Stockholms*Judoförbund*informerar* Juni/juli**2015* * *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms*Judoförbund*informerar* Juni/juli**2015* * *"

Transkript

1 StockholmsJudoförbundinformerar Juni/juli2015 RiksfortbildningmedJaneBridge5?6september,2015 DetärhögtidförallavåralicensieradetränareiStockholm attanmälasigtillhöstensspännanderiksfortbildningi Lindesbergmedvärldsmästarinnanochf.d.Brittiskalandslagstränaren JaneBridge,7Dan,JudogymnasietochrepresentanterfrånLandslaget. Anmälangördupånedanlänk: senast5augusti,2015 Tematkommerattvarajuståldersanpassadträningfrånnybörjaretillelitoch hurvihittardenrödatrådenivårträningochsäkrarentekniskochfysisk utvecklingförvåraadepteriallautvecklingsstadier.janebridgetillhöreju:s tekniskakommittésomarbetarblandannatmedutvecklingenavjudometodik. Underhelgenkommerviförutomallaintressantapraktiskapasspåmattan bjudapåenpaneldebattomhurmanjobbarmedkompetensutvecklingoch tränarepåettsystematisktsättisverige,englandochfrankrike.pålördagäter viengemensammiddagochutbytererfarenheter.inbjudanfinnspåsjf s kalender.

2 UtbildningihöstSaveTheDate Assisterandeklubbtränarutbildning 3Q4oktoberiBorlänge harni tränaresombehövergåassisiterandeklubbtränarutbildningfinnsdet möjlighetattgåutbildningeniborlänge.länkentillinbjudanoch Anmälan: = Klubbtränarutbildning 21Q22novemberStockholm,SPIF.Ärdetdags atttanästastegitränarkarriären?härfinnsenperfektmöjlighetpå hemmaplan.savethedate.inbjudankommerinomkort. DQDomarkurskommerattarrangerasinnanSödraJudoOpen3ioktober merinformationkommeriaugusti TävlingsledarutbildningkommeratthållasisambandmedSödraJudo Openden14november Inbjudankommerinomkortpåjudo.se Villdinklubbarragerautbildningaridistriktetelleromnibehöverhjälpmed utbildningsfrågor kontaktautbildningsansvarigidistriktetjuliahamilton StockholmsJudoförbundfortsättersamarbetemedSISU FörbundetfortsättersamarbetamedSISUStockholm.Nisombehövergå PlattformenellerGTU1förattökasintränarkompetensochkunnautbildasig vidareinomjudoharfleramöjligheterattgöradettaunderhösten Plattformenges26Q27/9,17Q18/10,7Q8/11,21Q22/12 GTU1ges17Q17/10. Helautbudethittarnipå: ngar/varakurserochutbildningar/ HardinklubbfrågoromSISUutbildningarochföreningsutvecklingkontaktavår

3 NordicCapitalJudoChallance NustårdenandraupplaganavNordicCapitalJudoChallengefördörren... Lördagenden8/815:00smällerdetFördigsomintevarmedförraåret,eller harundgåttattläsaomdettaevent,såärdeteninofficielllandskamputomhus mitticentralastockholmpåmedborgarplatsen,mellantrelagsom representerarsinahuvudstäder;helsingfors,osloochstockholm. LagenbeståravtjejerochkillariåldersgruppernaU18,U21ochSenior.Varje vunnenmatchgerenpoäng.mångajudokasomsatsarpåattkommamedtill OSiRionästaårkommerattfinnaspåplats.DettainnebärJudoavmyckethög klass.lagstockholmvannförraåretochtilldettaårstävlingkommerbåde FinnarochNorrmänmedstarkarelag.Vikanutlovastorspänningochtryckpå läktaren Duochdinklubbkanvaramedpåolikasättden8:e.Påplatssomåskådare ellervolontär(anmälanskerpåwww.ncjc.se).följtävlingenvialivestreamom duinteharmöjlighetattnärvarapersonligen. ViarrangerardettaeventförattvisauppJudosomtävlingssportför allmänheten.dukanhjälpasvenskjudogenomattstödjadettaeventmed någrahundralapparsåattvikangöradetriktigtbraförbådetävlandeoch åskådare.hittavårcrowdfundingsidaviawww.ncjc.com. VälmöttpåMedis

4 SponsradresaförStockholmsklubbartillEuropeanCup&Judo4LifeCamp 23?25oktober,2015 IsambandmedattSvenskaJudoförbundet(SJF)arrangerarEuropacupenför seniorerilund,24q25oktober,anordnasbreddlägret Judo4Life föralla åldrar.lägretvälkomnarallabältesgraderochkategorieravjudoutövarefrån tävlingsvanatilldesomintetävlatalls. SjälvaEuropacupenärenavhöjdpunkternadenhärhelgen.Därerbjudsalla judointresseradeperfektamöjligheteratttittapåenhögklassigjudotävling medmångatävlingsjudokasomharsiktetinställtpåosirio.tävlingenären av12europacupdeltävlingarsomlockarhögtrankadejudokasfrånstoradelar avvärlden.imångaländerärjudoenstorpubliksport. StockholmsJudoförbundharbeslutatattsponsradinbussresamedca50%. DettabetyderattdukanåkaturochreturStockholm?Lundförendast300 SEK. Bussresa23/10frånStockholmmedavresacakl.12.00ochretur25/10efter finalomgångenfrånlund,tillsjälvkostnadspriser.ommanbokarigodtid erbjuderocksåsjbilligaresormeddirekttågdärtvåbarnpervuxenledare under15åråkergratis.

5 AnmälantillJudo4LifeLägergenomTicnet AnmälantilllägerskergenomTicnetpålänkennedanhelstsenast9oktober, Angebarahurmångabiljetterniskaha,klubbtillhörighetochbeställstorlekpå TQshirtochväljbetalningssätt;http://www.ticnet.se/artist/judoQeuropeanQcupQ biljetter/959807lägerkostnad?judo4life:600kr (560SEK+40SEKibokningsavgift)betalasviaTicnetnärmanbeställerpå derassida. Ilägeravgifteningår Judo4Lifeträningsläger(4träningspass) T?shirttillalladeltagare EntrébäggedagarnatillEuropeanCup2015 samtkadett?landskamp Tvåluncherpåarenansfinarestaurang(lördagoch söndag) Var? Judo4LifelägerärpåBollhuset,Fasanv.2,Lund(ca10mingångvägfrån Arenan) EuropacupenärpåSparbankenSkåneArena,Stattenavägen25,Lund Logiskolsalar Polhemskolan, Trollebergsv. 41, Lund (ca 8 min gångvägfrånarena) Logihotell Park In Hotell, Hedvig Möllersgata 2, Lund (ca 1,5km från Arenan) Bokarduminst10biljetteroch/ellerlägerplatserfördinklubbsåblirklubben: ClubSponsorofEuropeanCupSeniors2015 ochvikommeratt uppmärksammaklubbenpåvårhemsidaochiannankommunikation.dufår ävenrättattanvändavårlogomedtextenklubbsponsor.såglöminteattlägga indennahelgidinplaneringredanidagochsäkradinklubbsplatserinnan sommaren

6 Judo5Stockholmfortsättermedsinamånatligatjejträffaräventillhösten. HållutkikpåvårFbsidaomdetaljernaförhösten.Fleraavvåratränarehar redananmältsigtillriksfortbildningen.vihoppasocksåattdetblirettstort gängtjejersomhängermednertilljudo4lifelägretioktoberdärvibland annatkommerattkunnatränatillsammanspåenriksqjudo5qträningmed tjejerfrånhelalandet.vihoppasocksåattfleravvårastockholmsklubbarvill engagerasigiattanordnagemensammatjejträningar/eventsunderhösten. Behöverdinklubbhjälp? Hardinklubbbehovavadministrativhjälp?Omså,tittapåSvenska JudoförbundetserbjudandesomkallasMertidförJudo.Detkanskeärnågot förerklubbattslippaadministrationochfåmertidatttränaochlärajudo. Harduellerdinklubbnågrafrågor?Höraverdåtillossistyrelsen(våra telefonnummerochmailadresserhittardupåvårhemsida Träningisommar? Bedriverdinklubbträningundersommarenochtaremotgästerfrånandra klubbar?höravdigtillosssåhjälpervitillattspridainformationenpåvår hemsida/facebook. StyrelsenförStockholmsJudoförbundönskaallaenfinochhärligsommar.

MARATONGUIDE Planerar du en resa för att springa eller se ett maratonlopp?

MARATONGUIDE Planerar du en resa för att springa eller se ett maratonlopp? MARATONGUIDE Planerar du en resa för att springa eller se ett maratonlopp? Genomsnittliga kostnader för flyg tur och retur, hotellpriser och annan användbar information inför ett maraton. DE KLASSISKA

Läs mer

VINTER OS 2014. Sochi 7-23 februari AUTHORIZED TICKET RESELLER IN FINLAND

VINTER OS 2014. Sochi 7-23 februari AUTHORIZED TICKET RESELLER IN FINLAND VINTER OS 2014 Sochi 7-23 februari AV BJÖRK&BOSTRÖM PAKET OS-orten Sochi OS orten Sochi har under årtionden varit Björk & Boström Sportresors hemmplan. Vi startade med att arbeta med grupper redan i slutet

Läs mer

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475 Bornholms 2-dagars 29-31 oktober 2010 3 alternativ att välja: A. Bussresa

Läs mer

Program 25-manna 2012

Program 25-manna 2012 Program 25-manna 2012 Fredag 5/10 15:00 Avresa minibuss 1 Sarah Lindström (chaufför), Aron Thoren, Anton Johansson, Torgny Lindström, Ida Johansson, Mattis Lindström, Carl Johansson, Elias Lindström (hoppar

Läs mer

Vattendagarna 2013. 5 november 7 november. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar!

Vattendagarna 2013. 5 november 7 november. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar! Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Kristianstad kommun inbjuder till Vattendagarna 2013 Årets tema: 5 november 7 november Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar! Årets vattendagar

Läs mer

Runt Solna-Sundbyberg

Runt Solna-Sundbyberg Runt Solna-Sundbyberg Så här dags inför sommaren kommer Tisdagsgruppen med sina bästa tips om mysiga platser runt Solna- Sundbyberg. Eivor Johansson, Barbro Jansson, Barbro Hägglund, Florinda Sequeira

Läs mer

Scandic Alvik Stockholm Alvik Friends kväll 2015-02-11 alvik@scandichotels.com

Scandic Alvik Stockholm Alvik Friends kväll 2015-02-11 alvik@scandichotels.com Vi vill gärna träffa dig på våra stamgästkvällar. Här är datumen för planerade kvällar som du kan anmäla dig till. Vi ses! We want to hang out with you! See which dates and hotels you can sign up for our

Läs mer

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson 24-29 oktober 2015 Längtar du efter nya intryck, tid för eftertanke och gemenskap med likasinnade? Följ med oss till Marocko i höst! Den här gången är vårt fokus

Läs mer

Info Täby Extreme Challenge 2015

Info Täby Extreme Challenge 2015 Info Täby Extreme Challenge 2015 17-19 april 2015. Första start 200 miles är klockan 10:00 fredagen den 17 april och målet stänger 54 timmar senare den 19 april (16.00). Andra start är klockan 10.00 lördagen

Läs mer

SVENSKA VETERANMÄSTERSKAP SPORTSKYTTE VÄSTERÅS 26-28 JULI 2013

SVENSKA VETERANMÄSTERSKAP SPORTSKYTTE VÄSTERÅS 26-28 JULI 2013 Västerås Frivilliga Skarpskytteförening inbjuder till SVENSKA VETERANMÄSTERSKAP SPORTSKYTTE VÄSTERÅS 26-28 JULI 2013 Foto: Kjell Pettersson, 109-0929 Välkommen till SVENSKA Veteranmästerskap Sportskytte

Läs mer

Vattendagarna 2014. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar!

Vattendagarna 2014. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar! Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Kristianstad kommun och KRINOVA inbjuder till Vattendagarna 2014 25-27 november, KRINOVA Science Park i Kristianstad Vatten och samhälle möjligheter och

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

Renault Clio Cup/JTCC Formel Renault 1,6 2015

Renault Clio Cup/JTCC Formel Renault 1,6 2015 Renault Clio Cup/JTCC Formel Renault 1,6 2015 Renault Clio Cup/JTCC Formel Renault 1,6 Organisation Clio Cup/JTCC Formel Renault 1,6 Clio Cup/JTCC Tel. Formel Renault 1,6 Tel. Cupansvarig Göran Olsson

Läs mer

Maria Österlund. Ut i rymden. Mattecirkeln Tid 2

Maria Österlund. Ut i rymden. Mattecirkeln Tid 2 Maria Österlund Ut i rymden Mattecirkeln Tid 2 NAMN: Hur mycket är klockan? fem i åtta 10 över 11 5 över halv 7 20 över 5 10 över 12 kvart i 2 5 över 3 20 i 5 5 i 11 kvart i 6 5 i halv 8 5 över halv 9

Läs mer

MAURITIUS 22 oktober 3 november, 2015

MAURITIUS 22 oktober 3 november, 2015 MAURITIUS 22 oktober 3 november, 2015 Följ med på en specialdesignad resa till den tropiska ön Mauritius! Med oss på hela resan har vi interkulturutbildaren Christine Beckman uppväxt på Mauritius som ger

Läs mer

P M För simmare och ledare vid Sum-Sim Riks i Eriksdalsbadet, Stockholm

P M För simmare och ledare vid Sum-Sim Riks i Eriksdalsbadet, Stockholm P M För simmare och ledare vid Sum-Sim Riks i Eriksdalsbadet, Stockholm SK Neptun och Svenska Simförbundet i samarbete med hälsar aktiva och ledare välkomna till 2010 års Svenska Ungdomsmästerskap(SUM-SIM)

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Information om boende i Uppsala

Information om boende i Uppsala Information om boende i Uppsala Det närmaste hotellet är Eklundshof (promenad c:a 10 min till Frödingsalen) http://www.eklundshof.se/hotell/ Det tar drygt 30 min att promenera från stan till Frödingsalen,

Läs mer

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan.

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. K U LT U R KO N FE R E N S M ÖT E N S P O RT Om ni är tre eller tretusen spelar ingen roll. Alla är lika välkomna. Estrad Alingsås är den nya samlingsplatsen

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

Kraftsamlingen. Många vägar. Lär känna oss på Kundkontakt. Kundförmåner. - lätt att komma fram. Det är vi som ger dig goda råd

Kraftsamlingen. Många vägar. Lär känna oss på Kundkontakt. Kundförmåner. - lätt att komma fram. Det är vi som ger dig goda råd Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft maj 2013 Många vägar - lätt att komma fram Lär känna oss på Kundkontakt Det är vi som ger dig goda råd Kundförmåner Upplev sommaren i Sälen Stockholmspaketet

Läs mer

GYMNASIEKONFERENSER 2015

GYMNASIEKONFERENSER 2015 Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till GYMNASIE- KONFERENSER 2015 Konferensen som ger aktuell överblick, utblick och inblick om gymnasieskolans aktuella frågor. Inbjudan riktar sig till: - Heltids-

Läs mer

-Rinkeby Tensta Box Open- (Stockholm 2009)

-Rinkeby Tensta Box Open- (Stockholm 2009) -INBJUDAN Sponsorer/Samarbetspartners 2009 [2] Ett år efter succépremiären tar vi också nu steget utanför nationsgränserna och bjuder in till Internationellt deltagande under 3 dagar av fartfylld och tuff

Läs mer

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås Incheckning Incheckning sker på respektive förläggning från lördag kl. 13.00. Förteckning över förläggningar och vägvisning till dessa läggs ut på hemsidan före tävlingen. Uthämtning av klubbkuvert sker

Läs mer

TK Levo i samarbete med Svenska Gymnastikförbundet. Tävlingsjuryn består av tävlingsledaren, SvGF:s representant samt aktuell huvuddomare

TK Levo i samarbete med Svenska Gymnastikförbundet. Tävlingsjuryn består av tävlingsledaren, SvGF:s representant samt aktuell huvuddomare PM Levo Cup 2014 Tack för er anmälan till Levo Cup den 10-11 maj 2014. Vi önskar er varmt välkomna till Lidköping med en trevlig och spännande tävling för oss alla. Totalt är 11 st klubbar anmälda till

Läs mer

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t Golfresa till Norra Sydafrika 20-30 januari 2013 Måndag 21 Januari 2013 - Ankomst till Johannesburg kl 08.35 på morgonen med flyg SA 261. Er lokalguide möter upp på flygplatsen och visar vägen till bussen.

Läs mer

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar.

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Ett samarrangemang mellan Svenska Botaniska Föreningen (SBF) Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) Sveriges Mykologiska

Läs mer

Fiske påp. norra Island Maj Juni Arter. Torsk. Hälleflundra. Marulk. Havskatt, randig. Havskatt, fläckig

Fiske påp. norra Island Maj Juni Arter. Torsk. Hälleflundra. Marulk. Havskatt, randig. Havskatt, fläckig Fiske påp Maj Juni Arter Torsk Hälleflundra Marulk Havskatt, randig Havskatt, fläckig Fiske påp Juli Augusti September Under sommarmånaderna kan du fiska som på våren, men det är lite svårare att fånga

Läs mer

BIBLIOTEKSHUSET NOVEMBER

BIBLIOTEKSHUSET NOVEMBER BIBLIOTEKSHUSET NOVEMBER BIBLIOTEKSKVÄLLAR Lördag 30/11 Onsdag 13/11 SOHEILA FORS 29/10 Biosuccé från Frankrike KARLSTAD.SE HÖSTENS BIBLIOTEKSKVÄLLAR Gripande och intresseväckande föreläsningar och upplevelser

Läs mer

Lund. Rangordning 1 Ibis Hotel Lund. Telefonnummer: 046-31 36 30 Telefax: 046-30 76 84 E-post: h2867@accor.com Webbsida: www.ibishotel.

Lund. Rangordning 1 Ibis Hotel Lund. Telefonnummer: 046-31 36 30 Telefax: 046-30 76 84 E-post: h2867@accor.com Webbsida: www.ibishotel. Lund Rangordning 1 Ibis Hotel Lund Förhandlingsvägen 4, 227 61 Lund Telefonnummer: 046-31 36 30 Telefax: 046-30 76 84 E-post: h2867@accor.com Webbsida: www.ibishotel.com Pris ER exkl moms: 666 inkl moms:

Läs mer