Matrikel. för Svensk Reumatologisk Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matrikel. för Svensk Reumatologisk Förening"

Transkript

1 ReumaMatrikeln Matrikel för Svensk Reumatologisk Förening 2013

2 Förord Denna matrikel utges i samarbete mellan Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och Mediahuset i AB. Matrikeln är en förteckning över ordinarie och associerade medlemmar i SRF. Uppgifterna grundar sig på medlemsförteckningen i Sveriges Läkarförbund där även icke förbundsmedlemmar finns registrerade. I en särskild del finns Sveriges reumatologenheter ordnade i bokstavsordning efter sjukhusets ortsnamn. Där kan man hitta verksamhetschefen/enhetschefen, ev. ställföreträdare, sekreterare med post- och mailadresser, telefonnummer och fax. Vid aktuell klinik/enhet listas verksamma specialister och ST-läkare med planerad reumatologispecialitet inklusive mailadresser. Dessutom ingår privatmottagningar och akademiska enheter. Avsikten med matrikeln är att underlätta kontakter och nätverk och därigenom öka kraften och samhörigheten inom svensk reumatologi. Ambitionen är att hålla högsta möjliga kvalitet på uppgifterna i matrikeln. Uppgifterna här och för andra utskick i föreningen grundar sig enligt ovan på Läkarförbundets register. Därför ber vi att eventuella rättelser eller tillägg i första hand mailas dit: Medlemsadministrationen, Box 5610, ; e-post: Vår tidning ReumaBulletinen hämtar också adressuppgifter från ovanstående register. Varje enhet bör ävenledes rapportera in uppgifter till så att uppgifterna för varje enhet blir så korrekta som möjligt. Matrikeln blir ett skyltfönster för respektive enhet. Nästa utgåva av matrikeln planeras till januari Medlemskap Ansökan om medlemskap görs enklast via vår hemsida Föreningens kassör tar även emot anmälan och förfrågan om inträde i Svensk Reumatologisk Förening. Adress till kassören: Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, Kliniken för reumatologi, Falu lasarett, Falun. Org.nr , postgironr: Omslagsfoto: istockphoto.com innehåll Förord 1 Reumatologi 3 ReumaBulletinen 4 Stadgar 5 SRF:s styrelse 9 Ordinarie medlemmar 11 Associerade medlemmar 19 Reumatologenheter 21 Privata reumatologmottagningar 29 Universitetsinstitutioner 31 1

3 Reumatologi Ämnesområdet reumatologi sträcker sig från rehabilitering av besvär i rörelseapparaten till behandling av inflammatorisk sjukdom oavsett organ. Området utmärks av en explosiv kunskapsutveckling de senaste 25 åren medförande ett flertal nya läkemedel som interagerar med inflammation och vävnadsförstörelse, en mycket kraftig ökning av antalet patienter med immmuno modulatorisk behandling (i hade vi 200 patienter på immunomodulatorisk behandling 1985 idag har vi 5000!), förbättrad och uppsnabbad vårdlogistik vilken leder till snabbare rehabilitering och tidigt insatt immunomodulatorisk behandling och en mycket omfattande forskningsverksamhet centrerad till våra universitetsorter. Svensk Reumatologisk Förening bildades redan1946 och blev därigenom en av de tidigare sektionerna nr 15 av idag 66 sektioner inom Svenska Läkaresällskapet.1969 erkändes reumatologi som en självständig specialitet av regering och Socialstyrelsen, och i sista specialitetsöversynen placerades reumatologi inom gruppen av Enskilda Basspecialiteter. Det innebär att specialistutbildningen beräknas ta 5 år. Utbildningen till reumatologspecialist är målstyrd men innefattar ofta 3 års reumatologi och 2 års sidotjänstgöring, vilken görs inom invärtesmedicin och dess grenspecialiteter men också inom t.ex. infektion, neurologi, dermatologi, klinisk immunologi m.fl. Vår specialitet har ändrat sig sedan 1980-talet från en övervägande rehabiliterande specialitet till en immunmodulerande. Bakgrunden till detta är de fantastiska framsteg som gjorts för att kartlägga biologiska mekanismer till inflammation och vävnadsförstörelse vilket möjliggjort medicinska interventioner som aktivt påverkar den reumatiska processen. Vi står i början av en tidsperiod som kommer att ge våra patienter ytterligare förbättrade och allt mer riktade terapeutiska möjligheter. Den nya reumatologin lockar till sig allt fler unga läkare. För att bli en duktig reumatolog krävs såväl biologisk kunskap som ett stort patientintresse. Reumatologen följer patienten under en lång sjukdomstid och hjälper patienten att ofta med kraftfull medicinering begränsa eller stoppa skadeverkningarna av inflammation. Läkar-patientrelationen kräver tillit, empati och kunskap. Är du intresserad av att utbilda dig till reumatolog? Kontakta då någon av våra regionala ST-studierektorer se mailadress nedan: Söder: Västra Götaland: Östra Götaland: : Svealand: Norr: Välkommen till reumatologin! Tomas Bremell Redaktör ReumaBulletinen 3

4 ReumaBulletinen Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift ReumaBulletinen har utgivits sedan Sedan 2009 utges den i samarbete med Mediahuset i AB. Tidskriften utges fr.o.m med fem nummer per år och sprids förutom till medlemmarna även till sjukhusbibliotek, reumatologenheter, universitetsinstitutioner och privata reumatologmottagningar. Redaktionen består av Tomas Bremell, redaktör Ido Leden Milad Rizk, webbredaktör Bengt Lindell samt Ioannis Parodis Tidigare nummer av ReumaBulletinen kan läsas på föreningens hemsida: 4

5 Stadgar för Svensk Reumatologisk Förening (SRF) Reviderade och fastställda vid vårmötet Föreningen är en sammanslutning av inom reumatologi verksamma läkare och forskare eller på annat sätt intresserade personer. Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för reumatologi och är tillika specialistförening inom Sveriges Läkarförbund. 2 Föreningens ändamål är att främja reumatologins utveckling och praktiska tillämpning genom föredrag, kongresser och främjande av forskning samt såväl rekrytering och utbildning av ST-läkare som vidareutbildning av specialister. Föreningen ska tjäna som organ för nationellt och internationellt samarbete avseende vetenskapliga frågor och specialistutbildning för att främja hälso- och sjukvården inom ämnesområdet reumatologi. Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för reumatologi ombesörjer föreningen föredrag vid Läkaresällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Läkaresällskapet gällande arbetsordningen, samt avger utlåtanden i eller handlägger ärenden som hänskjutits/överlämnats till sektionen. Vid handläggning av ärenden som berör andra sektioner i Läkaresällskapet ska samråd med denna/dessa ske. Såsom specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i fackliga frågor samt i övriga ärenden som hänskjutits/överlämnats av Läkarförbundet. Det åligger föreningen att följa Läkarförbundets beslut i fackliga frågor samt fortlöpande underrätta Läkarförbundet om vilka förbundsmedlemmar som är medlemmar i föreningen. 3 Ansökan om medlemskap ska göras till styrelsen och avgörs av denna. Till medlem kan antagas läkare som innehar svensk legitimation och som är verksam inom ämnesområdet reumatologi. Till associerad medlem, med rätt att deltaga i föreningens vetenskapliga program, kan antagas medlemmar av annan sektion inom Svenska Läkaresällskapet och inväljas den som, utan att vara läkare, är verksam inom ämnesområdet. Associerad medlem äger inte rätt att deltaga i föreningens fackliga verksamhet. Associerat medlemskap innefattar inte prenumeration på Scandinavian Journal of Rheumatology. Ordinarie och associerad medlem erlägger till föreningen av årsmötet fastställd årsavgift. Uppbörden verkställs i enlighet med bestämmelser för Sveriges läkarförbunds centrala avgiftsuppbörd eller via kassören för den som inte är medlem i Läkarförbundet. Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag från styrelsen kalla svensk eller utländsk person vars insatser varit av stor betydelse för utvecklingen inom reumatologi. För val av hedersledamot fordras två tredjedels majoritet vid årsmötet. Hedersledamot erlägger ingen årsavgift och erhåller inte Scandinavian Journal of Rheumatology. Medlem som fyllt 65 år kan till kassören ansöka om avgiftsbefrielse. Prenumerationen av Scandinavian Journal of Rheumatology upphör då samtidigt. Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligt anmäla det till styrelsen som beviljar utträde. Medlemmar som efter två påminnelser, av kassören eller via Läkarförbundets avgiftsuppbörd, inte erlagt årsavgift anses ha utträtt. Endast medlemmar har rätt att ansöka om/erhålla ekonomiska medel från föreningen, om inte annat anges. 4 Föreningens angelägenheter sköts av vid årsmötet vald styrelse bestående av minst 5 styrelseledamöter med följande funktioner, ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, kassör, utbildningsansvarig och representant för läkare under utbildning. Samtliga ledamöter väljs för två år. Jämn köns- och geografisk fördelning av styrelseposterna efterstävas liksom att val av styrelseledamöter fördelas jämt över två år. Samtliga styrelseledamöter ska vara medlemmar i Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund. 5

6 5 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begärs. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Facklig sekreterare ska minst två veckor före varje förenings-/årsmöte tillställa föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista, föra protokoll vid styrelse- och föreningsmöten, jämte ordförande ombesörja korrespondens samt förvalta föreningens arkiv. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden. Kassör ska ansvara för medlemsförteckning, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar. Styrelsen har att utse ansvarig utgivare för medlemstidning och redaktör för hemsidan. Den utser även sammankallande och medlemmar i arbetsgrupper. Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är överens. Beslut i ärenden som berör för Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter ska snarast tillställas Svenska Läkaresällskapets nämnd och beslut som berör Sveriges Läkarförbund ska snarast tillställas detta. 6 Förslag till val som ska förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre medlemmar. Valberedningens ledamöter utses av årsmötet för en tid av två år. Minst en ska vara knuten till utbildningsklinik. 7 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till 30 juni. Föreningens årsmöte äger rum i november eller december (vanligen i anslutning till Svenska Läkaresällskapets årsmöte.) Vid årsmötet föredras styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställs årsavgiftens storlek, behandlas ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen minst två månader före mötet samt väljs styrelseledamöter, protokolljusterare, valberedning, två revisorer och en suppleant för dessa jämte för en tid av två år representanter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant/er för denne/dessa. Fullmäktigerepresentant ska vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Uppgifter om föreningsfunktionärer ska efter förrättat val snarast meddelas/tillställas Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund. Fråga eller frågor som föreningen ska ta upp på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte arbetsordning bör tillställas Läkaresällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte. Föreningen ska hålla minst två möten årligen. Extra medlemsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende. Skriftlig kallelse till års-/medlemsmötet utsänds till medlemmarna minst 14 dagar i förväg. 8 Omröstning vid val sker öppet då ej annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val via lottning. Andra frågor avgörs, såvida omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet. Associerad medlem har yttranderätt men ej rösträtt vid föreningens förhandlingar. 9 Ledamot av Svenska Läkaresällskapet respektive medlem i Svenska läkarförbund äger tillträde till Föreningens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men inte i föreningens beslut. Föreningsmedlem ska vara medlem i Sällskapet för att kunna deltaga i beslut som rör speciella frågor som avses i 2 andra stycket. 10 Beslut om ändring av stadgar kan endast äga rum på årsmötet. Skriftligt förslag om ändring insänds minst två månader i förväg till styrelsen. Förslag till stadgeändring ska, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, skickas till alla medlemmar samtidigt med kallelse till årsmötet. För ändringar fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund fastställer densamma. 7

7 SRF:s Styrelse Ralph Nisell Ordförande Reumatologiska Kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Tel Anna Rudin Vetenskaplig sekreterare Reumatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tel Boel Mörck Vice ordförande Reumatologkliniken Gröna Stråket 12 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tel Ann Knight Utbildningsansvarig Verksamhetsområde Reumatologi Verksamhetsområde Hudoch Könssjukdomar Akademiska Sjukhuset Tel Gerd-Marie Alenius Facklig sekreterare Reumatologiska Kliniken Västerbotten Norrlands Universitetssjukhus Tel: Johan Karlsson Ledamot, representant för läkare under utbildning Reumatologklinik - Skånes Universitetssjukhus, Tel Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Kassör Reumatologkliniken Falu lasarett Falun Tel

8 Ordinarie medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening A Adolfsson Yngve Boden af Klint Erik Ajeganova Sofia Hägersten Akre Finn Örebro Albertsson Kristina Alenius Gerd-Marie Almehed Katarina Askim Amin Vadir Borås Andersson Gäre Boel Jönköping Andreasson Kristofer Antoniewicz-Opalinska Teresa Arge Birgir Eskilstuna Arnhjort Thomas Saltsjöbaden Askling Johan Bromma Azali Payam Täby Azizpour Ahmad Hägersten B Back Johan Badiei Hossein Baecklund Eva Bagge Eva Barnowski Fogelberg Marcus Huskvarna Bartosik Izabella Bendix Gösta Varberg Bengtsson Anders Bengtsson Ann Bengtsson Christine Tyringe Bengtsson Karin Berg Torvald Förslöv Berglin Eva Berglund Gunilla Hovås Bergman Stefan Halmstad Bergström Ulf Limhamn Beric Rajna Bertilsson Lennart Bjelle Anders Hedersmedlem, Åskloster Bjersing Jan Björkman Lena Björnehall Evy Björnådal Lena Järfälla Bokarewa Maria Bolin Karin Bolinder Helene Book Christina Borgström Siv Bracin Tino Karlskrona Bratt Johan Bromma Brattström Merete Hedersmedlem, Brauner Susanna Bremell Tomas Mölndal Bucher-Magnusson Sara Örebro Burhan Abbas Växjö Butule Laura Växjö Börjesson Ola Solna Börjesson Olof Växjö Börjesson-Asp Katharina Lindome C Calander Ann-Marie Carlens Cecilia Lidingö Carlestam Johanna Carlsson Kristine Nyköping Carlsson Martina Västervik Carlsten Hans Castenhag Jan Smedjebacken Catrina Anca Täby Cedergren Jan 11

9 Charboti Rashid Eskilstuna Chatzidionysiou Aikaterini (Katerina) Chichulski Gregory Norrköping Compagno Michele Crnkic Kapetanovic Meliha Cöster Lars D Dackhammar Christina Onsala Dahl Christian Ljungbyholm Dahl Eva Dani Lara Täby Dash Rabinarayan Dastmalchi Maryam Bromma Davidsson Lisa Dehlin Mats Västra Frölunda Dellmark Yvonne Älvsjö Deminger Anna Mölndal Dilan Srood Eskilstuna Dimitrijevic Ivan Domargård Anita Dorph Christina Dupre Jugnell Brigitte E Eberhardt Kerstin Bjärred Edgren Eva Västra Frölunda Edlund Eva Efverström Jan-Erik Einarsson Jon Thorkell Ekholm Louise Ekstrand Roger Katrineholm Elborgh Renate Elman Alf Eneljung Tove Engstrand Stefan Engström-Laurent Anna Engvall Inga-Lill Tullinge Ericsson Ragnar Eriksson Catharina Eriksson Per Jönköping Ernestam Sofia Älvsjö Exarchou Sofia F Fabianne Zsuzsanna Kalmar Fei Guozhong Älvsjö Felldin Ruth Västra Frölunda Feltelius Nils Filippova Marina Skövde Fischer Gull-Britt Färgelanda Forsblad Helena Forslind Kristina Helsingborg Forssman Lars Hedersmedlem, Strängnäs Franck-Larsson Karin Friberg Annelie Vassmolösa Fries Janina Helsingborg Frodlund Martina Västervik Frostegård Johan G Geborek Pierre Gjertsson Inger Goobar Jorge Gorzkowska Ewa Örebro Graudal Hans Hedersmedlem utlandet Grewin Bernhard Grymer Thomas Simrishamn Gudmundsson Magnus Reykjavik, Island Guenfi Amel Gullberg Ragnhild Hedersmedlem, Danderyd Gunnarsdotter Gunilla Helsingborg Gunnarsson Iva Gustafsson Johanna Solna Gustavsson Bo Västra Frölunda Gülfe Anders Götze Franz-Rudolf Stenungsund H Hafström Ingiäld Hedersmedlem, Hagstam Åsa Hallström Magnus Hammenfors Daniel Paradis, Norge 12

10 Hanna Balsam Västra Frölunda Hansen Bjarne Harju Anders Hasmats Lena Sundsvall Havermark Gunnar Hedberg Martin Borås Hedenstierna Louise Täby Hedfors Eva Stocksund Hedin Per-Johan Falun Heimbürger Mikael Bromma Hekmat Korosh Hellbacher Erik Hellgren Karin Älta Hellström Helena Sundborn Hemberg Malin Falun Hemselius Lennart Jönköping Henriksson Kenneth Henrohn Dan Hensvold Aase Eline Haj Hermansson Elsa Hesselstrand Roger Hjärup Hilme Elisabet Sävedalen Hirsch Ulf Bromma Hjorton Karin Hoenl Ewelina Västerås Holmberg Dag Bromma Holmér Anders Danderyd Holmgren Bo Helsingborg Holmquist Anna-Carin Näsviken Holmqvist Marie Hägersten Holmström Gunilla Halmstad Huddénius Kjell Strängnäs Hughes Graham Hedersmedlem utlandet Hultén Jan Jönköping Hultgård-Ekwall Anna-Karin Kullavik Hultquist Riina Halmstad Husmark Tomas Falun Häggström Åsa Kalmar Hällgren Roger Bälinge Höglund Nils-Johan Höper Linnea I Ighe Anna Ingvarsson Ragnar Innala Lena Holmsund Isomäki Heikki Hedersmedlem utlandet J Jacobs Claudia Jacobsson Lennart Lomma Jakobsson Per-Johan Kungsängen Jalal Awat Örebro Jaxe Inga-Lill Luleå Jayawardena Shirani Bollnäs Jernstedt Anna-Lena Lidköping Jin Tao Jochems Caroline Johansson Ragnar T Hägersten Jonap Ildiko Gävle Jónsdóttir Thórunn Mosfellsbaer, Island Jonzon Bror Saltsjö-Duvnäs Jovancevic Boja Juneblad Kristina Juran Ewa Järventaus-Forrest Riitta Luleå Jönsen Andreas K Kanerud Lars Lidingö Karim Esmail Gävle Karimi Hossein Älvsjö Karlberg Lena Västra Frölunda Karlman Åke Boden Karlsson Bo Kristinehamn Karlsson Göran Helsingborg Karlsson Johan Karlsson Miriam Höllviken Karlsson Roland Orsa Karlsson-Sundbaum Johanna Boden Kastbom Alf Vreta Kloster 13

11 Keller Catharina Kjällman Mikael Tällberg Klareskog Lars Klingberg Eva Västra Frölunda Knight Ann Knutsson Lars-Peter Vänersborg Kowalewski Marek Kalmar Kristensen Lars Erik Arlöv Kroneld Ulla Kuritzén Bo Kvarnström Marika Enskede Kvist Göran Borås Kåss Erik Hedersmedlem utlandet L Laimer Fritz Skellefteå Laine Veikko Hedersmedlem utlandet Lampa Jon Hässelby Landman Kaj Lang Ingo Motala Langkow Marie Karlstad Larsson Esbjörn Larsson Gun-Britt Torslanda Larsson Karolina Mölndal Larsson Marianne Ljugarn Larsson Per Hägersten Lasaitiene Daina Leden Ido Kristianstad Leifsdottir Lovisa Kållered Leonard Dag Lewander Per Norrköping Lidén Maria Lien Jon Värmdö Lifticariu Carp Daniela Andreea Ronneby Lind Anders Gävle Lindahl Göran Lindahl Magnus Asmundtorp Lindahl-Nilson Christina Tullinge Lindberg Erik Stocksund Lindblad Staffan Lindell Bengt Kalmar Lindgren Anders Kalmar Lindgren Inger Lindholm Catharina Mölndal Lind-Pedersen Sören Ljungby Lindqvist Elisabet Lindqvist Ulla Lindros-Janitschkova Lydia Västerås Lindroth Ylva Lindström Christine Lindström Folke Lindström Ulf Mölnlycke Ljung Lotta Lolis Evangelos Karlstad Lopes Rodriguez Santiago Segeltorp Lorenzen Ib Hedersmedlem utlandet berg Erik berg Ingrid E berg Margaretha Halmstad in Karin Torsby Lüning Johann Lysholm Jörgen Falun Löfström Björn Malmköping M Magnusson Bo Magnusson Ulla Arvika Magyari Eva Halmstad Mahmoodi Irena Västerås Makrygiannakis Dimitrios Solna Mandl Thomas Höllviken Manthorpe Rolf Snekkersten, Danmark Marketos Nikolaos Oskarshamn Markros Fredrik Västerås Marsal Lida Martineus Jehns Christian Ystad Mattsson Matts Solna Michaelsson Anna Västervik Mina Elpida Halmstad Mitic Snezana Skara 14

12 Mohammad Aladdin Bjärred Mohammed Ahmed Huskvarna Moritz Ulrich Hjärup Mousa Martin F Visby Mydel Piotr Månsson Bengt Möllby Helena Möller Bozena Boden Mörck Boel Kullavik N Nadali Mitra Västra Frölunda Naderi Nazanin Kristianstad Neregård Petra Niemelä Leena Halmstad Nilsson Anna Nilsson Ethel Nilsson Folke Karlskrona Nilsson Kjell-Åke Kista Nilsson Malgorzata Skellefteå Nilsson Nicklas Askim Nilsson Zizka Åsa Kalmar Nisell Ralph Bromma Nitelius Lindegren Eva Nived Ola Noltorp Sven Helsingborg Norberg Dan Vänersborg Norberg-Stenbeck Renée Hedersmedlem, Täby Nordborg Elisabeth V Frölunda Nordenskiöld Ulla Hedersmedlem, Nordenstedt Agréus Anna Nordin Annica Nordmark Birgitta Skärholmen Nordmark Gunnel Nordqvist Ingrid Svedala Nordström Johanna Falun Norlén Anna Trångsund Nyhäll-Wåhlin Britt-Marie Borlänge Nylin Agneta Karlstad Nyman Ulf P N Saltsjöbaden Nyström Orvar Tranås O Oding Rolf Örebro Oke Vilija Hägersten Olofsson Tor Olofsson Sahlqvist Ann Olsson Gabriela Olsson Peter Omnell Gunhild Nordingrå Osuchowski Krzysztof Skogås P Pal Rita Maria Eskilstuna Paradowska-Hörnsten Maria Själevad Parodis Ioannis Pasula Jonel Kungälv Peterhoff Henrik Norrköping Peterson Nils Kållered Petersson Ingemar Helsingborg Petri Helén Simrishamn Piehl-Aulin Karin Åkersberga Pikwer Mitra Piti Gabriella Karlstad Pullerits Rille Partille Päi Hildebrand Svetlana Q Qirjazo Ilia R Rantapää-Dahlquist Solbritt Rashid Aram Mölndal Reckner Olsson Åsa Ljungsbro Rehnberg Eva Mölndal Reimer Camilla Västra Frölunda Reynisdottir Gudrun Björk Huddinge Rezaei Hamed Täby Ringertz Bo Lidingö Rizk Milad Västerås Romland Christoffer Johanneshov Roseman Carmen Rosenthal Lili 15

13 Roumpi Evangelia Sundsvall Rubin Björn Helsingborg Rudin Anna Rydberg Barbro Rydgren Lars Svedala Rönnblom Lars Rönnborg Per-Erik Glommen Rönnegård Ann-Sofie Djura Rönnelid Johan S Saevarsdottir Saedis Sundbyberg Sahlberg Dick Halmstad Sahlholm Karin Torslanda Sakiniene Egidija Kållered Salomonsson Per Örebro Sandahl Gun Vaxholm Saxne Tore Schaufelberger Christopher Västra Frölunda Scheja Agneta Schiller Henrik Västerås Schröder Astrid Helsingborg Schultz Karolina Västra Frölunda Sebelius Karin Seideman Peter Sejdic Dzehva Helsingborg Sidenvall Göran Norrtälje Sidiropoulou Efthymia Sieweke Christoph Växjö Sigurdardottir Vala (Valgerdur) Falun Sjöwall Christopher Norsholm Skielta Mattias Frösön Skogh Thomas Skude Per Härnösand Slezak Elga Solna Smedby Torgny Frösön Smeds Johan Snoder Veronica Visby Soler Llopis Joaquin Skövde Stamatis Pavlos Jönköping Stancic-Radic Ljiljana Halmstad Stennikova Yulia Östersund Stolt Patrik Västerås Stranger Christina Tyresö Ström Håkan Vaxholm Ström Torsten Örebro Ström Urban Värmdö Strömbäck Jonas Kristianstad Sturfelt Gunnar Bjärred Ståhl-Hallengren Christina Mölle Sundberg Erik Bromma Svanberg Ann Örebro Svenson Karin Svensson Björn Hedersmedlem, Båstad Svensson John Sundsvall Svensson Karin Skövde Svenungsson Elisabet Huddinge Sverdrup Berit Solna Svernell Olle Västervik Svärd Anna Falun Symeonidou Sofia Halmstad Söderbergh Annika Arboga Södergren Anna Obbola Söderlin Maria Halmstad T Taube Maria Tegmark Sven Gävle Teleman Annika Halmstad Tengstrand Birgitta Hägersten Theander Elke Theander Jan Kristianstad Thorarinsdottir Katrin Thorén Malin Torshälla Thorsteinsson Jon Hedersmedlem utlandet Thurah-Nielsen Wibeke Skövde Thörner Åke 16

14 Tideström Margareta Södertälje Tiselius Per A Sigtuna Torstenson Tomas Skärhamn Transö Sören Huskvarna Trysberg Estelle Turesson Carl Limhamn Tydén Helena Törnqvist Bo Örebro U Uddhammar Agneta Ulveklint Kjerstin A G Karlskrona Utbult Ola Arvika V,W Wahlin Bengt Wahren-Herlenius Marie Djursholm Vallgårda Öjlert Marie Örebro Waltbrand Eva Alingsås van Vollenhoven Ronald Enebyberg Vannerberg-Lindell Pia Vasaitis Lilian Wedrén Sara Wegelius Otto Hedersmedlem utlandet Weice Brua Västerås Weitoft Thomas Gävle Venalis Paulius Venetsani Argyro Skövde Wesamaa Jonna Örebro Wesslau Arne Vestersköld Lars O Wiberg Kristina Östersund Widén Kristin Wigert Britt-Mari Jönköping Vikerfors Anna Vingren Tommy Karlstad Wollheim Frank Hedersmedlem, von Braun Ann-Helén Getinge Wuite Harry Torneå, Finland Wuttge Dirk Wållberg Jonsson Solveig Vännäs Wähämaa Heidi Upplands Väsby Z Zajaczkowska Maria Västerås Zarén Eva Zetterberg Karin Askim Zickert Agneta Stocksund Ziegelasch Michael Ziobro Jolanta Zweig Tomas Tyresö Zymler-Svantesson Helena Hedersmedlem, Å Åkerstedt Ann-Catrin Noraström Åkesson Anita Åstrand Elisabet Ö Öberg Kajsa Falun Öhrsvik Lena Hedersmedlem, Borgholm Östberg Fredrik Karlskrona Östenson Anneli Kristianstad Östman Blomberg Stina 17

15 Associerade medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening Alemo Munters Li Amoudruz Petra Brottby Andersson Maria Oskarström Barbasso Helmers Sevim Berggren Olof Bian Li Bilberg Annelie Birath Mattias Bjerne Louise Brink Mikael Brisslert Mikael Lindome Carli Cheryl Carlsson Anne Skattkärr Cheung Louisa Solna Collins Vincent Mölndal Edvinsson Helene Ehnfors Hanna Bromma Ekberg Rikard Eklöw Carina Bandhagen Eliasson Klas Eloranta Maija-Leena Vänge Enman Yvonne Hedersmedlem, Sundbyberg Enocsson Helena Erlandsson Malin Fasth Andreas Gadnert Monica Grimsholm Ola Gåfvels Catharina Huddinge Hagberg Niklas Hagel Sofia Landskrona Hallert Eva Norrköping Humlesjö Linda Sundsvall Igesten Thomas Varberg Islander Ulrika Mölnlycke Johansson Martin Jonsson Ing-Marie Josefsson Elisabet Karlsson Magnus Kokkonen Heidi Korotkova Marina Solna Kristo Cybéle Oslo, Norge Larsson Peter Varberg Lidner Kersti Hägersten Lingstedt Annelie Lodin Inga Bromma Loell Ingela Magnusson Mattias Bandhagen Mannerkorpi Kaisa Mattson Hans Örebro Modén Margaretha Västerås Nilsson Sara Hjärup Nisell Ove Danderyd Ohlsson Ingrid Olsson Ingrid Opava Christina H. Pihl Maria Regardt Malin Vällingby Rehnberg Maria Remme Eiler Hedersmedlem, Huddinge Riazzoli Jenny Sandgren Daniel Sandin Charlotta Järfälla Silferswärd Emma Vreta Kloster Silfverswärd Lindblad Sofia Siösteen Beatrice Sjöholm Cicilia Sundman-Engberg Britt Rönninge Sundström Björn Svensson Mattias Telemo Esbjörn Thyberg Ingrid Tillman Stefan Tjärnlund Anna Trollmo Christina Welin-Henriksson Elisabeth Bromma Wendt Jönsson Caroline Wetterö Jonas Wieslander Jörgen Winslöf Susanna Alingsås Wirestam Lina Ärlestig Lisbeth Östberg Therese Vendelsö 19

16 Reumatologenheter Alingsås Reumatologmottagningen, Medicinkliniken Alingsås lasarett, Alingsås, Lindahl Lena, verksamhetschef Idec Maria, verksamhetschefssekreterare Hilme Elisabet, enhetsföreträdare Hilme Elisabet Arvika Sjukhuset i Arvika, Medicinkliniken Rackstavägen 2, Arvika, Toreheim Kase Marita, verksamhetschef Specialist Utbult Ola Magnusson Ulla Borås Reumatologsektionen vid Medicinkliniken SÄS/Borås Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås Hedberg Martin, sektionschef Amin Vadir Hedberg Martin Kvist Göran Waltbrand Eva Costineanu Natalia Lasaitiene Daina Eskilstuna Reumatologkliniken Sörmland Mälarsjukhuset, Eskilstuna, Thörner Åke, verksamhetschef Gustafsson Annica, klinikadministratör Arge Birgir Dilan Srood Löfström Björn Thorén Malin Thörner Åke Reumatologprofilerad specialist i invärtesmedicin Carlsson Kristine Falun Reumatologkliniken Falu lasarett, Falun Hellström Helena, verksamhetschef Morin Carina, avdelningschef Vestberg Mari, tf avdelningschef Husmark Tomas, bitr verksamhetschef Nilsson Ewa, expeditionsföreståndare Hedin Per Johan Hellström Helena Husmark Tomas Kjällman Mikael Lysholm Jörgen Nyhäll-Wåhlin Britt-Marie Svärd Anna Hemberg Malin Nordström Johanna Sigurdardottir Valgerdur Öberg Kajsa Gävleborg Gävle, Bollnäs/Söderhamn samt Hudiksvall Reumatologienheten, Medicincentrum Landstinget Gävleborg Gävle Sjukhus, Gävle (vxl), (mott.) Tegmark Sven, verksamhetsföreträdare länsreumatologi, Gävleborg Gävle Jonap Ildiko Tegmark Sven Weitoft Tomas Bollnäs/Söderhamn Jayawardena Shirani Hudiksvall Nagy Zoltan Gävle Elkhalifa Abdalla Lind Anders Svennberg Anne-Sofie 21

17 Reumatologi/SU Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mörck Boel, verksamhetschef Jonnestedt Maj, verksamhetsassistent Almehed Katarina, sektionschef öppenvården Sakiniene Egidija, sektionschef slutenvården Bokarewa Maria, professor Carlsten Hans, professor Jacobsson Lennart, professor Rudin Anna, adj professor Almehed Katarina Björkman Lena Bokarewa Maria Bremell Tomas Calander Ann-Marie Carlsten Hans Dackhammar Christina Dehlin Mats Deminger Anna Forsblad d Elia Helena Gjertsson Inger Hanna Balsam Jacobsson Lennart Jovancevic Boja Karlberg Lena Klingberg Eva Larsson Karolina Leifsdottir Lovisa Lindholm Catharina Lindström Ulf Mörck Boel Nadali Mitra Nilsson Nicklas Nordborg Elisabeth Rehnberg Eva Rudin Anna Sakiniene Egidija Schaufelberger Christopher Schultz Karolina Trysberg Estelle Zetterberg Karin Bengtsson Karin Bjersing Jan Davidsson Lisa Eneljung Tove Hultgård-Ekwall Anna-Karin Höper Linnea Jin Tao Pullerits Rille Thorarinsdóttir Katrin Torres Linda Helsingborg Reumatologimottagningen Helsingborgs lasarettet Helsingborg Ståhl-Hallengren Christina, enhetschef Bergström Diana, sekreterare Einarsson Jon Forslind Kristina Sejdic Dzehva Ståhl-Hallengren Christina Fries Janina Jönköping Reumatologmottagningen Ortoped-reumatologkliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping Wigert Britt-Mari, områdeschef Hultén Jan Transö Sören Wigert Britt-Mari Barnowski-Fogelberg Marcus Mohammed Ahmed Kalmar Reumatologisektionen, Medicinkliniken Länssjukhuset i Kalmar Kalmar Häggström Åsa, sektionsöverläkare Ottosson Carola, sekreterare Friberg Annelie Häggström Åsa Fabianne Zsuzsanna Kowalewski Marek 22

18 Dahl Christian Timanställd Lindell Bengt, överläkare Karlskrona Medicinkliniken/Reumatologisektionen Blekingesjukhuset Karlskrona Bracin Tino, sektionsöverläkare Jonasson Haide, sekreterare Bracin Tino Citu Veronica Liftcariu Carp, D Andreea Söderlin Maria Liapi Matina Karlstad Medicinkliniken Sektionen för Reumatologi Centralsjukhuset Karlstad Rosenborgsgatan Karlstad Balaspiri Csaba, enhetsansvarig Balaspiri Csaba Endre Peter Piti Gabriella Vingren Tommy : Lankow Marie Lolis Evangelos Kristianstad Reumatologsektionen Centralsjukhuset Kristianstad Östenson Anneli, sektionschef Theander Jan, överläkare Ahlin Jessica, sekreterare Rosendahl Karolina, sekreterare Naderi Nazanin Theander Jan Östenson Anneli Strömbäck Jonas Wall Erik Timanställd Leden Ido, specialistläkare Länskliniken för Reumatologi i Östergötland Universitetssjukhuset Bengtsson Ann, verksamhetschef Skogh Thomas, professor/överläkare Bengtsson Ann Cedergren Jan Cöster Lars Eriksson Per Hermansson Elsa Jacobs Claudia Reckner Olsson Åsa Sjöwall Christopher Skogh Thomas Ziegelasch Michael Dremetsika Asimina Frodlund Martina Ighe Anna Kastbom Alf Qirjazo Ilia Luleå Sunderby sjukhus reumasektionen Luleå Möller Bozena, överläkare/sektionschef Olofsson Agneta, sekreterare Karlsson-Sundbaum Johanna Linder Maria Möller Bozena Söderlund Lisbet 23

19 Bikowski Michal, tf öl Gustavsson Maria Jaxe Inga-Lill Karladani Shamisa Samiotakis Nikitas Wänkkö Katarina / Reumatologklinik - Skånes Universitetssjukhus, Reumatologklinik - Skånes Universitetssjukhus, Lindqvist Elisabet, verksamhetschef Mattsson-Geborek Ingrid, chefssekreterare Saxne Tore, professor Bartosik Izabela Bengtsson Anders Compagno Michele Crnkic Kapetanovic Meliha Geborek Pierre Gülfe Anders Hesselstrand Roger Ingvarsson Ragnar Jönsen Andreas Kristensen Lars Erik Lindqvist Elisabet Martineus Jehns Christian Mohammad Aladdin Månsson Bengt Nived Ola Rydgren Lars Saxne Tore Scheja Agneta Sturfelt Gunnar Wuttge Dirk Åstrand Elisabet Book Christina Hansen Bjarne Lindell Pia Mandl Thomas Theander Elke Turesson Carl Andreasson Kristofer Carlestam Johanna Karlsson Johan Olofsson Tor Roseman Carmen Tydén Helena Exarchou Sofia Hekmat Korosh Olsson Peter Pikwer Mitra Saleh Thiab Oskarström Axess Medica Spenshult Sjukhus Oskarström Persson Ulrika, verksamhetschef Teleman Annika, medicinskt ansvarig Berg Torvald, chefläkare Svensson Marianne, öppenvårdssekreterare Abdiu Gazmend Bertilsson Lennart Mina Elpida Niemelä Leena Rönnborg Per-Erik Stancic-Radic Ljiljana Teleman Annika Symeonidou Sofia Simrishamn Reumatologmottagningen Carema Närvård Sjukhuset Simrishamn Simrishamn Larsson Lena, verksamhetschef Persson Kristina, sjuksköterska Puke Annika, sjuksköterska Grymer Thomas Petri Helén 24

20 Skövde Reumatologsektionen Skaraborgs sjukhus, Skövde Skövde Trenge Jarlshammar Annette, verksamhetschef omr M Segerstedt Monica, läkarsekreterare Svensson Karin, enhetsföreträdare Filippova Marina Jernstedt Anna-Lena Llopis Soler Joaquin (joaquin. Svensson Karin Stubendorff Kajsa Venetsani Argyro Sollefteå Medicinkliniken Sollefteå sjukhus Sollefteå Åkerstedt Ann-Catrin, enhetschef internmedicinare med reumatologisk inriktning Åkerstedt Ann-Catrin Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Carlens Cecilia, verksamhetschef , Hjärne Annette, verksamhetschefsekreterare Hafström Ingiäld, professor/överläkare Klareskog Lars, professor berg Ingrid, professor van Vollenhoven Ronald, professor af Klint Erik Ajeganova Sofia Anania Cristina Askling Johan Avik Aune Björnådal Lena Bolinder Helene Bratt Johan Börjesson Ola Carlens Cecilia Catrina Anca Dani Lara Dastmalchi Maryam Dellmark Yvonne Dorph Christina Dupré Brigitte Engvall Inga-Lill Ernestam Sofia Grewin Bernhard Gunnarsson Iva Gustafsson Johanna Hafström Ingiäld Harju Anders Hellgren Karin Jazebi Helmi Klareskog Lars Kvarnström Marika Lampa Jon Larsson Per T Lindblad Staffan berg Ingrid Neregård Petra Nisell Ralph Nordin Annika Nordmark Birgitta Reynisdottir Gudrun Björk Rezaei Hamed Ringertz Bo Stranger Christina Svenungsson Elisabet van Vollenhoven Ronald Zickert Agneta Zweig Tomas Chatzidionysiou Aikaterini Ekholm Louise Hedenstierna Louise Jakobsson Per-Johan Makrygiannakis Dimitris Norlén Anna Oke Vilija Parodis Ioannis Romland Christoffer Saevarsdottir Saedis Tidblad Liselotte Wedrén Sara Vikerfors Anna Widén Kristin 25

21 Specialistklinikerna Reumatologkliniken Danderyds sjukhus AB Piehl-Aulin Karin, professor, med. ledningsansvar Hansson Anne-Maj, adm. Klinikchef, ssk Albertsson Kristina Azali Payam Badiei Hossein Guenfi Amel Guozhong Fei Lindahl Göran Piehl-Aulin Karin Sundsvall Reumatologienheten, Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus Sundsvall Magnusson Staffan, enhetschef Gerdin Madelene, sekreterare Hasmats Lena Magnusson Staffan Svensson John Roubi Evangelia Trelleborg Reumatologmottagningen Verksamhetsområde medicin Hedvägen Trelleborg Ziobro Jolanta, överläkare, specialitetsansvarig för reumatologi, Österman Juno, sekreterare, Beric Rajna Ziobro Jolanta Uddevalla Uddevalla sjukhus, som tillhör NU-sjukvården (Uddevalla sjukhus och NÄL i Trollhättan) Uddevalla Norberg Dan, överläkare/sektionsansvarig Norberg Dan Pasula Jonel Sebelius Karin Torstenson Tomas Malliotis Nikolas Stasinopoulou Kalliopi, Kelly Reumatologiska Kliniken Västerbotten Norrlands Universitetssjukhus Alenius Gerd-Marie, verksamhetschef , mobil Hartman Ingrid, verksamhetssekreterare Alenius Gerd-Marie Berglin Ewa Engstrand Stefan Innala Lena Landman Kaj Ljung Lotta Paradowska-Hörnsten Maria Rantapää Dahlqvist Solbritt Smeds Johan Uddhammar Agneta Wahlin Bengt Wållberg Jonsson Solveig Björnehall Evy Juneblad Kristina Södergren Anna 26

22 Verksamhetsområde reumatologi Akademiska sjukhuset, vxl Knight Ann, verksamhetschef, överläkare Fredriksson Pia, klinikassistent Lindqvist Ulla, universitetslektor, överläkare Rönnblom Lars, professor, överläkare Back Johan Baecklund Eva Knight Ann Lidén Maria Lindqvist Ulla Matt Peter Nordmark Gunnel Olofsson Sahlqvist Ann Rydvald Ylva Rönnblom Lars Vasaitis Lilian Östman Blomberg Stina Bolin Karin Hjorton Karin Leonard Dag Sidiropoulou Efthymia Visby Reumatologmottagningen Resursområde Medicin Visby lasarett, Visby Larsson Marianne, sektionsansvarig reumatologi Larsson Marianne Snoder Veronica Västervik Medicinkliniken, Västerviks sjukhus, Västervik Svernell Olle, enhetsföreträdare Michaelsson Anna Svernell Olle Carlsson Martina Sjöberg Anna-Kajsa Västerås Reumatologkliniken Västmanlands sjukhus Västerås Västerås vxl Rizk Milad, verksamhetschef, överläkare Östlund Viding Lillemor, klinikassistent Hoenl Ewelina Mahmoodi Irena Markros Fredrik Rizk Milad Weice Brua Zajaczkowska Maria Wesamaa Jonna Växjö Reumatologsektionen/Medicinkliniken Centrallasarettet Växjö Burhan Abbas, enhetsföreträdare Andersson Pär Burhan Abbas Butule Laura Sieweke Christoph Skoniecki Jacek Ängelholm Reumaenheten, Medicinkliniken Ängelholms sjukhus Ängelholm Schröder Astrid, sektionsansvarig överläkare , mobil Engström Karolina, reumateamets sekreterare Fors Bengtsson Diana, reumateamets sekreterare Edlund Eva Karlsson Göran Schröder Astrid 27

23 Örebro Reumatologiska kliniken Örebro Universitetssjukhuset Örebro Salomonsson Per, verksamhetschef , mobil Gorzkowska Ewa Jalal Awat Oding Rolf Salomonsson Per Svanberg Ann Söderbergh Annika Vallgårda Marie Bergentz Kajsa Magnusson-Bucher Sara Örnsköldsvik Medicincentrum Örnsköldsviks sjukhus Örnsköldsvik Verksamhetschef Medicincentrum Medicinmottagningen Reumatologsjuksköterska Östersund Reumatologmottagningen Remonthagen Östersunds Sjukhus Östersund Bengtsson Christine, medicinskt ledningsansvarig läkare Olander Lena, enhetsschef Bengtsson Christine Smedby Torgny Wiberg Kristina (även spec i Klin Farmakologi) Skielta Mattias (även spec i Intern Medicin) Stennikova Yulia ANNONS

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Läkarbemanning för Reumatologi, mars 2013

Läkarbemanning för Reumatologi, mars 2013 Läkarbemanning för Reumatologi, mars 2013 Specialistläkare Offentlig tjänst 240 (+19) Privat tjänst 20 (-4) Totalt 260 (+15) Tjänstgöringsgrad specialister 73% (+4%) ST-läkare 84 (-10) Inom parentes =

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige LRF Konsult Norra Sverige Johan A Söderbom, Östersund chef MO Norra skadeståndsrätt Tfn: 063-15 71 09, 070-395 39 05 Karl-Erik Möller, Östersund Intrångs- och arrendefrågor samt Tfn: 063-15 71 08, 070-626

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Hannele Renberg Sjuksköterska/ leg. psykoterapeut Utbildare i Beardslees familjeintervention, Föra

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 28 februari 2015 kl. 11.05 12.15 Djäkneskolans aula, Södra Kyrkogatan 2, Skara Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Rapport av enkät 2015 EU-migranter m.fl.

Rapport av enkät 2015 EU-migranter m.fl. Rapport av enkät 2015 EU-migranter m.fl. 2 1. Bakgrund 1.1 Disposition 3 2. Svarande och svarsfrekvens Tabell 1. Verksamheter, uppgiftslämnare och deras respektive funktioner Institution/kår Uppgiftslämnare

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer