NJA I sid 1976: :125 HD:s dom meddelades d 28 dec 1976.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NJA I sid 1976:618 1976:125 HD:s dom meddelades d 28 dec 1976."

Transkript

1 Page 1 of 8 NJA I sid 1976: :125 HD:s dom meddelades d 28 dec Rättspraxis i litteraturen Sedan X från Y förvärvat aktierna i ett enmansaktiebolag, överlät X till Y som likvid för köpeskillingen viss bolagets fordran mot Z på grund av framtida leveranser till denne. Fråga, sedan Z verkställt betalning till Y i enlighet med överlåtelsen, om skyldighet för Z att till bolagets konkursbo utge ersättning för vad som betalats. (Jfr NJA 1951 s 6 och 1966 s 475) Instans 1 Nya Konditori Berns i Jönköping AB konkursbo har efter stämning å Inga G och L Hall Livsmedel AB, nedan kallat ICA-matmarknad vid Jönköpings TR yrkat åläggande för dem att solidariskt till konkursboet utge kr 25 öre jämte fem procent ränta, på kr 15 öre frö m d I juni 1973, på kr 80 öre frå m d 1 juli 1973, på kr 50 öre fr o m d 1 aug 1973, på kr 75 öre fr o m d 1 sept 1973, på kr 05 öre fr o m d 1 okt 1973 och på kr fr o m d 1 nov 1973, allt tills betalning sker. Inga G och ICA-matmarknad har vitsordat de fordrade ersättningsbeloppen i och för sig men bestritt kravet. Konkursboet har till grund för sin talan anfört: Nya Konditori Berns i Jönköping AB, nedan kallat Nya Berns AB, bildades d 29 nov 1972 och registrerades hos patent- och registreringsverket d 27 dec samma år. Styrelse och huvudaktieägare var Inga G. Bolagets kapital utgjorde kr, vilket registrerats såsom till fullo inbetalt. Bolaget försattes i konkurs d 22 okt Enligt konkursbouppteckningen uppgick tillgångarna till kr 77 öre och skulderna till kr 85 öre. Någon balansräkning blev aldrig upprättad före konkursen. Bolaget hade därför inte några redovisade vinstmedel. Genom köpeavtal d 6 mars 1973 sålde Inga G samtliga aktier i bolaget till köpmannen Bengt L i Jönköping för en köpeskilling av kr med avdrag för bolagets skulder på tillträdesdagen d 15 maj Bolagets skulder angavs i köpeavtalet till cirka kr. Köpeskillingen skulle vara slutbetald senast d 15 maj Enligt särskild överenskommelse mellan parterna samma dag som köpeavtalet upprättades skulle den resterande köpeskillingen betalas genom att bolagets likvider för brödleveranser till ICA-matmarknad månatligen skulle utbetalas till Inga G. L utfärdade samtidigt fullmakt för Inga G att uppbära likviderna hos ICAmatmarknad. Fullmakten blev i original överlämnad till ICA-matmarknad. Inga G har med stöd av fullmakten hos ICA-matmarknad månadsvis under 1973 i likvider uppburit för maj månads leveranser 7019 kr 15 öre, för juni månads leveranser kr 80 öre, för juli månads leveranser kr 50 öre, för aug månads leveranser kr 75 öre, för sept månads leveranser kr 05 öre och för okt månads leveranser ca kr, eller tillhopa kr 25 öre. De till Inga G gjorda utbetalningarna innebär att L av bolaget lånat motsvarande belopp för betalning av aktierna. L, som ej erlagt någon del av köpeskillingen med egna medel, var insolvent. Sida 619 Efter ansökan d 17 sept 1973 försattes L i konkurs vid TR:n d 19 okt samma år. Konkursen handlades som fattigkonkurs. Enligt konkursbouppteckningen uppgick L:s tillgångar till 3

2 Page 2 of kr och skulder till kr. L.s lån från bolaget är att bedöma som olovlig förtäckt vinstutdelning eftersom någon utdelningsbar vinst ej fanns i bolaget. I varje fall ägde L ej upptaga lån av bolaget efter d 6 juni 1973 då 75 a aktiebolagslagen trädde i kraft. Då L är insolvent är Inga G och ICA-matmarknad genom sin medverkan vid betalningen enligt 73 2 mom 3 st aktiebolagslagen ansvariga för återbäringen till konkursboet av de medel, som olovligen frånhänts bolaget. I fullmakten för Inga G att uppbära likvid för brödleveranserna hos ICA-matmarknad anges uttryckligen att likviderna avsetts att utgöra betalning för den resterande köpeskillingen för bolaget. Såväl Inga G som ICA-matmarknad har därför varit medvetna om att betalningen skett med bolagets medel. Vid bolagsstämma i mars 1973 utsågs L till ensam styrelseledamot i bolaget. Ändringen blev ej anmäld till patent- och registreringsverket, varför Inga G vid konkursutbrottet stod registrerad som styrelse. Inga G är därför återbäringsskyldig även som styrelseledamot. Inga G har uppgivit: Hon vitsordar att hon uppburit i målet angivna likvider för brödleveranser till ICA-matmarknad. Försäljningen av bolaget ombesörjdes av en av henne anlitad revisor. Hon förstod inte innebörden av de av revisorn upprättade handlingarna. Revisorn skulle ombesörja att hon blev avregistrerad som styrelse för bolaget. Hon har ej känt till att hon kvarstod som styrelse när bolaget försattes i konkurs. Hon hade ej anledning att misstänka att L var insolvent, eftersom han hade en kiosk och en sommarstuga. Däremot förstod hon att han inte kunde skaffa fram likvida medel. Hon trodde emellertid att någon finansiär stod bakom honom. Hon gjorde ej någon undersökning för att förvissa sig om att L var solvent. Käromålet bestrides från hennes sida. 1. på den grund att hon ej varit styrelse eller aktieägare när likvid uppbars; 2. på den grund att L såvitt hon känt till ej varit insolvent; 3. på den grund att hon ej haft uppsåt och ej visat vårdslöshet; och 4. på den grund att hon ej förstått att likviderna kunde betraktas som lån från bolaget. ICA-matmarknad har uppgivit: ICA-matmarknad hade inte organställning i Nya Berns AB som styrelse, revisor eller aktieägare och kan därför inte ha medverkat till otillåten vinstutdelning enligt 73 2 mom 3 st aktiebolagslagen. Den i målet omnämnda fullmakten för Inga G att uppbära likvid för brödleveranser blev i original överlämnad till ICAmatmarknad. Från ICA-matmarknads sida gjordes det ej någon närmare undersökning i anledning av fullmakten. Av fullmakten gick det ej att utläsa att det rörde sig om något som var otillåtet. ICA-matmarknad handlade i god tro. Fullmakten uppfattades av ICAmatmarknad som en denuntiation att betala till Inga G. Om ICA-matmarknad betalat till någon annan kunde detta ha medfört att ICA-matmarknad drabbats av krav ytterligare Sida 620 en gång. Inga G kom själv med fakturorna och kvitterade dem i eget namn. Betalning erlades med checkar, ställda på Nya Berns AB. Inga G hade när betalning erlades fortfarande rätt att teckna Nya Berns AB:s firma. Hon hade även tidigare kommit och hämtat likvid för brödleveranser direkt hos ICA-matmarknad. Domskäl. TR:n (hrr Sterner och Ljunggren) anförde i dom d 2 dec 1974: Domskäl. Genom att på i målet angivet sätt med bolagets tillgångar betala köpeskillingen för aktierna har L jämlikt 73 2 mom 1 st aktiebolagslagen blivit skyldig att till bolaget återbära det hos bolaget uttagna beloppet kr 25 öre samt att erlägga ränta därå. Det är ostridigt att L icke förmått fullgöra denna skyldighet. I förevarande mål är fråga huruvida ansvarighet för den sålunda uppkomna bristen vid

3 Page 3 of 8 återbäringen kan åläggas Inga G och ICA-matmarknad jämlikt 3 st i det anförda lagrummet. Från konkursboets sida har i målet åberopats dels köpeavtalet d 6 mars 1973 och dels kopia av en samma dag dagtecknad, ej undertecknad fullmakt så lydande: "Avtal har i dag träffats mellan Inga G, säljaren av Nya Berns AB, och Bengt L, köparen av nämnda bolag, att den resterande köpeskillingen på köparens egen begäran skall betalas på följande sätt. 1. Att den summa som Nya Berns AB uppbär från ICA-matmarknad som likvid för brödleveranser skall utbetalas månatligt till Inga G. 2. Att Inga G härmed har fullmakt att själv uppbära summan på ICA-matmarknad." I målet är ostridigt att fullmakten undertecknats av L och överlämnats till Inga G som i sin tur lämnat fullmakten till ICA-matmarknad. Av fullmakten framgår att Inga G och L överenskommit att resterande köpeskilling för L:s köp av bolaget skulle betalas med de likvider bolaget ägde uppbära för brödleveranser till ICA-matmarknad. Det är ostridigt att omstämda beloppet erlagts på angivet sätt. Inga G har härigenom medverkat till L:s uttag på sätt i 73 2 mom 3 st aktiebolagslagen avses och är därmed ansvarig för den vid återbäringen uppkomna bristen. Från ICA-matmarknads sida har i målet åberopats vittnesförhör med företagets kamrer Bengt Göran J, som uppgivit: När Inga G kom med fullmakten visade han denna för företagets chef som ej hade någon invändning att göra. Inga G kvitterade fakturorna på samma sätt som hon tidigare gjort med datum och eget namn. Utbetalningarna skedde på grund av fullmakten. Likvid lämnades dock med checkar ställda på Nya Berns AB. Någon särskild anledning varför checkarna ställdes på Nya Berns AB och ej på Inga G personligen kan han ej ange. Inga G klagade vid något tillfälle över att det var litet besvärligt för henne att gå till den nye ägaren och få checkarna påskrivna. ICA-matmarknads utbetalningar till Inga G kan ej anses ha inneburit sådan medverkan vid vinstutdelning som enligt 73 2 mom 3 st Sida 621 stycket aktiebolagslagen kan medföra skyldighet att svara för vid återbäring uppkommen brist. Käromålet skall därför ogillas såvitt avser ICA-matmarknad. Domslut. Med ogillande av mot ICA-matmarknad i målet förd talan förpliktar TR:n Inga G att till konkursboet utge kr 25 öre jämte 5 procent ränta, på kr 15 öre frö m d 1 juni 1973, på kr 80 öre from d 1 juli 1973, på kr 50 from d 1 aug 1973, på kr 75 öre frö m d 1 sept 1973, på kr 05 öre frö m d 1 okt 1973 och på kr fr o m d 1 nov 1973, allt tills betalnings sker. Lagmannen Rappe var skiljaktig och yttrade: På grund av innehållet i fullmakten samt med beaktande av Inga G:s i målet lämnade uppgifter och kamrer J:s vittnesmål finner jag styrkt att såväl Inga G som ICA-matmarknads företrädare insett eller med iakttagande av normal aktsamhet bort ha insett att bolagets medel genom utbetalningarna användes till gäldande av en aktieägaren L:s personliga skuld och att utbetalningarna inneburit otillåtna vinstutdelningar från bolaget. Enligt 73 2 mom 3 st aktiebolagslagen är de som medverkat till beslut om otillåten vinstutdelning eller till verkställandet av beslutet ansvariga för den vid återbäringen uppkomna bristen.

4 Page 4 of 8 Såväl Inga G som ICA-marknad är därför skyldiga att till konkursboet återbära bristen. På grund härav förpliktar jag Inga G och ICA-marknad att en för båda och båda för en till konkursboet utge kr 25 öre jämte ränta i enlighet med vad som angivits i domslutet. Instans 2 Nya Berns AB konkursbo fullföljde talan i Göta HovR och yrkade bifall till sin i TR:n förda talan mot ICA-matmarknad. HovR:n (hrr Norén, Löwendahl, Ericsson och Skarborg, referent) fastställde i dom d 13 maj 1975 TR:ns dom. Instans 3 Konkursboet sökte revision och yrkade att HD med upphävande av HovR:ns dom måtte bifalla konkursboets talan. På grund av att Inga G d 16 april 1975 till konkursboet inbetalt kr nedsattes yrkandet med detta belopp jämte ränta. ICA-matmarknad bestred ändring. Prövningstillstånd meddelades. Föredraganden RevSekr Qvist, anförde i betänkande: Förfarande enligt 73 1 mom (olaga vinstutdelning) och 75 a (överträdelse av låneförbudet) är straffbelagda i respektive aktiebolagslagen. I straffskalorna ingår påföljd av fängelse ett år. Men hänsyn härtill och till ifrågavarande brotts natur är BrB:s medverkansregler tillämpliga. Det innebär enligt 2 kap 4 skadeståndslagen att ersättningsskyldighet kan åläggas den som medverkat till en sådan utbetalning. Förbuden mot olaga vinstutdelning och lån ur aktiebolag har tillkommit för att skydda bolagets eget kapital. När det gäller mindre enmansföretag som "satts på aktier" uppstår svårigheter vid överlåtelse av företaget. Många gånger är förvärvaren tvungen att finansiera köpet av aktierna med medel ur bolaget. LSt:n kan enligt 75 b aktiebolagslagen medge undantag från lånebestämmelserna om synnerliga skäl föreligger. Enligt förarbetena Sida 622 till lagen kan det, inom ramen för den kontroll som dispensmyndigheten utövar, finnas anledning att låta en person finansiera ett köp av ett aktiebolag genom lån från bolaget. Vid dispensprövningen måste borgenärernas intressen beaktas. I praktiken är förvärvaren emellertid oftast hänvisad till att betala aktierna med medel som han löpande kan taga ut ur rörelsen i form av lön. Sådana uttag är tillåtna så länge inte storleken av uttagen gör att bolagets eget kapital förbrukas. L har genom utfärdandet av fullmakten överlåtit till Inga G Berns' fordringar på likvid för framtida leveranser till ICA-matmarknad. Enligt 29 skuldebrevslagen har ICAmatmarknad inte kunnat fullgöra sin betalningsskyldighet genom att erlägga betalning till Berns. För att ICA-matmarknad i detta läge skall kunna bli ersättningsskyldig mot Berns torde erfordras att företrädare för företaget uppsåtligen medverkat i en transaktion med syfte att tappa av bolagsförmögenheten i Berns. Ingenting tyder på att företrädare för ICAmarknad haft ett sådant uppsåt. Av skäl som nämnts ovan behöver inte ens det faktum att L anvisat medel ur bolaget till betalning av aktierna nödvändigtvis förknippas med en grundad misstanke om att detta utgjorde ett led i en olaga vinstutdelning eller i ett förbjudet lån ur aktiebolaget. Jag hemställer på grund härav att HovR:ns dom fastställes. Målet föredrogs d 2 dec i HD, vars flesta ledamöter (JustR:n Brunnberg, Brundin och

5 Page 5 of 8 Hessler, referent) förenade sig om följande dom: Av utredningen framgår att avtal träffats mellan Inga G såsom ägare av aktierna i Bernsbolaget i det följande benämnt bolaget och L, varigenom Inga G överlät aktierna till L. Till betalning av viss del av köpeskillingen har L såsom ställföreträdare för bolaget genom den i målet åberopade fullmakten till Inga G överlåtit bolaget tillkommande fordringar på grund av brödleveranser till ICA-matmarknad. ICA-matmarknad, som fått del av fullmakten, har verkställt utbetalning i enlighet med denna med i målet angivet belopp. L, som själv inte hade medel till betalning av köpeskillingen och som sedermera försatts i konkurs får genom vad som förekommit anses ha upptagit lån hos bolaget med motsvarande belopp och ha använt lånemedlen till att likvidera sin skuld för aktierna till Inga G. Eftersom L varit insolvent och bolaget ej haft någon enligt balansräkning utdelningsbar vinst, har åtgärderna innefattat en förtäckt olovlig vinstutdelning och sålunda varit stridande mot 73 1 mom aktiebolagslagen (jfr NJA 1951 s 6 och 1966 s 475). Genom TR:ns i denna del lagakraftvunna dom har Inga G ansetts på sådant sätt som avses i 73 2 mom 3 st aktiebolagslagen ha medverkat till L:s uttag och därför förpliktats återbära mottaget belopp. Hos HD är upplyst att Inga G till konkursboet erlagt kr. Föremål för prövning i HD är konkursboets yrkande, att ICA-matmarknad skall till konkursboet utge ersättning med resterande del av det utbetalade beloppet. ICA-matmarknad har mot kravet invänt endast, att företaget, efter att Sida 623 ha fått kännedom om överlåtelsen av fordringen mot ICA-matmarknad, haft att fullgöra betalning till förvärvaren, sålunda Inga G. I första hand uppkommer frågan, om ett betalningsansvar för ICA-matmarknad kan grundas på att företaget skulle kunna anses ha medverkat till den av L företagna, olovliga vinstutdelningen. Visserligen har ICA-matmarknad ej haft sådan ställning i bolaget att dess handlande kan anses direkt omfattat av reglerna om återbäring i 73 2 mom 3 st (jfr Stenbeck m fl, Aktiebolagslagen, 1970, s 181 f och 1975 års aktiebolagslag 12 kap 5 och 15 kap 1 4 ). Men av det förut nämnda rättsfallet NJA 1966 s 475 framgår att i rättspraxis även person som ej intar organställning i bolaget eller är aktieägare däri har ansetts kunna drabbas av återbäringsskyldighet, om han vetat om att fråga var om olovlig vinstutdelning; det gällde där säljaren av aktier, vilkas inköp finansierades genom lån från företaget. Här kan också hänvisas till HD:s dom d 10 mars 1976 nr DB 11, där straff rättsligt ansvar enligt BrB:s medverkansregler ansågs föreligga för den som på visst sätt biträtt vid olovlig förtäckt vinstutdelning. Se vidare Rodhe, Aktiebolagsrätt, 1976, s 198 f. Om man bortser från spörsmålet om betydelsen av att den skedda överlåtelsen kan vara ogiltig härtill återkommes i det följande synes ej rimligen kunna bli fråga om att ålägga ICA-matmarknad ersättningsansvar på nu anförd grund, sålunda därför att företaget, med insikt om att fråga var om olovlig vinstutdelning, medverkat i verkställandet därav. Det är ostridigt i målet, att fullmakten varit att betrakta som en överlåtelse av fordringen mot ICAmatmarknad, och företaget som fått del av fullmakten har om allmänna civilrättsliga regler om verkan av överlåtelse av fordran tillämpas ej kunnat betala till överlåtaren, jfr 29 skuldebrevslagen, utan har haft att infria sin skuld hos förvärvaren. Här må beträffande frågan om medverkan i brottsligt förfarande av nu ifrågavarande art även hänvisas till prop 1975:103 s 575 f. En skadeståndsskyldighet skulle möjligen kunna komma i fråga vid ett förfarande, som innefattade samverkan i avsikt att tillfoga konkursbolaget skada. Något sådant förfarande har emellertid ej påståtts ligga ICA-matmarknad till last. En skyldighet för ICA-matmarknad att till bolagets konkursbo utge yrkat belopp skulle vidare kunna tänkas grundad på att den gjorda överlåtelsen av fordran mot ICA-

