det behövs, får dock föreskrifterna i stället märkas ut på något annat tydligt sätt. Trots bestämmelserna i 1 kap. 6 vägmärkesförordningen (2007:90) ansvarar Försvarsmakten för att de vägmärken och andra anordningar som behövs för utmärkning av föreskrifterna sätts upp och underhålls. 5 Om det under en militär operation uppkommer ett tillfälligt behov av trafikreglering, får en trafikpost med förordnande enligt 8 kap. 1 ge nödvändiga anvisningar för trafiken. 6 Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av 1 5. Militär övning 7 Under en militär övning får fordon som brukas av Försvarsmakten eller av någon annan myndighet som deltar i övningen föras trots bestämmelserna i 3 kap. 2, 4, 6 13, 17 sjätte stycket, 21 första stycket, 68 74, 77, 82 och 83, 4 kap. 2 6, 10, 12, 13, 15, 15 a, 17, 17 a, 18, 19 22, 5 kap. 1 5, 6 kap. 1 5 och 9 kap. 1 första stycket 1 trafikförordningen (1998:1276) eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen, samt stannas eller parkeras trots bestämmelserna i 3 kap. 47 3, 48, 49, 49 a, och 9 kap. 1 första stycket 5 trafikförordningen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första stycket. 8 Under en militär övning inom ett militärt område eller ett militärt övningsområde får en militär avdelning förflytta sig till fots utan att följa bestämmelserna i 7 kap. 5 trafikförordningen (1998:1276). 9 Under en militär övning och förberedelse för en sådan övning får fordon som brukas av Försvarsmakten föras i terräng trots bestämmelserna i terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594). 3

4 SFS 2009:212 Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första stycket. 10 Försvarsmakten ska efter samråd med länsstyrelsen vidta de åtgärder som med hänsyn till omständigheterna behövs till säkerhet för trafiken inom ett övningsområde. Länsstyrelsen får meddela sådana lokala trafikföreskrifter som avses i 10 kap. 1 trafikförordningen (1998:1276) och som föranleds av övningsverksamheten. Om det behövs för att genomföra en militär övning och länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan särskild olägenhet, får lokala trafikföreskrifter meddelas av Försvarsmakten. Rätten att besluta på Försvarsmaktens vägnar i sådana fall tillkommer bataljonschef, högre chef eller chef för trafik- eller militärpolispluton. 11 Försvarsmakten ska underrätta länsstyrelsen, berörd väghållningsmyndighet samt sådana markägare och ägare av enskilda vägar som särskilt berörs om sådana lokala trafikföreskrifter som har meddelats enligt 10 andra stycket. Föreskrifterna ska genom länsstyrelsens försorg kungöras i länets författningssamling. Det som föreskrivs om utmärkning i 10 kap. 13 och 13 a trafikförordningen (1998:1276) ska gälla även för sådana lokala trafikföreskrifter som har meddelats enligt 10. Trots bestämmelserna i 1 kap. 6 vägmärkesförordningen (2007:90) ansvarar Försvarsmakten för att de vägmärken och andra anordningar som behövs för utmärkning av föreskrifter som meddelats med stöd av 10 andra stycket sätts upp. 12 Om det under en militär övning uppkommer ett tillfälligt behov av trafikreglering, får en trafikpost med förordnande enligt 8 kap. 1 ge nödvändiga anvisningar för trafiken. 13 När ett fordon brukas under en militär övning gäller bestämmelserna i 2 kap. 10 och 11 fordonslagen (2002:574) endast då det finns uppenbar anledning att anta att fordonet är så bristfälligt att det inte kan användas utan fara för trafiksäkerheten. 4 Trafik i andra fall än vid militär operation och övning 14 I andra fall än vid en militär operation eller övning får ett fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt föras trots bestämmelserna i 4 kap. 2 6, 12, 13, 15, 15 a, 17, 17 a, 18 och 22, 5 kap. 1, 4 och 5 trafikförordningen (1998:1276) eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen 1. för provkörning i samband med tillverkning eller reparation av fordonet, 2. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats eller lokal eller till ett garage, samt 3. för färd kortaste lämpliga väg till och från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 fordonslagen (2002:574) eller en militär besiktningsman för besiktning.

