VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(50) Miljö- och byggnadsnämnden Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 12 mars 2013 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(50) Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-12. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 12 mars 2013 kl. 09.00-15."

Transkript

1 1(50) Plats och tid Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 12 mars 2013 kl Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Lillemor Jonsson, S, ordf Stig Ahlenius, S Ulf Grahn, C Mikael Danielsson, S Thorvald Skoglund, S Kenneth Fjällström, S Rolf von Walden, M Jan-Ola Borg, miljö- och byggchef. Ulla Karin Dahlberg, bygglovshandl. Johnny Wahlström, sekreterare Hedvig Helldorff 1-20 Clara Ganslandt, stadsarkitekt Roger Vikström, Kittelfjäll utveckling AB, 28 Utses att justera Ulf Grahn, ord. ers. Rolf von Walden. Underskrift Sekreterare Johnny Wahlström Ordförande Lillemor Jonsson Justerande Ulf Grahn BEVIS OM ANSLAG Miljö- och byggnadsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras vid miljö- och byggnadsnämndens kansli, Vilhelmina Underskrift... Johnny Wahlström/sekr

2 2 Dnr Ärende /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB0214 Upprop och val av justerare Fastställande av föredragningslista Information från arbetsutskottet Information från miljö- och byggförvaltningen Budget bokslut och verksamhetsberättelse Brukarundersökning 2012 Saxnäs 3:1 - strandskyddsdispens Saxnäs 3:1 - bygglov ombyggnad båthus Tresund 1:68 - strandskyddsdispens Tresund 1:68 - bygglov fritidshus strandskyddsdispens bygglov för båthus/förråd föreläggande om funktionskontroll av ventilationssystem föreläggande om funktionskontroll av ventilationssystem Baksjönäs 2:15 - bygglov för garage Lövberg 1:90 - strandskyddsdispens Allm.skog 1:1 D197 - bygglov fritidshus Kittelfjäll 1:450 - ny detaljplan Folkskolan ny detaljplan

3 Dnr 13/MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB0081 Ärende SGI - Bedömningar av risker för ras och slamströmmar vid Tvärån och Henriksfjäll Skollägdan 13 - rivningslov Nordansjö 1:36 - strandskydd Nordansjö 1:36 - bygglov för fritidshus Kittelfjäll 1:98 - rivningslov Kittelfjäll 1:340 - bygglov för barack LIS-områden Strategiskt måldokument Utsättning av byggnader Information från KUAB Redovisning av delegationsbeslut Meddelanden

4 4 Mbn 1 Upprop och val av justerare 1. Upprop: 2. Val av justerare : Ulf Grahn, C Val av ersättare: Rolf von Walden, M 3. Dag och tid för justering: Sekreteraren kallar till justering

5 5 Mbn 2 Fastställande av föredragningslista. Ärenden enligt utsänd föredragningslista Extraärenden: 13/MOB /MOB /MOB /MOB /MOB0079 Nordansjö 1:36 - bygglov för fritidshus Kittelfjäll 1:98 - rivningslov Kittelfjäll 1:340 - bygglov för barack LIS-områden Strategiska måldokument behandla ärenden enligt utsänd föredragningslista samt ovanstående extraärenden

6 6 Mbn 3 Information från arbetsutskottet Två bygglov beviljades vid senaste arbetsutskottet gällande nybyggnad av fritidshus. Matsdal 1:179 samt Borkan 1:207 notera informationen

7 7 Mbn 4 Information från bygg- och miljökontoret Miljö- och byggchef Jan Ola Borg informerade om ett överklagningsärende i Kittelfjäll där länsstyrelsen upphävt miljö- och byggnadsnämndens beslut vad avser kravet på rivning av den del av fritidshuset som uppförts utanför tomtgräns. Vidare informerades om att en strandskyddsdispens som nämnden beviljat men som länsstyrelsen nekade vid sin överprövning nu överklagats till markoch miljödomstolen. Nämnden informerades även om att länsstyrelsen fastställt nämndens beslut om att inte bevilja strandskyddsdispens för ett fritidshus vid Bergsjön. Jan Ola Borg presenterade Hedvig Helldorff, ny miljöinspektör, varefter Hedvig själv fick berätta mera utförligt om vem hon är. Livsmedelsverket har meddelat att de under oktober 2013 kommer att besöka kommunen för tillsyn avseende dricksvatten. I Alexandra Larssons frånvaro informerade Johnny Wahlström om ett miljöärende där en fastighetsägare överklagat ett delegationsbeslut gällande uppstädning av tomt och bortforsling av skrotbilar. Johnny informerade även om den klimatdag som planeras i Vilhelmina Folkets hus den 16 april med kommunens miljökontor som en av arrangörerna. Olika föreläsare belyser klimatfrågan ur såväl ett globalt/internationellt perspektiv som ur ett regionalt och lokalt. Nämndens ledamöter är en av målgrupperna för klimatdagen och de uppmanades därför att ta del av klimatdagen. notera informationen

8 8 Kommunstyrelsen Ekonomienheten Mbn 5 Dnr 11/MOB Budget bokslut och verksamhetsberättelse Förslag har upprättats till bokslut och verksamhetsberättelse för Nämnden redovisar en positiv avvikelse från budget med kronor. Detta förklaras med ökade intäkter, färre detaljplaner än beräknat, lägre personal- och politikerkostnader samt antagandet av kommunfullmäktiges åtgärdsplan. Miljö- och byggchef Jan Ola Borg redogjorde för upprättat bokslut och verksamhetsberättelse. Synpunkter framfördes över den enkät som ska bifogas bokslutet där nämnden ifrågasatte frågeställningarna. godkänna upprättat förslag till bokslut och verksamhetsberättelse och att det överlämnas till kommunstyrelsen

