NJA I sid 1976: :125 HD:s dom meddelades d 28 dec 1976.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NJA I sid 1976:618 1976:125 HD:s dom meddelades d 28 dec 1976."

Transkript

1 Page 1 of 8 NJA I sid 1976: :125 HD:s dom meddelades d 28 dec Rättspraxis i litteraturen Sedan X från Y förvärvat aktierna i ett enmansaktiebolag, överlät X till Y som likvid för köpeskillingen viss bolagets fordran mot Z på grund av framtida leveranser till denne. Fråga, sedan Z verkställt betalning till Y i enlighet med överlåtelsen, om skyldighet för Z att till bolagets konkursbo utge ersättning för vad som betalats. (Jfr NJA 1951 s 6 och 1966 s 475) Instans 1 Nya Konditori Berns i Jönköping AB konkursbo har efter stämning å Inga G och L Hall Livsmedel AB, nedan kallat ICA-matmarknad vid Jönköpings TR yrkat åläggande för dem att solidariskt till konkursboet utge kr 25 öre jämte fem procent ränta, på kr 15 öre frö m d I juni 1973, på kr 80 öre frå m d 1 juli 1973, på kr 50 öre fr o m d 1 aug 1973, på kr 75 öre fr o m d 1 sept 1973, på kr 05 öre fr o m d 1 okt 1973 och på kr fr o m d 1 nov 1973, allt tills betalning sker. Inga G och ICA-matmarknad har vitsordat de fordrade ersättningsbeloppen i och för sig men bestritt kravet. Konkursboet har till grund för sin talan anfört: Nya Konditori Berns i Jönköping AB, nedan kallat Nya Berns AB, bildades d 29 nov 1972 och registrerades hos patent- och registreringsverket d 27 dec samma år. Styrelse och huvudaktieägare var Inga G. Bolagets kapital utgjorde kr, vilket registrerats såsom till fullo inbetalt. Bolaget försattes i konkurs d 22 okt Enligt konkursbouppteckningen uppgick tillgångarna till kr 77 öre och skulderna till kr 85 öre. Någon balansräkning blev aldrig upprättad före konkursen. Bolaget hade därför inte några redovisade vinstmedel. Genom köpeavtal d 6 mars 1973 sålde Inga G samtliga aktier i bolaget till köpmannen Bengt L i Jönköping för en köpeskilling av kr med avdrag för bolagets skulder på tillträdesdagen d 15 maj Bolagets skulder angavs i köpeavtalet till cirka kr. Köpeskillingen skulle vara slutbetald senast d 15 maj Enligt särskild överenskommelse mellan parterna samma dag som köpeavtalet upprättades skulle den resterande köpeskillingen betalas genom att bolagets likvider för brödleveranser till ICA-matmarknad månatligen skulle utbetalas till Inga G. L utfärdade samtidigt fullmakt för Inga G att uppbära likviderna hos ICAmatmarknad. Fullmakten blev i original överlämnad till ICA-matmarknad. Inga G har med stöd av fullmakten hos ICA-matmarknad månadsvis under 1973 i likvider uppburit för maj månads leveranser 7019 kr 15 öre, för juni månads leveranser kr 80 öre, för juli månads leveranser kr 50 öre, för aug månads leveranser kr 75 öre, för sept månads leveranser kr 05 öre och för okt månads leveranser ca kr, eller tillhopa kr 25 öre. De till Inga G gjorda utbetalningarna innebär att L av bolaget lånat motsvarande belopp för betalning av aktierna. L, som ej erlagt någon del av köpeskillingen med egna medel, var insolvent. Sida 619 Efter ansökan d 17 sept 1973 försattes L i konkurs vid TR:n d 19 okt samma år. Konkursen handlades som fattigkonkurs. Enligt konkursbouppteckningen uppgick L:s tillgångar till 3