5 Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första stycket. SFS 2009:212 3 kap. Fordons beskaffenhet och utrustning m.m. Allmänt 1 Bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning finns i fordonsförordningen (2009:211). Enligt 1 kap. 2 fordonsförordningen gäller förordningen inte fordon som tillhör staten och är tillverkade för särskilda militära ändamål. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om vilka fordon som ska anses vara sådana fordon och om sådana fordons beskaffenhet och utrustning. Ett sådant fordon får brukas i trafik endast om det är tillförlitligt från trafiksäkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik. Sammankoppling av fordon 2 Trots bestämmelsen i 5 kap. 1 3 fordonsförordningen (2009:211) får fordon som kopplas till ett motordrivet fordon brukas av Försvarsmakten för befordran av personal som tillhör Försvarsmakten. Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första stycket. Försvarsmakten får även meddela föreskrifter om hur fordon får sammankopplas när fordonen eller något av fordonen är eller ska vara registrerat i det militära fordonsregistret. Kronskylt 3 Ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret och som är avställt ska, när det brukas av Försvarsmakten enligt 17 lagen (2001:558) om vägtrafikregister, vara försett med en kronskylt. För kronskyltar ska bestämmelserna i 7 kap. 7 och 8 första tredje styckena förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tillämpas. Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om utformning och användning av kronskyltar. 4 kap. Besiktning av fordon Registreringsbesiktning m.m. 1 Registreringsbesiktning eller enskilt godkännande av fordon för registrering i det militära fordonsregistret ska, utom i fråga om fordon som avses i tredje stycket, ske enligt tillämpliga bestämmelser i fordonsförordningen (2009:211) och föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. Registreringsbesiktning av fordon som omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande och som inte har förändrats på sådant sätt som anges i 5 ska ske endast för att fastställa fordonets tekniska identitet, samt fastställa de uppgifter om fordonet som ska föras in i det militära fordonsregistret. 5

6 SFS 2009:212 Försvarsmakten får meddela föreskrifter om registreringsbesiktning av fordon som tillverkats för särskilda militära ändamål. 2 Registreringsbesiktning och provning inför ett enskilt godkännande enligt 1 får utföras av 1. ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 fordonslagen (2002:574), eller 2. en militär besiktningsman. 3 Godkänns ett fordon vid en registreringsbesiktning eller genom enskilt godkännande ska de uppgifter som ska föras in i det militära fordonsregistret lämnas till Försvarsmakten. Kontrollbesiktning 4 Periodiskt återkommande kontrollbesiktning ska ske av fordon som tagits in i det militära fordonsregistret. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om sådan besiktning. Besiktning av ändrat fordon 5 Har ett fordon som är registrerat i det militära fordonsregistret ändrats så att det inte längre överensstämmer med utförandet vid registreringsbesiktningen enligt 1 eller när typintyg, intyg om överensstämmelse eller intyg om enskilt godkännande utfärdades för fordonet, ska fordonet inom en månad från det att ändringen skedde genomgå en ny registreringsbesiktning. Med ändring avses inte en ändring som endast omfattar 1. avvikelser som gäller fordonets utstyrsel och inte försämrar dess säkerhet, 2. byte av motorn mot en annan motor som helt stämmer överens med den förra, eller 3. byte av däckdimensionen på en traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon. Provkörning 6 Bestämmelserna i 3 kap. 4 och 5 fordonslagen (2002:574) ska tilllämpas på en militär besiktningsmans rätt att provköra fordon i samband med besiktning. 5 kap. Registrering av fordon i militärt fordonsregister m.m. Registreringsplikt 1 Ett motordrivet fordon och släpfordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, eller som brukas av någon av dessa myndigheter och som inte är registreringspliktigt enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister, samt fordon som tillverkats för särskilt militärt ändamål, ska vara registrerat i det militära fordonsregistret enligt denna förordning. Det militära fordonsregistret förs av Försvarsmakten. 6