9 9 Kommunstyrelsen Ekonomienheten Mbn 6 Au 4 Dnr 13/MOB Brukarundersökning 2012 Miljö- och byggnadsnämnden har genomfört en brukarundersökning inom nämndens område. Enkäter har skickats ut till 110 sökanden som under året erhållit en tjänst eller fått ett beslut av miljö- och byggnadsnämnden. Enkäten har fördelats mellan byggärenden och miljöärenden, 50 byggärenden och 60 miljöärenden. Utskick har gjorts till sökanden, oavsett de fått sina ärenden beviljade eller inte. Svarsfrekvens för miljösidan 28 % och för byggsidan 90 %. Brukarundersökningen ger ett positivt resultat. De som besvarat enkäten är mycket nöjda med handläggning, bemötande och personalens tillgänglighet. Många har skrivit positiva kommentarer där man berömmer både nämndens personal och kommunen som helhet vad gäller bemötande. Au Miljö- och byggchef Jan Ola Borg redogjorde för den brukarundersökning som genomförts och redovisade sammanställningen av resultatet. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR föreslå miljö- och byggnadsnämnden att godkänna upprättad sammanställning och att resultatet från brukarundersökningen bifogas årsbokslutet godkänna upprättad sammanställning och att resultatet från brukarundersökningen bifogas årsbokslutet

10 10 Mbn 7 Au 5 Mbn 152 Au 32 Dnr 12/MOB Saxnäs 3:1 - strandskyddsdispens Emma Ricklunds stiftelse, Axel Arons väg 6, Marsfjäll ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för ombyggnad av båthus. Ansökan om bygglov behandlas i separat ärende Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja dispens mot strandskyddet Mbn Stadsarkitekten föreslår att miljö- och byggnadsnämnden kan meddela dispens från strandskyddet, med stöd av 7 kapitlet 18b samt 18c p1 miljöbalken, för uppförande av båthus. Mbn återremiss Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja strandskyddsdispens med stöd av 7 kapitlet 18b samt 18c p1 miljöbalken, för uppförande av båthus forts- - -

11 11 Mbn 7 (forts) Au 5 Mbn 152 Au 32 Dnr 12/MOB Saxnäs 3:1 - strandskyddsdispens 1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 b samt 18c p1 beviljas för uppförande av båthus på fastigheten Saxnäs 3:1. Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet. Som tomtplats i strandskyddets mening får nyttjas den yta som båthuset upptar på marken enligt stadsarkitektens yttrande som bifogas beslutet. 2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft. Handläggningsavgift för Strandskyddsdispens: 2640 kr (Faktureras separat konto ) Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

12 12 Mbn 8 Au 6 Mbn 153 Au 33 Dnr 12/MOB Saxnäs 3:1 - bygglov för ombyggnad av båthus Emma Ricklunds stiftelse, Axel Arons väg 6, Marsfjäll ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för ombyggnad av båthus. Ansökan om strandskyddsdispens behandlas i separat ärende Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov Mbn återremiss Au Ansökan har kompletterats med nya ritningar Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov Byggnadsinspektör Jan Ola Borg föredrar ärendet och visar de nya - - -forts- - - ritningar som inlämnats.

13 13 Mbn 8 (forts) Au 6 Mbn 153 Au 33 Dnr 12/MOB Saxnäs 3:1 - bygglov för ombyggnad av båthus 1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap. 31a för nybyggnad av båthus 2. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende 3. Kontrollplan ska upprättas 4. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 PBL. Byggnadsarbetena får påbörjas 5. Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 6. Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslut om bygglov upphör att gälla 7. När byggnationen färdigställts ska byggherren snarast till miljö- och byggnadsnämnden lämna följande handlingar som underlag för slutbesked: signerad kontrollplan som intygar att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överstämmer med beviljat bygglov Avgift för bygglov: kr (Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto ) Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

14 14 Mbn 9 Au 7 Dnr 13/MOB Tresund 1:68 - strandskyddsdispens XXX ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för ersättningsbyggnad Ansökan om bygglov hanteras i separat ärende Sökanden avser ersätta befintlig byggnad på Gårdsholmen med ett häbre och iordningställa det som fritidshus Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att miljö- och byggnadsnämnden kan meddela dispens från strandskyddet, med stöd av 7 kapitlet 18b miljöbalken och 7 kapitlet 18c 1p miljöbalken, för uppförande av fritidshus som ersättning till befintlig stuga. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja strandskyddsdispens med stöd av 7 kapitlet 18b miljöbalken och 7 kapitlet 18c 1p miljöbalken, för uppförande av fritidshus som ersättning till befintlig stuga Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap. 18b samt 18c 1p beviljas för uppförande av fritidshus som ersättning till befintlig stuga. Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet. Som tomtplats i strandskyddets mening får nyttjas den yta som markerats i stadsarkitektens yttrande som bifogas beslutet forts- - -

15 15 Mbn 9 (forts) Au 7 Dnr 13/MOB Tresund 1:68 - strandskyddsdispens 2 Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft. Handläggningsavgift för Strandskyddsdispens: 2640 kr (Faktureras separat konto ) Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

16 16 Mbn 10 Au 8 Dnr 13/MOB Tresund 1:68 - bygglov för ersättningsbyggnad/fritidshus XXX ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för ersättningsbyggnad Ansökan om strandskydd hanteras i separat ärende Sökanden avser ersätta befintlig byggnad på Gårdsholmen med ett häbre och iordningställa det som fritidshus Vilhelmina norra sameby har getts möjlighet att yttra sig i ärendet, de har ingen erinran - - -forts- - - Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap 31 för ersättningsbyggnad/fritidshus 2 För att utföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns XXX, enligt byggherrens förslag. Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 får, enligt övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012, om det finns särskilda skäl för det. I detta fall bedömer miljö- och byggnadsnämnden att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna. Någon certifierad kontrollansvarig finns inte heller inom rimligt avstånd.

17 17 Mbn 10 Au 8 Dnr 13/MOB Tresund 1:68 - bygglov för ersättningsbyggnad/fritidshus 3 Ärendet kräver tekniskt samråd 4 Kontrollplan ska upprättas 5 Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enl 10 kap 3 PBL 6 Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 7. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enligt 10. kap 4 PBL. Följande handlingar ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbevis. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att åtgärderna överstämmer med beviljat bygglov 8. Enligt lagen om byggfelsförsäkring krävs i vissa fall en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetet får då inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har visats för byggnadsnämnden. Det är byggherren som ska se till att det finns en byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd, om det krävs. 9. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet, varvid särskilt beaktats de beräknade kostnaderna för åtgärden och försäkringen samt risken för allvarliga fel och skador, bedömer miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns behov av en byggfelsförsäkring. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför enligt 1 b lagen om byggfelsförsäkring att byggfelsförsäkring inte behövs. 10. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet, varvid särskilt beaktats de beräknade kostnaderna för näringsidkarens åtaganden och kostnaderna för färdigställandeskyddet, bedömer miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns behov av sådant skydd. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför enligt 14 lagen om byggfelsförsäkring att färdigställandeskydd inte behövs. Avgift för bygglov kr (Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto ) Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

18 18 Mbn 11 Au 9 Dnr 12/MOB strandskyddsdispens XXX ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för båthus/förråd. Ansökan om bygglov behandlas i separat ärende Bakgrund Fastighetsägaren ansökte och beviljades tidsbegränsat bygglov att gälla till och med för uppförande av vinterskydd för sin båt, cirka 80 m 2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagades av sökanden. Länsstyrelsen beslutade att Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 december skulle stå fast. Miljö- och byggnadsnämnden besökte fastigheten vid sin besiktningsresa och konstaterade att vindskyddet fortfarande stod kvar och att ingen nedmontering påbörjats. Sökanden förelades då att senast riva/montera ner vindskyddet beslöt miljö- och byggnadsnämnden om föreläggande med vite eftersom vindskyddet alltjämt stod kvar. Sökanden överklagade miljö- och byggnadsnämndenss beslut. Länsstyrelsen ändrade Mbn:s beslut så till vida att tidpunkten för rivning, alternativt nedmontering, samt tiden för när det löpande vitet börjar löpa, framflyttas till Fastighetsägaren inkom med ansökan om permanent bygglov för båthus och kompletterade sin ansökan med ansökan om strandskyddsdispens. Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR ärendet skickas till miljö- och byggnadsnämnden utan eget yttrande - - -forts

19 19 Mbn 11 (forts) Au 9 Dnr 12/MOB strandskyddsdispens Tidigare beslut i MoB-nämnden som prövats vid länsstyrelsen angående rivning/nedmontering av tillfälligt båthus på samma fastighet, och med i det närmaste samma placering, har överklagats av sökanden. Det ärendet är nu föremål för prövning i mark- och miljödomstolen. återremiss i avvaktan på mark- och miljödomstolens beslut

20 20 Mbn 12 Au 10 Dnr 12/MOB bygglov för båthus/förråd XXX ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för båthus/förråd. Ansökan om strandskyddsdispens behandlas i separat ärende Bakgrund Fastighetsägaren ansökte och beviljades tidsbegränsat bygglov att gälla till och med för uppförande av vinterskydd för sin båt, cirka 80 m 2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagades av sökanden. Länsstyrelsen beslutade att Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 december skulle stå fast. Miljö- och byggnadsnämnden besökte fastigheten vid sin besiktningsresa och konstaterade att vindskyddet fortfarande stod kvar och att ingen nedmontering påbörjats. Sökanden förelades då att senast riva/montera ner vindskyddet beslöt miljö- och byggnadsnämnden om föreläggande med vite eftersom vindskyddet alltjämt stod kvar. Sökanden överklagade miljö- och byggnadsnämndenss beslut. Länsstyrelsen ändrade Mbn:s beslut så till vida att tidpunkten för rivning, alternativt nedmontering, samt tiden för när det löpande vitet börjar löpa, framflyttas till Fastighetsägaren inkom med ansökan om permanent bygglov för båthus och kompletterade sin ansökan med ansökan om strandskyddsdispens. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR ärendet skickas till miljö- och byggnadsnämnden utan eget yttrande - - -forts

21 21 Mbn 12 (forts) Au 10 Dnr 12/MOB bygglov för båthus/förråd Tidigare beslut i MoB-nämnden som prövats vid länsstyrelsen angående rivning/nedmontering av tillfälligt båthus på samma fastighet, och med i det närmaste samma placering, har överklagats av sökanden. Det ärendet är nu föremål för prövning i mark- och miljödomstolen. återremiss i avvaktan på mark- och miljödomstolens beslut

22 22 Mbn 13 Au 11 Dnr 12/MOB Föreläggande om funktionskontroll av ventilationssystemet Boverket har med stöd av 10 kap. 18 och 23 plan- och byggförordningen (2011:338) upprättat föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem Enligt föreskrifterna ska fastigheter funktionskontrolleras med tre års intervaller. XXX besiktades senast den 27 mars Miljö- och byggnadsnämnden har trots flera påminnelser per brev, inte erhållit besiktningsprotokoll för fastigheten XXX, med adress XXX Vilhelmina tätort Den 9 november 2012 skickades ett föreläggande till fastighetsägaren, att senast den 23 november 2012, inkomma med besiktningsprotokoll. Av föreläggandet framgick att beslut om föreläggande med vite kan fattas av nämnden om åtgärden inte utförts. Fastighetsägaren har inte hört av sej och nämnden har inte fått in några besiktningsprotokoll. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR föreslå att miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 11 kap. 19 och 37 samt 16 kap. 9 och 11, förelägga XXX organisationsnr: XXX vid vite på kr senast den 30 april 2013, utföra besiktning och till miljö- och byggnadsnämnden inlämna protokoll som visar utförd ventilationsbesiktning enligt 5 kap. Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd, för fastigheten XXX i Vilhelmina kommun - - -forts- - - Om inte besiktning utförts och protokoll som visar utförd besiktning inlämnats till nämnden senast den 30 april 2013 övergår vitet till löpande vite med kr för varje period om 30 dagar räknat från den 30 april 2013, till dess förelagda åtgärder är genomförda

23 23 Mbn 13 (forts) Au 11 Dnr 12/MOB Föreläggande om funktionskontroll av ventilationssystemet att med stöd av Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 11 kap. 19 och 37 samt 16 kap. 9 och 11, förelägga XXX organisationsnr: XXX vid vite på kr senast den 30 april 2013, utföra besiktning och till miljö- och byggnadsnämnden inlämna protokoll som visar utförd ventilationsbesiktning enligt 5 kap. Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd, för fastigheten XXX i Vilhelmina kommun Om inte besiktning utförts och protokoll som visar utförd besiktning inlämnats till nämnden senast den 30 april 2013 övergår vitet till löpande vite med kr för varje period om 30 dagar räknat från den 30 april 2013, till dess förelagda åtgärder är genomförda Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

24 24 Mbn 14 Au 12 Dnr 12/MOB föreläggande om funktionskontroll av ventilationssystem Boverket har med stöd av 10 kap. 18 och 23 plan- och byggförordningen (2011:338) upprättat föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem Enligt föreskrifterna ska fastigheter funktionskontrolleras med tre års intervaller. XXX besiktades senast den 27 mars Miljö- och byggnadsnämnden har trots flera påminnelser per brev, inte erhållit besiktningsprotokoll för fastigheten XXX, med adress XXX, Vilhelmina tätort Den 9 november 2012 skickades ett föreläggande till fastighetsägaren, att senast den 23 november 2012, inkomma med besiktningsprotokoll. Av föreläggandet framgick att beslut om föreläggande med vite kan fattas av nämnden om åtgärden inte utförts. Fastighetsägaren har inte hört av sej och nämnden har inte fått in några besiktningsprotokoll. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR - - -forts- - - föreslå att miljö- och byggnadsnämnden med stöd av Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 11 kap. 19 och 37 samt 16 kap. 9 och 11, förelägga XXX, organisationsnr: XXX vid vite på kr senast den 30 april 2013, utföra besiktning och till miljö- och byggnadsnämnden inlämna protokoll som visar utförd ventilationsbesiktning enligt 5 kap. Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd, för fastigheten XXX i Vilhelmina kommun Om inte besiktning utförts och protokoll som visar utförd besiktning inlämnats till nämnden senast den 30 april 2013 övergår vitet till löpande vite med kr för varje period om 30 dagar räknat från den 30 april 2013, till dess förelagda åtgärder är genomförda

25 25 Mbn 14 (forts) Au 12 Dnr 12/MOB föreläggande om funktionskontroll av ventilationssystem att med stöd av Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 11 kap. 19 och 37 samt 16 kap. 9 och 11, förelägga XXX organisationsnr:xxx vid vite på kr senast den 30 april 2013, utföra besiktning och till miljö- och byggnadsnämnden inlämna protokoll som visar utförd ventilationsbesiktning enligt 5 kap. Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd, för fastigheten XXX i Vilhelmina kommun Om inte besiktning utförts och protokoll som visar utförd besiktning inlämnats till nämnden senast den 30 april 2013 övergår vitet till löpande vite med kr för varje period om 30 dagar räknat från den 30 april 2013, till dess förelagda åtgärder är genomförda Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

26 26 Mbn 15 Dnr 13/MOB Baksjönäs 2:15 - bygglov för garage XXX ansöker om bygglov för nybyggnad av garage, 60,5 kvadratmeter Grannemedgivande finns för placering av garage närmare tomtgräns än 4,5 meter Ärendet har skickats till grannar för yttrande - ingen av grannarna har haft någon erinran Byggnadsinspektör Jan Ola Borg föredrar ärendet 1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap. 31a för nybyggnad av garage 2. Ärendet kräver tekniskt samråd 3. Kontrollplan ska upprättas 4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 PBL. 5. Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 6. Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslut om bygglov upphör att gälla 7. För denna åtgärd krävs inte slutbesked enligt 10 kap. 4 PBL innan byggnaden får tas i bruk 8. När byggnationen färdigställts ska byggherren snarast till miljö- och byggnadsnämnden lämna följande handlingar som underlag för slutbesked: signerad kontrollplan som intygar att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överstämmer med beviljat bygglov Avgift för bygglov: kr (Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto ) Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

27 27 Mbn 16 Dnr 12/MOB Lövberg 1:90 - strandskyddsdispens XXX ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att nämnden inte beviljar dispens med hänvisning till att särskilda skäl saknas Vilhelmina kommun har startat arbete med framtagande av LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) där aktuellt område i Lövberg ingår som ett tänkbart framtida LIS-område. Nämnden kan dock inte i nuläget bedöma när denna LIS-plan blir klar. inte bevilja dispens mot strandskyddet då särskilda skäl saknas Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

28 forts- - - Mbn 17 Dnr 12/MOB Allmänningsskogen 1:1 D bygglov för fritidshus XXX ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus, 110 kvadratmeter Ärendet har skickats till fastighetsägaren samt granne för yttrande - ingen erinran 1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap 31 för ersättningsbyggnad/fritidshus 2. För att utföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns XXX, enligt byggherrens förslag. Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 får, enligt övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012, om det finns särskilda skäl för det. I detta fall bedömer miljö- och byggnadsnämnden att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna. Någon certifierad kontrollansvarig finns inte heller inom rimligt avstånd. 3. Ärendet kräver tekniskt samråd, kallelse till tekniskt samråd bifogas (se bilaga) 4. Kontrollplan ska upprättas 5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enl 10 kap 3 PBL 6. Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 7. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enligt 10. kap 4 PBL. Följande handlingar ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbevis. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att åtgärderna överstämmer med beviljat bygglov Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad/rökkanal inkl tillträdesanordningar på tak Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och byggnadsnämnden gett ett slutbesked

29 29 Mbn 17(forts) Dnr 12/MOB Allmänningsskogen 1:1 D bygglov för fritidshus 8. Enligt lagen om byggfelsförsäkring krävs i vissa fall en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetet får då inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har visats för byggnadsnämnden. Det är byggherren som ska se till att det finns en byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd, om det krävs. 9. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet, varvid särskilt beaktats de beräknade kostnaderna för åtgärden och försäkringen samt risken för allvarliga fel och skador, bedömer miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns behov av en byggfelsförsäkring. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför enligt 1 b lagen om byggfelsförsäkring att byggfelsförsäkring inte behövs. 10. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet, varvid särskilt beaktats de beräknade kostnaderna för näringsidkarens åtaganden och kostnaderna för färdigställandeskyddet, bedömer miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns behov av sådant skydd. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför enligt 14 lagen om byggfelsförsäkring att färdigställandeskydd inte behövs. För placering av byggnad närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs tillstånd från berörd fastighetsägare För installation av avlopp krävs anmälan/tillstånd från miljökontoret åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren Avgift för bygglov kr (Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto ) Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

30 30 Mbn 18 Mbn 83 Mbn 45 Dnr 12/MOB Kittelfjäll 1:450 - ny detaljplan XXX ansöker om ändring av detaljplan Mbn medverka till ändring av detaljplan alla kostnader för planen bekostas av sökanden planens begränsade omfattning och innehåll innebär att dess genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att kriterierna i MKB-förordningen inte uppfylls. Något behov av en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen (PBL) bedöms inte föreligga och således ej någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samråd genomförs när planförslaget reviderats beslutet upphör att gälla efter två år från beslutet vinner laga kraft genomförs via enkelt planförslag Mbn Miljö- och byggnadschef Jan Ola borg föredrar ärendet och redovisar upprättade samrådshandlingar Mbn godkänna samrådshandlingarna och genomföra samråd forts- - - Utställning har genomförts och utlåtande har upprättats

31 31 Mbn 18 (forts) Mbn 83 Mbn 45 Dnr 12/MOB Kittelfjäll 1:450 - ny detaljplan anta detaljplan Kittelfjäll 1:450

32 32 Mbn 19 Mbn 72 Dnr 12/MOB Folkskolan ny detaljplan Riksbyggen BRF 1, c/o Pettersson, Kyrkobergsvägen 14 C, Vilhelmina ansöker om bygglov för uppförande av carport Planförhållande: inom planlagt område Byggprojektet strider mot gällande detaljplan Mbn att inte bevilja bygglov medverka till ändring av detaljplan alla kostnader för planen bekostas av sökanden planens begränsade omfattning och innehåll innebär att dess genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att kriterierna i MKB-förordningen inte uppfylls. Något behov av en miljöbedömning enl. plan- och bygglagen (PBL) bedöms inte föreligga och således ej någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beslutet upphör att gälla efter två år från beslutet vinner laga kraft genomförs via enkelt planförfarande Samrådshandlingar har upprättats Godkänna samrådshandlingarna och genomföra samråd

33 33 Kommunstyrelsen Mbn 20 Dnr 13/MOB SGI - Bedömningar av risker för ras och slamströmmar vid Tvärån och Henriksfjäll Statens geologiska institut har utfört översiktlig bedömning av förutsättningarna för moränras och slamströmmar längs hotade bebyggda delar utmed Tvärån och Henriksfjäll. Undersökningen har avsett bebyggda områden i eller nedanför raviner och slänter i morän och grov sedimentjord där förutsättningar för slamstömmar, erosion och ras bedöms föreligga Byggnadsinspektör Jan Ola Borg redovisade utredningen och förklarade de slutsatser som SGI presenterat. Nämnden såg allvarligt på resultatet av utredningen med tanke på människors säkerhet uppdra till Jan Ola Borg att sammanställa en skrivelse och bifoga SGI:s rapport till kommunstyrelsen med krav på skyndsam handläggning av ärendet så att åtgärder snabbt kan vidtas

34 34 Kommunstyrelsen Mbn 21 Dnr 12/MOB Skollägdan 13 - rivningslov Vilhelmina kommun har genom tekniske chef, Simon Andersson, ansökt om rivningslov av före detta Slottet, Storgatan 2A, på fastigheten Skollägdan 13. Västerbottens museum har yttrat sig i ärendet Mbn Ulf Grahn, C, överlämnar kopia på den protestlista med namn som lämnats till kommunstyrelsen Mbn bordlägga ärendet Ulf Grahn och Rolf Von Walden anser att nämnden har ett dåligt beslutsunderlag eftersom kommunen saknar en bevarandeplan över vilka hus som kan anses bevarandevärda. Husets kulturhistoriska värde påtalas i skrivelser från såväl Västerbottens museum som från länsantikvarien. Ulf Grahn yrkar att nämnden ska avvakta med rivningslov till dess en bevarandeplan upprättats och godkänts av kommunfullmäktige. Ordförande Lillemor Jonsson yrkar att rivningslov ska beviljas men att en bevarandeplan snarast upprättas forts- - -

35 35 Mbn 21 (forts) Dnr 12/MOB Skollägdan 13 - rivningslov 1. Rivningslov beviljas med stöd av PBL 9 kap 30 för rivning av Skollägdan 13, före detta Slottet 2. För att utföra åtgärden krävs en kontrollansvarig 3. Ärendet kräver tekniskt samråd 4. Kontrollplan ska upprättas 5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enl. 10 kap. 3 PBL 6. Beviljat rivningslov upphör att gälla om den åtgärd som avses med rivningslovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 7. När rivningen genomförts ska byggherren snarast till miljö- och byggnadsnämnden lämna följande handlingar som underlag för slutbesked: signerad kontrollplan som intygar att rivningssåtgärderna överstämmer med beviljat rivningslov hos kommunstyrelsen begära att en bevarandeplan snarast upprättas Ulf Grahn, C, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande Avgift för rivningslov: kr (Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto ) Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar Paragrafen förklaras omedelbart justerad

36 36 Mbn 22 Dnr 13/MOB Nordansjö 1:36 - strandskyddsdispens XXX ansöker om bygglov och strandskyddsdispens för fritidshus - ersättningsbyggnad. Ansökan om bygglov behandlas i särskilt ärende. Ärendet om strandskyddsdispens har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att miljö- och byggnadsnämnden kan meddela dispens från strandskyddet, med stöd av 7 kapitlet 18b miljöbalken, för uppförande av fritidshus. 1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 b beviljas för uppförande av fritidshus på fastigheten Nordansjö 1:36. Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet. Som tomtplats i strandskyddets mening får nyttjas den yta som båthuset upptar på marken enligt stadsarkitektens yttrande som bifogas beslutet. 2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft. Handläggningsavgift för Strandskyddsdispens: kr (Faktureras separat konto ) Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

37 37 Mbn 23 Dnr 13/MOB Nordansjö 1:36 - bygglov för fritidshus XXX ansöker om bygglov och strandskyddsdispens för fritidshus - ersättningsbyggnad. Ansökan om strandskyddsdispens behandlas i särskilt ärende. Ärendet har skickats till granne för yttrande - ingen erinran 1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap 31 för nybyggnad av fritidshus 2. Ärendet kräver tekniskt samråd 3. Kontrollplan ska upprättas 4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enl 10 kap 3 PBL 5. Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 6. Startbesked upphör att gälla den dag beslut om bygglovet upphör att gälla 7. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enligt 10. kap 4 PBL. Följande handlingar ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbevis. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att åtgärderna överstämmer med beviljat bygglov Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad/rökkanal inkl tillträdesanordningar på tak Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och byggnadsnämnden gett ett slutbesked - - -forts- - -

38 38 Mbn 23 (forts) Dnr 13/MOB Nordansjö 1:36 - bygglov för fritidshus 8. Enligt lagen om byggfelsförsäkring krävs i vissa fall en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetet får då inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har visats för byggnadsnämnden. Det är byggherren som ska se till att det finns en byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd, om det krävs. 9. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet, varvid särskilt beaktats de beräknade kostnaderna för åtgärden och försäkringen samt risken för allvarliga fel och skador, bedömer miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns behov av en byggfelsförsäkring. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför enligt 1 b lagen om byggfelsförsäkring att byggfelsförsäkring inte behövs. 10. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet, varvid särskilt beaktats de beräknade kostnaderna för näringsidkarens åtaganden och kostnaderna för färdigställandeskyddet, bedömer miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns behov av sådant skydd. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför enligt 14 lagen om byggfelsförsäkring att färdigställandeskydd inte behövs. Avgift för bygglov kr (Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto ) Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

39 39 Mbn 24 Dnr 13/MOB Kittelfjäll 1:98 - rivningslov XXX ansöker om rivningslov av fritidshus Planförhållande: inom detaljplan Kittelfjäll by Rivningslov beviljas med stöd av PBL 9 kap. 34 för rivning av fritidshus 2. Ärendet kräver tekniskt samråd. Kallelse till tekniskt samråd bifogas (se bilaga) 3. Kontroll-/Rivningsplan ska upprättas 4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 PBL 5. Beviljat rivningslov upphör att gälla om den åtgärd som avses med rivningslovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 6. När rivningen färdigställts ska byggherren snarast till miljö- och byggnadsnämnden lämna följande handlingar som underlag för slutbesked: signerad kontrollplan som intygar att kontroll/rivningsplanen har följts och att rivningssåtgärderna överstämmer med beviljat rivningslov Upplysning: Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren Avgift för bygglov: kr (Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto ) Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

40 40 Mbn 25 Dnr 13/MOB Kittelfjäll 1:340 - bygglov för barack AB Fjällaktiviteter, c/o Patrik Berg, Kittelfjäll ansöker om bygglov för barack att inte bevilja bygglov för baracken enligt PBL (SFS 2010:900) 8 kap 1 och 4 då utformningen och de tekniska egenskaper som krävs för boende inte är uppfyllda Avgift för bygglov: 712 kr (Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto ) Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

41 41 Mbn 26 Mbn 26 Mbn 205 Dnr 10/MOB Landsbygdsutvecklingsområden i Vilhelmina kommun Bakgrund Följanden skrivelse ang. nya strandskyddsregler har upprättats av nämndens ordförande I och med att den nya strandskyddslagen kom 2009 hade man infört ett sätt för kommunen att i Överskiktsplanen reglera denna genom att införa områden för landsbygdsutveckling så kallade LIS- områden. Kommunen kan då visa på strandnära områden som kan bebyggas. I en stor del av Vilhelmina kan kommunen ange områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Inom dessa områden krävs fortfarande dispens för olika åtgärder, men det finns utökade möjligheter till dispens. Förutsättningen är att de planerade åtgärderna ger långsiktiga och positiva effekter på sysselsättningen eller bidrar till att bevara service på landsbygden. Det långsiktiga skyddet av stränderna måste samtidigt bevaras. Allmänheten ska ha tillgång till stränderna och de goda livsvillkoren för djur- och växtliv ska skyddas. För att fram dessa områden behövs det resurser som inte inryms i den befintliga organisationen, därför bör det budgeteras för det inför kommande budgetår Ordföranden förslår nämnden besluta: att hemställa hos kommunstyrelsen att besluta att ta fram LIS-områden som tillägg till Översiktsplanen Mbn att hemställa hos kommunstyrelsen att besluta att ta fram LIS-områden som tillägg till Översiktsplanen forts- - -

42 42 Mbn 26 (forts) Mbn 26 Mbn 205 Dnr 010/MOB Landsbygdsutvecklingsområden i Vilhelmina kommun Mbn Miljö- och Byggnadsnämnden har inte erhållit något svar Mbn hos kommunstyrelsen efterfråga svaret Mbn Kommunstyrelsen meddelar att de under 2012 kommer att återuppta arbetet med översiktsplanen som också innefattar landsbygdsutvecklingsfrågor. Miljö- och byggchef Jan Ola Borg informerar om att han under januari kommer att kalla kommunchef Karl Johan Ottosson, samordnare Camilla Thellbro samt miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott till en träff för att dra upp riktlinjer för det framtida arbetet med landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen. Mbn notera informationen Mbn Miljö- och byggchef Jan Ola Borg berättar om träffen med kommunstyrelsens arbetsutskott och beslutet därifrån om att en politisk styrgrupp ska inrättas för att leda arbetet med framtagandet av LIS-områden. Mbn utse nämndens ordförande och vice ordförande att ingå som miljö- och byggnadsnämndens representanter i den politiska styrgruppen - - -forts- - -

43 43 Mbn 26 (forts) Mbn 26 Mbn 205 Dnr 010/MOB Landsbygdsutvecklingsområden i Vilhelmina kommun Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att arbetet med framtagandet av LIS-områden har avstannat på grund av resursbrist till följd av kommunens senaste besparingsåtgärder. Nämnden bedömer att framtagandet av LIS-områden är ett viktigt arbete för att stimulera utveckling av landsbygden. uppdra till arbetsutskottet att uppta dialog med kommunstyrelsen för framtagande av LIS-plan

44 44 Mbn 27 Strategiskt måldokument Ordförande Lillemor Jonsson informerade om det strategiska måldokument som tagits fram inom politiken samt tog upp några punkter och frågeställningar. Tillsyn B-anläggningar o vad kostar det att överta tillsynen från länsstyrelsen o vilken ersättning kan kan kommunen erhålla för detta o kan vi därmed anställa ytterligare en person inom nämndens ansvarsområde Ovårdade tomter o kan vi gå vidare med det arbetet o bör vi annonsera i Vilhelmina-Aktuellt även i sommar o redovisning till politiken Skrotbilar o kan vi gå vidare med det arbetet o bör vi annonsera i Vilhelmina-Aktuellt även i sommar o redovisning till politiken Samarbetet inom DoViÅs o hur gå vidare med miljö- och byggnadsnämndernas samarbete mellan Dorotea, Vilhelmina och Åsele uppdra till miljö- och byggnadskontoret att vid ett kommande sammanträde presentera svar på ovanstående frågeställningar

45 45 Mbn 28 Dnr 13/MOB Utsättning av byggnader Nämnden har konstaterat att det kan finnas behov av nämnden sätter ut hus och andra byggnader. uppdra till byggnadsinspektör Jan Ola Borg att utreda behovet av att nämnden genomför utsättningen av hus och eventuellt andra byggnader

46 46 Mbn 29 Information Information från Roger Vikström, Kittelfjäll Utveckling AB. Roger berättade om hotell Kittelfjälls historia samt om de nuvarande ägarnas långsiktiga målsättning. notera informationen

47 47 Mbn 30 Redovisning av delegationsbeslut Delegationsbeslut - ordföranden Nämnden har beslutat att delegera till nämndens arbetsutskott, ordförande samt förvaltningens tjänstemän att besluta och lämna yttranden i vissa typer av ärenden Besluten ska redovisas till nämnden. Redovisning för tiden Ordföranden inga beslut under perioden ---forts---

48 48 Mbn 30 (forts) Redovisning av delegationsbeslut Miljöinspektör Beslut enligt gällande delegationsordning bl a Registeringar/godkännande, livsmedelsverksamhet Dispens renhållning Kompostering av hushållsavfall Glesare slamtömning/eget omhändertagande av slam Ändring/inrättande av enskilt avlopp Inrättande av värmepump Anmälan/samråd/beslut enligt miljöbalken. Yttrande enligt alkohollagen m m Yttranden Byggnadsinspektör Beslut enligt gällande delegationsordning bl a Bygglov/bygganmälan Kvalitetsansvarig/kontrollplan/samråd Slutbevis Tillstånd brandfarlig vara Adresser Yttranden Tillstånd att bygga närmare kommunens mark än 4,5 m. godkänna redovisningen

49 49 Mbn 31 Meddelanden Postlista Länsstyrelsens beslut tillstånd till transport av farligt avfall Postlista Länsstyrelsens beslut tillstånd till utsläpp av växthusgaser - E.on Postlista Länsstyrelsens beslut underrättelse ang betydande miljöpåverkan från täktverksamhet Klimpfjälls Samfällighet S 6 Postlista Länsstyrelsens beslut tillstånd till transport av avfall - Emil Jonssons åkeri AB Postlista Länsstyrelsens beslut tillstånd till transport avfarligt avfall - Sune Nybrand Postlista Länsstyrelsens beslut tillstånd till transport av avfall som inte är farligt avfall OF Åkeri AB Postlista Kopia på länsstyrelsens besiktning enligt djurskyddsförordningen - förprövning vilthägn Postlista Kopia på länsstyrelsens besiktning enligt djurskyddsförordningen - djurstall Postlista Skogsstyrelsen samråd angående skogsbilväg Grundsjö 1: forts- - - Postlista Länsstyrelsen remiss gällande uppdatering av riksintresse för vindbruk

50 50 Mbn 30 (forts) Meddelanden Postlista Länsstyrelsens beslut tillstånd till transport av avfall, F. Eliasson Mek o Åkeri AB Dnr 12/MOB0220 Polismyndigheten i Västerbottens län tillståndsbevis enligt ordningslagen och lokala föreskrifter för skyddsjakt Postlista Sweden Recycling AB Rapport gällande miljöfarligt avfall - Folktandvården och Vilhelminakliniken Postlista Profitel rapport - servicemätning via telefon och e-post 2012 Postlista Länsstyrelsens beslut tillstånd till ingrepp inom fornlämningsområdet på fastigheten Baksjönäs 2:7 Postlista GHG Vind AB inbjudan till markägarmöte angående vidkraftspark Gråtanliden/ V Sjulsberget Postlista Jordbruksverket anmälan av anläggning för konservatorverksamhet Postlista Länsstyrelsens beslut kantträdsavverkning efter kraftledning notera informationen

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(42) Miljö- och byggnadsnämnden 2013-06-12. Kommunhuset - rum Volgsjön Onsdag den 12 juni 2013 kl. 09.00-11.

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(42) Miljö- och byggnadsnämnden 2013-06-12. Kommunhuset - rum Volgsjön Onsdag den 12 juni 2013 kl. 09.00-11. Protokoll 1(42) Plats och tid Kommunhuset - rum Volgsjön Onsdag den 12 juni 2013 kl. 09.00-11.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare: Lillemor Jonsson, S, ordf Mikael Danielsson, S Stig Ahlenius, S Jan

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(20) Miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-07. Kommunhuset - rum Ransaren Tisdag den 7 maj 2013 kl. 09.00-11.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(20) Miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-07. Kommunhuset - rum Ransaren Tisdag den 7 maj 2013 kl. 09.00-11. 1(20) Plats och tid Kommunhuset - rum Ransaren Tisdag den 7 maj 2013 kl. 09.00-11.50 Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Lillemor Jonsson, S,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-05. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-05. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12. 1 (38) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12.45 Lillemor Jonsson, S, ordf

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-06-08. Kommunhuset - rum Volgsjön Måndag 8 juni 2015 kl 09.00-13.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-06-08. Kommunhuset - rum Volgsjön Måndag 8 juni 2015 kl 09.00-13. 1 (37) Plats och tid Beslutande Kommunhuset - rum Volgsjön Måndag 8 juni 2015 kl 09.00-13.00 Lillemor Jonsson, S, ordf Jan Hammarsten, S Stig Ahlenius, S Ulf Grahn, C - ej 71 pga jäv Roger Jönsson, KD

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Miljö- och byggnadsnämnden Kommunhuset - rum Ransaren Måndag 12 maj 2014 kl

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Miljö- och byggnadsnämnden Kommunhuset - rum Ransaren Måndag 12 maj 2014 kl 1 (50) Plats och tid Kommunhuset - rum Ransaren Måndag 12 maj 2014 kl 09.00-12.30 Beslutande Lillemor Jonsson, S, ordf Stig Ahlenius, S Ulf Grahn, C Patrick Willems, FP Tjänstgörande ersättare: Ersättare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 ( 56) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-12

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 ( 56) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 ( 56) Plats och tid Kommunhuset, tisdag 12 maj 2009 kl. 09.00 12.30 Beslutande Lars Eliasson, fp ordf. Håkan Gustavsson, kd Ann-Kristin Norman, s Rolf von Walden, m 48 68,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Miljö- och byggnadsnämnden Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 11 december 2012 kl

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Miljö- och byggnadsnämnden Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 11 december 2012 kl 1(48) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 11 december 2012 kl. 09.00-14.15 Lillemor Jonsson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(51) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-13

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(51) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-13 1(51) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Vilhelmina Folkets hus (Nöjesgården) Tisdag den 13 december 2012 kl. 09.30 12.30 Lillemor Jonsson, S, ordf Stig Alenius, S Conny Lövgren, FP Ulf Grahn,

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1() Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-24. Kommunhuset den 24 augusti 2010 kl. 09.00 17.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1() Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-24. Kommunhuset den 24 augusti 2010 kl. 09.00 17. 1() Plats och tid Kommunhuset den 24 augusti 2010 kl. 09.00 17.45 rum Volgsjön Beslutande Lars Eliasson, Fp ordf. Lillemor Jonsson, S Ann-Kristin Norman, S Håkan Gustafsson, Kd Ulf Grahn, C Tjänstgörande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (40) Miljö- och byggnadsnämnden Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 8 mars 2016 klockan

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (40) Miljö- och byggnadsnämnden Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 8 mars 2016 klockan 1 (40) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande: Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 8 mars 2016 klockan 09.00-11.00 Lillemor Jonsson,

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1( 61 ) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-06-09. Kommunhuset den 9 juni 2010 kl. 09.00 14.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1( 61 ) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-06-09. Kommunhuset den 9 juni 2010 kl. 09.00 14. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1( 61 ) Plats och tid Kommunhuset den 9 juni 2010 kl. 09.00 14.00 rum Volgsjön Beslutande Lars Eliasson, Fp ordf. Lillemor Jonsson, S Ann-Kristin Norman, S Monika Nilsson, V

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(73) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-10-18

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(73) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-10-18 1(73) Plats och tid Kommunhuset den 18 oktober 2011 kl. 09.00 12.45 Beslutande Lillemor Jonsson, S ordf Stig Ahlenius, S Jan Granström, S Conny Lövgren, FP Ulf Grahn, C 172-177 180-207 Tjänstgörande ersättare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1() Miljö- och byggnadsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1() Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 1() Plats och tid Kommunhuset den 8 juni 2011 kl. 09.00 15.00 Beslutande Lillemor Jonsson, S ordf. Ann-Kristin Norman, S Stig Ahlenius, S Ulf Grahn, C 130-163 Tjänstgörande ersättare Mikael Danielsson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(67) Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-10. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 10 december 2013 kl 09.00-13.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(67) Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-10. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 10 december 2013 kl 09.00-13. 1(67) Plats och tid Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 10 december 2013 kl 09.00-13.45 Beslutande Lillemor Jonsson, S, ordf Mikael Danielsson, S Stig Ahlenius, S Jan Granström, S Ulf Grahn, C Tjänstgörande

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) Miljö- och byggnadsnämnden Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 11 mars 2014 kl

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) Miljö- och byggnadsnämnden Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 11 mars 2014 kl 1 (52) Plats och tid Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 11 mars 2014 kl 09.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare: Lillemor Jonsson, S, ordf Mikael Danielsson, S Stig Ahlenius, S Kennet Fjällström,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (55) Miljö- och byggnadsnämnden Kommunhuset - rum Volgsjön torsdag 25 augusti 2016 klockan

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (55) Miljö- och byggnadsnämnden Kommunhuset - rum Volgsjön torsdag 25 augusti 2016 klockan 1 (55) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Kommunhuset - rum Volgsjön torsdag 25 augusti 2016 klockan 09.00 12.30 Lillemor Jonsson, S, ordf Jan Hammarsten,

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (44) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-10

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (44) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-10 1 (44) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-10 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 10 mars 2015

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl 08.00 10.00 Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-05-08. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 8 maj 2012 kl. 09.00-12.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-05-08. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 8 maj 2012 kl. 09.00-12. 1(39) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 8 maj 2012 kl. 09.00-12.15 Lillemor

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.30 ande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare 1(13) Plats och tid Beslutande - oc h by gg na ds nä m nd en s be sl ut Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti, 2014, kl 08.30 10.15. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2014-10-21 1 (31) Plats: Munkfors, kommunhuset Tid: Klockan 08.30 09.40 Avser : 70-88 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Ej tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Maria Norell (S), ordförande

Läs mer