Statsvetenskapliga Institutionen VT 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statsvetenskapliga Institutionen VT 2010"

Transkript

1 1. Inledning 1.1 Ämnesval. Whoever controls the volume of money in our country is absolute master of all industry and commerce and when you realize that the entire system is very easily controlled, one way or another, by a few powerful men at the top, you will not have to be told how periods of inflation and depression originate. President James A. Garfield, En möjlig spontan reaktion på ovanstående citatexempel, kan vara en stilla undran över vad som egentligen föranleder denna historiskt prominenta gestalt, att förmedla sina perspektiv med dylika argument. Utifrån detta så kommer följande diskussion att fokusera på dagens institutionaliserade valutasystem och sedermera även på de förutsättningar som därmed formaliseras i upprättandet av diverse maktstrukturer. I denna uppsats förtydligas ett konkret exempel på ovanstående genom en analys utav Islands samhällsomvälvande finansiella kollaps som inträffade i september Därutöver försöker jag avgöra huruvida dessa maktförhållanden kan härledas till vissa specifika strukturella förutsättningar närmare bestämt den fundamentala principen för hur valuta skapas samt utav vem. Den grundläggande teoretiska förutsättningen som vägleder avhandlingens argumentation kan sägas utgöra liknelsen med att samhället är en individ, och individen är samhället där valutan förekommer som det resursfördelande systemets blodomlopp, vilket sedermera föranleder att de kreditskapande institutionerna (bankerna) konstituerar systemets hjärta, och där organismen helhetsfunktion styrs av delarnas olika inbördes betydelse. Detta innebär att strukturens olika beståndsdelar är tätt sammanflätande och uppvisar ett dynamiskt samspel sinsemellan. Önskar man analysera en specifik enhets egenskaper, funktion och/eller beteende så måste man förstå dess position i helhetsstrukturen. Följaktligen så bör man relatera diverse frekvent förekommande politiska skeenden krig, avtal, låneprogram etc. till en helhetsstruktur som utformar, fastställer samt avgränsar dessa skeenden. Det är utifrån detta perspektiv som valutaskapande processen analyseras. Denna vägleds utav politiskt vedertagna principer, vilka därefter formaliseras i enlighet med ett gemensamt regelverk samt institutionaliserandet utav 1 Ellen Brown 2008, The Web of Debt, Third Millennium Press, USA; sid.88 1

2 bl.a. erkända internationella förvaltningsorgan såsom Bank for International Settlements samt den Internationella Valutafonden. Detta resulterar i sin tur i att de flesta pengar idag varken skapas av staten eller exempelvis Federal Reserve. Snarare skapas de av privata kommersiella banker. 2 Den statsvetenskapliga relevansen uppdagas i samband med att förklara vilken betydelse denna strukturella beståndsdel utgör för systemets helhetsstruktur och de sociala interaktioner som förekommer. Den argumentation som sedermera följer konstrueras enligt följande: 1. En generell överblick över systemets samhällsomvälvande processer; 2. Den statsvetenskapliga relevansen relaterad till ett antal teoretiska referensramar; 3. Kortfattad förklaring utav mätinstrumentet valuta; 4. Presentation utav två stycken utmärkande internationella finansiella institutioner; 5. Ett specifikt exempel på sociala interaktioner vars dynamiska samspel utformas, fastställs samt avgränsas utav valutaskapandeprocessens fundament. 1.2 Syfte Syftet med denna analys är att klargöra förutsättningarna för valutaskapandeprocessen såsom de regleras i enlighet med Basel ackordet och institutionaliseras genom internationella förvaltningsorganisationer likt Internationella Valutafonden samt Bank for International Settlements. Följaktligen förutsätter detta en kritisk granskning utav regelverket Basel 1 och Basel 2. Således uppmärksammas diverse politiska processer som resulterar i att de flesta pengar idag skapas varken av staten eller exempelvis Federal Reserve. Snarare skapas de av privata kommersiella banker. 1.3 Frågeställningar Grundfråga Hur kan dagens system med privata pengar skapade av banker utgöra ett hot mot den nationella suveräniteten i den demokratiska staten? 2 Modern Money Mechanics - A Workbook on Bank Reserves and Deposit Expansion. By: Federal Reserve Bank of Chicago; Public Information Center Federal Reserve Bank of Chicago, sid. 3 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, June 2006, passim Ellen Brown 2008, The Web of Debt, Third Millennium Press, USA, sid 23 2

3 1.3.2 Delfrågor 1 Hur kan privata aktörer destabilisera ett lands samhällsstrukuterer genom att utnyttja rådande finansiella regelverk? 2 Hur kan internationella finansiella organisationer destabilisera ett lands samhällsstrukuterer genom att utnyttja rådande finansiella regelverk? 1.4 Metodiskt tillvägagångssätt Disposition Avhandlingen inleds med en kortfattad bakgrund till dagens institutionaliserade valutaskapande. Därefter så presenteras teoretiska perspektiv och empiriska erfarenheter utav nuvarande regelverket Basel 1 och Basel 2. Vidare analyseras de finansiella institutionernas agerande i utvalda sammanhang. Avslutningsvis besvaras frågeställningarna Perspektiv Uppsatsens argumentation är uppbyggd i enlighet med en kvalitativ fallstudies premisser. Denna appliceras i ämnet valutaskapande såsom det regleras i enlighet med Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. Vidare så karaktäriseras analysen utav ett induktivt förhållningssätt och en deskriptiv argumentation. Samtidigt förekommer det ett antal implicit framställda teoretiska förutsättningar. Utrymmet för dessa begränsas onekligen utav delkursens riktlinjer samt ändamål, men tjänar som grund för den efterföljande argumentationen. Vidare kan denna kvalitativa fallstudie karaktäriseras i termer utav representative case alternativt exemplifying case 3. Syftet är att åskådliggöra ett representativt exempel relaterande till en bredare kontext. Följaktligen så struktureras uppsatsens analys till ett tidigare fastställt forskningsstrategiskt ramverk. Därutöver bidrar de metodologiska premisserna till en samstämmighet med uppsatsens avgränsningar samt ändamål. Således relateras 3 Alan Bryman 2008,. Social Research Methods third edition, Oxford University Press, sid.56 3

4 valutaskapandeprocessens fundament till ett representativt exempel symboliserad utav Islands finansiella kollaps som inträffade i september Då det inte föreligger någon tidigare fastställd empirisk samt teoretisk utgångspunkt i ämnet valutaskapande (med tillhörande värdesäkring) så kan man i det närmaste härleda den ontologiska samt epistemologiska utgångspunkten i avhandlingens argumentation till den statsvetenskapliga teoribildningen World System Theory. Således förekommer ett holistiskt angreppssätt där Fractional Reserve Banking Systemet figurerar som en grundläggande strukturell förutsättning till: [T]he familiar events of the world politics wars, treaties, international aid operations etc.- all occur within a structure which shapes, determines, and defines those events. 4 [A]ll the elements within the system are interlinked. They exist in a dynamic relationship with each other and if one is to understand the attributes, the functions or the behavior of one element, one must understand its position within the whole. 5. Vidare så förekommer en implicit uttalad objektiv ontologi samt subjektiv epistemologi i avhandlingens argumentation relaterad till följande liknelse: [L]ife within the system is more or less selfcontained. This means that if the system were cut off from all external influences the outcomes within that system would be identical. Thus anyone seeking to explain changes within the system must seek to focus upon those internal dynamics responsible for change rather than search for external (exogenous) factors. 6 World System Theory kategoriserar politiska samt ekonomiska skeenden i enlighet med diverse analytiska förutsättningar, vilka uppvisar likheter med International Political Economy (IPE). IPE avser att beskriva ett givet studieområde men samtidigt även kategorisera ett teoretiskt förhållningssätt vars syfte är att analysera världsliga politiska samt ekonomiska skeenden. Enligt Roger Tooze, i The Globalization of World Politics, så karaktäriseras IPEs perspektiv utav två utmärkande innebörders förhållanden 7, där det första utmålar en korrelation mellan politik samt 4 Oxford University Press 1999, The Globalization of World Politics an Introduction to International Relations, Edited by John Baylis and Steve Smith, sid Oxford University Press 1999, The Globalization of World Politics an Introduction to International Relations, Edited by John Baylis and Steve Smith, sid ibid 7 Baylis, John and Smith, Steve (1999) The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations, Oxford University Press. sid 215 4

5 ekonomi, vilket därigenom exkluderar en tydlig distinktion mellan dessa processer. Således konstrueras ekonomin utav politiska skeenden likafullt som ekonomin utformar politiken. Därmed så förutsätter detta att ett ekonomiskt tema inte kan begripas utan att inkludera politiska förklaringsmodeller/perspektiv och vice versa, politik kan endast beskrivas i anslutning till ekonomiska referensramar. 8 Uppsatsens analys formulerar sin argumentation i enlighet med nämnda perspektivyttringar och därigenom diskuteras teoribildningens bärande idéer under rubriken teoretiska perspektiv nedan Material Det material som används i uppsatsens inledningsskede utgörs i första hand av sekundära källor, däribland Jeffry A. Friedens Global Capitalism Its fall and Rise in the Twentieth Century samt även Lennart Schöns En modern svenska ekonomisk historia. Analysen utav Basel accordet utgörs utav primärmaterial såsom Modern Money Mechanics - A Workbook on Bank Reserves and Deposit Expansion. By: Federal Reserve Bank of Chicago; Public Information Center Federal Reserve Bank of Chicago samt vidare även Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. Denna avgränsning utav primärmaterialet tjänar sitt syfte att åskådliggöra det institutionaliserade regelverket för valutaskapandeprocessen. Därutöver förekommer även sekundärmaterial likt Ellen Browns Web Of Debt; Carroll Quigleys Tragedy & Hope; Elmar B. Kochs Challenges at the Bank for International Settlements An Economist s (Re)View; James C. Bakers The Bank for International Settlements Evolution and Evaluation. Uppsatsens avslutande del relaterar framförallt till sekundära källor som exempelvis Joseph Stiglitz Globaliseringen och dess kritiker men även primärmaterial i form av exempelvis BIS Quarterly Review, March Därutöver analyseras de internationella förvaltningsorganen IMF samt BIS utifrån primärmaterial såsom lämpliga institutionaliserade regelverk (ex. BIS, Protocol Regarding the Immunities of the Bank for International Settlements) samt den tillgängliga informationen på organisationernas respektive hemsidor. 8 ibid 5

6 Avslutningsvis så föreligger ingen tidigare officiellt fastställd empirisk samt teoretisk utgångspunkt i ämnet valutaskapande och i studieförbundens kurskataloger kan alla söka förgäves efter en studiecirkel om hur pengar skapas och värdesäkras. Samtidigt så förekommer det en del oberoende intressanta analyser i det sekundärmaterial som presenteras. Ellen Browns Web Of Debt samt Carroll Quigleys Tragedy & Hope figurerar som en formidabel sammanställning av den befintliga informationen i ämnet valutaskapande. Författarnas argumentation karaktäriseras utav normativa, föreskrivande och deskriptiva förhållningssätt och de analyser som presenteras påminner om en comparativ metodik. Joseph Stiglitz Globaliseringen och dess kritiker är, som han själv uttrycker det, ingen akademisk studie utan bygger på författarens egna erfarenheter Validitet Extern validitet förknippas sällan med en kvalitativt orienterad fallstudie, men är motsägelsefullt nog relevant för denna diskussion. Hänvisande till avhandlingens frågeställning så karaktäriseras den efterföljande slutsatsen utav ett generaliserande svar. Den avgränsade fallstudie orienterade analysen tolkar innebörden utav ett internationellt institutionaliserat regelverk, vilket sedermera utgör en grundläggande princip inom valutaskapandeprocessen. Således regleras bankverksamheten, med en efterföljande kreditexpansiv process, utav en gemensam global institution, nämligen Bank for International Settlements eller centralbankernas centralbank som den kallas i lekmannatermer. Därmed befästs en grundläggande utgångspunkt med hög applicerbarhet i olika kontexter, vilket sedermera kan resultera i en mätning utav den externa validiteten. Vidare utgör samma fundamentala regelverk, där den grundläggande kreditexpansiva processen sker i enlighet med en fastställd matematisk formell 9, en förutsättning i mätningen utav den externa reliabiliteten. Således kan det vara befogat att använda sig utav det ovannämnda mätinstrumentet i avhandlingens kvalitativa metodik. Därutöver kategoriseras fallstudien i 9 Modern Money Mechanics - A Workbook on Bank Reserves and Deposit Expansion. By: Federal Reserve Bank of Chicago; Public Information Center Federal Reserve Bank of Chicago, sid

7 enlighet med en s.k. representative case alternativt exemplifying case 10, vilket sedermera skall symbolisera ambitionen att redogöra karaktärsdragen för en generell strukturell förutsättning. Uppsatsens fallstudie orienterade analys förutsätter även en begreppsvaliditet. Denna mätning innebär att den teoretiska definitionen överensstämmer med den operationella indikatorn. Således föranleder analysens teoretiska redogörelse för specifika maktförhållande inom diverse politiska processer, de operationella indikatorerna: Fractional Reserve Banking (eller essensen i valutaskapandeprocessen); de internationella finansiella institutionernas beslutsfattande samt uppbyggnad Forskningsteknik Fractional Reserve Banking systemet, såsom det regleras i enlighet med Basel ackordet, granskas utifrån en kvalitativ fallstudies premisser. Syftet är att åskådliggöra relevanta principer genom att omsorgsfullt undersöka det framställda primärmaterialet. Det efterföljande steget i avhandlingens metodiska tillvägagångssätt är att analysera formella internationella institutioner (Internationella Valutafonden, Bank for International Settlements) med ansvaret att upprätthålla riktlinjerna i rådande internationella regelverk. Därefter riktas fokus mot ansvariga aktörer samt de politiska processer som föranleder skapandet utav Fractional Reserve Banking systemet med tillhörande formellt legitimerade institutioner. Slutligen uppmärksammas problematiken med utnyttjandet utav Fractional Reserve Banking systemet, dess avgränsade bemyndigande till utvalda aktörer samt eventuella konsekvenser därav (i avhandlingen så begränsas detta till exemplet Island). Eventuella empiriska slutsatser kommer att kompletteras med sekundärmaterialets utvalda tankegångar. Den argumentation som följer konstitueras utav ett deskriptivt förhållningssätt och dess syfte avgränsas enligt ovan Avgränsningar Den fullständiga valutamängden definieras som den totala kvantiteten av sedlar, mynt, lån, krediter samt andra likvida medel i ett lands ekonomi. Innebörden av likvida medel förklaras genom instrument som enkelt kan omsättas i kontanter. Vidare så kategoriseras den totala kvoten utav penningmängden genom följande: 10 Alan Bryman 2008,. Social Research Methods third edition, Oxford University Press, sid.56 7

8 M1 är det vi vanligen anser som pengar nämligen mynt, sedlar och likvida medel (exempelvis checkkonton) M2 är M1 plus sparkonton, penningmarknadsfonder och annat bundet individuellt eller något som skulle kvalificeras som mindre sparande M3 är M1 samt M2 plus institutionellt och annat större bundet sparande (inklusive institutionella penningmarknadsfonder) samt även den mängden utav den inhemska valutan som cirkulerar utomlands (exempelvis eurodollar dvs. dollar som cirkulerar i utlandet ). En ytterst intressant detalj uppdagas i samband med ovanstående kategoriseringar endast en liten fraktion utav den totala penningmängden utgörs av mynt och sedlar framställda av staten eller dess centralbank. År 2005 utgjorde denna kategori endast 2,4 % av den totala penningmängden i USA. De resterande 97,6 dök magiskt upp från någon annanstans 11. Således avgränsas avhandlingen till att behandla de politiska processer som formar denna valutaskapandeprocess. Därmed studeras essensen genom en kvalitativ innehållsanalys utav det formella regelverket Basel 1 och Basel 2 samt de institutionella fundament som uppbär Fractional Banking Reserve systemet 2. Överblick År 1974 inrättades Basel Committe on Banking Supervision 12 av centralbankscheferna från Tiogruppens nationer (G10 nationerna) en grupp som även inkluderar Sverige och numera uppgår till 11 nationer 13. Således institutionaliserades ytterligare direktiv för det mätinstrument 11 Ellen Brown 2008, The Web of Debt, Third Millennium Press, USA; sid The Basel Committee on Banking Supervision provides a forum for regular cooperation on banking supervisory matters. Its objective is to enhance understanding of key supervisory issues and improve the quality of banking supervision worldwide. It seeks to do so by exchanging information on national supervisory issues, approaches and techniques, with a view to promoting common understanding. At times, the Committee uses this common understanding to develop guidelines and supervisory standards in areas where they are considered desirable. In this regard, the Committee is best known for its international standards on capital adequacy; the Core Principles for Effective Banking Supervision; and the Concordat on cross-border banking supervision. Bank for International Settlements officiella hemsida; 13 The Group of Ten is made up of eleven industrial countries (Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Sweden, Switzerland, the United Kingdom and the United States) which consult and co-operate on economic, monetary and financial matters. The Ministers of Finance and central Bank 8

9 som tillhandahåller värdet i bl.a. kapital samt human kapital, nämligen valuta. Denna föga uppmärksammade process utgör en del utav den tävlan mellan å ena sidan privata pengar, skapade av banker och offentliga pengar, skapade av staten, ända sedan guldsmederna tilläts prägla mynt i Europa på 1600-talet och därmed bemäktigade sig vad som fram till dess var den suveräna rätten hos kungen eller drottningen. 14 Denna företeelse kan i det vidare relateras till en vidgad kontext för att därigenom analysera betydelsen av en eventuell kreditexpansion i ett samhällsomvälvande sammanhang. I boken En modern svensk ekonomisk historia 15 beskriver Lennart Schön ett stegvist händelseförlopp där en strukturkris åtföljs av en omvandlingsfas och sedermera en rationaliseringsprocess. Vidare anges ett dynamiskt samspel emellan tre stycken grundläggande faktorer: innovationer, institutioner och investeringar. Detta förfarande kan exemplifieras genom att utmåla specifika tekniska innovationer (ex. elkraften, informationsteknologin), institutionella förändringar eller avregleringar inom kreditmarknaden, samt vidare även olika investeringar inom humankapitalet som vetenskapens influenser inom exempelvis den statsvetenskapliga teoribildningen, IT-kunskap etc. (Således bör investeringar som begrepp i detta inte uteslutande förknippas med kapitalackumulation). Framförallt är det snarast resultatet av dessa de grundläggande faktorernas samspel som är utav betydelse. Det är genomslagskraften utav denna dynamiks effekter som föranleder strukturkriser och efterföljande samhällsomvälvningar (se illustration nedan). Governors of the Group of Ten usually meet once a year in connection with the annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank. The reports and press releases of the Ministers and Governors of the Group of Ten or published under the aegis of the Group of Ten are available here at the BIS. They may also be obtained at the IMF and the OECD. - Bank for International Settlements officiella hemsida; 14 Ellen Brown 2008, The Web of Debt, Third Millennium Press, USA; sid. xiii 15 Lennart Schön 2007, En modern svensk ekonomisk historia, SNS Förlag, passim 9

10 Källa: Jag belyser detta förhållande enligt följande: Perspektivbildning/kunskapande(humankapital) samt tekniska innovationer, med efterföljande möjlighet till en ökad produktivitet orsakar strukturell obalans inom rådande institutionella nätverk, vilket sedermera utmynnar i en strukturkris. 16 En omvandlingsprocess följer sedan med en stark momentan efterfrågan på kapital samt betydande omstrukturering av rådande institutioner. Detta åtföljs sedan av en rationaliseringsprocess vilken befäster framgångsrika produktivitetsformer, institutionaliserar ett reformerat styrelseskick och som vidare balanserar ut kreditmängden (exempel: finansiella kriser i Sverige 1910, 1920 samt 1930) 17. Således utgör kreditexpansionen en nyckelroll ur ett fördelningsperspektiv och därmed även en grundläggande förutsättning i befästandet av rådande samhällstrukturer. 3. Teoretiska Perspektiv 3.1 International Political Economy International Political Economy (IPE) avser att beskriva ett givet studieområde men samtidigt även kategorisera ett teoretiskt förhållningssätt vars syfte är att analysera världsliga politiska 16 ibid 17 ibid 10

11 samt ekonomiska skeenden. Enligt Roger Tooze, i The Globalization of World Politics, så karaktäriseras IPEs perspektiv utav två utmärkande innebörders förhållanden 18, där det första utmålar en korrelation mellan politik samt ekonomi, vilket därigenom exkluderar en tydlig distinktion mellan dessa processer. Således konstrueras ekonomin utav politiska skeenden likafullt som ekonomin utformar politiken. Därmed så förutsätter detta att ett ekonomiskt tema inte kan begripas utan att inkludera politiska förklaringsmodeller/perspektiv och vice versa, politik kan endast beskrivas i anslutning till ekonomiska referensramar. 19 Dessa omständigheter kan sammafattas genom att citera Paul Hirst och Grahame Thompson:...[T]he term international economy has always been shorthand for what is actually the product of the complex interaction of economic relations and politics, shaped and reshaped by the struggles of Great Powers. 20 Ytterligare tankegångar som utmärker IPEs teoretiska referensramar konstaterar att en tydlig urskiljning emellan internationell samt nationell policy inte är nödvändig. Detta med anledning utav att det alltmer tilltagande ömsesidiga internationella beroendet/samspelet påverkar den nationella policyn i en ansenlig utsträckning. Därmed så uppenbaras svårigheterna med att kvalificera ett specifikt skeende/policy som en uteslutande nationell angelägenhet 21. Följaktligen så kan man uppmärksamma relevansen i ovanstående perspektiv yttringar genom att hänvisa till ett exempel som relaterar till uppsatsens tema. Detta karaktäriseras utav ändringar inom den monetära policyn, där en eventuell höjning utav intresse räntan inom Förenta Staterna (tillsynes enkom en nationell angelägenhet) kan resultera i genomgripande förändringar samt konsekvenser för ytterliggare andra nationella ekonomiska förutsättningar och åtgärdsprogram (vars ändamål samt kontroll skall återigen enkom tillskrivas den befintliga nationella regeringsmakten). 22 Därigenom utmålas en fundamental problematik inom IPE, varigenom man hänvisar till potentiella strukturella missförhållanden emellan det formella internationella politiska systemet med territoriella fundament/kategorier (nationsstater) och ett ekonomiskt 18 Baylis, John and Smith, Steve (1999) The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations, Oxford University Press. sid ibid 20 ibid 21 ibid 22 ibid 11

12 system med tilltagande gränsöverskridande globaliseringsmekanismer. 23 Således renderar de ovannämnda intresse-ränte modifikationerna i förändringar för de grundläggande förutsättningarna som vägleder eventuella inhemska nationella handlingsprogram även inom andra suveräna stater. Dessa omständigheter föranleder anpassningsaktioner endera genom att nationella regeringsmakter agerar direkt (sänkning/höjning utav sin egen intresse ränta) eller genom diverse existerande internationella institutioner (ny utformning utav ett existerande formellt internationellt regelverk). 24 Vidare så förespråkar den internationella politiska ekonomins teoretiska åskådning en analys utav interaktioner vilka äger rum på fyra (fem om man tar hänsyn till EU, vilket i det närmaste kvalificeras som regional) olika nivåer: den globala, internationella, nationella samt lokal. 25 Dessutom så påverkar diverse händelseförlopp på det globala planet direkt förutsättningarna för den lokala interaktionen, vilket således utgör en viktig aspekt för vidare observationer. Detta kan sedermera relateras till uppsatsens tema, där valutaskapande processens mekanismer utformar förutsättningarna för vidare interaktioner inom ramen för de ovannämnda kategorierna. International Political Economy analyserar förhållanden vilka kan härledas till det alltmer påtagliga internationella politiska samt ekonomiska ömsesidiga beroendet och därigenom besvara en för teoribildningen fundamental fråga: Who benefits? 26 Man hävdar att globaliseringsprocessens mekanismer medför att det ekonomiska (och därigenom även det politiska) inflytandet, som tidigare uteslutande tillskrevs den nationella jurisdiktionen, gradvis försvagats till att inkludera ytterliggare andra aktörer (exempelvis nationer, banker, multinationella företag, internationella organisationer etc.). Följaktligen bidrar dylika omständigheter till att begränsa den nationella regeringsmaktens implementering utav planerade nationella målsättningar. Detta medför anpassningsåtgärder karaktäriserade utav konstruerade internationella institutioner samt diverse avtal/regleringsverk i syfte att söka kontrollera den 23 Baylis, John and Smith, Steve (1999) The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations, Oxford University Press. sid Baylis, John and Smith, Steve (1999) The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations, Oxford University Press. sid Baylis, John and Smith, Steve (1999) The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations, Oxford University Press. sid Baylis, John and Smith, Steve (1999) The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations, Oxford University Press. sid

13 skiftande industriella utvecklingen inom en politisk och ekonomisk kontext 27. Därigenom formaliseras komplicerade maktförhållanden där internationella förvaltningsorgan åtnjuter ett betydande inflytande. Samtidigt resulterar detta i en problematik som kan härledas till en begränsad demokratiskt kontroll/inflytande över de internationella förvaltningsorganens beslutsfattandeprocesser 28. Således påverkas de internationella myndigheternas transparens och därigenom möjligheterna till att utkräva ansvar. Avslutningsvis förmedlar ovanstående perspektivyttringar konsensus med den problematik som framställs i uppsatsens frågeställningar. 3.2 Ett statscentrerat perspektiv till monterä- samt växelkurs orienterade policys. Observatörer inom den internationella politiska ekonomin har uppmärksammat förekomsten utav intressanta maktstrukturer relaterande till monetära frågor. Man påpekar att i ett flertal olika länder världen över så har den politiska kontrollen över den nationella monetära policyn omplacerats utav regeringsmakten till politiskt oberoende centralbanker 29. Detta föranleder ändringar inom den legislativa samt monetära institutionella strukturen, vilket sedermera utmynnar i ett annorlunda innehåll utav inhemska politiska interaktioner relaterade till monetärasamt växelkurs orienterade frågor. Vidare legitimeras beslutsprocessen i enlighet med teoretiska antaganden åsyftande att tillsynes maximera den sociala välfärden. 30 Dessa konstitueras i enlighet med ekonomiska perspektiv som förutsätter en specifik syn på relationen emellan inflation samt arbetslöshet. Därmed så har man övergett den Kenyanska modellens vägledande principer som stipulerade att regeringsmakten erhöll en stabil avvägning utav målsättningar dvs. endera så strävade man efter låga inflationsnivåer alternativt efter en låg arbetslöshet. 31 Detta synsätt har reviderats utav diverse analytiker och numera anser man att regeringsmakten endast kortsiktigt kan använda den monetära policyn i syfte att påverka arbetslösheten. Vidare 27 Baylis, John and Smith, Steve (1999) The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations, Oxford University Press. sid Baylis, John and Smith, Steve (1999) The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations, Oxford University Press. sid Oatley, Thomas (2008): International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy (3:e upplagan). New York: Longman, sid ibid 31 Oatley, Thomas (2008): International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy (3:e upplagan). New York: Longman, sid

14 manipulation utav inflationsnivåerna kommer definitivt att resultera i en svårkontrollerad och kraftigt tilltagande inflation. 32 Följaktligen fokuserar perspektivyttringarna inom den statscentrerade teoretiska argumentationen för monetära samt växelkurs orienterade policys på följande fundament: - Analytiker förutsätter förekomsten utav en s.k. natural rate of unemployment 33, vilket beskriver ekonomins långsiktiga jämviktsförhållande relaterande till arbetslöshetnivån i samhället. Denna omständighet konstitueras utav ett antal specifika mekanismer vilka sedermera motiverar slutsatsen att regeringsmakten inte har möjlighet att använda den monetära policyn till att påverka arbetslöshetsnivåerna under en längre tidsperiod. Istället framställs manipulationerna utav valutamängden såsom en kortsiktig lösning, vilket sedermera kan resultera i ödesdigra konsekvenser Den demokratiskt tillsatta regeringsmakten utsätts ideligen för påtryckningar utav diverse intressegrupper, vilket kan innebära avgörande ingrepp på den monetära policyn och därmed utmynna i ovannämnda icke önskvärda kortsiktiga lösningar 35. Således reagerade ett antal regeringsmakter på dylika problematiska omständigheter och sökte förhindra dessa genom att engagera sig i s.k. commitment mechanisms. 36 Innebörden utav detta begrepp konstituerades utav företrädesvis två stycken framträdande institutioner: oberoende centralbanker samt fasta växelkurser. Detta skulle medvetet symbolisera målinriktade åtgärder av engagerade regeringsmakter åsyftande att behålla låga inflationsnivåer och prisstabilitet Valutaskapandeprocessen (kontrollen över valutamängden/inflationen) erkänns därigenom implicit som ett ytterst kraftigt verktyg med direkt samhällsomvälvande konsekvenser. 32 ibid 33 ibid 34 ibid 35 Oatley, Thomas (2008): International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy (3:e upplagan). New York: Longman, sid Oatley, Thomas (2008): International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy (3:e upplagan). New York: Longman, sid ibid 14

15 Diskussionen angående den statscentrerade inriktningen uppmärksammar givetvis en del kritiska observationer beträffande teoribildningens antaganden. Detta kan exemplifieras med argument som framhäver den statscentrerade inriktningens föreskrivande (och inte deskriptiva) karaktär. 38 Således påtalas regeringsmaktens troliga kontroversiella kortsiktiga agerande inom valutaorienterade frågor. Detta föranleder en intressant problematik då regeringsmakter, tillsynes enkom engagerade i kortsiktiga lösningar inom den monetära policyn, samtidigt upprättar samt legitimerar förekomsten utav politiskt oberoende centralbanker med tillhörande långsiktiga valutareglerande målsättningar. Likaledes uppmärksammas en bristfällig förklaringsmodell i syfte att förutse de oberoende centralbankernas beteendemönster 39. Denna problematik förstärks ytterliggare genom att relatera bankernas välfärdsinriktade målsättningar till det faktum att en del utav dem återfinns i privat ägo. Avslutnings så frångår den statscentrerade förklaringsmodellen den problematik som illustrerar de vetenskapliga kontroverserna kring bildningen av värde i processen kring skapandet av valuta. 4. Fundamentet 4.1 Valutan. The actual process of money creation takes place primarily in banks 40 Pengar och värde är därför inte alls vad många tror. En grundläggande och mycket vanlig föreställning, är att ekonomi handlar om pengar, detta är egentligen fel, pengar är ett verktyg för att lättare kunna bedriva handel med varor (sänka transaktionskostnaderna) samt figurera i egenskap av ett mätinstrument/värdemätare utav ovanstående varor och/eller tjänster. Detta tjänar således som en strukturell förutsättning för diverse politiska processer exempelvis institutionaliserandet utav ett formellt internationellt handelsregelverk 41 eller i begränsandet utav ett lands koldioxidutsläpp. 38 Oatley, Thomas (2008): International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy (3:e upplagan). New York: Longman, sid ibid 40 Modern Money Mechanics - A Workbook on Bank Reserves and Deposit Expansion. By: Federal Reserve Bank of Chicago; Public Information Center Federal Reserve Bank of Chicago P. O. Box 834, sid. 3 15

16 Under 1800-talet institutionaliserades Guldmyntfoten 42, vilken tidigare garanterade valutans värde i guld, alltså att valutan stod stadigt fäst på en fot av guld. Guld kunde dock emellertid dåtida inte utvinnas i takt med de industriella ekonomiernas ökade behov av penningmängd, och detta blev då till en gyllene boja för tillväxten. England övergav guldmyntfoten , och exemplet följdes inom kort av andra länder. Detta kan uttryckas som den grundläggande strukturella förutsättningen för vårt i dag rådande ekonomiska system och sedermera även samhällsstruktur. Detta ägde rum i samband med att Bank for International Settlements (BIS) och att International Monetary Fund, IMF skapades. 44 Inom internationell handel fanns dock guldet kvar fram till 1960-talet så som riksbankernas yttersta garanti för nationernas inbördes avräkningar, alltså som uttryck för ländernas inbördes förtroende för andras ärlighet. Senare kom dessa system att ytterligare kompletteras med vidare system vilket benämns Fractional Reserve Banking system 45, och sedermera även Basel 1 och Basel I anslutning till detta uppmärksammades även informationsteknologins utökade betydelse. Castells uttrycker detta i termer av den tredje industriella revolutionen 47. För finansiella institutioner med bankoktroj så innebar dessa givna förändringar främst en rad fördelar vilka resulterade i utökad kontroll och hastighet av kreditexpansionen. Detta inte minst genom att behovet av kontanter minskade genom att tillgången på digitaliserad valuta ökade. 41 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. 42 Jeffry A. Frieden 2006, Global Capitalism Its Fall and Rise in the Twentieth Century, sid Jeffry A. Frieden 2006, Global Capitalism Its Fall and Rise in the Twentieth Century, sid IMF:s officiella hemsida: BIS officiella hemsida: 45 Modern Money Mechanics - A Workbook on Bank Reserves and Deposit Expansion. By: Federal Reserve Bank of Chicago; Public Information Center Federal Reserve Bank of Chicago 46 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, June Manuel Castells 2000, Informationsåldern Ekonomi, Samhälle och Kultur; Band 1: Nätverksamhällets framväxt, Daidalos AB; passim 16

17 I och med en tilltagande digitalisering av i princip samtliga typer av transaktioner, så centraliseras valutaskapandet ytterligare till dessa privata intressesfärer....checking accounts, credit cards, and many other technological advances have had enormous effects on what types of financial institutions make sense and are efficient, and on the appropriate regulatory environment. Regulatory change has not kept up with technical change Pengar är i dag, i allt väsentligt redovisningsposter utan real värdegrund. 4.2 Valuta skapas genom skuldbildning. Of course, [banks] do not really pay out loans from the money they receive as deposits. If they did this, no additional money would be created. What they do when they make loans is to accept promissory notes in exchange for credits to the borrowers transaction accounts. Loans (assets) and deposits (liabilities) both rise [by the same amount 49 Detta är ett faktum som har mekanismer enligt följande: Pengar skapas, eller valuta bildas, genom att banker skapar skuld gentemot låntagare som vill låna pengar, på så vis sker en skuldbildning. Denna skuldbildning motsvaras i detta av en kreditexpansion, vilket vill säga att banker bildar valuta utifrån de formellt institutionaliserade regleringar som gäller för banker och som kontrolleras av bankinspektionen, Basel 1 och Basel 2 50 Detta sker inom ramen för det som i ovan nämns som Fractional reserve systemet 51, där den nuvarande kreditexpansionens möjligheter kommer till bruk. Följande förfarande kan tjäna som exempel på ovanstående företeelse: Enligt Fractional reserve systemet så krävs uteslutande en noll procentig täckningsgrad vid utlåning till statsmakter och/eller kommuner, vilket kompletteras med efterföljande ränta samt pant. Räntan för dessa lån betalar medborgarna genom skattebetalning som i sin tur tillfaller banken i form av ränteinbetalning. Allt i enlighet med s.k. 48 David C. Colander, Dewey Daane 1994, The Art of Monetary Policy, M. E. Sharpe INC, 49 Modern Money Mechanics - A Workbook on Bank Reserves and Deposit Expansion. By: Federal Reserve Bank of Chicago; Public Information Center Federal Reserve Bank of Chicago, sid Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. 51 Modern Money Mechanics - A Workbook on Bank Reserves and Deposit Expansion. By: Federal Reserve Bank of Chicago; Public Information Center Federal Reserve Bank of Chicago 17

18 zero reserve banking 52. Detta kan exemplifieras med England som har 4 gånger större balansräkning och skulder hos banker än vad de har i BNP för hela landet. Vad som är säkerhet eller grunden för valutabildningen i detta, kan alltså som dagsläget utvisar vara fullständigt otillräckligt. Bankernas kreditexpansion kan därmed ovillkorligen konstateras vara en given förutsättning för prisökningarna på exempelvis fast egendom 53. På detta sätt så skapar bankernas kreditexpansion även en dold och uppbunden inflation. Inflationen eller penningmängdsökningen per given mängd representerat värde, har genom att valutan kreditexpanderats till den grad att dessa fiktiva värden nu börjar få direkt inflaterande återverkan på den reala ekonomin (se nedan exemplet Island), med bland annat enorma likviditetsunderskott som ovillkorlig konsekvens. Denna fiktiva värdegrund har även omsatts i olika konstruerade finansinstrument, vilka i princip har haft som enda syfte att absorbera valutaexpansionens inflationsverkande effekt (exempelvis det stigande värdet på fastigheter). Eller omskrivet till att möjliggöra valutaexpansionen för att skapa tillväxt. Vidare omskrivet så kan detta liknas vid att den reala ekonomin inte mera förmår att bära upp mera fiktiva värden, utan det att den reala ekonomins valuta börjar direktinflateras. Detta är den i nu rådande situationen, där en förestående hyperinflation vilken givetvis börjar på de geografiska platser där valuta skall realiseras till fysisk värdegrund, alltså till exempel på pumpplatsen för olja 54 eller för fysisk industriproduktion med realvärde, för att sedan sprida sig vidare till den övriga globala ekonomin. Av ovanstående kan man utröna följande: Att valutaskapandet utifrån skuldbildning ger latent skuld/valuta underskott vid förekomsten av ränta i systemet. 52 Modern Money Mechanics - A Workbook on Bank Reserves and Deposit Expansion. By: Federal Reserve Bank of Chicago; Public Information Center Federal Reserve Bank of Chicago 53 BIS Quarterly Review, March 2009; 54 Bis Quartely Review,December 2007; 18

19 Räntans förekomst skapar då vidare ett ovillkorligt krav på en alltid ökande skuldsättning. Den ökade skuldsättningen leder till att fordringsägare får ett alltmera ökat ägande, vilket innebär en ökad samhällsekonomisk snedfördelning och ineffektivitet. 5. Internationella Finansiella Institutioner 5.1 Bank for International Settlements "The Power of financial capitalism had another far reaching plan, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalistic fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at in frequent meetings and conferences. The apex of the system was to be the Bank for International Settlements in Basle, Switzerland, a private bank owned and controlled by the world's central banks, which were themselves private corporations. Each central bank, in the hands of men like Montagu Norman of the Bank of England, Benjamin Strong of the New York Federal Reserve Bank, Charles Rist of the Bank of France, and Hjalmar Schacht of the Reichsbank, sought to dominate its government by its ability to control treasury loans, to manipulate foreign exchanges, to influence the level of economic activity in the country, and to influence co-operative politicians by subsequent rewards in the business world." 55 Den internationella finansiella institutionen benämnd Bank for International Settlements (BIS) figurerar i ett flertal olika sammanhang. Banken är en global finansiell institution med en regional förankring. Den benämns i termer utav centralbankernas centralbank och har numera vidgat sitt verksamhetsområde till att inkludera regleringsförfarandet utav privata internationella bankers aktiviteter. BIS är även den äldsta, fortfarande verksamma, internationella finansiella institutionen. Vidare klassificeras banken som en: [P]rivate institution with shareholders but it does operations for public agencies. 56 Detta förfarande förutsätter en hög grad utav sekretess 55 Carroll Quigley 1966, Tragedy & Hope, MacMillan, sid James C. Baker 2002, The Bank for International Settlements Evolution and Evaluation, Quorum Books; sid.2 19

20 samt ett diskret tillvägagångssätt, vilket föranleder att allmänheten generellt sätt förblir omedveten över bankens förehavanden. Författaren James C. Bakers exemplifierar denna faktiska omständighet genom att hänvisa till en studie som framställde allmänhetens bristfälliga information beträffande BIS existens och göromål. 57 BIS grundades 1930 inom ramen för den s.k. Young planen 58 (även refererad till som Dawes Plan under the Hague Agreement) i syfte att övervaka samt koordinera reparationskostnaderna/skadeståndsanspråken (eller settlements, därav namnet Bank for International Settlements) som påtvingades den Tyska regeringsmakten i anslutning till första världskrigets efterspel. Vidare verksamhetsområden involverade en utökning utav samarbetsbenägenheten centralbanker emellan samt att bistå med ytterliggare institutionell kompetens för internationella finansiella markandsaktiviteter. 59 Dessa operationer har genomgått omfattande förändringar och inkluderar numera: 1. a forum to promote discussion and facilitate decision-making processes among central banks and within the international financial community; 2. a principal counterparty for central banks in their financial transactions; 3. a center for economic and monetary research on important global issues; 4. agent or trustee in connection with selected international financial operations. 60 Denna utveckling är ett resultat utav globala samhällsomvälvande förändringar inom det internationella finansiella systemet. Således medför dessa förutsättningar ökade krav på reglerings- samt övervakningsinstanser med ett globalt inflytande samt syfte. Därigenom utsattes The Bank for International Settlements för en genomgripande förändringsprocess med vidgående funktioner och möjligheter till att behandla problematiken med omfattande globala förändringar 57 ibid 58 BIS officiella hemsida: 59 James C. Baker 2002, The Bank for International Settlements Evolution and Evaluation, Quorum Books; sid James C. Baker 2002, The Bank for International Settlements Evolution and Evaluation, Quorum Books; sid.20 20

21 likt: ökade internationella kapitalflöden; överväldigande problematiska förutsättningar i samband med utvecklingen av nya marknader; växande dominans utav kapitalmarknader; nya utmaningar för risk managment. 61 BIS existentiella fundament finansierades inledningsvis (1930) gemensamt utav ett flertal olika aktörer: Belgiens-, Frankrikes-, Tysklands-, Italiens-, Japans- samt Storbritanniens Centralbanker. Därutöver bidrog tre stycken ledande kommersiella banker från USA J.P. Morgan & Company, First National Bank of New York samt First National Bank of Chicago med en ansenlig mängd kapital. 62 Detta resulterade sedermera i utvecklingen utav organisationens diversifierade befattningsstrukturer. Givetvis har dessa anpassats i enlighet med dagens målsättningar samt krav, vilket föranleder följande governance struktur: 63 - The general meeting of member central banks (se tabell 1.0) - The Board of directors - The Management of the Bank BIS förkunnar att man inom ramen för det internationella förvaltningsorganets oberoende governance struktur, uppmanar samtliga utav bankens representanter att agera in accordance with general principles laid down in the staff code of conduct. 64 Vidare uppdagas vägledande principer för BIS legitimerade institutionaliserade maktstrukturer, vilka formaliseras i enlighet med dess statues. 65 Detta utmynnar sedermera i ett betydande politiskt oberoende i den internationella förvaltningsorganisationens omfattande verksamhetsområde. Därutöver tillkommer ett reglemente som tillskriver organisationens medlemmar diplomatisk immunitet 61 James C. Baker 2002, The Bank for International Settlements Evolution and Evaluation, Quorum Books; sid.1 62 James C. Baker 2002, The Bank for International Settlements Evolution and Evaluation, Quorum Books; sid.6 63 BIS officiella hemsida: 64 ibid 65 BIS officiella hemsida: 21

22 samt suverän polisiär jurisdiktion 66 över bankens lokala område, vilket innebär att allmänhetens ansvarsutkrävande utav BIS med tillhörande representanter förblir obefintligt. Tabell 1.0 Member Central Banks of the BIS Group of 10 Central Banks and European Central Banks Belgium Italy Switzerland Canada Japan United Kingdom France Netherlands United States Germany Sweden European Central Bank Newly Added Central Banks Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Croatia, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Hong Kong SAR, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Korea, Latvia, Lithuania, Macedonia (FYR), Malaysia, Mexico, New Zealand, Norway, the Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Thailand, Turkey Källa: 66 BIS, Extracts from the Headquarters Agreement, 22

23 Enligt Protocol Regarding the Immunities of the Bank for International Settlements 67 kan man urskilja följande exempel på förmåner: immunity from arrest or imprisonment and immunity from seizure of their personal baggage, save in flagrant cases of criminal offence; inviolability of all papers and documents; immunity from jurisdiction, even after their mission has been accomplished, for acts carried out in the discharge of their duties, including words spoken and writings; exemption for themselves, their spouses and children from any immigration restrictions, from any formalities concerning the registration of aliens and from any obligations relating to national service in Switzerland ; the right to use codes in official communications or to receive or send documents or correspondence by means of couriers or diplomatic bags. 68 The Bank for international Settlements särskilda förmåner legitimeras inom ramen för teoretiska perspektiv som förutsätter centralbankernas oberoende i syfte att upprätthålla integriteten samt stabiliteten i monetära sammanhang. 69 (teoribildningens bärande idéer diskuteras under rubriken teoretiska perspektiv ovan). Dessa målsättningar bidrog i det vidare bl.a. till institutionaliserandet utav Basel ackorden 70, vilka tillhandahåller direktiv för det mätinstrument som tillhandahåller värdet i bl.a. kapital samt human kapital, nämligen valuta. Följaktligen så åtnjuter BIS en speciell särställning inom internationella maktpolitiska sammanhang. 5.2 IMF "Let me issue and control a nation's money and I care not who writes the laws." - Mayer Amschel Rotschild, Den internationella valutafonden IMF grundades formellt i december 1945 när organisationens 29 medlemsländer officiellt skrev på dess Articles of Agreement. Syftet med detta internationella 67 BIS, Protocol Regarding the Immunities of the Bank for International Settlements, Basic Texts, (Basle, August ibid 69 BIS officiella hemsida: Extracts from the Hague Convention, 70 BIS officiella hemsida:

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Inledning och bakgrund - Data - Global obalans? Orsaker till bytesbalansöverskott

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Garp Användarförening 1 mars 2006

Garp Användarförening 1 mars 2006 Garp Användarförening 1 mars 2006 Garp nu och i framtiden Bernt Olausson Vd, Microcraft Garp 3.17 - Fördjupning Djup och utökad funktion Användardrivet Integration 2007-03-05 2 Garps utvecklingsspår Hantering

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Överföring & Distribution. Arbetet med ISO55000 serien inom SIS TK552 och ISO PC251 Sven Jansson ELFORSK AB

Överföring & Distribution. Arbetet med ISO55000 serien inom SIS TK552 och ISO PC251 Sven Jansson ELFORSK AB Överföring & Distribution Arbetet med ISO55000 serien inom SIS TK552 och ISO PC251 Sven Jansson ELFORSK AB Innehåll Elforsk AB SIS TK552 2012-10-30 Tidsplan Kommitténs sammansättning ISO PC 251, ISO55000

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Money system oil and environment

Money system oil and environment Money system oil and environment Basic needs for a sound economy Peak oil in economic terms The function of modern money systems Future beyond Peak oil Ecological Environmental economics economics Based

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

SKATTEPARADISEN. den globala ekonomins. svarta hål

SKATTEPARADISEN. den globala ekonomins. svarta hål SKATTEPARADISEN den globala ekonomins svarta hål Trodde du att det bara var oljemiljardärer, diktatorer, knarkkungar och Carema som placerade sina pengar i hemliga skatteparadis utomlands? Faktum är att

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fordonsgasutvecklingen i Sverige Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Energigaser en

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Rysslands ekonomiska framtid stormakt eller förfall?

Rysslands ekonomiska framtid stormakt eller förfall? Rysslands ekonomiska framtid stormakt eller förfall? Torbjörn Becker Director, Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) @ Stockholm School of Economics www.hhs.se/site torbjorn.becker@hhs.se

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

Riksbanken och penningpolitiken

Riksbanken och penningpolitiken Inflationen långt under målet: Riksbanken åsidosätter inflationsmålet Riksbanken och penningpolitiken Lars E.O. Svensson Web: larseosvensson.se Blog: Ekonomistas.se Seminarium i Almedalen, -7- Översikt

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1

Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1 1 Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur begreppen kapital- respektive konsumtionsvaror kan definieras på ett logiskt konsistent

Läs mer

Resan mot solen - bli din egen elproducent!

Resan mot solen - bli din egen elproducent! Resan mot solen - bli din egen elproducent! Omställning Knivsta Resan mot solen Christer Larsson, ordförande Gustaf Delin Kenneth Mårtensson, VD Sala-Heby Energi AB Hans Nylén, produktutvecklare Sala-Heby

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

kronor och INTE kronor.

kronor och INTE kronor. Kapitel 1 Det kan vara svårt att acceptera är att bankernas pengar, dvs kontoinnehav dör när banken betalar sin fiktiva skuld. Jag skriver fiktiva då banken inget lånat ut (se citaten av ekonomiprofessorerna

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Introduktion Välkommen till broschyren för internationell handel

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år

Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år Ray Mauritsson verkställande direktör Axis i korthet > Grundat 1984 > IT-företag som agerar på säkerhetsmarknaden > Omsättning 2009, 2 301 MSEK > Global närvaro

Läs mer

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug.

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug. ENERGY 2050 Professor Elisabeth Rachlew Member of the Royal Swedish Academy of Sciences (Physics) and Chair of the Energy Commi=ee Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use Energirike Haugesund,

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Likviditetskrav och likviditetsstöd Några kritiska tankar

Likviditetskrav och likviditetsstöd Några kritiska tankar Likviditetskrav och likviditetsstöd Några kritiska tankar Lars Hörngren 2010-04-28 Huvudpunkter Rätt att ställa krav på mer kapital och att skärpa tillsynen av likviditetsrisker, men bindande likviditetskvoter

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Likviditetsregleringarna och dess effekter. Lars Frisell, Chefsekonom

Likviditetsregleringarna och dess effekter. Lars Frisell, Chefsekonom Likviditetsregleringarna och dess effekter Lars Frisell, Chefsekonom Många lärdomar för tillsynsmyndigheter från krisen Kredit- och likviditetsriskerna i de komplexa, värdepapperiserade produkterna Tveksamheten

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg Den onda cirkeln -räntor, skuldsättning och tillväxt Nils Fagerberg Samhällsproblem som vi ska lösa idag Se till att förmögenhetsklyftorna slutar att öka och i stället börjar minska Se till att skuldsattheten

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer