FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG: Upphandling av Caféverksamhet Naturum Laponia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG: Upphandling av Caféverksamhet Naturum Laponia"

Transkript

1 Laponiatjuottjudus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG: Upphandling av Caféverksamhet Naturum Laponia Poasstaadreassa/Postadress: Laponiatjuottjudus Box Jåhkåmåhkke/Jokkmokk

2 INBJUDAN ALLMÄNT Beställare Bakgrund Upphandlingens föremål och syfte Beskrivning av entreprenadens och uppdragets förutsättningar Uppdragsavtal- Egen risk Avtalsperiod Besittningsskydd Öppettider Kvalitetssäkring Kassa- och betalsystem Café Laponia Administrativa föreskrifter Upphandlingens förfarande Obligatoriska krav (ska- krav) Anbudstidens utgång Anbudets giltighetstid Upplysningar samt visning under anbudstiden Anbudets utformning och innehåll Rättelse och förtydligande av anbud Meddelande om beslut efter anbudsprövning Krav på Anbudsgivaren och tjänsten Krav på anbudsgivaren Skatte- och registreringskontroll Företagspresentation Sanningsförsäkran Kompetens och erfarenhetskrav Ansvarsförsäkring Krav på tjänsten Utbud Vision samiska språket

3 4.2.4 Hyra Anbudsprövning Prövning av anbud Kommersiella villkor Avtal Bilagor Blankett Anbud- Checklista Anbudslämnare och kontaktuppgifter Blankett Sanningsförsäkran

4 INBJUDAN 1. ALLMÄNT 1.1 Beställare Laponiatjuottjudus Box 14, Jokkmokk 1.2 Bakgrund För att förvalta världsarvet Laponia har en ny Laponiaförvaltning Laponiatjuottjudus skapats. Det är en ideell förening av de parter som har största intressen i området: de berörda samebyarna Baste čearru, Gällivare skogssameby, Jåhkågaska tjiellde, Luokta- Mávas, Slakka, Sirges, Tuorpon, Udtja och Unna tjerusj, Jokkmokk och Gällivare kom- muner samt staten genom Länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårdsverket. Laponiatjuottjudus har successivt byggts upp från 2012 och från 2013 tog organisationen över förvaltningsuppdrag från bland annat Länsstyrelsen. Hur förvaltningsarbetet skall bedrivas framgår av en av parterna beslutad förvaltningsplan och en skötselplan. Förvaltningsplanen för Laponia omfattar alla mark- och vattenområden inom världsarvet Laponia. Skötselplanen och föreskrifterna gäller enbart för Sarek, Pad- jelanta/badjelánnda, Muddus/Muttos, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke, Stubbá samt Sjávnja/Sjaunja. Skötselplanen och föreskrifterna gäller inte för Sulitjälbmáområdet, Ráhpaäno suorgudahka (Lájtávrredeltat) och Tjuoldavuobme eller den del av Huhttán- Gábles/Kvikkjokk- Kabla som ingår i Laponia. Skötselplanen och föreskrifterna gäller inte heller för privat ägda fastigheter som inte omfattas av reservatsbesluten. Inom Laponia finns mindre områden med privatägd mark i Sjávnja/Sjaunja, Stubbá och i Ráhpaäno suorgudahka (Lájtávrredeltat) I Laponiatjuottjudus uppdrag ingår bland annat att driva verksamheten av Naturum La- ponia i Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet 1.3 Upphandlingens föremål och syfte Syftet med caféverksamhet vid Naturum Laponia är att skapa ett attraktivt café med tyd- lig profil som representerar världsarvet Laponia och passar in i Laponiatjuottjudus övriga verksamhet. Laponiatjuottjudus inbjuder därför till anbudsgivning för drivandet av caféverksamhet. 4

5 Förfrågningsunderlaget är uppdelat i följande avsnitt: 1. Allmänt 2. Beskrivning av entreprenaden och uppdragets förutsättningar 3. Administrativa föreskrifter 4. Krav på anbudsgivaren och tjänsten 5. Anbudsprövning 6. Kommersiella villkor med avtalsförslag, samt bilagor. 2. Beskrivning av entreprenadens och uppdragets förutsättningar 2.1 Uppdragsavtal- Egen risk Förutsättningen för detta uppdragsavtal är avtalsformen Egen Risk, vilket innebär att entreprenören äger resultatet och erlägger en hyresbaserad ersättning till Laponi- atjuottjudus. Laponiatjuottjudus utger ingen ersättning för drivandet av caféverksamhet utan vald entreprenör kommer själv stå risken för att verksamheten ska göras lönsam. 2.2 Avtalsperiod Avtalet beräknas gälla från och med avtalstecknande till och med , med möjli- get till förlängning med 2 sommarsäsonger, d.v.s. som längts till och med , under förutsättning av Laponiatjuottjudus permanenteras under Förlängning ska ske skriftligen med en säsong i taget, vid utgång av innevarande säsong. Hyra ska betalas för de månader som verksamhet bedrivs. Avtalsförslag finns bilagd förfrågningsunderla- get, bilaga Besittningsskydd En förutsättning för detta uppdrag är att ett hyresavtal tecknas samt att antagen anbuds- givare avstår från besittningsskydd för hyresobjektet. Ansökan om avstående från besitt- ningsskydd ska undertecknas av båda parter och skickas in till hyresnämnden för att få överenskommelsen godkänd. Godkännande från hyresnämnden krävs för att såväl drifts- avtalet och hyresavtalet ska gälla. 2.4 Öppettider Uppdragets omfattning är för perioden till , samt likande datum för år 2016 och 2017, vid förlängning. Förändringar i öppettider ska kommuniceras i god tid innan. Öppettiderna ska följa naturums öppettider med reservation till vissa ändringar; Dagligen kl Under den aktuella öppentiden ska caféverksamheten kunna ta emot beställningar för inbokade grupper, seminarier osv. 2.5 Kvalitetssäkring Entreprenören och Laponiatjuottjudus ska ha regelbundna möten varje månad för upp- följning, avstämning och samarbete under sommarsäsongen. 5

6 2.6 Kassa- och betalsystem Entreprenören ansvar för egen kassa och betalsystem. För att driva verksamheten och teckna avtal är möjlighet till avgiftsfri kortbetalning en förutsättning. 2.7 Café Laponia Kökets yta är 40 kvm, varav diskrum 6,5 kvm och bakrum 5 kvm. Själva caféytan är 48 kvm med 40 sittplatser. Se bilaga 5. Köket är avsett för caféverksamhet och fasta inventarier som krävs för att bedriva café- verksamhet finns, liksom separat rum för bakning. För inventarielista se bilaga 4. Caféentreprenören ansvarar för städ av caféköket samt avtorkning och allmän trivsel i cafédelen av Naturum. Caféentreprenören ansvara för sopsortering som tillhör caféverksamheten samt att sop- kärl finns framdragna vid hämtning av sopor. Disklämning sker på brickvagnar med placering nära diskrummet. Caféentreprenören ska tillsammans med Laponiatjuottjudus arbeta fram köksrutiner, efter vilka arbetet ska bedrivas. Caféentreprenören ansvarar själv för att denne har de erforderliga tillstånd som krävs för att bedriva caféverksamhet. 3. Administrativa föreskrifter 3.1 Upphandlingens förfarande Upphandlingen omfattas inte av Lagen om offentlig upphandling (LOU) men väl av grundläggande EU- rättsliga principer. Laponiatjuottjudus strävar efter öppenhet och likabehandling i upphandlingen. Tilldelningen av upphandlingen kan inte bli föremål för överprövning enligt LOU. 3.2 Obligatoriska krav (ska- krav) Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal obligatoriska krav, så kallade ska- krav. Dessa är markerade med fetstil, ska. Förutsättningen för att ett anbud ska kunna prövas och antas är att dessa ska- krav är uppfyllda. Anbud som inte uppfyller ett eller flera ska- krav kommer att förkastas. Skakraven avser såväl krav på anbudsgivaren som på efterfrågad tjänst. 3.3 Anbudstidens utgång Anbudet ska ha inkommit till Laponiatjuottjudus senast , kl Anbudets giltighetstid Anbud är giltigt 120 dagar efter sista anbudsdag. 6

7 3.5 Upplysningar samt visning under anbudstiden Visning kan erbjudas av lokalerna och ges vid två tillfällen den 22 april kl. 19,00 samt den 25 april kl 13,00. Anmälan görs till Frågor beträffande denna upphandling kan ställas fram till via e- post till Samtliga frågor och svar kommer att läggas ut på Laponi- atjuottjudus hemsida laponia.nu efter ovan angivet datum. Anbudsgivare måste själv se till att eventuellt kompletterat förfrågningsunderlag erhålls inför avlämnandet av anbud. 3.8 Anbudets utformning och innehåll Anbudet ska vara skriftligt på svenska och vara undertecknat av behörig firmatecknare eller annan behörig företrädare hos anbudsgivaren. Anbudet ska skickas via e- post till senast , kl Anbudsgivaren måste själv se till att anbudet är komplett och att det innehåller samtliga begärda uppgifter i föreskriven form. Anbud som inte innehåller samtliga efterfrågade uppgifter kan komma att förkastas. 3.9 Rättelse och förtydligande av anbud Beställaren får, men är inte skyldig att, tillåta att en anbudsgivare rättar felskrivning eller felräkning eller något annat fel i anbudsansökan eller anbudet. Beställaren får även be- gära att en anbudsansökan eller ett anbud förtydligas eller kompletteras Meddelande om beslut efter anbudsprövning Samtliga anbudsgivare kommer att erhålla skriftligt besked efter att beslut om antagande av leverantörer har fattats. 7

8 4. Krav på Anbudsgivaren och tjänsten 4.1 Krav på anbudsgivaren Skatte- och registreringskontroll Anbudsgivaren ska lämna uppgifter på att denne har organisationsnummer och registre- rad för F- skatt eller FA- skatt. Anbudsgivaren ska skicka in blanketten SKV 4820 från Skatteverket. Anbudsgivande företag ska ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige alternativt hemlandet om företa- get är registrerat i annat land. Anbudsgivare som har eller under den senaste tre årspe- rioden har haft oreglerade skatteskulder kan komma att diskvalificeras Företagspresentation Anbudsgivaren ska avge en kort företagspresentation. Presentationen ska vara skriftlig och bifogas anbudet Sanningsförsäkran Anbudsgivaren ska intyga via sanningsförsäkran att man är fri från hinder för delta- gande. Sanningsförsäkran ska vara undertecknad av behörig firmatecknare eller annan behörig företrädare enligt bilaga 2. Laponiatjuottjudus kan också komma att utesluta anbudssökande eller anbudsgivare från deltagande om leverantören enligt lagakraftvun- nen dom dömts för Deltagande i kriminell organisation Bestickning Bedrägeri Penningtvätt Kompetens och erfarenhetskrav Anbudsgivaren ska bifoga dokument eller referens som kan styrka att denna har erfa- renhet av serviceverksamhet inom café och restaurang eller liknande/ angränsande verk- samhetsområden Ansvarsförsäkring Anbudgivaren ska skicka in kopia på gällande ansvarsförsäkring. 8

9 4.2 Krav på tjänsten Utbud Hälsa och miljö är viktiga aspekter i utbudet. Laponiatjuottjudus önskar att utbudet re- flekterar världsarvet genom ekologiska, lokala och fare trade- råvaror. Utbudet ska inne- hålla bakverk, enklare måltidsförtäring, drycker samt i tillägg till caféprodukterna även ett litet kiosksortiment. Anbudsgivaren ska beskriva tänkt produktutbud med tänkt prisbild och specificeras enligt nedan; 1. Bakverk 2. Enklare måltidsförtäring 3. Övrigt 4. Drycker Vision Laponiatjuottjudus har förhoppning om att caféet ska bli en naturlig samlingspunkt längs med Ritsem- vägen som kan locka både lokalbefolkning och turister. Anbudsgiva- ren ska beskriva sin vision gällande caféverksamheten och ska innehålla följande; Idéer om hur Café Laponia kan utvecklas i enlighet med Laponiatjuottjudus vis- ion samiska språket Laponiatjuottjudus ser att det är värdefullt att kunna bemöta lokalbefolkningen på det samiska språket. Kunskap om och praktisering av språket är även en del av bevarande av det samiska kulturarvet genom just språkbruk. Anbudsgivaren ska lämna in referenser eller intyg som visar grad av kunskaper i det sa- miska språket. Om referens eller intyg saknas ska anbudsgivaren ange detta och in- komma med en förklaring som gör det sannolikt att anbudsgivaren har de språkkun- skaper som påstås. Om språkkunskaper saknas skall detta i så fall också anges. Beställaren förbehåller sig rätten att via telefonintervju med anbudsgivare kontrollera dennes språkkunskaper Hyra Hyra av lokal och inventarier ska faktureras entreprenören vid utgången av varje öppet- månad, d.v.s. hyra kan bara faktureras entreprenören de månader som caféverksamhet är öppen under sommarsäsongen. Kostanden uppgår till den summa som vald entreprenör erbjudit och utgör en del av anbudsprövningen, se 5.1. Lägst poäng ger en hyreskostnad på 1000 kr/öppetmånad. 9

10 5. Anbudsprövning 5.1 Prövning av anbud Först prövas om anbudsgivare uppfyller samtliga ska- krav för krav på anbudsgivaren och sedan görs en anbudsutvärdering för krav på tjänsten. En förutsättning för utvärdering är att anbudsgivaren uppfyller samtliga ska- krav för uppdragsgivaren. Anbudssvaren kommer att utvärderas utifrån nedanstående. Laponi- atjuottjudus kommer att anta det anbud som är mest fördelaktigt dvs har högst poäng med hänsyn till angivna utvärderingskriterier. Utvärderingskriterier som viktas är följande: 1. Produktutbud max 20 poäng 2. Vision för uppdragets utförande max 10 poäng 3. Kunskap i det samiska språket max 5 poäng 4. Hyra max 10 poäng Utvärderingskriterier Poängskala Maxpoäng Produktutbud Mängd utbud fika/enklare mat max 5 p Prisbild max 5 p Ekologiska/lokala råvaror max 5 p Vision för uppdraget Kunskap i det samiska språket. Mängd utbud dryck max 5 p Ideér om hur café Laponia kan utvecklas max 5 p Urval av produkter/råvaror max 5 p Universitetsstudier samt pratas i hem- met 4-5 p Pratas i hemmet samt studier i grund- skola 2-3p Förstår samiska något 0-1 p Hyra 1000 kr+ 500 eller mer kr 10 p 1000 kr kr 5 p 1000 kr, lägsta nivå 3p totalt Kommersiella villkor 6.1 Avtal Avtalen kommer att upprättas mellan Laponiatjuottjudus och de som Laponiatjuottjudus väljer att samarbeta med, se bilaga 3 samt ett hyresavtal som tas fram till vald leverantör.. 10

11 Under upphandlingsprocessen betecknas Avtalsförslaget som Bilaga 3. Efter avtalsteck- nande utgör Avtalet affäruppgörelsens huvudsakliga dokument och detta förfrågnings- underlag som bilaga 1. Uppgifter i anbudsgivarens anbud som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget gäller inte som avtalsinnehåll såvida inte skriftlig överenskommelse finns om annat. 6.3 Bilagor 1. Blankett Anbud/ Checklista 2. Sanningsförsäkran 3. Avtalsförslag 4. Inventarielista 5. Ritning av kök mm 11

12 Blankett Anbud- Checklista Anbudsgivaren kontrollerar att följande dokument finns med och kryssa för dem i listan. Ska- krav 1 Anbud in senast , kl Kryssa i om med 2 Organisationsnummer 3 Kopia på F eller FA- skattebevis 4 Skatteverkets blankett SKV Företagspresentation 6 Sanningsförsäkran 7 Referenser för erfarenhet 8 Kopia på ansvarsförsäkring Anbudslämnare och kontaktuppgifter Ange anbudslämnarens uppgifter Namn: Adress: E- post: Organisationsnummer: Telefon: Kontaktperson: 12

13 ANBUDSGIVARE Underskrift av firmatecknare eller annan behörig Namnförtydligande 13

14 Blankett Sanningsförsäkran SANNINGSFÖRSÄKRAN Härmed försäkras på heder och samvete att... Leverantörens namn inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvalt- ning, ackord eller annat liknande förfarande inte är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upp- handlande enheten kan visa detta har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skat- ter i det egna landet eller i Sverige, eller inte i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplys- ningar eller lämnat felaktiga upplysningar. har tagit del av och godkänner de i förfrågningsunderlaget ställda kraven Ort och datum Underskrift av behörig företrädare... Namnförtydligande... Befattning 14

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Förfrågningsunderlag: Revision 0,99 2014-11-18 UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Till kommunen Detta förfrågningsunderlag innehåller

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Stadskontoret Personalavdelningen

Stadskontoret Personalavdelningen Stadskontoret Personalavdelningen 1(11) 2012-01-24 Upphandling av konferensservice, konferenslokal, kost och logi för Landskrona stads chefsutbildning inom projektet Jämlika Landskrona 2012 Malin Hansson

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB)

Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2013-10-14 137-KB 452 2013 Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbud på entreprenad avseende drift av

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014

Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) 2014-05-13 Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014 Övertorneå kommun inbjuder

Läs mer

1 Allmän information om upphandlingen

1 Allmän information om upphandlingen 2009-02-06 004/2009 1(9) Ert datum Ert dnr Sista anbudsdag: 2009-03-10 Anbudets giltighet: 2009-07-10 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 004/2009 UPPHANDLING AV KONSULTUPPDRAG

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

Anbudsinbjudan konsult för program i UGL Utveckling Grupp och Ledare

Anbudsinbjudan konsult för program i UGL Utveckling Grupp och Ledare 2009-01-14 137-8-2009 Anbudsinbjudan konsult för program i UGL Utveckling Grupp och Ledare Inbjudan att lämna anbud på program i UGL för samtliga ca 30 chefer på Kungl. biblioteket (KB). KB är Sveriges

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN ANBUDSUNDERLAG Upphandling Hyrbilar Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär 2011-01-31 2011-01-31 1 (18) 1. ANBUDSINBJUDAN...3

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-04-14 1 (17) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Restaurang och storhushållsutbildning Dnr Af-2010/106018 2 (17)

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-05 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed

Läs mer