Gällivare allmänningsskog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gällivare allmänningsskog"

Transkript

1 allmänningsskog Årsredovisning 2013 Vårstämma 2014 Torsdagen den 15 maj klockan Västlaestadianska Bönhuset i

2 1 DAGORDNING Ordinarie vårstämma med delägarna i allmänningsskog hålles i Laestadiankapellet i, torsdagen den 15 maj 2014 kl för behandling av följanden ärenden: 1) Stämmans öppnande. 2) Fråga om stämmans behöriga utlysande. 3) Val av justeringsmän, ( tid och plats för justering). 4) Godkännande av dagordning. 5) Godkännande av röstlängd. 6) Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämma, intill nästa ordinarie vårstämma. 7) Beslut i vilka tidningar kungörelse om allmänningsstämma skall införas. (Tidigare beslut: NK, NSD och Kometen). 8) Beslut om arvoden och ersättningar år 2015 till förtroendevalda. 9) Framläggande av a) Årsredovisning 2013 b) Pensionsstiftelsens årsredovisning 2013 c) Revisionsberättelser samt fråga om ansvarsfrihet 10) Val a) Två revisorer jämte suppleanter (för revision av verksamheten 2015) b) Valberedningen för ) Meddelanden a) Stadgar b) Generationsskifte Allmänningsstyrelsen Var vänlig, tag med denna handling till stämman!

3 2 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013 STYRELSE Ledamöter Lars Larsson, ordförande Ullatti Jarl Gustafsson Mukkavaara Kurt Henriksson Hakkas Ulf Karlsson Stråberget Glenn Nilsson Suppleanter Mats Lundgren Olav Köhler Ola Möller Anders Nilsson Ylitalo Ullatti Håkan Persson Nattavaaraby REVISORER Ordinarie Mats Nilsson utsedd av länsstyrelsen Luleå Inger Ärleborg Per-Arne Enryd Vettasjärvi Suppleanter Kjell Engman Nilivaara Christer Norén utsedd av länsstyrelsen Luleå Ture Wirén Dokkas PERSONAL Anders Nilsson Ingalill Sannelind VALBEREDNING Anders Esseryd, sammankallande Sarvisvaara Anders Köhler Bertil Johansson

4 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Information om verksamheten Sammanträden Styrelsen har hållit 8 protokollförda sammanträden under Suppleanterna har kallats till sammanträden i ett rullande schema. Arbetsutskottet har hållit 2 sammanträden under året. Försäljningar Kapitalplaceringar Fonder Rotpostförsäljningarna har skett i två omgångar. Den totala virkesmängden uppgick till m³fub vilket motsvarar m3sk rotstående skog. För tiden upprättad avverkningsberäkning kan den årliga avverkningskvantiteten uppgå till m3sk. Under åren har avverkningen uppgått till totalt m3sk, motsvarande i genomsnitt m3sk/år. Kapitaltet har investerats i räntebärande bankkonton och strukturerade produkter med olika förfallodagar. Balanserade resultat från 2012 kronor :64 kr har tillförts dispositionsfonden. Beträffande övriga fonder hänvisas till årets balansräkning. Fastigheter och Skogsbilvägar Bokfört värde på allmänningens skogsfastigheter är kronor. Avskrivning sker ej på dessa fastigheter. Kontorshuset Linafallsanläggningen Byggkostnad Bygdemedel Ackumulerade avskrivningar enl. plan Restvärde Skogsbilvägar Brytningskostnad Ackumulerade avskrivningar Restvärde

5 4 Premier och Utdelning Premier har utgått efter de normer och till de objekt som fastställts av stämman. Enligt efterföljande resultaträkning har premier utgått med :- kronor. Av premiebeloppet har 5,8 % utgått till jordbruket, 89,5% till skogsbruket och 4,7 % till övriga premier. Kronor :88 kronor har utdelats kontant. Älgjakt På arrende har området har 89 vuxna älgar raporterats skjutna av tilldelade 92 vilket är 95 procent. På blocklicensområdet har 60 vuxna djur skjutits av tilldelade 61 vilket är 98 procent. Arrendeområdet har skjutit 62 kalvar av 94 tilldelade vilket är 66 procent och blocklicensområdet har skjutit 26 kalvar av 62 tilldelade vilket är 41 procent. Årets resultat Skogens resultat och ränteintäkterna ger för år 2013 ett överskott före skatt, allmänningspremier och bokslutsdispositioner om ,74 kronor. Hela intäkten av verksamheten uppgår till :09 kronor. Samtliga kostnader uppgår till :29 kronor, varav avskrivningar :- kronor samt premier och utdelning :88 kronor. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är :14 kr. Resultaträkningen för 2013 redovisar ett överskott om :86 kronor, som enligt styrelsens förslag överföres till dispositionsfonden.

6 5 TILLGÅNGAR BALANSRÄKNING FÖR ÅR Anläggningstillgångar Fastigheter , ,00 Skogsbilvägar under avskrivning , ,00 Maskiner och inventarier , ,00 Aktier och andelar , ,00 Omsättningstillgångar Kundfordringar , ,00 Skattefordringar , ,00 Upplupna intäkter , ,00 Övriga fordringar , ,80 Förskott fastigheter 0,00 0,00 Momsfordran 0, ,00 Skattekonto , ,00 Kassa och bank , ,08 Summa kronor , ,88 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Fastighetsfonden , ,00 Skogsmedelsfonden , ,00 Understödsfonden , ,00 Markförvärvsfonden , ,00 Förvaltningsreservfonden , ,00 Dispositionsfonden , ,90 Årets vinst / förlust , ,64 Obeskattade reserver Skogsvårdsfond för framtida skogsvårdsåtgärder , ,00 Ersättningsfond mark , ,00 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,50 Momsskuld ,00 0,00 Personalens skatter , ,00 Skatteskulder , ,00 Utdelning till delägarna , ,00 Upplupna kostnader , ,12 Summa kronor , , Kurt Henriksson Glenn Nilsson Jarl Gustafsson Lars Larsson Ulf Karlsson

7 6 RESULTATRÄKNING RÖRELSENS INTÄKTER Virkesförsäljningar: , ,80 Övriga försäljningar , ,87 Upplåtelser och hyror: , ,63 Vinst avyttring fastighet 0, , , ,30 Summa rörelseintäkter , ,30 RÖRELSENS KOSTNADER Skogsbruk , ,25 Fastighetsförvaltning: , ,52 Personalkostnader , ,85 Övriga förvaltningskostnader , , , ,09 Summa rörelsekostnader , ,09 RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKR , ,21 AVSKRIVNINGAR Byggnader, inventarier och skogsbilvägar , ,00 Ianspråktagande av ersättningsfond 0, , , ,00 RÖRELSERESULTAT EFTER AVS , ,21 RÖRELSERESULTAT , ,21 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter och liknande intäkter , ,73 Summa finansiella intäkter o kostnader , ,73 RESULTAT EFTER FINANSIELLA , ,94 INTÄKTER OCH KOSTNADER UTDELNING PREMIER/ BIDRAG Premier för skogsbruket , ,00 Premier till jordbruket , ,00 Övriga premier , ,00 Utdelning , , , ,58 Summa premier/bidrag , ,58

8 7 RESULTAT FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATT , ,36 Uttag från fonder Skogsvårdsfond , ,00 Avsatt till fonder Skogsvårdsfond , ,00 Markförvärvsfond Avsättning ersättningsfond för mark ,00 RESULTAT FÖRE SKATT , ,64 SKATTER Företaget skatter REDOVISAT ÅRSRESULTAT , , Kurt Henriksson Glenn Nilsson Jarl Gustafsson Lars Larsson Ulf Karlsson Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har avgivits den / 2014 Mats Nilsson Auktoriserad revisor

9 8 STYRELSE ÅR 2013 allmänningsskogs pensionsstiftelse Ledamöter Suppleanter Av arbestsgivaren utsedda: Lars Larsson, ordförande Ullatti Ulf Karlsson Kurt Henriksson Torasjärvi Av personalen utsedda: Ronny Larsson Hakkas Gösta Nuldén Lars Åström, vice ordförande Stiftelsen är underställd länsstyrelsens tillsyn. BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Aktier 0,00 0,00 0,00 Övriga värdepapper , , ,00 Upplupen ränta 0,00 0,00 0,00 Övriga fordringar 457,00 11,00 0,00 Skattekonto 0,00 0,00 0,00 Bank , , ,00 Summa kronor , , ,00 SKULDER OCH EGET KAPITAL Skatteskuld 4 665, , ,00 Upplupna kostnader 9 000, , ,00 allmänningsskog , ,00 0,00 Pensionsfond , , ,00 Summa kronor , , ,00 RESULTATRÄKNING INTÄKTER Finansiella intäkter och kostnader Räntor 37,00 530, ,00 Utdelningar , , ,00 Resultat försäljning värdepapper ,00 0,00 0,00 Återföring nedskrivna värdepapper , , , , , ,00 KOSTNADER Pensioner , , ,00 Främmande tjänster , , ,00 Skatter 1 397, , , , , ,00 Resultat kronor , , ,00 Lars Larsson Ronny Larsson Kurt Henriksson Lars Åström

10 9 R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E Undertecknade, som vid ordinarie vårstämma utsetts att granska allmänningsstyrelses och skogsförvaltnings räkenskaper för verksamhetsåret , får härmed avge följande berättelse. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Allmänningsstyrelsen och skogsförvaltningen har överlämnat av dem upprättad förvaltningsberättelse, innehållande balans- och resultaträkning, handlingar över skogsförsäljningen samt övriga handlingar såsom protokoll och bokföring med verifikat. Samtliga kontrollerade inkomst- och utgiftsposter är verifierade. Kassaställning, postgiro, bank- och fondmedel har befunnits överensstämma med i räkenskaperna angivna belopp. Allmänningens skogar och annan egendom är brand- och maskinförsäkrade till enligt vår mening fullt betryggande belopp. Vi tillstyrker, att stämman dels fastställer den av oss signerade balansräkningen per å kronor :05 dels disponerar årets vinst å kronor ::86 på sätt som styrelsen föreslagit samt dels beviljar styrelsen och skogsförvaltningen ansvarsfrihet för år Per-Arne Enryd Inger Ärleborg Av allmänningsstämman utsedda revisorer

11 10 Styrelseprotokoll Sammanträdesdatum allmänning Plats: Allmänningskontoret Närvarande: Jarl Gustafsson ordförande Berit Landström Kurt Henriksson Olav Köhler Ingalill Sannelind Anders Nilsson Från valberedningen: Bertil Johansson 33 Protokollsjusterare Till protokollsjusterare valdes Kurt Henriksson och Berit Landström. 35 Balans och Resultaträkning för år 2013 Balans och resultaträkning för allmänningsskog föredrogs och diskuterades. Styrelsen beslutade att avsätta kr till fonden för framtida skogsvårdsåtgärder och kr till ersättningsfond mark. att föreslå vårstämman att 2013 vinst, :86 kronor överförs till dispositionsfonden. Vid protokollet Ingalill Sannelind Justeras Jarl Gustafsson Olov Köhler Berit Landstöm

12 11 Valberedningens förslag vid vårstämman 2014 att utse ledamöter och arvoden för Stämmoordförande för vårstämman 2014 intill vårstämman 2015 Omval av Eilert Apelkvist, Luleå 1: vice ordförande Omval av Ove Uvemo, 2: vice ordförande Omval av Ros-Mari Söderberg, Revisorer för granskning av 2015 års verksamhet Omval av Per-Arne Enryd, Vettasjärvi Omval av Inger Ärleborg, Suppleanger för granskning av 2015 års verksamhet Omval av Kjell Engman, Nilivaara Omval av Lars Karlsson, Purnu Arvoden och ersättningar till förtroendevalda : Procenttalet av basbeloppet som ligger till grund för arvoden och ersättningar baserat på 2013 års basbelopp ( kr). Stämmans ordförande 2 100:- kr / stämma Stämmans vice o andra vice ordf 470:- kr/ stämma Styrelsens ordförande 77.0% :- kr / år Styrelsens och valber: Ledamöter Heldag 1 800:-kr / sam.träde Halvdag 1 000:-kr/ sam.träde Protokolljusterare 500:- /gång Revisorer av stämman valda 500:-/ tim Reseersättningar: samtliga förtroendevalda Vid resa i egen bil 35:- kr / mil Telefonersättning: samtliga styrelseledamöter 2,5% Telefonersättning: valberedningen 1 100:- kr / år 300:- kr / år 2014 års valberedning för Allmänningsskog Bertil Johansson Anders Esseryd Anders Köhler

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 'BRF GLÖMSKAN 15 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - ( ' BRF GLÖMSKAN 15 Förvaltnings berättelse 2013-01-01 - Styrelsen far härmed avge följande redovisning för förvaltningen av föreningen under

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Brf Ingegerd i Hels ingborg Årsredovisning 2013 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr 716407-0794 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari till 31 December

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening. RÖBÄCKSHUS NR 2 Org nr 716415-2584. Årsredovisning

Riksbyggens Bostadsrättsförening. RÖBÄCKSHUS NR 2 Org nr 716415-2584. Årsredovisning Riksbyggens Bostadsrättsförening RÖBÄCKSHUS NR 2 Org nr 716415-2584 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tisdag 13 maj 2008, kl. 19.00

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer