Medborgarundersökningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarundersökningen"

Transkript

1 Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö

2 Innehållsförteckning Analysrapport Sammanfattning 1 SCB:s analysmodell med NKI 4 Resultat 7 Om undersökningen 51 Diagram och tabeller Modell A. Betyg på kommunen som en plats att bo och leva på Diagram 1A:1 Modellstrukturbild A, nätverket 64 Diagram 1A:2 Modellstrukturbild A, övriga kommuner 65 Diagram 2A:1 Prioriteringsmatris A, nätverket 66 Diagram 2A:2 Prioriteringsmatris A, övriga kommuner 67 Tabell 1A:1 Medelvärde och svarsfördelning för de olika indikatorerna, nätverket 68 Tabell 1A:2 Medelvärde och svarsfördelning för de olika indikatorerna, övriga 72 Diagram 3A:1 Andel som gett högt respektive lågt betyg, nätverket 76 Diagram 3A:2 Andel som gett högt respektive lågt betyg, övriga 77 Modell B. Betyg på kommunens verksamheter Diagram 1B:1 Modellstrukturbild B, nätverket 79 Diagram 1B:2 Modellstrukturbild B, övriga kommuner 80 Diagram 2B:1 Prioriteringsmatris B, nätverket 81 Diagram 2B:2 Prioriteringsmatris B, övriga kommuner 82 Tabell 1B:1 Medelvärde och svarsfördelning för de olika indikatorerna, nätverket 83 Tabell 1B:2 Medelvärde och svarsfördelning för de olika indikatorerna, övriga 87 Diagram 3B:1 Andel som gett högt respektive lågt betyg, nätverket 91 Diagram 3B:2 Andel som gett högt respektive lågt betyg, övriga 92 Modell C. Betyg på medborgarnas inflytande i kommunen Diagram 1C:1 Modellstrukturbild C, nätverket 94 Diagram 1C:2 Modellstrukturbild C, övriga kommuner 95 Diagram 2C:1 Prioriteringsmatris C, nätverket 96 Diagram 2C:2 Prioriteringsmatris C, övriga kommuner 97 Tabell 1C:1 Medelvärde och svarsfördelning för de olika indikatorerna, nätverket 98 Tabell 1C:2 Medelvärde och svarsfördelning för de olika indikatorerna, övriga 100 Diagram 3C:1 Andel som gett högt respektive lågt betyg, nätverket 102 Diagram 3C:2 Andel som gett högt respektive lågt betyg, övriga 103

3 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Sammanfattning Sammanfattning Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder årligen Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning. Kommunerna kan välja att delta antingen i vårens eller i höstens undersökningsomgång. Sammanlagt deltog 42 kommuner i undersökningen våren Sedan undersökningen startade hösten 2005 har 205 av landets kommuner deltagit och 100 av dessa har deltagit mer än en gång. Kommunernas resultat är tillgängliga via Denna rapport är en specialrapport för jämförelser mellan kommunerna inom ett nätverk bestående av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje samt Tyresö kommun. Det är en fördel vid läsningen av denna rapport att man är förtrogen med undersökningen så som den presenteras i de ordinarie kommunspecifika rapporterna. Förutom jämförelser inom denna grupp med de sju kommunerna i nätverket (i rapporten benämnd nätverket) görs jämförelser med genomsnittsresultatet för de övriga 89 kommuner som deltog i undersökningen hösten 2008 eller våren Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning med ett urval på personer i åldrarna år för de flesta deltagande kommunerna. I mindre kommuner begränsades urvalet till 500 personer. Undersökningen består av tre delar: A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på B. Medborgarna om kommunens verksamheter C. Medborgarna om inflytandet i kommunen De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett åt sin kommun. Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända. Betygsindex över 75 kan betraktas som väl godkända. A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på Nätverkets helhetsbetyg, NRI, är 61 att jämföra med 64 för övriga kommuner. Nätverkets betygsindex är något bättre än övriga kommuners vad gäller Arbetsmöjligheter och Kommunikationer. I övrigt har nätverkskommunerna fått lika eller lägre betygsindex på samtliga faktorer jämfört med övriga kommuner. 1

4 Sammanfattning SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI) för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex B. Medborgarna om kommunens verksamheter Nätverkets genomsnittsbetyg för Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är en indexenhet lägre än för övriga kommuner, 53 respektive 54. För några av verksamheterna är nätverkets betyg något högre jämfört med övriga kommuner. Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex 2

5 Sammanfattning SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 C. Medborgarna om inflytandet i kommunen På frågorna kring medborgarnas Inflytande i kommunen har nätverket fått betygsindex 42 medan vad övriga kommuner i genomsnitt fått 41. Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex 3

6 SCB:s analysmodell med NKI SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 SCB:s analysmodell med NKI SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI) är uppbyggd dels av ett mått för totalnöjdheten, NKI, dels av ett antal faktorer som speglar olika delar av den undersökta verksamheten eller området. Helhetsbetyget NKI mäts med tre specifika frågor. I denna undersökning finns tre helhetsbetyg, ett i vardera modell. I modell A, med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på, ingår helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI). I modell B, med frågor om kommunens verksamheter, ingår helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), och i modell C, med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter, ingår helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII). Varje modell ovan består av ett antal faktorer. Varje faktor mäts i regel med flera frågor (indikatorer) som alla behandlar aspekter av det område som avses. De svarande medborgarna sätter sina betyg på de enskilda frågorna på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Vilka frågor som ingår i respektive faktor framgår av respektive modellbilds hänvisningar till frågeblanketten. Frågeblanketten ingår som bilaga i rapporten. Indexberäkningar Medborgarna betygsätter de enskilda frågorna på 10-gradiga skalor. Frågorna grupperas till faktorer. Vid beräkning av faktorernas betygsindex tilldelas de olika frågorna vikter efter den betydelse de har för faktorn ifråga. Vid omräkning till faktorernas betygsindex omvandlas resultaten till en ny skala som går från 0 till 100. Ju högre indexvärdet är desto nöjdare är medborgarna med respektive faktor. Den 10-gradiga skalans betygssteg får vid översättning till betygsindex följande indexvärden (inom parentes): 1 (0), 2 (11,1), 3 (22,2), 4 (33,3), 5 (44,4), 6 (55,6), 7 (66,7), 8 (77,8), 9 (88,9) samt 10 (100). Tolkning av skalan För att få en större förståelse för hur den 10-gradiga skalan tolkas har SCB genomfört undersökningar där de svarande får ange var på skalan de anser att olika omdömen passar in. Resultaten tyder på att betyg under 5 kan klassas som inte godkänd. Gränsen för nöjd tycks gå vid betyget 6 och betyg på 8 eller högre kan tolkas som mycket nöjd. Motsvarande tolkning av betygsindexen ger att betygsindex under 40 kan klassas som inte godkänd. Gränsen för nöjd tycks gå vid 55 och betygsindex på 75 eller högre kan tolkas som mycket nöjd. Effektmått grad av påverkan För varje faktor beräknar analysmodellen ett effektmått. Bakom effektmåttet ligger inga specifika frågor om hur medborgarna prioriterar olika faktorer. Effekten utgör ett mått på sambandet mellan helhetsbetyget, NKI (eller i denna undersökning NRI, NMI och NII), och respektive faktor. En faktors effektmått anger faktorns grad av påverkan på helhetsbetyget, dvs. i vilken utsträckning NKI förväntas öka/minska vid en ökning/minskning av faktorns betygsindex med fem enheter. Om en faktor i undersökningens modellanalys till exempel erhållit ett 4

7 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 SCB:s analysmodell med NKI effektmått på 1,0 innebär det att NKI (helhetsbetyget) förväntas öka med en enhet om faktorns betygsindex ökar med fem enheter. Sjunker däremot faktorns betygsindex med fem enheter förväntas NKI på motsvarande sätt minska med en enhet. Prioriteringsmatris I den så kallade prioriteringsmatrisen (korsdiagrammet nedan) placeras varje faktor in med hänsyn till sitt betygsindex och sitt effektmått. Ju högre upp i diagrammet en faktor ligger desto nöjdare är medborgarna med faktorn. Ju längre åt höger en faktor ligger i diagrammet desto större påverkan förväntas en förändring av dess betygsindex ha på helhetsbetyget, NKI. Prioriteringsmatrisen har konstruerats med en mittpunkt som ligger vid medelindex och medeleffekt för de i modellen ingående faktorerna i den aktuella undersökningen åt kommunen. På så vis bildas fyra områden (kvadranter) med olika prioriteringsgrad. För att förbättra sitt helhetsbetyg bör man enligt modellen främst prioritera faktorer som ligger långt ner till höger i matrisen, dvs. de med relativt låga betygsindex i kombination med höga effektmått. I en andra prioriteringsgrupp har vi de faktorer som hamnar i kvadrant I, uppe till höger. Även dessa faktorer har relativt höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras trots att de redan har förhållandevis höga betygsindex. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på helhetsbetyget. I kvadrant IV, högst upp till vänster, hamnar de faktorer som kan ges lägst prioritet i ett förbättringsarbete. Dock ska man försöka bibehålla dessa faktorers höga betygsindex eftersom en sänkning av en faktors betygsindex kan leda till att dess effektmått ökar och att faktorn då hamnar i den prioriterade kvadranten. 5

8 SCB:s analysmodell med NKI SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Tolkningen av faktorernas effektmått Hur ska man då tolka att vissa faktorer har låga effektmått? Det ska inte tolkas som att de faktorerna inte är viktiga. Effektmåttet anger enbart vilken förväntad påverkan på helhetsbetyget som en förändring av faktorns betygsindex skulle kunna innebära. Vad kan ligga bakom att en faktor med lågt betygsindex får ett lågt effektmått? Svaret är att det beror på att medborgarnas betygsättning av den faktorn har ett lågt samband med hur de som grupp satt sina helhetsbetyg. Medborgarnas sammanlagda svarsmönster, vad gäller sambandet mellan deras helhetsbetyg och deras betyg på faktorn, kan vara betydligt starkare för andra faktorer i modellen. I t.ex. undersökningens frågeblock A, om kommunen som en plats att bo och leva på, ingår faktorn Arbetsmöjligheter. Även om faktorn Arbetsmöjligheter fått ett lågt betyg av medborgarna i kommunen kan faktorn samtidigt få ett lågt effektmått, alltså ha ett lågt samband med helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI). Detta kan t.ex. förklaras av att majoriteten av de svarande inte är personligen drabbade av arbetslöshet och att de kanske just därför fäster större avseende vid andra faktorer när de avger sitt helhetsbetyg NRI. Sambandet (dvs. effektmåttet) mellan medborgarnas betyg på faktorn Arbetsmöjligheter och deras helhetsbetyg på kommunen som en plats att bo och leva på (NRI) kan därför bli svagt trots att de gett ett lågt betyg åt Arbetsmöjligheter. Felmarginaler Felmarginaler för skattning av de olika faktorernas indextal och effektmått anges i diagrammen 1A, 1B och 1C i bilagan tabeller och diagram. Felmarginalerna beaktar den osäkerhet som härrör från att det inte är samtliga medborgare i kommunen som har tillfrågats utan endast ett urval av dem. Skattningarna plus/minus felmarginalen bildar ett så kallat 95-procentigt konfidensintervall. Om det för en faktor exempelvis står ett betygsindex som är 55 och en felmarginal ± 2,1 så innebär det att det sanna värdet med 95 procents säkerhet ligger i intervallet 52,9 57,1. Statistiskt säkerställda skillnader För att avgöra om skillnaden mellan två skattade indexvärden är statistiskt säkerställd har följande förenklade förfarande använts i rapporten: Om intervallen (indexvärdet ± felmarginalen) för två skattade indexvärden inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säkerställd. 6

9 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Resultat Resultat Resultatredovisningen för vart och ett av frågeblocken, A, B och C, bygger på (se bilaga Tabeller och diagram): En modellstrukturbild (Diagram 1 A C) En prioriteringsmatris (Diagram 2 A C) En tabell (Tabell 1 A C) I tabell 1 A C redovisas medelvärden och svarsfördelning för var och en av de frågor som ligger till grund för de olika faktorerna. Det är viktigt att närmare studera vilka frågor och vilka svarsfördelningar som ligger bakom de olika faktorernas betygsindex och de enskilda frågornas medelvärden, speciellt hur stor andel av medborgarna som gett låga betyg. Frågorna har besvarats på en 10- gradig skala på vilken 1 4 klassas som låga betyg, 5 7 som mellanbetyg och 8 10 som höga betyg. Observera att i en frågas procentfördelning på dessa tre betygsklasser ingår inte svaren från de medborgare som uppgett Ingen åsikt eller valt att inte besvara den aktuella frågan. A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) Analysmodell A avser att mäta hur medborgarna betygsätter kommunen som en plats att bo och leva på. Modellen innefattar nedanstående åtta faktorer: Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid (fråga A1:1 3) (fråga A2:1 4) (fråga A3:1 4) (fråga A4:1 4) (fråga A5:1 4) (fråga A6:1 8) (fråga A7:1 6) (fråga A8:1 7) Vidare ingår tre frågor (frågorna A9:1 3) som ligger till grund för helhetsbetyget Nöjd-Region-Index, NRI, samt indexet Rekommendation (fråga A10) som är en fråga till kommunens medborgare om de kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. 7

10 Resultat SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Jämförelse mellan nätverkets kommuner och övriga kommuner Endast för faktorerna Arbetsmöjligheter och Kommunikationer är nätverkets betygsindex något högre än genomsnittet för övriga kommuner. Nätverkets kommuner har fått samma betygsindex som övriga kommuner för faktorerna Utbildningsmöjligheter och Fritid. Faktorerna Miljö, Bostäder, Trygghet och Kommersiellt utbud har fått lägre betyg för nätverkets kommuner jämfört med övriga kommuner. Tabell A. Nöjd-Region-Index (NRI) och faktorernas betygsindex i nätverkskommunerna och i övriga 89 kommuner. År Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju Övriga 89 kommuner kommuner NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid ANTAL SVARANDE Jämförelse mellan nätverkets kommuner Inom nätverket har Tyresö fått högst betygsindex för NRI och för Rekommendation. För faktorerna Arbetsmöjligheter och Utbildningsmöjligheterna har Huddinge fått högst betygsindex inom nätverket. Medborgarna i Tyresö har gett högt betyg åt Miljön och Bostäder. Nätverkets betyg för Trygghet är relativt lågt, men varierar inom gruppen från Salems medelmåttiga betygsindex på 53 till Södertäljes icke godkända betygsindex på 26. Faktorn Kommunikationer har i snitt fått relativt goda betyg inom nätverket förutom för Nynäshamn där betygsindex är 37. Haninge och Tyresö har fått högst betygsindex på Kommersiellt utbud medan Salem har fått lägst betygsindex. För faktorn Fritid har alla sju kommunerna fått goda betyg med högst betygsindex för Tyresö. Tyresö och Huddinge har fått högst betyg på flest faktorer medan Södertälje och Nynäshamn har fått lägst betyg på flest faktorer. Skillnaden mellan den som fått högst respektive lägst betygsindex varierar mellan de olika faktorerna. 8

11 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Resultat Diagram A2. Rekommendation. Betygsindex för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex Diagram A3. Arbetsmöjligheter. Betygsindex för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex 9

12 Resultat SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Diagram A4. Utbildningsmöjligheter. Betygsindex för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex Diagram A5. Miljö. Betygsindex för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex 10

13 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Resultat Diagram A6. Bostäder. Betygsindex för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex Diagram A7. Trygghet. Betygsindex för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex 11

14 Resultat SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Diagram A8. Kommunikationer. Betygsindex för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex Diagram A9. Kommersiellt utbud. Betygsindex för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex 12

15 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Resultat Diagram A10. Fritid. Betygsindex för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex 13

16 Resultat SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Modellens prioriteringsmatriser för nätverkets kommuner I detta avsnitt presenteras specialversioner av de prioriteringsmatriser som kommunerna fått i sina ordinarie rapporter från årets medborgarundersökning. Här presenteras en prioriteringsmatris för var och en av modellens så kallade förklarande faktorer (Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Miljö etc.). I dessa matriser går det att utläsa varje kommuns placering liksom hur genomsnittet för övriga kommuner placerar sig. De orangea strecken är nätverkets medelindex och medeleffekt. Arbetsmöjligheter Betygsindexet för Arbetsmöjligheter är relativt lågt. Samtliga nätverks kommuner hamnar i kvadranten lägre prioritet. För Haninge är faktorn Arbetsmöjligheter av större betydelse för en förbättring av helhetsbetyget NRI jämfört med de andra nätverkskommunerna. Diagram A2:1. Faktorn Arbetsmöjligheter Betygsindex 90 IV. Bevara I. Förbättra om möjligt Huddinge Salem 50 Tyresö Södertälje Haninge Övr. Botkyrka 40 Nynäshamn 30 III. Lägre prioritet II. Prioritera Effekt 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 14

17 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Resultat Utbildningsmöjligheter Inte i någon av nätverkskommunerna har Utbildningsmöjligheterna fått högt effektmått. I sex av kommunerna är betygsindexen höga i kombination med låga effektmått, dvs. medborgarnas betygsättning av utbildningsmöjligheterna har inget starkt samband med hur de bedömer kommunen som en plats att bo och leva på (NRI). Nynäshamn skiljer sig i sin placering jämfört med genomsnittet för övriga kommuner. Diagram A2:2. Faktorn Utbildningsmöjligheter Betygsindex 90 IV. Bevara I. Förbättra om möjligt Huddinge Salem 60 Södertälje Botkyrka Tyresö Övriga Haninge 50 Nynäshamn III. Lägre prioritet II. Prioritera Effekt 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 15

18 Resultat SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Miljö Faktorn Miljö har i alla nätverkskommunerna relativt höga betygsindex såväl som effektmått och betyder således mycket för möjligheterna att förbättra NRI. Så är det också för de övriga kommunerna i genomsnitt. För Södertälje är faktorn Miljö av större betydelse för en förbättring av helhetsbetyget NRI och ligger i den del av korsdiagrammet som innebär att faktorn bör prioriteras och särskilt uppmärksammas. Diagram A2:3. Faktorn Miljö Betygsindex 90 IV. Bevara I. Förbättra om möjligt Huddinge Nynäshamn Haninge Övriga Salem Tyresö Botkyrka 60 Södertälje III. Lägre prioritet II. Prioritera Effekt 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 16

19 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Resultat Bostäder Faktorn Bostäder får genomgående relativt låga betyg såväl i nätverkskommunerna som i genomsnitt bland övriga kommuner. Boendet är uppenbarligen en faktor som också har starkt samband med medborgarnas helhetsbedömning av kommunen. Faktorn har för alla nätverkskommunerna hamnat i den del eller på gränsen till den del som innebär att faktorn bör ägnas särskild uppmärksamhet. Diagram A2:4. Faktorn Bostäder Betygsindex 90 IV. Bevara I. Förbättra om möjligt Tyresö Salem Nynäshamn 50 Huddinge Övriga Botkyrka Haninge 40 Södertälje 30 III. Lägre prioritet II. Prioritera Effekt 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 17

20 Resultat SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Trygghet Samtliga värden ligger under medelindex, fördelat mellan områdena Lägre prioritet och Prioritera. Förändringar av betygsindexet för faktorn Trygghet har stor effekt på helhetsbetyget NRI hos Södertälje, Botkyrka, Huddinge samt Salem kommuner. Diagram A2:5. Faktorn Trygghet Betygsindex 90 IV. Bevara I. Förbättra om möjligt Övriga Nynäshamn Tyresö Salem Huddinge 40 Haninge Botkyrka 30 Södertälje III. Lägre prioritet II. Prioritera Effekt 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 18

21 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Resultat Kommunikationer Som synes har nätverkskommunerna Botkyrka, Tyresö, Haninge, Huddinge samt Salem fått bättre betyg på Kommunikationer än genomsnittet för övriga kommuner. Faktorns betydelse för en ökning av helhetsbetyget NRI förväntas dock vara blygsam förutom för Nynäshamn där faktorn ligger närmare gränsen till området prioritera. Diagram A2:6. Faktorn Kommunikationer Betygsindex 90 IV. Bevara I. Förbättra om möjligt Huddinge Haninge Botkyrka Tyresö Salem 50 Övriga Södertälje 40 Nynäshamn 30 III. Lägre prioritet II. Prioritera Effekt 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 19

22 Resultat SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Kommersiellt utbud Salem har fått ett något lägre betygsindex på faktorn Kommersiellt utbud jämfört med övriga nätverkskommuner. Bland nätverkskommunerna har Kommersiellt utbud hamnat i kvadranten prioritera för Botkyrka och Nynäshamn. Diagram A2:7. Faktorn Kommersiellt utbud Betygsindex 90 IV. Bevara I. Förbättra om möjligt Haninge Södertälje Salem Tyresö Övriga Huddinge Botkyrka Nynäshamn III. Lägre prioritet II. Prioritera Effekt 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 20

23 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Resultat Fritid För nätverket har faktorn Fritid höga betyg men inte avsevärt bättre än kommunerna i genomsnitt. För samtliga kommuner utom för Södertälje kommun har faktorn Fritid hamnat i kvadranten förbättra om möjligt. Diagram A2:8. Faktorn Fritid Betygsindex 90 IV. Bevara I. Förbättra om möjligt Södertälje Nynäshamn Tyresö Haninge Botkyrka Salem Övriga Huddinge III. Lägre prioritet II. Prioritera Effekt 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 21

24 Resultat SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 B. Medborgarna om kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) Analysmodell B avser att mäta medborgarnas syn på de verksamheter som kommunen ansvarar för. Modellen innefattar nedanstående tretton verksamheter: Förskolan (fråga B1) Grundskolan (fråga B2) Gymnasieskolan (fråga B3) Äldreomsorgen (fråga B4) Stöd för utsatta personer (fråga B5) Gator och vägar (fråga B6:1 4) Gång- och cykelvägar (fråga B7:1 5) Fritid Idrott (fråga B8:1 4) Fritid Kultur (fråga B9:1 4) Miljöarbete (fråga B10:1 7) Vatten och avlopp (fråga B11:1 3) Renhållning (fråga B12:1 4) Räddningstjänsten (fråga B13) Vidare ingår i frågeblanketten ett antal frågor (frågorna B14:1 3) som ligger till grund för helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index, NMI, samt indexet Bemötande Tillgänglighet (fråga B15:1 3). Jämförelse mellan nätverkets kommuner och övriga kommuner Nätverkets helhetsbetyg för de kommunala verksamheterna (NMI) är en indexenhet något lägre än för övriga kommuner, 53 respektive 54. Nätverkets genomsnittliga betygsindex är något högre för Äldreomsorgen, Gator och vägar, Gång- och cykelvägar, Fritid - Idrott och Vatten och avlopp. Skillnaderna varierar mellan en och två indexenheter. För faktorerna Förskolan, Grundskolan, Gymnasiet, Fritid Kultur, Miljöarbete, Renhållning och Räddningstjänsten har nätverkskommunerna fått lägre betygsindex jämfört med övriga kommuner. Skillnaderna varierar mellan en till sju indexenheter. För Stöd för utsatta personer ligger nätverkskommunerna på samma betygsnivå som genomsnittet för övriga kommuner. Bemötande - Tillgänglighet har fått tre indexenheter lägre betygsindex inom nätverket än i övriga kommuner. 22

25 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Resultat Tabell B. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och verksamheternas betygsindex i nätverkskommunerna och i övriga 89 kommuner. År Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner NMI Bemötande - Tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Gator och vägar Gång- och cykelvägar Fritid - Idrott Fritid - Kultur Miljöarbete Vatten och avlopp Renhållning Räddningstjänsten ANTAL SVARANDE Jämförelse mellan nätverkets kommuner Inom nätverket har Salem och Tyresö fått det högsta helhetsbetyget NMI (57) och Södertälje det lägsta (46). Bemötande-Tillgänglighet har i Salem fått det högsta betygsindexet 64 och i Södertälje det lägsta betyget, 53. För Förskolan har Salem fått nätverkets högsta betygsindex medan Huddinge har fått nätverkets högsta betygsindex för Grundskolan och Gymnasieskolan. För Äldreomsorgen är skillnaderna mellan kommunerna större med ett högsta betyg i Salem (61) och lägsta i Södertälje (42). Faktorn Stöd åt utsatta personer har fått högst betygsindex i Tyresö och Salem och lägst i Södertälje. För Gator och vägar samt Gång- och cykelvägar får Tyresö högsta betyg och Södertälje lägst betyg. För Fritid - Idrott är betygsskillnaderna mellan kommunerna 13 indexenheter mellan Tyresö och Södertälje. För Fritid Kultur är skillnaderna mellan kommuner små medan skillnaden mellan kommunerna påtaglig är för Miljöarbete. Högst betyg fick Salem och lägst betyg för Södertälje. Salem, Tyresö och Södertälje har fått högst betyg för Vatten och avlopp och Nynäshamn har fått det lägsta betyget på faktorn. För Renhållningen har Salem fått högst betyg och Södertälje lägst. Räddningstjänsten har fått mycket goda betyg i samtliga nätverkets kommuner. 23

26 Resultat SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Diagram B2. Bemötande Tillgänglighet. Betygsindex för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex Diagram B3. Förskolan. Betygsindex för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex 24

27 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Resultat Diagram B4. Grundskolan. Betygsindex för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex Diagram B5. Gymnasieskolan. Betygsindex för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex 25

28 Resultat SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Diagram B6. Äldreomsorgen. Betygsindex för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex Diagram B7. Stöd för utsatta personer. Betygsindex för nätverkets kommuner samt för övriga 89 kommuner i medborgarundersökningen år Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Södertälje Nynäshamn Nätverkets sju kommuner Övriga 89 kommuner Betygsindex 26