VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I SEAMLESS DISTRIBUTION AB (PUBL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I SEAMLESS DISTRIBUTION AB (PUBL)"

Transkript

1 BILAGA A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I SEAMLESS DISTRIBUTION AB (PUBL) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie en aktie i Bolaget; "Bankdag" dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige; Banken den bank eller det kontoförande institut som Bolaget vid var tid utsett att handha administration av Teckningsoptionerna enligt dessa villkor; "Bolaget" Seamless Distribution AB (publ), org. nr ; Euroclear Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvaltare enligt 2 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; "Innehavare" den som är innehavare av Teckningsoption; Marknadsnotering notering av Aktie på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan motsvarande handelsplats; "Teckningsoption" rätt att teckna en Aktie mot kontant betalning enligt dessa villkor; "Teckning" sådan nyteckning av Aktier som avses i 14 kap aktiebolagslagen (2005:551) och som sker i enlighet med nedanstående villkor; "Teckningskurs" den kurs till vilken Teckning av nya Aktier kan ske.

2 2 TECKNINGSOPTIONER Antalet Teckningsoptioner uppgår vid utgivningstillfället till högst Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument, i följd varav inga värdepapper kommer att utges. 3 RÄTT ATT TECKNA NYA AKTIER 3.1 Innehavare ska äga rätt att för varje Teckningsoption teckna en ny Aktie. 3.2 Teckningskursen för Aktie som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna uppgår till 110 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för Aktierna (på den börs, auktoriserade marknadsplats eller annan motsvarande handelsplats där Aktierna är upptagna till handel) under tiden från och med den 27 april 2012 till och med den 11 maj Den sålunda framräknade Teckningskursen skall avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas nedåt. Teckningskursen skall dock lägst motsvara Akties vid var tid gällande kvotvärde. 3.3 Omräkning av Teckningskursen, liksom av det antal nya Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkten 7 nedan. Innehavare äger rätt att teckna högst det antal Aktier som dennes sammanlagda antal Teckningsoptioner berättigar till, varvid Bolaget ska vara skyldigt att, om Innehavaren så påkallar under ovan angiven tid, emittera det antal Aktier som avses med anmälan om Teckning. 3.4 Teckning kan endast ske av det hela antal Aktier, vartill det sammanlagda antalet Teckningsoptioner berättigar och som en och samma Innehavare samtidigt önskar utnyttja. Överskjutande Teckningsoption (eller del därav) som ej kan utnyttjas vid Teckning där omräkning skett i enlighet med punkten 7 nedan kommer, om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear, att genom Bankens försorg om möjligt säljas för Innehavarens räkning i samband med anmälan om Teckning och utbetalning av kontantbelopp med avdrag för bankens kostnader kommer att ske snarast därefter. 4 ANMÄLAN OM TECKNING OCH BETALNING 4.1 Anmälan om Teckning av Aktier med stöd av Teckningsoptioner kan äga rum under tiden från och med den 1 juni 2015 till och med den 18 juli 2015.

3 4.2 Utnyttjande av Teckningsoptionerna sker genom skriftlig anmälan om Teckning till Bolaget. Sådan anmälan ska ange antalet Teckningsoptioner som ska utnyttjas. 4.3 Anmälan om Teckning är bindande och kan inte återkallas av tecknaren. 4.4 Inges inte anmälan om Teckning av Aktier inom den i punkten 4.1 angivna tiden, upphör all rätt enligt Teckningsoptionerna att gälla. 4.5 Vid anmälan om Teckning ska betalning erläggas för det antal Aktier som anmälan om Teckning avser. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat konto. 4.6 Innehavaren ska erlägga eventuell skatt eller avgift som kan komma att utgå för överlåtelse, innehav eller utnyttjande av Teckningsoption på grund av svensk eller utländsk lagstiftning eller svensk eller utländsk myndighets beslut. 5 REGISTRERING PÅ AVSTÄMNINGSKONTO OCH I AKTIEBOKEN Sedan betalning erlagts, verkställs Teckning genom att de nya Aktierna upptas i Bolagets aktiebok och på respektive optionsinnehavares avstämningskonto såsom interimsaktier. Sedan registrering har skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya Aktierna i aktieboken och på avstämningskontot slutgiltig. Som framgår av punkt 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan registrering. 6 UTDELNING PÅ NY AKTIE 6.1 Aktie som utgivits efter Teckning före ordinarie bolagsstämma hållen visst räkenskapsår medför rätt till utdelning avseende föregående räkenskapsår första gången på den avstämningsdag för utdelning som följer närmast efter sådan tilldelning. 6.2 Aktie som utgivits efter Teckning efter ordinarie bolagsstämma hållen visst räkenskapsår medför rätt till utdelning avseende det räkenskapsåret första gången på den avstämningsdag för utdelning som följer närmast efter sådan tilldelning. 7 OMRÄKNING AV TECKNINGSKURS M.M. 7.1 Beträffande den rätt som ska tillkomma Innehavare vid vissa bolagshändelser såsom att aktiekapitalet och/eller antalet Aktier före aktieteckning ökas eller minskas, samt i vissa andra fall ska följande gälla:

4 7.1.1 Genomför Bolaget en fondemission, ska Teckning där anmälan om Teckning görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på femte vardagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter emissionsbeslutet äger inte rätt att delta i emissionen. Om Bolaget inte är ett avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska Aktier som tillkommit på grund av Teckning som verkställs genom att de nya Aktierna tagits upp i aktieboken vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i emissionen. Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas dels ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, dels en omräknad Teckningskurs. Omräkningarna utförs av Banken enligt följande formler: föregående antal Aktier som varje omräknat antal Aktier Teckningsoption berättigar till Teckning av som varje Teckningsoption = x antalet Aktier efter fondemissionen berättigar till Teckning av antalet Aktier före fondemissionen föregående Teckningskurs x omräknad Teckningskurs = antalet Aktier före fondemissionen antalet Aktier efter fondemissionen Vid omräkning enligt ovanstående formel ska bortses från Aktier som innehas av Bolaget. Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av Aktierna, ska punkten ovan äga motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear Genomför Bolaget en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i

5 emissionen för Aktie som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Teckningsoption: (a) Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet om emissionen anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att Aktie som tillkommit genom Teckning ska medföra rätt att deltaga i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter det att Innehavaren har informerats om emissionsbeslutet. (b) Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning där anmälan om Teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på femte vardagen före bolagsstämman, som beslutar om emissionen verkställas först sedan bolagsstämman beslutat om denna. Aktier som tillkommit på grund av sådan Teckning medför rätt att delta i emissionen. Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer, tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler: föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda omräknad Teckningskurs = teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av x (Aktiens genomsnittskurs ökad omräknat antal Aktier med det på grundval därav framräknade som varje Teckningsoption = teoretiska värdet på teckningsrätten) berättigar till Teckning av Aktiens genomsnittskurs Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och

6 lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken Aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel: det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x (Aktiens genomsnittskurs teckningsrättens värde = Teckningskursen för den nya Aktien) antalet Aktier före emissionsbeslutet Vid omräkning enligt ovanstående formel ska bortses från Aktier som innehas av Bolaget. Uppstår ett negativt värde ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll. Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter. Om Aktierna inte är föremål för Marknadsnotering, ska en omräkning av Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas i enlighet med denna punkten Härvid ska istället för vad som anges om Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt, varvid det antal Aktier som varje Teckningsoption före omräkning berättigar till Teckning av upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje Teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare Aktier och/eller kontantbelopp enligt punkten 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om Bolaget inte är avstämningsbolag verkställs Teckning genom att de nya Aktierna upptas i aktieboken som interimsaktier. Sedan omräkning har fastställts upptas de nya Aktierna som aktier Genomför Bolaget en emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för

7 Aktie som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Teckningsoption, bestämmelserna i punkten äga motsvarande tillämpning. Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer, tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna utförs av Banken enligt följande formler: föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda Teckningsomräknad Teckningskurs = tiden (Aktiens genomsnittskurs) Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av omräknat antal Aktier x (Aktiens genomsnittskurs ökad med som varje Teckningsoption = teckningsrättens värde) berättigar till Teckning av Aktiens genomsnittskurs Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkten ovan. Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken Aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. Om Aktierna inte är föremål för Marknadsnotering, ska en omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas i enlighet med denna punkten Härvid ska

8 istället för vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Vid Teckning som verkställs under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkten sista stycket äga motsvarande tillämpning Skulle Bolaget i andra fall än som avses i punkterna ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), ska där anmälan om Teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formler: föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningsomräknad Teckningskurs = tiden (Aktiens genomsnittskurs) Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption = berättigar till Teckning av föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av x (Aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde) Aktiens genomsnittskurs Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkten ovan. För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken Aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen

9 ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, ska omräkning av Teckningskurs och antal Aktier till vilka Teckningsoptionerna berättigar ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkten 7.1.5, varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken dessa värdepapper noteras eller handlas, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av Teckningskurs och antal Aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 handelsdagar. Om sådan notering ej äger rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Aktierna som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet. Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett. Om Aktierna inte är föremål för Marknadsnotering, ska en omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas i enlighet med denna punkten Härvid ska istället för vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Vid anmälan om Teckning som sker under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkten sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

10 7.1.6 Genomför Bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen med företrädesrätt för aktieägarna äger Bolaget besluta att ge samtliga Innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje Innehavare, oaktat sålunda att Teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal Aktier som Innehavaren skulle ha erhållit, om Teckning på grund av Teckningsoption verkställts av det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigade till Teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission. Den omständigheten att Innehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp enligt punkten 3 ovan, ska ej medföra någon rätt såvitt nu är i fråga. Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i punkten ovan, ska vad som sagts i föregående stycke äga motsvarande tillämpning, dock att det antal Aktier som Innehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter den Teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande. Om Bolaget skulle besluta att ge Innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i denna punkt 7.1.6, ska någon omräkning enligt punkterna 7.1.3, eller ovan inte äga rum Beslutas om partiell delning enligt 24 kap aktiebolagslagen, genom vilken en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att Bolaget upplöses, ska tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier. Omräkningarna utförs enligt följande formler: föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då Aktien noteras utan rätt till delningsvederlag omräknad Teckningskurs = (Aktiens genomsnittskurs) Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av det delningsvederlag som utbetalas per Aktie föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av x (Aktiens genomsnittskurs ökad med omräknat antal Aktier som värdet av det delningsvederlag som varje Teckningsoption = utbetalas per Aktie)

11 berättigar till Teckning av Aktiens genomsnittskurs Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken dessa inköpsrätter noteras eller handlas. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Värdet av det delningsvederlag som utges per Aktie ska för det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper, som är föremål för notering på börs eller annan auktoriserad marknadsplats, anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken Aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. För det fall delningsvederlaget utgår i form av Aktier eller andra värdepapper, som inte är föremål för notering, ska värdet av delningsvederlaget så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Aktierna som kan bedömas ha uppkommit till följd av delningsvederlagets utgivande. Enligt ovan omräknad Teckningskurs och antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs fastställts, ska bestämmelserna i punkten sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning. Innehavarna ska inte kunna göra gällande någon rätt enligt dessa villkor gentemot det eller de bolag som vid partiell delning övertar tillgångar och skulder från Bolaget Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna, innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider åtta (8) procent av Aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, vid anmälan om Teckning som sker på sådan tid att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till

12 erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger åtta (8) procent av Aktiens genomsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler: föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då Aktien noteras utan rätt till extraordinär omräknad Teckningskurs = utdelning (Aktiens genomsnittskurs) Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per Aktie föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av x (Aktiens omräknat antal Aktier som genomsnittskurs ökad med den extravarje Teckningsoption = ordinära utdelning som utbetalas per Aktie) berättigar till Teckning av Aktiens genomsnittskurs Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken Aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs två Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. Om Aktierna inte är föremål för Marknadsnotering, och det beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som enligt Bolagets bedömning är att betrakta som extraordinär i beaktande av, i möjligaste mån, de principer som anges ovan i denna punkten 7.1.8, ska en häremot svarande omräkning av Teckningskursen utföras av Bolaget, som därvid har att i möjligaste mån grunda omräkningen på de principer som anges i denna punkten

13 Vid Teckning som ska verkställas under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier varje Teckningsoption berättigar till Tackning av fastställs, ska bestämmelserna i punkten sista stycket äga motsvarande tillämpning Om Bolagets aktiekapital eller reservfond skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande formler: föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under en tid av 25 handelsdagar räknat från och med den dag då Aktierna noteras utan rätt till återbetalning omräknad Teckningskurs = (Aktiens genomsnittskurs) Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption = berättigar till Teckning av föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av x (Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie) Aktiens genomsnittskurs Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkten ovan. Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier, ska i stället för det faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande: det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat med Aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan beräknat återbetalnings- rätt till deltagande i minskningen belopp per Aktie = (Aktiens genomsnittskurs) det antal Aktier som ligger till grund för inlösen av en Aktie minskat med talet 1

14 Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkten ovan. Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs av Banken två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter. Vid Teckning som ska verkställas under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier varje Teckningsoption berättigar till Tackning av fastställs, ska bestämmelserna i punkten sista stycket äga motsvarande tillämpning. Om Aktierna inte är föremål för Marknadsnotering, ska en omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas i enlighet med denna punkten Härvid ska istället för vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget, utan att fråga är om minskning av aktiekapital, skulle genomföra återköp av egna Aktier och där, enligt Bolagets bedömning, sådan åtgärd med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av Teckningskursen och antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ske med tillämpning av så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt Om Bolaget skulle genomföra återköp av egna Aktier genom erbjudande till samtliga aktieägare och där, enligt Bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med obligatorisk minskning av aktiekapitalet, ska omräkning av Teckningskursen och antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges i punkten ovan Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkterna och punkterna ovan eller annan liknande åtgärd med liknande effekt och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som Innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget, förutsatt att Bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra

15 omräkningarna av Teckningskursen och av antalet Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat Vid omräkningar enligt ovan ska Teckningskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt, och antalet Aktier till vilket varje Teckningsoption berättigar avrundas till två decimaler Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om Teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om Teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett om detta har vunnit laga kraft. Senast i omedelbar anslutning till att Bolagets styrelse beslutat kalla till bolagsstämma som ska ta ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 aktiebolagslagen ska Innehavarna genom meddelande enligt punkten 10 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska tas in en erinran om att anmälan om Teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska Innehavare oavsett vad som anges i punkten 4 om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas Om Bolaget skulle besluta om delning enligt 24 kap aktiebolagslagen genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag och Bolaget därvid upplöses utan likvidation, får anmälan om Teckning ej därefter ske. Senast i omedelbar anslutning till att Bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma som ska ta slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, ska Innehavarna genom meddelande enligt punkten 10 nedan underrättas om delningsplanen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen, samt ska innehavarna erinras om att anmälan om Teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning i enlighet med vad som angivits i stycket ovan. Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt ovan, ska Innehavare oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats om

16 delningsplanen, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delning ska beslutas jämlikt 24 kap aktiebolagslagen Skulle bolagsstämman godkänna, eller samtliga aktieägare i deltagande bolag underteckna, fusionsplan enligt 23 kap 15 aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får anmälan om Teckning därefter ej ske. Senast i omedelbar anslutning till att Bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma som ska ta slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan ska Innehavarna genom meddelande enligt punkten 10 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen, samt ska Innehavarna erinras om att Teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke. Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, ska Innehavare oavsett vad som anges i punkten 4 om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, eller blir Aktierna föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap samma lag, ska följande gälla. Äger ett svenskt aktiebolag samtliga Aktier, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om Teckning enligt punkten 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 30 dagar från offentliggörandet. Äger en aktieägare (majoritetsägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag Aktier representerande så stor andel av samtliga Aktier att majoritetsägaren enligt vid var tid gällande lagstiftning äger påkalla tvångsinlösen av återstående Aktier, och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen utan att samtidigt offentliggöra sin avsikt att även påkalla tvångsinlösen av

17 Teckningsoptionerna, ska vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning. Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt , ska oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning Innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast tre veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkten 10 nedan erinra Innehavarna om denna rätt samt att anmälan om Teckning ej får ske efter slutdagen Oavsett vad under punkterna , , och ovan sagts om att anmälan om Teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av delningsplan, fusionsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion eller delning, ska rätten att göra anmälan om Teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör eller delningen respektive fusionen ej genomförs För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om Teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får anmälan om Teckning återigen ske. 7.2 Bolaget förbinder sig att, i tillämplig omfattning, samråda med Banken i god tid innan Bolaget vidtar sådana åtgärder som avses i punkten 7.1 ovan. 7.3 Bolaget förbinder sig vidare att, i tillämplig omfattning, inte vidta någon i punkten 7.1 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av Teckningskursen till belopp understigande Akties från tid till annan gällande kvotvärde. 8 BEGRÄNSNING AV BOLAGETS ANSVAR 8.1 Beträffande de på Bolaget ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehåll i fråga om strejk, blockad och lockout gäller även om Bolaget självt vidtar eller är föremål för sådan åtgärd. 8.2 Föreligger hinder för Bolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i punkten 8.1 ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Bolaget, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst och Bolaget inte skyldigt att betala ränta eller högre räntesats än som motsvarar det av

18 Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande diskontot med tillägg av två procentenheter. 8.3 Är Bolaget till följd av omständighet som anges i punkten 8.1 ovan förhindrad att ta emot betalning, har Bolaget för den tid under vilken förhindrat förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 9 FÖRVALTARE För Teckningsoption som är förvaltarregistrerad enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument ska, vid tillämpningen av dessa villkor, förvaltaren betraktas som Innehavare. 10 MEDDELANDEN Meddelande rörande Teckningsoptionerna ska, i den mån annat inte föreskrivits i dessa villkor, tillställas varje Innehavare och annan rättighetsinnehavare som är antecknad på avstämningskonto. 11 RÄTT ATT FÖRETRÄDA OPTIONSINNEHAVARE Utan att särskilt uppdrag från optionsinnehavarna föreligger, är Banken behörig att företräda optionsinnehavarna i frågor av formell natur som rör villkoren för teckningsoptionerna. 12 ÄNDRING AV VILLKOR Bolaget äger i samråd med Banken rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, myndighetsbeslut eller om det i övrigt enligt Bolagets bedömning av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. 13 SEKRETESS 13.1 Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Innehavare.

19 13.2 Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister: (a) Innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress; samt (b) antal Teckningsoptioner. 14 BEGRÄNSNING AV BANKENS OCH EUROCLEAR:S ANSVAR 14.1 I fråga om de på kontoförande institut och Euroclear ankommande åtgärderna gäller beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken eller Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd Kontoförande institut eller Euroclear är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om kontoförande institut eller Euroclear varit normalt aktsam. Kontoförande institut eller Euroclear är i intet fall ansvarig för indirekt skada Föreligger hinder för kontoförande institut eller Euroclear att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i punkten 14.1 ovan, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. 15 TILLÄMPLIG LAG Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren ska väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant forum vars behörighet skriftligen accepterats av Bolaget.

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017

SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 Bilaga 1.1 SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag i Sverige

Läs mer

Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015

Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015 Bilaga 1.1 Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag i Sverige

Läs mer

VILLKOR FÖR MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2009/2012

VILLKOR FÖR MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2009/2012 Bilaga A VILLKOR FÖR MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2009/2012 DEFINITIONER 1 I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag som inte

Läs mer

VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018

VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

Fullständiga villkor för Teckningsoptioner 2012/2016 i Lappland Goldminers AB (publ)

Fullständiga villkor för Teckningsoptioner 2012/2016 i Lappland Goldminers AB (publ) Lappland Goldminers AB (publ) 1 (9) Fullständiga villkor för Teckningsoptioner 2012/2016 i Lappland Goldminers AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 Bilaga 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

VILLKOR FÖR MULTIQ INTERNATIONAL AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2018/2021

VILLKOR FÖR MULTIQ INTERNATIONAL AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2018/2021 VILLKOR FÖR MULTIQ INTERNATIONAL AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2018/2021 DEFINITIONER 1 I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "bankdag" dag som inte är söndag

Läs mer

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

Villkor för nyteckning av aktier i Karo Bio AB med stöd av teckningsoptioner 2010/2013

Villkor för nyteckning av aktier i Karo Bio AB med stöd av teckningsoptioner 2010/2013 Villkor för nyteckning av aktier i Karo Bio AB med stöd av teckningsoptioner 2010/2013 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag i

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) DEFINITIONER 1 I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "bankdag" dag

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie av serie B i bolaget med ett

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Toleranzia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Toleranzia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Toleranzia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2014/2015 i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2014/2015 i Stockwik Förvaltning AB (publ) Stockwik Förvaltning AB (publ) 1 (10) Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2014/2015 i Stockwik Förvaltning AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1

FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag banken dag i Sverige som inte är söndag

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd Här utelämnad. Bilaga A 1 Definitioner Villkor för teckningsoptioner 2009/2011 (serie I) avseende nyteckning av aktier i HiQ International AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 ALCASTON EXPLORATION AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 ALCASTON EXPLORATION AB (PUBL) Bilaga A 1 Definitioner VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 ALCASTON EXPLORATION AB (PUBL) I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. aktiebolagslagen Aktiebolagslagen

Läs mer

VILLKOR FÖR SWECO ABs TECKNINGSOPTIONER 2008/2011. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR SWECO ABs TECKNINGSOPTIONER 2008/2011. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 1 VILLKOR FÖR SWECO ABs TECKNINGSOPTIONER 2008/2011 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 1 aktie bankdag Banken aktie av serie B i Bolaget

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Idogen AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Idogen AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Idogen AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner

Fullständiga villkor för teckningsoptioner Fullständiga villkor för teckningsoptioner 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag banken dag i Sverige som inte är söndag eller annan

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner 2018/2021 (serie I) avseende nyteckning av aktier i Anoto Group AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner 2018/2021 (serie I) avseende nyteckning av aktier i Anoto Group AB (publ) Villkor för teckningsoptioner 2018/2021 (serie I) avseende nyteckning av aktier i Anoto Group AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. aktiebolagslagen

Läs mer

VILLKOR FÖR NOBIA ABs TECKNINGSOPTIONER 2010/ DEFINITIONER

VILLKOR FÖR NOBIA ABs TECKNINGSOPTIONER 2010/ DEFINITIONER Bilaga B VILLKOR FÖR NOBIA ABs TECKNINGSOPTIONER 2010/2014 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag Banken dag som inte är söndag eller

Läs mer

VILLKOR FÖR APTAHEM AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2016. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR APTAHEM AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2016. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bilaga A VILLKOR FÖR APTAHEM AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2016 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag banken aktie i bolaget;

Läs mer

VILLKOR FÖR AZELIO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER AV SERIE F

VILLKOR FÖR AZELIO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER AV SERIE F VILLKOR FÖR AZELIO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER AV SERIE F Bilaga 1 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser dag som inte är söndag eller

Läs mer

Villkor för LifeAir AB (publ):s teckningsoptioner 2018/2022:1

Villkor för LifeAir AB (publ):s teckningsoptioner 2018/2022:1 Villkor för LifeAir AB (publ):s teckningsoptioner 2018/2022:1 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag dag som inte är lördag, söndag eller annan

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2020 AVSEENDE TECKNING AV AKTIER I LINDAB INTERNATIONAL AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2020 AVSEENDE TECKNING AV AKTIER I LINDAB INTERNATIONAL AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2020 AVSEENDE TECKNING AV AKTIER I LINDAB INTERNATIONAL AB 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. "Aktiens Genomsnittskurs"

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

Villkor för A1M Pharma AB (publ) teckningsoptioner 2017

Villkor för A1M Pharma AB (publ) teckningsoptioner 2017 BILAGA [ 2 ] Villkor för A1M Pharma AB (publ) teckningsoptioner 2017 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan bankdag Banken dag som i Sverige

Läs mer

BILAGA 2: Villkor för Impact Europe ABs (publ) optionsrätter 2005

BILAGA 2: Villkor för Impact Europe ABs (publ) optionsrätter 2005 BILAGA 2: Villkor för Impact Europe ABs (publ) optionsrätter 2005 VILLKOR FÖR IMPACT EUROPE GROUP ABs (publ) OPTIONSRÄTTER 2005 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015

Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015 Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Aktie eller Aktier Banken "Bankdag" aktie eller

Läs mer

Villkor för Bergs Timber AB (publ):s teckningsoptioner 2014/2017

Villkor för Bergs Timber AB (publ):s teckningsoptioner 2014/2017 Bilaga A Villkor för Bergs Timber AB (publ):s teckningsoptioner 2014/2017 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie bankdag aktie av serie

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bolaget ALM Equity AB (publ), org.nr.

Läs mer

VILLKOR FÖR Bahnhof AB:s (publ) I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR Bahnhof AB:s (publ) I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bilaga 1 VILLKOR FÖR Bahnhof AB:s (publ) TECKNINGSOPTIONER (Incitamentsprogram 2010) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Bankdag" "Banken"

Läs mer

VILLKOR FÖR OBDUCAT AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2011/2011:[A/B] I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR OBDUCAT AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2011/2011:[A/B] I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR OBDUCAT AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2011/2011:[A/B] 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser dag som inte är söndag eller annan

Läs mer

FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1

FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag banken dag i Sverige som inte är söndag

Läs mer

VILLKOR FÖR DUSTIN GROUP AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2019/2022

VILLKOR FÖR DUSTIN GROUP AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2019/2022 VILLKOR FÖR DUSTIN GROUP AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2019/2022 1 DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag dag som inte är lördag, söndag eller annan

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ELOS MEDTECH AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ELOS MEDTECH AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ELOS MEDTECH AB (PUBL) 1. DEFINITIONER Bankdag Banken Dag som i Sverige inte är söndag eller allmän helgdag eller som beträffande betalning

Läs mer

Villkor för Hoylu AB (publ):s teckningsoptioner I 2017/2020

Villkor för Hoylu AB (publ):s teckningsoptioner I 2017/2020 Villkor för Hoylu AB (publ):s teckningsoptioner I 2017/2020 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bankdagar avser den dag som inte är lördag eller söndag

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i QuickCool AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i QuickCool AB (publ) Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i QuickCool AB (publ) BILAGA 2A 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2009/2010 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2009/2010 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL) Bilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2009/2010 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2018/2019:I i Hedera Group AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2018/2019:I i Hedera Group AB (publ) Hedera Group AB (publ) 1 (11) Bilaga A Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2018/2019:I i Hedera Group AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner Optionsprogram 2015. Opus Group AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner Optionsprogram 2015. Opus Group AB (publ) Villkor för teckningsoptioner Optionsprogram 2015 Opus Group AB (publ) 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag banken dag i Sverige

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner serie 2016/2019 avseende nyteckning av aktier i Bong AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner serie 2016/2019 avseende nyteckning av aktier i Bong AB (publ) Villkor för teckningsoptioner serie 2016/2019 avseende nyteckning av aktier i Bong AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

VILLKOR FÖR Stille AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014 (A)

VILLKOR FÖR Stille AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014 (A) Bilaga A VILLKOR FÖR Stille AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014 (A) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 1.1 Aktie är aktie i Bolaget. 1.2

Läs mer

Fullständiga förslag till punkt 14 a-c i kallelse till årsstämma den 9 juni 2016 i Wifog Holding AB (publ)

Fullständiga förslag till punkt 14 a-c i kallelse till årsstämma den 9 juni 2016 i Wifog Holding AB (publ) Fullständiga förslag till punkt 14 a-c i kallelse till årsstämma den 9 juni 2016 i Wifog Holding AB (publ) 14 a. Styrelsen för Wifog Holding AB ( Bolaget ), org.nr 556668-3933, föreslår att årsstämman

Läs mer

VILLKOR FÖR ELEKTA AB:s TECKNINGSOPTIONER 2007/2012. I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR ELEKTA AB:s TECKNINGSOPTIONER 2007/2012. I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bilaga 2 VILLKOR FÖR ELEKTA AB:s TECKNINGSOPTIONER 2007/2012 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag dag som inte är söndag eller annan

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CONCENTRIC AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CONCENTRIC AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CONCENTRIC AB (PUBL) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Aktie"

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2013/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ASPIRO AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2013/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ASPIRO AB Bilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2013/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ASPIRO AB 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie aktie

Läs mer

Villkor för Transferator AB:S Teckningsoptioner 2013/2014, serie A (TO 1 A)

Villkor för Transferator AB:S Teckningsoptioner 2013/2014, serie A (TO 1 A) Villkor för Transferator AB:S Teckningsoptioner 2013/2014, serie A (TO 1 A) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie "bankdag" avser aktie

Läs mer

Den bank eller det kontoförande institut som Bolaget vid var tid har utsett att handha vissa uppgifter enligt dessa villkor;

Den bank eller det kontoförande institut som Bolaget vid var tid har utsett att handha vissa uppgifter enligt dessa villkor; VILLKOR FÖR SPAGO NANOMEDICAL AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER TO9 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan "bankdag" Banken Dag som i Sverige inte

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie 2018/2021 avseende nyteckning av aktier i Plejd AB

Villkor för teckningsoptioner av serie 2018/2021 avseende nyteckning av aktier i Plejd AB 1 Villkor för teckningsoptioner av serie 2018/2021 avseende nyteckning av aktier i Plejd AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktie Bankdag

Läs mer

Villkor för SPIFFX AB:S (publ) OPTIONSRÄTTER 2015, serie 1 (TO1) 1 DEFINITIONER

Villkor för SPIFFX AB:S (publ) OPTIONSRÄTTER 2015, serie 1 (TO1) 1 DEFINITIONER Optionsvillkor Villkor för SPIFFX AB:S (publ) OPTIONSRÄTTER 2015, serie 1 (TO1) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie banken "bankdag"

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2016/2017 i Intellecta AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2016/2017 i Intellecta AB (publ) Bilaga A Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2016/2017 i Intellecta AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bolaget Intellecta

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2019/2022 i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2019/2022 i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2019/2022 i Stockwik Förvaltning AB (publ) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bolaget betyder Stockwik

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB Bilaga 1 Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner i Mavshack AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner i Mavshack AB (publ) Punkt 5 Teckningsoptioner Styrelsens förslag till beslut om emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner i Mavshack AB (publ) Styrelsen föreslår härmed bolagsstämman att besluta att bolaget skall emittera

Läs mer

VILLKOR FÖR SPAGO IMAGING AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2013 / 2016

VILLKOR FÖR SPAGO IMAGING AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2013 / 2016 Underbilaga C VILLKOR FÖR SPAGO IMAGING AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2013 / 2016 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan "bankdag" Banken Dag

Läs mer

Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst stycken.

Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst stycken. Bilaga B VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2016/2017:2 I NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Aktie eller Aktier betyder

Läs mer

Villkor för Copperstone Resources AB (publ):s optionsrätter 2015, serie 4B (TO 4B)

Villkor för Copperstone Resources AB (publ):s optionsrätter 2015, serie 4B (TO 4B) Villkor för Copperstone Resources AB (publ):s optionsrätter 2015, serie 4B (TO 4B) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie aktie i Bolaget.

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2017/2020 i Avanza Bank Holding AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2017/2020 i Avanza Bank Holding AB (publ) Bilaga A Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2017/2020 i Avanza Bank Holding AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bolaget

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner 2008/2010 till nyteckning av aktier i Orc Software AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner 2008/2010 till nyteckning av aktier i Orc Software AB (publ) Bilaga 1 A Villkor för teckningsoptioner 2008/2010 till nyteckning av aktier i Orc Software AB (publ) 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

Läs mer

VILLKOR FÖR ELEKTA AB:s OPTIONSRÄTTER 2004/2008. I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR ELEKTA AB:s OPTIONSRÄTTER 2004/2008. I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bilaga 2 b VILLKOR FÖR ELEKTA AB:s OPTIONSRÄTTER 2004/2008 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag dag som inte är söndag eller annan allmän

Läs mer

VILLKOR FÖR GABATHER AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2019. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR GABATHER AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2019. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. VILLKOR FÖR GABATHER AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2019 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag aktie i bolaget; dag då affärsbanker

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2018:A, 2014/2019:B, 2014/2020:C AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CATELLA AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2018:A, 2014/2019:B, 2014/2020:C AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CATELLA AB (PUBL) Bilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2018:A, 2014/2019:B, 2014/2020:C AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CATELLA AB (PUBL) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2011/2014 II AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I OPCON AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2011/2014 II AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I OPCON AB (PUBL) Bilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2011/2014 II AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I OPCON AB (PUBL) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Aktie"

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2016/2017 I QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL) I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2016/2017 I QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL) I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2016/2017 I QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL) 1 DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag Beräkningsansvarig avser dag som

Läs mer

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. VILLKOR FÖR NUEVOLUTION AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2021 SERIE 2 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag Dag som inte är söndag

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie 2017/2020 avseende nyteckning av aktier i Follicum AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie 2017/2020 avseende nyteckning av aktier i Follicum AB (publ) Bilaga till Pontus Dunérs förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2017/2020 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Villkor för teckningsoptioner av serie 2017/2020 avseende nyteckning

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2018/2021 (LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE M FL) AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I BAMBUSER AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2018/2021 (LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE M FL) AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I BAMBUSER AB (PUBL) Bilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2018/2021 (LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE M FL) AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I BAMBUSER AB (PUBL) 1 Definitioner / Definitions I föreliggande villkor ska följande benämningar

Läs mer

Optionsvillkor. 1 Definitioner. 3 Teckning. 4 Införing i aktieboken. 5 Förvaltare och förvaltarregistrering. 2 Optionsrätter och registrering

Optionsvillkor. 1 Definitioner. 3 Teckning. 4 Införing i aktieboken. 5 Förvaltare och förvaltarregistrering. 2 Optionsrätter och registrering Optionsvillkor Villkor för north net connect AB:s Optionsrätter 2018, serie 1B (TO1 B) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie - B-aktie

Läs mer

VILLKOR FÖR PAYNOVAS TECKNINGSOPTIONER INCITAMENTSPROGRAM I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR PAYNOVAS TECKNINGSOPTIONER INCITAMENTSPROGRAM I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bilaga A VILLKOR FÖR PAYNOVAS TECKNINGSOPTIONER INCITAMENTSPROGRAM 2009 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. aktie bankdag banken avser aktie

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER UTGIVNA AV A CITY MEDIA AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER UTGIVNA AV A CITY MEDIA AB (publ) UTGIVNA AV A CITY MEDIA AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Avstämningsbolag aktiebolag vars bolagsordning innehåller förbehåll om att Bolagets

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner 2009/2011, 2010/2012, 2011/2013 till nyteckning av aktier i Insplanet AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner 2009/2011, 2010/2012, 2011/2013 till nyteckning av aktier i Insplanet AB (publ) Bilaga 1 Villkor för teckningsoptioner 2009/2011, 2010/2012, 2011/2013 till nyteckning av aktier i 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/1. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/1. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/1 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag en aktie i bolaget med ett nuvarande kvotvärde om en

Läs mer

FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2018/2022 I MOMENT GROUP AB (publ)

FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2018/2022 I MOMENT GROUP AB (publ) FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2018/2022 I MOMENT GROUP AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: "Bolaget" Moment Group AB

Läs mer

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ)

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2009/2014 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2009/2014 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL) Bilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2009/2014 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

Läs mer

1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I NORDIC IRON ORE AB 2018/2019 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie aktie i Bolaget; Avstämningskonto konto

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner B 2019/2022 i Readly International AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner B 2019/2022 i Readly International AB (publ) Readly International AB (publ) 1 (8) Fullständiga villkor för teckningsoptioner B 2019/2022 i Readly International AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2018/2023 i Kakel Max AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2018/2023 i Kakel Max AB (publ) Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2018/2023 i Kakel Max AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bolaget Kakel Max AB (publ),

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV Serie 2019/2022 I Ferroamp Elektronik AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV Serie 2019/2022 I Ferroamp Elektronik AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV Serie 2019/2022 I Ferroamp Elektronik AB Bilaga A 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Aktie eller Aktier betyder aktie

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner 2015/2018

Villkor för teckningsoptioner 2015/2018 Bilaga A Villkor för teckningsoptioner 2015/2018 Micro Systemation AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag bolaget innehavare

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2018 SERIE II MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2018 SERIE II MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2018 SERIE II MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2009/2013 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I LOOMIS AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2009/2013 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I LOOMIS AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2009/2013 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I LOOMIS AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Aktie" eller

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1 (9) Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Aktiens Genomsnittskurs

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2021 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I GS SWEDEN AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2021 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I GS SWEDEN AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2021 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I GS SWEDEN AB (PUBL) 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. aktiebolagslagen aktiebolagslagen

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2018/2021 I IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2018/2021 I IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB (PUBL) Bilaga VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2018/2021 I IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB (PUBL) 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Aktie eller Aktier betyder

Läs mer

Villkor för Teckningsoptionsprogram 2019 avseende nyteckning av aktier i PiezoMotor Uppsala AB (publ)

Villkor för Teckningsoptionsprogram 2019 avseende nyteckning av aktier i PiezoMotor Uppsala AB (publ) Villkor för Teckningsoptionsprogram 2019 avseende nyteckning av aktier i PiezoMotor Uppsala AB (publ) 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie avser

Läs mer

VILLKOR FÖR KAROLINSKA DEVELOPMENT AB:s TECKNINGSOPTIONER 2012/2015

VILLKOR FÖR KAROLINSKA DEVELOPMENT AB:s TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 Bilaga B VILLKOR FÖR KAROLINSKA DEVELOPMENT AB:s TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag Banken Dag som

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I INDENTIVE AB (TO1)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I INDENTIVE AB (TO1) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I INDENTIVE AB (TO1) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie aktier i Bolaget

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2018/2022 I ALLIGATOR BIOSCIENCE AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2018/2022 I ALLIGATOR BIOSCIENCE AB BILAGA A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2018/2022 I ALLIGATOR BIOSCIENCE AB 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). avstämningskonto bankdag banken värdepapperskonto

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER. underbilaga A

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER. underbilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER underbilaga A 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. ABL avser aktiebolagslagen (2005:551). Aktie eller Aktier Bankdag

Läs mer

VILLKOR FÖR JAYS GROUP AB:S TECKNINGSOPTIONER - OPTIONSPROGRAM 2019

VILLKOR FÖR JAYS GROUP AB:S TECKNINGSOPTIONER - OPTIONSPROGRAM 2019 Bilaga VILLKOR FÖR JAYS GROUP AB:S TECKNINGSOPTIONER - OPTIONSPROGRAM 2019 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser dag som inte är söndag

Läs mer

Teckning betyder nyteckning av Aktier i Bolaget, i enlighet med 14 kap. Aktiebolagslagen i enlighet med nedanstående villkor.

Teckning betyder nyteckning av Aktier i Bolaget, i enlighet med 14 kap. Aktiebolagslagen i enlighet med nedanstående villkor. Bilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2020 I PLEDPHARMA AB (PUBL) 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Aktie eller Aktier betyder aktie eller

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner 2014/2018 av Serie II avseende nyteckning av aktier i Indutrade Aktiebolag (publ)

Villkor för teckningsoptioner 2014/2018 av Serie II avseende nyteckning av aktier i Indutrade Aktiebolag (publ) 1(14) Bilaga 2 Villkor för teckningsoptioner 2014/2018 av Serie II avseende nyteckning av aktier i Indutrade Aktiebolag (publ) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd

Läs mer