2 Page 2 of kr och skulder till kr. L.s lån från bolaget är att bedöma som olovlig förtäckt vinstutdelning eftersom någon utdelningsbar vinst ej fanns i bolaget. I varje fall ägde L ej upptaga lån av bolaget efter d 6 juni 1973 då 75 a aktiebolagslagen trädde i kraft. Då L är insolvent är Inga G och ICA-matmarknad genom sin medverkan vid betalningen enligt 73 2 mom 3 st aktiebolagslagen ansvariga för återbäringen till konkursboet av de medel, som olovligen frånhänts bolaget. I fullmakten för Inga G att uppbära likvid för brödleveranserna hos ICA-matmarknad anges uttryckligen att likviderna avsetts att utgöra betalning för den resterande köpeskillingen för bolaget. Såväl Inga G som ICA-matmarknad har därför varit medvetna om att betalningen skett med bolagets medel. Vid bolagsstämma i mars 1973 utsågs L till ensam styrelseledamot i bolaget. Ändringen blev ej anmäld till patent- och registreringsverket, varför Inga G vid konkursutbrottet stod registrerad som styrelse. Inga G är därför återbäringsskyldig även som styrelseledamot. Inga G har uppgivit: Hon vitsordar att hon uppburit i målet angivna likvider för brödleveranser till ICA-matmarknad. Försäljningen av bolaget ombesörjdes av en av henne anlitad revisor. Hon förstod inte innebörden av de av revisorn upprättade handlingarna. Revisorn skulle ombesörja att hon blev avregistrerad som styrelse för bolaget. Hon har ej känt till att hon kvarstod som styrelse när bolaget försattes i konkurs. Hon hade ej anledning att misstänka att L var insolvent, eftersom han hade en kiosk och en sommarstuga. Däremot förstod hon att han inte kunde skaffa fram likvida medel. Hon trodde emellertid att någon finansiär stod bakom honom. Hon gjorde ej någon undersökning för att förvissa sig om att L var solvent. Käromålet bestrides från hennes sida. 1. på den grund att hon ej varit styrelse eller aktieägare när likvid uppbars; 2. på den grund att L såvitt hon känt till ej varit insolvent; 3. på den grund att hon ej haft uppsåt och ej visat vårdslöshet; och 4. på den grund att hon ej förstått att likviderna kunde betraktas som lån från bolaget. ICA-matmarknad har uppgivit: ICA-matmarknad hade inte organställning i Nya Berns AB som styrelse, revisor eller aktieägare och kan därför inte ha medverkat till otillåten vinstutdelning enligt 73 2 mom 3 st aktiebolagslagen. Den i målet omnämnda fullmakten för Inga G att uppbära likvid för brödleveranser blev i original överlämnad till ICAmatmarknad. Från ICA-matmarknads sida gjordes det ej någon närmare undersökning i anledning av fullmakten. Av fullmakten gick det ej att utläsa att det rörde sig om något som var otillåtet. ICA-matmarknad handlade i god tro. Fullmakten uppfattades av ICAmatmarknad som en denuntiation att betala till Inga G. Om ICA-matmarknad betalat till någon annan kunde detta ha medfört att ICA-matmarknad drabbats av krav ytterligare Sida 620 en gång. Inga G kom själv med fakturorna och kvitterade dem i eget namn. Betalning erlades med checkar, ställda på Nya Berns AB. Inga G hade när betalning erlades fortfarande rätt att teckna Nya Berns AB:s firma. Hon hade även tidigare kommit och hämtat likvid för brödleveranser direkt hos ICA-matmarknad. Domskäl. TR:n (hrr Sterner och Ljunggren) anförde i dom d 2 dec 1974: Domskäl. Genom att på i målet angivet sätt med bolagets tillgångar betala köpeskillingen för aktierna har L jämlikt 73 2 mom 1 st aktiebolagslagen blivit skyldig att till bolaget återbära det hos bolaget uttagna beloppet kr 25 öre samt att erlägga ränta därå. Det är ostridigt att L icke förmått fullgöra denna skyldighet. I förevarande mål är fråga huruvida ansvarighet för den sålunda uppkomna bristen vid

3 Page 3 of 8 återbäringen kan åläggas Inga G och ICA-matmarknad jämlikt 3 st i det anförda lagrummet. Från konkursboets sida har i målet åberopats dels köpeavtalet d 6 mars 1973 och dels kopia av en samma dag dagtecknad, ej undertecknad fullmakt så lydande: "Avtal har i dag träffats mellan Inga G, säljaren av Nya Berns AB, och Bengt L, köparen av nämnda bolag, att den resterande köpeskillingen på köparens egen begäran skall betalas på följande sätt. 1. Att den summa som Nya Berns AB uppbär från ICA-matmarknad som likvid för brödleveranser skall utbetalas månatligt till Inga G. 2. Att Inga G härmed har fullmakt att själv uppbära summan på ICA-matmarknad." I målet är ostridigt att fullmakten undertecknats av L och överlämnats till Inga G som i sin tur lämnat fullmakten till ICA-matmarknad. Av fullmakten framgår att Inga G och L överenskommit att resterande köpeskilling för L:s köp av bolaget skulle betalas med de likvider bolaget ägde uppbära för brödleveranser till ICA-matmarknad. Det är ostridigt att omstämda beloppet erlagts på angivet sätt. Inga G har härigenom medverkat till L:s uttag på sätt i 73 2 mom 3 st aktiebolagslagen avses och är därmed ansvarig för den vid återbäringen uppkomna bristen. Från ICA-matmarknads sida har i målet åberopats vittnesförhör med företagets kamrer Bengt Göran J, som uppgivit: När Inga G kom med fullmakten visade han denna för företagets chef som ej hade någon invändning att göra. Inga G kvitterade fakturorna på samma sätt som hon tidigare gjort med datum och eget namn. Utbetalningarna skedde på grund av fullmakten. Likvid lämnades dock med checkar ställda på Nya Berns AB. Någon särskild anledning varför checkarna ställdes på Nya Berns AB och ej på Inga G personligen kan han ej ange. Inga G klagade vid något tillfälle över att det var litet besvärligt för henne att gå till den nye ägaren och få checkarna påskrivna. ICA-matmarknads utbetalningar till Inga G kan ej anses ha inneburit sådan medverkan vid vinstutdelning som enligt 73 2 mom 3 st Sida 621 stycket aktiebolagslagen kan medföra skyldighet att svara för vid återbäring uppkommen brist. Käromålet skall därför ogillas såvitt avser ICA-matmarknad. Domslut. Med ogillande av mot ICA-matmarknad i målet förd talan förpliktar TR:n Inga G att till konkursboet utge kr 25 öre jämte 5 procent ränta, på kr 15 öre frö m d 1 juni 1973, på kr 80 öre from d 1 juli 1973, på kr 50 from d 1 aug 1973, på kr 75 öre frö m d 1 sept 1973, på kr 05 öre frö m d 1 okt 1973 och på kr fr o m d 1 nov 1973, allt tills betalnings sker. Lagmannen Rappe var skiljaktig och yttrade: På grund av innehållet i fullmakten samt med beaktande av Inga G:s i målet lämnade uppgifter och kamrer J:s vittnesmål finner jag styrkt att såväl Inga G som ICA-matmarknads företrädare insett eller med iakttagande av normal aktsamhet bort ha insett att bolagets medel genom utbetalningarna användes till gäldande av en aktieägaren L:s personliga skuld och att utbetalningarna inneburit otillåtna vinstutdelningar från bolaget. Enligt 73 2 mom 3 st aktiebolagslagen är de som medverkat till beslut om otillåten vinstutdelning eller till verkställandet av beslutet ansvariga för den vid återbäringen uppkomna bristen.