6 Page 6 of 8 matmarknad vore att betrakta som ogiltig i förhållande till bolaget och att denna ogiltighet kunde göras gällande även mot ICA-matmarknad. Omständigheter föreligger, vilka talar för att Inga G måste ha förstått, att L avsåg att finansiera aktieköpet genom uttag från bolaget på sätt som skett. Om så var fallet har tydligen den mellan L och Inga G träffade överenskommelsen om överlåtelse av fordran mot ICA-matmarknad vilken ingått som led i verkställandet av den av L gjorda olovliga vinstutdelningen varit ogiltig enligt grunderna för 73 2 mom aktiebolagslagen (jfr Rodhe a a s 101). För att ogiltighet av överlåtelse av fordran skall kunna åberopas mot gäldenär i fordringsförhållandet som erlagt betalning till förvärvaren torde enligt allmänna regler om ogiltigheten ej är av viss grövre art få krävas, Sida 624 att gäldenären då betalningen skedde ägde kunskap om de omständigheter som medförde ogiltigheten eller hade skälig anledning till misstanke därom (30 skuldebrevslagen). Klart är att ICA-matmarknad ägt kännedom om att överlåtelsen skedde för att L:s skuld till Inga G skulle likvideras; detta framgår av den till ICA-matmarknad överlämnade fullmakten. Härutöver måste emellertid krävas att ICA-matmarknad också ägt kännedom om att L var insolvent eller möjligen att ICA-matmarknad måste misstänka att så var förhållandet. Stöd för att sådan kännedom eller misstanke faktiskt förelegat hos ICAmatmarknad finns ej i målet. Det kan ej heller krävas att ICA-matmarknad, som vid äventyr av dröjsmålsansvar haft att fullgöra betalning av förfallen gäld, skolat göra särskilda undersökningar för att förvissa sig om hur det förhöll sig med nämnda fråga. Av vad nu sagts framgår att mot ICA-matmarknad ej kan göras gällande, att företaget verkställt betalning enligt en överlåtelse, som på förut anförda grunder var ogiltig, och därför måste betala på nytt till bolagets konkursbo. Som stöd för kravet gentemot ICA-matmarknad har från konkursboets sida jämväl åberopats att L upptagit åtminstone en del av lånet efter d 6 juni 1973, då 75 a aktiebolagslagen med där stadgade låneförbud trädde i kraft. För att denna bestämmelse skall vara tillämplig krävs ej, att lånets upptagande innefattar olovlig vinstutdelning; även om låntagaren är solvent gäller låneförbud. Om denna bestämmelse vore tillämplig i förevarande fall, skulle sålunda ICA-matmarknad måhända ej kunna till sitt fredande åberopa frånvaro av kännedom eller misstanke om L:s insolvens. Det kan ifrågasättas, huruvida ens någon del av L:s lån från bolaget är att betrakta såsom upptagen efter nämnda lagstiftnings ikraftträdande. Emellertid torde ej vara erforderligt att ta ställning till detta spörsmål. Det måste nämligen antagas, att påföljden av överträdelse av ifrågavarande låneförbud blir endast den i lagen angivna, nämligen straffansvar och eventuellt skadeståndsskyldighet för den som överträtt förbudet, däremot icke tillika att avtal som ingåtts med överträdelse av låneförbudet blir ogiltigt. Se prop 1975:103 s 496 samt Rodhe a a s 101 och densamme, Förtäckt vinstutdelning och lån från aktiebolag, 1973, s 44 f f. Det sagda innebär, att ICA-matmarknad även såvitt nu är i fråga skulle äga åberopa den till Inga G gjorda betalningen. Någon ersättningsskyldighet för ICA-matmarknad som ju ej påståtts ha deltagit i någon samverkan i syfte att skada bolaget gentemot bolagets konkursbo skulle vid sådant förhållande ej kunna komma i fråga. På grund av vad sålunda anförts och då konkursboet ej heller eljest visat fog för ersättningsanspråk mot ICA-matmarknad, skall konkursboets talan ogillas.

7 Page 7 of 8 HD fastställer HovR:ns domslut. JustR Nordenson, med vilken JustR Holmberg instämde, var skiljaktig i fråga om motiveringen och anförde: Av utredningen framgår att avtal träffats mellan Inga G såsom ägare av aktierna i Bernsbolaget Sida 625 i det följande benämnt bolaget och L, varigenom Inga G överlät aktierna till L. Till betalning av viss del av köpeskillingen har L såsom ställföreträdare för bolaget genom den i målet åberopade fullmakten till Inga G överlåtit bolaget tillkommande fordringar på grund av brödleveranser till ICA-matmarknad. ICA-matmarknad, som fått del av fullmakten, har verkställt utbetalning i enlighet med denna med i målet angivet belopp. L, som själv inte hade medel till betalning av köpeskillingen och som sedermera försatts i konkurs får genom vad som förekommit anses ha upptagit lån hos bolaget med motsvarande belopp och ha använt lånemedlen till att likvidera sin skuld för aktierna till Inga G. Eftersom L varit insolvent och bolaget ej haft någon enligt balansräkning utdelningsbar vinst, har åtgärderna innefattat en förtäckt olovlig vinstutdelning och sålunda varit stridande mot 73 1 mom, aktiebolagslagen (jfr NJA 1951 s 6 och 1966 s 475). Genom TR:ns i denna del lagakraftvunna dom har Inga G ansetts på sådant sätt som avses i 73 2 mom 3 st aktiebolagslagen ha medverkat till L:s uttag och därför förpliktats återbära mottaget belopp. Hos HD är upplyst att Inga G till konkursboet erlagt kr. Föremål för prövning i HD är konkursboets yrkande, att ICA-matmarknad skall till konkursboet utge ersättning med resterande del av det utbetalade beloppet. ICA-matmarknad har mot kravet invänt endast, att företaget, efter att ha fått kännedom om överlåtelsen av fordringen mot ICA-matmarknad, haft att fullgöra betalning till förvärvaren, sålunda Inga G. I första hand uppkommer frågan, om ett betalningsansvar för ICA-matmarknad kan grundas på att företaget skulle kunna anses ha medverkat till den av L företagna, olovliga vinstutdelningen. Visserligen har ICA-matmarknad ej haft sådan ställning i bolaget att dess handlande kan anses direkt omfattat av reglerna om återbäring i 73 2 mom 3 st (jfr Stenbeck m fl, Aktiebolagslagen, 1970, s 181 f och 1975 års aktiebolagslag 12 kap 5 och 15 kap 1 4 ). Men av det förut nämnda rättsfallet NJA 1966 s 475 framgår att i rättspraxis även person som ej intar organställning i bolaget eller är aktieägare däri har ansetts kunna drabbas av återbäringsskyldighet, om han vetat om att fråga var om olovlig vinstutdelning; det gällde där säljaren av aktier, vilkas inköp finansierades genom lån från företaget. Här kan också hänvisas till HD:s dom d 10 mars 1976 nr DB 11, där straffrättsligt ansvar enligt BrB:s medverkansregler ansågs föreligga för den som på visst sätt biträtt vid olovlig förtäckt vinstutdelning. Se vidare Rodhe, Aktiebolagsrätt, 1976, s 198 f. Om man bortser från spörsmålet om betydelsen av att den skedda överlåtelsen kan vara ogiltig härtill återkommes i det följande synes ej rimligen kunna bli fråga om att ålägga ICA-matmarknad ersättningsansvar på nu anförd grund, sålunda därför att företaget, med insikt om att fråga var om olovlig vinstutdelning, medverkat i verkställandet därav. Det är ostridigt i målet, att fullmakten varit att betrakta som en överlåtelse av fordringen mot ICAmatmarknad, och företaget som fått del av fullmakten har om allmänna civilrättsliga regler om verkan av överlåtelse av fordran tillämpas ej kunnat betala till överlåtaren, jfr 29 skuldebrevslagen, utan har haft att infria sin skuld hos förvärvaren. Här må beträffande frågan om medverkan i brottsligt förfarande av nu ifrågavarande art även hänvisas till prop 1975:103 s 575 f. En skadeståndsskyldighet skulle möjligen kunna komma i fråga vid ett förfarande, som innefattade samverkan i avsikt att tillfoga konkursbolaget skada. Något sådant förfarande har emellertid ej påståtts ligga ICA-matmarknad till last. En skyldighet för ICA-matmarknad att till bolagets konkursbo utge yrkat Sida 626 belopp skulle vidare kunna tänkas grundad på att den gjorda överlåtelsen av fordran mot ICA-matmarknad vore att betrakta som ogiltig i förehållande till bolaget och att denna ogiltighet kunde göras gällande även mot ICA-matmarknad.

8 Page 8 of 8 Omständigheter föreligger, vilka talar för att Inga G miste ha förstått, att L avsåg att finansiera aktieköpet genom uttag från bolaget på sätt som skett. Om så var fallet har tydligen den mellan L och Inga G träffade överenskommelsen om överlåtelse av fordran mot ICAmatmarknad vilken ingått som led i verkställandet av den av L gjorda olovliga vinstutdelningen varit ogiltig enligt grunderna för 73 2 mom aktiebolagslagen (jfr Rodhe a a s 101). För att ogiltighet av överlåtelse av fordran skall kunna åberopas mot gäldenär i fordringsförhållandet som erlagt betalning till förvärvaren torde enligt allmänna regler om ogiltigheten ej är av viss grövre art få krävas, att gäldenären då betalningen skedde ägde kunskap om de omständigheter som medförde ogiltigheten eller hade skälig anledning till misstanke därom (30 skuldebrevslagen). Klart är att ICA-matmarknad ägt kännedom om att överlåtelsen skedde för att L:s skuld till Inga G skulle likvideras; detta framgår av den till ICA-matmarknad överlämnade fullmakten. Härutöver måste emellertid krävas att ICA-matmarknad också ägt kännedom om att L var insolvent eller möjligen att ICA-matmarknad måst misstänka att så var förhållandet. Stöd för att sådan kännedom eller misstanke faktiskt förelegat hos ICA-matmarknad finns ej i målet. Det kan ej heller krävas att Ica-matmarknad, som vid äventyr av dröjsmålsansvar haft att fullgöra betalning av förfallen gäld, skolat göra särskilda undersökningar för att förvissa sig om hur det förhöll sig med nämnda fråga. Av vad nu sagts framgår att mot ICA-matmarknad ej kan göras gällande, att företaget verkställt betalning enligt en överlåtelse, som på förut anförda grunder var ogiltig, och därför måste betala på nytt till bolagets konkursbo. Som stöd för kravet gentemot ICA-matmarknad har från konkursboets sida jämväl åberopats att L upptagit åtminstone en del av lånet efter d 6 juni 1973, då 75 a aktiebolagslagen med där stadgade låneförbud trädde i kraft. För att denna bestämmelse skall vara tillämplig krävs ej, att lånets upptagande innefattar olovlig vinstutdelning; även om låntagaren är solvent gäller låneförbud. Om denna bestämmelse vore tillämplig i förevarande fall, skulle sålunda ICA-matmarknad måhända ej kunna till sitt fredande åberopa frånvaro av kännedom eller misstanke om L:s insolvens. Det kan ifrågasättas, huruvida ens någon del av L:s lån från bolaget är att betrakta såsom upptagen efter nämnda lagstiftningens ikraftträdande. Huru därmed än må förhålla sig, är det i vart fall ostridigt, att det avtal om lämnande av lån från bolagets sida till L som innefattas i den fullmaktshandling varigenom fordringarna på ICA-matmarknad överläts på Inga G ingåtts före ikraftträdandet av låneförbudet i 75 a aktiebolagslagen. Det innebär, att själva ingåendet av avtalet inte har utgjort straffbar överträdelse av något låneförbud och självfallet också att avtalet blivit civilrättsligt giltigt. Ett infriande av de civilrättsliga förpliktelser som följde av avtalet hit hör ICA-matmarknads skyldighet att fullgöra betalning till Inga G kan i vart fall under dessa förhållanden inte innefatta straffbar medverkan till brott mot nyssnämnda stadgande i 75 a aktiebolagslagen. Följaktligen, och då, så som förut nämnts, det inte påståtts att något förfarande som innefattar samverkan i avsikt att tillfoga konkursbolaget skada ligger ICA-matmarknad till last, kan någon på straffbar medverkan grundad ersättningsskyldighet inte åläggas ICA-matmarknad. På grund av vad sålunda anförts och då konkursboet ej heller eljest visat fog för ersättningsanspråk mot ICA-matmarknad, skall konkursboets talan ogillas. Sida 627

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 688 (NJA 1995:106)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 688 (NJA 1995:106) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 688 (NJA 1995:106) Målnummer: T3912-93 Avdelning: Domsnummer: DT212-95 Avgörandedatum: 1995-12-08 Rubrik: Återvinning i konkurs. Fråga huruvida en förtida betalning

Läs mer

NJA I sid 1995:654 (Nummer i NJA 1995:101) HD:s dom meddelades d 30 nov 1995 (nr DT 205).

NJA I sid 1995:654 (Nummer i NJA 1995:101) HD:s dom meddelades d 30 nov 1995 (nr DT 205). Page 1 of 6 NJA I sid 1995:654 (Nummer i NJA 1995:101) HD:s dom meddelades d 30 nov 1995 (nr DT 205). Rättspraxis i litteraturen A, som var registrerad som bolagsman i ett handelsbolag, utträdde ur bolaget.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 maj 2012 Ö 1803-10 PARTER 1. Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo, 556283-9463 c/o advokat C G H Ombud: Jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 240 (NJA 1997:48)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 240 (NJA 1997:48) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 240 (NJA 1997:48) Målnummer: T3221-94 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 1997-04-30 Rubrik: Borgensansvaret har ansetts kvarstå för en skuld som gäldenären

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2008 s. 1208 (NJA 2008:111) Målnummer: T399-07 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2008-12-29 Rubrik: Återvinning i konkurs. Frågor om innebörden av rekvisitet "avsevärt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 december 2014 T 2133-14 KLAGANDE 1. MH Ombud: Advokat P-O N 2. JL Ombud: Advokaterna AN och MS MOTPART Deloitte AB, 556271-5309 Ombud:

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 328 (NJA 2012:32)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 328 (NJA 2012:32) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 328 (NJA 2012:32) Målnummer: B1803-10 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2012-05-14 Rubrik: En av ett aktiebolags styrelse utfärdad fullmakt att företräda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2010 T 2925-08 KLAGANDE EK Ombud: Advokat MBJ MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 T 2878-12 KLAGANDE Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Ombud: Advokat SA MOTPART SL Ombud: Advokat GÅ SAKEN Skadestånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 Ö 4853-13 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt, avd 4 Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Ekonomigruppen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 april 2009 T 4750-07 KLAGANDE J.O. Forsbergs Reservdelar AB, 556231-0713 Box 283 573 23 Tranås Ombud: Advokat JK MOTPART Sparbanken Alingsås,

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=3

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=3 Sida 1 av 6 H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 871 (NJA 2005:94) Målnummer: Ö4504-04 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-12-08 Rubrik: Fråga i utmätningsmål om denuntiation avseende en

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 februari 2005 T 2231-03 KLAGANDE VJ Ombud: advokaten CL MOTPART Riksgäldskontoret Ombud: advokaten MH och advokaten T W SAKEN Fordran

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Kommanditbolaget Göfab Fastighet 1, 916841-2279 adress hos ombudet

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Kommanditbolaget Göfab Fastighet 1, 916841-2279 adress hos ombudet Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2014 T 2640-12 KLAGANDE Kommanditbolaget Göfab Fastighet 1, 916841-2279 adress hos ombudet Ombud: Advokat MA MOTPART Nordea Bank

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1990 s. 343 (NJA 1990:57)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1990 s. 343 (NJA 1990:57) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1990 s. 343 (NJA 1990:57) Målnummer: Ö82-88 Avdelning: Domsnummer: SÖ269-90 Avgörandedatum: 1990-06-20 Rubrik: Ett aktiebolag, som var dotterbolag till ett annat aktiebolag,

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 2 9A:5

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 2 9A:5 9A:5 Konkursbo har inte ansetts som ägare i va-lagens mening till konkursgäldenärs fastigheter. På grund därav och då va-avgifter för fastigheterna, som förfallit till betalning efter konkursutbrottet,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1993 s. 740 (NJA 1993:131)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1993 s. 740 (NJA 1993:131) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1993 s. 740 (NJA 1993:131) Målnummer: B465-92 Avdelning: Domsnummer: DB753-93 Avgörandedatum: 1993-12-16 Rubrik: Fråga om ansvar och betalningsskyldighet för prokurist

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 november 2003 Ö 472-03 SÖKANDE J Z Ombud: advokaten O N MOTPARTER 1. Dödsboet efter I S Ställföreträdare: P-O S 2. S S Ombud: affärsjuristen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 maj 2005 T 4000-02 KLAGANDE KF MOTPART Trafikförsäkringsföreningen, 802005-9286, 115 87 STOCKHOLM Ombud: försäkringsjuristen BE, samma

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116 Målnummer: 402-03 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2004-11-01 Rubrik: Synnerliga skäl att underlåta beskattning för s.k. förbjudet lån har efter en sammantagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 maj 2009 T 443-08 KLAGANDE HGL Flen AB:s konkursbo, 556226-0066 c/o Heilborns Advokatbryå AB Box 353 611 27 Nyköping Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 september 2012 Ö 5396-11 KLAGANDE Themco Ekonomiska förening, 769621-2807 c/o TN Ombud: Advokat LS MOTPART Lifestyleurlaub Corp.,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 199-03 KLAGANDE Byggintressenter i Jönköping Aktiebolag Ställföreträdare: GB Ombud: advokaten SM MOTPART Bolagsverket,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2008 Ö 108-07 KLAGANDE 1. TO 2. CO Ombud för 1 och 2: Förbundsjurist AO MOTPART Länsförsäkringar Älvsborg, 562500-4337 Box 1107

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 mars 2007 Ö 643-06 KLAGANDE Malmstolen AB, 556194-7846 Strandvägen 19 444 31 Stenungsund Ombud: SS MOTPART MS Ombud: PN SAKEN Preskription

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2003 ref. 91

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2003 ref. 91 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2003 ref. 91 Målnummer: 8141-00 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2003-12-19 Rubrik: Fråga om anmälningsskyldighet enligt 40 a uppbördslagen (numera 5 kap. 7 skattebetalningslagen)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 T 1477-02 KLAGANDE Hotell du Nord Aktiebolag, 556251-9032, Box 62, 581 02 LINKÖPING Ställföreträdare: O. S. MOTPART Svenska

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (15) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 maj 2013 Ö 3182-12 KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 2. MS med firma MS Fastigheter Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre.

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre. Ett av en kommun utfärdat s.k. avstängningsmeddelande har, eftersom det inneburit krav på abonnenten att utöver va-avgifter betala avfallshämtningsavgifter för att undgå vattenavstängning, ansetts inte

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 maj 2008 Ö 1920-05 KLAGANDE Nacka Strand Event Aktiebolag, 556635-1416 Box 1213 131 28 Nacka Strand Ombud: Advokat MA MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 mars 2005 T 4233-01 KLAGANDE Hoist Kredit Aktiebolag Ombud: advokaten S L MOTPART Jörgen Westlunds Åkeri Aktiebolag Ombud: advokaten

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2009 T 2597-08 KLAGANDE OCH MOTPART Länsförsäkringar Norrbotten, 597000-3884 Box 937 971 28 Luleå Ombud: U.L. KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

NJA I sid 1993:727 (Nummer i NJA 1993:130) HD:s dom meddelades d 16 dec 1993 (nr DT 752).

NJA I sid 1993:727 (Nummer i NJA 1993:130) HD:s dom meddelades d 16 dec 1993 (nr DT 752). Page 1 of 11 NJA I sid 1993:727 (Nummer i NJA 1993:130) HD:s dom meddelades d 16 dec 1993 (nr DT 752). Rättspraxis i litteraturen Fråga om jämkning av skadestånd på grund av uppsåtligt brott, 2 kap 2 skadeståndslagen.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2009 Ö 2024-08 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Sicoat Aktiebolag, 556553-1570 Halalid 10 254 40 Helsingborg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 T 4101-06 KLAGANDE Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, 516401-7799 106 26 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist CH MOTPART Svenska

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 december 2012 Ö 4613-11 KLAGANDE MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat C-GE MOTPART LR Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (9) Mål nr 13-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 29 september 2014 PARTER Klagande Alcotrack Sverige AB, 556890-5912 c/o Sääf, Uddevallavägen 3, 452 31 Strömstad Ombud: Nils-Erik Folemark

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

DOM 2014-10-06 Stockholm

DOM 2014-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2014-10-06 Stockholm Mål nr F 5344-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-08 i mål nr F 5061-13, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2013 T 2938-12 KLAGANDE Dickson & Co. AB, 556612-9234 Fiskmyrevägen 12 134 63 Ingarö Ombud: Advokat TD och jur.kand. ER MOTPARTER

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 836-12 PARTER Kärande vid tingsrätten Länsförsäkringar Skaraborg Ömsesidigt, 566000-6866 Box 600 541 29 Skövde Ombud:

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Jönköping Mål nr Sid 1 (5) PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Yrkesregistret Box 1272 501 12 Borås Ombud: Monika Vulin c/o Law & Solution Sweden

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 april 2014 T 487-13 KLAGANDE ZP Ombud: Advokat MA MOTPART AS Ombud: Advokat AL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2012-12-20

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 februari 2006 T 1447-02 KLAGANDE Förvaltning AB Spinetten Ombud: Advokat AM MOTPART MJ Ombud: Advokat OK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 januari 2012 T 2806-09 KLAGANDE Firefly AB, 556108-6892 Box 92201 120 09 Stockholm Ombud: Advokat R-ML MOTPART Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 juni 2015 Ö 4842-14 KLAGANDE HK med uppgiven firma ATB Tjänst Ombud: Advokat E-LK MOTPART Finants Collect OÜ Pallasti 28 Ok 1224 10001

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 juni 2004 T 4018-01 KLAGANDE Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862, Box 1002, 901 20 UMEÅ Ombud: advokaten PH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

DOM 2014-10-06 Stockholm

DOM 2014-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2014-10-06 Stockholm Mål nr F 5348-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-08 i mål nr F 5058-13, se bilaga

Läs mer

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer