SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21 Spårgatan 9, NORRKÖPING Tfn: , Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21 Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING Tfn: 011-24 84 84, Fax 011-24 84 99"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: BORSYRA Swed Handling AB, Box 21 Spårgatan 9, NORRKÖPING Tfn: , Fax I nödsituationer ring Swed Handling AB för ytterligare information om produkten. Giftinformationscentralen: 112 Begär giftinformation. 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING Ämne Borsyra CAS-nr EG-nr Halt % ca 100 Farosymbol/R-fraser Xn; R 21/22 3. FARLIGA EGENSKAPER Bor - föreningar absorberas snabbt i kroppen. Stora mängder absorberat bor kan lagras i hjärnan. Det har förekommit dödsfall efter omfattande behandling av sår med bor - föreningar. De allvarligaste verkningarna av bor - föreningar är på centrala nervsystemet, matsmältningssystemet, vid hög exponering också på lever och njurar. Barn är mera mottagliga för förgiftning än vuxna. Bor - föreningar kan irritera hud och slemhinnor. Djurförsök tyder på att borsyra kan ge fosterskador och störningar av spermieproduktionen (A &H 1983:35). Ämnet har gett fosterskador vid försök på två olika djurslag (RTECS). 4. FÖRSTA HJÄLPEN Inandning: Frisk luft. Vid hög dos- sök läkare. Hudkontakt: Skölj med kallt vatten. Kontakt med ögonen: Spola genast ögonen några minuter med mjuk vattenstråle (håll ögonlocken brett isär). Kontakta läkare om besvär kvarstår. Förtäring: Förtäring av mindre mängd (någon tesked) innebär för en vuxen, fullt frisk person ingen hälsorisk. Om större mängd förtärts, ge ett par glas vatten att dricka och kontakta läkare. Framkalla ej kräkning. 5. ÅTGÄRDER VID BRAND Säckmedel: Närliggande brand kan släckas med alla förekommande släckmedel. Brand- och expl. risker: Ej brännbart. 6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Pulver sopas upp. Lösning vallas in. Utfärdandedatum: Produktnamn: BORSYRA 1(5)

2 7. HANTERING OCH LAGRING Hantering: Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas vid dammande hantering. Lagring: För att minska risken för klumpar, förvara på torr plats och tillämpa principen, först in - först ut. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER Gränsvärden: Namn: CAS-nr: Gränsvärde: Borsyra mg/m 3 Förebyggande åtgärder: Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas vid dammande hantering. Använd ögonskydd och skyddshandskar. Andningsskydd Partikelfilter P2 Kemskydd >8h Butylgummi, Neopren, Nitrilgummi, Viton. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Utseende: Vita kristaller eller vitt pulver ph. 5 (1% lösning) Smält-/steln. punkt. ( o C) 171 Densitet (g/cm 3 ).. 1,435 Löslighet i vatten (vikt-%). 4, 7 (vid 20 C) 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilitet: Stabil vid rumstemperatur. Vid upphettning avges vatten och bildas först metaborsyra (HBO3) och vid fortsatt upphettning boroxid (B2O3). Regerar med: Vid reaktion med starka reduktionsmedel, som metallhydrider och alkalimetaller, bildas vätgas, vilket innebär risk för explosion. Reagerar som svag syra i vattenlösning och kan då verka korroderande på metaller. Farliga omvandlingsprodukter: Av produkten själv bildas inga farliga omvandlingsprodukter. Utfärdandedatum: Produktnamn: BORSYRA 2(5)

3 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Akut oral tox. : 2660 mg/kg LD50 oral, råtta Inandning: Inandning av damm kan ge sved i näsa och svalg samt hosta. Hudkontakt: Irriterande vid kontakt med fuktig hud. Kontakt med ögonen: Damm och stänk i ögonen av koncentrerad lösning kan ge stark sveda. Förtäring: Förtäring kan ge sveda i mun och svalg samt magsmärtor och illamående. Större mängd risk för allmänpåverkan (chock) och kramper. Besvären kan vara fördröjda. 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION Produkten är klassificerad som icke miljöfarlig, baserad på nedanstående ekotox-data, relaterade till gällande klassificeringskriterier. Akuttoxicitet, utryckt i mg borsyra/liter. Algtoxicitet, baserat på test med natriumtetraborat (Ref. 6) -96 h EC10 grönalger (Scenedesmus subspicatus): 140 mg/liter. Invertebrat-toxicitet (Ref. 7) -24 h LC50 vattenloppa (Daphnia magna straus): 760 mg/liter. Fisktoxicitet (Ref. 8 och 9) -Havsvattenfisk, sandkädda (Limanda limanda) *96 h LC50: 420 mg/liter -Sötvattenfisk, regnbågsforell, embryo-larvstadium, (Salmo gairdneri) *24 dagar LC50: 860 mg/liter *32 dagar LC 50: 570 mg/liter -Sötvattenfisk, guldfisk, embryo-larvstadium (Carassius auratus) *7 dagar LC50: 260 mg/liter *3 dagar LC50: 1020 mg/liter Nedbrytning / persistens: Borsyra omvandlas i miljön till vanligt förekommande naturliga boratföreningar. Förblir dock i vattenlösning huvudsakligen som odissocierad borsyra. Bioackumulering: Fördelningskoefficienten för borsyra i oktanol/vatten, indikerar att borsyran inte bioackumuleras. Log pow för borsyra: - 0,76 (25 0 C). Fytotoxicitet: Bor är ett essentiellt mikronäringsämne för växter och förekommer ofta naturligt i ppm-halter i marken, dock sällan mer än 100 ppm. Det är ett vanligt gödningsämne inom lantbruk och trädgårdsodling. En årlig tillsats av 4 kg per ha är inte ovanligt. Bor kan dock vara skadligt för vissa bor - känsliga växter vid halter, som väsentligt överstiger de naturligt förekommande. Utfärdandedatum: Produktnamn: BORSYRA 3(5)

4 13. AVFALLSHANTERING Om spill eller annat avfall inte kan återvinnas eller destrueras i egen regi (obs tillståndskrav), kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör. Eventuellt kan mindre mängder deponeras på lämpligt upplagsområde. Ton - kvantitet rekommenderas dock inte för sådana deponering, utan bör om möjligt återanvändas. 14. TRANSPORTINFORMATION Produkten är ej transportklassificerad. 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER Faroklass: Xn Märkningssymbol: Hälsoskadlig R-fraser: R 21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring. S-fraser: S 37 Använd lämpliga skyddshandskar. Övriga bestämmelser Produktkontroll Ämnet, eller en ämnesgrupp som ämnet tillhör, finns med EWC kod i bilaga 2 till förordningen om farligt avfall (SFS 1996:971). Näringsidkare som använder bekämpningsmedel i klass 2 utan att uppfylla föreskrivna kunskapskrav skall betala en miljösanktionsavgift på kr (SFS 1998:950 bil. 5.2:1). Arbetsmiljö Det är med vissa undantag förbjudet för minderåriga att arbeta med bekämpningsmedel klass 1 och 2 (AFS 1996:1 5 och Bil. 1:13d). Miljöskydd Anläggning för tillverkning av rengöringsmedel, hygien- eller kroppsvårdsprodukter, där tillverkningen omfattar enbart fysikaliska processer, för en produktion av mer än ton per år fordrar tillstånd av Länsstyrelsen. Anläggning för tillverkning av rengöringsmedel, hygien- eller kroppsvårdsprodukter, där tillverkningen omfattar enbart fysikaliska processer, för en produktion av mer än 1 ton men högst ton per år skall anmälas till kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor (SFS 1998: och ) Träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuum - impregnering där träskyddsmedel används skall anmälas till kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Träskyddsbehandling genom doppning där träskyddsmedel används skall anmälas till kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor (SFS 1998:899 tilläggsbokstav -i1 och -i2) Ämnet får inte släppas ut så att det kan skada grundvattnet (SNFS 1996:11 Bil. F2.1 o 2.2). Utfärdandedatum: Produktnamn: BORSYRA 4(5)

5 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER Livsmedel Ämnet får endast användas till störrom, dock totalt max 4 g/kg av borsyra och natriumtetraborat (SLVFS 1999:22). Kosmetika a) Talk, högsta tillåtna koncentration: 5 viktsprocent. Får inte användas för barn under 3 år. b) Produkter för munhygien, högsta tillåtna koncentration: 1 viktsprocent. Får inte användas i produkter för barn under 3 år c) Andra produkter, högsta tillåtna koncentration: 3 viktsprocent. Får inte användas i produkter för barn under 3 år. Får inte användas på skadad och irriterad hud om koncentrationen av löslig fri borat överstiger 1,5 viktsprocent. (LVFS 1993:2 2: 1 med ändring LVFS 2000:5) INCI-namn: Boric Acid. 16. ÖVRIG INFORMATION Uppgifterna i denna varuinformation anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet men någon försäkran kan inte lämnas att informationen är fullständig. Det är därför i användarens eget intresse att klargöra om informationen är tillräcklig för det ändamål för vilket produkten ska användas. Utfärdandedatum: Produktnamn: BORSYRA 5(5)