VILLKOR FÖR NSPHs konvertibler 2013/2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR FÖR NSPHs konvertibler 2013/2016"

Transkript

1 Bilaga C VILLKOR FÖR NSPHs konvertibler 2013/2016 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie bankdag aktie av serie B i bolaget; dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige; bolaget Nordic Service Partners Holding AB (publ.), org.nr ; emissionsinstitutet Euroclear fordringshavare Remium AB, org.nr , eller sådant annat emissionsinstitut som bolaget anlitar för att utföra det uppdrag som ankommer på emissionsinstitutet enligt dessa villkor; Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB); innehavare av konvertibel; förfallodag den 31 oktober 2016; konvertering konverteringskurs konvertibel lånet ränteförfallodag utbyte av konvertibel mot nya aktier i bolaget; den kurs till vilken konvertering kan ske; skuldförbindelse med konverteringsrätt som avses i 15 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och som avser del av lånet och som är ställt till viss man eller order; bolagets konvertibla lån enligt dessa villkor eller, i förekommande fall, det sammanlagda skuldbeloppet som vid varje tillfälle är utestående under lånet; samt sådan dag då ränta på lånet förfaller till betalning i enlighet med dessa villkor. LÅNEBELOPP, FÖRFALLODAG, RÄNTA OCH BETALNINGSUTFÄSTELSE Lånebeloppet uppgår till [ ] kronor och representeras av konvertibler om vardera [ ] eller hela multiplar därav, ställda till viss man eller order. Lånet förfaller till betalning på förfallodagen i den mån konvertering inte ägt rum dessförinnan.

2 EFTERSTÄLLNING Lånet skall i händelse av bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur bolagets tillgångar efter bolagets icke generellt efterställda förpliktelser, inkluderande även sådana förpliktelser som inte är generellt efterställda, och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån. Detta innebär att lånet är efterställt förpliktelser som är kontraktuellt efterställda endast vissa specifika förpliktelser. Lånet löper med löpande ränta från den 1 oktober 2013, förfallande till betalning i efterskott årsvis den 30 september, samt på lånets förfallodag, eller närmast efterföljande bankdag, om förfallodagen skulle infalla på en helgdag. När ränta skall beräknas för längre eller kortare period än ett år, skall ett år anses bestå av 12 månader med vardera 30 dagar. Räntesatsen skall uppgå till STIBOR 90 plus [ ] procentenheter. Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för lånet och ränta därpå och utfäster sig att verkställa betalningar respektive konvertering i enlighet med dessa villkor. SKULDEBREV Lånet skall representeras av ett eller flera skuldebrev. KONVERTERING Fordringshavare skall äga rätt att från och med den 1 oktober till och med 15 oktober från och med 2014 och till och med 2016 påkalla konvertering av konvertibel till ny aktie i bolaget till en konverteringskurs om [ ] kronor och [ ] öre. Vid konvertering upphör rätten till framtida räntor med början från och med utgången av den månad under vilken konvertering skett. Vid konvertering erhålls en (1) ny aktie för varje mot aktuell konverteringskurs svarande belopp av det sammanlagda nominella beloppet av de konvertibler, som en och samma fordringshavare samtidigt önskar konvertera. Om detta belopp inte är jämt delbart med konverteringskursen utbetalas överskjutande belopp kontant. Inges ingen begäran om konvertering inom den tid som anges i första stycket ovan, upphör rätten till konvertering. Omräkning av konverteringskursen kan äga rum i de fall som avses i avsnittet Omräkning av konverteringskurs m.m. nedan. Konverteringskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. 2 (14)

3 Konvertering verkställs genom: (i) att fordringshavare överlämnar skuldebrev till bolaget (vilket skall ske samtidigt som den skriftliga anmälan enligt ovan) och (ii) att mot överlämnande av skuldebrev svarande nya aktier därefter genom bolagets försorg registreras av Euroclear. RÄNTA OCH UTDELNING I SAMBAND MED KONVERTERING Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken. Vid konvertering bortfaller rätten till ränta för tiden från närmast föregående ränteförfallodag till dess att konvertering sker. OMRÄKNING AV KONVERTERINGSKURS M.M. Om bolaget, innan konvertibler har utnyttjats, vidtar vissa nedan uppräknade åtgärder skall följande gälla beträffande omräkning: A Fondemission Genomför bolaget en fondemission, skall konvertering, där anmälan om konvertering görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som skall pröva frågan om fondemission, verkställas först sedan stämman beslutat om fondemissionen. Aktier, som tillkommit på grund av konvertering som verkställs efter beslutet om fondemission, upptas interimistiskt på aktiekonto, vilket innebär att de inte ger rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på aktiekonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen. Vid konvertering som verkställs efter beslut om fondemission tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningarna utförs av emissionsinstitutet enligt följande: Omräknad konverteringskurs = (föregående konverteringskurs) x (antalet aktier i bolaget före fondemissionen) / (antalet aktier i bolaget efter fondemissionen) Den enligt ovan omräknade konverteringskursen fastställs av emissionsinstitutet snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission, med tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen. B Sammanläggning eller uppdelning av aktien i bolaget Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, skall bestämmelserna i moment A ovan äga motsvarade tillämpning. Såsom avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggningen eller uppdelningen verkställs av Euroclear på begäran av bolaget. 3 (14)

4 C Nyemission Genomför bolaget en nyemission, med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning, skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i nyemissionen för aktie som tillkommit på grund av konvertering: (i) (ii) Beslutas nyemissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet om nyemissionen anges den senaste dag då konvertering skall vara verkställd för att aktie skall medföra rätt att deltaga i nyemissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter beslutet. Beslutas nyemissionen av bolagsstämman, skall konvertering, som påkallas vid sådan tidpunkt att konvertering inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som skall pröva frågan om nyemission, verkställas först sedan emissionsinstitutet verkställt omräkning enligt denna punkt. Aktier som tillkommer på grund av sådan konvertering, upptas interimistiskt på aktiekonto, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i nyemissionen. Vid konvertering som verkställs vid sådan tidpunkt att rätt till deltagande i nyemissionen inte föreligger tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningarna skall utföras av emissionsinstitutet enligt följande: Omräknad konverteringskurs = (föregående konverteringskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden ("aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten) Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, skall vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag. Det teoretiska värdet på teckningsrätten skall beräknas enligt följande: Teoretiskt värde på teckningsrätten = (det nya antal aktier som högst kan kommat att utges enligt emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) (emissionskursen för den nya aktien)) / (antalet aktier före emissionsbeslutet) Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på konverteringsrätten bestämmas till noll. Den enligt ovan omräknade konverteringskursen fastställs av emissionsinstitutet två bankdagar efter utgången av teckningstiden och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter. Om bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering, skall en häremot svarande omräkning ske av konverteringskursen. Omräkningen, som skall 4 (14)

5 utföras av emissionsbolaget, skall ha som utgångspunkt att värdet på konvertiblerna skall lämnas oförändrat. Under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, verkställs konvertering endast preliminärt, varvid helt antal aktier upptas interimistiskt på aktiekonto. Slutlig registrering sker sedan den omräknade konverteringskursen fastställts. D Nyemission av teckningsoptioner och konvertibler Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen, med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning, skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av konvertering bestämmelserna i moment C, första stycket punkterna (i) och (ii) äga motsvarande tillämpning. Vid konvertering som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte föreligger, tillämpas en omräknad konverteringsrätt. Omräkningarna skall utföras av emissionsinstitutet enligt följande: Omräknad konverteringskurs = (föregående konverteringskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden ("aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde) Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C ovan. Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken teckningsrätten är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, skall vid beräkningen av teckningsrättens värde bortses från sådan dag. Om teckningsrätten inte är föremål för notering, skall teckningsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av emissionen. Den enligt ovan omräknade konverteringskursen fastställs av emissionsinstitutet två bankdagar efter utgången av teckningstiden och tillämpas vid varje konvertering som verkställs därefter. Om bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering, skall en häremot svarande omräkning ske av konverteringskursen. Omräkningen, som skall utföras av emissionsinstitutet, skall ha som utgångspunkt att värdet på konvertiblerna skall lämnas oförändrat. Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, skall bestämmelserna i sista stycket i moment C ovan äga motsvarande tillämpning. 5 (14)

6 E Vissa andra fall av erbjudanden till aktieägarna Skulle bolaget i andra fall än som avses i moment A-D ovan lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 aktiebolagslagen, av bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag ( erbjudandet ), skall vid konvertering som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen skall utföras av emissionsinstitutet enligt följande: Omräknad konverteringskurs = (föregående konverteringskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ("aktiens genomsnittskurs") / (aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet ("inköpsrättens värde") Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan. För det fall aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på viken inköpsrätten noteras. I avsaknad av noterad betalkurs skall i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, skall vid beräkningen av inköpsrättens värde bortses från sådan dag. För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, skall omräkning av konverteringskurs ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment E, varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter på den marknadsplats vid vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av noterad betalkurs skall i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, skall vid beräkningen av värdet av rätten att delta i erbjudandet bortses från sådan dag. Vid omräkning av konverteringskursen enligt detta stycke, skall nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket i detta moment E. Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet. 6 (14)

7 Den enligt ovan omräknade konverteringskursen skall fastställas av emissionsinstitutet snarast efter det att värdet av rätten att delta i erbjudandet kunnat beräknas och skall tillämpas vid konvertering som verkställs efter det att sådant fastställande skett. Om bolagets aktier vid tidpunkten för erbjudandet inte är föremål för marknadsnotering, skall en häremot svarande omräkning ske av konverteringskursen. Omräkningen, som skall utföras av emissionsinstitutet, skall ha som utgångspunkt att värdet på konvertiblerna skall lämnas oförändrat. Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, skall bestämmelserna i sista stycket i moment C ovan äga motsvarande tillämpning. F Likabehandling av fordringshavare och aktieägare Genomför bolaget nyemission enligt 13, 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen, med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning, får bolaget besluta att ge samtliga fordringshavare samma företrädesrätt som aktieägarna. Därvid skall varje fordringshavare, utan hinder av att konvertering inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som fordringshavare skulle ha erhållit, om konvertering hade verkställts enligt den konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Om bolaget beslutar att lämna ett sådant erbjudande som beskrivs i moment E ovan, skall vad som anges i föregående stycke tillämpas på motsvarande sätt, dock att det antal aktier som fordringshavaren skall anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas på grundval av konverteringskursen vid tidpunkten för beslutet att lämna erbjudandet. Om bolaget beslutar att ge fordringshavarna företrädesrätt i enlighet med vad som anges i detta moment F, skall ingen omräkning av konverteringskursen ske enligt moment C, D eller E ovan. G Kontant utdelning Om bolaget beslutar att lämna kontant utdelning till aktieägarna med ett belopp som, tillsammans med andra utdelningar under samma räkenskapsår, överstiger 5 procent av aktiens genomsnittskurs under en period av 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid konvertering som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 5 procent av aktiens genomsnittskurs under ovan nämnd period ("extraordinär utdelning"). Omräkningen genomförs av bolaget enligt följande: Omräknad konverteringskurs = (föregående konverteringskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning ("aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie) 7 (14)

8 Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, skall vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag. Den omräknade konverteringskursen fastställs av emissionsinstitutet två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter. Om bolagets aktier vid tidpunkten för utdelningsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering och det beslutas om kontant utdelning som tillsammans med andra utdelningar under samma räkenskapsår överstiger 50 procent av bolagets resultat efter skatt enligt fastställd koncernresultaträkning för räkenskapsåret närmast före det år utdelningen beslutas, skall vid konvertering som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 50 procent av bolagets resultat efter skatt och skall utföras av bolaget i enlighet med ovan angivna principer. Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, skall bestämmelserna i sista stycket i moment C ovan äga motsvarande tillämpning. H Minskning av aktiekapitalet Om bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen genomförs av emissionsinstitutet enligt följande: Omräknad konverteringskurs = (föregående konverteringskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning ("aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie) Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan. Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie användas ett beräknat återbetalningsbelopp enligt följande: Beräknat återbetalningsbelopp per aktie = (det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen ("aktiens genomsnittskurs")) / (det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1) Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan. 8 (14)

9 Den enligt ovan omräknade konverteringskursen skall fastställas av emissionsinstitutet två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter. Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, skall bestämmelserna i sista stycket i moment C ovan äga motsvarande tillämpning. Om bolagets aktier vid tidpunkten för minskningen inte är föremål för marknadsnotering, skall en häremot svarande omräkning av konverteringskursen ske. Omräkningen, som skall utföras av emissionsinstitutet, skall ha som utgångspunkt att värdet på konvertiblerna skall lämnas oförändrat. I Omräkning skall leda till skäligt resultat Om bolaget genomför åtgärd som avses i moment A-E, G eller H ovan och skulle, enligt bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som fordringshavare erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall bolaget genomföra omräkningen av konverteringskursen på sätt bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen leder till ett skäligt resultat. J Avrundning Vid omräkning enligt ovan skall konverteringskurs avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt. K Likvidation Beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunderna, konvertering inte därefter påkallas. Rätten att begära konvertering upphör samtidigt med likvidationsbeslutet oavsett om detta beslut har vunnit laga kraft. Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen skall kända fordringshavarna genom meddelande enligt avsnittet Meddelande nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall erinras om att konvertering inte får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall oavsett vad som i avsnittet Konvertering ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering fordringshavare äga rätt att påkalla konvertering från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om bolagets likvidation skall behandlas. L Fusionsplan enligt 23 kap. 15 aktiebolagslagen Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får konvertering därefter inte påkallas. 9 (14)

10 Fordringshavare äger dock rätt att under två månader räknat från sådant godkännande påfordra omedelbar betalning av konvertiblernas nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Bolaget skall senast en vecka efter periodens början genom meddelande enligt avsnittet Meddelande nedan erinra fordringshavarna om denna rätt. Genom vad nu angivits inskränks inte den rätt, som på grund av lag må tillkomma fordringshavare i egenskap av borgenär i samband med fusion. Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall kända fordringshavare genom meddelande enligt avsnittet Meddelande nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall fordringshavarna erinras om att konvertering inte får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan. Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, skall fordringshavare oavsett vad som i avsnittet Konvertering ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering äga rätt att påkalla konvertering från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas. M Fusionsplan enligt 23 kap. 6 aktiebolagslagen Upprättar bolaget en fusionsplan enligt 23 kap. 6 aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall följande gälla. Äger ett moderbolag med säte inom EU samtliga aktier i bolaget och offentliggör bolagets styrelse sin avsikt att upprätta fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall bolaget, för det fall att sista dag för konvertering enligt avsnittet Konvertering ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av konvertering ( slutdagen ). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet. Fordringshavare äger dock rätt att under en period om 60 dagar räknat från sådant godkännande påfordra omedelbar betalning av konvertiblernas nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, skall oavsett vad som i avsnittet Konvertering ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering fordringshavare äga rätt att påkalla konvertering fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt avsnittet Meddelande nedan erinra fordringshavarna om denna rätt samt att konvertering inte får påkallas efter slutdagen. Vidare skall fordringshavare genom skriftligt meddelande erinras om deras rätt att påfordra omedelbar betalning i enlighet med vad som anges i föregående stycke. N Inlösen av majoritetsaktier Blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. aktiebolagslagen skall följande gälla. 10 (14)

11 Äger en aktieägare ( majoritetsaktieägare ) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i bolaget att majoritetsaktieägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, skall vad som anges i sista stycket i moment M ovan om slutdag äga motsvarande tillämpning. Har majoritetsaktieägaren enligt 22 kap. 6 aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen skall avgöras av skiljemän, får konvertiblerna inte utnyttjas för konvertering förrän inlösentvisten har avgjorts genom dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken konvertibeln får utnyttjas löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har fordringshavare ändå rätt att utnyttja konvertibeln under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft. Fordringshavare äger dock rätt att inom en period av 60 dagar räknat från sådant godkännande påfordra omedelbar betalning av konvertiblernas nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, skall oavsett vad som i avsnittet Konvertering ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering fordringshavare äga rätt att påkalla konvertering fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt avsnittet Meddelande nedan erinra fordringshavarna om denna rätt samt att konvertering inte får påkallas efter slutdagen. Vidare skall fordringshavare genom skriftligt meddelande erinras om deras rätt att påfordra omedelbar betalning i enlighet med vad som anges i föregående stycke. O Delning enligt 24 kap. 1 andra stycket 1 aktiebolagslagen Om bolagsstämman skulle besluta om delning enligt 24 kap. 1 andra stycket 1 aktiebolagslagen, genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera bolag och bolaget därvid upplöses utan likvidation, får konvertering därefter inte påkallas. Fordringshavare äger dock rätt att under två månader räknat från sådant godkännande påfordra omedelbar betalning av konvertiblernas nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Bolaget skall senast en vecka efter periodens början genom meddelande enligt avsnittet Meddelande nedan erinra fordringshavarna om denna rätt. Genom vad nu sagts inskränks inte den rätt, som på grund av lag må tillkomma fordringshavare i egenskap av borgenärer i samband med delning. Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, skall kända fordringshavare genom meddelande enligt avsnittet Meddelande nedan underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt skall fordringshavarna erinras om att konvertering inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan. Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd delning enligt ovan, skall fordringshavare oavsett vad som i avsnittet Konvertering ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering äga rätt att påkalla konvertering från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att konvertering kan 11 (14)

12 verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen skall godkännas. P Delning enligt 24 kap. 1 andra stycket 2 aktiebolagslagen Genomför bolaget en så kallad partiell delning enligt 24 kap. 1 andra stycket 2 aktiebolagslagen, genom vilken en del av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att bolaget upplöses, skall en omräknad konverteringskurs tillämpas vid konvertering som påkallas vid sådan tidpunkt, att aktie som tillkommer genom konverteringen inte ger rätt till del av delningsvederlaget. Omräkningen genomförs av emissionsinstitutet enligt följande: Omräknad konverteringskurs = (föregående konverteringskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning ("aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det delningsvederlag som utbetalas per aktie). Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan. Den enligt ovan omräknade konverteringskursen fastställs av emissionsinstitutet två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter. För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier och andra värdepapper som är föremål för marknadsnotering skall värdet av det delningsvederlag som utges per aktie anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid sådan marknadsplats. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier och andra värdepapper som inte är föremål för marknadsnotering skall värdet av delningsvederlaget, så långt möjligt, fastställas med ledning av marknadsvärdesförändringen avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av att delningsvederlaget utgivits. Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, skall bestämmelserna i sista stycket i moment C ovan äga motsvarande tillämpning. Innehavarna skall inte kunna göra gällande någon rätt enligt dessa villkor gentemot det eller de bolag som vid partiell delning övertar tillgångar eller skulder från bolaget. Q Återinträde av konverteringsrätt Oavsett vad under punkterna K-P ovan sagts om att konvertering inte får påkallas efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller delningsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion eller delning, skall rätten att påkalla konvertering åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen inte genomförs. 12 (14)

13 R Konkurs För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får konvertering inte därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får konvertering återigen påkallas. SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET Bolaget förbinder sig att samråda med emissionsinstitutet i god tid innan bolaget vidtar sådana åtgärder som avses i avsnittet Omräkning av konverteringskurs m.m. ovan. Bolaget förbinder sig vidare att inte vidtaga någon ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av konverteringskursen till belopp understigande aktiens kvotvärde. PRESKRIPTION Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio (10) år efter förfallodagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre (3) år efter varje relevant ränteförfallodag. Där rätten till betalning preskriberas tillkommer de medel som avsatts för betalning bolaget. FÖRVALTARE Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 aktiebolagslagen att istället för aktieägare införas i bolagets skuldbok äger rätt att registreras på konto som fordringshavare. Sådan förvaltare äger mottaga räntebetalningar, som eljest skulle ha tillställts fordringshavaren, och skall även i övrigt betraktas som fordringshavare vid tillämpning av dessa lånevillkor. MEDDELANDEN Meddelanden till fordringshavarna rörande lånet skall tillställas fordringshavare på den adress som fordringshavaren skriftligen har meddelat till bolaget. Meddelanden till bolaget rörande lånet (inklusive adressändringar) skall tillställas bolaget på bolagets från tid till annan registrerad adress. RÄTT ATT FÖRETRÄDA FORDRINGSHAVARE Utan att särskilt uppdrag från fordringshavare föreligger, är emissionsinstitutet behörig att såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet företräda fordringshavare i frågor av formell natur som rör lånet och dess villkor. ÄNDRING AV LÅNEVILLKOR Bolaget äger besluta om ändring i dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt, enligt bolagets bedömning av praktiska skäl är 13 (14)

14 ändamålsenligt eller nödvändigt och fordringshavarnas rättigheter inte i något avseende försämras. BEGRÄNSNING AV ANSVAR I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på bolaget, Euroclear eller emissionsinstitutet gäller med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget, Euroclear eller emissionsinstitutet vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Euroclear är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Euroclear varit normalt aktsam. Motsvarande ansvarbegränsning skall gälla även för bolaget och emissionsinstitutet. Härutöver gäller att bolaget och emissionsinstitutet inte i något fall är ansvariga för indirekt skada. Föreligger hinder för bolaget, Euroclear eller emissionsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall bolaget betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till lånet och konvertiblerna skall avgöras och tolkas enligt svensk rätt. Tvist i anledning av lånet, konvertiblerna eller dessa villkor skall avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av bolaget. 14 (14)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ) Bilaga E Styrelseprotokoll 148 23 september 2014 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ) 1. Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 ALCASTON EXPLORATION AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 ALCASTON EXPLORATION AB (PUBL) Bilaga A 1 Definitioner VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 ALCASTON EXPLORATION AB (PUBL) I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. aktiebolagslagen Aktiebolagslagen

Läs mer

VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018

VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) DEFINITIONER 1 I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "bankdag" dag

Läs mer

Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015

Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015 Bilaga 1.1 Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag i Sverige

Läs mer

Villkor för Bergs Timber AB (publ):s teckningsoptioner 2014/2017

Villkor för Bergs Timber AB (publ):s teckningsoptioner 2014/2017 Bilaga A Villkor för Bergs Timber AB (publ):s teckningsoptioner 2014/2017 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie bankdag aktie av serie

Läs mer

Fullständiga villkor för Teckningsoptioner 2012/2016 i Lappland Goldminers AB (publ)

Fullständiga villkor för Teckningsoptioner 2012/2016 i Lappland Goldminers AB (publ) Lappland Goldminers AB (publ) 1 (9) Fullständiga villkor för Teckningsoptioner 2012/2016 i Lappland Goldminers AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBEL ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) BESLUTAD DEN 30 AUGUSTI 2011

VILLKOR FÖR KONVERTIBEL ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) BESLUTAD DEN 30 AUGUSTI 2011 Bilaga A VILLKOR FÖR KONVERTIBEL ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) BESLUTAD DEN 30 AUGUSTI 2011 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande begrepp ha den innebörd som angivits

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015

Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015 Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Aktie eller Aktier Banken "Bankdag" aktie eller

Läs mer

VILLKOR FÖR APTAHEM AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2016. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR APTAHEM AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2016. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bilaga A VILLKOR FÖR APTAHEM AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2016 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag banken aktie i bolaget;

Läs mer

VILLKOR FÖR GABATHER AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2019. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR GABATHER AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2019. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. VILLKOR FÖR GABATHER AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2019 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag aktie i bolaget; dag då affärsbanker

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bolaget ALM Equity AB (publ), org.nr.

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CONCENTRIC AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CONCENTRIC AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CONCENTRIC AB (PUBL) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Aktie"

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR

VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR Definitioner VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd, som

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL)

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL) VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie aktie i Bolaget; Avstämningsbolag bolag som har

Läs mer

Villkor för SPIFFX AB:S (publ) OPTIONSRÄTTER 2015, serie 1 (TO1) 1 DEFINITIONER

Villkor för SPIFFX AB:S (publ) OPTIONSRÄTTER 2015, serie 1 (TO1) 1 DEFINITIONER Optionsvillkor Villkor för SPIFFX AB:S (publ) OPTIONSRÄTTER 2015, serie 1 (TO1) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie banken "bankdag"

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Toleranzia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Toleranzia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Toleranzia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

Förslag till beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Förslag till beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Förslag till beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Styrelsen i Svenska Kaolin AB, org.nr. 556513-5877 ( Bolaget ), föreslår att årsstämman beslutar att emittera

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Idogen AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Idogen AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Idogen AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

VILLKOR FÖR PEAB KONVERTIBLER 2008/2012

VILLKOR FÖR PEAB KONVERTIBLER 2008/2012 1(16) VILLKOR FÖR PEAB KONVERTIBLER 2008/2012 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag den dag i Sverige som inte är söndag eller annan

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014

CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014 CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014 KV 5 B VILLKOR FÖR CAPILLUM HOLDING AB (publ):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 6 499 500,00 kronor 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar

Läs mer

VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan:

VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) BILAGA B 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: Aktiebolagslagen aktiebolagslagen

Läs mer

Villkor för Copperstone Resources AB (publ):s optionsrätter 2015, serie 4B (TO 4B)

Villkor för Copperstone Resources AB (publ):s optionsrätter 2015, serie 4B (TO 4B) Villkor för Copperstone Resources AB (publ):s optionsrätter 2015, serie 4B (TO 4B) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie aktie i Bolaget.

Läs mer

VILLKOR FÖR AGES INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2014/2018

VILLKOR FÖR AGES INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2014/2018 1 (15) VILLKOR FÖR AGES INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2014/2018 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer

CHRONTECH PHARMA AB (publ)

CHRONTECH PHARMA AB (publ) CHRONTECH PHARMA AB (publ) Villkor för konvertibler 2013/2014 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner Optionsprogram 2015. Opus Group AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner Optionsprogram 2015. Opus Group AB (publ) Villkor för teckningsoptioner Optionsprogram 2015 Opus Group AB (publ) 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag banken dag i Sverige

Läs mer

KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015. VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126.

KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015. VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126. KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015 VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126.437,70 kronor 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den

Läs mer

1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR OBDUCATS KONVERTIBLER 2008/2011 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. A-konvertibel B-konvertibel bankdag konvertibel fordran med rätt till

Läs mer

Bilaga B Teckningsberättigade medarbetare och anvisningar till styrelsen om tilldelning Konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas av samtliga personer som per den

Läs mer

VILLKOR FÖR SPAGO IMAGING AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2013 / 2016

VILLKOR FÖR SPAGO IMAGING AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2013 / 2016 Underbilaga C VILLKOR FÖR SPAGO IMAGING AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2013 / 2016 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan "bankdag" Banken Dag

Läs mer

dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag;

dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag; VILLKOR FÖR ÅF ABs KONVERTIBLER 2013/2017 Bilaga 1 1 - DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag Banken dag som inte är söndag eller annan

Läs mer

VILLKOR FÖR ITAB SHOP CONCEPT ABS KONVERTIBLER 2012/2016

VILLKOR FÖR ITAB SHOP CONCEPT ABS KONVERTIBLER 2012/2016 VILLKOR FÖR ITAB SHOP CONCEPT ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer

KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19

KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19 Bilaga A KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. ABL Aktiebolagslagen

Läs mer

VILLKOR FÖR CLOETTA ABs KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN 2009/2012 PÅ HÖGST 32.000.000 SEK

VILLKOR FÖR CLOETTA ABs KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN 2009/2012 PÅ HÖGST 32.000.000 SEK Bilaga A VILLKOR FÖR CLOETTA ABs KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN 2009/2012 PÅ HÖGST 32.000.000 SEK DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag Banken

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1 (9) Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Aktiens Genomsnittskurs

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken dag

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I PAPILLY AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I PAPILLY AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I PAPILLY AB (PUBL) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie Avstämningsbolag

Läs mer

Villkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016

Villkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016 Villkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Avstämningsdag för Betalning har den betydelse

Läs mer

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner 2014/2018 av Serie II avseende nyteckning av aktier i Indutrade Aktiebolag (publ)

Villkor för teckningsoptioner 2014/2018 av Serie II avseende nyteckning av aktier i Indutrade Aktiebolag (publ) 1(14) Bilaga 2 Villkor för teckningsoptioner 2014/2018 av Serie II avseende nyteckning av aktier i Indutrade Aktiebolag (publ) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

VILLKOR FÖR ÅF ABs KONVERTIBLER 2015/2019

VILLKOR FÖR ÅF ABs KONVERTIBLER 2015/2019 VILLKOR FÖR ÅF ABs KONVERTIBLER 2015/2019 1 - DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag Banken dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag

Läs mer

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 Bilaga A VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. "Avstämningsdag för Betalning" har den betydelse

Läs mer

VILLKOR FÖR FORWOOD AKTIEBOLAGS KONVERTIBLER AV SERIE KV 1 B 2012/2015

VILLKOR FÖR FORWOOD AKTIEBOLAGS KONVERTIBLER AV SERIE KV 1 B 2012/2015 Bilaga B VILLKOR FÖR FORWOOD AKTIEBOLAGS KONVERTIBLER AV SERIE KV 1 B 2012/2015 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 1 avstämningsdag för betalning bankdag

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner

Villkor för teckningsoptioner Villkor för teckningsoptioner Villkor för teckningsoptioner i Prime Living AB (publ) 1. Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag

Läs mer

SEMCON AB (publ) VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2008/2011. I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551).

SEMCON AB (publ) VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2008/2011. I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). Bilaga A SEMCON AB (publ) VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2008/2011 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). avstämningskonto bankdag banken värdepapperskonto

Läs mer

PUNKT 13 - STYRELSENS FÖR ZENTERIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

PUNKT 13 - STYRELSENS FÖR ZENTERIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER PUNKT 13 - STYRELSENS FÖR ZENTERIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman den 30 juni 2015 fattar beslut om emission av teckningsoptioner till

Läs mer

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje 1 (6) Bilaga 1 Omräkning Beträffande den rätt som skall tillkomma den Anställde i nedan beskrivna situationer, skall gälla vad som anges i A-I. I Personaloptionsavtalet angivna definitioner skall, i den

Läs mer

Villkor konvertibelt lån REHACT AB, KL3 2012

Villkor konvertibelt lån REHACT AB, KL3 2012 Villkor konvertibelt lån REHACT AB, KL3 2012 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie Bankdag Aktie av serie B i REHACT AB (publ). Dag som

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner 2015/2016 i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner 2015/2016 i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) Villkor för teckningsoptioner 2015/2016 i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktie aktie i Bolaget; Aktiebolagslagen

Läs mer

Värdering av konvertibler

Värdering av konvertibler 1(18) Bilaga A Värdering av konvertibler Konvertibelns värde beräknas som summan av värdena av en obligation och en option, där optionens värde beräknas med hjälp av Black & Scholes formel: W = rt [ S

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Tripep AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Tripep AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Tripep AB (publ) Torsdagen den 22 mars 2007 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Tripep AB (publ) torsdagen den 22 mars 2007 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Värdering av konvertibler

Värdering av konvertibler 1(18) Bilaga A Värdering av konvertibler Konvertibelns värde beräknas som summan av värdena av en obligation och en option, där optionens värde beräknas med hjälp av Black & Scholes formel: W = rt [ S

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2019 TILL NYTECKNING AV AKTIER AV SERIE B I HEXAGON AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2019 TILL NYTECKNING AV AKTIER AV SERIE B I HEXAGON AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2019 TILL NYTECKNING AV AKTIER AV SERIE B I HEXAGON AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2010/2015 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I SWEDISH MATCH AB

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2010/2015 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I SWEDISH MATCH AB VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2010/2015 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I SWEDISH MATCH AB 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken dag som

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag dag

Läs mer

5 maj 2010: Omräkning av Lösenpriset samt antalet aktier som varje Köpoption berättigar till köp av enligt punkt 7B

5 maj 2010: Omräkning av Lösenpriset samt antalet aktier som varje Köpoption berättigar till köp av enligt punkt 7B 5 maj 2010: Omräkning av Lösenpriset samt antalet aktier som varje Köpoption berättigar till köp av enligt punkt 7B Med anledning av att Rottneros AB, med avstämningsdag den 7 maj 2010, genomför en sammanläggning

Läs mer

Villkor för West International Aktiebolag (publ.) org.nr 556321-8105 teckningsoptioner (2013/2014:1)

Villkor för West International Aktiebolag (publ.) org.nr 556321-8105 teckningsoptioner (2013/2014:1) Villkor för West International Aktiebolag (publ.) org.nr 556321-8105 teckningsoptioner (2013/2014:1) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktie

Läs mer

Optionsvillkor köpoption (KO1)

Optionsvillkor köpoption (KO1) Optionsvillkor köpoption (KO1) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2012/2013 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I NORDIC IRON ORE AB (NIO) Utställare - Kopparberg Mineral AB 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande

Läs mer

NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen för Nexam Chemical Holding AB ( Bolaget )föreslår

Läs mer

Omräkning av basaktiekursen

Omräkning av basaktiekursen Omräkning av basaktiekursen Beträffande den basaktiekurs som skall gälla vid beräkning av det antal aktier som anställd är berättigad till i enlighet med Aktiebonusprogram 2009 skall, i nedan beskrivna

Läs mer

STYRELSENS FÖR ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM:

STYRELSENS FÖR ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: STYRELSENS FÖR ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. PERSONALOPTIONSPROGRAM; OCH B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER FÖR FULLGÖRANDE

Läs mer

VILLKOR FÖR ASSA ABLOY AB:S KONVERTIBLER SERIE 2006/2011:1 OM HÖGST 12.500.000 EURO

VILLKOR FÖR ASSA ABLOY AB:S KONVERTIBLER SERIE 2006/2011:1 OM HÖGST 12.500.000 EURO VILLKOR FÖR ASSA ABLOY AB:S KONVERTIBLER SERIE 2006/2011:1 OM HÖGST 12.500.000 EURO 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag dag som affärsbanker

Läs mer

ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Linc Invest AB ( Förslagsställarna ) som tillsammans innehar ca 68

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämman i Peab AB (publ) den 16 maj 2007 om förändring av villkor för Peab Konvertibla Skuldebrev 2005/2008

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämman i Peab AB (publ) den 16 maj 2007 om förändring av villkor för Peab Konvertibla Skuldebrev 2005/2008 1 Styrelsens förslag till beslut vid årsstämman i den 16 maj 2007 om förändring av villkor för Peab Konvertibla Skuldebrev 2005/2008 Styrelsen i ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar om att Bolaget

Läs mer

VILLKOR FÖR OREXO AB (PUBL) KONVERTIBLER 2010/2015. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR OREXO AB (PUBL) KONVERTIBLER 2010/2015. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR OREXO AB (PUBL) KONVERTIBLER 2010/2015 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 1 bankdag Beräkningsansvarig dag som inte är lördag eller söndag

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG till emission av teckningsoptioner för incitamentsprogram

STYRELSENS FÖRSLAG till emission av teckningsoptioner för incitamentsprogram STYRELSENS FÖRSLAG till emission av teckningsoptioner för incitamentsprogram För att skapa möjligheter för Venue Retail Group AB (publ), 556540-1493 ( Bolaget ) att rekrytera och behålla personal med erforderlig

Läs mer

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Vitrolife AB (publ) serie 2008/2011

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Vitrolife AB (publ) serie 2008/2011 Bilaga 1 Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Vitrolife AB (publ) serie 2008/2011 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd

Läs mer

Bilaga 1 OPTIONSVILLKOR. I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd som anges nedan.

Bilaga 1 OPTIONSVILLKOR. I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd som anges nedan. Bilaga 1 OPTIONSVILLKOR Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd som anges nedan. Aktie Aktie i Bolaget. Aktievärde Om Aktierna är noterade

Läs mer

HANDLINGAR INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

HANDLINGAR INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) HANDLINGAR INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) FREDAGEN DEN 18 SEPTEMBER 2015 SW8052364/7 2 Dagordning för extra bolagsstämma med aktieägarna i TrustBuddy AB (publ) fredagen den 18 september

Läs mer

7. Högsta primära tilldelning per Deltagare inom respektive kategori framgår av nedanstående tabell:

7. Högsta primära tilldelning per Deltagare inom respektive kategori framgår av nedanstående tabell: Styrelsens fullständiga förslag till beslut om införande av incitamentsprogram i Deflamo AB (publ) innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av optionerna till anställda,

Läs mer

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i TargetEveryOne AB (publ) 2015-2017

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i TargetEveryOne AB (publ) 2015-2017 avseende nyteckning av aktier i TargetEveryOne AB (publ) 2015-2017 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd som anges nedan. Aktie Aktievärde

Läs mer

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, serie TO3 2015

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, serie TO3 2015 Bilaga А Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, serie TO3 2015 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar samt böjningsformer

Läs mer

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i SinterCast AB (publ), org. nr 556702-5092, serie 2009/2013

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i SinterCast AB (publ), org. nr 556702-5092, serie 2009/2013 1 (15) Bilaga 1 Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i SinterCast AB (publ), org. nr 556702-5092, serie 2009/2013 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar samt böjningsformer

Läs mer

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, serie 2015/2020

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, serie 2015/2020 Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, serie 2015/2020 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar samt böjningsformer och

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Heliospectra AB, org. nr 556695-2205, serie 2014/2016:1

Villkor för teckningsoptioner i Heliospectra AB, org. nr 556695-2205, serie 2014/2016:1 1 ( 1 5 ) Villkor för teckningsoptioner i Heliospectra AB, org. nr 556695-2205, serie 2014/2016:1 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd som

Läs mer

1(8) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. Sectra AB (publ)

1(8) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. Sectra AB (publ) 1(8) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i Sectra AB (publ) tisdagen den 28 juni 2005 2(8) Dagordning för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 28 juni 2005 kl. 16.00

Läs mer

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Immunicum AB (publ), org nr 556629-1786, serie 2012/2016:1

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Immunicum AB (publ), org nr 556629-1786, serie 2012/2016:1 Bilaga 1b 1 (14) Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Immunicum AB (publ), org nr 556629-1786, serie 2012/2016:1 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar samt böjningsformer

Läs mer

2. Det beslutades att följande villkor ska gälla för emissionen:

2. Det beslutades att följande villkor ska gälla för emissionen: Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215, förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram innefattande emission av teckningsoptioner (Punkt 14) Nedanstående förslag har beretts av styrelsen

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017

VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017 1 DEFINITIONER VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017 I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: A-aktier avser fullt betalda aktier av serie A i Bolaget med

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT

FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av högst 8 300 000 teckningsoptioner ökar sitt aktiekapital med högst 830 000 kronor om teckningsoptionerna utnyttjas på nedanstående

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG ÅRSSTÄMMA 23 APRIL 2015 I MORETIME PROFESSIONAL SERVICES AB (PUBL)

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG ÅRSSTÄMMA 23 APRIL 2015 I MORETIME PROFESSIONAL SERVICES AB (PUBL) STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG ÅRSSTÄMMA 23 APRIL 2015 I MORETIME PROFESSIONAL SERVICES AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Öppnande av bolagsstämman. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande

Läs mer

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande begrepp ha den innebörd som anges nedan: bankdag dag som inte är söndag eller annan

Läs mer

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av konvertibler ska ta upp ett förlagslån med ett nominellt belopp om 9.000.000 kronor

Läs mer

Förslag till beslut om inrättande av syntetiskt optionsprogram i Arise-koncernen

Förslag till beslut om inrättande av syntetiskt optionsprogram i Arise-koncernen Förslag till beslut om inrättande av syntetiskt optionsprogram i Arise-koncernen Styrelsen i Arise AB (publ) ( Arise eller Bolaget ) föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut att erbjuda och överlåta

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

VILLKOR FÖR ANOTO GROUP AB (PUBL) KONVERTIBLER

VILLKOR FÖR ANOTO GROUP AB (PUBL) KONVERTIBLER [Svensk översättning av konvertibelvillkor. I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den engelska versionen gälla.] VILLKOR FÖR ANOTO GROUP AB (PUBL) KONVERTIBLER

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning Punkt 15 Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner teckningsoptionsprogram 2015/2019

Läs mer