,. KYllistors tonster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",. KYllistors tonster"

Transkript

1 D III L.a",nng I

2 Innehållsförteckning,. KYllistors tonster Mottagare, lagring, hantering Monteringsanvisningar Placering av fönster i vägg VertikalsnittJ drevning! fogning Förslag fönster i vägg horisontalsnitt sid 2 sid 3-4 sid 5 sid 6 sid 7 Anslutning droppblecki sammanmonterade vertikalt sid 8 Horisontellt sammanmonterade fönster Standard kanninfåstning Skötsel och justering av beslag Barnskyddande spärranordningar Delning av kopplade fönster Rengöring av glas Tenniska sprickor Kondens Garanti sid 9 sid sid sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 sid 21 sid 22 Utgåva l dat l

3 Allmän skötselinstruktion (. KVlllstors fönster Gångjärn 3228 vid utåtgående fönster och fönsterdörrar Brickinkast för enkel höjdjustering. Bricka finns i l och 1,5mm, Assa 249. I ggr/år ges ett par droppar olja vid gångjärnens tappar. Brickinkast Spanjolett Spanjoletten smörjs och funktionstestas på fabrik före leverans till kund. Normalt skall manövrering med handtag kunna ske utan motstånd. För att bibehålla en god funktion skall kolvar, och låshusets rörliga delar, smöijas med ett par droppar olja I ggr/år genom befintliga hål i kantskenan. Fönsterbroms Fönsterbromsen behöver normalt inget underhåll. Se dock till att bromslöparen löper fritt från smuts i bromslådan. SmöIj vid behov överföringen i kantskenan mellan spanjolett och låsaxel. För övrig information om funktionen av barnspärren Fix 4570, se sidan 16 Ytbehandling träytor Invändiga målade och laserade träytor fordrar normalt inget underhåll. Vid behov rengöres med vatten och syntettvättmedel. Vid behov av bättringsmålning används endast akrylarrarg. AluminiumprofIler Anodiserade och lackade aluminiumprofiler är näst intill underhållsfria. Vad som krävs är rengöring en till två gånger om året, med vatten och neutralt tvättmedel. Använd inte följande: Alkaliska medel med högt ph-värde Tvättmedel med sliptillsatser Slipande svampar typ Scotch-Blite För eftermontage av persienn, markis, solskyddsfilm, etc. ansvaras ej. 13

4 Funktionsanvisning för glidhängt fönster KT377 ~. KVillsfors fönster För att hindra att barn ramlar ut eller att olyckor sker i samband med putsning av fönstren, är beslagen rors edda med en barnspärr. Den hindrar fönstret att oavsiktligt öppnas förbi vädringsläget. Spärren träder också i funktion när fönstret vänts runt för att putsas. När man stänger fönstret låses spärren automatiskt. Designen är sådan att man inte kan stänga fönstret utan att spärren är i funktion. Säkerhetsspärren öppnas genom att man trycker på knappen i pilens rikning Vädringsspärren hindrar fönstret från att blåsa igen. Den fålls ut genom att den markerade knappen förs uppåt, samtidigt som man trycker ronstret lätt utåt. Skötselanvisning för glid hängt fönster KT337 Glidskenor smötjs l ggr/år med ren vaselin ror att bibehålla en god funktion. 14

5 Justerings- och skötselanvisning för pivågångjäm G24S0 S c:. KVillsfors fönster På detta gångjärn finns möjlighet att ställa friktionen. Justering av friktionsjusteringsskruven, se figur nedan. Medurs vridning av skruven ökar friktionen, moturs minskar. Justera så både höger och vänster gångjärn, så att de arbetar med samma friktion. Friktionsjusteringsskruv På vänster gångjärn sitter en barnsäkerhetsspärr, se bild. Den spärrar vid 15 öppning. Spärren bortkopplas genom att den skjuts åt vänster. Den återgår automatiskt i spärrläge när fönstret stängs. Barnsäkerhetsspärr Gångjärnet är smörjt från fabrik, och rar ej smörjas ytterligare. Friktionsfunktionen kan då förstöras. Om bågen behöver frigöras från karn1en, gör på följande sätt: drag friktionsskruven hårt medurs på båda gångjärnen. Ställ bågen i holisontalläge, se bild. Skruva sedan bort låsskruven på båda gångjärnen. Nu kan bågen lyftas uppåt, och frigöras från kati11en. Då bågen sätts tillbaka i kannen, åt=onteras låsskruvarna. Låsskruv 15

6 Demontering I Justering I Skötsel Dreh-Kippbeslag,. KVlllsfors fönster Demontering av båge l. Tryck med hjälp aven skruvmejsel in spärrplattan 2. Vrid mejseln - sprinten lossnar 3. Sprinten kan nu dras ur och bågen lyftas bort 4. Vid ihängning skjut tillbaka sprinten tills den låser Underkantshängt DREHKlPP Sidhängt Sidhängt Kll'PDREH *==~ Underkantsrt hängt Stängt Stängt Justering av bågen i förhållande till karm kan göras en!. det. med en insexllyckel Skötselråd: En gång per år bör beslaget infettas på angivna punkter för att bibehålla funktionen och samtidigt minska slitaget....'s ~,~================~~~~~~===,, OJ 'G================= D ~ fl -1 ir I +3 mm-. ~ ~ ~J, Justering avanslagstrycket mellan båge och karm sker genom ställbara kolvar enl., följande l. Drag ut kolven 2. V rid i rätt riktning ± 0.8mm 3. Släpp kolven ~ G ~J~ J E ~ M +1 J ffi 'L, u 1'1='=\ ~ c, ----l _±2 mm-. ~ ~t~ 16

7 Justerings- och skötsel anvisning för pivågångjärn G2450 S,. KVlllsfors fönster På detta gångjärn finns möjlighet att ställa friktionen. Justering av friktionsjusteringsskruven, se figur nedan. Medurs vridning av skruven ökar friktionen, moturs minskar. Justera så både höger och vånster gångjärn, så att de arbetar med samma friktion. Friktiollsjusteringsskruv På vänster gångjärn sitter en bamsäkerhetsspärr, se bild. Den spänar vid 15 0 öppning. Spärren bortkopplas genom att den skjuts åt vänster. Den återgår automatiskt i spärrläge när fönstret stängs. Bamsäkerhetsspärr Gångjärnet är smöijt från fabrik, och f'ar ej smöijas ytterligare. Friktionsfunktionen kan då förstöras. Om bågen behöver frigöras från karmen, gör på följande sätt: drag friktionsskruven hårt medurs på båda gångjärnen. Ställ bågen i holisontalläge, se bild. Skruva sedan bort låsskruven på båda gångjärnen. Nu kan bågen lyftas uppåt, och frigöras från karmen. Då bågen sätts tillbaka i karmen, återmonteras låsskruvama. Låsskruv 15

8 Fönster-/dörr utrustad med barnskyddande spärranordning { 4 Kvillsfors fönster Manöveranordning Nyckel Täckbricka För barnskyddande funktion Tag bort täckbrickan genom att vrida den 90 grader För tillfällig bortkoppling av barnskydd Sätt i nyckeln och vrid 90 grader. Öppna fönster-/dörr förbi spärrläge. Vrid tillbaka, och ta ur nyckeln. Vid stängning är barnskyddet då åter i funktion. Fönster-/dörrbroms Fix 150S/160S och manöveranordning Fix 4570 är typgodkänd som barnskyddande spärranordning. OBS: Gäller då nyckeln är nrtagen. Etikett, KT 856 skall fmnas på båge eller karm. Nyckel levereras tillsammans med handtagen, samt Typgodkännandebevis och information Spärranordning Fix 184 För fdnster och dörr. Barnskyddande. Montering Monteras på fdnster eller dörr. För barnskyddande montage skall Fix 184 monteras, så att luftspalten mellan båge och karm blir max 100mm. Montera Fix 184, dörr 600mm över handtaget, fdnster 200m m över handtaget. Använd träskruv 3,Sx40. Inåtgående eller utåtgående fönster-/dörr 17

9 Delning av kopplade fonster (. KVillsfors fönster Delning av koppelbeslag på inåtgående fonster-/dörrar Öppna fönstret så att koppel beslaget blir åtkomligt. Skjut det vita plastbeslaget, som sitter på aluminiumytterbågen, uppåt, så att sprinten går ur metallbeslaget som sitter i träbågen, se bilden. Gör detta på både övre och nedre beslaget, som som sitter på handtagssidan. OBS! Gör inte detta på gångjärnssidan, då lossnar hela ytterbågen. Nu går det att dela på inner-och ytterbågen. När fönstret ska sammankopplas igen så förs bågarna samman, och det vita plastbeslaget skjuts nedåt, in i metallbeslaget. Vitt plastbeslag Metallbeslag Delning av koppel beslag på utåtgående fönster-/dörrar Öppna fönstret så att koppelbeslaget blir åtkomligt. Vrid alla koppelbeslagen uppåt, och vrid isär inneroch ytterbågarna. När fönstret ska sammankopplas igen så förs bågarna samman, och koppelbeslagen vrids nedåt r ~ I 18

10 Information av rengöring av glas ~ KYlllslors fönster Rengöring av glas Putsning av glas utfcires l-4ggr/år eller när behov fcireligger. Glas putsas med ren duk eller särskild gummiskrapa. För rengöring används på marknaden fcirekommande preparat, avsedda fcir fcinsterputsning. Kraftiga rengöringsmedel, lösningsmedel etc., eller mekanisk borttagning av smuts, skall ej användas. Iakttag fcirsiktighet vid eventuellt monterade mellanglaspersieiuler. Rengöring av coatad polycarbonat Allmän rengöring Använd ljummet vatten med en mild såplösning, eller hushållsrengöringsmedel, typ Ajax. Skölj skivan noggrant med kallt vatten. Särskild rengöring av coatad polycarbonat Fotogen, eller lacknafta (white sprit) är vanligen effektiva för borttagning av färg, märkpeiulor, bläck, läppstift, klistennärken etc. Se till att dessa rengöringsmedel ej kommer i kontakt med sågade kanter eller borrade hål, eftersom de ej är coatade. Tvätta skivan med vannt vatten med en mild såplösning, efter borttagandet av färgen, klistennärket etc. Skölj skivan noggrant med kallt vatten. Tänk på att inte rengöra polycarbonatglas i starkt solsken, eller vid högre temperaturer. Använd inte nötande eller starkt alkaliska rengöringsmedel. Skrapa aldrig skivorna med skrapor, rakblad eller andra skrapinstrument. Skötsel av självtengörande glas Självrengörande glas har inte samma behov av rengöring som vanligt glas, men är därfcir inte helt underhållsfritt. Glaset rengörs med vanligt vatten. Svår smuts kan tas bort med varmt såpvatten och en ren trasa, eller med ett vanligt fönsterputsmedel. Använd inte rengöringsmedel som kan ge en oljeliknande hiiula på glaset. Använd inte skrapa mot glaset eller liknande som tex. rakblad, stålull. Använd inte rengöringsmedel som iiulehåller slipmedel, eller som är vattenavvisande. Rengöring mellan glas i kopplade bågar, sker efter delning av koppel beslag, se sidan

11 Termiska sprickor {. KVillstolS fönster Vi stora temperaturskillnader mellan glasytans mittzon och kanterna utvidgas mittzonen så mycket att spänningar som uppstår längs kanterna riskerar att ge sprickbildning i vanligt glas, termiska värmesprickor. Vanliga orsaker kan vara slagskugga, invändig eller utvändig solavskänning. Termisk överbelastning orsakar sprickor som utgår från glaskanten och är i rät vinkel både mot glaskanten och glasytan. Tenniska sprickbildningar beror inte på felaktigheter i glaset och omfattas inte av isolerrutegarantin ' --_....,. l,,- i.. ---_---'1 _/ 0- _)il ~ -_::.--.~~I'.: ~ 'f:::: -::: _--VI ~- --;.r -----, /----,( ---~ A1 I J / --~'~ _.~ -:--_ "", '/_...,r,/ --~-fa_,,...j- - -o -- / l:j)~ ' ~-~ / /.-_77"---- c _ L/ i i --('IP / --r"-- --;;r 20

12 Kondens på fönster ~. KVIlIsfors fönster Kondens På energieffektiva fönster uppstår ibland utvändig kondens på det yttre glasets utsida. Utvändig kondens uppträder, då ytternperaturen för det utvändiga glaset sjunker under ute luftens temperatur, och under uteluftens daggpunkt. Detta inträffar under klara nätter, då utstrålningen från fönstret mot himlen är stor, beroende på himlavalvets låga temperatur. Omfattningen av den utvändiga kondensen beror, förutom av klimatet, även på byggnadens utformning, och dess omgivning. Det kan innebära att på samma fasad, kan vissa fönster ha kondens, samtidigt som andra inte har det. Kondensen uppstår främst under den mörka delen av dygnet, och försvinner normalt framåt morgonen. De flesta fallen av kondens inträffar i början av hösten, under augusti till oktober. Kondens är således inte ett fel på fönstret, utan snarare ett bevis på fönstrets förmåga att inte läcka ut värme till det fria. Denna goda egenskap medför minskad energiförbrukning, lägre energikostnad, samt att glasets inre yttemperatur blir högre, vilket upplevs som ett bättre inomhusklimat och bättre komfort. Exempel på bidragande orsaker till kondens Byggfukt Är nonnalt vid nybyggnationer. Beror i regel på fuktigt byggmaterial såsom träreglar, väggskivor, nymurade och putsade grunder och väggar m m. Detta problem löser sig själv efter en viss tid. Fönsterbänkar Fönsterbänkar som sitter intill, eller för nära väggen. För djupa fönstersmygar kan också vara orsaken, beroende av att luftcirkulationen hämmas. Låg temperatur Om temperaturen är för låg, eller att radiatorerna, under berört fönster, inte avger den värme och strålning som behövs, för att hålla en för fönstrets behövande luftcirkulation. Gardiner Fördragna gardiner, eller rullgardiner, kan sitta så att luftcirkulationen försämras, eller går utanför berörd gardin, varpå kondens uppstår. Åtgärder Montera fönstret så nära innerväggen som möjligt. Radiatorer under fönstret. Öka luftcirkulationen. Rätt lufttryck i huset/lägenheten. 21

13 Garanti ~. KVillsfors fönster Under förutsättning att anvisningar om lagring, hantering, montering och skötsel följs lämnar Kvil1sfors Fönster AB garanti en!. ABM 92 el1er ABM 07. "Om annat inte föreskrivits i övriga avtalshandlingar, ansvarar säljaren för fel i varan som framträder inom två år från varans avlämnande. Har varan levererats til1 ett projekt vilket slutbesiktning skal1 ske, räknas angiven tid från den dag projektet blivit godkänt. Säljaren är inte ansvarig enligt första stycket om han gör sannolikt att felet beror på en olyckshändelse el1er därmed jämförlig händelse eller på bristfällig lagring eller montering av varan eller på annat förhållande som kan hänföras till köparen". Garanti omfattar Kondens och dammbildning mellan glasen i isolerrutan Rötskador Fel i beslagens funktion Garantin innebär att vi utan kostnad Ersätter med ny isolerruta om kondens eller damm bildas mellan glasen i isolerrutan Reparerar eller byter ut fönstret om det skadats av röta Reparerar eller byter ut beslag om dessa orsakar att fönstret ej längre fungerar Står för arbetskostnad för byte eller reparation av skadad produkt Garantin omfattar inte Kostnader för eventuel1a byggnadsställningar, kranar eller andra byggnadshjälpmedel Kostnader för andra arbeten, t.ex målningsarbeten, tapetsering etc som krävs i anslutning till garanti arbetet Skador som orsakats av främmande föremål som monterats på fönstret, t.ex persienner, påklistrade spröjsar, dekaler etc. Slitageskador på tätningslist eller skador på tätningslist orsakade av färg eller lösningsmedel Spaltventil, löst monterade uppställningsbeslag eller lås och låsbara handtag Sprickor i isolerglas och/eller enkelglas Garantin gäller under förutsättning att Fönstren lagras, monteras och underhålls enligt vår anvisning 22

14 ~, L -:;;::; ~ ~ c----l) I ---- ( u t ( '\ '-- TI /1./ ~ -l~ - \\ r ~ ~ ~ ( ~ - I 11 1 t;) ---- I

www.trarydfonster.se Monteringsanvisningar Montera och underhåll dina fönster och fönsterdörrar

www.trarydfonster.se Monteringsanvisningar Montera och underhåll dina fönster och fönsterdörrar www.trarydfonster.se Monteringsanvisningar Montera och underhåll dina fönster och fönsterdörrar 2 Ger dig tid för annat Det är inte svårt att montera Traryd Fönsters produkter. I denna installationsguide

Läs mer

www.trarydfonster.se Monteringsanvisningar Montera och underhåll dina fönster och fönsterdörrar

www.trarydfonster.se Monteringsanvisningar Montera och underhåll dina fönster och fönsterdörrar www.trarydfonster.se Monteringsanvisningar Montera och underhåll dina fönster och fönsterdörrar 1 Ger dig tid för annat Det är inte svårt att montera Traryd Fönsters produkter. I denna installationsguide

Läs mer

Kom igång Montera och underhåll dina fönster och dörrar så här går det till

Kom igång Montera och underhåll dina fönster och dörrar så här går det till Kom igång Montera och underhåll dina fönster och dörrar så här går det till www.spfonster.se 2 Snart klart Att montera dina nya fönster och dörrar är inte så svårt. Följ bara anvisningarna i den här kom

Läs mer

PRODUKTKATALOG FÖR BÄTTRE FRAMTIDSUTSIKT

PRODUKTKATALOG FÖR BÄTTRE FRAMTIDSUTSIKT PRODUKTKATALOG FÖR BÄTTRE FRAMTIDSUTSIKT FÖNSTERBYTE SÅ GÅR DET TILL BESIKTNING 1 Efter att vi har haft kontakt med dig kanske efter att du beställt en kostnadsfri offert via vår hemsida, bokar vi en tid

Läs mer

Vi har i styrelsen gjort en revidering av reglementet för Brf Bunkeflo 4, som vi bifogar.

Vi har i styrelsen gjort en revidering av reglementet för Brf Bunkeflo 4, som vi bifogar. Bunkeflo 4 Till ägaren av bostadsrätten Reglement för Bunkeflo 4 Vi har i styrelsen gjort en revidering av reglementet för Brf Bunkeflo 4, som vi bifogar. Varje överträdelse av reglerna kommer att resultera

Läs mer

Med ljuset som inspiration

Med ljuset som inspiration Med ljuset som inspiration www.spfonster.se Lys upp tillvaron Ljuset och därmed också fönstren är en viktig del av ett harmoniskt hem. De bestämmer hur ditt hem upplevs, både utifrån och inifrån. SP Fönster

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS!

NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! FÖNSTERGUIDE 13 Fönster för framtiden Fönster för framtiden För inspiration, mer information om våra fönster och närmaste återförsäljare, gå till: www.outline.se OUTLINE FÖNSTERGUIDE 13: NYA FÖNSTER TILL

Läs mer

Fönster och ytterdörrar

Fönster och ytterdörrar Fönster och ytterdörrar Projektering, montage, skötsel och underhåll 1 FÖNSTER OCH YTTERDÖRRAR INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Projektering 3 ELITFONSTER Fönsterkonstruktioner 3 Glasalternativ, U-värden 4 SFDK

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Med rätt val av fönsterlösningar får du en tystare inomhusmiljö samtidigt som energi räkningen för husets uppvärmning hålls nere. Ta tillfället

Läs mer

Innehåll. Rätt glas på rätt plats, sidan 24. Fönster och energi så funkar det, sidan 12

Innehåll. Rätt glas på rätt plats, sidan 24. Fönster och energi så funkar det, sidan 12 Fönstermagasinet Innehåll Rätt glas på rätt plats, sidan 24 Fönster och energi så funkar det, sidan 12 Inte alltid fyrkantigt, sidan 32 Ljusare rum med altandörrar, sidan 16 Stora fönster med mycket ljus,

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Fönster och ljudreduktion Uppbyggnad, konstruktion och påverkan på ljudreduktion

Fönster och ljudreduktion Uppbyggnad, konstruktion och påverkan på ljudreduktion Fönster och ljudreduktion Uppbyggnad, konstruktion och påverkan på ljudreduktion Beställare: Malmö stad 2009-11-09 Fönster och ljudreduktion, uppdragsnummer: 219458 Fönster och ljudreduktion Uppbyggnad,

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Bruksanvisning FOMA Värmepump. Gäller modellerna 4300, 5500 och 6800

Bruksanvisning FOMA Värmepump. Gäller modellerna 4300, 5500 och 6800 Bruksanvisning FOMA Värmepump Gäller modellerna 4300, 5500 och 6800 1 Bästa kund Modell 4000/4300/5500/6800 Köldmedia: R407C Fyllning 4000/4300: 1280g Fyllning 5500/6800: 1190g Vi gratulerar dig till valet

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

bruksanvisning Spis EKC60150/EKC70150

bruksanvisning Spis EKC60150/EKC70150 bruksanvisning Spis EKC60150/EKC70150 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinstruktioner 2 Beskrivning av produkten 4 Före första

Läs mer

Ditt fönster in i framtiden...

Ditt fönster in i framtiden... Ditt fönster in i framtiden... Ditt hus får sin exteriöra karaktär via fönstren. Med fönstren får huset sin känsla och själ. Det är fönsterpartierna som länkar samman ditt hem med naturen utanför. Och

Läs mer

PRISLISTA 2015 Gäller från 150401. Alltid minst 25% rabatt på Fönster/Fönsterdörrar och 5% rabatt på Skjutdörrar/Ytterdörrar

PRISLISTA 2015 Gäller från 150401. Alltid minst 25% rabatt på Fönster/Fönsterdörrar och 5% rabatt på Skjutdörrar/Ytterdörrar PRISLISTA 2015 Gäller från 150401 1 Bra att veta Garantier Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen och tillämpar de högsta kvalitetskriterierna

Läs mer

1 fönster och ytterdörrar. Fönster och ytterdörrar. Projektering, montage, skötsel och underhåll

1 fönster och ytterdörrar. Fönster och ytterdörrar. Projektering, montage, skötsel och underhåll 1 fönster och ytterdörrar Fönster och ytterdörrar Projektering, montage, skötsel och underhåll INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Projektering 3 ELITFONSTER Fönsterkonstruktioner 3 Glasalternativ, U-värden 4 SFDK

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

1 fönster och ytterdörrar. Fönster och ytterdörrar. Projektering, montage, skötsel och underhåll

1 fönster och ytterdörrar. Fönster och ytterdörrar. Projektering, montage, skötsel och underhåll fönster och ytterdörrar Fönster och ytterdörrar Projektering, montage, skötsel och underhåll INNEHÅLL. Inledning. Projektering ELITFONSTER Fönsterkonstruktioner Glasalternativ, U-värden SFDK 5 Ytbehandling,

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Planglas 2009 3. Riktlinjer för lagring och hantering 5

Planglas 2009 3. Riktlinjer för lagring och hantering 5 Planglas 2009 Leveransvillkor Regler för mottagning/hantering Riktlinjer för kvalitetsbedömning Riktlinjer för reklamationshantering 1 Innehåll sidan Planglas 2009 3 Riktlinjer för lagring och hantering

Läs mer

Optimeras fönsterguide. Allt du behöver veta när du ska byta fönster

Optimeras fönsterguide. Allt du behöver veta när du ska byta fönster Optimeras fönsterguide Allt du behöver veta när du ska byta fönster Inledning / Innehåll Välkommen till Optimera fönsterguide I den här broschyren har vi samlat all viktig information om fönster, fönsterdörrar,

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Ruta ett. Här börjar ditt fönsterköp.

Ruta ett. Här börjar ditt fönsterköp. Ruta ett Här börjar ditt fönsterköp. INNEHÅLL VAD TYCKER VÅRA KUNDER FÖRÄNDRADES MEST I DERAS HEM? 4 HITTA FÖNSTRET SOM PASSAR DIG 6 ALUMINIUM PÅ UTSIDAN ELLER TRÄ? 8 RÄTT MODELL PÅ RÄTT PLATS 9 VARFÖR

Läs mer

125T - 130T - 140T 3W & 4W

125T - 130T - 140T 3W & 4W Sverige Bruksanvisning Mini Crosser 125T - 130T - 140T 3W & 4W Serie nummer : - - Serienummer År Månade Mini Crosser T 3W Mini Crosser T 4W Stregkode Leveransdatum år mån dag Den här bruksanvisning har

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer