TROLLHÄTTAN VÄNERSBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-2016 TROLLHÄTTAN VÄNERSBORG"

Transkript

1 TROLLHÄTTAN VÄNERSBORG Vänern Fall och Sluss Halle-Hunneberg

2 We usually say there is no place like home and we want you to feel at home here but without the obligations and schedules you have at home. Instead, we want you to relax and enjoy everything that Trollhättan -Vänersborg has to offer, e.g. waterfalls, locks, beach in the middle of town and elksafaris. We hope the tourist brochure will inspire you to new discoveries and experiences. If you have any wishes, questions or thoughts please get in touch with us at Visit Trollhättan-Vänersborg. We are more than happy to help you find what you are looking for. You find our contact information in the back of the tourist brochure and at Welcome! Es heißt ja zu Hause ist es doch am schönsten, und wir möchten, daß Sie sich bei uns wie zu Hause fühlen, aber ohne die Verpflichtungen, die Sie normalerweise zu Hause haben. Stattdessen möchten wir, daß Sie sich entspannen und alles genießen was Trollhättan- Vänersborg zu bieten hat, z. B. Wasserfälle, Schleusen, Strand in der Stadtmitte und Elksafaris. Wir hoffen, daß diese Broschüre Sie zu neuen Entdeckungen und Erfahrungen inspirieren wird. Haben Sie Wünsche, Fragen oder Gedanken - bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf - Visit Trollhättan-Vänersborg. Wir helfen Ihnen gern. Sie finden unsere Kontakdaten auf der Rückseite dieser Broschüre oder auf Herzlich Willkommen! 2

3 Välkomna till oss! Känn er som hemma, brukar man ju säga för att ens gäster ska känna att de kan slappna av och bara vara sig själva. Och det är klart att det är precis vad vi vill att alla våra besökare ska göra fast ändå inte. Hemma är det vardag och rutiner som gäller. När du kommer hit på besök eller turistar på hemmaplan hoppas vi att du inte har några måsten utan att du verkligen kan njuta av allt som Trollhättan och Vänersborg har att erbjuda. Upptäcktsresande Sol, sandstrand och söta dopp mitt i stan? Eller är du mer intresserad av att experimentera, åka linbana och lära dig allt om svensk industrihistoria? Kanske är det bara vattenfall och slussar som imponerar på dig, eller trivs du bäst i skog och mark har du varit på bäversafari någon gång? Trollhättan-Vänersborg bjuder på många härliga möjligheter och minnen för hela familjen. Vi hoppas att den här turistguiden ska inspirera dig till nya upptäckter och unika upplevelser. Vi hjälper dig att hitta guldkornen Har du önskemål, frågor eller funderingar hör av dig till oss på turistbyrån i Trollhättan eller Vänersborg. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt bland allt vi har att erbjuda. Kanal och slussar 4-7 Canal and Locks / Kanal und Schleusen Vänern 8-9 Lake Vänern / Der Vänersee Fall & sluss Waterfall and Locks / Wasserfall und Schleusen Ekopark Halle-Hunneberg Ecopark Halle-Hunneberg / Ökopark Halle-Hunneberg Evenemang Events / Events Aktiviteter Activities / Aktivitäten Besöksmål Places of Interest / Sehenswürdigkeiten Shopping Shopping / Einkaufen Boende Accommodation / Wohnen Mat & dryck Food & drink / Essen & trinken Bra att veta Good to know / Gut zu wissen Karta Map / Karte Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av turistguiden och på Varmt välkommen! Trollhättefallen 3

4 Kanal och slussar Vattnet, som transportled och kraftkälla, har utgjort grundförutsättningen för Vänersborgs och Trollhättans tillkomst och än idag ger vattnet vårt område såväl näring som attraktionskraft. För Vänersborgs del innebar det en nyckelposition vid Sveriges största insjö och för Trollhättan gav det kraft till vad som kom att utgöra något av svensk industris vagga. De forsande fallen vid Rånnum och Trollhättan hindrade länge sjöfart mellan Vänern och Västerhavet. Varor för export fick omlastas för vägtransport från Vassbottenviken längs Edsvägen till Åkersström nedan fallen i Trollhättan. Redan på 1500-talet skissades de första planerna för en kanal mellan Vänersborg och Trollhättan men det skulle dröja närmare 250 år innan de stolta planerna blev verklighet. Först då Gustav III kommit till makten kom arbetet med kanal och slussar att få en verklig skjuts framåt. Hösten 1777 var Gustafs slussar vid Brinkebergskulle färdigställda och den 2 maj följande år kunde de två första järnlastade skutorna segla den nya leden förbi Vänersborg utan omlastning. De mer omfattande arbetena med slussar vid Trollhättan fortsatte då man 1793 bildat ett särskilt kanalbolag för ändamålet. Den 14 augusti 1800 stod så kanal- och slussleden klar att öppnas, en glad dag för regeringen och fäderneslandet då den månghundraåriga drömmen om en segelled mellan Vänern och Västerhavet kunde förverkligas. Åren stod Sveriges äldsta sluss i Lilla Edet klar. Vid samma tid påbörjades, efter Karl IX:s befallning, grävningen av Karls grav. År 1717 togs de första konkreta stegen för anläggande av slussar då Christopher Polhem presenterade en plan för en kanal med slussar vid Brinkebergskulle i Karls grav utanför nuvarande Vänersborg och vid Trollhättan. De slussarbeten som igångsattes och besiktigades av Karl XII 1718 avbröts efter kungens dramatiska död samma år. 4

5 När så även Göta kanal öppnats, år 1832, innebar detta en stärkt grund för en ekonomisk expansion. För att anpassa Trollhätte kanals slussar till de i Göta kanal bildades ett nytt kanalbolag Under ledning av majoren, mekanikus, Nils Ericson ritades nya slussleder. I Vänersborg genomfördes samtidigt omfattande arbeten på stadens hamnanläggningar. När den nya leden öppnade sommaren 1844 sammanföll detta i tid med en ekonomiskt gynnsam period av havreexport till England. I Vänersborg växte sig handelshusen starka och ett flertal skeppsvarv anlades vid vilka man under de närmaste åren kom att bygga omkring hundra atlantgående segelfartyg. En tid kunde Vänersborg skryta med landets kanske modernaste flotta. Kraften i fallen gav samtidigt näring åt en stor mängd industrier vid Trollhättan. Från vad som på och tidigt 1800-tal begränsades till kvarnar, sågverk och stampar för vadmal och kvartssten växte det fram oljeslageri, bryggeri, spinneri, pappers bruk, mekaniska verkstäder, sågbladsfabrik, lokomotivindustri med mera. När man 1910 öppnade landets första större kraftverk vid Olidan kunde man flytta kraften från fallen. Området elektrifierades och industriexpansionen var ett faktum. År 1916 kunde också en tredje slussled öppnas en led som ännu efter nära hundra år befordrar fartygstrafik mellan Västerhavet och en av Europas största insjöar Vänern. 5

6 Canal and Locks The water as means of transportation and a source of power was the backbone for the founding of Vänersborg and Trollhättan, and still the water supplies our area with power and is an attraction to many. It has given Vänersborg a key position at the largest freshwater lake in Sweden and it gave Trollhättan the power to become the cradle of Swedish industry. For a long time the cascading waterfalls at Rånnum and Trollhättan prevented trade and shipping between Lake Vänern and the North Sea. Goods for export were transferred to the road for transport from Vassbottenviken along Edsvägen to Åkersström at the foot of the waterfalls in Trollhättan. Already in the 16th century the first plans for a canal between Vänersborg and Trollhättan were drawn up but it would take nearly 250 years before those noble plans became reality. In the years 1609 to 1610 the lock at Lilla Edet were completed and at the same time, according to King Karl IX s command, the excavating of Karl s grave began. In 1717 the first tangible steps for the construction of locks were taken when Christopher Polhem unveiled his plans for a canal with locks at Brinkebergskulle in Karl s grave, outside the present day town of Vänersborg and at Trollhättan. The commence of the locks was started and the work was inspected by King Karl XII in The construction of the looks, however, came to an abrupt halt after the King s sudden and dramatic death that same year. It was not until King Gustav III came to power that the work on the canal and the locks got a real boost. In the autumn of 1777 Gustaf s lock at Brinkebergskulle was completed and on May 2nd of the following year the two first iron laden cargo ships sailed past Vänersborg without reloading. More extensive work on the locks at Trollhättan continued when in 1793 a canal company was founded for the sole purpose of the canal. On August 14 in 1800, the canal and lock system was ready to open, a happy day for the government and the Motherland as the old dream of a thoroughfare between Lake Vänern and the North Sea had finally become reality. When the canal opened in 1832 it provided a strong foundation for economic expansion. To adapt the locks of Trollhätte Canal to the locks of Göta Canal a new canal company was founded in Under the leadership of major and engineer Nils Ericson a new lock systems was designed. In Vänersborg extensive work on the city s harbor was conducted. When the new lock system opened in the summer of 1844 it happened to coincide with a favorable period of time for exports of oats to England. In Vänersborg the trading business grew strong and numerous shipyards were established. Over the next few years about a hundred propelled sailing ships for the Atlantic were built. For a short time Vänersborg claimed to have the country s perhaps most modern fleet. The power of the waterfalls gave energy to a large number of industries in Trollhättan. In the 18th and early 19th centuries the industries were restricted to mills, sawmills and pestles for homespun and quartz but all that changed when a brewery, mills, paper mills, machine shops, a saw blades factory, and a locomotive industry were built. In 1910 when Sweden s first major power plant at Olidan opened, it was possible to move the power from the waterfalls. The area was electrified and the industrial expansion was a fact. In 1916 a third lock system was opened for traffic. After nearly a century these locks still transport vessels and pleasure boats between the North Sea and one of Europe s largest lakes Lake Vänern. 6

7 Kanal und Schleusen Das Wasser als Transportmittel und Kraftquelle war das Rückgrat für die Gründung von Vänersborg und Trollhättan, immer noch versorgt das Wasser unsere Gegend mit Strom, und ist für viele auch eine große Attraktion. Es gab Vänersborg eine Schlüsselposition am größten Süßwassersee Schwedens und zugleich Trollhättan die Macht die Wiege der schwedischen Industrie benannt zu werden. Lange Zeit haben die Wasserfälle in Trollhättan und Rånnum den Handel und die Schifffahrt zwischen dem Vänersee und der Nordsee verhindert. Exportwaren wurden die Landstraße von Vassbottenviken und Edsvägen entlang bis hin zu Åkersström am Fuß der Wasserfälle in Trollhättan transportiert. Bereits im 16. Jahrhundert wurden die ersten Pläne für einen Kanal zwischen Vänersborg und Trollhättan aufgestellt, aber es dauerte fast 250 Jahre, bis diese Pläne Wirklichkeit wurden. In den Jahren 1609 bis 1610 wurden die Schleusen bei Lilla Edet fertiggestellt, und in der gleichen Zeit, nach Befehl des Königs Karl IX, begann die Ausgrabung von Karls Grab. Im Jahre 1717 wurden die ersten konkreten Schritte für den Bau von Schleusen unternommen, als Christopher Polhem seine Pläne für einen Kanal mit Schleusen bei Brinkebergskulle in Karls Grab, außerhalb der heutigen Stadt von Vänersborg und bei Trollhättan, vorstellte. Die Errichtung der Schleusen begann und die Arbeit wurde von König Karl XII. Im Jahre 1718 überprüft. Der Bau kam jedoch zu einem abrupten Stillstand nach dem plötzlichen und dramatischen Tod des Königs im selben Jahr. Es war erst als König Gustav III. An die Macht kam, daß die Kanal-und Schleusenarbeit in richtigen Schwung kam. Im Herbst 1777 wurde Gustafs Schleuse von Brinkebergskulle fertiggestellt und am 2. Mai des folgenden Jahres segelten die ersten beiden eisenbeladenen Frachtschiffe bei Vänersborg vorbei, ohne umladen zu müssen. Weitere umfangreiche Arbeiten an den Schleusen in Trollhättan wurden fortgesetzt, als im Jahr 1793 eine Kanalgesellschaft für den alleinigen Zweck die Kanalarbeit zu überwachen gegründet wurde. Am 14 im Jahre August war das Kanal- und Schleusensystem fertig und zur Eröffnung bereit, ein glücklicher Tag für die Regierung und das Vaterland als der alte Traum von einer Durchfahrtsstraße zwischen dem Vänersee und der Nordsee endlich Wirklichkeit wurde. Wenn der Kanal im Jahre 1832 eröffnet wurde, bekam es ein starkes Fundament für die wirtschaftliche Expansion. Um die Schleusen des Trollhätte Kanals mit den Schleusen des Göta Kanals anzupassen wurde eine neue Kanalgesellschaft im Jahre 1838 gegründet. Unter der Führung vom Major und Ingenieur Nils Ericson wurde ein neues Schleusensystem entwickelt. In Vänersborg wurde eine umfangreiche Arbeit im Hafen der Stadt durchgeführt. Wenn das neue Schleusensystem im Sommer 1844 eröffnet wurde, geschah es zu einer sehr günstigen Zeit für den Haferexport nach England. In Vänersborg wuchs die Handel kräftig und zahlreiche Werften wurden gegründet. Im Laufe der nächsten Jahre wurden etwa hundert Segelschiffe für den Atlantik gebaut. Zu dieser Zeit hatte Vänersborg vielleicht die modernste Flotte des Landes. Die Kraft von den Wasserfällen erzeugte Energie für eine große Anzahl von neuen Industrien in Trollhättan. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert war die Industrie auf Mühlen, Sägewerke und Stößel für Quarz beschränkt. Mit der Energie von den Wasserfällen wurden eine Brauerei, eine Sägeblattfabrik, eine Lokomotivenfabrik, Mühlen, Papierfabriken, aber auch andere Werkstätten, gebaut. Im Jahre 1910, als das erste große Kraftwerk, Olidan, in Schweden eröffnete wurde, war es zum ersten Mal möglich die Energie von den Wasserfällen zu bezwingen. Das Gebiet wurde elektrifiziert und die industrielle Expansion war nun eine Tatsache. Im Jahre 1916 wurde ein drittes Schleusensystem für Verkehr eröffnet. Nach fast einem Jahrhundert werden immer noch Frachtschiffe und Privatboote durch die Schleusen transportiert. 7

8 Här smakar kallsuparna bättre Vänern är Sveriges största sjö och Europas tredje största och bjuder Vänersborg på en 10 mil lång kuststräcka. Här hittar du några av landets mest paradisiska och långgrunda sandstränder där du kan njuta av strandliv och bad i renaste sötvatten. Mitt inne i centrala Vänersborg hittar du en av de populära badplatserna, Skräcklan. Och ca 3 km norr om stan ligger härliga Ursand, där man även kan campa, grilla, leka på den stora lekplatsen och spela äventyrsgolf. Nordkroken i Vargön och Gardesanna på Vänersnäs är två andra välbesökta och barnvänliga badstränder. För de som är sugna på vattenrutschbanor, bastu och bubbelbad ligger äventyrsbadet Vatten palatset alldeles intill gästhamnen i Vänerparken. Känga eller Cykel? Utmed Vänerns kant finns en hel del fina vandringsleder och motionsspår. Och för dig som hellre tar cykeln finns flera vackra cykelleder, både längs Vänern och Göta Älv. Cykelkartor finns att köpa hos oss på turistbyråerna. Om du inte har din egen cykel med dig, kan du hyra på turistbyråerna. Dags för ett rejält nappatag Man kan inte nämna Vänern utan att berätta om sötvattensfisket, som erbjuder både spänning och kontemplation och lockar fiskare från både när och fjärran. Trollingfiske efter lax och öring är mycket populärt. Gädda, gös och abborre är andra fiskar man gärna får på kroken här. I Vänern behöver du inget fiskekort, men det finns så klart regler och bestämmelser att hålla sig till. Fulla segel i sydväst Älskar du båtliv har du kommit rätt, här är det inte frågan om vad man kan hitta på utan vad du vill hitta på. Paddla kajak mellan skärgårdens alla småöar. Totalt finns det hela öar i Vänern så det är bara att välja ut en, hoppa iland och ta en välförtjänt paus med fika. Många kommer också med egen båt och passerar både Trollhättan och Vänersborg på vägen mellan Västerhavet och Östersjön. För er kan vi erbjuda flera fina gästhamnar, både i centrum och lite utanför stan. Har man ingen egen båt kan man följa med en utflyktsbåt för att få uppleva en riktig slussning i Trollhätte kanal en spännande och intressant upplevelse. Mer om södra Vänern hittar du på Vänern Våra gästhamnar Spiköns gästhamn, Trollhättan Gästhamn i centrum, mellan klaffbron och järnvägsbron. Ca platser med förtöjning vid boj. Ny servicebyggnad, el/vatten, lekplats i Skrotnisseanda. Gästhamnen Åkerssjö, Trollhättan Gästhamnen Ca 15 platser vid Åkerssjö, övre slussen, Trollhättan med tillgång till el/vatten/ Ca dusch/wc. 15 platser Vid vid nedersta övre slussen, slussen med ligger tillgång Åkersvass till el/vatten/ där man dusch/wc. också kan förtöja, Vid nedersta dock inga slussen faciliteter. ligger Åkersvass där man också kan förtöja, dock inga faciliteter. Vänersborgs Gästhamn och Marina Vänersborgs Fullservice marina Gästhamn med och 200 Marina platser - belägen varav 80 mitt är gästplatser, i centrum. Fullservice Blå Flagg-status marina på med gångavstånd 200 platser in varav till centrum. ca 100 är Förtöjning gästplatser. Grönskyltade vid bom, långsides gästplatser eller i finns aktern. också Tillgång i hamnen. till el/vatten/wifi. Förtöjning vid bom, Här finns långsides marinbutik eller i aktern. och bränsle Tillgång samt till ställplatser el/vatten/wifi. för husbilar. Här Tfn: finns båttillbehör, 09, båtlyft, motorservice, bränsle, vinterförvaring samt ställplatser för husbilar. Tel +46(0) Förhandsbokning Grönviks gästhamn, möjlig Vänersborg Skyddad hamn inom Ursands fritidsområde söder om fyren Grönviks med 38 platser gästhamn, med ankarförtöjning. Vänersborg Skyddad hamn inom Ursands fritidsområde söder om fyren med Gästhamnen 38 platser Sikhall, med ankarförtöjning. Vänersborg Relativt skyddad hamn med 15 gästplatser och viss service Gästhamnen tillgång till toalett/wc, Sikhall, Vänersborg sopstation och färskvatten. Ett Relativt härligt strandbad skyddad hamn ligger med vid 15 campingen gästplatser ca och 500 viss m norr om servicetillgång hamnen. till färskvatten, WC, sopstation och latrintömning. Ett härligt strandbad ligger vid campingen ca 500 m norr om hamnen. För mer information om våra kanaler till och från Vänern För mer information om våra kanaler till och från Vänern Dalslands kanal Trollhättekanal Götakanal 8

9 Sol, vind och Vänern. Ta ett dopp i dricksvatten! Lake Vänern is Sweden s largest lake and the third largest in Europe and gives Vänersborg a 100 kilometer long coastline. Here are some of the most beautiful sandy beaches in Sweden and you can enjoy swimming in the cleanest freshwater. It is a paradise for anglers and boat lovers. There are also many nice hiking trails and jogging tracks along the shores of Lake Vänern. And for those who prefer to bike, there are several beautiful bike trails, both along Lake Vänern and the Göta River. Bicycle maps are available from us at the tourist offices. We also rent bikes if you do not have your own with you. Der Vänersee ist der größte See Schwedens und der drittgrößte in Europa. Die 100 Kilometer lange Küstenlinie, die Vänersborg umgibt, ist optimal. Hier sind einige der schönsten Sandstrände Schwedens und Sie können das Schwimmen, im saubersten Süßwasser genießen. Es ist ein Paradies für Angler und Boot-Liebhaber. Am Vänersee entlang gibt es viele schöne Wanderwege und Joggingstrecken. Und für diejenigen, die bevorzugen mit dem Fahrrad zu fahren, gibt es viele wunderschöne Radwege, sowohl dem Vänersee als dem Göta-Fluß entlang. Fahrradkarten sind bei uns in den Tourismusbüros erhältlich. Wir haben auch Fahrräder zu vermieten, wenn Sie nicht Ihr eigenes dabei haben. 9

10 Fall och sluss Vatten i fallen Maj, juni och september: lördag kl. 15 Juli och augusti: dagligen kl. 15 Fallens Dagar, juli kl. 12, 14, 16, 18, 20 samt 23 med belysning Release of Water. May, June and September: saturdays at 3:00 pm July and August: daily at 3:00 pm The Days of the Waterfalls, July 17 to noon, 2, 4, 6, 8, and 11 pm, with lights 10 Das Wasser wird den Wasserfall heruntergelassen. Mai, Juni und September: samstags um 15:00 Uhr. Juli und August: täglich um 15:00 Uhr Die Tage des Wasserfalls, 17. bis 19. Juli. um 12, 14, 16, 18, 20 und 23 Uhr (mit Beleuchtung) Vatten i fallen kl. 15 lördagar maj, juni, september dagligen juli och augusti

11 Kraft för stora och små Fall- och slussområdet bjuder inte bara på ett dramatiskt landskap format av uråldriga naturkrafter, utan också ett industriminne i världsklass fullspäckat med spännande historier, kultur och upplevelser för både stora och små. Det som barnen kanske minns allra mest från fall- och slussområdet är de häftiga fallen när vattnet forsar ut med full kraft och skapar ett öronbedövande dån, men allra mest poppis är nog ändå linbaneturen, alla glassar, besöket på Innovatums science center och Saab Car Museum. Inte långt från fall- och slussområdet ligger också Arena Älvhögsborg med sina pooler, rutschkanor, utomhusbassänger, klätterväggar och hopptorn där brukar barn i alla åldrar trivas och ha riktigt kul. Båtturer, god mat och lite romantik Men man behöver inte gilla glass, tekniska expe riment och höga höjder för att trivas i de här kvarteren. Ta en båttur på kanalen och upplev en slussning med M/S Elfkungen, gå med på en guidad tur i Olidan kraftstation, Sveriges första elektriska kraftstation, njut av de omtalade räkmackorna på Slusscaféet eller unna dig en lunch eller middag det finns många restauranger att välja bland. Är du sedan det minsta romantiskt lagd får du inte missa den vackraste av alla stigar Kärlekens stig. En fullständig lista på alla vandringsleder i området finns att få hos oss på turistbyrån och på Smedjan, Konsthallen och Kanalmuseet Ett bra komplement till ett besök vid slussarna är att besöka Kanalmuseet. Där finns bland annat en smedja och en snickarverkstad som är återkonstruerade från 1800-talet och utrustning från arbetet kring slussarna. En annan smedja som är väl värt ett besök är NOHAB smedjan där du får uppleva en autentisk arbetsmiljö från förr. På Innovatumområdet finns också Trollhättans Konsthall som förutom spännande konst bjuder på gratiskonserter på söndagar under sommaren, vilka brukar vara väldigt uppskattade. The waterfall and lock system offers not only a dramatic landscape shaped by ancient forces of nature, but also a world-class industrial relic - packed with exciting stories, culture and experiences for both young and old. You can take a boat trip on the canal, go on a guided tour of Olidan, Sweden s oldest hydroelectric power station still in use, pay a visit to the Canal Museum the NOHAB smithy, Innovatums science center, the Trollhättan Art Gallery, or maybe take a ride in the cable car? But, you do not have to like technology and high altitudes in order to thrive here. There are many beautiful walking and bike paths, and if you are longing for a nice meal, there are many fine restaurants to choose from. Tider för slussning kl Mer info Der Wasserfall und die Schleusen bieten nicht nur eine dramatische Landschaft, von alten Kräften der Natur geprägt, sondern auch eine einzigartige Industrie reliquie, mit spannenden Geschichten, Kultur und Erlebnisse für Jung und Alt. Sie können eine Bootsfahrt auf dem Kanal oder eine Führung durch Olidan, das älteste Kraftwerk Schwedens mitmachen. Sie können auch dem Kanalmuseum, die NOHAB Schmiede, das Innovatums science center, dem Saab Car Museum oder die Kunstgallerie in Trollhättan einen Besuch abstatten. Vielleicht wollen Sie mit der Seilbahn fahren, um eine wunderschöne Aussicht über Trollhättan zu bekommen? Sie müssen nicht unbedingt auf Technologie stehen, um es hier zu mögen. Es gibt viele schöne Wander- und Radwege, und wenn Sie Lust auf gutes Essen haben, gibt es eine große Auswahl an Restaurants. 11

12 Halleberg och Hunneberg Platåberg Det finns inga berg som de unika platåbergen Halle- och Hunneberg. De båda tvillingbergen som även bildar Västsveriges enda ekopark bjuder på den ena fantastiska djur- och naturupplevelsen efter den andra. Här finns så mycket att uppleva för både stora och små att har du väl en gång varit här vågar vi nästan lova att du vill komma tillbaka för att upptäcka ännu mer. Spana efter Skogens konung Floran och faunan på Halle- och Hunneberg är unik inte bara för Västra Götaland utan för hela Sverige. Lika unik är också bergens historia. Men mest kända är de som Älgens berg, eftersom Sveriges kungar har jagat här sedan Idag är det fortfarande kungen och hans gäster som jagar älg här, men annars är det mesta förändrat. Idag är bergen ett turistmål och ett viktigt friluftsområde för människor som bor häromkring. Starta här För dig som inte varit här förut är Bergag ården uppe på Hunneberg en bra utgångspunkt här hittar du all information du behöver för att ge dig ut på egna eller guidade upptäcktsfärder. Det är också på Bergagården som du hittar Kungajaktmuseet Älgens Berg och r estaurang & café Spiskupan båda väl värda ett besök eller flera. På Bergagårdens gårdsplan finns även ett grillhus med tre kolgrillar under tak kol från kolmilan på Hunneberg finns att köpa bland annat på Spiskupan. Vill du hellre göra upp en vedbrasa finns flera eldstäder att välja på hur mysigt som helst! 16 vandringsleder och 10 sjöar Här finns 16 olika leder att välja bland, förbi trolska sjöar, gammelskog, mossar, vackra utsiktsplatser och historiska miljöer. Från Kungajaktmuseet utgår även flera motionsspår och en naturstig för rörelsehindrade. Med en vandringskarta som finns att köpa på museet kan du upptäcka och utforska på egen hand eller så kan du gå tillsammans med museets certifierade naturguider i bergens orörda naturlandskap. För dig som gillar att fiska finns flera sjöar som är upplåtna till allmänheten här uppe nappar gäddan och abborren, men även regnbåge och röding! Guldskatter, rasbranter och unik fauna 12

13 Kungajaktmuseet Älgens Berg Kungajaktmuseet Älgens Berg är ett spännande upplevelsecentrum för både barn och vuxna. Här får du lära dig om livet på de unika tvillingbergen, om dess dramatiska geologi med hisnande rasbranter, fängslande kulturhistoria, skogens konungar och den traditionella kungajakten, fantastisk natur och Vittene guldets glänsande prakt. Det här får du bara inte missa! Spännande Älgsafari Att följa med på älgsafari är en upplevelse utöver det vanliga. Under en vandring eller safari med buss kan man se älgen beta vid skogsbrynet och ta del av djurens liv på Hunneberg. Åker du på älgsafari ingår det ett besök på Kungajaktmuseet och vid elden i storkåtan utanför bjuds på tunnbrödswraps med älgkorv och lingondryck. Vid hjort- och bäversafaris upptäcker man djuren till fots. Hör hjorten bröla och fascineras av bävern som arbetar flitigt vid sin hydda. Kottegolf och Troll Längs promenadvägen runt Bergagården hittar du tavlor som berättar om skogens alla trädslag och dess invånare. Och har du tur kan du träffa på troll som hittar på en massa kul uppe i skogen bakom Kungajaktmuseet. Där kan du även spela kottegolf, promenera utefter Viltslingan eller hjälpa Olfar att rädda skogen i det Lilla Skogsäventyret en spännande upplevelse för hela familjen! There are no mountains like the unique table mountains of Halle-Hunneberg! The mountains form the only ecopark in western Sweden. The flora and fauna of Halle-Hunneberg is unique - not just for Västra Götaland but for all of Sweden. Equally unique is the mountain s history. But most famous are the mountains for the large population of elks. The Swedish kings have hunted elks here for generations. Today, the mountains have become a popular tourist destination, with elk safaris, and an important recreational area for people around here. There are 16 different walking and hiking trails to choose from. Bergagården and The Royal Hunt Museum Elk Hill is a good starting point. Es gibt keine Berge wie die einzigartigen Tafelberge Halle-Hunneberg! Halle-Hunneberg ist heute der einzige Ökopark in Westschweden. Die Flora und Fauna ist einmalig - nicht nur für Västra Götaland, sondern für ganz Schweden. Ebenso einmalig ist die Geschichte der Berge. Halle- Hunneberg ist vor allem als die Berge der Elche bekannt. Die schwedischen Könige haben hier seit Generationen Elche gejagt. Heute sind die Berge eine beliebte Touristendestination - mit Elchsafaris - und zugleich ein wichtiges Naherholungsgebiet für die Menschen, die hier in der Umgebung wohnen. Es gibt 16 verschiedene Wanderwege zur Auswahl. Bergagården und das Königliche Jagdmuseum Elch Berg ist ein guter Ausgangspunkt. 13

14 Evenemang vår och sommar Melodifestivalvinnaren Måns Zelmerlöv kommer till Trollhättan på Fallens dagar 17 juli Ostindiefararen hamnstopp i Vänersborg 3-5 juli 14

15 Evenemang vår/sommar April 11 Näringslivsgala, Arena Vänersborg Vbg 17 Queenie Remember Wembley Thn Bomässa, Arena Vänersborg Vbg 18 Musik Direkt musiktävling för ungdomar. Regionfinal Vbg 24 Kulturspektakel, musik sång och dans, i Vänerparken Vbg 25 Rigoletto, Göteborgsoperan på tältturné Vbg Bikedagar, MC-festen nr ett Thn Maj 2 Den Blå Natten. Ljusinstallationer, musik och mycket mer Thn 2-3 Mathantverkssafari, Halltorps Mejeri och Fristorps gård Thn/V. Tunhem 5 Forum för poesi och prosa Thn 7-9 Internationell matmarknad i City Thn 7-10 Trollhättans TIDIG MUSIK-dagar Thn 9 Arbetslivsmuseernas Dag på Innovatumområdet Thn 12 VårRuset passar alla tjejer - gammal som ung Vbg Musikveckan i Vänersborg Vbg 28 Allsång i Plantaget Vbg 30 Spring Craft, uppvisning av smide i den gamla Smedjan Thn Juni 4 Allsång i Plantaget Vbg 4-7 Aqua Blå, Vatten- och Visfestival Vbg 5-7 Saabfestival Thn 6 Nationaldagsfirande på flera platser Thn/Vbg 6 Butler s Triathlon, Sveriges största motionstriathlon Thn 6-7 Nordea Tour Future Series Silfvershiöldspokalen, Koberg Thn 6-7 Nationell hundutställning, Restad Gård Vbg 11 Allsång i Plantaget Vbg 18 Allsång i Plantaget Vbg SUM-SIM - SM i ungdomssim. En av Sveriges största tävlingar inom simsporten, Arena Älvhögsborg Thn New Wines ekumeniska sommarkonferens Vbg 28 Musik i Konsthallen Thn Juli 3-5 Ostindiefararen. Hamnstopp i Vänersborg Vbg 4 Vicious Rock, Folkets Park Thn 7 Älgens dag på Hunneberg Vargön 7-8 SM-tävling i golf far & son, Onsjö Golfbana Vbg Fallens Dagar Sveriges äldsta stadsfestival Thn 17 Måns Zelmerlöw. Konsert på Fallens Dagar Thn 18 Stockholm Street festival Thn Onsjö Golfvecka Vbg 25 Diggiloo Sveriges största sommarturné, Sanden Vbg 28 Allsång på Forngården Thn 30 Västgötastämman - dragspel, Ursands camping Vbg Augusti 1-2 Västgötastämman - dragspel, Ursands camping Vbg 4 Allsång på Forngården Thn Alliansloppet Världens största tävling för rullskidor Thn Aurora Classic Festival Thn/Vbg Konstutställningar Konsthallen Trollhättan Vi är romer Möt människorna bakom myten 1 mars-15 maj Viktor Korneev Silent sound of human nature 5 juni-23 augusti Rony Lutz - illustratör (Saab ) 5 juni-23 augusti Vänersborgs Konsthall Vänersborgssalongen maj-5 juni Ulla Forsell, Ahlin & Lehtonen 13 juni-22 augusti Vänersborgs Museum Det långsamma resandets tid 21 februari-30 augusti Återkommande evenemang Trollhättan Maj-aug Första onsdag Månadsmarknad Maj-juni Lördagar Vatten i Trollhättefallen Juni-aug Onsdagar Veteranbilsträff, slussarna Juni-aug Söndagar Musik i Konsthallen 28 juni- 23 augusti, ej 19 juli (Fallens Dagar) Juli-aug Dagligen Vatten i Trollhättefallen Vänersborg Maj-aug Sista måndag Månadsmarknad Maj-aug Torsdagar Nostalgifordonsträff, Restad Gård 21 maj-10 september Juni-aug Onsdagar Bilbingo på Sanden 3 juni-5 augusti Aug Söndagar Bilbingo på Sanden 16 augusti- 27 september 15

16 Evenemang höst och vinter Handla Vilt Naturligtvis Julmarknad Hunneberg 6-8 Nov Slussdagen Familjedag i Slussområdet Trollhättan 5 Sep 16

17 Evenemang höst/vinter September 2 Veteranbilsträff Bergagården Hunneberg Vargön 3 Nostalgifordonsträff för hela familjen, Restad Gård Vbg 4-6 Trollhättan Hockey Trophy Ladies Edition Thn 5 Slussdagen familjedag i slussområdet Thn 5-6 Bergens Dagar på Ekopark Halle-Hunneberg Vargön 5-6 Mathantverkssafari, Halltorps Mejeri och Fristorps gård Thn/V. Tunhem 10 Nostalgifordonsträff för hela familjen, Restad Gård Vargön Älvkultur konstvandring i Götaälvdalen Oktober 3 Äpplets dag, Fristorps gård V Tunhem 10 Höstmarknad Thn 24 Oktobermarknad Vbg 24 Poesifestival med spännande författare och poeter Thn Aurora Væni Concerts, 27 oktober-1 november Vbg/Thn November 1 Aurora Væni Concerts Vbg/Thn 6 Stefan Andersson, härlig musik och fina berättelser Thn 6-8 Handla Vilt NATURLIGTvis - Julmarknad Hunneberg Vargön 7 Munskänkarnas vinmässa, Sveriges största ideella vinmässa Thn 14 Modelltågmässa på Innovatums science center Thn Julmarknad på Kobergs slott Thn Novemberfestivalen. Arena för ung svensk film. 20-årsjubileum för SM i kortfilm för unga Thn 28 Julmarknad Vänersborgs museum Vbg Julmarknad Handkraft Thn December 5 Tomteparad och Julmarknad Brålanda 6 Storgatans julmarknad Thn 15 Månadsmarknad Vbg 31 Nyårsfirande Fisketorget Vbg 31 Nyårsfirande vid fallen med fyrverkeri och belyst fallpåsläpp Thn Konstutställningar Konsthallen Trollhättan Öppen Salong september-4 oktober Ännu ej fastställd 17 oktober-20 december Vänersborgs Konsthall Namibiska konstnärer 9 september-17 oktober David Svensson 24 oktober-28 november Jill Lindström, 5 december-16 januari 2016 Återkommande evenemang Trollhättan Sep Lördagar Vatten i Trollhättefallen Sep-dec Första onsdag Månadsmarknad Vänersborg Sep-nov Sista måndag Månadsmarknad 17

18 MAESTRO KURT MASUR Aurora Classic Festival Augusti i Trollhättan/Vänersborg Maestro Kurt Masur på Auroras 10-års jubileum! - Music Director Emeritus of the New York Philharmonic - Former Music Director of the Orchestre National de France in Paris Aurora Væni Concerts 27/10-1/11 i Vänersborg/Trollhättan Tanya Becker, Yair Kless - Violin, Tatjana Masurenko - Viola, Ivan Monighetti, Per Nyström - Cello, Vanessa Latarche - Piano, Yehuda Gilad - Klarinett Info och biljetter: 18

19 FESTIVAL MUSIK FRÅN FLERA SCENER VISFESTIVAL MAT & DRYCK i Vänersborg 5-7 juni KNALLAR & UTSTÄLLARE AKTIVITETER FÖR HELA FAMILJEN facebook.com/aquabla FESTIVAL i Vänersborg 5-7 jun 19

20 Aktiviteter Arena Älvhögsborg Upplev ett härligt utebad med 50-meters bassäng, gröna gräsmattor, hopptorn, barnbassänger, lekpark & kiosk. Besöket kan med fördel kombineras med ett träningspass på gym & gruppträning. Experience great outdoor pools, lawns, diving tower, kids pools, playground and kiosk. You can combine your visit to the outdoor pools with a visit to our gym. Geniessen Sie ein Schwimmbad im Freien, mit Rasen, Spielplatz, und Kiosk. Sie können mit Vorteil den Besuch zu unserem Schwimmbad mit einem Besuch zu unserem Fitness-Studio kombinieren. Storgatan 1, Trollhättan +46 (0) Bad Vattenpalatset Många aktiviteter finns såsom vattenrutschbana, vattenpist, utomhusbassäng, virvelkanal och grotta. Koppla av med motionssim, solarier och relaxavdelning. De allra minsta har ett eget barnlandskap. 29-gradigt vatten. Handikapplift. Many activities: waterslides, whirlpool, bubble pools, water jets, a children s area and a relaxation area, A lift for people with disabilities. 29-degree water. Viele Aktivitäten: Wasserrutsche, Whirpool, Wasserjets, eine Kinderlandschaft und eine Abteilung zur Entspannung. Lift für Menschen mit Behinderungen. Das Wasser hat 29 Grad. Vänerparken 1, Vänersborg +46 (0) Bangolf Bangolf på vintern? Inga problem. Kom och spela på en omtyckt inomhusbana i centrala Vänersborg, Hårdton Bangolf. Sommartid är även systeranläggningen Varghyddan i Vargön öppen, som erbjuder bangolf utomhus. Miniature golf indoors in the center city of Vänersborg? No problem. This is where you play all year around. In the summer you can also play outdoors at Varghyddan, located in Vargön. Minigolf drinnen im Winter, in der Stadtmitte Vänersborgs? Kein Problem. Hier können Sie das ganze Jahr spielen. Im Sommer können Sie auch draussen in Varghyddan, Vargön spielen. Edsgatan 24, Vänersborg +46 (0) www7.idrottonline.se/hardtonik-bangolf

21 båtturer Upplev Trollhättan från den vackraste sidan, sjösidan och se staden på ett annorlunda sätt. Chartrade resor kan även arrangeras under större delen av året. Café och restaurang ombord. Experience Trollhättan from the most beautiful side the seaside and get a different view of the town. Chartered trips can be arranged during most of the year. Café and restaurant onboard. Erleben Sie Trollhättan von seiner schönsten Seite - vom Kanal - und Sie werden eine ganz andere Aussicht bekommen. Gebuchte Touren können fast das ganze Jahr organisiert werden. Café und Restaurant an Bord. +46 (0) Bäversafari i Ekopark Tillsammans med en certifierad naturguide tar vi oss fram till fots för att ta del av bäverns liv i Ekopark Halle-Hunneberg. Start vid Kungajaktmuseet Älgens Berg. Ca 3 timmar inklusive fika. Förbokning krävs. Together with a licensed nature guide we hike through the forest to learn more about the life of the beaver. Start: The Royal Hunt Museum Elk Hill. Length: approx. 3 hours including a coffee break. Reservation required. Mit einem Naturführer zusammen laufen wir durch den Wald, um das Leben des Bibers kennenzulernen. Beginn: Das Königliche Jagdmuseum Elch Berg. Bitte im Voraus reservieren. Hunneberg 121, Vargön +46 (0) Cykeltur med guide Cykeltur i Trollhättan och Vänersborgs vackra omgivningar. På turistbyrån finns information om datum och tider. Svensktalande guide. Guided bicycle city tours in the beautiful surroundings of Trollhättan and Vänersborg. Information about dates and times provided by the Tourist center. Swedish-speaking guide. Fahrradrundfahrten in der wunderschönen Umgebung von Trollhättan und Vänersborg. Das Fremdenverkehrsamt informiert über Tag und Zeit. Schwedisch-sprechender Fremdenführer. +46 (0) , +46 (0) Cykla Här genomkorsas de nationella cykellederna Sverigeleden, Västgötaleden och Dalslandsleden. Välj färdiga paket eller utforma egna. Njut av kanalen, fall- och slussområdet och Halle-Hunneberg. Hyr cyklar på turistbyråerna. Sweden s national bicycle paths, Sverigeleden, Västgötaleden, and Dalslandsleden converge here. Choose different package deals or design your own tour. Rent a bike at the tourist office. Die Fahrradwege Sverigeleden, Västgötaleden und Dalslandsleden kommen hier zusammen. Sie können sich verschiede Paketlösungen aussuchen. Fahrräder mieten Sie im Fremdenverkehrsbüro. Dramatiserade vandringar Under våren och sommaren arrangeras dramatiserade vandringar i Vänersborg. Bl.a. bjuds det på vandring i Birger Sjöbergs och Blomsterkungen Linnés fotspår, musikalisk vandring och historiens vingslag i Residenset. Dramatized hikes with different themes during the spring and summer in Vänersborg. Swedish-speaking guide. Im Frühjahr und Sommer, dramatisierte Wanderungen i Vänersborg. Schwedisch-sprechender Fremdenführer. Fiskekort Halle-Hunneberg Ekopark Halle-Hunneberg är ett omtyckt fiskeoch friluftsområde. Här kan man fiska efter abborre, gädda eller inplanterad regnbåge. Fiskekort gäller. Ecopark Halle-Hunneberg is a popular place for fishing and outdoor life. Here, you can fish for perch, pike or Rainbow trout. Fishing license is required. Halle-Hunneberg ist ein beliebter Platz für Angler: Hier können Sie Barsch, Hecht und Forelle kriegen. Anglerkarte ist erfoderlich. Åkerssjövägen 10, Thn, Järnvägsbacken 1C, Vbg +46 (0) , +46 (0) (0) (0)

22 Friskis&Svettis En ideell förening med ett brett utbud av träning. Vi har stort gym och en mängd olika gruppträningspass att erbjuda. T.ex. spinning, IW, cirkelfys, jympa och löpning. Gratis utejympa och crossträning sommartid. A non-profit organization with a wide range of training options. We have a large gym and a variety of Group exercise classes to offer. Free outdoor training during the summer. Ein gemeinnütziger Verein, der eine breite Palette von Trainingsmöglichkeiten anbieten kann. Wir haben einen grossen Fitnessraum. Im Sommer, freies Training draussen. Gokart Kom och upplev fartkänsla! Här erbjuds en av Sveriges största inomhushallar med en bana som har både fullfartskurvor, lång raksträcka och hårnålar. Kom och prova gokarts eller Fiddys. Do you want to set off at full speed? We offer one of Sweden s largest indoor go kart courses. It has challenging curves and long straight stretches. Come and try it out and at the same time try the Fiddys. Wenn Sie rasendes Tempo erleben wollen, dann sind Sie hier richtig! Wir bieten die einzige im Hause Gokartbahn Schwedens an. Sie ist sehr anspruchsvoll mit schwierigen Kurven. Probieren Sie mal! Åkerssjövägen, Trollhättan +46 (0) Golf Koberg GK Banan finns vid Kobergs Slott utmed Vanderydsvattnets stränder. En av Västsveriges vackraste banor med storslagen natur, lättvandrad och passar alla golfare. Avnjut en måltid med härlig utsikt över banan och sjön. Vår personal finns där för dig. Located nearby Koberg Castle along the shores of Vanderydsvattnet. The course is one of the most beautiful ones in western Sweden and easy to walk through, and fits all golfers. Der Klub ist in der Nähe vom Schloss Koberg, am Vanderydsvattnet entlang, gelegen. Er ist einer der schönsten im westlichen Teil Schwedens. Stora Ekeskogen 2, Sollebrunn +46 (0) Golf Onsjö GK En komplett golfanläggning med 18 spännande hål, en korthålsbana med 9 hål, puttinggreener, övningsområden, restaurang, golfshop med brett sortiment, drivingrange och en underbar natur vid Göta älv. A complete golf course with 18 exciting holes, a short course with 9 holes, putting greens, practice areas, a restaurant, a golf shop with a wide assortment and a driving range. Beautiful scenery. Eine komplette 18-Loch Golfanlage, mit einer 9-Loch Kurzbahn, mit Putting Greens und Driving Range. Restaurant und Golfgeschäft. Naturschöne Natur. Kajakpaddling Friluftsfrämjandet i Vänersborg erbjuder kajakpaddling på onsdagskvällar hela sommaren. Start vid kajakhuset på Sanden. 10 kajaker finns för uthyrning. Anmälan på kajakmobilen +46 (0) Medtag ombyte och fika. Friluftsfrämjandet in Vänersborg offers a kayak course on Wednesday evenings during the summer. Start at the kayak house at Sanden. Registration on the kayak mobile : +46(0) Friluftsfrämjandet in Vänersborg bietet Mittwoch Abends während des Sommers einen Kajakkurs an. Start beim Kajakhaus in Sanden. Registrierung unter der folgenden Nummer: +46(0) Kajakguiderna Kajakguiderna hyr ut och säljer kajaker med utrustning. Även kurser och turer med instruktör och guide. The Kajakguiderna rent and sell kayaks with equipment. Also available are courses and trips together with an instructor or guide. Kajakguiderna vermieten und verkaufen Kajaks mit Ausrüstung. Wir bieten auch Kurse und Tours mit Fremdenführer an. Onsjö, Vänersborg +46 (0) (0) , +46 (0)

23 Motionspalatset För den som vill gästträna och ha en aktiv semester så erbjuds lustfylld och effektiv träning i inspirerande miljö på våra två anläggningar i Vänersborg; Vänerparken och Quality Hotel. Active vacation? We offer an inspiring setting for effective training in either one of our two facilities in Vänersborg, Vänerparken and Quality Hotel. Wollen Sie Ihren Urlaub aktiv gestalten? Wir können Ihnen effektives Training, das auch Spass macht in unseren zwei Anlagen Vänerparken und Quality Hotel anbieten. Vänerpaken 1, Vänersborg +46 (0) Innovatums science center Roligt för hela familjen! Här finns 4400 m2 utställningar, experiment och upptäckarglädje. Du kan prova, känna, lära och leka bland historiska lok och ultramodern teknik. Massor av olika aktiviteter varje dag! A perfect attraction for the whole family to enjoy! Vast amounts of exploration and pure fun. Our exhibitions are home to an array of exciting hands-on activities and fun experiences. Das perfekte Ausflugsziel für die ganze Familie! Hier könnt ihr zwischen historischen Lokomotiven und ultramoderner Technik experimentieren, entdecken und spielen. Åkerssjövägen 16, Trollhättan +46 (0) Segelflyg Prova på segelflyg en upplevelse i det blå! Se Trollhättan och Vänersborg från ovan. En verklig upplevelse där man får möjlighet att tillsammans med erfaren flyglärare själv spaka flygplanet. Why not try gliding an experience way up in the blue! Watch Trollhättan and Vänersborg from above. You will have the opportunity, with an experienced flying instructor, to maneuver the plane yourself. Probieren Sie das Segelfliegen! Schauen Sie Trollhättan und Vänersborg von oben an! Sie werden sogar die Möglichkeit haben, zusammen mit ihrem Fluglehrer, das Flugzeug selbst zu steuern. +46 (0) Guidad tur i slussområdet Guidad tur i det vackra slussområdet berättar historien om slussarna. Gratis. Utgår från Kanalmuseet 22 juni-23 augusti kl. 11, 13 och 17. Bokning grupper vid andra tider, Free guided tour in the beautiful lock area during which the history behind the locks is told. Start: The Canalmuseum June 22 - Aug 23 at 11, 13 and 17. Group reservations folkuniversitetet.se Freie Führung durch das schöne Schleusengebiet. Sie werden über die Geschichte des Kanals erfahren. Start: Das Kanalmuseum 22 Juni-23 August um 11 Uhr, 13 Uhr und 17 Uhr. Åkersbergsvägen, Trollhättan +46 (0) , +46 (0) Storegårdens Kuriosabod Storegårdens Kuriosabod är en antikhandel i centrala Vänersborg. Här finns ett stort sortiment av möbler, glas, porslin, gamla dörrar, fönster och beslag. Dessutom finns en mängd olika lampor från antika kristallkronor till fotogenlampor. Storegårdens Kuriosabod is an antique shop in the center of Vänersborg. We have a large assortment of furniture, glassware, china, old doors and windows. In addition, there are a variety of lamps. Storegårdens Kuriosabod ist ein Antiquitätengeschäft in der Stadtmitte Vänersborgs. Wir haben eine grosse Auswahl an Möbeln, Glas, Porzellan, alte Türen und Fenster. Ausserdem gibt es viele Lampen. Parallellgatan 4, Vänersborg +46 (0) Vänersborgs Gästhamn & Marina Vänersborgs Gästhamn och Marina hyr ut och säljer mindre båtar för bad och fiske vid marinan Vänersborg. Öppettider: se vår hemsida Vänersborg s Harbor and Marina rents and sells smaller boats for swimming and fishing at the Marina Vänersborg. Opening hours: please visit our homepage. Vänersborg s Hafen und Marina vermietet und verkauft kleinere Boote zum Schwimmen und Angeln in der Marina Vänersborg. Öffnungszeiten: schauen Sie bitte auf unserer Homepage. Vänerparken 12, Vänersborg +46 (0)

24 Vatten i Trollhättefallen Detta skådespel med l vatten per sekund är verkligen mäktigt. Upplev detta maj, juni och september lördagar kl 15. Juli och augusti dagligen kl. 15. Fallen i belysning kl. 23 på Fallens Dagar samt nyårsafton kl. 24 är fantastiskt! It is literally a powerful event when liters of water per second is released into the old river gorge on Saturdays at 3pm during May, June and September. During July and August this is a daily event at 3pm. During the waterfestival Fallens Dagar in July daily illumination of the waterfalls at 11 pm. Erleben Sie die Kraft, wenn Liter Wasser pro Sekunde losgelassen wird! Im Mai, Juni und September jeden Samstag um 15 Uhr. Im Juli und August täglich um 15 Uhr. Im Juli während des Wasserfests Fallens Dagar täglich um 23 Uhr mit Beleuchtung. Ein tolles Erlebnis! Älgsafari Hunneberg Kvällstur med guide som berättar om älgens och jaktens historia. Vi spanar efter älg. Kvällsmacka vid elden ingår. 2 juli-20 augusti måndagar och torsdagar. Avgår från Trollhättan och Vänersborg Resecentrum. Förhandsbokning. Guided elk safari, Mondays and Thursdays July 2-August 20. We look for elks and enjoy light refreshments in front of an open fire. Departure from Resecentrum in Trollhättan and Vänersborg. Reservations required. Elchsafari - wir halten Ausschau nach Elchen. Ein kleines Abendbrot ist im Preis inbegriffen. Montags und donnerstags 2. Juli-20. August. Abfahrt: Resecentrum in Trollhättan und Vänersborg. Bitte im Voraus buchen. +46 (0) (0) , +46 (0)

25 Upptäcktsfärd i Trollywood Upplev filmdestinationen Trollywood och se var dina favoritfilmer har spelats in. Ladda ner appen och gå på upptäcktsfärd till olika inspelningsplatser. Hitta - Skanna - Titta Premiär Upptäck vår destination till fots med en stor variation av vandringsstigar i attraktiva och spännande miljöer. Välj bland Vänerns kust, Göta älvdalen med fall- och slussområdet, Halle- och Hunneberg eller kanske Pilgrimsleden som går igenom vårt område. Visit the Hydro Power Station Olidan Daily guided tours during the summer. By arrangement during the rest of the year. The tours are free and begin at Insikten, where you can also see the Vattenfall Energy Exhibition. ÅKERSBERGSVÄGEN 9, TROLLHÄTTAN Discover our destination on foot, with its great variety of hiking trails in attractive and exciting environments. Choose from the coast of Lake Vänern, the Göta River with the waterfall and lock area, the Halle- and Hunneberg mountains or perhaps the Pilgrim Trail that runs through our area. Kartor finns på våra turistbyråer Maps are available at the Tourist Office 25

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

turistguide 2013 trollhättan vänersborg

turistguide 2013 trollhättan vänersborg turistguide 2013 trollhättan vänersborg Vänern Fall och Sluss Halle- Hunneberg Trollhättan-Vänersborg 2 Vänern och gästhamnar 4 Lake Vänern / Der Vänersee Halle-Hunneberg 6 Ecopark Halle-Hunneberg / Ökopark

Läs mer

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN VÄLKo VÄLkOMMEN WiLlkommen WiLlk eld Tunré 2015 Dschinn-Fire kommer till Sverige mellan Metallsvenskan 2015 och Eld & Järn i Gruvparken En unik chans för dig som tar hand om historiska platser i järnhistorias

Läs mer

Flen och Katrineholm. Folkets park Husby Oppunda. Långhalsen. 52 Vrenaån. Mårtensvall. Hallbosjön. Nyköping. Fakta

Flen och Katrineholm. Folkets park Husby Oppunda. Långhalsen. 52 Vrenaån. Mårtensvall. Hallbosjön. Nyköping. Fakta Vrena Nyköping Flen och Katrineholm Folkets park Husby Oppunda 631 52 Vrenaån Långhalsen Mårtensvall Hallbosjön Fakta Vrena har cirka 670 invånare. Orten ligger vackert belägen mellan sjöarna Långhalsen

Läs mer

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN. Bäste medarbetare

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN. Bäste medarbetare BÄTTRE ÄN NÅGONSIN Bäste medarbetare Det känns verkligen underbart att se tillbaka på ett fantastiskt framgångsrikt verksamhetsår. Jag är verkligen tacksam och uppskattar det fina arbete ni alla gjort

Läs mer

TURLISTA 2014. M/S Wettervik. Übersichtsprogramm M/S Wettervik. Schedule M/S Wettervik

TURLISTA 2014. M/S Wettervik. Übersichtsprogramm M/S Wettervik. Schedule M/S Wettervik TURLISTA 2014 M/S Wettervik Übersichtsprogramm M/S Wettervik Schedule M/S Wettervik Dagskryssningar Till Stora Hammarsbron Daytours/ Tageskreuzfahrt To Hammarsunds Bridge/ Zur Großen Hammarsundbrüke Måndag-

Läs mer

RES MED BÅT OCH TÅG LÄNGS DALSLANDS KANAL

RES MED BÅT OCH TÅG LÄNGS DALSLANDS KANAL RES MED BÅT OCH TÅG LÄNGS DALSLANDS KANAL 2015 Storholmen Dalslandia Dal-Västra Värmlands Järnväg M/S DALSLANDIA Välkommen ombord! w w w.dalslandia.com M/S STORHOLMEN -Sekelskiftesbåten Välkommen ombord!

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Die Familie 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3.

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. PRODUCENTER: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. Lösungen PRODUCENTER: 1. Vokabeln zur Sendung eher unbekannt schwierig auf dem Lande

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

TURLISTA 2016 M/S Wettervik

TURLISTA 2016 M/S Wettervik TURLISTA 2016 M/S Wettervik Übersichtsprogramm M/S Wettervik Schedule M/S Wettervik Dagskryssning Till stora Hammarsbron Daytours to Hammarsunds Bridge Tageskreuzfahrt Zur Großen Hammarsundbrüke Måndag

Läs mer

ÅNGAREN THOR TURLISTA SOMMAREN 2013

ÅNGAREN THOR TURLISTA SOMMAREN 2013 ÅNGAREN THOR TURLISTA SOMMAREN 2013 Dag/Day Tur/Tour Avgång/Departure Söndag 16/6 Brunchresa till Asa Herrgård 10.00 H* Onsdag 3/7 Helgasjötur 15.30 H* Onsdag 3/7 Slusstur 17.00 Fredag 5/7 Grillkväll inkl.

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Cykla i Roslagen 400 km cykelförslag

Cykla i Roslagen 400 km cykelförslag Cykla i Roslagen 400 km cykelförslag Cycle in Roslagen 400 km of suggested bike rides CYKLA I ROSLAGEN 400 km cykelförslag Roslagen med sin vackra natur, skimrande skärgård och många sevärdheter är fantastiskt

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

Fußball und Skate. Eliteschule - Training - trainieren - Sport - Verein - Fußballerin - laufen - skaten - schwimmen - Fahrrad fahren

Fußball und Skate. Eliteschule - Training - trainieren - Sport - Verein - Fußballerin - laufen - skaten - schwimmen - Fahrrad fahren PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN PROGRAMNUMMER: 68010367007 SÄNDNINGSDATUM: 2015-10-18 Fußball und Skate Vad gillar tyska ungdomar för sporter? Programledare Merih Ugur träffar tjejerna

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

FACTORY OUTLET VÄVERIVISNING MUSEUM RESTAURANG & CAFÉ

FACTORY OUTLET VÄVERIVISNING MUSEUM RESTAURANG & CAFÉ FACTORY OUTLET VÄVERIVISNING MUSEUM RESTAURANG & CAFÉ Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 FACTORY OUTLET Ekelund, Linneväveriet i Horred AB Woven

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

TROLLHÄTTAN VÄNERSBORG

TROLLHÄTTAN VÄNERSBORG TROLLHÄTTAN VÄNERSBORG Besöksguide 2016 MAT INSPIRATION UPPLEVELSER KULTUR Välkommen på upptäcktsfärd. Sol, strand och söta dopp mitt i stan. Eller är du mer intresserad av att experimentera, åka linbana

Läs mer

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds.

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. LOOFTLIGHTER Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. Hur den fungerar Med Looftlighter behöver du aldrig mer använda tändvätska för att tända din grill. Istället används

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde...

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde... SÄNDNINGSDATUM: 2007-11-20 MANUS: DAGMAR PIRNTKE PRODUCENT: KRISTINA BLIDBERG Musik & Co. Programmanus... Ronja,... Hallo und herzlich willkommen zu! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde......

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 21. Mai 2011 Fragen zu den Nachrichten Fußball 1. Wie oft ist die Deutsche Damenmannschaft schon Weltmeister geworden? a) Einmal b) Zweimal c) Dreimal 2. Wie heißt die Trainerin?

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland In der Stadt 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch SÄNDNINGSDATUM: 20130316 Nachrichten auf Deutsch 16. März 2013 Fragen zu den Nachrichten Pass 1. Wofür müssen sich 3.300 junge Menschen in Deutschland entscheiden? a) Für einen Sprache. b) Für einen Pass.

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16 Test nach Kapitel 2 in På svenska! Namn: 1. Ergänze die fehlenden Verbformen, je 0,5 Punkte pro richtige Form! /40 Infinitiv Imperativ Präsens Präteritum Perfekt kosta ha ringa va(ra) köpa springa gå hälsa

Läs mer

Resa Logi Logi - Hitta boende Svenska Tyska Wo kann ich finden? ... ein Zimmer zu vermieten? ... ein Hostel? ... ein Hotel?

Resa Logi Logi - Hitta boende Svenska Tyska Wo kann ich finden? ... ein Zimmer zu vermieten? ... ein Hostel? ... ein Hotel? - Hitta boende Var hittar jag? Fråga om vägen till olika former av boenden Wo kann ich finden?... ett rum att hyra?... ein Zimmer zu vermieten?... ett vandrarhem?... ein Hostel?... ett hotell?... ein Hotel?...

Läs mer

Immigration Bostad. Bostad - Hyra. Ange att du vill hyra någonting. ein Zimmer Typ av bostad. eine Wohnung/ ein Apartment Typ av bostad.

Immigration Bostad. Bostad - Hyra. Ange att du vill hyra någonting. ein Zimmer Typ av bostad. eine Wohnung/ ein Apartment Typ av bostad. - Hyra Tyska Ich möchte mieten. Ange att du vill hyra någonting ein Zimmer eine Wohnung/ ein Apartment ein Studioapartment ein Einfamilienhaus ein Doppelhaus ein Reihenhaus Wie viel beträgt die Miete pro

Läs mer

Vår anläggning Our venue

Vår anläggning Our venue Vår anläggning Our venue WELCOME

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report Person 33 Basic Information 1. Name Jessica Almgren 2. E-mail address: jessicaalmgren@hotmail.com 3. Exchange university York University 4. City Toronto 5. Country Canada 6. First semester of your exchange

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Energy walks. (2016-06-01 till 2015-06-30 Sverige/Skåne)

Energy walks. (2016-06-01 till 2015-06-30 Sverige/Skåne) Energy walks (2016-06-01 till 2015-06-30 Sverige/Skåne) Vandringarna är listade i datumordning baserat på det datumet som de genomförs. Vissa vandringar kräver dock att man anmäler intresse lång tid innan,

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Best Western Stora Hotellet

Best Western Stora Hotellet Best Western Stora Hotellet Best Western Stora Hotellet invigdes redan 1894. Hotellet är beläget mitt i centrala Umeå med utsikt över Umeälven, strandpromenaden och Rådhusparken, endast ett stenkast från

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5 2012-06-29 Offertförslag Ola Falto Chamonix 10 14 mars 2013 Sida 1 av 5 1 2012-06-29 Chamonix, Frankrike Chamonix sägs vara alpinismens födelsestad och här hittar du en härlig mix av de bästa klättrarna,

Läs mer

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Framtidens fordon Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Abstract This essay is about the potential of future transportation methods. Firstly I picked three different transportation methods that has future potential

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid)

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Landsmót 2014 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir FLYG OCH ENTRÉKORT SEK 4.400 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Hekla Travel AB önskar er välkomna

Läs mer

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung trocken beginnen die Regenzeit Viele kleine Zebras werden geboren. zum Beispiel erst ein

Läs mer

Visitor information CHARTS 8 sept 2013

Visitor information CHARTS 8 sept 2013 Visitor information CHARTS 8 sept 203 Experience of Västra Götaland Region, Västarvet Anja Praesto This presentation -Västra Götaland and Västarvet -Target groups and strategies -What do we know about

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18 F18-förbundets årsmöte Lars Linder 1 Agenda 1.Val av justeringsman att justera årets protokoll 2.Val av två rösträknare 3.Fråga ang. mötets behöriga utlysande 4.Val av mötets ordförande och sekreterare

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Sommarscen. i Vänersborg 2015 vanersborg.se/sommarscen

Sommarscen. i Vänersborg 2015 vanersborg.se/sommarscen Sommarscen i Vänersborg 2015 vanersborg.se/sommarscen Sommarscen 2015 i Kulturens Vänersborg På sommaren frodas Kulturens Vänersborg! Här behöver du inte välja mellan sol och bad eller kultur. Här är det

Läs mer

TROLLHÄTTAN VÄNERSBORG

TROLLHÄTTAN VÄNERSBORG TROLLHÄTTAN VÄNERSBORG Besöksguide 2017 MAT INSPIRATION UPPLEVELSER KULTUR Välkommen på upptäcktsfärd. Sol, strand och söta dopp mitt i stan. Eller är du mer intresserad av att experimentera eller lära

Läs mer

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, Bed &Breakfast, hotell, motell och vandrarhem

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, Bed &Breakfast, hotell, motell och vandrarhem Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, Bed &Breakfast, hotell, motell och vandrarhem Good accommodation in Grästorp! Here you find cottages, camping, Bed & Breakfast, hotel, motels and a youth hostel.

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Leroy. Teil 1. A R B E T S B L A D PROGRAMNR / tv1

Leroy. Teil 1. A R B E T S B L A D PROGRAMNR / tv1 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Über den Film/Om filmen 2. Vokabeln zur Sendung und Worterklärungen 3. Ideenkiste (auf Deutsch) 4. Basarbetsblad (på svenska) 1. Über den Film/Om filmen über den Film ist

Läs mer

Muonioälven Översiktskarta

Muonioälven Översiktskarta Översiktskarta 0 2 500 5 000 10 000 Meter Översiktskarta 0 2 500 5 000 10 000 Meter Fiskeregler Innan du ger dig ut på fisketuren ber vi dig uppmärksamma följande villkor och regler. Allmänna villkor

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Das Essen 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium i Riesa.

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook Anne < THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES Design Anne Krook beauty combination Anne är en hel serie hyllor vars grundidé bygger på en fyrkant som kan varieras i ett otal kombinationer. Frihängande

Läs mer

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 OBS! Innehåller värdetalong FABRIKSFÖRSÄLJNING VÄVERIVISNING MUSEUM CAFÉ Välkommen till Ekelundhuset, en butik

Läs mer

Engelska. Inför provet v. 48. Grammatik. Substantiv uncountables s.124. När man översätter meningar där orden ingår ska man använda följande ord:

Engelska. Inför provet v. 48. Grammatik. Substantiv uncountables s.124. När man översätter meningar där orden ingår ska man använda följande ord: Engelska Inför provet v. 48 Grammatik Substantiv uncountables s.124 Vissa substantiv kallas uncountables. Det innebär att man inte kan använda a/an framför dem. Det finns två slags uncountables - de som

Läs mer

Dra streck mellan det tyska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över.

Dra streck mellan det tyska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. DEL 1 HITTA HEM Dra streck mellan det tyska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. Finde zurück nach Hause Wo bin ich Bauernhof Bahnhof rechts Zug Entschuldigung

Läs mer

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... - Introduktion I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... Allmän öppning för en uppsats/avhandling In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich... untersuchen

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Best Western Hotel Botnia

Best Western Hotel Botnia Best Western Hotel Botnia Best Western Hotel Botnia ligger endast sex minuters bilväg från centrum och 1 minut från flygplatsen och ändå bor du nästan på landet, alldeles vid älven. Hotel Botnia står för

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Kurser våren 2016 för barn, ungdomar och vuxna som har en funktionsnedsättning

Kurser våren 2016 för barn, ungdomar och vuxna som har en funktionsnedsättning Kurser våren 2016 för barn, ungdomar och vuxna som har en funktionsnedsättning Kom igång med att röra på dig! I Stockholms stads simhallar tränar vi i liten grupp, max 8 10 personer, och anpassar oss så

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

RES MED BÅT OCH TÅG LÄNGS DALSLANDS KANAL

RES MED BÅT OCH TÅG LÄNGS DALSLANDS KANAL RES MED BÅT OCH TÅG LÄNGS DALSLANDS KANAL 2016 Storholmen Dalslandia Dal-Västra Värmlands Järnväg M/S DALSLANDIA M/S STORHOLMEN Välkommen ombord! www.dalslandia.com -Sekelskiftesbåten Välkommen ombord!

Läs mer

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule ARBETSBLAD PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101546/TV39 KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule Vokabeln und Phrasen (lätt) Wähle 10 von den Vokabeln/Phrasen aus und schreibe

Läs mer

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Inhaltsfragen und Top 5 (röstningsmall) 3. Was meinst du? (ord och uttryck för att diskutera musik) 4. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das Lieblingslied

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Grammatikübungsbuch Schwedisch

Grammatikübungsbuch Schwedisch Grammatikübungsbuch Schwedisch Bearbeitet von Lothar Adelt, Irmela Adelt 1. Auflage 2011. Taschenbuch. 160 S. Paperback ISBN 978 3 87548 578 3 Format (B x L): 14,8 x 21,3 cm Gewicht: 252 g Weitere Fachgebiete

Läs mer

Kvarteret Forskaren Studentbostäder direkt på Campus. (Student housing right on campus)

Kvarteret Forskaren Studentbostäder direkt på Campus. (Student housing right on campus) Kvarteret Forskaren Studentbostäder direkt på Campus (Student housing right on campus) Kreation.se 15-0191 Ett studentboende där allt händer I Växjö är studentlivet samlat på Linnéuniversitets Campus.

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 24. November 2009 Fragen zu den Nachrichten Der Tod von Robert Enke Wer war Robert Enke? 1) Ein Nationaltorwart 2) Ein Politiker 3) Ein Musiker An was litt Robert Enke? 1) An einem

Läs mer

GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER,

GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER, GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER, LJUNGSBRO OCH BERG MED OMNEJD VRETA KLOSTER TURISM - natur och kultur i skön förening UPPLEV GÖTA KANAL! Göta kanal är en av Sveriges största turistattraktioner. Kanalen slingrar

Läs mer

Türkisch für Anfänger

Türkisch für Anfänger Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung verklemmt Du Penner!

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi.

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-14 REPORTER/PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Alltså i början hade jag jättehemlängtan. Jag tänkte hela tiden: Vad gör jag här? Vad håller jag på med?

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer