Matrikel. för Svensk Reumatologisk Förening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matrikel. för Svensk Reumatologisk Förening"

Transkript

1 ReumaMatrikeln Matrikel för Svensk Reumatologisk Förening 2013

2 Förord Denna matrikel utges i samarbete mellan Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och Mediahuset i AB. Matrikeln är en förteckning över ordinarie och associerade medlemmar i SRF. Uppgifterna grundar sig på medlemsförteckningen i Sveriges Läkarförbund där även icke förbundsmedlemmar finns registrerade. I en särskild del finns Sveriges reumatologenheter ordnade i bokstavsordning efter sjukhusets ortsnamn. Där kan man hitta verksamhetschefen/enhetschefen, ev. ställföreträdare, sekreterare med post- och mailadresser, telefonnummer och fax. Vid aktuell klinik/enhet listas verksamma specialister och ST-läkare med planerad reumatologispecialitet inklusive mailadresser. Dessutom ingår privatmottagningar och akademiska enheter. Avsikten med matrikeln är att underlätta kontakter och nätverk och därigenom öka kraften och samhörigheten inom svensk reumatologi. Ambitionen är att hålla högsta möjliga kvalitet på uppgifterna i matrikeln. Uppgifterna här och för andra utskick i föreningen grundar sig enligt ovan på Läkarförbundets register. Därför ber vi att eventuella rättelser eller tillägg i första hand mailas dit: Medlemsadministrationen, Box 5610, ; e-post: Vår tidning ReumaBulletinen hämtar också adressuppgifter från ovanstående register. Varje enhet bör ävenledes rapportera in uppgifter till så att uppgifterna för varje enhet blir så korrekta som möjligt. Matrikeln blir ett skyltfönster för respektive enhet. Nästa utgåva av matrikeln planeras till januari Medlemskap Ansökan om medlemskap görs enklast via vår hemsida Föreningens kassör tar även emot anmälan och förfrågan om inträde i Svensk Reumatologisk Förening. Adress till kassören: Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, Kliniken för reumatologi, Falu lasarett, Falun. Org.nr , postgironr: Omslagsfoto: istockphoto.com innehåll Förord 1 Reumatologi 3 ReumaBulletinen 4 Stadgar 5 SRF:s styrelse 9 Ordinarie medlemmar 11 Associerade medlemmar 19 Reumatologenheter 21 Privata reumatologmottagningar 29 Universitetsinstitutioner 31 1

3 Reumatologi Ämnesområdet reumatologi sträcker sig från rehabilitering av besvär i rörelseapparaten till behandling av inflammatorisk sjukdom oavsett organ. Området utmärks av en explosiv kunskapsutveckling de senaste 25 åren medförande ett flertal nya läkemedel som interagerar med inflammation och vävnadsförstörelse, en mycket kraftig ökning av antalet patienter med immmuno modulatorisk behandling (i hade vi 200 patienter på immunomodulatorisk behandling 1985 idag har vi 5000!), förbättrad och uppsnabbad vårdlogistik vilken leder till snabbare rehabilitering och tidigt insatt immunomodulatorisk behandling och en mycket omfattande forskningsverksamhet centrerad till våra universitetsorter. Svensk Reumatologisk Förening bildades redan1946 och blev därigenom en av de tidigare sektionerna nr 15 av idag 66 sektioner inom Svenska Läkaresällskapet.1969 erkändes reumatologi som en självständig specialitet av regering och Socialstyrelsen, och i sista specialitetsöversynen placerades reumatologi inom gruppen av Enskilda Basspecialiteter. Det innebär att specialistutbildningen beräknas ta 5 år. Utbildningen till reumatologspecialist är målstyrd men innefattar ofta 3 års reumatologi och 2 års sidotjänstgöring, vilken görs inom invärtesmedicin och dess grenspecialiteter men också inom t.ex. infektion, neurologi, dermatologi, klinisk immunologi m.fl. Vår specialitet har ändrat sig sedan 1980-talet från en övervägande rehabiliterande specialitet till en immunmodulerande. Bakgrunden till detta är de fantastiska framsteg som gjorts för att kartlägga biologiska mekanismer till inflammation och vävnadsförstörelse vilket möjliggjort medicinska interventioner som aktivt påverkar den reumatiska processen. Vi står i början av en tidsperiod som kommer att ge våra patienter ytterligare förbättrade och allt mer riktade terapeutiska möjligheter. Den nya reumatologin lockar till sig allt fler unga läkare. För att bli en duktig reumatolog krävs såväl biologisk kunskap som ett stort patientintresse. Reumatologen följer patienten under en lång sjukdomstid och hjälper patienten att ofta med kraftfull medicinering begränsa eller stoppa skadeverkningarna av inflammation. Läkar-patientrelationen kräver tillit, empati och kunskap. Är du intresserad av att utbilda dig till reumatolog? Kontakta då någon av våra regionala ST-studierektorer se mailadress nedan: Söder: Västra Götaland: Östra Götaland: : Svealand: Norr: Välkommen till reumatologin! Tomas Bremell Redaktör ReumaBulletinen 3

4 ReumaBulletinen Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift ReumaBulletinen har utgivits sedan Sedan 2009 utges den i samarbete med Mediahuset i AB. Tidskriften utges fr.o.m med fem nummer per år och sprids förutom till medlemmarna även till sjukhusbibliotek, reumatologenheter, universitetsinstitutioner och privata reumatologmottagningar. Redaktionen består av Tomas Bremell, redaktör Ido Leden Milad Rizk, webbredaktör Bengt Lindell samt Ioannis Parodis Tidigare nummer av ReumaBulletinen kan läsas på föreningens hemsida: 4

5 Stadgar för Svensk Reumatologisk Förening (SRF) Reviderade och fastställda vid vårmötet Föreningen är en sammanslutning av inom reumatologi verksamma läkare och forskare eller på annat sätt intresserade personer. Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för reumatologi och är tillika specialistförening inom Sveriges Läkarförbund. 2 Föreningens ändamål är att främja reumatologins utveckling och praktiska tillämpning genom föredrag, kongresser och främjande av forskning samt såväl rekrytering och utbildning av ST-läkare som vidareutbildning av specialister. Föreningen ska tjäna som organ för nationellt och internationellt samarbete avseende vetenskapliga frågor och specialistutbildning för att främja hälso- och sjukvården inom ämnesområdet reumatologi. Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för reumatologi ombesörjer föreningen föredrag vid Läkaresällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Läkaresällskapet gällande arbetsordningen, samt avger utlåtanden i eller handlägger ärenden som hänskjutits/överlämnats till sektionen. Vid handläggning av ärenden som berör andra sektioner i Läkaresällskapet ska samråd med denna/dessa ske. Såsom specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i fackliga frågor samt i övriga ärenden som hänskjutits/överlämnats av Läkarförbundet. Det åligger föreningen att följa Läkarförbundets beslut i fackliga frågor samt fortlöpande underrätta Läkarförbundet om vilka förbundsmedlemmar som är medlemmar i föreningen. 3 Ansökan om medlemskap ska göras till styrelsen och avgörs av denna. Till medlem kan antagas läkare som innehar svensk legitimation och som är verksam inom ämnesområdet reumatologi. Till associerad medlem, med rätt att deltaga i föreningens vetenskapliga program, kan antagas medlemmar av annan sektion inom Svenska Läkaresällskapet och inväljas den som, utan att vara läkare, är verksam inom ämnesområdet. Associerad medlem äger inte rätt att deltaga i föreningens fackliga verksamhet. Associerat medlemskap innefattar inte prenumeration på Scandinavian Journal of Rheumatology. Ordinarie och associerad medlem erlägger till föreningen av årsmötet fastställd årsavgift. Uppbörden verkställs i enlighet med bestämmelser för Sveriges läkarförbunds centrala avgiftsuppbörd eller via kassören för den som inte är medlem i Läkarförbundet. Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag från styrelsen kalla svensk eller utländsk person vars insatser varit av stor betydelse för utvecklingen inom reumatologi. För val av hedersledamot fordras två tredjedels majoritet vid årsmötet. Hedersledamot erlägger ingen årsavgift och erhåller inte Scandinavian Journal of Rheumatology. Medlem som fyllt 65 år kan till kassören ansöka om avgiftsbefrielse. Prenumerationen av Scandinavian Journal of Rheumatology upphör då samtidigt. Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligt anmäla det till styrelsen som beviljar utträde. Medlemmar som efter två påminnelser, av kassören eller via Läkarförbundets avgiftsuppbörd, inte erlagt årsavgift anses ha utträtt. Endast medlemmar har rätt att ansöka om/erhålla ekonomiska medel från föreningen, om inte annat anges. 4 Föreningens angelägenheter sköts av vid årsmötet vald styrelse bestående av minst 5 styrelseledamöter med följande funktioner, ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, kassör, utbildningsansvarig och representant för läkare under utbildning. Samtliga ledamöter väljs för två år. Jämn köns- och geografisk fördelning av styrelseposterna efterstävas liksom att val av styrelseledamöter fördelas jämt över två år. Samtliga styrelseledamöter ska vara medlemmar i Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund. 5

6 5 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begärs. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Facklig sekreterare ska minst två veckor före varje förenings-/årsmöte tillställa föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista, föra protokoll vid styrelse- och föreningsmöten, jämte ordförande ombesörja korrespondens samt förvalta föreningens arkiv. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden. Kassör ska ansvara för medlemsförteckning, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar. Styrelsen har att utse ansvarig utgivare för medlemstidning och redaktör för hemsidan. Den utser även sammankallande och medlemmar i arbetsgrupper. Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är överens. Beslut i ärenden som berör för Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter ska snarast tillställas Svenska Läkaresällskapets nämnd och beslut som berör Sveriges Läkarförbund ska snarast tillställas detta. 6 Förslag till val som ska förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre medlemmar. Valberedningens ledamöter utses av årsmötet för en tid av två år. Minst en ska vara knuten till utbildningsklinik. 7 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till 30 juni. Föreningens årsmöte äger rum i november eller december (vanligen i anslutning till Svenska Läkaresällskapets årsmöte.) Vid årsmötet föredras styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställs årsavgiftens storlek, behandlas ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen minst två månader före mötet samt väljs styrelseledamöter, protokolljusterare, valberedning, två revisorer och en suppleant för dessa jämte för en tid av två år representanter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant/er för denne/dessa. Fullmäktigerepresentant ska vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Uppgifter om föreningsfunktionärer ska efter förrättat val snarast meddelas/tillställas Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund. Fråga eller frågor som föreningen ska ta upp på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte arbetsordning bör tillställas Läkaresällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte. Föreningen ska hålla minst två möten årligen. Extra medlemsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende. Skriftlig kallelse till års-/medlemsmötet utsänds till medlemmarna minst 14 dagar i förväg. 8 Omröstning vid val sker öppet då ej annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val via lottning. Andra frågor avgörs, såvida omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet. Associerad medlem har yttranderätt men ej rösträtt vid föreningens förhandlingar. 9 Ledamot av Svenska Läkaresällskapet respektive medlem i Svenska läkarförbund äger tillträde till Föreningens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men inte i föreningens beslut. Föreningsmedlem ska vara medlem i Sällskapet för att kunna deltaga i beslut som rör speciella frågor som avses i 2 andra stycket. 10 Beslut om ändring av stadgar kan endast äga rum på årsmötet. Skriftligt förslag om ändring insänds minst två månader i förväg till styrelsen. Förslag till stadgeändring ska, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, skickas till alla medlemmar samtidigt med kallelse till årsmötet. För ändringar fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund fastställer densamma. 7

7 SRF:s Styrelse Ralph Nisell Ordförande Reumatologiska Kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Tel Anna Rudin Vetenskaplig sekreterare Reumatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tel Boel Mörck Vice ordförande Reumatologkliniken Gröna Stråket 12 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tel Ann Knight Utbildningsansvarig Verksamhetsområde Reumatologi Verksamhetsområde Hudoch Könssjukdomar Akademiska Sjukhuset Tel Gerd-Marie Alenius Facklig sekreterare Reumatologiska Kliniken Västerbotten Norrlands Universitetssjukhus Tel: Johan Karlsson Ledamot, representant för läkare under utbildning Reumatologklinik - Skånes Universitetssjukhus, Tel Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Kassör Reumatologkliniken Falu lasarett Falun Tel

8 Ordinarie medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening A Adolfsson Yngve Boden af Klint Erik Ajeganova Sofia Hägersten Akre Finn Örebro Albertsson Kristina Alenius Gerd-Marie Almehed Katarina Askim Amin Vadir Borås Andersson Gäre Boel Jönköping Andreasson Kristofer Antoniewicz-Opalinska Teresa Arge Birgir Eskilstuna Arnhjort Thomas Saltsjöbaden Askling Johan Bromma Azali Payam Täby Azizpour Ahmad Hägersten B Back Johan Badiei Hossein Baecklund Eva Bagge Eva Barnowski Fogelberg Marcus Huskvarna Bartosik Izabella Bendix Gösta Varberg Bengtsson Anders Bengtsson Ann Bengtsson Christine Tyringe Bengtsson Karin Berg Torvald Förslöv Berglin Eva Berglund Gunilla Hovås Bergman Stefan Halmstad Bergström Ulf Limhamn Beric Rajna Bertilsson Lennart Bjelle Anders Hedersmedlem, Åskloster Bjersing Jan Björkman Lena Björnehall Evy Björnådal Lena Järfälla Bokarewa Maria Bolin Karin Bolinder Helene Book Christina Borgström Siv Bracin Tino Karlskrona Bratt Johan Bromma Brattström Merete Hedersmedlem, Brauner Susanna Bremell Tomas Mölndal Bucher-Magnusson Sara Örebro Burhan Abbas Växjö Butule Laura Växjö Börjesson Ola Solna Börjesson Olof Växjö Börjesson-Asp Katharina Lindome C Calander Ann-Marie Carlens Cecilia Lidingö Carlestam Johanna Carlsson Kristine Nyköping Carlsson Martina Västervik Carlsten Hans Castenhag Jan Smedjebacken Catrina Anca Täby Cedergren Jan 11

9 Charboti Rashid Eskilstuna Chatzidionysiou Aikaterini (Katerina) Chichulski Gregory Norrköping Compagno Michele Crnkic Kapetanovic Meliha Cöster Lars D Dackhammar Christina Onsala Dahl Christian Ljungbyholm Dahl Eva Dani Lara Täby Dash Rabinarayan Dastmalchi Maryam Bromma Davidsson Lisa Dehlin Mats Västra Frölunda Dellmark Yvonne Älvsjö Deminger Anna Mölndal Dilan Srood Eskilstuna Dimitrijevic Ivan Domargård Anita Dorph Christina Dupre Jugnell Brigitte E Eberhardt Kerstin Bjärred Edgren Eva Västra Frölunda Edlund Eva Efverström Jan-Erik Einarsson Jon Thorkell Ekholm Louise Ekstrand Roger Katrineholm Elborgh Renate Elman Alf Eneljung Tove Engstrand Stefan Engström-Laurent Anna Engvall Inga-Lill Tullinge Ericsson Ragnar Eriksson Catharina Eriksson Per Jönköping Ernestam Sofia Älvsjö Exarchou Sofia F Fabianne Zsuzsanna Kalmar Fei Guozhong Älvsjö Felldin Ruth Västra Frölunda Feltelius Nils Filippova Marina Skövde Fischer Gull-Britt Färgelanda Forsblad Helena Forslind Kristina Helsingborg Forssman Lars Hedersmedlem, Strängnäs Franck-Larsson Karin Friberg Annelie Vassmolösa Fries Janina Helsingborg Frodlund Martina Västervik Frostegård Johan G Geborek Pierre Gjertsson Inger Goobar Jorge Gorzkowska Ewa Örebro Graudal Hans Hedersmedlem utlandet Grewin Bernhard Grymer Thomas Simrishamn Gudmundsson Magnus Reykjavik, Island Guenfi Amel Gullberg Ragnhild Hedersmedlem, Danderyd Gunnarsdotter Gunilla Helsingborg Gunnarsson Iva Gustafsson Johanna Solna Gustavsson Bo Västra Frölunda Gülfe Anders Götze Franz-Rudolf Stenungsund H Hafström Ingiäld Hedersmedlem, Hagstam Åsa Hallström Magnus Hammenfors Daniel Paradis, Norge 12

10 Hanna Balsam Västra Frölunda Hansen Bjarne Harju Anders Hasmats Lena Sundsvall Havermark Gunnar Hedberg Martin Borås Hedenstierna Louise Täby Hedfors Eva Stocksund Hedin Per-Johan Falun Heimbürger Mikael Bromma Hekmat Korosh Hellbacher Erik Hellgren Karin Älta Hellström Helena Sundborn Hemberg Malin Falun Hemselius Lennart Jönköping Henriksson Kenneth Henrohn Dan Hensvold Aase Eline Haj Hermansson Elsa Hesselstrand Roger Hjärup Hilme Elisabet Sävedalen Hirsch Ulf Bromma Hjorton Karin Hoenl Ewelina Västerås Holmberg Dag Bromma Holmér Anders Danderyd Holmgren Bo Helsingborg Holmquist Anna-Carin Näsviken Holmqvist Marie Hägersten Holmström Gunilla Halmstad Huddénius Kjell Strängnäs Hughes Graham Hedersmedlem utlandet Hultén Jan Jönköping Hultgård-Ekwall Anna-Karin Kullavik Hultquist Riina Halmstad Husmark Tomas Falun Häggström Åsa Kalmar Hällgren Roger Bälinge Höglund Nils-Johan Höper Linnea I Ighe Anna Ingvarsson Ragnar Innala Lena Holmsund Isomäki Heikki Hedersmedlem utlandet J Jacobs Claudia Jacobsson Lennart Lomma Jakobsson Per-Johan Kungsängen Jalal Awat Örebro Jaxe Inga-Lill Luleå Jayawardena Shirani Bollnäs Jernstedt Anna-Lena Lidköping Jin Tao Jochems Caroline Johansson Ragnar T Hägersten Jonap Ildiko Gävle Jónsdóttir Thórunn Mosfellsbaer, Island Jonzon Bror Saltsjö-Duvnäs Jovancevic Boja Juneblad Kristina Juran Ewa Järventaus-Forrest Riitta Luleå Jönsen Andreas K Kanerud Lars Lidingö Karim Esmail Gävle Karimi Hossein Älvsjö Karlberg Lena Västra Frölunda Karlman Åke Boden Karlsson Bo Kristinehamn Karlsson Göran Helsingborg Karlsson Johan Karlsson Miriam Höllviken Karlsson Roland Orsa Karlsson-Sundbaum Johanna Boden Kastbom Alf Vreta Kloster 13

11 Keller Catharina Kjällman Mikael Tällberg Klareskog Lars Klingberg Eva Västra Frölunda Knight Ann Knutsson Lars-Peter Vänersborg Kowalewski Marek Kalmar Kristensen Lars Erik Arlöv Kroneld Ulla Kuritzén Bo Kvarnström Marika Enskede Kvist Göran Borås Kåss Erik Hedersmedlem utlandet L Laimer Fritz Skellefteå Laine Veikko Hedersmedlem utlandet Lampa Jon Hässelby Landman Kaj Lang Ingo Motala Langkow Marie Karlstad Larsson Esbjörn Larsson Gun-Britt Torslanda Larsson Karolina Mölndal Larsson Marianne Ljugarn Larsson Per Hägersten Lasaitiene Daina Leden Ido Kristianstad Leifsdottir Lovisa Kållered Leonard Dag Lewander Per Norrköping Lidén Maria Lien Jon Värmdö Lifticariu Carp Daniela Andreea Ronneby Lind Anders Gävle Lindahl Göran Lindahl Magnus Asmundtorp Lindahl-Nilson Christina Tullinge Lindberg Erik Stocksund Lindblad Staffan Lindell Bengt Kalmar Lindgren Anders Kalmar Lindgren Inger Lindholm Catharina Mölndal Lind-Pedersen Sören Ljungby Lindqvist Elisabet Lindqvist Ulla Lindros-Janitschkova Lydia Västerås Lindroth Ylva Lindström Christine Lindström Folke Lindström Ulf Mölnlycke Ljung Lotta Lolis Evangelos Karlstad Lopes Rodriguez Santiago Segeltorp Lorenzen Ib Hedersmedlem utlandet berg Erik berg Ingrid E berg Margaretha Halmstad in Karin Torsby Lüning Johann Lysholm Jörgen Falun Löfström Björn Malmköping M Magnusson Bo Magnusson Ulla Arvika Magyari Eva Halmstad Mahmoodi Irena Västerås Makrygiannakis Dimitrios Solna Mandl Thomas Höllviken Manthorpe Rolf Snekkersten, Danmark Marketos Nikolaos Oskarshamn Markros Fredrik Västerås Marsal Lida Martineus Jehns Christian Ystad Mattsson Matts Solna Michaelsson Anna Västervik Mina Elpida Halmstad Mitic Snezana Skara 14

12 Mohammad Aladdin Bjärred Mohammed Ahmed Huskvarna Moritz Ulrich Hjärup Mousa Martin F Visby Mydel Piotr Månsson Bengt Möllby Helena Möller Bozena Boden Mörck Boel Kullavik N Nadali Mitra Västra Frölunda Naderi Nazanin Kristianstad Neregård Petra Niemelä Leena Halmstad Nilsson Anna Nilsson Ethel Nilsson Folke Karlskrona Nilsson Kjell-Åke Kista Nilsson Malgorzata Skellefteå Nilsson Nicklas Askim Nilsson Zizka Åsa Kalmar Nisell Ralph Bromma Nitelius Lindegren Eva Nived Ola Noltorp Sven Helsingborg Norberg Dan Vänersborg Norberg-Stenbeck Renée Hedersmedlem, Täby Nordborg Elisabeth V Frölunda Nordenskiöld Ulla Hedersmedlem, Nordenstedt Agréus Anna Nordin Annica Nordmark Birgitta Skärholmen Nordmark Gunnel Nordqvist Ingrid Svedala Nordström Johanna Falun Norlén Anna Trångsund Nyhäll-Wåhlin Britt-Marie Borlänge Nylin Agneta Karlstad Nyman Ulf P N Saltsjöbaden Nyström Orvar Tranås O Oding Rolf Örebro Oke Vilija Hägersten Olofsson Tor Olofsson Sahlqvist Ann Olsson Gabriela Olsson Peter Omnell Gunhild Nordingrå Osuchowski Krzysztof Skogås P Pal Rita Maria Eskilstuna Paradowska-Hörnsten Maria Själevad Parodis Ioannis Pasula Jonel Kungälv Peterhoff Henrik Norrköping Peterson Nils Kållered Petersson Ingemar Helsingborg Petri Helén Simrishamn Piehl-Aulin Karin Åkersberga Pikwer Mitra Piti Gabriella Karlstad Pullerits Rille Partille Päi Hildebrand Svetlana Q Qirjazo Ilia R Rantapää-Dahlquist Solbritt Rashid Aram Mölndal Reckner Olsson Åsa Ljungsbro Rehnberg Eva Mölndal Reimer Camilla Västra Frölunda Reynisdottir Gudrun Björk Huddinge Rezaei Hamed Täby Ringertz Bo Lidingö Rizk Milad Västerås Romland Christoffer Johanneshov Roseman Carmen Rosenthal Lili 15

13 Roumpi Evangelia Sundsvall Rubin Björn Helsingborg Rudin Anna Rydberg Barbro Rydgren Lars Svedala Rönnblom Lars Rönnborg Per-Erik Glommen Rönnegård Ann-Sofie Djura Rönnelid Johan S Saevarsdottir Saedis Sundbyberg Sahlberg Dick Halmstad Sahlholm Karin Torslanda Sakiniene Egidija Kållered Salomonsson Per Örebro Sandahl Gun Vaxholm Saxne Tore Schaufelberger Christopher Västra Frölunda Scheja Agneta Schiller Henrik Västerås Schröder Astrid Helsingborg Schultz Karolina Västra Frölunda Sebelius Karin Seideman Peter Sejdic Dzehva Helsingborg Sidenvall Göran Norrtälje Sidiropoulou Efthymia Sieweke Christoph Växjö Sigurdardottir Vala (Valgerdur) Falun Sjöwall Christopher Norsholm Skielta Mattias Frösön Skogh Thomas Skude Per Härnösand Slezak Elga Solna Smedby Torgny Frösön Smeds Johan Snoder Veronica Visby Soler Llopis Joaquin Skövde Stamatis Pavlos Jönköping Stancic-Radic Ljiljana Halmstad Stennikova Yulia Östersund Stolt Patrik Västerås Stranger Christina Tyresö Ström Håkan Vaxholm Ström Torsten Örebro Ström Urban Värmdö Strömbäck Jonas Kristianstad Sturfelt Gunnar Bjärred Ståhl-Hallengren Christina Mölle Sundberg Erik Bromma Svanberg Ann Örebro Svenson Karin Svensson Björn Hedersmedlem, Båstad Svensson John Sundsvall Svensson Karin Skövde Svenungsson Elisabet Huddinge Sverdrup Berit Solna Svernell Olle Västervik Svärd Anna Falun Symeonidou Sofia Halmstad Söderbergh Annika Arboga Södergren Anna Obbola Söderlin Maria Halmstad T Taube Maria Tegmark Sven Gävle Teleman Annika Halmstad Tengstrand Birgitta Hägersten Theander Elke Theander Jan Kristianstad Thorarinsdottir Katrin Thorén Malin Torshälla Thorsteinsson Jon Hedersmedlem utlandet Thurah-Nielsen Wibeke Skövde Thörner Åke 16

14 Tideström Margareta Södertälje Tiselius Per A Sigtuna Torstenson Tomas Skärhamn Transö Sören Huskvarna Trysberg Estelle Turesson Carl Limhamn Tydén Helena Törnqvist Bo Örebro U Uddhammar Agneta Ulveklint Kjerstin A G Karlskrona Utbult Ola Arvika V,W Wahlin Bengt Wahren-Herlenius Marie Djursholm Vallgårda Öjlert Marie Örebro Waltbrand Eva Alingsås van Vollenhoven Ronald Enebyberg Vannerberg-Lindell Pia Vasaitis Lilian Wedrén Sara Wegelius Otto Hedersmedlem utlandet Weice Brua Västerås Weitoft Thomas Gävle Venalis Paulius Venetsani Argyro Skövde Wesamaa Jonna Örebro Wesslau Arne Vestersköld Lars O Wiberg Kristina Östersund Widén Kristin Wigert Britt-Mari Jönköping Vikerfors Anna Vingren Tommy Karlstad Wollheim Frank Hedersmedlem, von Braun Ann-Helén Getinge Wuite Harry Torneå, Finland Wuttge Dirk Wållberg Jonsson Solveig Vännäs Wähämaa Heidi Upplands Väsby Z Zajaczkowska Maria Västerås Zarén Eva Zetterberg Karin Askim Zickert Agneta Stocksund Ziegelasch Michael Ziobro Jolanta Zweig Tomas Tyresö Zymler-Svantesson Helena Hedersmedlem, Å Åkerstedt Ann-Catrin Noraström Åkesson Anita Åstrand Elisabet Ö Öberg Kajsa Falun Öhrsvik Lena Hedersmedlem, Borgholm Östberg Fredrik Karlskrona Östenson Anneli Kristianstad Östman Blomberg Stina 17

15 Associerade medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening Alemo Munters Li Amoudruz Petra Brottby Andersson Maria Oskarström Barbasso Helmers Sevim Berggren Olof Bian Li Bilberg Annelie Birath Mattias Bjerne Louise Brink Mikael Brisslert Mikael Lindome Carli Cheryl Carlsson Anne Skattkärr Cheung Louisa Solna Collins Vincent Mölndal Edvinsson Helene Ehnfors Hanna Bromma Ekberg Rikard Eklöw Carina Bandhagen Eliasson Klas Eloranta Maija-Leena Vänge Enman Yvonne Hedersmedlem, Sundbyberg Enocsson Helena Erlandsson Malin Fasth Andreas Gadnert Monica Grimsholm Ola Gåfvels Catharina Huddinge Hagberg Niklas Hagel Sofia Landskrona Hallert Eva Norrköping Humlesjö Linda Sundsvall Igesten Thomas Varberg Islander Ulrika Mölnlycke Johansson Martin Jonsson Ing-Marie Josefsson Elisabet Karlsson Magnus Kokkonen Heidi Korotkova Marina Solna Kristo Cybéle Oslo, Norge Larsson Peter Varberg Lidner Kersti Hägersten Lingstedt Annelie Lodin Inga Bromma Loell Ingela Magnusson Mattias Bandhagen Mannerkorpi Kaisa Mattson Hans Örebro Modén Margaretha Västerås Nilsson Sara Hjärup Nisell Ove Danderyd Ohlsson Ingrid Olsson Ingrid Opava Christina H. Pihl Maria Regardt Malin Vällingby Rehnberg Maria Remme Eiler Hedersmedlem, Huddinge Riazzoli Jenny Sandgren Daniel Sandin Charlotta Järfälla Silferswärd Emma Vreta Kloster Silfverswärd Lindblad Sofia Siösteen Beatrice Sjöholm Cicilia Sundman-Engberg Britt Rönninge Sundström Björn Svensson Mattias Telemo Esbjörn Thyberg Ingrid Tillman Stefan Tjärnlund Anna Trollmo Christina Welin-Henriksson Elisabeth Bromma Wendt Jönsson Caroline Wetterö Jonas Wieslander Jörgen Winslöf Susanna Alingsås Wirestam Lina Ärlestig Lisbeth Östberg Therese Vendelsö 19

16 Reumatologenheter Alingsås Reumatologmottagningen, Medicinkliniken Alingsås lasarett, Alingsås, Lindahl Lena, verksamhetschef Idec Maria, verksamhetschefssekreterare Hilme Elisabet, enhetsföreträdare Hilme Elisabet Arvika Sjukhuset i Arvika, Medicinkliniken Rackstavägen 2, Arvika, Toreheim Kase Marita, verksamhetschef Specialist Utbult Ola Magnusson Ulla Borås Reumatologsektionen vid Medicinkliniken SÄS/Borås Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås Hedberg Martin, sektionschef Amin Vadir Hedberg Martin Kvist Göran Waltbrand Eva Costineanu Natalia Lasaitiene Daina Eskilstuna Reumatologkliniken Sörmland Mälarsjukhuset, Eskilstuna, Thörner Åke, verksamhetschef Gustafsson Annica, klinikadministratör Arge Birgir Dilan Srood Löfström Björn Thorén Malin Thörner Åke Reumatologprofilerad specialist i invärtesmedicin Carlsson Kristine Falun Reumatologkliniken Falu lasarett, Falun Hellström Helena, verksamhetschef Morin Carina, avdelningschef Vestberg Mari, tf avdelningschef Husmark Tomas, bitr verksamhetschef Nilsson Ewa, expeditionsföreståndare Hedin Per Johan Hellström Helena Husmark Tomas Kjällman Mikael Lysholm Jörgen Nyhäll-Wåhlin Britt-Marie Svärd Anna Hemberg Malin Nordström Johanna Sigurdardottir Valgerdur Öberg Kajsa Gävleborg Gävle, Bollnäs/Söderhamn samt Hudiksvall Reumatologienheten, Medicincentrum Landstinget Gävleborg Gävle Sjukhus, Gävle (vxl), (mott.) Tegmark Sven, verksamhetsföreträdare länsreumatologi, Gävleborg Gävle Jonap Ildiko Tegmark Sven Weitoft Tomas Bollnäs/Söderhamn Jayawardena Shirani Hudiksvall Nagy Zoltan Gävle Elkhalifa Abdalla Lind Anders Svennberg Anne-Sofie 21

17 Reumatologi/SU Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mörck Boel, verksamhetschef Jonnestedt Maj, verksamhetsassistent Almehed Katarina, sektionschef öppenvården Sakiniene Egidija, sektionschef slutenvården Bokarewa Maria, professor Carlsten Hans, professor Jacobsson Lennart, professor Rudin Anna, adj professor Almehed Katarina Björkman Lena Bokarewa Maria Bremell Tomas Calander Ann-Marie Carlsten Hans Dackhammar Christina Dehlin Mats Deminger Anna Forsblad d Elia Helena Gjertsson Inger Hanna Balsam Jacobsson Lennart Jovancevic Boja Karlberg Lena Klingberg Eva Larsson Karolina Leifsdottir Lovisa Lindholm Catharina Lindström Ulf Mörck Boel Nadali Mitra Nilsson Nicklas Nordborg Elisabeth Rehnberg Eva Rudin Anna Sakiniene Egidija Schaufelberger Christopher Schultz Karolina Trysberg Estelle Zetterberg Karin Bengtsson Karin Bjersing Jan Davidsson Lisa Eneljung Tove Hultgård-Ekwall Anna-Karin Höper Linnea Jin Tao Pullerits Rille Thorarinsdóttir Katrin Torres Linda Helsingborg Reumatologimottagningen Helsingborgs lasarettet Helsingborg Ståhl-Hallengren Christina, enhetschef Bergström Diana, sekreterare Einarsson Jon Forslind Kristina Sejdic Dzehva Ståhl-Hallengren Christina Fries Janina Jönköping Reumatologmottagningen Ortoped-reumatologkliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping Wigert Britt-Mari, områdeschef Hultén Jan Transö Sören Wigert Britt-Mari Barnowski-Fogelberg Marcus Mohammed Ahmed Kalmar Reumatologisektionen, Medicinkliniken Länssjukhuset i Kalmar Kalmar Häggström Åsa, sektionsöverläkare Ottosson Carola, sekreterare Friberg Annelie Häggström Åsa Fabianne Zsuzsanna Kowalewski Marek 22

18 Dahl Christian Timanställd Lindell Bengt, överläkare Karlskrona Medicinkliniken/Reumatologisektionen Blekingesjukhuset Karlskrona Bracin Tino, sektionsöverläkare Jonasson Haide, sekreterare Bracin Tino Citu Veronica Liftcariu Carp, D Andreea Söderlin Maria Liapi Matina Karlstad Medicinkliniken Sektionen för Reumatologi Centralsjukhuset Karlstad Rosenborgsgatan Karlstad Balaspiri Csaba, enhetsansvarig Balaspiri Csaba Endre Peter Piti Gabriella Vingren Tommy : Lankow Marie Lolis Evangelos Kristianstad Reumatologsektionen Centralsjukhuset Kristianstad Östenson Anneli, sektionschef Theander Jan, överläkare Ahlin Jessica, sekreterare Rosendahl Karolina, sekreterare Naderi Nazanin Theander Jan Östenson Anneli Strömbäck Jonas Wall Erik Timanställd Leden Ido, specialistläkare Länskliniken för Reumatologi i Östergötland Universitetssjukhuset Bengtsson Ann, verksamhetschef Skogh Thomas, professor/överläkare Bengtsson Ann Cedergren Jan Cöster Lars Eriksson Per Hermansson Elsa Jacobs Claudia Reckner Olsson Åsa Sjöwall Christopher Skogh Thomas Ziegelasch Michael Dremetsika Asimina Frodlund Martina Ighe Anna Kastbom Alf Qirjazo Ilia Luleå Sunderby sjukhus reumasektionen Luleå Möller Bozena, överläkare/sektionschef Olofsson Agneta, sekreterare Karlsson-Sundbaum Johanna Linder Maria Möller Bozena Söderlund Lisbet 23

19 Bikowski Michal, tf öl Gustavsson Maria Jaxe Inga-Lill Karladani Shamisa Samiotakis Nikitas Wänkkö Katarina / Reumatologklinik - Skånes Universitetssjukhus, Reumatologklinik - Skånes Universitetssjukhus, Lindqvist Elisabet, verksamhetschef Mattsson-Geborek Ingrid, chefssekreterare Saxne Tore, professor Bartosik Izabela Bengtsson Anders Compagno Michele Crnkic Kapetanovic Meliha Geborek Pierre Gülfe Anders Hesselstrand Roger Ingvarsson Ragnar Jönsen Andreas Kristensen Lars Erik Lindqvist Elisabet Martineus Jehns Christian Mohammad Aladdin Månsson Bengt Nived Ola Rydgren Lars Saxne Tore Scheja Agneta Sturfelt Gunnar Wuttge Dirk Åstrand Elisabet Book Christina Hansen Bjarne Lindell Pia Mandl Thomas Theander Elke Turesson Carl Andreasson Kristofer Carlestam Johanna Karlsson Johan Olofsson Tor Roseman Carmen Tydén Helena Exarchou Sofia Hekmat Korosh Olsson Peter Pikwer Mitra Saleh Thiab Oskarström Axess Medica Spenshult Sjukhus Oskarström Persson Ulrika, verksamhetschef Teleman Annika, medicinskt ansvarig Berg Torvald, chefläkare Svensson Marianne, öppenvårdssekreterare Abdiu Gazmend Bertilsson Lennart Mina Elpida Niemelä Leena Rönnborg Per-Erik Stancic-Radic Ljiljana Teleman Annika Symeonidou Sofia Simrishamn Reumatologmottagningen Carema Närvård Sjukhuset Simrishamn Simrishamn Larsson Lena, verksamhetschef Persson Kristina, sjuksköterska Puke Annika, sjuksköterska Grymer Thomas Petri Helén 24

20 Skövde Reumatologsektionen Skaraborgs sjukhus, Skövde Skövde Trenge Jarlshammar Annette, verksamhetschef omr M Segerstedt Monica, läkarsekreterare Svensson Karin, enhetsföreträdare Filippova Marina Jernstedt Anna-Lena Llopis Soler Joaquin (joaquin. Svensson Karin Stubendorff Kajsa Venetsani Argyro Sollefteå Medicinkliniken Sollefteå sjukhus Sollefteå Åkerstedt Ann-Catrin, enhetschef internmedicinare med reumatologisk inriktning Åkerstedt Ann-Catrin Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Carlens Cecilia, verksamhetschef , Hjärne Annette, verksamhetschefsekreterare Hafström Ingiäld, professor/överläkare Klareskog Lars, professor berg Ingrid, professor van Vollenhoven Ronald, professor af Klint Erik Ajeganova Sofia Anania Cristina Askling Johan Avik Aune Björnådal Lena Bolinder Helene Bratt Johan Börjesson Ola Carlens Cecilia Catrina Anca Dani Lara Dastmalchi Maryam Dellmark Yvonne Dorph Christina Dupré Brigitte Engvall Inga-Lill Ernestam Sofia Grewin Bernhard Gunnarsson Iva Gustafsson Johanna Hafström Ingiäld Harju Anders Hellgren Karin Jazebi Helmi Klareskog Lars Kvarnström Marika Lampa Jon Larsson Per T Lindblad Staffan berg Ingrid Neregård Petra Nisell Ralph Nordin Annika Nordmark Birgitta Reynisdottir Gudrun Björk Rezaei Hamed Ringertz Bo Stranger Christina Svenungsson Elisabet van Vollenhoven Ronald Zickert Agneta Zweig Tomas Chatzidionysiou Aikaterini Ekholm Louise Hedenstierna Louise Jakobsson Per-Johan Makrygiannakis Dimitris Norlén Anna Oke Vilija Parodis Ioannis Romland Christoffer Saevarsdottir Saedis Tidblad Liselotte Wedrén Sara Vikerfors Anna Widén Kristin 25

21 Specialistklinikerna Reumatologkliniken Danderyds sjukhus AB Piehl-Aulin Karin, professor, med. ledningsansvar Hansson Anne-Maj, adm. Klinikchef, ssk Albertsson Kristina Azali Payam Badiei Hossein Guenfi Amel Guozhong Fei Lindahl Göran Piehl-Aulin Karin Sundsvall Reumatologienheten, Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus Sundsvall Magnusson Staffan, enhetschef Gerdin Madelene, sekreterare Hasmats Lena Magnusson Staffan Svensson John Roubi Evangelia Trelleborg Reumatologmottagningen Verksamhetsområde medicin Hedvägen Trelleborg Ziobro Jolanta, överläkare, specialitetsansvarig för reumatologi, Österman Juno, sekreterare, Beric Rajna Ziobro Jolanta Uddevalla Uddevalla sjukhus, som tillhör NU-sjukvården (Uddevalla sjukhus och NÄL i Trollhättan) Uddevalla Norberg Dan, överläkare/sektionsansvarig Norberg Dan Pasula Jonel Sebelius Karin Torstenson Tomas Malliotis Nikolas Stasinopoulou Kalliopi, Kelly Reumatologiska Kliniken Västerbotten Norrlands Universitetssjukhus Alenius Gerd-Marie, verksamhetschef , mobil Hartman Ingrid, verksamhetssekreterare Alenius Gerd-Marie Berglin Ewa Engstrand Stefan Innala Lena Landman Kaj Ljung Lotta Paradowska-Hörnsten Maria Rantapää Dahlqvist Solbritt Smeds Johan Uddhammar Agneta Wahlin Bengt Wållberg Jonsson Solveig Björnehall Evy Juneblad Kristina Södergren Anna 26

22 Verksamhetsområde reumatologi Akademiska sjukhuset, vxl Knight Ann, verksamhetschef, överläkare Fredriksson Pia, klinikassistent Lindqvist Ulla, universitetslektor, överläkare Rönnblom Lars, professor, överläkare Back Johan Baecklund Eva Knight Ann Lidén Maria Lindqvist Ulla Matt Peter Nordmark Gunnel Olofsson Sahlqvist Ann Rydvald Ylva Rönnblom Lars Vasaitis Lilian Östman Blomberg Stina Bolin Karin Hjorton Karin Leonard Dag Sidiropoulou Efthymia Visby Reumatologmottagningen Resursområde Medicin Visby lasarett, Visby Larsson Marianne, sektionsansvarig reumatologi Larsson Marianne Snoder Veronica Västervik Medicinkliniken, Västerviks sjukhus, Västervik Svernell Olle, enhetsföreträdare Michaelsson Anna Svernell Olle Carlsson Martina Sjöberg Anna-Kajsa Västerås Reumatologkliniken Västmanlands sjukhus Västerås Västerås vxl Rizk Milad, verksamhetschef, överläkare Östlund Viding Lillemor, klinikassistent Hoenl Ewelina Mahmoodi Irena Markros Fredrik Rizk Milad Weice Brua Zajaczkowska Maria Wesamaa Jonna Växjö Reumatologsektionen/Medicinkliniken Centrallasarettet Växjö Burhan Abbas, enhetsföreträdare Andersson Pär Burhan Abbas Butule Laura Sieweke Christoph Skoniecki Jacek Ängelholm Reumaenheten, Medicinkliniken Ängelholms sjukhus Ängelholm Schröder Astrid, sektionsansvarig överläkare , mobil Engström Karolina, reumateamets sekreterare Fors Bengtsson Diana, reumateamets sekreterare Edlund Eva Karlsson Göran Schröder Astrid 27

23 Örebro Reumatologiska kliniken Örebro Universitetssjukhuset Örebro Salomonsson Per, verksamhetschef , mobil Gorzkowska Ewa Jalal Awat Oding Rolf Salomonsson Per Svanberg Ann Söderbergh Annika Vallgårda Marie Bergentz Kajsa Magnusson-Bucher Sara Örnsköldsvik Medicincentrum Örnsköldsviks sjukhus Örnsköldsvik Verksamhetschef Medicincentrum Medicinmottagningen Reumatologsjuksköterska Östersund Reumatologmottagningen Remonthagen Östersunds Sjukhus Östersund Bengtsson Christine, medicinskt ledningsansvarig läkare Olander Lena, enhetsschef Bengtsson Christine Smedby Torgny Wiberg Kristina (även spec i Klin Farmakologi) Skielta Mattias (även spec i Intern Medicin) Stennikova Yulia ANNONS

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. 1 STADGAR för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (Beslutade vid ordinarie föreningsmöte/årsmöte i Örebro oktober 2015, och fastställts av Svenska Läkarsällskapet 151019 och Sveriges Läkarförbund 151202)

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. Svensk Förening för Klinisk Immunlgi ch Transfusinsmedicin Uppgift ch rganisatin 1 Svensk förening för klinisk immunlgi ch transfusinsmedicin är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för klinisk

Läs mer

Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016

Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016 Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016 Isabell Alriksson Växjö isabell.alriksson@telia.com Stora Hultvägen 4 Susanne Ullén Arvika advokatbyran.arvika@telia.com Agneta Engstrand

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret 1978 Inomhus SM, ungdom Jari Lepistö SM, ungdom Peter Reissmüller 400 Pia Engström 100 Jill McCabe 800,1500 SM, ungdom Marie

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Läkarbemanning för Reumatologi, mars 2013

Läkarbemanning för Reumatologi, mars 2013 Läkarbemanning för Reumatologi, mars 2013 Specialistläkare Offentlig tjänst 240 (+19) Privat tjänst 20 (-4) Totalt 260 (+15) Tjänstgöringsgrad specialister 73% (+4%) ST-läkare 84 (-10) Inom parentes =

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Statistik 2004 - IK Akele

Statistik 2004 - IK Akele Statistik 2004 - IK Akele 60 METER 2004 1 Tommy Gustavsson 9.43 Eskilstuna 2 Oskar Pettersson 9.58 Eskilstuna 3 Marcus Davidsson 9.95 Eskilstuna 100 METER 2004 1 Mikael Rosenqvist 14.25 Linköping 2 Tommy

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige LRF Konsult Norra Sverige Johan A Söderbom, Östersund chef MO Norra skadeståndsrätt Tfn: 063-15 71 09, 070-395 39 05 Karl-Erik Möller, Östersund Intrångs- och arrendefrågor samt Tfn: 063-15 71 08, 070-626

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE Resultatlista Knivsta Triathlon Lördagen den 16 augusti 2008 Klass 1: HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE 1 Jan Wallin Uppsala 50,17 2 Bengt Appelqvist Knivsta 51,37 3 Leif Harrå Knivsta 53,50 4 Jonny Persson

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 b Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 2. Katarina Andersson Aneby Miljö & Vatten AB katarina.andersson@aneby.se

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår! Västra skolområdet PM till föräldrar och elever i Västra skolområdet. Läsåret 2012/2013 Välkommen till ett nytt läsår! Vi i Västra skolområdet vill arbeta för att Västra skolområdet ska genomsyras av samhörighet

Läs mer

Idö Open 2016 Lördag 16.juli

Idö Open 2016 Lördag 16.juli Idö Open 2016 Lördag 16.juli Deltagerliste Løype A, svår 4,5 km Sören Sturesson, Lerum SOK 9991220 Ja Gabriel Sturesson Lerum SOK 9990407 Ja William Sturesson Lerum SOK 9990402 Ja Eirik Stubberud Nydalens

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Bondemilen 2015 Resultat

Bondemilen 2015 Resultat Bondemilen 2015 Resultat Startnr Klass Namn Ort MSluttid 135 M Samuelsson, Johan Örgryte IS 00:39:15 56 M Landh, Henrik Burseryd 00:39:23 143 M Finnskog, Fredrik Tranemo 00:39:25 83 M Johansson, Gustav

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Termin 6 Vår termin -09, v 11-16, 18-23 HK06, 72 studenter A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Frida Möller (ev utland) Sofia Gråsjö Pernilla Skoog Karin Eriksson Helena

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07-0 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Gerd Holmström 9 Köpings GK 6+ Röd 9 Inger Englund Avesta GK 5,0 Röd 7 Aina Blom

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Artikel I: Namn Namnet skall vara Seldinger-Sällskapet för Vaskulär och Interventionell

Läs mer