ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN"

Transkript

1 ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET

2 1 Blankett för ansökan/anmälan finns på kommunens webbplats Blankett för ansökan/anmälan som nämns i foldern finns att hämta på Norrtälje kommuns webbplats. Den kan även beställas via kommunens Kontaktcenter, telefon E-post: Bilagor till din ansökan/anmälan På sidorna 9 och 10 i detta dokument får du information om bilagor och vilka bilagor som ska bifogas med din ansökan/anmälan. Innehåll Allmänt om bygglov och förhandsbesked... 2 Att söka bygglov 2 Olovligt byggande 2 Förhandsbesked...3 Bygg- och miljönämndens tjänstegaranti...3 Att söka bygglov. 3 Innan en ansökan lämnas in 3 Sök i god tid 3 Bilagor till ansökan/anmälan 4 Beslut/tillstånd 4 Avgift för handläggning. 4 Bygganmälan 4 För ärenden som kräver bygglov 4 För ärenden som inte kräver bygglov. 4 Byggsamråd och kontrollplan.. 5 Kvalitetsansvarig 5 Slutbevis.. 5 Ärendets gång.. 6 Bygglov inom detaljplan 7 Bygglov utom detaljplan... 8 Marklov.. 8 Rivningslov 8 Strandskyddsdispens 8 Bilagor till anmälan/ansökan - checklista Exempelritning Kontaktuppgifter. 13

3 2 Allmänt om bygglov och förhandsbesked Att söka bygglov är en omfattande process. Tiden från idé till färdig byggnad kan bli lång om inte handlingar är fullständiga eller om inte ritningar uppfyller de krav som ställs. Det krävs bygglov för att uppföra byggnader, att ta i anspråk byggnad för annan användning, sätta upp skyltar med mera. Regelverket är olika för områden med eller utan detaljplan. Avgörande frågor för dig innan projektering kan sättas igång är t ex: Är området detaljplanelagt eller inte? Om området är detaljplanelagt, hur ser detaljplanen ut? Vilken byggrätt föreligger? Finns servitut, finns ledningar för vatten, avlopp eller el i mark som du inte känner till? Hur högt och hur nära grannen får du bygga? Information om att söka bygglov finns på sidorna 3-8. Alla åtgärder kräver inte bygglov - särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus För vissa åtgärder behöver du inte ansöka om bygglov. Kontakta Bygg- och miljökontoret om du är osäker på om du behöver bygglov eller inte för dina planerade åtgärder. Det krävs inte bygglov för att: 1. med mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, 2. anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges i punkt 1 ovan eller över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaken tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 3. i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra komplementbyggnader (friggebodar) som: a) tillsammans med andra komplementbyggnader (friggebodar) som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte har en större sammanlagd byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, b) den största höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter, och c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Observera att även bygglovsfria åtgärder som friggebodar kan kräva dispens avseende strandskyddet. Olovligt byggande Riskera inte att bygga svart, det kan bli dyrt. Normalt utdöms böter vid olovligt byggande och dessutom kan du tvingas riva det du uppfört.

4 3 Förhandsbesked Om du vill bygga på fastighet som inte tidigare är bebyggd har du möjlighet att ansöka om förhandsbesked. Ett förhandsbesked är en lokaliseringsprövning om det är möjligt att bebygga fastigheten, såväl som möjlighet att anlägga vatten och avloppsanläggning. Observera! Om du får ett positivt förhandsbesked ger inte det automatiskt tillstånd att påbörja byggnation eller att utföra avloppsanläggning. Bygglov och tillstånd att anlägga avloppsanläggning måste sökas i vanlig ordning. Detta görs på två olika blanketter, en för bygglov och en för avloppsanläggning. På sidan 9-10 finns information om bilagor och vilka bilagor som ska bifogas med ansökan om förhandsbesked. Bygg- och miljönämndens tjänstegaranti Ansökan om bygglov eller förhandsbesked omfattas av Bygg- och miljönämndens tjänstegaranti. Detta innebär att ditt ärende kommer att handläggas inom 10 veckor från det att kompletta handlingar har inkommit till Bygg- och miljönämnden. Garantin omfattar tillstånd både inom och utanför detaljplanelagt område och som fattas enligt delegation. Delegation innebär att en tjänsteman på Bygg- och miljökontoret har rätten att fatta beslutet. Tjänstegarantin gäller däremot inte: i de ärenden där Bygg- och miljönämnden är beslutsfattare då ärendet måste skickas på remiss, exempelvis till länsstyrelsen, Vägverket med mera under semestermånaden juli. Att söka bygglov Innan en ansökan lämnas in När du bestämt dig för att bygga eller bygga om, men är osäker på gällande planbestämmelser eller om byggnation är möjlig, är du välkommen att kontakta Bygg- och miljökontoret. Detta för att ställa kompassen rätt. Information om vad som gäller vid ansökan om bygglov inom respektive utom detaljplan finns på sidan 7. Sök i god tid Tänk på att lämna in din ansökan/anmälan i god tid innan arbetena planeras att påbörja. Trycket på Bygg- och miljökontoret varierar under året, varför handläggningstiden kan variera. Ibland krävs också inspektion och samråd med eventuellt berörda grannar/sakägare innan tillstånd kan lämnas. När du fått ditt beslut om bygglov kan bygganmälan och byggsamråd behövas, se sidan 4-5, innan arbetet påbörjas även detta tar i normalfallet ett par veckor att genomföra. På sidan 9-10 finns information om bilagor och vilka bilagor som ska bifogas ansökan/anmälan. Observera! I de fall ärendet omfattar ny enskild avloppsanläggning, ökad belastning, eller brister på existerande anläggning, måste separat ansökan avseende avloppsanläggning inlämnas till Bygg- och miljönämnden. I dessa fall bör ansökan för både bygglov och avloppsanläggning ske samtidigt för att korta ner den totala tiden det tar att få ett beslut i ärendet. Information om enskild avloppsanläggning och ansökningsblankett finns på

5 4 Bilagor till ansökan/anmälan För att Bygg- och miljönämnden skall kunna bedöma din ansökan/anmälan krävs att handlingar och ritningar är fackmässigt utförda. Om du är osäker på hur handlingarna ska utformas rekommenderar vi att du anlitar en fackman med erfarenhet av bygglovshandlingar. Orsaken till långa handläggningstider är ofta att ritningar och övriga handlingar är ofullständiga. Beslut/tillstånd Invänta alltid ett skriftligt beslut om tillstånd från Bygg- och miljönämnden innan du påbörjar arbetena. Du bör även invänta att beslutet vunnit laga kraft. Beslutet vinner normalt laga kraft tre veckor efter att du och eventuella grannar/sakägare har tagit del av beslutet och det inte har överklagats. För strandskyddsärenden gäller speciella regler. Ett beslut om tillstånd gäller i fem år men förfaller efter två år om inte arbetet påbörjats. Arbetets påbörjan ska anmälas till Bygg- och miljökontoret. Avgifter för handläggning Avgift tas ut för ansökan om olika typer av lov, såsom bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov med flera. Taxan är beroende av ett flertal faktorer såsom, storlek, typ av fastighet etc. varför vi inte kan lista taxor för olika typer av lov i detta dokument. Allmänt om avgifter Avgift tas ut för alla slag av ansökningar Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås Avgift för prövning tas ut även om ärendet återkallas Bygganmälan För ärenden som kräver bygglov Exempel på vanliga ärenden som minst tre veckor innan arbetena påbörjas måste anmälas av byggherren till Bygg- och miljökontoret är: Uppförande eller tillbyggnad av en byggnad Sådana ändringar av verksamhet som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning Installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnader Installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomter Underhåll av sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser Kontakta Bygg- och miljökontoret om du vill ha information om vilka ytterligare ärenden som måste anmälas. För ärenden som inte kräver bygglov För följande åtgärder krävs det bara en bygganmälan: Anslutning till kommunalt VA (vatten och avlopp) Skorstenar Eldstäder Stambyte Ventilationsanläggningar, dock krävs det normalt bygglov om ventilationsanläggningens placering påverkar byggnadens utseende (t ex vid placering på tak då en takhuv behöver byggas som skydd etc.) Hissar Ändring i bärande konstruktioner Avsevärt påverkar byggnadens planlösning

6 5 Byggsamråd och kontrollplan När en bygganmälan inkommit till Bygg- och miljönämnden ska Bygg- och miljökontoret snarast kalla till byggsamråd om det inte är uppenbart obehövligt. Till byggsamrådet ska byggherren, den som anmälts som kvalitetsansvarig och eventuella andra kallas. Vid mindre ärenden kan det räcka med ett telefonsamtal eller att kvalitetsansvarig skickar in en kontrollplan. Byggsamråd innebär en teknisk prövning av ärendet. Krav på utförandet, som formellt ej kan ställas i bygglovet, kan ske. Om handlingar inte är kompletta vid byggsamrådet kan bygget stoppas av Bygg- och miljönämnden. Byggnationen får inte påbörjas innan beslut om kontrollplan beviljats. Vid byggsamrådet ska en genomgång göras av: arbetenas planering de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som är nödvändiga för att byggnaden eller anläggningen ska kunna antas komma att uppfylla de krav på säkerhet, tillgänglighet, miljöhänsyn, varsamhet, försäkringar m.m. som samhället kräver, samt den samordning som behövs Vid nybyggnation av en- eller tvåbostadshus och fritidshus krävs färdigställandeskydd samt 10-årig byggfelsförsäkring enligt lagen om byggfelsförsäkring. Även vid tillbyggnad av bostäder samt fritidshus kan krav på byggfelsförsäkring gälla. Kvalitetsansvarig För byggåtgärd som kräver bygganmälan samt för rivning som ska följa en rivningsplan ska en eller flera kvalitetsansvariga utses av byggherren. En kvalitetsansvarig ska se till att kontrollplan och rivningsplan följs samt att samhällets krav i övrigt uppfylls. Kvalitetsansvarig ska vara närvarande vid byggsamrådet samt vid besiktningar och andra kontroller. Till kvalitetsansvarig får utses endast den som har fått godkännande genom riksbehörighet eller den som Bygg- och miljönämnden godkänt för visst arbete efter genomgången utbildning. Blankett för bygganmälan och kvalitetsansvarig finns att hämta på På sidorna 9 och 10 i detta dokument finns information om vilka bilagor som ska bifogas bygganmälan. Slutbevis Under bygget ska den kvalitetsansvarige se till att kontrollplanen följs och att begärda bestyrkanden (intyg) skickas in till Bygg- och miljönämnden. När alla handlingar sänts in av kvalitetsansvarig utfärdar Bygg- och miljönämnden ett slutbevis som ett kvitto på att kontrollplanen har följts och att Bygg- och miljönämnden, som tillsynsmyndighet, inte funnit skäl att ingripa. Finns det anmärkningar ska Bygg- och miljönämnden ta ställning till om byggnaden får användas innan dessa avhjälpts.

7 6 Ärendets gång 1. Lämna in ansökan/anmälan med bilagor till Bygg- och miljönämnden. 2. Din ansökan/anmälan registreras hos Bygg- och miljökontoret. 3. Om ansökan/anmälan inte är komplett kommer du att skriftligen uppmanas att inkomma med kompletterande handlingar/uppgifter. Har dessa inte inkommit inom angiven tid kommer ärendet att avskrivas, det vill säga läggas ner och returneras till dig. 4. När ansökan/anmälan är komplett påbörjar Bygg- och miljökontoret granskningen. 5. Närliggande grannar/sakägare kan få möjlighet att yttra sig. 6. Bygg- och miljönämnden fattar sedan ett beslut. Beslutet skickas till dig så snart som möjligt. I beslutet framgår vilka villkor som gäller för beslutet. Under handläggningstiden ber vi dig att endast kontakta Bygg- och miljökontoret om du har kompletterande uppgifter som förändrar din ansökan/anmälan. Ansvarig handläggare kontaktar dig om frågor uppstår för att kunna bedöma ärendet. 7. När du fått ditt beslut om bygglov måste bygganmälan och byggsamråd ske. I enkla ärenden sker bygganmälan samtidigt som ansökan om lov. I ärenden där byggsamråd fordras måste bygganmälan inlämnas senast tre veckor före arbetena påbörjas. 8. Om utstakning krävs i beslutet om lov utföres denna normalt av kommunen. Utstakning kan även ske, efter särskild ansökan och godkännande av Bygg- och miljönämnden, av annan sakkunnig som uppfyller Lantmäteriets krav på mätningsteknisk färdighet. Ansökan om utstakning av annan sakkunnig ska inkomma tillsammans med bygglovansökan.

8 7 Bygglov inom detaljplan Om du ansöker om bygglov inom detaljplanelagt område innebär det att detaljplanen redan bestämmer regler kring bl a byggnadens maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering. Detaljplanen reglerar allt byggande inom området och planen är normalt fastställd av kommunfullmäktige. Vanliga ärenden som det inom detaljplanerat område krävs bygglov för: Uppföra byggnad Göra tillbyggnad Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden har använts eller för vilket bygglov har lämnats Göra sådana ändringar av byggnad som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri. Uppföra murar och plank Även andra typer av anläggningar kräver bygglov vid osäkerhet kontakta Bygg- och miljökontoret för konsultation. Utstakning Vid de flesta fall av nybyggnation krävs att byggnaden utstakas, det vill säga att byggnadens placering markeras på tomten innan byggstart. Detta görs för att byggnaden ska komma rätt antal meter från fastighetsgränser och följa bygglovet. Utstakning beställs, om bygglovet kräver detta, från Bygg- och miljökontorets mätnings- och kartenhet, telefon växel, minst 10 dagar innan påbörjande av byggande. Mätnings- och kartenheten har delegation att göra små justeringar av situationsplanen om så är möjligt, för att anpassa byggnadens placering efter markförhållandet. Om tomten ligger inom kommunalt VA-område krävs även att byggnader finutstakas. Enskild avloppsanläggning Om ärendet även omfattar enskild avloppsanläggning bör ansökan om detta samtidigt inlämnas till bygg- och miljönämnden. Mer information finns på sidan 3 under rubriken Sök i god tid. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) Vid nybyggnad inom kommunalt VA-område behöver du en nybyggnadskarta. Kartan kan du beställa från Bygg- och miljökontorets mätnings- och kartenhet. Blankett för beställning finns på Vid anslutning till kommunalt VA krävs en godkänd Servisanmälan av kommunens avdelning för Teknik och service samt en Bygganmälan till Bygg- och miljönämnden. För ytterligare information om Servisanmälan kontakta Teknik och service, telefon (växel). Snabbkasseärende Under vissa förutsättningar kan ditt ärende hanteras som ett så kallat snabbkasseärende. Snabbkasseärenden gäller fastighet belägna inom detaljplan och som uppfyller följande krav: Avser en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnad Överensstämmer till 100% med bestämmelser i gällande detaljplan Ritningar och handlingar är till 100% fackmannamässigt utförda Ansökan är komplett Om ovanstående förutsättningar är uppfyllda kan du få besked i ditt ärende inom 10 arbetsdagar från det att ditt ärende inkommit till Bygg- och miljönämnden. Du kan boka tid för ditt snabbkasseärende på en kvällsöppettid. Information om våra kvällsöppettider finns på sidan 13.

9 8 Bygglov utom detaljplan Du måste alltid ansöka om bygglov för ärende som ligger utanför planlagt område. Undantagsfall finns, kontakta Bygg- och miljökontoret för mer information. Även utstakning kan behövas, det vill säga att byggnadens placering markeras på tomten innan byggstart. Detta görs för att byggnaden ska komma rätt antal meter från fastighetsgränser och följa bygglovet. Om ärendet även omfattar enskild avloppsanläggning bör ansökan om detta samtidigt inlämnas till Bygg- och miljönämnden. Mer information finns på sidan 3 under rubriken Sök i god tid. Marklov Marklov krävs inom detaljplan för att schakta eller fylla ut så höjdläget för markytan avsevärt ändras. Med avsevärd förändring avses förändringar som kan få påverkan på grannar avseende nivåer, vattenavrinning etc. Kontakta Bygg- och miljökontoret för konsultation om du är osäker. Även trädfällning inom detaljplan kräver i normalfallet lov (gäller inte den egna tomten). Blankett för marklov finns att hämta på På sidorna 9-10 finns information om bilagor och vilka bilagor som skall bifogas ansökan. Rivningslov Inom detaljplanelagt område krävs alltid rivningslov för en byggnad eller del av byggnad. Utanför detaljplan behövs inte rivningslov, dock ska rivningsmaterialet omhändertas på ett miljömässigt sätt. Minst tre veckor innan en byggnad ska rivas ska en rivningsanmälan göras. Till en rivningsanmälan skall normalt bifogas en plan över hur rivningsmaterialet kommer att hanteras (rivningsplan), samt en miljöinventering. Information om kvalitetsansvarig finns på sidan 5. Rivningsmaterialet ska omhändertas på ett miljömässigt riktigt och av myndigheterna godtagbart sätt. Dessutom bör återvinning av materialet utföras i största möjliga utsträckning. Blankett för rivningslov finns att hämta på På sidorna 9-10 finns information om bilagor och vilka bilagor som skall bifogas ansökan. Strandskyddsdispens Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder för friluftsliv samt att ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. I Sverige gäller därför generellt ett strandskydd på 100 meter från strand och i vatten till sjö, hav eller vattendrag. I vissa områden i Stockholms län är strandskyddsområdet utökat till 300 meter, främst inom områden av riksintresse för naturvård eller friluftsliv. Inom områden med detaljplan kan dock förhållandena vara annorlunda. Strandskyddet innebär förbud mot uppförande av byggnader, anläggningar, muddringar och utfyllnader med mera. Observera att även bygglovbefriade åtgärder, till exempel friggebod och enskild brygga kräver dispensprövning. För att genomföra en vattenverksamhet nära land och deponera muddermassor nära stranden krävs därför ofta en strandskyddsdispens. Kommunen kan ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. Kontakta Bygg- och miljökontoret för upplysning om du är osäker på om du behöver ansöka om strandskyddsdispens. Blankett för strandskyddsdispens finns att hämta på

10 9 Bilagor till ansökan/anmälan - checklista Här följer information om vilka bilagor som ska bifogas med ansökan/ anmälan. För att försäkra dig om att du fått med alla de bilagor som efterfrågas kan du använda sidorna som en checklista där du bockar av de färdigställda och bifogade bilagorna. Observera! Alla handlingar (ansökan, brev, ritningar etc.) ska utföras med svart text och svarta linjer på vit bakgrund, ej på rutigt eller randigt papper, inga skuggningar. Blankett för ansökan/anmälan och bilagor lämnas in i ett exemplar Bilagorna ska vara i A4 eller A3 storlek som största format. Bilagor till bygglov Bygglovritning innehållande: Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000, med uppgifter om: - Väderstreck (norrpil) - Fastighetsbeteckning - Befintliga byggnader - Nya byggnader - Avstånd till fastighetsgränser - Infarter och utfarter - Bryggor (i förekommande fall) - Höjdkurvor - Placering av avloppsanläggning Planritning i skala 1:100 med uppgifter om: - Nya väggar - Väggar som rivs - Yttermått - Rumsindelning Exempel på bygglovritning finns på sidorna Sektionsritning i skala 1:100, med uppgifter om: - Rumshöjd - Takvinkel - Sockelhöjd (inom kommunalt VA) - Skorsten (en meter ovanför takbeläggning, dock över nock) - Byggnadshöjd Fasadritning i skala 1:100 med uppgifter om: - Marknivå befintlig (streckad linje) - Marknivå ny (heldragen linje) Kopia av tidigare bygglov/förhandsbesked För bygglov inom kommunalt VA-område - Nybyggnadskarta, med uppgifter om: Förslag till sockelhöjd samt byggnadens placering på fastigheten Förslag till redovisning av marksektioner. Se bilaga B som bifogades med nybyggnadskartan Bygglov - marklov inom detaljplan Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000, med uppgift om: Markering av vilken yta som avses förändras och vilken höjdförändring som planeras samt en sektion

11 10 Bygglov - rivningslov inom detaljplan Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000, med uppgift om: Markering med X över byggnad(er) som planeras att rivas Rivningsplan med miljöinventering Anmälan om kvalitetsansvarig. Blankett för anmälan finns att hämta på Bygglov - skylt inom detaljplan Placering på fasad i skala 1:100 Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 Ritning i skala med mått (bredd, höjd och djup) För skyltar som ligger ovanför gång- och cykelbanor samt vägar anges mått från mark till underkant på skylt Färger Belysning Fotomontage (ej krav) Bilagor till bygganmälan Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 Planritning i skala 1:100 Sektionsritning i skala 1:100 Energiberäkning Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd Vid större projekt - Brandskyddsdokumentation Vid kommunalt avlopp - Servisanmälan + PM från teknik och service Vid arbetslokaler - Arbetstagarorganisationens intyg Bilagor till strandskyddsdispens Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 Fasadritning i skala 1:100 Planritning i skala 1:100 För brygga situationsplan med måttsatt brygga och ritning med typ av brygga (flytbrygga eller stenkista), material, tvärsektion med mera För friggebod - endast situationsplan med friggebod och mått till tomtgräns utsatt Bilagor till förhandsbesked Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000, med uppgift om: Tänkt tomtplats Väderstreck (norrpil) Fastighetsbeteckning Fastighetsgränser, in- och utfartsvägar till fastigheten samt eventuell tillfartsväg för slamtömningsfordon Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten Placering av avloppsanläggning Exempel på situationsplan finns på sidan 12

12 Exempelritning 11 Så här vill vi ha din bygglovritning Ritningen ska innehålla planritning, situationsplan, fasadritning och tvärsektion OBS! exempelritningen är inte skalenlig PLANRITNING FASADRITNING Marklinjen markeras över tomtgräns Tomtgräns Marklinje

13 12 Ritningen ska vara utförd med svart text och svarta linjer på vit bakgrund, ej på rutigt eller randigt papper och inga skuggningar. SITUATIONSPLAN TVÄRSEKTION SH + 10,50 FASTIGHETSBETECKNING Tillbyggnad av fritidshus Plan, sektioner och fasader Skala 1:100 Situationsplan Skala 1:500 Ort Datum Namnunderskrift

14 13 Kontaktuppgifter Kvällsöppet Bygg- och miljökontoret har kvällsöppet med drop-in och för snabbkasseärenden på helgfria torsdagar kl Mer information om kvällsöppet och inställda kvällsöppettider finns på kommunens webbplats Drop-in Vid drop-in-besöken kan du bland annat hämta information och blanketter, hämta provtagningskärl för vattenprovtagning och få svar på dina frågor kring bygglov, anslutning till kommunalt VA (vatten- och avlopp) i samband med bygglov och frågor om enskilt avlopp. Du behöver inte förboka ditt besök. Snabbkasseärende Om du vill diskutera ett så kallat snabbkasseärende på en kvällsöppettid måste besöket först tidsbokas hos kommunens Kontaktcenter, telefon Information om snabbkasseärende hittar du på sidan 7. Kvällsöppet under sommarmånaderna Under ett antal veckor i sommar kommer vi inte att ha kvällsöppet. Vilka de aktuella veckorna blir kommer att meddelas på kommunens webbplats under juni månad. Informationen lämnas då även av kommunens Kontaktcenter, telefon Telefontider Handläggarna har telefontid helgfri måndag fredag kl och nås via Norrtälje kommuns växel, telefon Bygg- och miljökontoret Box 808, Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Fax: E:post:

15 14

16 15 ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari BYGG- OCH MILJÖKONTORET Okt 08, Jan 09, Apr 09, Okt 09, feb 10, mars 10, maj 10, juni 10, okt 10, dec 10, jan 11,

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BYGGLOV. Antagna av samhällsbyggnadsnämnden

RIKTLINJER FÖR BYGGLOV. Antagna av samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER FÖR BYGGLOV Antagna av samhällsbyggnadsnämnden 2017-10 - 03 111 När behövs bygglov/anmälan? Det finns olika typer av ansökningar som kan göras för olika typer av åtgärder inom en fastighet Bygglov

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Information om bygglovshandlingar mm

Information om bygglovshandlingar mm 1 2010-05-07 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BYGG Information om bygglovshandlingar mm Bygglov Behöver du bygglov? Vi på byggavdelningen svarar gärna på dina frågor om vad som kräver bygglov. Du kan också

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista för de flesta typer av bygglovsansökningar.

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL

TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 1 TILLBYGGNAD I det här häftet får du som ska bygga till ditt bostadshus, fritidshus eller komplementbyggnad information om hur du går

Läs mer

ATTEFALLSTILLBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL

ATTEFALLSTILLBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL ATTEFALLSTILLBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 1 ATTEFALLSTILLBYGGNAD I det här häftet får du som ska göra en s.k. attefallstillbyggnad information om hur du går till väga och vilka handlingar

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov MBF_45.Ansökanbyggmarkrivning 2017-04-06 Sida 1 / 5 Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov Den här blanketten använder du för att ansöka om bygglov för att bygga nytt, ändra eller riva. Enligt plan-

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus

Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus När krävs det bygglov? Plan- och bygglagen (PBL) är beslutad av Riksdagen och det är PBL som säger att det krävs bygglov för vissa åtgärder så som exempelvis nybyggnad,

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Bygglov/anmälan

Bygglov/anmälan Bygglov/anmälan 2016-11-24 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) reglerar byggnation. Vad kräver lov? Bygga nytt Bygga till Ändra användning Färga om hus Byta

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret. Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Finns det andra fall då jag inte behöver varken bygglov eller

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 Författningssamling Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 RIKTLINJER FÖR ALTANER, UTEPLATSER OCH BALKONGER Ibland kan det vara svårt

Läs mer

Nybyggnad av enbostadshus

Nybyggnad av enbostadshus EXEMPELRITNINGAR FÖR Nybyggnad av enbostadshus Kundtjänst Plan och bygg 090-6 3 6 Vad är ett enbostadshus? Ett enbostadshus är en byggnad med endast en bostad i. Det här exemplet går även att använda till

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Plank

Samhällsbyggnad Gävle. Plank Samhällsbyggnad Gävle Plank Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-17 80 00 (växel) Fax: 026-10 67 78 E-post: samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se/bygga-bo-miljo Adress Gävle

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Nybyggnad av komplementbyggnad

Nybyggnad av komplementbyggnad Kundtjänst Plan och bygg 090-16 13 61 EXEMPELRITNINGAR FÖR Nybyggnad av komplementbyggnad Vad är en komplementbyggnad? En komplementbyggnad är en mindre byggnad som utgör ett komplement till ett bostadshus.

Läs mer

NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL

NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 1 NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS I det här häftet får du som ska bygga ett nytt bostadshus eller fritidshus information om hur du går till väga

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bestämmelser om byggande. Detaljplanebestämmelser med illustration. Typexempel situationsplan

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bestämmelser om byggande. Detaljplanebestämmelser med illustration. Typexempel situationsplan Datum 2004-11-19 Er beteckning Vår beteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bestämmelser om byggande Detaljplanebestämmelser med illustration Typexempel situationsplan Typexempel plan-, sektion och fasadritning

Läs mer

Anmälan om byggprojekt som inte är lovpliktiga

Anmälan om byggprojekt som inte är lovpliktiga MBF_51.Anmälanbyggprojekt 2017-04-06 Sida 1 / 4 Anmälan om byggprojekt som inte är lovpliktiga Byggprojekt som inte kräver bygglov är exempelvis eldstad, ändrad planlösning eller attefallsåtgärd. Sökande

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-06-07 rev 2013-05-02 Checklista för handlingar vid bygglovsansökan Handlingar ska anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus

Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus Exempelritningar Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus eskilstuna.se/bygga Vilka handlingar behövs när jag söker bygglov? Bygglov För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Garage/Carport

Samhällsbyggnad Gävle. Garage/Carport Samhällsbyggnad Gävle Garage/Carport Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-17 80 00 (växel) Fax: 026-10 67 78 E-post: samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se/bygga-bo-miljo Adress

Läs mer

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-09-05 Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista Handlingar anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar inlämnas

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov PLANK

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov PLANK Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov PLANK 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar att

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR Kontaktuppgifter Via post: Östersunds kommun Samhällsbyggnad 831 82 Östersund Ring: 063-14 30 00 Mail: kundcenter@ostersund.se Hemsida: www.ostersund.se Varför

Läs mer

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10 Bygga i Växjö kommun Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt Växjö kommun 2014-04-10 1 Här söker du bygglov Växjö kommun erbjuder två sätt att söka bygglov för en- och tvåbostadshus

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Förhandsbesked beviljat Villkorsbesked Rivningslov Tidsbegränsat bygglov, t o m Ingripandebesked

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Sida 1 av 5. Ansök om bygg- rivnings- eller marklov. Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Medsökande. Byggherre. Bygglov

Sida 1 av 5. Ansök om bygg- rivnings- eller marklov. Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Medsökande. Byggherre. Bygglov Sida 1 av 5 Storumans kommun - Miljö och samhällsbyggnad Ansök om bygg- rivnings- eller marklov Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked har lämnats Marklov Tidsbegränsat bygglov högst 10 år Villkorsbesked

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus FASAD FASAD MOT NORR BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen april 2010 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen.

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

ANMÄLAN. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Affärshus. Annat:

ANMÄLAN. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Affärshus. Annat: Inkom Diarienr ANMÄLAN Obs! Obligatoriska fält Datum Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Fastighetsägare om annan än sökanden Telefax: Fastighetens adress Telefon: arbetet Sökandes namn Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Vid installation, eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal krävs en anmälan till kommunen. Följande handlingar skall bifogas din anmälan av eldstad/rökkanal:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av garage BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av garage BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen april 2010 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande kommuner

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Bygglovbefriade åtgärder

Bygglovbefriade åtgärder Bygglovbefriade åtgärder Informationskväll på SBK Mari von Sivers och Beatrice Udén Bygglovbefriad tillbyggnad En tillbyggnad max 15 kvm bruttoarea, inte över taknockshöjd och inte närmare tomtgräns än

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Nybyggnad, en- och tvåbostadshus

Nybyggnad, en- och tvåbostadshus Exempelritningar Nybyggnad, en- och tvåbostadshus eskilstuna.se/bygga Vilka handlingar behövs när jag söker bygglov? Bygglov För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antagna av Byggnadsnämnden 2009-12-15 139. Gällande från och med 2009-12-16. Delegationsbeslut har samma status som ett nämndsbeslut och därför är det viktigt att

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson. Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2014

Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson. Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2014 Söka bygglov s Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2014 Innehåll Bygglovsfritt 4 Måla om ditt hus 4 Altan 4 Staket 4 Plank 4 Murar

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Garage/Carport. Exempelritningar med förklaringar

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Garage/Carport. Exempelritningar med förklaringar Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning Garage/Carport Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice) E-post: vgs@sandviken.se www.sandviken.se/vgs

Läs mer