Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering"

Transkript

1 Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU7 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering Sammanfattning Utskottet säger ja till regeringens förslag i proposition 2013/14:238 om att godkänna rådets beslut om ändringar i systemet för EU-budgetens finansiering. Utskottet säger nej till ett motionsförslag som lämnats med anledning av propositionen. I propositionen redovisas Europeiska rådets beslut om ändringar i EUbudgetens finansieringssystem systemet för egna medel. För att beslutet ska bli giltigt krävs att samtliga medlemsstater godkänner det. Beslutet är ett led i den nya överenskommelsen om EU:s fleråriga budgetram för perioden som bl.a. innebär att EU:s budget minskar och att utgiftsstrukturen moderniseras. Det nya systemet för finansiering kommer att påverka Sveriges EU-avgift. På kort sikt kommer den att öka under 2014 och 2015, för att sedan minska relativt kraftigt under I betänkandet finns en reservation och ett särskilt yttrande. 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... 2 Utskottets förslag till riksdagsbeslut... 3 Redogörelse för ärendet... 4 Ärendet och dess beredning... 4 Bakgrund... 4 EU-budgeten... 4 Systemet för egna medel... 5 Reduceringen av Sveriges avgift... 5 Propositionens huvudsakliga innehåll... 6 Taken för egna medel... 6 Intäktskällorna... 6 Reduktionerna... 6 Inverkan på Sveriges avgift... 7 Godkännande av förslaget... 7 Motionen... 8 Utskottets överväganden... 9 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering... 9 Reservation Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering (SD) Särskilt yttrande Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering (V) Bilaga 1 Förteckning över behandlade förslag Propositionen Följdmotionen Bilaga 2 Redogörelse för innehållet i rådets beslut

3 Utskottets förslag till riksdagsbeslut Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering Riksdagen godkänner Europeiska unionens råds beslut av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:238 och avslår motion 2013/14:Fi17 av Sven-Olof Sällström (SD). Reservation (SD) Stockholm den 6 november 2014 På finansutskottets vägnar Fredrik Olovsson Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Anna Kinberg Batra (M), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Jörgen Hellman (S), Oscar Sjöstedt (SD), Jörgen Andersson (M), Emil Källström (C), Janine Alm Ericson (MP), Jan Ericson (M), Hans Unander (S), Dennis Dioukarev (SD), Erik Ullenhag (FP), Jakob Forssmed (KD), Marie Granlund (S), Niklas Karlsson (S), Börje Vestlund (S) och Håkan Svenneling (V). 3

4 Redogörelse för ärendet Ärendet och dess beredning Vid Europeiska rådets möte den 7 och 8 februari 2013 nåddes en politisk överenskommelse om EU-budgetens utveckling och finansiering för Delar av överenskommelsen rör ändringar i systemet för EU-budgetens finansiering. Den 26 maj 2014 beslutade Europeiska rådet formellt om ändringarna i EUbudgetens finansieringssystem, det s.k. systemet för egna medel. Beslutet ska ersätta rådets beslut om systemet för Europeiska Gemenskapens egna medel (2007/436/EG, Euratom) av den 7 juni För att beslutet ska bli giltigt krävs att de nationella parlamenten godkänner det i enlighet med respektive medlemsstats konstitutionella krav. I proposition 2013/14:238 om godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering föreslår regeringen att riksdagen ska godkänna beslutet. Beslutet beräknas träda i kraft under 2016, men de förändringar som beslutet för med sig ska gälla fr.o.m. den 1 januari Skatteverket och Ekonomistyrningsverket har lämnat synpunkter på förslaget där de bl.a. anfört att det nuvarande systemet för egna medel är administrativt krävande och att de välkomnar åtgärder som leder till ett mer transparent system baserat på likvärdiga statistiska förutsättningar. Bakgrund Utformningen av systemet för EU:s egna medel är avgörande för hur finansieringen av EU-budgetens utgifter fördelas mellan medlemsstaterna. Den exakta storleken på medlemsstaternas avgifter avgörs dock av de faktiska utbetalningarna från EU-budgeten och den relativa utvecklingen av medlemsstaternas ekonomier. EU-budgeten EU:s budget omfattar Europeiska unionens samtliga förväntade inkomster och utgifter. Europeiska rådet nådde en uppgörelse om EU:s fleråriga budgetram för perioden i februari Rådet, Europaparlamentet och kommissionen nådde sedan en politisk överenskommelse om den fleråriga budgetramen vid Europeiska rådets möte den juni. Slutligen röstade Europaparlamentet ja till uppgörelsen i november Överenskommelsen kan sammanfattas på följande sätt. Den nominella utgiftsnivån minskar för första gången i unionens historia med motsvarande 4 procent mellan perioderna och

5 Utgiftsfördelningen mellan EU:s olika politikområden prioriteras om. Bland annat minskar utgifterna för sammanhållningspolitiken med 8 procent under perioden jämfört med den tidigare budgetperioden. Regelverket för medlemsländernas avgifter (systemet för egna medel), inklusive rabatter, kvarstår men kommer att förändras. Den fleråriga budgetramen för perioden omfattar totalt 960 miljarder euro. Överenskommelsen har godkänts av Europaparlamentet 1. Systemet för egna medel Systemet för finansieringen av EU-budgetens utgifter regleras genom rådets beslut om systemet för egna medel 2. Enligt det nu gällande beslutet finns det tre typer av egna medel: 1. En avgift som baseras på ländernas bruttonationalinkomst (BNI). 2. Tullar och liknande avgifter (de traditionella egna medlen). 3. En avgift baserad på momsintäkter. Reduceringen av Sveriges avgift Det finns ett antal särskilda bestämmelser och begränsningsregler som påverkar Sveriges EU-avgift. Avgiften är i dag begränsad genom tre olika slag av reduktioner: 1. En reduktion av den del av avgiften som baseras på BNI. 2. En reduktion av den del av avgiften som baseras på mervärdesskattebasen. 3. En reduktion på 75 procent av finansieringen av Storbritanniens budgetreduktion. Storbritannien har en särskild budgetreduktion som finansieras av övriga medlemsländer. Detta är en del av Sveriges EU-avgift. Sverige behöver dock bara betala 25 procent av det som vi normalt skulle ha behövt betala för att täcka Storbritanniens reduktion. Två av Sveriges reduktioner begränsningen av den BNI-baserade avgiften och den nedsatta uttagssatsen för den mervärdesskattebaserade avgiften var tidsbegränsade och löpte enligt rådets gällande beslut om systemet för egna medel ut den 31 december Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för Rådets beslut om systemet för Europeiska Gemenskapens egna medel (2007/436/EG, Euratom) av den 7 juni

6 Propositionens huvudsakliga innehåll Vid ett möte den 7 8 februari 2013 enades Europeiska rådet inom ramen för uppgörelsen om den fleråriga budgetramen för om förändringar i systemet för egna medel. Ändringarna formaliserades genom ett beslut den 26 maj 2014 och framgår i detalj i bilaga 2. Regeringen föreslår i propositionen att riksdagen ska godkänna överenskommelsen om EU-budgetens finansiering, vilken i huvudsak innebär följande för systemet för egna medel. Taken för egna medel Utgifterna i EU-budgeten delas in i betalningsbemyndiganden (betalningar) och åtagandebemyndiganden (åtaganden). Överenskommelsen innebär att taken för egna medel justeras ner från 1,24 till 1,23 procent av ländernas BNI för att täcka betalningsbemyndiganden. Taken för att täcka åtagandebemyndiganden justeras ner från 1,31 till 1,29 procent av medlemsstaternas BNI. I praktiken innebär taket för betalningsbemyndiganden att det totala belopp som tas ut som avgifter från medlemsstaterna årligen inte får överskrida 1,23 procent av ländernas samlade BNI. Intäktskällorna De traditionella egna medlen kvarstår oförändrade, men den andel som medlemsstaterna får behålla för att täcka kostnader för uppbörd av traditionella egna medel sänks från 25 till 20 procent. Mervärdesskattebasen kvarstår som grund för beräkningen av den mervärdesskattebaserade avgiften, och uttagssatsen kommer även fortsättningsvis att uppgå till 0,3 procent. Reduktionerna Sveriges mervärdesskattebaserade avgift kommer från och med 2014 att motsvara 0,15 procent av mervärdesskattebasen, vilket innebär en nedsättning jämfört med ordinarie uttag på 0,3 procent. Detta innebär att den del av Sveriges avgift som grundas på mervärdesskattebasen ökar med 0,05 procent, eftersom Sverige tidigare hade en reduktion på avgiften från det ordinarie uttaget på 0,3 procent till 0,1 procent. Sveriges nedsättning av den BNI-baserade avgiften uppgår från och med 2014 till 185 miljoner euro per år (i 2011 års prisnivå). Beloppet kommer dock att justeras enligt den årliga inflationen. Sveriges reducerade finansiering av Storbritanniens reduktion behålls oförändrad, och uppgår även i fortsättningen till 25 procent. 6

7 Inverkan på Sveriges avgift Nettovärdet av de svenska reduktionerna, dvs. värdet med hänsyn tagen till finansieringen av våra egna och andra länders reduktioner, beräknas ha uppgått till ca 3,4 miljarder kronor per år. Nettovärdet av de reduktioner som bestämts för beräknas uppgå till ca 2,9 miljarder kronor per år (båda i 2011 års prisnivå). Värdet av reduktionerna beräknas alltså minska med 500 miljoner kronor för den nya budgetperioden. Storleken på Sveriges reduktioner ska ses i ljuset av att omslutningen på budgetramen minskar med ca 4 procent mellan budgetramperioderna och , att EU sedan föregående förhandling om budgetramperioden har utvidgats med tre medlemsstater samt att Sverige har haft en högre tillväxt jämfört med andra medlemsländer. Att den totala EU-budgetramen minskar med ca 4 procent påverkar endast avgiften marginellt. Sveriges nya BNI- och mervärdesskattebaserade reduktioner ska börja gälla samtidigt som beslutet om ändringar i systemet för egna medel, dvs. 2016, med retroaktiv verkan för de två föregående åren. Det enda undantaget är begränsningen av Sveriges finansieringsandel av Storbritanniens reduktion som kommer att utgå även under 2014 och 2015, då denna reduktion inte var tidsbegränsad att löpa ut den 31 december Detta leder till att den svenska EU-avgiften kommer att öka 2014 och 2015, då beslutet ännu inte trätt i kraft, för att sedan minska kraftigt Den kraftiga minskningen av EU-avgiften 2016 beror på att Sverige för åren 2014 och 2015 betalar full avgift och först i den nya långtidsbudgeten får tillbaka sin reduktion av avgiften, som dock är något mindre än i den tidigare långtidsbudgeten. Då får vi också reduktionen retroaktivt för åren 2014 och I budgetpropositionen för 2014 har regeringen i sitt förslag under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen för beaktat effekterna av rådets beslut om egna medel. Där specificerar även regeringen Sveriges beräknade EU-avgift fördelad på respektive anslagsposter. Godkännande av förslaget Rådets beslut av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel ska ersätta rådets beslut om systemet för Europeiska Gemenskapens egna medel (2007/436/EG, Euratom) av den 7 juni Samtliga medlemsstater måste godkänna beslutet för att det ska bli giltigt. Detta enligt artikel 311 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Beslutet beräknas kunna träda i kraft under 2016, men ska gälla fr.o.m. den 1 januari Då beslutet är att anse som en internationell överenskommelse som avser statens medel ska beslutet för Sveriges del underställas riksdagen för godkännande, i enlighet med 10 kap. 3 regeringsformen. 7

8 Motionen I motion 2013/14:Fi17 anser Sven-Olof Sällström (SD) att man borde ta bort EU:s jordbruksstöd, sammanhållningsfonden samt strukturfonderna ur EUbudgeten. Dessa poster står för 87,1 procent av EU-budgeten och är ett stöd som inte påverkar möjligheten att bedriva handel eller att utveckla och upprätthålla ett europeiskt frihandelsområde inom den inre marknaden. Om man tog bort dessa poster skulle Sveriges bruttomedlemsavgift för 2014 minska från 37,7 miljarder kronor till 4,9 miljarder kronor, utan att påverka Sveriges möjligheter att bedriva handel med de övriga medlemsländerna. 8

9 Utskottets överväganden Godkännande av rådets beslut om systemet för EUbudgetens finansiering Utskottets förslag i korthet Riksdagen bifaller regeringens proposition om att godkänna Europeiska unionens råds beslut av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel och avslår motion 2013/14:Fi17 av Sven-Olof Sällström (SD). Jämför reservation (SD) och särskilt yttrande (V). Finansutskottets ställningstagande Utskottet har granskat regeringens proposition 2013/14:238 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering. Regeringens förslag går ut på att Sverige ska godkänna beslutet i enlighet med Sveriges konstitutionella krav, vilket i praktiken innebär att riksdagen ska godkänna det i enlighet med 10 kap. 3 regeringsformen. Utskottet bifaller regeringens förslag. Med anledning av propositionen vill utskottet även framhålla följande. Utskottet har tidigare uttalat sig om att Sverige i förhandlingarna om EU:s budget ska verka för en effektiv och återhållsam budgetpolitik, i enlighet med proposition 1994/95:40 om budgeteffekter av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen m.m. Det är vidare utskottets mening att Sverige ska verka för en kostnadseffektiv användning av EU:s medel och att närhetsprincipen ska tillämpas på budgetområdet. Detta innebär en strikt budgetdisciplin, dvs. en begränsning av EU:s utgifter inom budgetramen och den svenska EU-avgiften. Det övergripande målet ska vara att nå en så restriktiv budget som möjligt. Utskottet noterar att regeringen i förhandlingarna om det nya systemet för EU-budgetens finansiering har verkat för en reformering och modernisering av EU-budgetens utgiftssida, med en minskning av den totala utgiftsvolymen och omprioriteringar mellan utgiftsrubrikerna. Utskottet konstaterar även att överenskommelsen om EU:s fleråriga budgetram för perioden resulterade i att EU:s budget minskar och att utgiftsstrukturen moderniseras. Med detta avstyrker utskottet motion 2013/14:Fi17 av Sven-Olof Sällström (SD) om att arbeta för en betydligt mindre EU-budget. 9

10 Reservation Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering (SD) av Oscar Sjöstedt (SD) och Dennis Dioukarev (SD). Förslag till riksdagsbeslut Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2013/14:Fi17 av Sven-Olof Sällström (SD) och avslår proposition 2013/14:238. Ställningstagande Vi anser att jordbruksstödet bör avskaffas och på sikt även sammanhållningsfonden och strukturfonderna. Dessa poster står för 87,1 procent av EU-budgeten och är ett stöd som inte påverkar möjligheten att bedriva handel eller att utveckla och upprätthålla ett europeiskt frihandelsområde inom den inre marknaden. Om man tog bort dessa poster skulle Sveriges bruttomedlemsavgift för 2014 minska från 37,7 miljarder kronor till 4,9 miljarder kronor, utan att det skulle påverka Sveriges möjligheter att bedriva handel med övriga medlemsländer. I övrigt ska budgetrestriktivitet iakttas vid användning av EU:s medel. 10

11 Särskilt yttrande Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering (V) Håkan Svenneling (V) anför: Vänsterpartiet anser att EU:s budget kraftigt bör minskas och motsätter sig generellt förslag som ökar EU:s makt. På områden där det är möjligt att flytta fram positionerna för en progressiv politik så måste en bedömning göras från fall till fall, om fördelarna överväger riskerna med att ytteligare politikområden förs till EU-nivå. Vänsterpartiet anser att Sverige bör omförhandla sitt EU-medlemskap och att en av utgångspunkterna bör vara att vi ska få lämna EU:s gemensamma jordbrukspolitik för att bygga upp en nationell politik inom det området. 11

12 BILAGA 1 Förteckning över behandlade förslag Propositionen Proposition 2013/14:238 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering: Riksdagen godkänner Europeiska unionens råds beslut av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Följdmotionen 2013/14:Fi17 av Sven-Olof Sällström (SD): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för en betydligt mindre EU-budget. 12

13 2014/15:FiU7 BILAGA 2 Redogörelse för innehållet i rådets beslut Med utgångspunkt i överenskommelsen om ändringar i EU-budgetens finansieringssystem antog rådet den 26 maj 2014 ett nytt beslut om systemet för egna medel. Nedan ges en kort beskrivning av beslutets innehåll. Artikel 1 I artikel 1 anges att unionen ska tilldelas egna medel enligt bestämmelserna i de följande artiklarna i syfte att säkerställa finansieringen av unionens årliga budget. Artikel 2 I artikel 2.1 redogörs för vilka inkomster som ska utgöra egna medel och redovisas på EU:s budget: a) Tullar, avgifter etc. som har fastställts och kommer att fastställas avseende handel med tredje land, tullar på produkter som omfattades av det tidigare fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen samt bidrag och avgifter som föreskrivs inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för socker. b) En andel av de harmoniserade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt. Det beräkningsunderlag som används i detta syfte får dock inte överstiga 50 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) för varje medlemsstat. c) En andel av summan av alla medlemsstaters BNI. Denna fastställs enligt budgetförfarandet med hänsyn till summan av alla andra inkomster och inkomsten tas ut för att finansiera budgetens utgifter efter det att övriga inkomster beräknas. I artikel 2.2 anges att även inkomster från nya avgifter som införs inom ramen för en gemensam politik ska utgöra egna medel. I artikel 2.3 anges att medlemsstaterna får behålla 20 procent av inkomsterna under punkten 1 a för att täcka kostnaderna för uppbörd av tullar, avgifter m.m. I artikel 2.4 anges att den enhetliga procentsats som avses i punkt 1 b, den s.k. enhetliga uttagssatsen för mervärdesskattebasen, ska fastställas till 0,30 procent. Tidsbegränsade undantag ges dock till ett antal medlemsstater. Under perioden ska uttagssatsen för Nederländerna, Sverige och Tyskland uppgå till 0,15 procent. I artikel anges hur den BNI-baserade delen av de egna medlen ska tas ut. I punkt 5 anges att denna del av Danmarks, Nederländernas, Sveriges och Österrikes egna medel ska minskas. Danmarks del minskas med 130 miljoner euro per år, Nederländernas med 695 miljoner euro per år och Sveriges del 13

14 BILAGA 2 REDOGÖRELSE FÖR INNEHÅLLET I RÅDETS BESLUT med 185 miljoner euro per år. För Österrike minskas delen med 30 miljoner euro 2014, 20 miljoner euro 2015 och 10 miljoner euro Beloppen är uttryckta i 2011 års prisnivå och justeras för prisutvecklingen genom användande av den BNP-deflator som kommissionen anger i sitt preliminära budgetförslag varje år. Danmark, Nederländerna, Sverige och Österrike deltar dock i finansieringen av nedsättningarna. Nettoeffekten blir därför en något mindre minskning än de angivna beloppen. I artikel 2.5 anges vidare att bruttominskningarna för Danmark, Nederländerna, Sverige och Österrike ska beviljas efter det att Förenade kungarikets särskilda reduktion har beräknats. Innebörden av detta är att Förenade kungarikets reduktion inte appliceras på Danmarks, Nederländernas, Sveriges och Österrikes bruttominskningar av den BNI- baserade avgiftsdelen. Förenade kungariket finansierar alltså hela sin ordinarie andel av minskningarna. I artikel 2.6 anges att de existerande uttagssatserna för de egna medel som grundas på mervärdesskattebasen och BNI ska tillämpas till dess att nya uttagssatser trätt i kraft, för den händelse budgeten inte antagits vid början av ett budgetår. I artikel 2.7 anges att BNI avser årlig BNI till marknadspris, beräknad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (ESA 2010). Artikel 3 I artikel 3.1 och 3.2 regleras de totala taken för uttag av egna medel. Taket för egna medel för att täcka EU-budgetens betalningsbemyndiganden bestäms till 1,23 procent av EU:s BNI, och taket för egna medel för att täcka EU-budgetens åtagandebemyndiganden slås fast till 1,29 procent av EU:s BNI. I artikel 3.3 och 3.4 regleras metoder för justering av de ovan nämnda taken i samband med övergången till ESA 2010 som beräkningsmetod för BNI. Artikel 4 I artikel 4 regleras beräkningen av Förenade kungarikets särskilda reduktion. Huvudprincipen är att denna ska uppgå till 66 procent av skillnaden mellan Förenade kungarikets andel av det s.k. obegränsade beräkningsunderlaget för mervärdesskattebaserad avgift (dvs. före tillämpningen av begränsningen till 50 procent av BNI) och landets andel av de totala fördelade utgifterna. Resultatet justeras för de fördelar som Förenade kungariket har fått av att den mervärdesskattebaserade avgiften och traditionella egna medel minskat i betydelse för finansieringen av EU-budgeten. Justering görs också för de fördelar Förenade kungariket vid en utvidgning får av att landets andel av de totala fördelade utgifterna minskar. 14

15 REDOGÖRELSE FÖR INNEHÅLLET I RÅDETS BESLUT BILAGA /15:FiU7 Metoden för beräkningen av Förenade kungarikets reduktion regleras som tidigare närmare i ett arbetsdokument från kommissionen som biläggs rådets beslut om systemet för egna medel. Artikel 5 I artikel 5 regleras finansieringen av Förenade kungarikets särskilda reduktion. Som fördelningsnyckel för finansieringen av reduktionen används respektive medlemsstats andel av de BNI-baserade betalningarna sedan Förenade kungarikets betalning undantagits. I beräkningen av medlemsstaternas andelar av de BNI-baserade betalningarna undantas de nedsättningar som Danmark, Nederländerna, Sverige och Österrike erhåller på den BNI-baserade delen av avgiften i och med rådets nya beslut om egna medel. Det innebär att Förenade kungariket fullt ut deltar i finansieringen av dessa nedsättningar. Däremot kommer Förenade kungarikets reduktion indirekt att appliceras på finansieringen av Nederländernas, Sveriges och Tysklands nedsättningar av den mervärdesskattebaserade delen av avgiften. Fördelningen av finansieringen av Förenade kungarikets reduktion justeras sedan på samma sätt som tidigare. Den andel som finansieras av Nederländerna, Sverige, Tyskland och Österrike begränsas därmed till en fjärdedel av den andel som följer av det första steget i beräkningen. Artikel 6 I artikel 6 anges att de inkomster som avses i artikel 2 utan åtskillnad ska användas för att finansiera alla utgifter som införts i budgeten. Artikel 7 I artikel 7 anges att för det fall ett överskott skulle uppkomma i budgeten ska detta föras över till närmast följande budgetår. Artikel 8 I artikel 8.1 anges att medlemsstaterna ska ansvara för uppbörden av egna medel enligt artikel 2.1 a, dvs. traditionella egna medel, i enlighet med sina nationella lagar och författningar, vilka vid behov ska anpassas för att uppfylla gemenskapsbestämmelsernas krav. I artikel 8.2 anges att medlemsstaterna ska ställa medel enligt artikel 2.1 a c till kommissionens förfogande i enlighet med förordningar antagna enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUFfördraget). Artikel 9 I artikel 9 anges att rådet i enlighet med artikel 311 EUF-fördraget ska anta genomförandebestämmelser rörande beräkningen av den årliga balans som 15

16 BILAGA 2 REDOGÖRELSE FÖR INNEHÅLLET I RÅDETS BESLUT regleras i artikel 7 samt nödvändiga regler och arrangemang för att kontrollera och övervaka intäkterna i artikel 2. Artikel 10 I artikel 10 anges att rådets tidigare beslut om egna medel upphör att gälla. Vidare anges att referenser till tidigare rättsakter på området ska tolkas som att de rör det nya beslutet. Artikeln anger också att vissa element av tidigare rättsakter ska tillämpas i specifika fall av justeringar och korrigeringar av betalningar som avser tidigare år. Artikel 11 I artikel 11 regleras formerna för anmälan av medlemsstaternas godkännande. I artikeln anges vidare att beslutet träder i kraft den första dagen i den första månaden efter mottagande av den sista anmälan, men att det i alla delar ska få verkan fr.o.m. den 1 januari Tryck: Elanders, Vällingby 2014

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering

Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU12 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering Sammanfattning Vid Europeiska rådets möte i Bryssel i december 2005 träffade EU-ländernas

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2018 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning Tabellförteckning... 4 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Avgiften till

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2014 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:41

Regeringens proposition 2007/08:41 Regeringens proposition 2007/08:41 Godkännande av rådets beslut om systemet för EUbudgetens finansiering Prop. 2007/08:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 december

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 248/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (2014/335/EU, Euratom) PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I proposition

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2017 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning Tabellförteckning... 4 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ett anslag för utgiftsområde 27, som uppgår till ca

Läs mer

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Sammanfattning I betänkandet behandlar finansutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop.

Läs mer

Avgiften till. Europeiska gemenskapen

Avgiften till. Europeiska gemenskapen Avgiften till 27 Europeiska gemenskapen Förslag till statsbudget för 2005 Avgiften till Europeiska gemenskapen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till

Läs mer

Avgiften till. Europeiska gemenskapen

Avgiften till. Europeiska gemenskapen Avgiften till 27 Europeiska gemenskapen Förslag till statsbudget för 2004 Avgiften till Europeiska gemenskapen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till

Läs mer

Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter

Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU37 Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelse 2016/17:77 Riksrevisionens rapport om Statens

Läs mer

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU13 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska gemenskapen

Avgiften till. 27 Europeiska gemenskapen Avgiften till 27 Europeiska gemenskapen Förslag till statsbudget för 2003 Avgiften till Europeiska gemenskapen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar

Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU16 Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar Sammanfattning Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2015/16:61 Riksrevisionens rapport om statens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 203/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet rör Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG) PROPOSITIONENS

Läs mer

Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt

Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU15 Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt Sammanfattning I detta betänkande föreslår finansutskottet att riksdagen tillkännager

Läs mer

Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer

Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU32 Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i de s.k. matchningsreglerna

Läs mer

EU-förslag om europeisk statistik om personer och hushåll

EU-förslag om europeisk statistik om personer och hushåll Finansutskottets utlåtande 2016/17:FiU18 EU-förslag om europeisk statistik om personer och hushåll Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande om kommissionens förslag

Läs mer

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens budgetproposition (prop. 2013/14:1) i fråga om förslag inom

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Regeringsbeslut I 2 2014-12-19 Fi2014/4531(delvis) Finansdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Riksdagen

Läs mer

Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU30 Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition

Läs mer

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Sammanfattning I detta betänkande behandlas utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen. Finansutskottet

Läs mer

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassning till nya EUregler Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:221 Konkurrensbegränsande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Avgiften till. Europeiska gemenskapen

Avgiften till. Europeiska gemenskapen Avgiften till 27 Europeiska gemenskapen Förslag till statsbudget för 2008 Avgiften till Europeiska gemenskapen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till

Läs mer

Vitboken om EU:s framtid

Vitboken om EU:s framtid Finansutskottets yttrande Vitboken om EU:s framtid Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge finansutskottet tillfälle att senast den 27 april yttra sig över kommissionens

Läs mer

Tilläggsavtal om lån till Irland

Tilläggsavtal om lån till Irland Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU12 Tilläggsavtal om lån till Irland Sammanfattning I november 2010 utfäste sig EU och Internationella valutafonden (IMF) samt Danmark, Storbritannien och Sverige

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Sammanfattning Finansutskottet behandlar i detta betänkande utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utskottet tillstyrker

Läs mer

Undantag från arvsskatt och gåvoskatt (prop. 2004/05:97)

Undantag från arvsskatt och gåvoskatt (prop. 2004/05:97) Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU29 Undantag från arvsskatt och gåvoskatt (prop. 2004/05:97) Sammanfattning Riksdagen beslutade den 16 december 2004 att slopa arvsskatten och gåvoskatten fr.o.m.

Läs mer

Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU21 Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens

Läs mer

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU9 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition

Läs mer

Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt

Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU12 Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt Sammanfattning Finansutskottet säger ja till Riksbankens förslag i framställningen 2013/14: RB3 om att riksdagen bör

Läs mer

Ändring i lagen om tävling med hästdjur

Ändring i lagen om tävling med hästdjur Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU3 Ändring i lagen om tävling med hästdjur Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:27 Ändring i lagen om tävling

Läs mer

av EU-miljömärket. Civilutskottets betänkande 2013/14:CU6 Sammanfattning

av EU-miljömärket. Civilutskottets betänkande 2013/14:CU6 Sammanfattning Civilutskottets betänkande 2013/14:CU6 EU-miljömärket Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:179 EUmiljömärket. Propositionen innehåller förslag till en ny lag

Läs mer

Direktupphandling. Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU18. Sammanfattning

Direktupphandling. Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU18. Sammanfattning Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU18 Direktupphandling Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:133 Direktupphandling. I propositionen lämnas förslag till ändringar

Läs mer

Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Vertikala konkurrensbegränsande avtal Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2009/10:236) till ändringar i lagen (2008:581) om gruppundantag

Läs mer

Skattebefrielse för el i vissa industriella processer (prop. 2003/04:144)

Skattebefrielse för el i vissa industriella processer (prop. 2003/04:144) Skatteutskottets betänkande 2003/04:SkU36 Skattebefrielse för el i vissa industriella processer (prop. 2003/04:144) Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2003/04:144 om skattebefrielse

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM89. Förordning om arbetsmarknadsstatistik 2012/13:FPM89. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM89. Förordning om arbetsmarknadsstatistik 2012/13:FPM89. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om arbetsmarknadsstatistik Finansdepartementet 2013-04-26 Dokumentbeteckning KOM (2013) 155 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete utfall

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete utfall 92. EU och internationella organisationer Fullmakt Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU5 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 2014/15:129 Utvidgning av

Läs mer

Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår

Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår Skatteutskottets betänkande Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om att lagen (2013:984) om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU12 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13: 117 Konvention

Läs mer

Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar

Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU42 Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM111. Förslag till EU:s årsbudget för Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM111. Förslag till EU:s årsbudget för Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM111 Förslag till EU:s årsbudget för 2017 Finansdepartementet 2015/16:FPM 2016-07-13 Dokumentbeteckning SEC (2016) 280 Statement of Estimates of the European

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

Utgiftsområde 27 avgiften till Europeiska gemenskapen (prop. 2005/06:1)

Utgiftsområde 27 avgiften till Europeiska gemenskapen (prop. 2005/06:1) Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU5 Utgiftsområde 27 avgiften till Europeiska gemenskapen (prop. 2005/06:1) Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag till anslag inom

Läs mer

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Sammanfattning I detta betänkande behandlas utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen. Finansutskottet

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Medlemskap för de baltiska staterna i Nordiska investeringsbanken (prop. 2004/05:162)

Medlemskap för de baltiska staterna i Nordiska investeringsbanken (prop. 2004/05:162) Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU15 Medlemskap för de baltiska staterna i Nordiska investeringsbanken (prop. 2004/05:162) Sammanfattning Den 11 februari 2004 träffades en överenskommelse mellan de

Läs mer

Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler

Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler Socialutskottets betänkande 2007/08:SoU12 Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2007/08:96 Genomförande av EG-direktivet

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska gemenskapen

Avgiften till. 27 Europeiska gemenskapen Avgiften till 27 Europeiska gemenskapen Förslag till statsbudget för 2002 Avgiften till Europeiska gemenskapen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Inledning...7 3 Redovisning av EU-budgetens

Läs mer

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU15 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:36 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Läs mer

RAPPORT Ordföranden för "diskussionscirkeln" om egna medel. Slutrapport från diskussionscirkeln om egna medel

RAPPORT Ordföranden för diskussionscirkeln om egna medel. Slutrapport från diskussionscirkeln om egna medel EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 8 maj 2003 (3.5) (OR. fr) CONV 730/03 CERCLE III 7 RAPPORT från: till: Ärende: Ordföranden för "diskussionscirkeln" om egna medel Konventsledamöterna Slutrapport

Läs mer

SV Europeiska unionens officiella tidning L 347/884. RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1311/2013. av den 2 december 2013

SV Europeiska unionens officiella tidning L 347/884. RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1311/2013. av den 2 december 2013 1(12) 20.12.2013 SV Europeiska unionens officiella tidning L 347/884 RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014 2020 EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Läs mer

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU21 Kompletterande bestämmelser till EUförordningen om kosmetiska produkter Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:135 Kompletterande

Läs mer

L 18. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtionionde årgången 26 januari 2016.

L 18. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtionionde årgången 26 januari 2016. Europeiska unionens officiella tidning L 18 Svensk utgåva Lagstiftning femtionionde årgången 26 januari 2016 Innehållsförteckning I Lagstiftningsakter Slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2016/70 av Europeiska

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108. EU:s budget Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Finansdepartementet :FPM108

Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108. EU:s budget Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Finansdepartementet :FPM108 Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108 EU:s budget 2007 Finansdepartementet :FPM108 2006-06-28 Dokumentbeteckning SEC(2006)762 Preliminärt förslag till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för

Läs mer

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU8 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2006/07:67 Lagen om elektromagnetisk

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella

Läs mer

Enklare regler i socialförsäkringen

Enklare regler i socialförsäkringen Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU16 Enklare regler i socialförsäkringen Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13: 169 Enklare regler i socialförsäkringen.

Läs mer

Avgiften. till Europeiska gemenskapen

Avgiften. till Europeiska gemenskapen Avgiften 27 till Europeiska gemenskapen Förslag till statsbudget för 1999 Avgiften till Europeiska gemenskapen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Inledning...7 3 Redovisning av EU-budgetens

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 11.3.2014 2014/2020(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Förslag till betänkande Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (PE1020611v01-00) Genomförandebestämmelser till systemet

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering

Användningen av kreditbetyg i riskhantering Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU28 Användningen av kreditbetyg i riskhantering Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 2013/14:108 Användningen av kreditbetyg i riskhantering.

Läs mer

Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna

Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU14 Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2009/10:19)

Läs mer

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU26 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag om ändring i skatteavtalet mellan Sverige

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM(2016) 755 Förslag till rådets förordning

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU6 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om höjd beskattning av sparande

Läs mer

Avgiften till. Europeiska gemenskapen

Avgiften till. Europeiska gemenskapen Avgiften till 27 Europeiska gemenskapen TU1UT TUFörslag TU2UT TUtgiftsområde TU3UT TUBemyndigandeUT PROP. 2008/09:1 UTGIFTSOMRÅDE 27 Förslag till statsbudget för 2009 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2016/17:KU1y Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 22 september 2016 att ge övriga utskott tillfälle att senast

Läs mer

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU10 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2013/14:137

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Upphörande av vissa betalningsmedel (2003/04:RB4)

Upphörande av vissa betalningsmedel (2003/04:RB4) Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU16 Upphörande av vissa betalningsmedel (2003/04:RB4) Sammanfattning Finansutskottet behandlar Riksbankens framställning 2003/04:RB4 om vissa äldre sedlar m.m. Riksbanken

Läs mer

Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ

Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU2 Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2009/10:245) om

Läs mer

Skärpt straff för dataintrång

Skärpt straff för dataintrång Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU27 Skärpt straff för dataintrång Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång och en följdmotion

Läs mer

Ett enhetligt patentskydd i EU

Ett enhetligt patentskydd i EU Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU och en motion från den

Läs mer

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU6 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande propositionen 2014/15:21 SGI-skydd för

Läs mer

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU13 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2010/11:16)

Läs mer

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen,

Läs mer

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU17 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om avgiftsfrihet för viss screening

Läs mer

Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU3 Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2006/07:132

Läs mer

Stämpelskatt i samband med företagsinteckning (skr. 2003/04:107, prop. 2003/04:165)

Stämpelskatt i samband med företagsinteckning (skr. 2003/04:107, prop. 2003/04:165) Skatteutskottets betänkande 2004/05:SkU2 Stämpelskatt i samband med företagsinteckning (skr. 2003/04:107, prop. 2003/04:165) Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om att

Läs mer

Förbättrade villkor för studerande föräldrar

Förbättrade villkor för studerande föräldrar Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU11 Förbättrade villkor för studerande föräldrar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:42 Förbättrade villkor för studerande

Läs mer

Ny lag om näringsförbud

Ny lag om näringsförbud Civilutskottets betänkande 2013/14:CU35 Ny lag om näringsförbud Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:215 och en motion som väckts med anledning av propositionen.

Läs mer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU8 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2007/08:18 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska

Läs mer

Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier

Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier Skatteutskottets betänkande Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:4 till hur associationsformen

Läs mer

Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken

Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU36 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag i proposition 2008/09:116 att riksdagen ska godkänna Sveriges

Läs mer