Matrikel. för Svensk Reumatologisk Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matrikel. för Svensk Reumatologisk Förening"

Transkript

1 ReumaMatrikeln Matrikel för Svensk Reumatologisk Förening 2013

2 Förord Denna matrikel utges i samarbete mellan Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och Mediahuset i AB. Matrikeln är en förteckning över ordinarie och associerade medlemmar i SRF. Uppgifterna grundar sig på medlemsförteckningen i Sveriges Läkarförbund där även icke förbundsmedlemmar finns registrerade. I en särskild del finns Sveriges reumatologenheter ordnade i bokstavsordning efter sjukhusets ortsnamn. Där kan man hitta verksamhetschefen/enhetschefen, ev. ställföreträdare, sekreterare med post- och mailadresser, telefonnummer och fax. Vid aktuell klinik/enhet listas verksamma specialister och ST-läkare med planerad reumatologispecialitet inklusive mailadresser. Dessutom ingår privatmottagningar och akademiska enheter. Avsikten med matrikeln är att underlätta kontakter och nätverk och därigenom öka kraften och samhörigheten inom svensk reumatologi. Ambitionen är att hålla högsta möjliga kvalitet på uppgifterna i matrikeln. Uppgifterna här och för andra utskick i föreningen grundar sig enligt ovan på Läkarförbundets register. Därför ber vi att eventuella rättelser eller tillägg i första hand mailas dit: Medlemsadministrationen, Box 5610, ; e-post: Vår tidning ReumaBulletinen hämtar också adressuppgifter från ovanstående register. Varje enhet bör ävenledes rapportera in uppgifter till så att uppgifterna för varje enhet blir så korrekta som möjligt. Matrikeln blir ett skyltfönster för respektive enhet. Nästa utgåva av matrikeln planeras till januari Medlemskap Ansökan om medlemskap görs enklast via vår hemsida Föreningens kassör tar även emot anmälan och förfrågan om inträde i Svensk Reumatologisk Förening. Adress till kassören: Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, Kliniken för reumatologi, Falu lasarett, Falun. Org.nr , postgironr: Omslagsfoto: istockphoto.com innehåll Förord 1 Reumatologi 3 ReumaBulletinen 4 Stadgar 5 SRF:s styrelse 9 Ordinarie medlemmar 11 Associerade medlemmar 19 Reumatologenheter 21 Privata reumatologmottagningar 29 Universitetsinstitutioner 31 1

3 Reumatologi Ämnesområdet reumatologi sträcker sig från rehabilitering av besvär i rörelseapparaten till behandling av inflammatorisk sjukdom oavsett organ. Området utmärks av en explosiv kunskapsutveckling de senaste 25 åren medförande ett flertal nya läkemedel som interagerar med inflammation och vävnadsförstörelse, en mycket kraftig ökning av antalet patienter med immmuno modulatorisk behandling (i hade vi 200 patienter på immunomodulatorisk behandling 1985 idag har vi 5000!), förbättrad och uppsnabbad vårdlogistik vilken leder till snabbare rehabilitering och tidigt insatt immunomodulatorisk behandling och en mycket omfattande forskningsverksamhet centrerad till våra universitetsorter. Svensk Reumatologisk Förening bildades redan1946 och blev därigenom en av de tidigare sektionerna nr 15 av idag 66 sektioner inom Svenska Läkaresällskapet.1969 erkändes reumatologi som en självständig specialitet av regering och Socialstyrelsen, och i sista specialitetsöversynen placerades reumatologi inom gruppen av Enskilda Basspecialiteter. Det innebär att specialistutbildningen beräknas ta 5 år. Utbildningen till reumatologspecialist är målstyrd men innefattar ofta 3 års reumatologi och 2 års sidotjänstgöring, vilken görs inom invärtesmedicin och dess grenspecialiteter men också inom t.ex. infektion, neurologi, dermatologi, klinisk immunologi m.fl. Vår specialitet har ändrat sig sedan 1980-talet från en övervägande rehabiliterande specialitet till en immunmodulerande. Bakgrunden till detta är de fantastiska framsteg som gjorts för att kartlägga biologiska mekanismer till inflammation och vävnadsförstörelse vilket möjliggjort medicinska interventioner som aktivt påverkar den reumatiska processen. Vi står i början av en tidsperiod som kommer att ge våra patienter ytterligare förbättrade och allt mer riktade terapeutiska möjligheter. Den nya reumatologin lockar till sig allt fler unga läkare. För att bli en duktig reumatolog krävs såväl biologisk kunskap som ett stort patientintresse. Reumatologen följer patienten under en lång sjukdomstid och hjälper patienten att ofta med kraftfull medicinering begränsa eller stoppa skadeverkningarna av inflammation. Läkar-patientrelationen kräver tillit, empati och kunskap. Är du intresserad av att utbilda dig till reumatolog? Kontakta då någon av våra regionala ST-studierektorer se mailadress nedan: Söder: Västra Götaland: Östra Götaland: : Svealand: Norr: Välkommen till reumatologin! Tomas Bremell Redaktör ReumaBulletinen 3

4 ReumaBulletinen Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift ReumaBulletinen har utgivits sedan Sedan 2009 utges den i samarbete med Mediahuset i AB. Tidskriften utges fr.o.m med fem nummer per år och sprids förutom till medlemmarna även till sjukhusbibliotek, reumatologenheter, universitetsinstitutioner och privata reumatologmottagningar. Redaktionen består av Tomas Bremell, redaktör Ido Leden Milad Rizk, webbredaktör Bengt Lindell samt Ioannis Parodis Tidigare nummer av ReumaBulletinen kan läsas på föreningens hemsida: 4

5 Stadgar för Svensk Reumatologisk Förening (SRF) Reviderade och fastställda vid vårmötet Föreningen är en sammanslutning av inom reumatologi verksamma läkare och forskare eller på annat sätt intresserade personer. Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för reumatologi och är tillika specialistförening inom Sveriges Läkarförbund. 2 Föreningens ändamål är att främja reumatologins utveckling och praktiska tillämpning genom föredrag, kongresser och främjande av forskning samt såväl rekrytering och utbildning av ST-läkare som vidareutbildning av specialister. Föreningen ska tjäna som organ för nationellt och internationellt samarbete avseende vetenskapliga frågor och specialistutbildning för att främja hälso- och sjukvården inom ämnesområdet reumatologi. Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för reumatologi ombesörjer föreningen föredrag vid Läkaresällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Läkaresällskapet gällande arbetsordningen, samt avger utlåtanden i eller handlägger ärenden som hänskjutits/överlämnats till sektionen. Vid handläggning av ärenden som berör andra sektioner i Läkaresällskapet ska samråd med denna/dessa ske. Såsom specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i fackliga frågor samt i övriga ärenden som hänskjutits/överlämnats av Läkarförbundet. Det åligger föreningen att följa Läkarförbundets beslut i fackliga frågor samt fortlöpande underrätta Läkarförbundet om vilka förbundsmedlemmar som är medlemmar i föreningen. 3 Ansökan om medlemskap ska göras till styrelsen och avgörs av denna. Till medlem kan antagas läkare som innehar svensk legitimation och som är verksam inom ämnesområdet reumatologi. Till associerad medlem, med rätt att deltaga i föreningens vetenskapliga program, kan antagas medlemmar av annan sektion inom Svenska Läkaresällskapet och inväljas den som, utan att vara läkare, är verksam inom ämnesområdet. Associerad medlem äger inte rätt att deltaga i föreningens fackliga verksamhet. Associerat medlemskap innefattar inte prenumeration på Scandinavian Journal of Rheumatology. Ordinarie och associerad medlem erlägger till föreningen av årsmötet fastställd årsavgift. Uppbörden verkställs i enlighet med bestämmelser för Sveriges läkarförbunds centrala avgiftsuppbörd eller via kassören för den som inte är medlem i Läkarförbundet. Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag från styrelsen kalla svensk eller utländsk person vars insatser varit av stor betydelse för utvecklingen inom reumatologi. För val av hedersledamot fordras två tredjedels majoritet vid årsmötet. Hedersledamot erlägger ingen årsavgift och erhåller inte Scandinavian Journal of Rheumatology. Medlem som fyllt 65 år kan till kassören ansöka om avgiftsbefrielse. Prenumerationen av Scandinavian Journal of Rheumatology upphör då samtidigt. Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligt anmäla det till styrelsen som beviljar utträde. Medlemmar som efter två påminnelser, av kassören eller via Läkarförbundets avgiftsuppbörd, inte erlagt årsavgift anses ha utträtt. Endast medlemmar har rätt att ansöka om/erhålla ekonomiska medel från föreningen, om inte annat anges. 4 Föreningens angelägenheter sköts av vid årsmötet vald styrelse bestående av minst 5 styrelseledamöter med följande funktioner, ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, kassör, utbildningsansvarig och representant för läkare under utbildning. Samtliga ledamöter väljs för två år. Jämn köns- och geografisk fördelning av styrelseposterna efterstävas liksom att val av styrelseledamöter fördelas jämt över två år. Samtliga styrelseledamöter ska vara medlemmar i Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund. 5

6 5 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begärs. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Facklig sekreterare ska minst två veckor före varje förenings-/årsmöte tillställa föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista, föra protokoll vid styrelse- och föreningsmöten, jämte ordförande ombesörja korrespondens samt förvalta föreningens arkiv. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden. Kassör ska ansvara för medlemsförteckning, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar. Styrelsen har att utse ansvarig utgivare för medlemstidning och redaktör för hemsidan. Den utser även sammankallande och medlemmar i arbetsgrupper. Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är överens. Beslut i ärenden som berör för Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter ska snarast tillställas Svenska Läkaresällskapets nämnd och beslut som berör Sveriges Läkarförbund ska snarast tillställas detta. 6 Förslag till val som ska förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre medlemmar. Valberedningens ledamöter utses av årsmötet för en tid av två år. Minst en ska vara knuten till utbildningsklinik. 7 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till 30 juni. Föreningens årsmöte äger rum i november eller december (vanligen i anslutning till Svenska Läkaresällskapets årsmöte.) Vid årsmötet föredras styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställs årsavgiftens storlek, behandlas ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen minst två månader före mötet samt väljs styrelseledamöter, protokolljusterare, valberedning, två revisorer och en suppleant för dessa jämte för en tid av två år representanter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant/er för denne/dessa. Fullmäktigerepresentant ska vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Uppgifter om föreningsfunktionärer ska efter förrättat val snarast meddelas/tillställas Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund. Fråga eller frågor som föreningen ska ta upp på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte arbetsordning bör tillställas Läkaresällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte. Föreningen ska hålla minst två möten årligen. Extra medlemsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende. Skriftlig kallelse till års-/medlemsmötet utsänds till medlemmarna minst 14 dagar i förväg. 8 Omröstning vid val sker öppet då ej annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val via lottning. Andra frågor avgörs, såvida omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet. Associerad medlem har yttranderätt men ej rösträtt vid föreningens förhandlingar. 9 Ledamot av Svenska Läkaresällskapet respektive medlem i Svenska läkarförbund äger tillträde till Föreningens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men inte i föreningens beslut. Föreningsmedlem ska vara medlem i Sällskapet för att kunna deltaga i beslut som rör speciella frågor som avses i 2 andra stycket. 10 Beslut om ändring av stadgar kan endast äga rum på årsmötet. Skriftligt förslag om ändring insänds minst två månader i förväg till styrelsen. Förslag till stadgeändring ska, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, skickas till alla medlemmar samtidigt med kallelse till årsmötet. För ändringar fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund fastställer densamma. 7

7 SRF:s Styrelse Ralph Nisell Ordförande Reumatologiska Kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Tel Anna Rudin Vetenskaplig sekreterare Reumatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tel Boel Mörck Vice ordförande Reumatologkliniken Gröna Stråket 12 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tel Ann Knight Utbildningsansvarig Verksamhetsområde Reumatologi Verksamhetsområde Hudoch Könssjukdomar Akademiska Sjukhuset Tel Gerd-Marie Alenius Facklig sekreterare Reumatologiska Kliniken Västerbotten Norrlands Universitetssjukhus Tel: Johan Karlsson Ledamot, representant för läkare under utbildning Reumatologklinik - Skånes Universitetssjukhus, Tel Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Kassör Reumatologkliniken Falu lasarett Falun Tel

8 Ordinarie medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening A Adolfsson Yngve Boden af Klint Erik Ajeganova Sofia Hägersten Akre Finn Örebro Albertsson Kristina Alenius Gerd-Marie Almehed Katarina Askim Amin Vadir Borås Andersson Gäre Boel Jönköping Andreasson Kristofer Antoniewicz-Opalinska Teresa Arge Birgir Eskilstuna Arnhjort Thomas Saltsjöbaden Askling Johan Bromma Azali Payam Täby Azizpour Ahmad Hägersten B Back Johan Badiei Hossein Baecklund Eva Bagge Eva Barnowski Fogelberg Marcus Huskvarna Bartosik Izabella Bendix Gösta Varberg Bengtsson Anders Bengtsson Ann Bengtsson Christine Tyringe Bengtsson Karin Berg Torvald Förslöv Berglin Eva Berglund Gunilla Hovås Bergman Stefan Halmstad Bergström Ulf Limhamn Beric Rajna Bertilsson Lennart Bjelle Anders Hedersmedlem, Åskloster Bjersing Jan Björkman Lena Björnehall Evy Björnådal Lena Järfälla Bokarewa Maria Bolin Karin Bolinder Helene Book Christina Borgström Siv Bracin Tino Karlskrona Bratt Johan Bromma Brattström Merete Hedersmedlem, Brauner Susanna Bremell Tomas Mölndal Bucher-Magnusson Sara Örebro Burhan Abbas Växjö Butule Laura Växjö Börjesson Ola Solna Börjesson Olof Växjö Börjesson-Asp Katharina Lindome C Calander Ann-Marie Carlens Cecilia Lidingö Carlestam Johanna Carlsson Kristine Nyköping Carlsson Martina Västervik Carlsten Hans Castenhag Jan Smedjebacken Catrina Anca Täby Cedergren Jan 11

9 Charboti Rashid Eskilstuna Chatzidionysiou Aikaterini (Katerina) Chichulski Gregory Norrköping Compagno Michele Crnkic Kapetanovic Meliha Cöster Lars D Dackhammar Christina Onsala Dahl Christian Ljungbyholm Dahl Eva Dani Lara Täby Dash Rabinarayan Dastmalchi Maryam Bromma Davidsson Lisa Dehlin Mats Västra Frölunda Dellmark Yvonne Älvsjö Deminger Anna Mölndal Dilan Srood Eskilstuna Dimitrijevic Ivan Domargård Anita Dorph Christina Dupre Jugnell Brigitte E Eberhardt Kerstin Bjärred Edgren Eva Västra Frölunda Edlund Eva Efverström Jan-Erik Einarsson Jon Thorkell Ekholm Louise Ekstrand Roger Katrineholm Elborgh Renate Elman Alf Eneljung Tove Engstrand Stefan Engström-Laurent Anna Engvall Inga-Lill Tullinge Ericsson Ragnar Eriksson Catharina Eriksson Per Jönköping Ernestam Sofia Älvsjö Exarchou Sofia F Fabianne Zsuzsanna Kalmar Fei Guozhong Älvsjö Felldin Ruth Västra Frölunda Feltelius Nils Filippova Marina Skövde Fischer Gull-Britt Färgelanda Forsblad Helena Forslind Kristina Helsingborg Forssman Lars Hedersmedlem, Strängnäs Franck-Larsson Karin Friberg Annelie Vassmolösa Fries Janina Helsingborg Frodlund Martina Västervik Frostegård Johan G Geborek Pierre Gjertsson Inger Goobar Jorge Gorzkowska Ewa Örebro Graudal Hans Hedersmedlem utlandet Grewin Bernhard Grymer Thomas Simrishamn Gudmundsson Magnus Reykjavik, Island Guenfi Amel Gullberg Ragnhild Hedersmedlem, Danderyd Gunnarsdotter Gunilla Helsingborg Gunnarsson Iva Gustafsson Johanna Solna Gustavsson Bo Västra Frölunda Gülfe Anders Götze Franz-Rudolf Stenungsund H Hafström Ingiäld Hedersmedlem, Hagstam Åsa Hallström Magnus Hammenfors Daniel Paradis, Norge 12

10 Hanna Balsam Västra Frölunda Hansen Bjarne Harju Anders Hasmats Lena Sundsvall Havermark Gunnar Hedberg Martin Borås Hedenstierna Louise Täby Hedfors Eva Stocksund Hedin Per-Johan Falun Heimbürger Mikael Bromma Hekmat Korosh Hellbacher Erik Hellgren Karin Älta Hellström Helena Sundborn Hemberg Malin Falun Hemselius Lennart Jönköping Henriksson Kenneth Henrohn Dan Hensvold Aase Eline Haj Hermansson Elsa Hesselstrand Roger Hjärup Hilme Elisabet Sävedalen Hirsch Ulf Bromma Hjorton Karin Hoenl Ewelina Västerås Holmberg Dag Bromma Holmér Anders Danderyd Holmgren Bo Helsingborg Holmquist Anna-Carin Näsviken Holmqvist Marie Hägersten Holmström Gunilla Halmstad Huddénius Kjell Strängnäs Hughes Graham Hedersmedlem utlandet Hultén Jan Jönköping Hultgård-Ekwall Anna-Karin Kullavik Hultquist Riina Halmstad Husmark Tomas Falun Häggström Åsa Kalmar Hällgren Roger Bälinge Höglund Nils-Johan Höper Linnea I Ighe Anna Ingvarsson Ragnar Innala Lena Holmsund Isomäki Heikki Hedersmedlem utlandet J Jacobs Claudia Jacobsson Lennart Lomma Jakobsson Per-Johan Kungsängen Jalal Awat Örebro Jaxe Inga-Lill Luleå Jayawardena Shirani Bollnäs Jernstedt Anna-Lena Lidköping Jin Tao Jochems Caroline Johansson Ragnar T Hägersten Jonap Ildiko Gävle Jónsdóttir Thórunn Mosfellsbaer, Island Jonzon Bror Saltsjö-Duvnäs Jovancevic Boja Juneblad Kristina Juran Ewa Järventaus-Forrest Riitta Luleå Jönsen Andreas K Kanerud Lars Lidingö Karim Esmail Gävle Karimi Hossein Älvsjö Karlberg Lena Västra Frölunda Karlman Åke Boden Karlsson Bo Kristinehamn Karlsson Göran Helsingborg Karlsson Johan Karlsson Miriam Höllviken Karlsson Roland Orsa Karlsson-Sundbaum Johanna Boden Kastbom Alf Vreta Kloster 13

11 Keller Catharina Kjällman Mikael Tällberg Klareskog Lars Klingberg Eva Västra Frölunda Knight Ann Knutsson Lars-Peter Vänersborg Kowalewski Marek Kalmar Kristensen Lars Erik Arlöv Kroneld Ulla Kuritzén Bo Kvarnström Marika Enskede Kvist Göran Borås Kåss Erik Hedersmedlem utlandet L Laimer Fritz Skellefteå Laine Veikko Hedersmedlem utlandet Lampa Jon Hässelby Landman Kaj Lang Ingo Motala Langkow Marie Karlstad Larsson Esbjörn Larsson Gun-Britt Torslanda Larsson Karolina Mölndal Larsson Marianne Ljugarn Larsson Per Hägersten Lasaitiene Daina Leden Ido Kristianstad Leifsdottir Lovisa Kållered Leonard Dag Lewander Per Norrköping Lidén Maria Lien Jon Värmdö Lifticariu Carp Daniela Andreea Ronneby Lind Anders Gävle Lindahl Göran Lindahl Magnus Asmundtorp Lindahl-Nilson Christina Tullinge Lindberg Erik Stocksund Lindblad Staffan Lindell Bengt Kalmar Lindgren Anders Kalmar Lindgren Inger Lindholm Catharina Mölndal Lind-Pedersen Sören Ljungby Lindqvist Elisabet Lindqvist Ulla Lindros-Janitschkova Lydia Västerås Lindroth Ylva Lindström Christine Lindström Folke Lindström Ulf Mölnlycke Ljung Lotta Lolis Evangelos Karlstad Lopes Rodriguez Santiago Segeltorp Lorenzen Ib Hedersmedlem utlandet berg Erik berg Ingrid E berg Margaretha Halmstad in Karin Torsby Lüning Johann Lysholm Jörgen Falun Löfström Björn Malmköping M Magnusson Bo Magnusson Ulla Arvika Magyari Eva Halmstad Mahmoodi Irena Västerås Makrygiannakis Dimitrios Solna Mandl Thomas Höllviken Manthorpe Rolf Snekkersten, Danmark Marketos Nikolaos Oskarshamn Markros Fredrik Västerås Marsal Lida Martineus Jehns Christian Ystad Mattsson Matts Solna Michaelsson Anna Västervik Mina Elpida Halmstad Mitic Snezana Skara 14

12 Mohammad Aladdin Bjärred Mohammed Ahmed Huskvarna Moritz Ulrich Hjärup Mousa Martin F Visby Mydel Piotr Månsson Bengt Möllby Helena Möller Bozena Boden Mörck Boel Kullavik N Nadali Mitra Västra Frölunda Naderi Nazanin Kristianstad Neregård Petra Niemelä Leena Halmstad Nilsson Anna Nilsson Ethel Nilsson Folke Karlskrona Nilsson Kjell-Åke Kista Nilsson Malgorzata Skellefteå Nilsson Nicklas Askim Nilsson Zizka Åsa Kalmar Nisell Ralph Bromma Nitelius Lindegren Eva Nived Ola Noltorp Sven Helsingborg Norberg Dan Vänersborg Norberg-Stenbeck Renée Hedersmedlem, Täby Nordborg Elisabeth V Frölunda Nordenskiöld Ulla Hedersmedlem, Nordenstedt Agréus Anna Nordin Annica Nordmark Birgitta Skärholmen Nordmark Gunnel Nordqvist Ingrid Svedala Nordström Johanna Falun Norlén Anna Trångsund Nyhäll-Wåhlin Britt-Marie Borlänge Nylin Agneta Karlstad Nyman Ulf P N Saltsjöbaden Nyström Orvar Tranås O Oding Rolf Örebro Oke Vilija Hägersten Olofsson Tor Olofsson Sahlqvist Ann Olsson Gabriela Olsson Peter Omnell Gunhild Nordingrå Osuchowski Krzysztof Skogås P Pal Rita Maria Eskilstuna Paradowska-Hörnsten Maria Själevad Parodis Ioannis Pasula Jonel Kungälv Peterhoff Henrik Norrköping Peterson Nils Kållered Petersson Ingemar Helsingborg Petri Helén Simrishamn Piehl-Aulin Karin Åkersberga Pikwer Mitra Piti Gabriella Karlstad Pullerits Rille Partille Päi Hildebrand Svetlana Q Qirjazo Ilia R Rantapää-Dahlquist Solbritt Rashid Aram Mölndal Reckner Olsson Åsa Ljungsbro Rehnberg Eva Mölndal Reimer Camilla Västra Frölunda Reynisdottir Gudrun Björk Huddinge Rezaei Hamed Täby Ringertz Bo Lidingö Rizk Milad Västerås Romland Christoffer Johanneshov Roseman Carmen Rosenthal Lili 15

13 Roumpi Evangelia Sundsvall Rubin Björn Helsingborg Rudin Anna Rydberg Barbro Rydgren Lars Svedala Rönnblom Lars Rönnborg Per-Erik Glommen Rönnegård Ann-Sofie Djura Rönnelid Johan S Saevarsdottir Saedis Sundbyberg Sahlberg Dick Halmstad Sahlholm Karin Torslanda Sakiniene Egidija Kållered Salomonsson Per Örebro Sandahl Gun Vaxholm Saxne Tore Schaufelberger Christopher Västra Frölunda Scheja Agneta Schiller Henrik Västerås Schröder Astrid Helsingborg Schultz Karolina Västra Frölunda Sebelius Karin Seideman Peter Sejdic Dzehva Helsingborg Sidenvall Göran Norrtälje Sidiropoulou Efthymia Sieweke Christoph Växjö Sigurdardottir Vala (Valgerdur) Falun Sjöwall Christopher Norsholm Skielta Mattias Frösön Skogh Thomas Skude Per Härnösand Slezak Elga Solna Smedby Torgny Frösön Smeds Johan Snoder Veronica Visby Soler Llopis Joaquin Skövde Stamatis Pavlos Jönköping Stancic-Radic Ljiljana Halmstad Stennikova Yulia Östersund Stolt Patrik Västerås Stranger Christina Tyresö Ström Håkan Vaxholm Ström Torsten Örebro Ström Urban Värmdö Strömbäck Jonas Kristianstad Sturfelt Gunnar Bjärred Ståhl-Hallengren Christina Mölle Sundberg Erik Bromma Svanberg Ann Örebro Svenson Karin Svensson Björn Hedersmedlem, Båstad Svensson John Sundsvall Svensson Karin Skövde Svenungsson Elisabet Huddinge Sverdrup Berit Solna Svernell Olle Västervik Svärd Anna Falun Symeonidou Sofia Halmstad Söderbergh Annika Arboga Södergren Anna Obbola Söderlin Maria Halmstad T Taube Maria Tegmark Sven Gävle Teleman Annika Halmstad Tengstrand Birgitta Hägersten Theander Elke Theander Jan Kristianstad Thorarinsdottir Katrin Thorén Malin Torshälla Thorsteinsson Jon Hedersmedlem utlandet Thurah-Nielsen Wibeke Skövde Thörner Åke 16

14 Tideström Margareta Södertälje Tiselius Per A Sigtuna Torstenson Tomas Skärhamn Transö Sören Huskvarna Trysberg Estelle Turesson Carl Limhamn Tydén Helena Törnqvist Bo Örebro U Uddhammar Agneta Ulveklint Kjerstin A G Karlskrona Utbult Ola Arvika V,W Wahlin Bengt Wahren-Herlenius Marie Djursholm Vallgårda Öjlert Marie Örebro Waltbrand Eva Alingsås van Vollenhoven Ronald Enebyberg Vannerberg-Lindell Pia Vasaitis Lilian Wedrén Sara Wegelius Otto Hedersmedlem utlandet Weice Brua Västerås Weitoft Thomas Gävle Venalis Paulius Venetsani Argyro Skövde Wesamaa Jonna Örebro Wesslau Arne Vestersköld Lars O Wiberg Kristina Östersund Widén Kristin Wigert Britt-Mari Jönköping Vikerfors Anna Vingren Tommy Karlstad Wollheim Frank Hedersmedlem, von Braun Ann-Helén Getinge Wuite Harry Torneå, Finland Wuttge Dirk Wållberg Jonsson Solveig Vännäs Wähämaa Heidi Upplands Väsby Z Zajaczkowska Maria Västerås Zarén Eva Zetterberg Karin Askim Zickert Agneta Stocksund Ziegelasch Michael Ziobro Jolanta Zweig Tomas Tyresö Zymler-Svantesson Helena Hedersmedlem, Å Åkerstedt Ann-Catrin Noraström Åkesson Anita Åstrand Elisabet Ö Öberg Kajsa Falun Öhrsvik Lena Hedersmedlem, Borgholm Östberg Fredrik Karlskrona Östenson Anneli Kristianstad Östman Blomberg Stina 17

15 Associerade medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening Alemo Munters Li Amoudruz Petra Brottby Andersson Maria Oskarström Barbasso Helmers Sevim Berggren Olof Bian Li Bilberg Annelie Birath Mattias Bjerne Louise Brink Mikael Brisslert Mikael Lindome Carli Cheryl Carlsson Anne Skattkärr Cheung Louisa Solna Collins Vincent Mölndal Edvinsson Helene Ehnfors Hanna Bromma Ekberg Rikard Eklöw Carina Bandhagen Eliasson Klas Eloranta Maija-Leena Vänge Enman Yvonne Hedersmedlem, Sundbyberg Enocsson Helena Erlandsson Malin Fasth Andreas Gadnert Monica Grimsholm Ola Gåfvels Catharina Huddinge Hagberg Niklas Hagel Sofia Landskrona Hallert Eva Norrköping Humlesjö Linda Sundsvall Igesten Thomas Varberg Islander Ulrika Mölnlycke Johansson Martin Jonsson Ing-Marie Josefsson Elisabet Karlsson Magnus Kokkonen Heidi Korotkova Marina Solna Kristo Cybéle Oslo, Norge Larsson Peter Varberg Lidner Kersti Hägersten Lingstedt Annelie Lodin Inga Bromma Loell Ingela Magnusson Mattias Bandhagen Mannerkorpi Kaisa Mattson Hans Örebro Modén Margaretha Västerås Nilsson Sara Hjärup Nisell Ove Danderyd Ohlsson Ingrid Olsson Ingrid Opava Christina H. Pihl Maria Regardt Malin Vällingby Rehnberg Maria Remme Eiler Hedersmedlem, Huddinge Riazzoli Jenny Sandgren Daniel Sandin Charlotta Järfälla Silferswärd Emma Vreta Kloster Silfverswärd Lindblad Sofia Siösteen Beatrice Sjöholm Cicilia Sundman-Engberg Britt Rönninge Sundström Björn Svensson Mattias Telemo Esbjörn Thyberg Ingrid Tillman Stefan Tjärnlund Anna Trollmo Christina Welin-Henriksson Elisabeth Bromma Wendt Jönsson Caroline Wetterö Jonas Wieslander Jörgen Winslöf Susanna Alingsås Wirestam Lina Ärlestig Lisbeth Östberg Therese Vendelsö 19

16 Reumatologenheter Alingsås Reumatologmottagningen, Medicinkliniken Alingsås lasarett, Alingsås, Lindahl Lena, verksamhetschef Idec Maria, verksamhetschefssekreterare Hilme Elisabet, enhetsföreträdare Hilme Elisabet Arvika Sjukhuset i Arvika, Medicinkliniken Rackstavägen 2, Arvika, Toreheim Kase Marita, verksamhetschef Specialist Utbult Ola Magnusson Ulla Borås Reumatologsektionen vid Medicinkliniken SÄS/Borås Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås Hedberg Martin, sektionschef Amin Vadir Hedberg Martin Kvist Göran Waltbrand Eva Costineanu Natalia Lasaitiene Daina Eskilstuna Reumatologkliniken Sörmland Mälarsjukhuset, Eskilstuna, Thörner Åke, verksamhetschef Gustafsson Annica, klinikadministratör Arge Birgir Dilan Srood Löfström Björn Thorén Malin Thörner Åke Reumatologprofilerad specialist i invärtesmedicin Carlsson Kristine Falun Reumatologkliniken Falu lasarett, Falun Hellström Helena, verksamhetschef Morin Carina, avdelningschef Vestberg Mari, tf avdelningschef Husmark Tomas, bitr verksamhetschef Nilsson Ewa, expeditionsföreståndare Hedin Per Johan Hellström Helena Husmark Tomas Kjällman Mikael Lysholm Jörgen Nyhäll-Wåhlin Britt-Marie Svärd Anna Hemberg Malin Nordström Johanna Sigurdardottir Valgerdur Öberg Kajsa Gävleborg Gävle, Bollnäs/Söderhamn samt Hudiksvall Reumatologienheten, Medicincentrum Landstinget Gävleborg Gävle Sjukhus, Gävle (vxl), (mott.) Tegmark Sven, verksamhetsföreträdare länsreumatologi, Gävleborg Gävle Jonap Ildiko Tegmark Sven Weitoft Tomas Bollnäs/Söderhamn Jayawardena Shirani Hudiksvall Nagy Zoltan Gävle Elkhalifa Abdalla Lind Anders Svennberg Anne-Sofie 21

17 Reumatologi/SU Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mörck Boel, verksamhetschef Jonnestedt Maj, verksamhetsassistent Almehed Katarina, sektionschef öppenvården Sakiniene Egidija, sektionschef slutenvården Bokarewa Maria, professor Carlsten Hans, professor Jacobsson Lennart, professor Rudin Anna, adj professor Almehed Katarina Björkman Lena Bokarewa Maria Bremell Tomas Calander Ann-Marie Carlsten Hans Dackhammar Christina Dehlin Mats Deminger Anna Forsblad d Elia Helena Gjertsson Inger Hanna Balsam Jacobsson Lennart Jovancevic Boja Karlberg Lena Klingberg Eva Larsson Karolina Leifsdottir Lovisa Lindholm Catharina Lindström Ulf Mörck Boel Nadali Mitra Nilsson Nicklas Nordborg Elisabeth Rehnberg Eva Rudin Anna Sakiniene Egidija Schaufelberger Christopher Schultz Karolina Trysberg Estelle Zetterberg Karin Bengtsson Karin Bjersing Jan Davidsson Lisa Eneljung Tove Hultgård-Ekwall Anna-Karin Höper Linnea Jin Tao Pullerits Rille Thorarinsdóttir Katrin Torres Linda Helsingborg Reumatologimottagningen Helsingborgs lasarettet Helsingborg Ståhl-Hallengren Christina, enhetschef Bergström Diana, sekreterare Einarsson Jon Forslind Kristina Sejdic Dzehva Ståhl-Hallengren Christina Fries Janina Jönköping Reumatologmottagningen Ortoped-reumatologkliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping Wigert Britt-Mari, områdeschef Hultén Jan Transö Sören Wigert Britt-Mari Barnowski-Fogelberg Marcus Mohammed Ahmed Kalmar Reumatologisektionen, Medicinkliniken Länssjukhuset i Kalmar Kalmar Häggström Åsa, sektionsöverläkare Ottosson Carola, sekreterare Friberg Annelie Häggström Åsa Fabianne Zsuzsanna Kowalewski Marek 22

18 Dahl Christian Timanställd Lindell Bengt, överläkare Karlskrona Medicinkliniken/Reumatologisektionen Blekingesjukhuset Karlskrona Bracin Tino, sektionsöverläkare Jonasson Haide, sekreterare Bracin Tino Citu Veronica Liftcariu Carp, D Andreea Söderlin Maria Liapi Matina Karlstad Medicinkliniken Sektionen för Reumatologi Centralsjukhuset Karlstad Rosenborgsgatan Karlstad Balaspiri Csaba, enhetsansvarig Balaspiri Csaba Endre Peter Piti Gabriella Vingren Tommy : Lankow Marie Lolis Evangelos Kristianstad Reumatologsektionen Centralsjukhuset Kristianstad Östenson Anneli, sektionschef Theander Jan, överläkare Ahlin Jessica, sekreterare Rosendahl Karolina, sekreterare Naderi Nazanin Theander Jan Östenson Anneli Strömbäck Jonas Wall Erik Timanställd Leden Ido, specialistläkare Länskliniken för Reumatologi i Östergötland Universitetssjukhuset Bengtsson Ann, verksamhetschef Skogh Thomas, professor/överläkare Bengtsson Ann Cedergren Jan Cöster Lars Eriksson Per Hermansson Elsa Jacobs Claudia Reckner Olsson Åsa Sjöwall Christopher Skogh Thomas Ziegelasch Michael Dremetsika Asimina Frodlund Martina Ighe Anna Kastbom Alf Qirjazo Ilia Luleå Sunderby sjukhus reumasektionen Luleå Möller Bozena, överläkare/sektionschef Olofsson Agneta, sekreterare Karlsson-Sundbaum Johanna Linder Maria Möller Bozena Söderlund Lisbet 23

19 Bikowski Michal, tf öl Gustavsson Maria Jaxe Inga-Lill Karladani Shamisa Samiotakis Nikitas Wänkkö Katarina / Reumatologklinik - Skånes Universitetssjukhus, Reumatologklinik - Skånes Universitetssjukhus, Lindqvist Elisabet, verksamhetschef Mattsson-Geborek Ingrid, chefssekreterare Saxne Tore, professor Bartosik Izabela Bengtsson Anders Compagno Michele Crnkic Kapetanovic Meliha Geborek Pierre Gülfe Anders Hesselstrand Roger Ingvarsson Ragnar Jönsen Andreas Kristensen Lars Erik Lindqvist Elisabet Martineus Jehns Christian Mohammad Aladdin Månsson Bengt Nived Ola Rydgren Lars Saxne Tore Scheja Agneta Sturfelt Gunnar Wuttge Dirk Åstrand Elisabet Book Christina Hansen Bjarne Lindell Pia Mandl Thomas Theander Elke Turesson Carl Andreasson Kristofer Carlestam Johanna Karlsson Johan Olofsson Tor Roseman Carmen Tydén Helena Exarchou Sofia Hekmat Korosh Olsson Peter Pikwer Mitra Saleh Thiab Oskarström Axess Medica Spenshult Sjukhus Oskarström Persson Ulrika, verksamhetschef Teleman Annika, medicinskt ansvarig Berg Torvald, chefläkare Svensson Marianne, öppenvårdssekreterare Abdiu Gazmend Bertilsson Lennart Mina Elpida Niemelä Leena Rönnborg Per-Erik Stancic-Radic Ljiljana Teleman Annika Symeonidou Sofia Simrishamn Reumatologmottagningen Carema Närvård Sjukhuset Simrishamn Simrishamn Larsson Lena, verksamhetschef Persson Kristina, sjuksköterska Puke Annika, sjuksköterska Grymer Thomas Petri Helén 24

20 Skövde Reumatologsektionen Skaraborgs sjukhus, Skövde Skövde Trenge Jarlshammar Annette, verksamhetschef omr M Segerstedt Monica, läkarsekreterare Svensson Karin, enhetsföreträdare Filippova Marina Jernstedt Anna-Lena Llopis Soler Joaquin (joaquin. Svensson Karin Stubendorff Kajsa Venetsani Argyro Sollefteå Medicinkliniken Sollefteå sjukhus Sollefteå Åkerstedt Ann-Catrin, enhetschef internmedicinare med reumatologisk inriktning Åkerstedt Ann-Catrin Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Carlens Cecilia, verksamhetschef , Hjärne Annette, verksamhetschefsekreterare Hafström Ingiäld, professor/överläkare Klareskog Lars, professor berg Ingrid, professor van Vollenhoven Ronald, professor af Klint Erik Ajeganova Sofia Anania Cristina Askling Johan Avik Aune Björnådal Lena Bolinder Helene Bratt Johan Börjesson Ola Carlens Cecilia Catrina Anca Dani Lara Dastmalchi Maryam Dellmark Yvonne Dorph Christina Dupré Brigitte Engvall Inga-Lill Ernestam Sofia Grewin Bernhard Gunnarsson Iva Gustafsson Johanna Hafström Ingiäld Harju Anders Hellgren Karin Jazebi Helmi Klareskog Lars Kvarnström Marika Lampa Jon Larsson Per T Lindblad Staffan berg Ingrid Neregård Petra Nisell Ralph Nordin Annika Nordmark Birgitta Reynisdottir Gudrun Björk Rezaei Hamed Ringertz Bo Stranger Christina Svenungsson Elisabet van Vollenhoven Ronald Zickert Agneta Zweig Tomas Chatzidionysiou Aikaterini Ekholm Louise Hedenstierna Louise Jakobsson Per-Johan Makrygiannakis Dimitris Norlén Anna Oke Vilija Parodis Ioannis Romland Christoffer Saevarsdottir Saedis Tidblad Liselotte Wedrén Sara Vikerfors Anna Widén Kristin 25

21 Specialistklinikerna Reumatologkliniken Danderyds sjukhus AB Piehl-Aulin Karin, professor, med. ledningsansvar Hansson Anne-Maj, adm. Klinikchef, ssk Albertsson Kristina Azali Payam Badiei Hossein Guenfi Amel Guozhong Fei Lindahl Göran Piehl-Aulin Karin Sundsvall Reumatologienheten, Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus Sundsvall Magnusson Staffan, enhetschef Gerdin Madelene, sekreterare Hasmats Lena Magnusson Staffan Svensson John Roubi Evangelia Trelleborg Reumatologmottagningen Verksamhetsområde medicin Hedvägen Trelleborg Ziobro Jolanta, överläkare, specialitetsansvarig för reumatologi, Österman Juno, sekreterare, Beric Rajna Ziobro Jolanta Uddevalla Uddevalla sjukhus, som tillhör NU-sjukvården (Uddevalla sjukhus och NÄL i Trollhättan) Uddevalla Norberg Dan, överläkare/sektionsansvarig Norberg Dan Pasula Jonel Sebelius Karin Torstenson Tomas Malliotis Nikolas Stasinopoulou Kalliopi, Kelly Reumatologiska Kliniken Västerbotten Norrlands Universitetssjukhus Alenius Gerd-Marie, verksamhetschef , mobil Hartman Ingrid, verksamhetssekreterare Alenius Gerd-Marie Berglin Ewa Engstrand Stefan Innala Lena Landman Kaj Ljung Lotta Paradowska-Hörnsten Maria Rantapää Dahlqvist Solbritt Smeds Johan Uddhammar Agneta Wahlin Bengt Wållberg Jonsson Solveig Björnehall Evy Juneblad Kristina Södergren Anna 26

22 Verksamhetsområde reumatologi Akademiska sjukhuset, vxl Knight Ann, verksamhetschef, överläkare Fredriksson Pia, klinikassistent Lindqvist Ulla, universitetslektor, överläkare Rönnblom Lars, professor, överläkare Back Johan Baecklund Eva Knight Ann Lidén Maria Lindqvist Ulla Matt Peter Nordmark Gunnel Olofsson Sahlqvist Ann Rydvald Ylva Rönnblom Lars Vasaitis Lilian Östman Blomberg Stina Bolin Karin Hjorton Karin Leonard Dag Sidiropoulou Efthymia Visby Reumatologmottagningen Resursområde Medicin Visby lasarett, Visby Larsson Marianne, sektionsansvarig reumatologi Larsson Marianne Snoder Veronica Västervik Medicinkliniken, Västerviks sjukhus, Västervik Svernell Olle, enhetsföreträdare Michaelsson Anna Svernell Olle Carlsson Martina Sjöberg Anna-Kajsa Västerås Reumatologkliniken Västmanlands sjukhus Västerås Västerås vxl Rizk Milad, verksamhetschef, överläkare Östlund Viding Lillemor, klinikassistent Hoenl Ewelina Mahmoodi Irena Markros Fredrik Rizk Milad Weice Brua Zajaczkowska Maria Wesamaa Jonna Växjö Reumatologsektionen/Medicinkliniken Centrallasarettet Växjö Burhan Abbas, enhetsföreträdare Andersson Pär Burhan Abbas Butule Laura Sieweke Christoph Skoniecki Jacek Ängelholm Reumaenheten, Medicinkliniken Ängelholms sjukhus Ängelholm Schröder Astrid, sektionsansvarig överläkare , mobil Engström Karolina, reumateamets sekreterare Fors Bengtsson Diana, reumateamets sekreterare Edlund Eva Karlsson Göran Schröder Astrid 27

23 Örebro Reumatologiska kliniken Örebro Universitetssjukhuset Örebro Salomonsson Per, verksamhetschef , mobil Gorzkowska Ewa Jalal Awat Oding Rolf Salomonsson Per Svanberg Ann Söderbergh Annika Vallgårda Marie Bergentz Kajsa Magnusson-Bucher Sara Örnsköldsvik Medicincentrum Örnsköldsviks sjukhus Örnsköldsvik Verksamhetschef Medicincentrum Medicinmottagningen Reumatologsjuksköterska Östersund Reumatologmottagningen Remonthagen Östersunds Sjukhus Östersund Bengtsson Christine, medicinskt ledningsansvarig läkare Olander Lena, enhetsschef Bengtsson Christine Smedby Torgny Wiberg Kristina (även spec i Klin Farmakologi) Skielta Mattias (även spec i Intern Medicin) Stennikova Yulia ANNONS

3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden. 7 Brev från vetenskaplige sekreteraren 9 Brev från utbildningsansvarig och yngreläkarerepresentanten

3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden. 7 Brev från vetenskaplige sekreteraren 9 Brev från utbildningsansvarig och yngreläkarerepresentanten ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Innehåll 3/2010 3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden Ansvarig utgivare Redaktör

Läs mer

3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden

3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Innehåll 1/2011 3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden Ansvarig utgivare Redaktör

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Reportage från Riksstämman 2012 Den grekiska nationen i svensk reumatologi Myosit diagnostik och behandling mot år 2020

Reportage från Riksstämman 2012 Den grekiska nationen i svensk reumatologi Myosit diagnostik och behandling mot år 2020 ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 90 1/2013 Reportage från Riksstämman 2012 Den grekiska nationen i svensk reumatologi Myosit diagnostik och behandling mot år 2020 Innehåll

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service

Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service Ladies Circle Sverige, som är ansluten till Ladies Circle International, har till ändamål att: vidga medlemmarnas intressesfär öka förståelsen

Läs mer

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A,

Läs mer

Svenska Kommunalarbetareförbundets 26e ordinarie kongress 28-31 maj 2007

Svenska Kommunalarbetareförbundets 26e ordinarie kongress 28-31 maj 2007 Svenska Kommunalarbetareförbundets 26e ordinarie kongress 28-31 maj 2007 Innehåll Sidan 1 Kongressens öppnande 1 2 Upprop av kongressombud och övriga deltagare 7 3 Rapport över granskning av ombudens fullmakter

Läs mer

Brev från ordförande. Tomas Bremell. och sekreterare i rådet (utan rösträtt) är vetenskaplige sekreteraren.

Brev från ordförande. Tomas Bremell. och sekreterare i rådet (utan rösträtt) är vetenskaplige sekreteraren. Brev från ordförande Tomas Bremell Styrelsen 2004 På årsmötet 27/11-2003 omvaldes större delen av styrelsen. Jag, och övriga styrelseledamöter, tackar för ert förtroende. Styrelsen har förnyats på några

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Cutting Edge Islands reumatologi Akademisering av länssjukhusen SRFs verksamhetsberättelse 2013

Cutting Edge Islands reumatologi Akademisering av länssjukhusen SRFs verksamhetsberättelse 2013 ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 94 5/2013 Cutting Edge Islands reumatologi Akademisering av länssjukhusen SRFs verksamhetsberättelse 2013 Innehåll 5/2013 ReumaBulletinen

Läs mer

Vinstlista 2004 Sveriges Allmänna Konstförening

Vinstlista 2004 Sveriges Allmänna Konstförening Vinstlista 2004 Sveriges Allmänna Konstförening Grattis alla vinnare! Nu är dragningen avgjord i årets stora konstlotteri och 400 konstverk har funnit nya hem. Alla vinnare har meddelats per brev men för

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

Utfärdade specialistkompetenser

Utfärdade specialistkompetenser senast reviderad 16 februari 2015 Utfärdade specialistkompetenser Listan omfattar endast de personer som gett sitt tillstånd att finnas med på hemsidan. Vill du ändra dina kontaktuppgifter eller ser du

Läs mer

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org REUMABULLETINEN Nr Nr 6661 juni mars 2005 2007 www.srfonline.org Innehåll Redaktörens rad Aktuella fortbildningskurser 2007 Brev från ordföranden Aktuella stipendier och priser Reumatologjour Pottholtz

Läs mer

ReumaBulletinen. tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 98 4/2014. Reumatologin i Finland Reumadagarna i Örebro Kortisonets historia

ReumaBulletinen. tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 98 4/2014. Reumatologin i Finland Reumadagarna i Örebro Kortisonets historia ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 98 4/2014 Reumatologin i Finland Reumadagarna i Örebro Kortisonets historia Innehåll 4/2014 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk

Läs mer

tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 82 3/2011 ST-Tema Debut för SRF i Almedalen Ulla Nordenskiöld reumapionjär ReumaBulletinen

tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 82 3/2011 ST-Tema Debut för SRF i Almedalen Ulla Nordenskiöld reumapionjär ReumaBulletinen ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 101 7/2014 ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 80 1/2011 ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk

Läs mer

Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6. 2. Upprop 6. 3. Beslut om förbundsmötets offentlighet 14. 4. Fastställande av dagordning 14

Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6. 2. Upprop 6. 3. Beslut om förbundsmötets offentlighet 14. 4. Fastställande av dagordning 14 Protokoll Innehållsförteckning Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6 2. Upprop 6 3. om förbundsmötets offentlighet 14 4. Fastställande av dagordning 14 5. Fastställande av arbetsordning 16 6. Val av presidium

Läs mer

STADGAR SCHACKREGLER TÄVLINGSBESTÄMMELSER

STADGAR SCHACKREGLER TÄVLINGSBESTÄMMELSER STADGAR SCHACKREGLER TÄVLINGSBESTÄMMELSER MM INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNT 1 Verksamhetsplan B. DIVERSE FÖRTECKNINGAR 1 Ordförande (FIDE och SSF) och hedersledamöter 2 Schack-Gideon 3 Världens bästa

Läs mer

Partistämma 2007: Propositioner.

Partistämma 2007: Propositioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår

Läs mer

De miste sina söner i kriget: Nu är de med i en gemensam israelisk-palestinsk organisation sidan 16

De miste sina söner i kriget: Nu är de med i en gemensam israelisk-palestinsk organisation sidan 16 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 104 Okt 2005 NR 3 Jerusalemsföreningens sjukhus i Betlehem är färdigrenoverat. Sista etappen invigdes av biskop Tore Furberg i september i år inför en stor

Läs mer

Korpens representantskap 9 maj 2015 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut och motioner

Korpens representantskap 9 maj 2015 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut och motioner Korpens representantskap 9 maj 2015 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut och motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114

Läs mer

När detta skrivs i mitten av maj har ett ljuvligt högtryck

När detta skrivs i mitten av maj har ett ljuvligt högtryck MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Inger Sundström-Poromaa tel: 090-785 34 61 Layout: Marie-Louise Schyberg Adress: SFOG-kansliet, Svenska Läkaresällskapet, Box 738, 101 35 Stockholm tel: 08-440 88 68 fax:

Läs mer

Reportage från Riksstämman 2011 Framtidens terapier Reumasjuksköterskans roll och kompetens

Reportage från Riksstämman 2011 Framtidens terapier Reumasjuksköterskans roll och kompetens ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 85 1/2012 Reportage från Riksstämman 2011 Framtidens terapier Reumasjuksköterskans roll och kompetens Behandling av reumatoid artrit handlar

Läs mer

Skytteårsboken 2007-2008

Skytteårsboken 2007-2008 Skytteårsboken 2007-2008 Utgiven i juni 2007 Skytterörelsens Ungdomsorganisation Skytterörelsens Ungdomsorganisation Box 5435 114 84 Stockholm. Besöksadress: Östhammarsgatan 70, 1 tr Tel: 08-663 63 50

Läs mer

DOM 2015-04-29 meddelad i Växjö

DOM 2015-04-29 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Enhet 3:4 DOM 2015-04-29 meddelad i Växjö Mål nr F 844-14 KLAGANDE 1. Johnny Billgren Östra Hyllievägen 15 2. Evert Christoffersson Ensittarvägen 23 3. Birgitta Gran Sorlabäcksgatan 27

Läs mer

ReumaBulletinen. tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 104 3/2015

ReumaBulletinen. tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 104 3/2015 ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 104 3/2015 ST-tema Framtidens rehab Läkarbemanning 2015 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och

Läs mer