7 Första stycket gäller inte moped klass II och inte heller motordrivna fordon avsedda att föras av gående eller släpfordon som kopplas till ett sådant fordon. Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om det militära fordonsregistret. SFS 2009:212 2 Ett fordon får registreras i det militära fordonsregistret endast om det har godkänts vid en registreringsbesiktning eller meddelats ett enskilt godkännande enligt 4 kap. 1. Uppgifter vid registrering 3 Vid registrering av ett fordon i det militära fordonsregistret ska de uppgifter föras in som behövs för att fordonet säkert ska kunna identifieras. I samband med registreringen ska Försvarsmakten tilldela fordonet ett registreringsnummer. 4 Försvarsmakten ska utfärda ett registreringsbevis om det inte är obehövligt av särskilda skäl. Registreringsbeviset ska innehålla tekniska uppgifter om fordonet och de ytterligare uppgifter som Försvarsmakten föreskriver. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om utformningen av registreringsbevis. 5 Vid registrering i det militära fordonsregistret av ett fordon som är registrerat i vägtrafikregistret ska Försvarsmakten lämna uppgift om registreringen till Transportstyrelsen. Militär registreringsskylt 6 Ett registrerat fordon ska vara försett med en militär registreringsskylt. Fordonets registreringsnummer ska anges på skylten med gula siffror på svart botten. Om det finns särskilda skäl, får registreringsnumret i stället markeras direkt på fordonet. En sådan markering ska jämställas med en registreringsskylt. För registreringsskyltar gäller bestämmelserna i 7 kap. 7 och 8 första tredje styckena förordningen (2001:650) om vägtrafikregister i tillämpliga delar. Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om utformning och användning av militära registreringsskyltar. Brukande av fordon 7 Ett fordon som är registreringspliktigt enligt 1 får brukas endast om det är registrerat i det militära fordonsregistret och försett med en militär registreringsskylt. Trots första stycket får ett fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt brukas 1. för provkörning i samband med tillverkning eller reparation av fordonet, 7

8 SFS 2009: för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats eller lokal eller till ett garage, 3. för färd kortaste lämpliga väg till och från ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) eller en militär besiktningsman för besiktning eller provning inför ett enskilt godkännande. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av andra stycket. Militärt utryckningsfordon 8 Ett fordon får antecknas som ett militärt utryckningsfordon i det militära fordonsregistret om det är inrättat för ambulans- eller räddningstjänst och uppfyller kraven på godkänd besiktning eller intyg om överensstämmelse i 6 kap. 9 förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Försvarsmakten får, om det finns särskilda skäl, meddela föreskrifter om att fordon även i andra fall får antecknas som ett militärt utryckningsfordon. Överlåtelse av registrerat fordon 9 Om ett fordon som är registrerat i det militära fordonsregistret överlåts och inte längre ska brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt ska fordonet avföras ur registret innan det överlämnas till den nya ägaren. 10 Vid överlåtelse av ett fordon som är registrerat i det militära fordonsregistret, och som enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska vara registrerat i vägtrafikregistret för att få brukas, ska utdrag ur det militära fordonsregistret samt, i förekommande fall, bevis om tidpunkten för senast utförd kontrollbesiktning lämnas till den nya ägaren. Vid överlämnande av registerutdraget ska den nya ägaren underrättas om bestämmelserna i Om ett fordon som avses i 10, men som inte har registrerats i vägtrafikregistret, har förstörts eller om det vidtagits någon annan åtgärd så att det kan antas att fordonet inte längre kommer att användas som registreringspliktigt fordon här i landet, ska den som förvärvat fordonet senast inom tre veckor anmäla detta förhållande till Försvarsmakten. Anmälan ska göras skriftligen samt åtföljas av bevis om de meddelade uppgifternas riktighet. 12 Transportstyrelsen får, efter samråd med Försvarsmakten, meddela föreskrifter om registerutdrag enligt 10 och anmälan enligt kap. Behörighet att föra fordon 1 Trots bestämmelserna i körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980) om behörighet att föra motorcykel, tung lastbil, buss eller släpfordon får ett sådant fordon, när det brukas av Försvarsmakten, Försva-

9 rets materielverk eller Försvarets radioanstalt föras av den som har körkort med behörigheten B och militärt förarbevis för fordonsslaget. SFS 2009:212 2 Trots bestämmelserna i 2 kap. 1 och 6 körkortslagen (1998:488) gäller körkort med behörigheten A1 eller A för tung motorcykel och motorcykel som avses i 2 kap. 6 körkortslagen vid en militär operation eller militär övning. 3 Försvarsmakten får meddela föreskrifter om utformning och användning av militära förarbevis. 7 kap. Utbildning av förare inom Försvarsmakten 1 Trots bestämmelserna i 4 kap. körkortslagen (1998:488) gäller följande vid utbildning för körkort och för militärt förarbevis som anordnas av Försvarsmakten: 1. Den som har uppnått en ålder av 16 år och som tillhör Försvarsmakten eller deltar i sådan utbildning inom en frivillig försvarsorganisation får övningsköra med tung motorcykel. 2. Övningskörning får äga rum under uppsikt av personer som har körkort för fordon av det slag körningen avser och som har förordnats att ha uppsikt över övningskörning. 3. Vid utbildning för militärt förarbevis gäller, utöver det som anges i 1 och 2, att den som har körkort med behörighet B får övningsköra med motorcykel, tung lastbil, buss eller ett sådant fordon till vilket ett släpfordon är kopplat. Trots 4 kap. 6 körkortsförordningen (1998:980) får övningskörning med bil i samband med utbildning enligt första stycket äga rum inom ett avgränsat militärt område utan att den som har uppsikt över körningen följer med i bilen. Detsamma gäller utanför ett sådant område, om den som övningskör har genomgått utbildning i den omfattning som föreskrivs av Försvarsmakten. Vid övningskörning med motorcykel i samband med utbildning enligt första stycket gäller inte 4 kap. 6 andra stycket andra meningen körkortsförordningen (1998:980). Den som har uppsikt över övningskörningen anses som förare vid körningen endast om han eller hon följer med i bilen eller på motorcykeln. 2 Transportstyrelsen får, efter samråd med Försvarsmakten, meddela föreskrifter om utbildning för förarprov genom Försvarsmaktens försorg och avläggande av förarprov inför befattningshavare vid Försvarsmakten. 3 Försvarsmakten får meddela föreskrifter om utbildning för militärt förarbevis och avläggande av prov för ett sådant förarbevis. 9

10 SFS 2009:212 8 kap. Övriga bestämmelser Förordnanden 1 Försvarsmakten får förordna 1. en militärpolis, trafiksoldat eller annan befattningshavare inom Försvarsmakten med motsvarande utbildning att övervaka trafik och ge anvisningar för trafiken i samband med militär övning eller militär operation (trafikpost), 2. en person enligt 1 att övervaka trafik och ge anvisningar för trafiken i andra fall än vid en militär övning och militär operation, när det sker på begäran av polisen, varvid bestämmelserna i 6 13, 15, 16 och 18 förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet ska tillämpas, 3. en anställd vid Försvarsmakten att utföra kontroll och besiktning av fordon (militär besiktningsman), samt 4. en anställd vid Försvarsmakten att ha uppsikt över övningskörning och förrätta prov för militärt förarbevis. Ett förordnande enligt första stycket får förenas med villkor. Försvarets materielverk får förordna en anställd vid Försvarets materielverk till sådan militär besiktningsman som avses i första stycket 3. 2 Ett förordnande enligt 1 får meddelas endast den som genomgått lämplig utbildning. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om sådan utbildning. Samråd 3 Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter som berör brukande av fordon i terräng enligt 2 kap. 9 ska samråd ske med Naturvårdsverket. Har myndigheterna olika uppfattning i frågan ska den hänskjutas till regeringen. 4 Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning ska samråd ske med Transportstyrelsen. Första stycket gäller inte lokala trafikföreskrifter som meddelats med stöd av 2 kap. 3 och 10 andra stycket, föreskrifter om registreringsbesiktning enligt 4 kap. 1 sista stycket och föreskrifter som avses i Ansvarsbestämmelser 5 I fråga om fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten eller av andra myndigheter vid deltagande i en militär övning ska bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare av fordon i trafikförordningen (1998:1276), förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och fordonsförordningen (2009:211) tillämpas på den eller de befattningshavare av lägst fänriks tjänstegrad eller motsvarande tjänsteställning som 1. utsetts att ansvara för fordonen, eller 2. utsetts att bestämma hur fordonen ska brukas, när det gäller fordon som tillhör eller brukas av andra myndigheter än Försvarsmakten. Har en befattningshavare som avses i första stycket gjort vad som ankommer på honom eller henne för att förebygga förseelse, och en sådan ändå

11 sker på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade. SFS 2009:212 6 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att inom föreskriven tid göra en anmälan enligt 5 kap. 11 döms till penningböter. Detsamma gäller den som i en sådan anmälan lämnar oriktig uppgift. 7 I 14 kap. trafikförordningen (1998:1276) finns ytterligare bestämmelser om ansvar. Överklagande m.m. 8 Beslut av länsstyrelsen om lokala trafikföreskrifter enligt 2 kap. 10 får överklagas till Transportstyrelsen. Transportstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas. 9 Beslut av Försvarsmakten enligt denna förordning får inte överklagas. 1. Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009, då förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret och militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) ska upphöra att gälla. 2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) eller förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret, ska vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av motsvarande bemyndigande i den nya förordningen. 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 29 april På regeringens vägnar ÅSA TORSTENSSON Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) 11

12 Thomson Reuters Professional AB, tel Edita Västra Aros, Västerås 2009

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:788 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver att 4, 18, 19, 21,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vägtrafikregister; SFS 2001:558 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2016:1217 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2010:1599 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 3 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fordonslag; utfärdad den 6 juni 2002. SFS 2002:574 Utkom från trycket den 19 juni 2002 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:835 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver att 4 kap. 18

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2004:296 Utkom från trycket den 26 maj 2004 utfärdad den 6 maj 2004. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:939 Utkom från trycket den 13 oktober 2009 utfärdad den 1 oktober 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

2 Vägtrafikregister m.m.

2 Vägtrafikregister m.m. Lag om vägtrafikregister [8201] 2 Vägtrafikregister m.m. Lag (2001:558) om vägtrafikregister Allmänna bestämmelser 1 [8201] Denna lag innehåller bestämmelser om registrering av uppgifter om personer samt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2011:178 Utkom från trycket den 15 mars 2011 utfärdad den 3 mars 2011. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90); SFS 2010:218 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2003:522 Utkom från trycket den 5 augusti 2003 utfärdad den 24 juli 2003. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1370 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Taxitrafikförordning; utfärdad den 3 maj 2012. SFS 2012:238 Utkom från trycket den 15 maj 2012 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner Förordning om vägtrafikdefinitioner [8551] Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner 1 [8551] Denna förordning gäller i anslutning till lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner ([8501] o.f.) och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2004:988 Utkom från trycket den 23 november 2004 utfärdad den 11 november 2004. Regeringen föreskriver

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2015:929 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening; SFS 2009:231 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 26 mars 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2015:74 Utkom från trycket den 3 mars 2015 utfärdad den 19 februari 2015. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:85) om flygande inspektion;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:85) om flygande inspektion; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:85) om flygande inspektion; beslutade den 7 december 2011. TSFS 2011:109 Utkom från trycket den 16 december 2011 VÄGTRAFIK

Läs mer

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran Bilaga 3 Författningsförslag Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) Härigenom föreskrivs att 4 kap. 17 a och 20 trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse. 4 kap. 17 a En buss

Läs mer

Lag (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2001:558) om vägtrafikregister Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 Allmänna bestämmelser 1 [8201] Denna lag innehåller bestämmelser om registrering av uppgifter om personer samt om motordrivna fordon och släpfordon i ett vägtrafikregister.

Läs mer

Terrängkörningsförordning (1978:594)

Terrängkörningsförordning (1978:594) Start Dokument & lagar Terrängkörningsförordning (1978:594) Terrängkörningsförordning (1978:594) Svensk författningssamling 1978:594 t.o.m. SFS 2014:1237 SFS nr: 1978:594 Departement/myndighet: Miljö-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:240 Utkom från trycket den 4 maj 1999 utfärdad den 15 april 1999. Regeringen föreskriver att 3 kap. 13, 17, 39

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:882 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2012:7 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2014:1566 Utkom från trycket den 30 december 2014 utfärdad den 19 december 2014. Regeringen förskriver

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (TSVFS 1985:62) om intyg gällande fordons beskaffenhet och utrustning; beslutade den 30 oktober 2007.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om avgifter inom vägtrafikområdet; SFS 2001:652 Utkom från trycket den 11 september 2001 utfärdad den 23 augusti 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2008:1006 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

SFS 1998:488. 7 Behörigheten B ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar. 8 Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE.

SFS 1998:488. 7 Behörigheten B ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar. 8 Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE. Svensk författningssamling Körkortslag; utfärdad den 11 juni 1998. SFS 1998:488 Utkom från trycket den 22 juni 1998 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen

Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen Niclas Nilsson, utredare sektion vägtrafik, väg- och järnvägsavdelningen, Transportstyrelsen 1 Disposition Lagstiftning Trafikregler, vägmärken Lokala trafikföreskrifter

Läs mer

Fordonsförordning (2009:211)

Fordonsförordning (2009:211) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde m.m. 1 [8051] Denna förordning innehåller bestämmelser om 1. fordons beskaffenhet och utrustning, 2. kontroll

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar PROMEMORIA 1(11) Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar 1. Sammanfattning Transportstyrelsen har efter beslut av regeringen den 18 februari 2010 fått i uppdrag att lämna förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vägtrafikdefinitioner; SFS 2001:559 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 De beteckningar som

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2006:1208 Utkom från trycket den 1 december 2006 utfärdad den 23 november 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1998:1256 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om vägtrafikregister; SFS 2001:650 Utkom från trycket den 11 september 2001 utfärdad den 23 augusti 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

Transportstyrelsens remissvar på remiss av promemoria om förbud mot och begränsningar för terrängkörning i en kommun

Transportstyrelsens remissvar på remiss av promemoria om förbud mot och begränsningar för terrängkörning i en kommun Remissvar 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2017-11-23 M2017/02880/R m.registrator@regeringskansliet.se anna.berglund@regeringskansliet.se Transportstyrelsens remissvar på remiss av promemoria

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Fordonslag (2002:574)

Fordonslag (2002:574) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 1 kap. Inledande bestämmelser Innehåll och tillämpningsområde 1 [8001] Denna lag innehåller bestämmelser om 1. kontroll av fordon samt därtill hörande system,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2011:551 Utkom från trycket den 31 maj 2011 utfärdad den 23 maj 2011. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:1262 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

beslutade den 14 april Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:131.

beslutade den 14 april Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:131. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 14 april 2009. Ändringar

Läs mer

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Avgift baserad

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer; SFS 2011:183

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för bilar; SFS 2007:185 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning är meddelad

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Terrängkörningsförordning (1978:594)

Terrängkörningsförordning (1978:594) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 Körning på barmark 1 [9021] När ärenden eller åtgärder inte kan utföras på något annat lämpligt sätt får trots 1 [9001] första stycket 1 terrängkörningslagen

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:130

Regeringens proposition 2001/02:130 Regeringens proposition 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Prop. 2001/02:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om transport av farligt gods; SFS 2006:263 Utkom från trycket den 20 april 2006 utfärdad den 6 april 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion; SFS 2009:885 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 25 juni 2009. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2014:1269 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:130. Fordonslag, m.m. 2001/02:130. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002

Regeringens proposition 2001/02:130. Fordonslag, m.m. 2001/02:130. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Regeringens proposition 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Prop. 2001/02:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2009:269 Utkom från trycket den 16 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Yrkestrafikförordning; utfärdad den 3 maj 2012. SFS 2012:237 Utkom från trycket den 15 maj 2012 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister; SFS 2014:1158 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker; beslutade den 26 maj 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Promemoria. Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet

Promemoria. Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet Promemoria Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll Näringsdepartementet 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Författningsförslag...

Läs mer

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 1 [8551] Denna förordning gäller i anslutning till lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner ([8501] o.f.) och innehåller definitioner utöver de som finns i den.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:940 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:652 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk fattningssamling Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227); SFS 2009:1468 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 10 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 eskrivs i fråga

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om infrastrukturavgifter på väg; utfärdad den 19 december 2014. SFS 2014:1564 Utkom från trycket den 30 december 2014 Regeringen föreskriver 1 följande. Innehåll och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:848 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer