ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN"

Transkript

1 ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET

2 1 Blankett för ansökan/anmälan finns på kommunens webbplats Blankett för ansökan/anmälan som nämns i foldern finns att hämta på Norrtälje kommuns webbplats. Den kan även beställas via kommunens Kontaktcenter, telefon E-post: Bilagor till din ansökan/anmälan På sidorna 9 och 10 i detta dokument får du information om bilagor och vilka bilagor som ska bifogas med din ansökan/anmälan. Innehåll Allmänt om bygglov och förhandsbesked... 2 Att söka bygglov 2 Olovligt byggande 2 Förhandsbesked...3 Bygg- och miljönämndens tjänstegaranti...3 Att söka bygglov. 3 Innan en ansökan lämnas in 3 Sök i god tid 3 Bilagor till ansökan/anmälan 4 Beslut/tillstånd 4 Avgift för handläggning. 4 Bygganmälan 4 För ärenden som kräver bygglov 4 För ärenden som inte kräver bygglov. 4 Byggsamråd och kontrollplan.. 5 Kvalitetsansvarig 5 Slutbevis.. 5 Ärendets gång.. 6 Bygglov inom detaljplan 7 Bygglov utom detaljplan... 8 Marklov.. 8 Rivningslov 8 Strandskyddsdispens 8 Bilagor till anmälan/ansökan - checklista Exempelritning Kontaktuppgifter. 13

3 2 Allmänt om bygglov och förhandsbesked Att söka bygglov är en omfattande process. Tiden från idé till färdig byggnad kan bli lång om inte handlingar är fullständiga eller om inte ritningar uppfyller de krav som ställs. Det krävs bygglov för att uppföra byggnader, att ta i anspråk byggnad för annan användning, sätta upp skyltar med mera. Regelverket är olika för områden med eller utan detaljplan. Avgörande frågor för dig innan projektering kan sättas igång är t ex: Är området detaljplanelagt eller inte? Om området är detaljplanelagt, hur ser detaljplanen ut? Vilken byggrätt föreligger? Finns servitut, finns ledningar för vatten, avlopp eller el i mark som du inte känner till? Hur högt och hur nära grannen får du bygga? Information om att söka bygglov finns på sidorna 3-8. Alla åtgärder kräver inte bygglov - särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus För vissa åtgärder behöver du inte ansöka om bygglov. Kontakta Bygg- och miljökontoret om du är osäker på om du behöver bygglov eller inte för dina planerade åtgärder. Det krävs inte bygglov för att: 1. med mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, 2. anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges i punkt 1 ovan eller över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaken tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 3. i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra komplementbyggnader (friggebodar) som: a) tillsammans med andra komplementbyggnader (friggebodar) som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte har en större sammanlagd byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, b) den största höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter, och c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Observera att även bygglovsfria åtgärder som friggebodar kan kräva dispens avseende strandskyddet. Olovligt byggande Riskera inte att bygga svart, det kan bli dyrt. Normalt utdöms böter vid olovligt byggande och dessutom kan du tvingas riva det du uppfört.

4 3 Förhandsbesked Om du vill bygga på fastighet som inte tidigare är bebyggd har du möjlighet att ansöka om förhandsbesked. Ett förhandsbesked är en lokaliseringsprövning om det är möjligt att bebygga fastigheten, såväl som möjlighet att anlägga vatten och avloppsanläggning. Observera! Om du får ett positivt förhandsbesked ger inte det automatiskt tillstånd att påbörja byggnation eller att utföra avloppsanläggning. Bygglov och tillstånd att anlägga avloppsanläggning måste sökas i vanlig ordning. Detta görs på två olika blanketter, en för bygglov och en för avloppsanläggning. På sidan 9-10 finns information om bilagor och vilka bilagor som ska bifogas med ansökan om förhandsbesked. Bygg- och miljönämndens tjänstegaranti Ansökan om bygglov eller förhandsbesked omfattas av Bygg- och miljönämndens tjänstegaranti. Detta innebär att ditt ärende kommer att handläggas inom 10 veckor från det att kompletta handlingar har inkommit till Bygg- och miljönämnden. Garantin omfattar tillstånd både inom och utanför detaljplanelagt område och som fattas enligt delegation. Delegation innebär att en tjänsteman på Bygg- och miljökontoret har rätten att fatta beslutet. Tjänstegarantin gäller däremot inte: i de ärenden där Bygg- och miljönämnden är beslutsfattare då ärendet måste skickas på remiss, exempelvis till länsstyrelsen, Vägverket med mera under semestermånaden juli. Att söka bygglov Innan en ansökan lämnas in När du bestämt dig för att bygga eller bygga om, men är osäker på gällande planbestämmelser eller om byggnation är möjlig, är du välkommen att kontakta Bygg- och miljökontoret. Detta för att ställa kompassen rätt. Information om vad som gäller vid ansökan om bygglov inom respektive utom detaljplan finns på sidan 7. Sök i god tid Tänk på att lämna in din ansökan/anmälan i god tid innan arbetena planeras att påbörja. Trycket på Bygg- och miljökontoret varierar under året, varför handläggningstiden kan variera. Ibland krävs också inspektion och samråd med eventuellt berörda grannar/sakägare innan tillstånd kan lämnas. När du fått ditt beslut om bygglov kan bygganmälan och byggsamråd behövas, se sidan 4-5, innan arbetet påbörjas även detta tar i normalfallet ett par veckor att genomföra. På sidan 9-10 finns information om bilagor och vilka bilagor som ska bifogas ansökan/anmälan. Observera! I de fall ärendet omfattar ny enskild avloppsanläggning, ökad belastning, eller brister på existerande anläggning, måste separat ansökan avseende avloppsanläggning inlämnas till Bygg- och miljönämnden. I dessa fall bör ansökan för både bygglov och avloppsanläggning ske samtidigt för att korta ner den totala tiden det tar att få ett beslut i ärendet. Information om enskild avloppsanläggning och ansökningsblankett finns på

5 4 Bilagor till ansökan/anmälan För att Bygg- och miljönämnden skall kunna bedöma din ansökan/anmälan krävs att handlingar och ritningar är fackmässigt utförda. Om du är osäker på hur handlingarna ska utformas rekommenderar vi att du anlitar en fackman med erfarenhet av bygglovshandlingar. Orsaken till långa handläggningstider är ofta att ritningar och övriga handlingar är ofullständiga. Beslut/tillstånd Invänta alltid ett skriftligt beslut om tillstånd från Bygg- och miljönämnden innan du påbörjar arbetena. Du bör även invänta att beslutet vunnit laga kraft. Beslutet vinner normalt laga kraft tre veckor efter att du och eventuella grannar/sakägare har tagit del av beslutet och det inte har överklagats. För strandskyddsärenden gäller speciella regler. Ett beslut om tillstånd gäller i fem år men förfaller efter två år om inte arbetet påbörjats. Arbetets påbörjan ska anmälas till Bygg- och miljökontoret. Avgifter för handläggning Avgift tas ut för ansökan om olika typer av lov, såsom bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov med flera. Taxan är beroende av ett flertal faktorer såsom, storlek, typ av fastighet etc. varför vi inte kan lista taxor för olika typer av lov i detta dokument. Allmänt om avgifter Avgift tas ut för alla slag av ansökningar Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås Avgift för prövning tas ut även om ärendet återkallas Bygganmälan För ärenden som kräver bygglov Exempel på vanliga ärenden som minst tre veckor innan arbetena påbörjas måste anmälas av byggherren till Bygg- och miljökontoret är: Uppförande eller tillbyggnad av en byggnad Sådana ändringar av verksamhet som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning Installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnader Installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomter Underhåll av sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser Kontakta Bygg- och miljökontoret om du vill ha information om vilka ytterligare ärenden som måste anmälas. För ärenden som inte kräver bygglov För följande åtgärder krävs det bara en bygganmälan: Anslutning till kommunalt VA (vatten och avlopp) Skorstenar Eldstäder Stambyte Ventilationsanläggningar, dock krävs det normalt bygglov om ventilationsanläggningens placering påverkar byggnadens utseende (t ex vid placering på tak då en takhuv behöver byggas som skydd etc.) Hissar Ändring i bärande konstruktioner Avsevärt påverkar byggnadens planlösning

6 5 Byggsamråd och kontrollplan När en bygganmälan inkommit till Bygg- och miljönämnden ska Bygg- och miljökontoret snarast kalla till byggsamråd om det inte är uppenbart obehövligt. Till byggsamrådet ska byggherren, den som anmälts som kvalitetsansvarig och eventuella andra kallas. Vid mindre ärenden kan det räcka med ett telefonsamtal eller att kvalitetsansvarig skickar in en kontrollplan. Byggsamråd innebär en teknisk prövning av ärendet. Krav på utförandet, som formellt ej kan ställas i bygglovet, kan ske. Om handlingar inte är kompletta vid byggsamrådet kan bygget stoppas av Bygg- och miljönämnden. Byggnationen får inte påbörjas innan beslut om kontrollplan beviljats. Vid byggsamrådet ska en genomgång göras av: arbetenas planering de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som är nödvändiga för att byggnaden eller anläggningen ska kunna antas komma att uppfylla de krav på säkerhet, tillgänglighet, miljöhänsyn, varsamhet, försäkringar m.m. som samhället kräver, samt den samordning som behövs Vid nybyggnation av en- eller tvåbostadshus och fritidshus krävs färdigställandeskydd samt 10-årig byggfelsförsäkring enligt lagen om byggfelsförsäkring. Även vid tillbyggnad av bostäder samt fritidshus kan krav på byggfelsförsäkring gälla. Kvalitetsansvarig För byggåtgärd som kräver bygganmälan samt för rivning som ska följa en rivningsplan ska en eller flera kvalitetsansvariga utses av byggherren. En kvalitetsansvarig ska se till att kontrollplan och rivningsplan följs samt att samhällets krav i övrigt uppfylls. Kvalitetsansvarig ska vara närvarande vid byggsamrådet samt vid besiktningar och andra kontroller. Till kvalitetsansvarig får utses endast den som har fått godkännande genom riksbehörighet eller den som Bygg- och miljönämnden godkänt för visst arbete efter genomgången utbildning. Blankett för bygganmälan och kvalitetsansvarig finns att hämta på På sidorna 9 och 10 i detta dokument finns information om vilka bilagor som ska bifogas bygganmälan. Slutbevis Under bygget ska den kvalitetsansvarige se till att kontrollplanen följs och att begärda bestyrkanden (intyg) skickas in till Bygg- och miljönämnden. När alla handlingar sänts in av kvalitetsansvarig utfärdar Bygg- och miljönämnden ett slutbevis som ett kvitto på att kontrollplanen har följts och att Bygg- och miljönämnden, som tillsynsmyndighet, inte funnit skäl att ingripa. Finns det anmärkningar ska Bygg- och miljönämnden ta ställning till om byggnaden får användas innan dessa avhjälpts.

7 6 Ärendets gång 1. Lämna in ansökan/anmälan med bilagor till Bygg- och miljönämnden. 2. Din ansökan/anmälan registreras hos Bygg- och miljökontoret. 3. Om ansökan/anmälan inte är komplett kommer du att skriftligen uppmanas att inkomma med kompletterande handlingar/uppgifter. Har dessa inte inkommit inom angiven tid kommer ärendet att avskrivas, det vill säga läggas ner och returneras till dig. 4. När ansökan/anmälan är komplett påbörjar Bygg- och miljökontoret granskningen. 5. Närliggande grannar/sakägare kan få möjlighet att yttra sig. 6. Bygg- och miljönämnden fattar sedan ett beslut. Beslutet skickas till dig så snart som möjligt. I beslutet framgår vilka villkor som gäller för beslutet. Under handläggningstiden ber vi dig att endast kontakta Bygg- och miljökontoret om du har kompletterande uppgifter som förändrar din ansökan/anmälan. Ansvarig handläggare kontaktar dig om frågor uppstår för att kunna bedöma ärendet. 7. När du fått ditt beslut om bygglov måste bygganmälan och byggsamråd ske. I enkla ärenden sker bygganmälan samtidigt som ansökan om lov. I ärenden där byggsamråd fordras måste bygganmälan inlämnas senast tre veckor före arbetena påbörjas. 8. Om utstakning krävs i beslutet om lov utföres denna normalt av kommunen. Utstakning kan även ske, efter särskild ansökan och godkännande av Bygg- och miljönämnden, av annan sakkunnig som uppfyller Lantmäteriets krav på mätningsteknisk färdighet. Ansökan om utstakning av annan sakkunnig ska inkomma tillsammans med bygglovansökan.

8 7 Bygglov inom detaljplan Om du ansöker om bygglov inom detaljplanelagt område innebär det att detaljplanen redan bestämmer regler kring bl a byggnadens maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering. Detaljplanen reglerar allt byggande inom området och planen är normalt fastställd av kommunfullmäktige. Vanliga ärenden som det inom detaljplanerat område krävs bygglov för: Uppföra byggnad Göra tillbyggnad Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden har använts eller för vilket bygglov har lämnats Göra sådana ändringar av byggnad som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri. Uppföra murar och plank Även andra typer av anläggningar kräver bygglov vid osäkerhet kontakta Bygg- och miljökontoret för konsultation. Utstakning Vid de flesta fall av nybyggnation krävs att byggnaden utstakas, det vill säga att byggnadens placering markeras på tomten innan byggstart. Detta görs för att byggnaden ska komma rätt antal meter från fastighetsgränser och följa bygglovet. Utstakning beställs, om bygglovet kräver detta, från Bygg- och miljökontorets mätnings- och kartenhet, telefon växel, minst 10 dagar innan påbörjande av byggande. Mätnings- och kartenheten har delegation att göra små justeringar av situationsplanen om så är möjligt, för att anpassa byggnadens placering efter markförhållandet. Om tomten ligger inom kommunalt VA-område krävs även att byggnader finutstakas. Enskild avloppsanläggning Om ärendet även omfattar enskild avloppsanläggning bör ansökan om detta samtidigt inlämnas till bygg- och miljönämnden. Mer information finns på sidan 3 under rubriken Sök i god tid. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) Vid nybyggnad inom kommunalt VA-område behöver du en nybyggnadskarta. Kartan kan du beställa från Bygg- och miljökontorets mätnings- och kartenhet. Blankett för beställning finns på Vid anslutning till kommunalt VA krävs en godkänd Servisanmälan av kommunens avdelning för Teknik och service samt en Bygganmälan till Bygg- och miljönämnden. För ytterligare information om Servisanmälan kontakta Teknik och service, telefon (växel). Snabbkasseärende Under vissa förutsättningar kan ditt ärende hanteras som ett så kallat snabbkasseärende. Snabbkasseärenden gäller fastighet belägna inom detaljplan och som uppfyller följande krav: Avser en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnad Överensstämmer till 100% med bestämmelser i gällande detaljplan Ritningar och handlingar är till 100% fackmannamässigt utförda Ansökan är komplett Om ovanstående förutsättningar är uppfyllda kan du få besked i ditt ärende inom 10 arbetsdagar från det att ditt ärende inkommit till Bygg- och miljönämnden. Du kan boka tid för ditt snabbkasseärende på en kvällsöppettid. Information om våra kvällsöppettider finns på sidan 13.

9 8 Bygglov utom detaljplan Du måste alltid ansöka om bygglov för ärende som ligger utanför planlagt område. Undantagsfall finns, kontakta Bygg- och miljökontoret för mer information. Även utstakning kan behövas, det vill säga att byggnadens placering markeras på tomten innan byggstart. Detta görs för att byggnaden ska komma rätt antal meter från fastighetsgränser och följa bygglovet. Om ärendet även omfattar enskild avloppsanläggning bör ansökan om detta samtidigt inlämnas till Bygg- och miljönämnden. Mer information finns på sidan 3 under rubriken Sök i god tid. Marklov Marklov krävs inom detaljplan för att schakta eller fylla ut så höjdläget för markytan avsevärt ändras. Med avsevärd förändring avses förändringar som kan få påverkan på grannar avseende nivåer, vattenavrinning etc. Kontakta Bygg- och miljökontoret för konsultation om du är osäker. Även trädfällning inom detaljplan kräver i normalfallet lov (gäller inte den egna tomten). Blankett för marklov finns att hämta på På sidorna 9-10 finns information om bilagor och vilka bilagor som skall bifogas ansökan. Rivningslov Inom detaljplanelagt område krävs alltid rivningslov för en byggnad eller del av byggnad. Utanför detaljplan behövs inte rivningslov, dock ska rivningsmaterialet omhändertas på ett miljömässigt sätt. Minst tre veckor innan en byggnad ska rivas ska en rivningsanmälan göras. Till en rivningsanmälan skall normalt bifogas en plan över hur rivningsmaterialet kommer att hanteras (rivningsplan), samt en miljöinventering. Information om kvalitetsansvarig finns på sidan 5. Rivningsmaterialet ska omhändertas på ett miljömässigt riktigt och av myndigheterna godtagbart sätt. Dessutom bör återvinning av materialet utföras i största möjliga utsträckning. Blankett för rivningslov finns att hämta på På sidorna 9-10 finns information om bilagor och vilka bilagor som skall bifogas ansökan. Strandskyddsdispens Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder för friluftsliv samt att ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. I Sverige gäller därför generellt ett strandskydd på 100 meter från strand och i vatten till sjö, hav eller vattendrag. I vissa områden i Stockholms län är strandskyddsområdet utökat till 300 meter, främst inom områden av riksintresse för naturvård eller friluftsliv. Inom områden med detaljplan kan dock förhållandena vara annorlunda. Strandskyddet innebär förbud mot uppförande av byggnader, anläggningar, muddringar och utfyllnader med mera. Observera att även bygglovbefriade åtgärder, till exempel friggebod och enskild brygga kräver dispensprövning. För att genomföra en vattenverksamhet nära land och deponera muddermassor nära stranden krävs därför ofta en strandskyddsdispens. Kommunen kan ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. Kontakta Bygg- och miljökontoret för upplysning om du är osäker på om du behöver ansöka om strandskyddsdispens. Blankett för strandskyddsdispens finns att hämta på

10 9 Bilagor till ansökan/anmälan - checklista Här följer information om vilka bilagor som ska bifogas med ansökan/ anmälan. För att försäkra dig om att du fått med alla de bilagor som efterfrågas kan du använda sidorna som en checklista där du bockar av de färdigställda och bifogade bilagorna. Observera! Alla handlingar (ansökan, brev, ritningar etc.) ska utföras med svart text och svarta linjer på vit bakgrund, ej på rutigt eller randigt papper, inga skuggningar. Blankett för ansökan/anmälan och bilagor lämnas in i ett exemplar Bilagorna ska vara i A4 eller A3 storlek som största format. Bilagor till bygglov Bygglovritning innehållande: Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000, med uppgifter om: - Väderstreck (norrpil) - Fastighetsbeteckning - Befintliga byggnader - Nya byggnader - Avstånd till fastighetsgränser - Infarter och utfarter - Bryggor (i förekommande fall) - Höjdkurvor - Placering av avloppsanläggning Planritning i skala 1:100 med uppgifter om: - Nya väggar - Väggar som rivs - Yttermått - Rumsindelning Exempel på bygglovritning finns på sidorna Sektionsritning i skala 1:100, med uppgifter om: - Rumshöjd - Takvinkel - Sockelhöjd (inom kommunalt VA) - Skorsten (en meter ovanför takbeläggning, dock över nock) - Byggnadshöjd Fasadritning i skala 1:100 med uppgifter om: - Marknivå befintlig (streckad linje) - Marknivå ny (heldragen linje) Kopia av tidigare bygglov/förhandsbesked För bygglov inom kommunalt VA-område - Nybyggnadskarta, med uppgifter om: Förslag till sockelhöjd samt byggnadens placering på fastigheten Förslag till redovisning av marksektioner. Se bilaga B som bifogades med nybyggnadskartan Bygglov - marklov inom detaljplan Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000, med uppgift om: Markering av vilken yta som avses förändras och vilken höjdförändring som planeras samt en sektion

11 10 Bygglov - rivningslov inom detaljplan Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000, med uppgift om: Markering med X över byggnad(er) som planeras att rivas Rivningsplan med miljöinventering Anmälan om kvalitetsansvarig. Blankett för anmälan finns att hämta på Bygglov - skylt inom detaljplan Placering på fasad i skala 1:100 Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 Ritning i skala med mått (bredd, höjd och djup) För skyltar som ligger ovanför gång- och cykelbanor samt vägar anges mått från mark till underkant på skylt Färger Belysning Fotomontage (ej krav) Bilagor till bygganmälan Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 Planritning i skala 1:100 Sektionsritning i skala 1:100 Energiberäkning Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd Vid större projekt - Brandskyddsdokumentation Vid kommunalt avlopp - Servisanmälan + PM från teknik och service Vid arbetslokaler - Arbetstagarorganisationens intyg Bilagor till strandskyddsdispens Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 Fasadritning i skala 1:100 Planritning i skala 1:100 För brygga situationsplan med måttsatt brygga och ritning med typ av brygga (flytbrygga eller stenkista), material, tvärsektion med mera För friggebod - endast situationsplan med friggebod och mått till tomtgräns utsatt Bilagor till förhandsbesked Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000, med uppgift om: Tänkt tomtplats Väderstreck (norrpil) Fastighetsbeteckning Fastighetsgränser, in- och utfartsvägar till fastigheten samt eventuell tillfartsväg för slamtömningsfordon Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten Placering av avloppsanläggning Exempel på situationsplan finns på sidan 12

12 Exempelritning 11 Så här vill vi ha din bygglovritning Ritningen ska innehålla planritning, situationsplan, fasadritning och tvärsektion OBS! exempelritningen är inte skalenlig PLANRITNING FASADRITNING Marklinjen markeras över tomtgräns Tomtgräns Marklinje

13 12 Ritningen ska vara utförd med svart text och svarta linjer på vit bakgrund, ej på rutigt eller randigt papper och inga skuggningar. SITUATIONSPLAN TVÄRSEKTION SH + 10,50 FASTIGHETSBETECKNING Tillbyggnad av fritidshus Plan, sektioner och fasader Skala 1:100 Situationsplan Skala 1:500 Ort Datum Namnunderskrift

14 13 Kontaktuppgifter Kvällsöppet Bygg- och miljökontoret har kvällsöppet med drop-in och för snabbkasseärenden på helgfria torsdagar kl Mer information om kvällsöppet och inställda kvällsöppettider finns på kommunens webbplats Drop-in Vid drop-in-besöken kan du bland annat hämta information och blanketter, hämta provtagningskärl för vattenprovtagning och få svar på dina frågor kring bygglov, anslutning till kommunalt VA (vatten- och avlopp) i samband med bygglov och frågor om enskilt avlopp. Du behöver inte förboka ditt besök. Snabbkasseärende Om du vill diskutera ett så kallat snabbkasseärende på en kvällsöppettid måste besöket först tidsbokas hos kommunens Kontaktcenter, telefon Information om snabbkasseärende hittar du på sidan 7. Kvällsöppet under sommarmånaderna Under ett antal veckor i sommar kommer vi inte att ha kvällsöppet. Vilka de aktuella veckorna blir kommer att meddelas på kommunens webbplats under juni månad. Informationen lämnas då även av kommunens Kontaktcenter, telefon Telefontider Handläggarna har telefontid helgfri måndag fredag kl och nås via Norrtälje kommuns växel, telefon Bygg- och miljökontoret Box 808, Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Fax: E:post:

15 14

16 15 ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari BYGG- OCH MILJÖKONTORET Okt 08, Jan 09, Apr 09, Okt 09, feb 10, mars 10, maj 10, juni 10, okt 10, dec 10, jan 11,