4 Page 4 of 8 Såväl Inga G som ICA-marknad är därför skyldiga att till konkursboet återbära bristen. På grund härav förpliktar jag Inga G och ICA-marknad att en för båda och båda för en till konkursboet utge kr 25 öre jämte ränta i enlighet med vad som angivits i domslutet. Instans 2 Nya Berns AB konkursbo fullföljde talan i Göta HovR och yrkade bifall till sin i TR:n förda talan mot ICA-matmarknad. HovR:n (hrr Norén, Löwendahl, Ericsson och Skarborg, referent) fastställde i dom d 13 maj 1975 TR:ns dom. Instans 3 Konkursboet sökte revision och yrkade att HD med upphävande av HovR:ns dom måtte bifalla konkursboets talan. På grund av att Inga G d 16 april 1975 till konkursboet inbetalt kr nedsattes yrkandet med detta belopp jämte ränta. ICA-matmarknad bestred ändring. Prövningstillstånd meddelades. Föredraganden RevSekr Qvist, anförde i betänkande: Förfarande enligt 73 1 mom (olaga vinstutdelning) och 75 a (överträdelse av låneförbudet) är straffbelagda i respektive aktiebolagslagen. I straffskalorna ingår påföljd av fängelse ett år. Men hänsyn härtill och till ifrågavarande brotts natur är BrB:s medverkansregler tillämpliga. Det innebär enligt 2 kap 4 skadeståndslagen att ersättningsskyldighet kan åläggas den som medverkat till en sådan utbetalning. Förbuden mot olaga vinstutdelning och lån ur aktiebolag har tillkommit för att skydda bolagets eget kapital. När det gäller mindre enmansföretag som "satts på aktier" uppstår svårigheter vid överlåtelse av företaget. Många gånger är förvärvaren tvungen att finansiera köpet av aktierna med medel ur bolaget. LSt:n kan enligt 75 b aktiebolagslagen medge undantag från lånebestämmelserna om synnerliga skäl föreligger. Enligt förarbetena Sida 622 till lagen kan det, inom ramen för den kontroll som dispensmyndigheten utövar, finnas anledning att låta en person finansiera ett köp av ett aktiebolag genom lån från bolaget. Vid dispensprövningen måste borgenärernas intressen beaktas. I praktiken är förvärvaren emellertid oftast hänvisad till att betala aktierna med medel som han löpande kan taga ut ur rörelsen i form av lön. Sådana uttag är tillåtna så länge inte storleken av uttagen gör att bolagets eget kapital förbrukas. L har genom utfärdandet av fullmakten överlåtit till Inga G Berns' fordringar på likvid för framtida leveranser till ICA-matmarknad. Enligt 29 skuldebrevslagen har ICAmatmarknad inte kunnat fullgöra sin betalningsskyldighet genom att erlägga betalning till Berns. För att ICA-matmarknad i detta läge skall kunna bli ersättningsskyldig mot Berns torde erfordras att företrädare för företaget uppsåtligen medverkat i en transaktion med syfte att tappa av bolagsförmögenheten i Berns. Ingenting tyder på att företrädare för ICAmarknad haft ett sådant uppsåt. Av skäl som nämnts ovan behöver inte ens det faktum att L anvisat medel ur bolaget till betalning av aktierna nödvändigtvis förknippas med en grundad misstanke om att detta utgjorde ett led i en olaga vinstutdelning eller i ett förbjudet lån ur aktiebolaget. Jag hemställer på grund härav att HovR:ns dom fastställes. Målet föredrogs d 2 dec i HD, vars flesta ledamöter (JustR:n Brunnberg, Brundin och

5 Page 5 of 8 Hessler, referent) förenade sig om följande dom: Av utredningen framgår att avtal träffats mellan Inga G såsom ägare av aktierna i Bernsbolaget i det följande benämnt bolaget och L, varigenom Inga G överlät aktierna till L. Till betalning av viss del av köpeskillingen har L såsom ställföreträdare för bolaget genom den i målet åberopade fullmakten till Inga G överlåtit bolaget tillkommande fordringar på grund av brödleveranser till ICA-matmarknad. ICA-matmarknad, som fått del av fullmakten, har verkställt utbetalning i enlighet med denna med i målet angivet belopp. L, som själv inte hade medel till betalning av köpeskillingen och som sedermera försatts i konkurs får genom vad som förekommit anses ha upptagit lån hos bolaget med motsvarande belopp och ha använt lånemedlen till att likvidera sin skuld för aktierna till Inga G. Eftersom L varit insolvent och bolaget ej haft någon enligt balansräkning utdelningsbar vinst, har åtgärderna innefattat en förtäckt olovlig vinstutdelning och sålunda varit stridande mot 73 1 mom aktiebolagslagen (jfr NJA 1951 s 6 och 1966 s 475). Genom TR:ns i denna del lagakraftvunna dom har Inga G ansetts på sådant sätt som avses i 73 2 mom 3 st aktiebolagslagen ha medverkat till L:s uttag och därför förpliktats återbära mottaget belopp. Hos HD är upplyst att Inga G till konkursboet erlagt kr. Föremål för prövning i HD är konkursboets yrkande, att ICA-matmarknad skall till konkursboet utge ersättning med resterande del av det utbetalade beloppet. ICA-matmarknad har mot kravet invänt endast, att företaget, efter att Sida 623 ha fått kännedom om överlåtelsen av fordringen mot ICA-matmarknad, haft att fullgöra betalning till förvärvaren, sålunda Inga G. I första hand uppkommer frågan, om ett betalningsansvar för ICA-matmarknad kan grundas på att företaget skulle kunna anses ha medverkat till den av L företagna, olovliga vinstutdelningen. Visserligen har ICA-matmarknad ej haft sådan ställning i bolaget att dess handlande kan anses direkt omfattat av reglerna om återbäring i 73 2 mom 3 st (jfr Stenbeck m fl, Aktiebolagslagen, 1970, s 181 f och 1975 års aktiebolagslag 12 kap 5 och 15 kap 1 4 ). Men av det förut nämnda rättsfallet NJA 1966 s 475 framgår att i rättspraxis även person som ej intar organställning i bolaget eller är aktieägare däri har ansetts kunna drabbas av återbäringsskyldighet, om han vetat om att fråga var om olovlig vinstutdelning; det gällde där säljaren av aktier, vilkas inköp finansierades genom lån från företaget. Här kan också hänvisas till HD:s dom d 10 mars 1976 nr DB 11, där straff rättsligt ansvar enligt BrB:s medverkansregler ansågs föreligga för den som på visst sätt biträtt vid olovlig förtäckt vinstutdelning. Se vidare Rodhe, Aktiebolagsrätt, 1976, s 198 f. Om man bortser från spörsmålet om betydelsen av att den skedda överlåtelsen kan vara ogiltig härtill återkommes i det följande synes ej rimligen kunna bli fråga om att ålägga ICA-matmarknad ersättningsansvar på nu anförd grund, sålunda därför att företaget, med insikt om att fråga var om olovlig vinstutdelning, medverkat i verkställandet därav. Det är ostridigt i målet, att fullmakten varit att betrakta som en överlåtelse av fordringen mot ICAmatmarknad, och företaget som fått del av fullmakten har om allmänna civilrättsliga regler om verkan av överlåtelse av fordran tillämpas ej kunnat betala till överlåtaren, jfr 29 skuldebrevslagen, utan har haft att infria sin skuld hos förvärvaren. Här må beträffande frågan om medverkan i brottsligt förfarande av nu ifrågavarande art även hänvisas till prop 1975:103 s 575 f. En skadeståndsskyldighet skulle möjligen kunna komma i fråga vid ett förfarande, som innefattade samverkan i avsikt att tillfoga konkursbolaget skada. Något sådant förfarande har emellertid ej påståtts ligga ICA-matmarknad till last. En skyldighet för ICA-matmarknad att till bolagets konkursbo utge yrkat belopp skulle vidare kunna tänkas grundad på att den gjorda överlåtelsen av fordran mot ICA-

6 Page 6 of 8 matmarknad vore att betrakta som ogiltig i förhållande till bolaget och att denna ogiltighet kunde göras gällande även mot ICA-matmarknad. Omständigheter föreligger, vilka talar för att Inga G måste ha förstått, att L avsåg att finansiera aktieköpet genom uttag från bolaget på sätt som skett. Om så var fallet har tydligen den mellan L och Inga G träffade överenskommelsen om överlåtelse av fordran mot ICA-matmarknad vilken ingått som led i verkställandet av den av L gjorda olovliga vinstutdelningen varit ogiltig enligt grunderna för 73 2 mom aktiebolagslagen (jfr Rodhe a a s 101). För att ogiltighet av överlåtelse av fordran skall kunna åberopas mot gäldenär i fordringsförhållandet som erlagt betalning till förvärvaren torde enligt allmänna regler om ogiltigheten ej är av viss grövre art få krävas, Sida 624 att gäldenären då betalningen skedde ägde kunskap om de omständigheter som medförde ogiltigheten eller hade skälig anledning till misstanke därom (30 skuldebrevslagen). Klart är att ICA-matmarknad ägt kännedom om att överlåtelsen skedde för att L:s skuld till Inga G skulle likvideras; detta framgår av den till ICA-matmarknad överlämnade fullmakten. Härutöver måste emellertid krävas att ICA-matmarknad också ägt kännedom om att L var insolvent eller möjligen att ICA-matmarknad måste misstänka att så var förhållandet. Stöd för att sådan kännedom eller misstanke faktiskt förelegat hos ICAmatmarknad finns ej i målet. Det kan ej heller krävas att ICA-matmarknad, som vid äventyr av dröjsmålsansvar haft att fullgöra betalning av förfallen gäld, skolat göra särskilda undersökningar för att förvissa sig om hur det förhöll sig med nämnda fråga. Av vad nu sagts framgår att mot ICA-matmarknad ej kan göras gällande, att företaget verkställt betalning enligt en överlåtelse, som på förut anförda grunder var ogiltig, och därför måste betala på nytt till bolagets konkursbo. Som stöd för kravet gentemot ICA-matmarknad har från konkursboets sida jämväl åberopats att L upptagit åtminstone en del av lånet efter d 6 juni 1973, då 75 a aktiebolagslagen med där stadgade låneförbud trädde i kraft. För att denna bestämmelse skall vara tillämplig krävs ej, att lånets upptagande innefattar olovlig vinstutdelning; även om låntagaren är solvent gäller låneförbud. Om denna bestämmelse vore tillämplig i förevarande fall, skulle sålunda ICA-matmarknad måhända ej kunna till sitt fredande åberopa frånvaro av kännedom eller misstanke om L:s insolvens. Det kan ifrågasättas, huruvida ens någon del av L:s lån från bolaget är att betrakta såsom upptagen efter nämnda lagstiftnings ikraftträdande. Emellertid torde ej vara erforderligt att ta ställning till detta spörsmål. Det måste nämligen antagas, att påföljden av överträdelse av ifrågavarande låneförbud blir endast den i lagen angivna, nämligen straffansvar och eventuellt skadeståndsskyldighet för den som överträtt förbudet, däremot icke tillika att avtal som ingåtts med överträdelse av låneförbudet blir ogiltigt. Se prop 1975:103 s 496 samt Rodhe a a s 101 och densamme, Förtäckt vinstutdelning och lån från aktiebolag, 1973, s 44 f f. Det sagda innebär, att ICA-matmarknad även såvitt nu är i fråga skulle äga åberopa den till Inga G gjorda betalningen. Någon ersättningsskyldighet för ICA-matmarknad som ju ej påståtts ha deltagit i någon samverkan i syfte att skada bolaget gentemot bolagets konkursbo skulle vid sådant förhållande ej kunna komma i fråga. På grund av vad sålunda anförts och då konkursboet ej heller eljest visat fog för ersättningsanspråk mot ICA-matmarknad, skall konkursboets talan ogillas.

7 Page 7 of 8 HD fastställer HovR:ns domslut. JustR Nordenson, med vilken JustR Holmberg instämde, var skiljaktig i fråga om motiveringen och anförde: Av utredningen framgår att avtal träffats mellan Inga G såsom ägare av aktierna i Bernsbolaget Sida 625 i det följande benämnt bolaget och L, varigenom Inga G överlät aktierna till L. Till betalning av viss del av köpeskillingen har L såsom ställföreträdare för bolaget genom den i målet åberopade fullmakten till Inga G överlåtit bolaget tillkommande fordringar på grund av brödleveranser till ICA-matmarknad. ICA-matmarknad, som fått del av fullmakten, har verkställt utbetalning i enlighet med denna med i målet angivet belopp. L, som själv inte hade medel till betalning av köpeskillingen och som sedermera försatts i konkurs får genom vad som förekommit anses ha upptagit lån hos bolaget med motsvarande belopp och ha använt lånemedlen till att likvidera sin skuld för aktierna till Inga G. Eftersom L varit insolvent och bolaget ej haft någon enligt balansräkning utdelningsbar vinst, har åtgärderna innefattat en förtäckt olovlig vinstutdelning och sålunda varit stridande mot 73 1 mom, aktiebolagslagen (jfr NJA 1951 s 6 och 1966 s 475). Genom TR:ns i denna del lagakraftvunna dom har Inga G ansetts på sådant sätt som avses i 73 2 mom 3 st aktiebolagslagen ha medverkat till L:s uttag och därför förpliktats återbära mottaget belopp. Hos HD är upplyst att Inga G till konkursboet erlagt kr. Föremål för prövning i HD är konkursboets yrkande, att ICA-matmarknad skall till konkursboet utge ersättning med resterande del av det utbetalade beloppet. ICA-matmarknad har mot kravet invänt endast, att företaget, efter att ha fått kännedom om överlåtelsen av fordringen mot ICA-matmarknad, haft att fullgöra betalning till förvärvaren, sålunda Inga G. I första hand uppkommer frågan, om ett betalningsansvar för ICA-matmarknad kan grundas på att företaget skulle kunna anses ha medverkat till den av L företagna, olovliga vinstutdelningen. Visserligen har ICA-matmarknad ej haft sådan ställning i bolaget att dess handlande kan anses direkt omfattat av reglerna om återbäring i 73 2 mom 3 st (jfr Stenbeck m fl, Aktiebolagslagen, 1970, s 181 f och 1975 års aktiebolagslag 12 kap 5 och 15 kap 1 4 ). Men av det förut nämnda rättsfallet NJA 1966 s 475 framgår att i rättspraxis även person som ej intar organställning i bolaget eller är aktieägare däri har ansetts kunna drabbas av återbäringsskyldighet, om han vetat om att fråga var om olovlig vinstutdelning; det gällde där säljaren av aktier, vilkas inköp finansierades genom lån från företaget. Här kan också hänvisas till HD:s dom d 10 mars 1976 nr DB 11, där straffrättsligt ansvar enligt BrB:s medverkansregler ansågs föreligga för den som på visst sätt biträtt vid olovlig förtäckt vinstutdelning. Se vidare Rodhe, Aktiebolagsrätt, 1976, s 198 f. Om man bortser från spörsmålet om betydelsen av att den skedda överlåtelsen kan vara ogiltig härtill återkommes i det följande synes ej rimligen kunna bli fråga om att ålägga ICA-matmarknad ersättningsansvar på nu anförd grund, sålunda därför att företaget, med insikt om att fråga var om olovlig vinstutdelning, medverkat i verkställandet därav. Det är ostridigt i målet, att fullmakten varit att betrakta som en överlåtelse av fordringen mot ICAmatmarknad, och företaget som fått del av fullmakten har om allmänna civilrättsliga regler om verkan av överlåtelse av fordran tillämpas ej kunnat betala till överlåtaren, jfr 29 skuldebrevslagen, utan har haft att infria sin skuld hos förvärvaren. Här må beträffande frågan om medverkan i brottsligt förfarande av nu ifrågavarande art även hänvisas till prop 1975:103 s 575 f. En skadeståndsskyldighet skulle möjligen kunna komma i fråga vid ett förfarande, som innefattade samverkan i avsikt att tillfoga konkursbolaget skada. Något sådant förfarande har emellertid ej påståtts ligga ICA-matmarknad till last. En skyldighet för ICA-matmarknad att till bolagets konkursbo utge yrkat Sida 626 belopp skulle vidare kunna tänkas grundad på att den gjorda överlåtelsen av fordran mot ICA-matmarknad vore att betrakta som ogiltig i förehållande till bolaget och att denna ogiltighet kunde göras gällande även mot ICA-matmarknad.

8 Page 8 of 8 Omständigheter föreligger, vilka talar för att Inga G miste ha förstått, att L avsåg att finansiera aktieköpet genom uttag från bolaget på sätt som skett. Om så var fallet har tydligen den mellan L och Inga G träffade överenskommelsen om överlåtelse av fordran mot ICAmatmarknad vilken ingått som led i verkställandet av den av L gjorda olovliga vinstutdelningen varit ogiltig enligt grunderna för 73 2 mom aktiebolagslagen (jfr Rodhe a a s 101). För att ogiltighet av överlåtelse av fordran skall kunna åberopas mot gäldenär i fordringsförhållandet som erlagt betalning till förvärvaren torde enligt allmänna regler om ogiltigheten ej är av viss grövre art få krävas, att gäldenären då betalningen skedde ägde kunskap om de omständigheter som medförde ogiltigheten eller hade skälig anledning till misstanke därom (30 skuldebrevslagen). Klart är att ICA-matmarknad ägt kännedom om att överlåtelsen skedde för att L:s skuld till Inga G skulle likvideras; detta framgår av den till ICA-matmarknad överlämnade fullmakten. Härutöver måste emellertid krävas att ICA-matmarknad också ägt kännedom om att L var insolvent eller möjligen att ICA-matmarknad måst misstänka att så var förhållandet. Stöd för att sådan kännedom eller misstanke faktiskt förelegat hos ICA-matmarknad finns ej i målet. Det kan ej heller krävas att Ica-matmarknad, som vid äventyr av dröjsmålsansvar haft att fullgöra betalning av förfallen gäld, skolat göra särskilda undersökningar för att förvissa sig om hur det förhöll sig med nämnda fråga. Av vad nu sagts framgår att mot ICA-matmarknad ej kan göras gällande, att företaget verkställt betalning enligt en överlåtelse, som på förut anförda grunder var ogiltig, och därför måste betala på nytt till bolagets konkursbo. Som stöd för kravet gentemot ICA-matmarknad har från konkursboets sida jämväl åberopats att L upptagit åtminstone en del av lånet efter d 6 juni 1973, då 75 a aktiebolagslagen med där stadgade låneförbud trädde i kraft. För att denna bestämmelse skall vara tillämplig krävs ej, att lånets upptagande innefattar olovlig vinstutdelning; även om låntagaren är solvent gäller låneförbud. Om denna bestämmelse vore tillämplig i förevarande fall, skulle sålunda ICA-matmarknad måhända ej kunna till sitt fredande åberopa frånvaro av kännedom eller misstanke om L:s insolvens. Det kan ifrågasättas, huruvida ens någon del av L:s lån från bolaget är att betrakta såsom upptagen efter nämnda lagstiftningens ikraftträdande. Huru därmed än må förhålla sig, är det i vart fall ostridigt, att det avtal om lämnande av lån från bolagets sida till L som innefattas i den fullmaktshandling varigenom fordringarna på ICA-matmarknad överläts på Inga G ingåtts före ikraftträdandet av låneförbudet i 75 a aktiebolagslagen. Det innebär, att själva ingåendet av avtalet inte har utgjort straffbar överträdelse av något låneförbud och självfallet också att avtalet blivit civilrättsligt giltigt. Ett infriande av de civilrättsliga förpliktelser som följde av avtalet hit hör ICA-matmarknads skyldighet att fullgöra betalning till Inga G kan i vart fall under dessa förhållanden inte innefatta straffbar medverkan till brott mot nyssnämnda stadgande i 75 a aktiebolagslagen. Följaktligen, och då, så som förut nämnts, det inte påståtts att något förfarande som innefattar samverkan i avsikt att tillfoga konkursbolaget skada ligger ICA-matmarknad till last, kan någon på straffbar medverkan grundad ersättningsskyldighet inte åläggas ICA-matmarknad. På grund av vad sålunda anförts och då konkursboet ej heller eljest visat fog för ersättningsanspråk mot ICA-matmarknad, skall konkursboets talan ogillas. Sida 627

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1990 s. 343 (NJA 1990:57)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1990 s. 343 (NJA 1990:57) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1990 s. 343 (NJA 1990:57) Målnummer: Ö82-88 Avdelning: Domsnummer: SÖ269-90 Avgörandedatum: 1990-06-20 Rubrik: Ett aktiebolag, som var dotterbolag till ett annat aktiebolag,

Läs mer

NJA I sid 1995:654 (Nummer i NJA 1995:101) HD:s dom meddelades d 30 nov 1995 (nr DT 205).

NJA I sid 1995:654 (Nummer i NJA 1995:101) HD:s dom meddelades d 30 nov 1995 (nr DT 205). Page 1 of 6 NJA I sid 1995:654 (Nummer i NJA 1995:101) HD:s dom meddelades d 30 nov 1995 (nr DT 205). Rättspraxis i litteraturen A, som var registrerad som bolagsman i ett handelsbolag, utträdde ur bolaget.

Läs mer

NJA I sid 2000:380 (Nummer i NJA 2000:60) 2000-07-13

NJA I sid 2000:380 (Nummer i NJA 2000:60) 2000-07-13 Page 1 of 9 NJA I sid 2000:380 (Nummer i NJA 2000:60) 2000-07-13 Rättspraxis i litteraturen En biträdande jurist vid en advokatbyrå har gjort sig skyldig till bedrägeri mot en utomstående. Fråga om handlandet

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1993 s. 484 (NJA 1993:88)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1993 s. 484 (NJA 1993:88) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1993 s. 484 (NJA 1993:88) Målnummer: T262-90 Avdelning: Domsnummer: DT510-93 Avgörandedatum: 1993-09-27 Rubrik: I mål om personlig betalningsskyldighet för styrelseledamöter

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 37 (NJA 2003:6)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 37 (NJA 2003:6) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 37 (NJA 2003:6) Målnummer: T389-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2003-02-07 Rubrik: Fråga huruvida återvinningssvarande bort inse att överlåtare av

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 688 (NJA 1995:106)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 688 (NJA 1995:106) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 688 (NJA 1995:106) Målnummer: T3912-93 Avdelning: Domsnummer: DT212-95 Avgörandedatum: 1995-12-08 Rubrik: Återvinning i konkurs. Fråga huruvida en förtida betalning

Läs mer

NJA I sid 1967:313 (Nummer i NJA 1967:63) 67-06-20

NJA I sid 1967:313 (Nummer i NJA 1967:63) 67-06-20 Page 1 of 7 NJA I sid 1967:313 (Nummer i NJA 1967:63) 67-06-20 Rättspraxis i litteraturen Aktiebolag, vars verksamhet enligt bolagsordningen har till föremål att driva kvarnrörelse, har på bolagsstämma

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23) Målnummer: T3590-03 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2004-04-30 Rubrik: En i ett skuldsaneringsärende okänd fordran som görs gällande

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 892 (NJA 2014:76)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 892 (NJA 2014:76) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 892 (NJA 2014:76) Målnummer: T2674-13 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2014-12-12 Rubrik: Tillämpning av de aktiebolagsrättsliga kapitalbristreglerna.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1993 s. 740 (NJA 1993:131)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1993 s. 740 (NJA 1993:131) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1993 s. 740 (NJA 1993:131) Målnummer: B465-92 Avdelning: Domsnummer: DB753-93 Avgörandedatum: 1993-12-16 Rubrik: Fråga om ansvar och betalningsskyldighet för prokurist

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 240 (NJA 1997:48)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 240 (NJA 1997:48) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 240 (NJA 1997:48) Målnummer: T3221-94 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 1997-04-30 Rubrik: Borgensansvaret har ansetts kvarstå för en skuld som gäldenären

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111) Målnummer: T399-07 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2008-12-29 Rubrik: Återvinning i konkurs. Frågor om innebörden av rekvisitet "avsevärt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (27) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 T 2639-07 KLAGANDE Carnegie Investment Bank AB, 516406-0138 103 38 Stockholm Ombud: Advokat MB MOTPART Länsförsäkringar Sak

Läs mer

Högsta Domstolen - NJA 1994 s. 688

Högsta Domstolen - NJA 1994 s. 688 [Kommentar fra Advokatlovutvalgets sekretariat: Vi har tatt inn denne avgjørelsen i materialet for å belyse forskjeller i saksgangen i sak om tap av advokatbevilling. Her konkluderte Diciplinnämnden med

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 99 (NJA 2001:16)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 99 (NJA 2001:16) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 99 (NJA 2001:16) Målnummer: T4984-98 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 2001-03-13 Rubrik: En konkursförvaltare beslöt att färdigställa en byggnad på konkursboets

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 421 (NJA 2013:41)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 421 (NJA 2013:41) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 421 (NJA 2013:41) Målnummer: Ö3182-12 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2013-05-31 Rubrik: Förutsättningarna för att pant eller annan säkerhet ska anses

Läs mer

Aktiebolagets rättskapacitet

Aktiebolagets rättskapacitet Ylli Alija Aktiebolagets rättskapacitet och parthabilitet före och efter upplösningen Tillämpade studier 20 poäng - vt 2006 Handledare: Professor Rolf Dotevall Ämnesområde: Associationsrätt Innehållsförteckning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (15) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 maj 2013 Ö 3182-12 KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 2. MS med firma MS Fastigheter Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III).

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). HFD 2013 ref 75 Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). Lagrum: 12 kap. 6 och 6 b skattebetalningslagen (1997:483) I Skatteverket ansökte

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Civilrättsliga låneförbudet

Civilrättsliga låneförbudet Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Rättsvetenskap Linda Larsson Civilrättsliga låneförbudet - enligt aktiebolagslagen Prohibition against Loans to Related Parties according to the Swedish Company

Läs mer

MAGNUS MELIN. Fastighetsmäklarens hantering av deponerade medel på kryss mellan Scylla och Charybdis? 2007-08 NR 3

MAGNUS MELIN. Fastighetsmäklarens hantering av deponerade medel på kryss mellan Scylla och Charybdis? 2007-08 NR 3 MAGNUS MELIN Fastighetsmäklarens hantering av deponerade medel på kryss mellan Scylla och Charybdis? 2007-08 NR 3 Fastighetsmäklarens hantering av deponerade medel 613 Fastighetsmäklarens hantering av

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2013 ref. 75

Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2013 ref. 75 Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2013 ref. 75 Målnummer: 4950-12 Avdelning: Avgörandedatum: 2013-12-03 Rubrik: Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 104/03 Mål nr B 127/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 104/03 Mål nr B 127/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 104/03 Mål nr B 127/02 Sammanfattning Fråga om en börsmäklare frånträtt sin anställning med verkan att han har rätt till skadestånd med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga principer.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/03 Mål nr B 58/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/03 Mål nr B 58/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/03 Mål nr B 58/02 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare över huvud taget haft rätt till övertidsersättning när frågan inte uttryckligen reglerats i anställningsavtalet. Postadress

Läs mer

Återvinning i konkurs och återbäringsskyldighet i aktiebolagslagen. - En jämförande studie

Återvinning i konkurs och återbäringsskyldighet i aktiebolagslagen. - En jämförande studie Umeå Universitet 2008-02-25 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 hp, HT 2007 Författare: Mathias Gruvris Handledare: Anders Bergman Återvinning i konkurs och återbäringsskyldighet

Läs mer

AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN

AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN 31 KAP. HÄNSYN TILL TREDJE MANS INTRESSE Benämningen tredje man begagnas här såsom beteckning för varje person, som inte är klient eller klientens motpart i en aktuell

Läs mer

CANIS NON EST CANEM. Frågan om Sveriges advokatkår särbehandlas av domstolarna

CANIS NON EST CANEM. Frågan om Sveriges advokatkår särbehandlas av domstolarna CANIS NON EST CANEM Frågan om Sveriges advokatkår särbehandlas av domstolarna Författare: Sebastian Frizzo Handledare: Christian Diesen Studie: Likhet inför lagen Stockholms Universitets Juridiska Fakultet

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 106

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 106 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 106 Målnummer: 4694-99 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2002-12-30 Rubrik: Lagrum: Villkorat aktieägartillskott har inte ansetts utgöra ett sådant finansiellt instrument

Läs mer