VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(50) Miljö- och byggnadsnämnden Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 12 mars 2013 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(50) Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-12. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 12 mars 2013 kl. 09.00-15."

Transkript

1 1(50) Plats och tid Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 12 mars 2013 kl Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Lillemor Jonsson, S, ordf Stig Ahlenius, S Ulf Grahn, C Mikael Danielsson, S Thorvald Skoglund, S Kenneth Fjällström, S Rolf von Walden, M Jan-Ola Borg, miljö- och byggchef. Ulla Karin Dahlberg, bygglovshandl. Johnny Wahlström, sekreterare Hedvig Helldorff 1-20 Clara Ganslandt, stadsarkitekt Roger Vikström, Kittelfjäll utveckling AB, 28 Utses att justera Ulf Grahn, ord. ers. Rolf von Walden. Underskrift Sekreterare Johnny Wahlström Ordförande Lillemor Jonsson Justerande Ulf Grahn BEVIS OM ANSLAG Miljö- och byggnadsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras vid miljö- och byggnadsnämndens kansli, Vilhelmina Underskrift... Johnny Wahlström/sekr

2 2 Dnr Ärende /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB0214 Upprop och val av justerare Fastställande av föredragningslista Information från arbetsutskottet Information från miljö- och byggförvaltningen Budget bokslut och verksamhetsberättelse Brukarundersökning 2012 Saxnäs 3:1 - strandskyddsdispens Saxnäs 3:1 - bygglov ombyggnad båthus Tresund 1:68 - strandskyddsdispens Tresund 1:68 - bygglov fritidshus strandskyddsdispens bygglov för båthus/förråd föreläggande om funktionskontroll av ventilationssystem föreläggande om funktionskontroll av ventilationssystem Baksjönäs 2:15 - bygglov för garage Lövberg 1:90 - strandskyddsdispens Allm.skog 1:1 D197 - bygglov fritidshus Kittelfjäll 1:450 - ny detaljplan Folkskolan ny detaljplan

3 Dnr 13/MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB /MOB0081 Ärende SGI - Bedömningar av risker för ras och slamströmmar vid Tvärån och Henriksfjäll Skollägdan 13 - rivningslov Nordansjö 1:36 - strandskydd Nordansjö 1:36 - bygglov för fritidshus Kittelfjäll 1:98 - rivningslov Kittelfjäll 1:340 - bygglov för barack LIS-områden Strategiskt måldokument Utsättning av byggnader Information från KUAB Redovisning av delegationsbeslut Meddelanden

4 4 Mbn 1 Upprop och val av justerare 1. Upprop: 2. Val av justerare : Ulf Grahn, C Val av ersättare: Rolf von Walden, M 3. Dag och tid för justering: Sekreteraren kallar till justering

5 5 Mbn 2 Fastställande av föredragningslista. Ärenden enligt utsänd föredragningslista Extraärenden: 13/MOB /MOB /MOB /MOB /MOB0079 Nordansjö 1:36 - bygglov för fritidshus Kittelfjäll 1:98 - rivningslov Kittelfjäll 1:340 - bygglov för barack LIS-områden Strategiska måldokument behandla ärenden enligt utsänd föredragningslista samt ovanstående extraärenden

6 6 Mbn 3 Information från arbetsutskottet Två bygglov beviljades vid senaste arbetsutskottet gällande nybyggnad av fritidshus. Matsdal 1:179 samt Borkan 1:207 notera informationen

7 7 Mbn 4 Information från bygg- och miljökontoret Miljö- och byggchef Jan Ola Borg informerade om ett överklagningsärende i Kittelfjäll där länsstyrelsen upphävt miljö- och byggnadsnämndens beslut vad avser kravet på rivning av den del av fritidshuset som uppförts utanför tomtgräns. Vidare informerades om att en strandskyddsdispens som nämnden beviljat men som länsstyrelsen nekade vid sin överprövning nu överklagats till markoch miljödomstolen. Nämnden informerades även om att länsstyrelsen fastställt nämndens beslut om att inte bevilja strandskyddsdispens för ett fritidshus vid Bergsjön. Jan Ola Borg presenterade Hedvig Helldorff, ny miljöinspektör, varefter Hedvig själv fick berätta mera utförligt om vem hon är. Livsmedelsverket har meddelat att de under oktober 2013 kommer att besöka kommunen för tillsyn avseende dricksvatten. I Alexandra Larssons frånvaro informerade Johnny Wahlström om ett miljöärende där en fastighetsägare överklagat ett delegationsbeslut gällande uppstädning av tomt och bortforsling av skrotbilar. Johnny informerade även om den klimatdag som planeras i Vilhelmina Folkets hus den 16 april med kommunens miljökontor som en av arrangörerna. Olika föreläsare belyser klimatfrågan ur såväl ett globalt/internationellt perspektiv som ur ett regionalt och lokalt. Nämndens ledamöter är en av målgrupperna för klimatdagen och de uppmanades därför att ta del av klimatdagen. notera informationen

8 8 Kommunstyrelsen Ekonomienheten Mbn 5 Dnr 11/MOB Budget bokslut och verksamhetsberättelse Förslag har upprättats till bokslut och verksamhetsberättelse för Nämnden redovisar en positiv avvikelse från budget med kronor. Detta förklaras med ökade intäkter, färre detaljplaner än beräknat, lägre personal- och politikerkostnader samt antagandet av kommunfullmäktiges åtgärdsplan. Miljö- och byggchef Jan Ola Borg redogjorde för upprättat bokslut och verksamhetsberättelse. Synpunkter framfördes över den enkät som ska bifogas bokslutet där nämnden ifrågasatte frågeställningarna. godkänna upprättat förslag till bokslut och verksamhetsberättelse och att det överlämnas till kommunstyrelsen

9 9 Kommunstyrelsen Ekonomienheten Mbn 6 Au 4 Dnr 13/MOB Brukarundersökning 2012 Miljö- och byggnadsnämnden har genomfört en brukarundersökning inom nämndens område. Enkäter har skickats ut till 110 sökanden som under året erhållit en tjänst eller fått ett beslut av miljö- och byggnadsnämnden. Enkäten har fördelats mellan byggärenden och miljöärenden, 50 byggärenden och 60 miljöärenden. Utskick har gjorts till sökanden, oavsett de fått sina ärenden beviljade eller inte. Svarsfrekvens för miljösidan 28 % och för byggsidan 90 %. Brukarundersökningen ger ett positivt resultat. De som besvarat enkäten är mycket nöjda med handläggning, bemötande och personalens tillgänglighet. Många har skrivit positiva kommentarer där man berömmer både nämndens personal och kommunen som helhet vad gäller bemötande. Au Miljö- och byggchef Jan Ola Borg redogjorde för den brukarundersökning som genomförts och redovisade sammanställningen av resultatet. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR föreslå miljö- och byggnadsnämnden att godkänna upprättad sammanställning och att resultatet från brukarundersökningen bifogas årsbokslutet godkänna upprättad sammanställning och att resultatet från brukarundersökningen bifogas årsbokslutet

10 10 Mbn 7 Au 5 Mbn 152 Au 32 Dnr 12/MOB Saxnäs 3:1 - strandskyddsdispens Emma Ricklunds stiftelse, Axel Arons väg 6, Marsfjäll ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för ombyggnad av båthus. Ansökan om bygglov behandlas i separat ärende Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja dispens mot strandskyddet Mbn Stadsarkitekten föreslår att miljö- och byggnadsnämnden kan meddela dispens från strandskyddet, med stöd av 7 kapitlet 18b samt 18c p1 miljöbalken, för uppförande av båthus. Mbn återremiss Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja strandskyddsdispens med stöd av 7 kapitlet 18b samt 18c p1 miljöbalken, för uppförande av båthus forts- - -

11 11 Mbn 7 (forts) Au 5 Mbn 152 Au 32 Dnr 12/MOB Saxnäs 3:1 - strandskyddsdispens 1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 b samt 18c p1 beviljas för uppförande av båthus på fastigheten Saxnäs 3:1. Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet. Som tomtplats i strandskyddets mening får nyttjas den yta som båthuset upptar på marken enligt stadsarkitektens yttrande som bifogas beslutet. 2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft. Handläggningsavgift för Strandskyddsdispens: 2640 kr (Faktureras separat konto ) Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

12 12 Mbn 8 Au 6 Mbn 153 Au 33 Dnr 12/MOB Saxnäs 3:1 - bygglov för ombyggnad av båthus Emma Ricklunds stiftelse, Axel Arons väg 6, Marsfjäll ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för ombyggnad av båthus. Ansökan om strandskyddsdispens behandlas i separat ärende Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov Mbn återremiss Au Ansökan har kompletterats med nya ritningar Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov Byggnadsinspektör Jan Ola Borg föredrar ärendet och visar de nya - - -forts- - - ritningar som inlämnats.

13 13 Mbn 8 (forts) Au 6 Mbn 153 Au 33 Dnr 12/MOB Saxnäs 3:1 - bygglov för ombyggnad av båthus 1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap. 31a för nybyggnad av båthus 2. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende 3. Kontrollplan ska upprättas 4. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 PBL. Byggnadsarbetena får påbörjas 5. Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 6. Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslut om bygglov upphör att gälla 7. När byggnationen färdigställts ska byggherren snarast till miljö- och byggnadsnämnden lämna följande handlingar som underlag för slutbesked: signerad kontrollplan som intygar att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överstämmer med beviljat bygglov Avgift för bygglov: kr (Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto ) Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

14 14 Mbn 9 Au 7 Dnr 13/MOB Tresund 1:68 - strandskyddsdispens XXX ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för ersättningsbyggnad Ansökan om bygglov hanteras i separat ärende Sökanden avser ersätta befintlig byggnad på Gårdsholmen med ett häbre och iordningställa det som fritidshus Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att miljö- och byggnadsnämnden kan meddela dispens från strandskyddet, med stöd av 7 kapitlet 18b miljöbalken och 7 kapitlet 18c 1p miljöbalken, för uppförande av fritidshus som ersättning till befintlig stuga. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja strandskyddsdispens med stöd av 7 kapitlet 18b miljöbalken och 7 kapitlet 18c 1p miljöbalken, för uppförande av fritidshus som ersättning till befintlig stuga Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap. 18b samt 18c 1p beviljas för uppförande av fritidshus som ersättning till befintlig stuga. Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet. Som tomtplats i strandskyddets mening får nyttjas den yta som markerats i stadsarkitektens yttrande som bifogas beslutet forts- - -

15 15 Mbn 9 (forts) Au 7 Dnr 13/MOB Tresund 1:68 - strandskyddsdispens 2 Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft. Handläggningsavgift för Strandskyddsdispens: 2640 kr (Faktureras separat konto ) Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

16 16 Mbn 10 Au 8 Dnr 13/MOB Tresund 1:68 - bygglov för ersättningsbyggnad/fritidshus XXX ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för ersättningsbyggnad Ansökan om strandskydd hanteras i separat ärende Sökanden avser ersätta befintlig byggnad på Gårdsholmen med ett häbre och iordningställa det som fritidshus Vilhelmina norra sameby har getts möjlighet att yttra sig i ärendet, de har ingen erinran - - -forts- - - Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap 31 för ersättningsbyggnad/fritidshus 2 För att utföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns XXX, enligt byggherrens förslag. Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 får, enligt övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012, om det finns särskilda skäl för det. I detta fall bedömer miljö- och byggnadsnämnden att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna. Någon certifierad kontrollansvarig finns inte heller inom rimligt avstånd.

17 17 Mbn 10 Au 8 Dnr 13/MOB Tresund 1:68 - bygglov för ersättningsbyggnad/fritidshus 3 Ärendet kräver tekniskt samråd 4 Kontrollplan ska upprättas 5 Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enl 10 kap 3 PBL 6 Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 7. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enligt 10. kap 4 PBL. Följande handlingar ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbevis. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att åtgärderna överstämmer med beviljat bygglov 8. Enligt lagen om byggfelsförsäkring krävs i vissa fall en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetet får då inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har visats för byggnadsnämnden. Det är byggherren som ska se till att det finns en byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd, om det krävs. 9. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet, varvid särskilt beaktats de beräknade kostnaderna för åtgärden och försäkringen samt risken för allvarliga fel och skador, bedömer miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns behov av en byggfelsförsäkring. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför enligt 1 b lagen om byggfelsförsäkring att byggfelsförsäkring inte behövs. 10. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet, varvid särskilt beaktats de beräknade kostnaderna för näringsidkarens åtaganden och kostnaderna för färdigställandeskyddet, bedömer miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns behov av sådant skydd. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför enligt 14 lagen om byggfelsförsäkring att färdigställandeskydd inte behövs. Avgift för bygglov kr (Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto ) Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

18 18 Mbn 11 Au 9 Dnr 12/MOB strandskyddsdispens XXX ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för båthus/förråd. Ansökan om bygglov behandlas i separat ärende Bakgrund Fastighetsägaren ansökte och beviljades tidsbegränsat bygglov att gälla till och med för uppförande av vinterskydd för sin båt, cirka 80 m 2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagades av sökanden. Länsstyrelsen beslutade att Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 december skulle stå fast. Miljö- och byggnadsnämnden besökte fastigheten vid sin besiktningsresa och konstaterade att vindskyddet fortfarande stod kvar och att ingen nedmontering påbörjats. Sökanden förelades då att senast riva/montera ner vindskyddet beslöt miljö- och byggnadsnämnden om föreläggande med vite eftersom vindskyddet alltjämt stod kvar. Sökanden överklagade miljö- och byggnadsnämndenss beslut. Länsstyrelsen ändrade Mbn:s beslut så till vida att tidpunkten för rivning, alternativt nedmontering, samt tiden för när det löpande vitet börjar löpa, framflyttas till Fastighetsägaren inkom med ansökan om permanent bygglov för båthus och kompletterade sin ansökan med ansökan om strandskyddsdispens. Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR ärendet skickas till miljö- och byggnadsnämnden utan eget yttrande - - -forts

19 19 Mbn 11 (forts) Au 9 Dnr 12/MOB strandskyddsdispens Tidigare beslut i MoB-nämnden som prövats vid länsstyrelsen angående rivning/nedmontering av tillfälligt båthus på samma fastighet, och med i det närmaste samma placering, har överklagats av sökanden. Det ärendet är nu föremål för prövning i mark- och miljödomstolen. återremiss i avvaktan på mark- och miljödomstolens beslut

20 20 Mbn 12 Au 10 Dnr 12/MOB bygglov för båthus/förråd XXX ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för båthus/förråd. Ansökan om strandskyddsdispens behandlas i separat ärende Bakgrund Fastighetsägaren ansökte och beviljades tidsbegränsat bygglov att gälla till och med för uppförande av vinterskydd för sin båt, cirka 80 m 2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagades av sökanden. Länsstyrelsen beslutade att Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 december skulle stå fast. Miljö- och byggnadsnämnden besökte fastigheten vid sin besiktningsresa och konstaterade att vindskyddet fortfarande stod kvar och att ingen nedmontering påbörjats. Sökanden förelades då att senast riva/montera ner vindskyddet beslöt miljö- och byggnadsnämnden om föreläggande med vite eftersom vindskyddet alltjämt stod kvar. Sökanden överklagade miljö- och byggnadsnämndenss beslut. Länsstyrelsen ändrade Mbn:s beslut så till vida att tidpunkten för rivning, alternativt nedmontering, samt tiden för när det löpande vitet börjar löpa, framflyttas till Fastighetsägaren inkom med ansökan om permanent bygglov för båthus och kompletterade sin ansökan med ansökan om strandskyddsdispens. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR ärendet skickas till miljö- och byggnadsnämnden utan eget yttrande - - -forts

21 21 Mbn 12 (forts) Au 10 Dnr 12/MOB bygglov för båthus/förråd Tidigare beslut i MoB-nämnden som prövats vid länsstyrelsen angående rivning/nedmontering av tillfälligt båthus på samma fastighet, och med i det närmaste samma placering, har överklagats av sökanden. Det ärendet är nu föremål för prövning i mark- och miljödomstolen. återremiss i avvaktan på mark- och miljödomstolens beslut

22 22 Mbn 13 Au 11 Dnr 12/MOB Föreläggande om funktionskontroll av ventilationssystemet Boverket har med stöd av 10 kap. 18 och 23 plan- och byggförordningen (2011:338) upprättat föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem Enligt föreskrifterna ska fastigheter funktionskontrolleras med tre års intervaller. XXX besiktades senast den 27 mars Miljö- och byggnadsnämnden har trots flera påminnelser per brev, inte erhållit besiktningsprotokoll för fastigheten XXX, med adress XXX Vilhelmina tätort Den 9 november 2012 skickades ett föreläggande till fastighetsägaren, att senast den 23 november 2012, inkomma med besiktningsprotokoll. Av föreläggandet framgick att beslut om föreläggande med vite kan fattas av nämnden om åtgärden inte utförts. Fastighetsägaren har inte hört av sej och nämnden har inte fått in några besiktningsprotokoll. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR föreslå att miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 11 kap. 19 och 37 samt 16 kap. 9 och 11, förelägga XXX organisationsnr: XXX vid vite på kr senast den 30 april 2013, utföra besiktning och till miljö- och byggnadsnämnden inlämna protokoll som visar utförd ventilationsbesiktning enligt 5 kap. Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd, för fastigheten XXX i Vilhelmina kommun - - -forts- - - Om inte besiktning utförts och protokoll som visar utförd besiktning inlämnats till nämnden senast den 30 april 2013 övergår vitet till löpande vite med kr för varje period om 30 dagar räknat från den 30 april 2013, till dess förelagda åtgärder är genomförda

23 23 Mbn 13 (forts) Au 11 Dnr 12/MOB Föreläggande om funktionskontroll av ventilationssystemet att med stöd av Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 11 kap. 19 och 37 samt 16 kap. 9 och 11, förelägga XXX organisationsnr: XXX vid vite på kr senast den 30 april 2013, utföra besiktning och till miljö- och byggnadsnämnden inlämna protokoll som visar utförd ventilationsbesiktning enligt 5 kap. Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd, för fastigheten XXX i Vilhelmina kommun Om inte besiktning utförts och protokoll som visar utförd besiktning inlämnats till nämnden senast den 30 april 2013 övergår vitet till löpande vite med kr för varje period om 30 dagar räknat från den 30 april 2013, till dess förelagda åtgärder är genomförda Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

24 24 Mbn 14 Au 12 Dnr 12/MOB föreläggande om funktionskontroll av ventilationssystem Boverket har med stöd av 10 kap. 18 och 23 plan- och byggförordningen (2011:338) upprättat föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem Enligt föreskrifterna ska fastigheter funktionskontrolleras med tre års intervaller. XXX besiktades senast den 27 mars Miljö- och byggnadsnämnden har trots flera påminnelser per brev, inte erhållit besiktningsprotokoll för fastigheten XXX, med adress XXX, Vilhelmina tätort Den 9 november 2012 skickades ett föreläggande till fastighetsägaren, att senast den 23 november 2012, inkomma med besiktningsprotokoll. Av föreläggandet framgick att beslut om föreläggande med vite kan fattas av nämnden om åtgärden inte utförts. Fastighetsägaren har inte hört av sej och nämnden har inte fått in några besiktningsprotokoll. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR - - -forts- - - föreslå att miljö- och byggnadsnämnden med stöd av Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 11 kap. 19 och 37 samt 16 kap. 9 och 11, förelägga XXX, organisationsnr: XXX vid vite på kr senast den 30 april 2013, utföra besiktning och till miljö- och byggnadsnämnden inlämna protokoll som visar utförd ventilationsbesiktning enligt 5 kap. Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd, för fastigheten XXX i Vilhelmina kommun Om inte besiktning utförts och protokoll som visar utförd besiktning inlämnats till nämnden senast den 30 april 2013 övergår vitet till löpande vite med kr för varje period om 30 dagar räknat från den 30 april 2013, till dess förelagda åtgärder är genomförda

25 25 Mbn 14 (forts) Au 12 Dnr 12/MOB föreläggande om funktionskontroll av ventilationssystem att med stöd av Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 11 kap. 19 och 37 samt 16 kap. 9 och 11, förelägga XXX organisationsnr:xxx vid vite på kr senast den 30 april 2013, utföra besiktning och till miljö- och byggnadsnämnden inlämna protokoll som visar utförd ventilationsbesiktning enligt 5 kap. Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd, för fastigheten XXX i Vilhelmina kommun Om inte besiktning utförts och protokoll som visar utförd besiktning inlämnats till nämnden senast den 30 april 2013 övergår vitet till löpande vite med kr för varje period om 30 dagar räknat från den 30 april 2013, till dess förelagda åtgärder är genomförda Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

26 26 Mbn 15 Dnr 13/MOB Baksjönäs 2:15 - bygglov för garage XXX ansöker om bygglov för nybyggnad av garage, 60,5 kvadratmeter Grannemedgivande finns för placering av garage närmare tomtgräns än 4,5 meter Ärendet har skickats till grannar för yttrande - ingen av grannarna har haft någon erinran Byggnadsinspektör Jan Ola Borg föredrar ärendet 1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap. 31a för nybyggnad av garage 2. Ärendet kräver tekniskt samråd 3. Kontrollplan ska upprättas 4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 PBL. 5. Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 6. Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslut om bygglov upphör att gälla 7. För denna åtgärd krävs inte slutbesked enligt 10 kap. 4 PBL innan byggnaden får tas i bruk 8. När byggnationen färdigställts ska byggherren snarast till miljö- och byggnadsnämnden lämna följande handlingar som underlag för slutbesked: signerad kontrollplan som intygar att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överstämmer med beviljat bygglov Avgift för bygglov: kr (Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto ) Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

27 27 Mbn 16 Dnr 12/MOB Lövberg 1:90 - strandskyddsdispens XXX ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att nämnden inte beviljar dispens med hänvisning till att särskilda skäl saknas Vilhelmina kommun har startat arbete med framtagande av LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) där aktuellt område i Lövberg ingår som ett tänkbart framtida LIS-område. Nämnden kan dock inte i nuläget bedöma när denna LIS-plan blir klar. inte bevilja dispens mot strandskyddet då särskilda skäl saknas Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

28 forts- - - Mbn 17 Dnr 12/MOB Allmänningsskogen 1:1 D bygglov för fritidshus XXX ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus, 110 kvadratmeter Ärendet har skickats till fastighetsägaren samt granne för yttrande - ingen erinran 1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap 31 för ersättningsbyggnad/fritidshus 2. För att utföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns XXX, enligt byggherrens förslag. Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 får, enligt övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012, om det finns särskilda skäl för det. I detta fall bedömer miljö- och byggnadsnämnden att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna. Någon certifierad kontrollansvarig finns inte heller inom rimligt avstånd. 3. Ärendet kräver tekniskt samråd, kallelse till tekniskt samråd bifogas (se bilaga) 4. Kontrollplan ska upprättas 5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enl 10 kap 3 PBL 6. Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 7. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enligt 10. kap 4 PBL. Följande handlingar ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbevis. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att åtgärderna överstämmer med beviljat bygglov Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad/rökkanal inkl tillträdesanordningar på tak Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och byggnadsnämnden gett ett slutbesked

29 29 Mbn 17(forts) Dnr 12/MOB Allmänningsskogen 1:1 D bygglov för fritidshus 8. Enligt lagen om byggfelsförsäkring krävs i vissa fall en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetet får då inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har visats för byggnadsnämnden. Det är byggherren som ska se till att det finns en byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd, om det krävs. 9. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet, varvid särskilt beaktats de beräknade kostnaderna för åtgärden och försäkringen samt risken för allvarliga fel och skador, bedömer miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns behov av en byggfelsförsäkring. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför enligt 1 b lagen om byggfelsförsäkring att byggfelsförsäkring inte behövs. 10. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet, varvid särskilt beaktats de beräknade kostnaderna för näringsidkarens åtaganden och kostnaderna för färdigställandeskyddet, bedömer miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns behov av sådant skydd. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför enligt 14 lagen om byggfelsförsäkring att färdigställandeskydd inte behövs. För placering av byggnad närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs tillstånd från berörd fastighetsägare För installation av avlopp krävs anmälan/tillstånd från miljökontoret åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren Avgift för bygglov kr (Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto ) Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

30 30 Mbn 18 Mbn 83 Mbn 45 Dnr 12/MOB Kittelfjäll 1:450 - ny detaljplan XXX ansöker om ändring av detaljplan Mbn medverka till ändring av detaljplan alla kostnader för planen bekostas av sökanden planens begränsade omfattning och innehåll innebär att dess genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att kriterierna i MKB-förordningen inte uppfylls. Något behov av en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen (PBL) bedöms inte föreligga och således ej någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samråd genomförs när planförslaget reviderats beslutet upphör att gälla efter två år från beslutet vinner laga kraft genomförs via enkelt planförslag Mbn Miljö- och byggnadschef Jan Ola borg föredrar ärendet och redovisar upprättade samrådshandlingar Mbn godkänna samrådshandlingarna och genomföra samråd forts- - - Utställning har genomförts och utlåtande har upprättats

31 31 Mbn 18 (forts) Mbn 83 Mbn 45 Dnr 12/MOB Kittelfjäll 1:450 - ny detaljplan anta detaljplan Kittelfjäll 1:450

32 32 Mbn 19 Mbn 72 Dnr 12/MOB Folkskolan ny detaljplan Riksbyggen BRF 1, c/o Pettersson, Kyrkobergsvägen 14 C, Vilhelmina ansöker om bygglov för uppförande av carport Planförhållande: inom planlagt område Byggprojektet strider mot gällande detaljplan Mbn att inte bevilja bygglov medverka till ändring av detaljplan alla kostnader för planen bekostas av sökanden planens begränsade omfattning och innehåll innebär att dess genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att kriterierna i MKB-förordningen inte uppfylls. Något behov av en miljöbedömning enl. plan- och bygglagen (PBL) bedöms inte föreligga och således ej någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beslutet upphör att gälla efter två år från beslutet vinner laga kraft genomförs via enkelt planförfarande Samrådshandlingar har upprättats Godkänna samrådshandlingarna och genomföra samråd

33 33 Kommunstyrelsen Mbn 20 Dnr 13/MOB SGI - Bedömningar av risker för ras och slamströmmar vid Tvärån och Henriksfjäll Statens geologiska institut har utfört översiktlig bedömning av förutsättningarna för moränras och slamströmmar längs hotade bebyggda delar utmed Tvärån och Henriksfjäll. Undersökningen har avsett bebyggda områden i eller nedanför raviner och slänter i morän och grov sedimentjord där förutsättningar för slamstömmar, erosion och ras bedöms föreligga Byggnadsinspektör Jan Ola Borg redovisade utredningen och förklarade de slutsatser som SGI presenterat. Nämnden såg allvarligt på resultatet av utredningen med tanke på människors säkerhet uppdra till Jan Ola Borg att sammanställa en skrivelse och bifoga SGI:s rapport till kommunstyrelsen med krav på skyndsam handläggning av ärendet så att åtgärder snabbt kan vidtas

34 34 Kommunstyrelsen Mbn 21 Dnr 12/MOB Skollägdan 13 - rivningslov Vilhelmina kommun har genom tekniske chef, Simon Andersson, ansökt om rivningslov av före detta Slottet, Storgatan 2A, på fastigheten Skollägdan 13. Västerbottens museum har yttrat sig i ärendet Mbn Ulf Grahn, C, överlämnar kopia på den protestlista med namn som lämnats till kommunstyrelsen Mbn bordlägga ärendet Ulf Grahn och Rolf Von Walden anser att nämnden har ett dåligt beslutsunderlag eftersom kommunen saknar en bevarandeplan över vilka hus som kan anses bevarandevärda. Husets kulturhistoriska värde påtalas i skrivelser från såväl Västerbottens museum som från länsantikvarien. Ulf Grahn yrkar att nämnden ska avvakta med rivningslov till dess en bevarandeplan upprättats och godkänts av kommunfullmäktige. Ordförande Lillemor Jonsson yrkar att rivningslov ska beviljas men att en bevarandeplan snarast upprättas forts- - -

35 35 Mbn 21 (forts) Dnr 12/MOB Skollägdan 13 - rivningslov 1. Rivningslov beviljas med stöd av PBL 9 kap 30 för rivning av Skollägdan 13, före detta Slottet 2. För att utföra åtgärden krävs en kontrollansvarig 3. Ärendet kräver tekniskt samråd 4. Kontrollplan ska upprättas 5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enl. 10 kap. 3 PBL 6. Beviljat rivningslov upphör att gälla om den åtgärd som avses med rivningslovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 7. När rivningen genomförts ska byggherren snarast till miljö- och byggnadsnämnden lämna följande handlingar som underlag för slutbesked: signerad kontrollplan som intygar att rivningssåtgärderna överstämmer med beviljat rivningslov hos kommunstyrelsen begära att en bevarandeplan snarast upprättas Ulf Grahn, C, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande Avgift för rivningslov: kr (Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto ) Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar Paragrafen förklaras omedelbart justerad

36 36 Mbn 22 Dnr 13/MOB Nordansjö 1:36 - strandskyddsdispens XXX ansöker om bygglov och strandskyddsdispens för fritidshus - ersättningsbyggnad. Ansökan om bygglov behandlas i särskilt ärende. Ärendet om strandskyddsdispens har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att miljö- och byggnadsnämnden kan meddela dispens från strandskyddet, med stöd av 7 kapitlet 18b miljöbalken, för uppförande av fritidshus. 1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 b beviljas för uppförande av fritidshus på fastigheten Nordansjö 1:36. Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet. Som tomtplats i strandskyddets mening får nyttjas den yta som båthuset upptar på marken enligt stadsarkitektens yttrande som bifogas beslutet. 2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft. Handläggningsavgift för Strandskyddsdispens: kr (Faktureras separat konto ) Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

37 37 Mbn 23 Dnr 13/MOB Nordansjö 1:36 - bygglov för fritidshus XXX ansöker om bygglov och strandskyddsdispens för fritidshus - ersättningsbyggnad. Ansökan om strandskyddsdispens behandlas i särskilt ärende. Ärendet har skickats till granne för yttrande - ingen erinran 1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap 31 för nybyggnad av fritidshus 2. Ärendet kräver tekniskt samråd 3. Kontrollplan ska upprättas 4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enl 10 kap 3 PBL 5. Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 6. Startbesked upphör att gälla den dag beslut om bygglovet upphör att gälla 7. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enligt 10. kap 4 PBL. Följande handlingar ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbevis. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att åtgärderna överstämmer med beviljat bygglov Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad/rökkanal inkl tillträdesanordningar på tak Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och byggnadsnämnden gett ett slutbesked - - -forts- - -

38 38 Mbn 23 (forts) Dnr 13/MOB Nordansjö 1:36 - bygglov för fritidshus 8. Enligt lagen om byggfelsförsäkring krävs i vissa fall en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetet får då inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har visats för byggnadsnämnden. Det är byggherren som ska se till att det finns en byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd, om det krävs. 9. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet, varvid särskilt beaktats de beräknade kostnaderna för åtgärden och försäkringen samt risken för allvarliga fel och skador, bedömer miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns behov av en byggfelsförsäkring. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför enligt 1 b lagen om byggfelsförsäkring att byggfelsförsäkring inte behövs. 10. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet, varvid särskilt beaktats de beräknade kostnaderna för näringsidkarens åtaganden och kostnaderna för färdigställandeskyddet, bedömer miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns behov av sådant skydd. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför enligt 14 lagen om byggfelsförsäkring att färdigställandeskydd inte behövs. Avgift för bygglov kr (Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto ) Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

39 39 Mbn 24 Dnr 13/MOB Kittelfjäll 1:98 - rivningslov XXX ansöker om rivningslov av fritidshus Planförhållande: inom detaljplan Kittelfjäll by Rivningslov beviljas med stöd av PBL 9 kap. 34 för rivning av fritidshus 2. Ärendet kräver tekniskt samråd. Kallelse till tekniskt samråd bifogas (se bilaga) 3. Kontroll-/Rivningsplan ska upprättas 4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 PBL 5. Beviljat rivningslov upphör att gälla om den åtgärd som avses med rivningslovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 6. När rivningen färdigställts ska byggherren snarast till miljö- och byggnadsnämnden lämna följande handlingar som underlag för slutbesked: signerad kontrollplan som intygar att kontroll/rivningsplanen har följts och att rivningssåtgärderna överstämmer med beviljat rivningslov Upplysning: Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren Avgift för bygglov: kr (Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto ) Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

40 40 Mbn 25 Dnr 13/MOB Kittelfjäll 1:340 - bygglov för barack AB Fjällaktiviteter, c/o Patrik Berg, Kittelfjäll ansöker om bygglov för barack att inte bevilja bygglov för baracken enligt PBL (SFS 2010:900) 8 kap 1 och 4 då utformningen och de tekniska egenskaper som krävs för boende inte är uppfyllda Avgift för bygglov: 712 kr (Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto ) Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

41 41 Mbn 26 Mbn 26 Mbn 205 Dnr 10/MOB Landsbygdsutvecklingsområden i Vilhelmina kommun Bakgrund Följanden skrivelse ang. nya strandskyddsregler har upprättats av nämndens ordförande I och med att den nya strandskyddslagen kom 2009 hade man infört ett sätt för kommunen att i Överskiktsplanen reglera denna genom att införa områden för landsbygdsutveckling så kallade LIS- områden. Kommunen kan då visa på strandnära områden som kan bebyggas. I en stor del av Vilhelmina kan kommunen ange områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Inom dessa områden krävs fortfarande dispens för olika åtgärder, men det finns utökade möjligheter till dispens. Förutsättningen är att de planerade åtgärderna ger långsiktiga och positiva effekter på sysselsättningen eller bidrar till att bevara service på landsbygden. Det långsiktiga skyddet av stränderna måste samtidigt bevaras. Allmänheten ska ha tillgång till stränderna och de goda livsvillkoren för djur- och växtliv ska skyddas. För att fram dessa områden behövs det resurser som inte inryms i den befintliga organisationen, därför bör det budgeteras för det inför kommande budgetår Ordföranden förslår nämnden besluta: att hemställa hos kommunstyrelsen att besluta att ta fram LIS-områden som tillägg till Översiktsplanen Mbn att hemställa hos kommunstyrelsen att besluta att ta fram LIS-områden som tillägg till Översiktsplanen forts- - -

42 42 Mbn 26 (forts) Mbn 26 Mbn 205 Dnr 010/MOB Landsbygdsutvecklingsområden i Vilhelmina kommun Mbn Miljö- och Byggnadsnämnden har inte erhållit något svar Mbn hos kommunstyrelsen efterfråga svaret Mbn Kommunstyrelsen meddelar att de under 2012 kommer att återuppta arbetet med översiktsplanen som också innefattar landsbygdsutvecklingsfrågor. Miljö- och byggchef Jan Ola Borg informerar om att han under januari kommer att kalla kommunchef Karl Johan Ottosson, samordnare Camilla Thellbro samt miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott till en träff för att dra upp riktlinjer för det framtida arbetet med landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen. Mbn notera informationen Mbn Miljö- och byggchef Jan Ola Borg berättar om träffen med kommunstyrelsens arbetsutskott och beslutet därifrån om att en politisk styrgrupp ska inrättas för att leda arbetet med framtagandet av LIS-områden. Mbn utse nämndens ordförande och vice ordförande att ingå som miljö- och byggnadsnämndens representanter i den politiska styrgruppen - - -forts- - -

43 43 Mbn 26 (forts) Mbn 26 Mbn 205 Dnr 010/MOB Landsbygdsutvecklingsområden i Vilhelmina kommun Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att arbetet med framtagandet av LIS-områden har avstannat på grund av resursbrist till följd av kommunens senaste besparingsåtgärder. Nämnden bedömer att framtagandet av LIS-områden är ett viktigt arbete för att stimulera utveckling av landsbygden. uppdra till arbetsutskottet att uppta dialog med kommunstyrelsen för framtagande av LIS-plan

44 44 Mbn 27 Strategiskt måldokument Ordförande Lillemor Jonsson informerade om det strategiska måldokument som tagits fram inom politiken samt tog upp några punkter och frågeställningar. Tillsyn B-anläggningar o vad kostar det att överta tillsynen från länsstyrelsen o vilken ersättning kan kan kommunen erhålla för detta o kan vi därmed anställa ytterligare en person inom nämndens ansvarsområde Ovårdade tomter o kan vi gå vidare med det arbetet o bör vi annonsera i Vilhelmina-Aktuellt även i sommar o redovisning till politiken Skrotbilar o kan vi gå vidare med det arbetet o bör vi annonsera i Vilhelmina-Aktuellt även i sommar o redovisning till politiken Samarbetet inom DoViÅs o hur gå vidare med miljö- och byggnadsnämndernas samarbete mellan Dorotea, Vilhelmina och Åsele uppdra till miljö- och byggnadskontoret att vid ett kommande sammanträde presentera svar på ovanstående frågeställningar

45 45 Mbn 28 Dnr 13/MOB Utsättning av byggnader Nämnden har konstaterat att det kan finnas behov av nämnden sätter ut hus och andra byggnader. uppdra till byggnadsinspektör Jan Ola Borg att utreda behovet av att nämnden genomför utsättningen av hus och eventuellt andra byggnader

46 46 Mbn 29 Information Information från Roger Vikström, Kittelfjäll Utveckling AB. Roger berättade om hotell Kittelfjälls historia samt om de nuvarande ägarnas långsiktiga målsättning. notera informationen

47 47 Mbn 30 Redovisning av delegationsbeslut Delegationsbeslut - ordföranden Nämnden har beslutat att delegera till nämndens arbetsutskott, ordförande samt förvaltningens tjänstemän att besluta och lämna yttranden i vissa typer av ärenden Besluten ska redovisas till nämnden. Redovisning för tiden Ordföranden inga beslut under perioden ---forts---

48 48 Mbn 30 (forts) Redovisning av delegationsbeslut Miljöinspektör Beslut enligt gällande delegationsordning bl a Registeringar/godkännande, livsmedelsverksamhet Dispens renhållning Kompostering av hushållsavfall Glesare slamtömning/eget omhändertagande av slam Ändring/inrättande av enskilt avlopp Inrättande av värmepump Anmälan/samråd/beslut enligt miljöbalken. Yttrande enligt alkohollagen m m Yttranden Byggnadsinspektör Beslut enligt gällande delegationsordning bl a Bygglov/bygganmälan Kvalitetsansvarig/kontrollplan/samråd Slutbevis Tillstånd brandfarlig vara Adresser Yttranden Tillstånd att bygga närmare kommunens mark än 4,5 m. godkänna redovisningen

49 49 Mbn 31 Meddelanden Postlista Länsstyrelsens beslut tillstånd till transport av farligt avfall Postlista Länsstyrelsens beslut tillstånd till utsläpp av växthusgaser - E.on Postlista Länsstyrelsens beslut underrättelse ang betydande miljöpåverkan från täktverksamhet Klimpfjälls Samfällighet S 6 Postlista Länsstyrelsens beslut tillstånd till transport av avfall - Emil Jonssons åkeri AB Postlista Länsstyrelsens beslut tillstånd till transport avfarligt avfall - Sune Nybrand Postlista Länsstyrelsens beslut tillstånd till transport av avfall som inte är farligt avfall OF Åkeri AB Postlista Kopia på länsstyrelsens besiktning enligt djurskyddsförordningen - förprövning vilthägn Postlista Kopia på länsstyrelsens besiktning enligt djurskyddsförordningen - djurstall Postlista Skogsstyrelsen samråd angående skogsbilväg Grundsjö 1: forts- - - Postlista Länsstyrelsen remiss gällande uppdatering av riksintresse för vindbruk

50 50 Mbn 30 (forts) Meddelanden Postlista Länsstyrelsens beslut tillstånd till transport av avfall, F. Eliasson Mek o Åkeri AB Dnr 12/MOB0220 Polismyndigheten i Västerbottens län tillståndsbevis enligt ordningslagen och lokala föreskrifter för skyddsjakt Postlista Sweden Recycling AB Rapport gällande miljöfarligt avfall - Folktandvården och Vilhelminakliniken Postlista Profitel rapport - servicemätning via telefon och e-post 2012 Postlista Länsstyrelsens beslut tillstånd till ingrepp inom fornlämningsområdet på fastigheten Baksjönäs 2:7 Postlista GHG Vind AB inbjudan till markägarmöte angående vidkraftspark Gråtanliden/ V Sjulsberget Postlista Jordbruksverket anmälan av anläggning för konservatorverksamhet Postlista Länsstyrelsens beslut kantträdsavverkning efter kraftledning notera informationen

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-05-08. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 8 maj 2012 kl. 09.00-12.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-05-08. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 8 maj 2012 kl. 09.00-12. 1(39) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 8 maj 2012 kl. 09.00-12.15 Lillemor

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. För området gäller byggnadsplan från 1965. Inga erinringar emot förslaget har inkommit. Miljö-och byggnadsnämndens beslut

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. För området gäller byggnadsplan från 1965. Inga erinringar emot förslaget har inkommit. Miljö-och byggnadsnämndens beslut 1(18) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 29 augusti 2013 kl 08.30 10.40. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 96-110 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.00 ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M) Nils Simonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 68-77 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1 kl 13.00 15.00. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Stora konferensrummet, Heby kommun 09.00 10.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (20) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid version 0-0-0 Behov av att se förutsättningar på avsedd mark Behövs tillstånd? Politisk vision Politiskt beslut Minska energiförbrukning Marknads-behov Tjäna

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.30 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11) 2014-12-15 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndag 15 december 2014, klockan 14.00 15.25 Beslutande Tobias Nordlander (S) Ordförande Johanna Skottman (S) Markku Ollila (S) Erkki

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande PROTOKOLL 1(15) Tid: kl 09:00-11:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson,

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-12-08 1 (13)

Miljö- och byggnämnden 2014-12-08 1 (13) 1 (13) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 december 2014 kl. 13.30-16.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S) Eva Dickner (Mp) Roland

Läs mer