rapport från lärarnas riksförbund Skolan som politisk bro En väljarundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rapport från lärarnas riksförbund Skolan som politisk bro En väljarundersökning"

Transkript

1 rapport från lärarnas riksförbund Skolan som politisk bro En väljarundersökning

2

3 Skolan som politisk bro En väljarundersökning

4

5 Innehåll Sammanfattning 6 Förslag 8 Inledning 9 Skolan en viktig fråga inför valet Skolans kunskapsuppdrag och likvärdighet 13 Förutsättningarna för en likvärdig skola 16 Ansvaret för finansiering, lärare och rektorer 18 De skolor som idag är kommunala 20

6 Sammanfattning Lärarnas Riksförbund har tillsammans med Novus Opinion ställt ett antal frågor om ansvarsfördelningen på skolans område till väljare. Resultaten är nedbrytbara på partipolitisk nivå. Undersökningen visar att det råder stor enighet i väljarkåren i frågor om vad man anser om både likvärdigheten och kunskapsuppdraget i den svenska skolan, och framförallt, hur man skulle kunna förbättra tillståndet. Undersökningen berör en avgränsad men viktig del av möjliga åtgärder, nämligen den som handlar om ansvar och struktur för skolan. Till att börja med uppfattar väljarna skolan som en avgörande fråga för val av parti vid ett riksdagsval. 51 procent hävdar att skolan är avgörande för vilket parti som får rösten vid ett riksdagsval. En viktig förklaring till detta är förmodligen att väljarna uppfattar att skolan befinner sig i en svår situation, trots genomförda reformer. 70 procent anser inte att skolan lever upp till kunskapsuppdraget och hela 80 procent upplever inte skolan som likvärdig. Väljarna är eniga om vad som skulle kunna göras på övergripande nivå. Nästan sex av tio väljare anser att staten är den aktör som kan skapa bäst förutsättningar för att skolorna ska bli likvärdiga. 63 procent av väljarna anser att staten ska ta ansvar för skolans finansiering och för lärarna och rektorerna, något diagrammet nedan illustrerar på partipolitisk nivå. Diagram 1 Andel väljare som anser att staten ska ha huvudansvaret för skolan, det vill säga ansvar för finansiering, lärare och rektorer. Se vidare i diagram 6a och 6b för utförligare information. %

7 Likaså anser sex av tio väljare att förutsättningarna för att förbättra kunskapsresultaten skulle förbättras om staten tog över ansvaret för de skolor som i dag är kommunala. Det finns inga stora skillnader i väljarkåren mellan de partier som tydligt tagit ställning för ett statligt huvudmannaskap för skolan, och de partier som inte gjort detta, alternativt direkt tagit avstånd från ett statligt huvudmannaskap. 71 procent av Folkpartiets väljare vill se ett statligt huvudansvar för finansiering, lärare och rektorer, liksom 67 procent av Socialdemokraternas väljare och 60 procent av Miljöpartiets väljare, en trygg majoritet för samtliga partier. Folkpartiet vill förstatliga skolan, Socialdemokraterna tycks vackla i frågan och Miljöpartiet har uttryckligen sagt sig vara emot ett statligt huvudmannaskap. Partier som är uttalat decentralistiska, som Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, går i otakt med sina väljare, enligt resultaten i denna undersökning. Stödet för den kommunala skolan är svagt bland dessa väljare, precis som för väljarkåren i sin helhet. Diskrepansen finns följaktligen inte i väljarkåren mellan de politiska partierna, utan mellan väljarna och partiföreträdarna. Väljarna har tydligt visat vilken väg som är framkomlig om kunskapsresultaten och likvärdigheten ska förbättras. Dagens ordning har bevisligen inte fungerat. Det är därför hög tid att den politiska nivån anstränger sig för att finna samma samförstånd i dessa avgörande frågor som väljarna lyckats samla. Att staten bör ha ett huvudansvar för skolans finansiering och för lärarna och rektorerna, samt att de kommunala skolorna bör tas över av staten är endast kontroversiellt bland vissa politiker, då det kräver handlingskraft. 7

8 Förslag Sverige behöver en nationell kunskapsskola. Det innebär att staten måste ta över ansvaret för de skolor som i dag är kommunala, samt ansvara för finansieringen för samtliga skolor. En kunskapsskola betyder att undervisningen står i centrum den ska vara likvärdig och av hög kvalitet. Endast staten har incitament att garantera detta för alla elever i landet. Inför det samråd om skolan som Socialdemokraterna bjudit in till måste frågan om ansvaret för skolan diskuteras på allvar. Det handlar om att möjliggöra ett nytt modernt nationellt huvudmannaskap för skolan, inte enligt den modell som existerade fram till I väntan på att politikerna nationellt kan enas om ett modernt huvudmannaskap för skolan, bör ytterligare en utredning tillsättas med uppdrag att se över konsekvenserna av reformerna på 1990-talet. Detta uppdrag ska specifikt handla om de samhällsekonomiska konsekvenserna av den skola som skapades i och med decentralisering, valfrihet och avreglering. 8

9 Inledning Det har gått 25 år sedan beslutet om att kommunalisera den svenska skolan fattades. Kort därefter introducerades valfrihetsreformen och friskolereformen. Att reformerna från 1990-talet haft negativ inverkan på kunskapsresultaten och likvärdigheten råder det numera näst intill samstämmighet om. För närvarande arbetar professor Leif Lewin på regeringens uppdrag med en utredning om kommunaliseringens konsekvenser. Utvärderingsmyndigheten IFAU har samtidigt i uppdrag att ta ett samlat grepp om de reformer som genomfördes för 20 år sedan. Utredningarna är viktiga, men resultaten går redan nu att avläsa i internationella undersökningar, Skolverkets stora utvärderingsrapporter och Skolinspektionens granskningar. Undersökningar inför de senaste riksdagsvalen har tydligt visat att skolan är en av de mest avgörande frågorna för hur väljare röstar. Enligt vallokalsundersökningen 2010 var skolan den absolut viktigaste frågan för väljarna. Jobben kom på andra plats. Lärarnas Riksförbund har under de senaste åren genomfört ett antal opinionsundersökningar bland väljare, lärare, föräldrar, etcetera. Dessa har visat på ett starkt missnöje med hur skolsystemet fungerar. Vidare har de visat att det finns ett tydligt stöd för ett ökat statligt ansvarstagande för skolan. En Sifo-undersökning för SVT från början av maj 2013 visade att en stor andel av väljarna, 46 procent, vill förstatliga skolan. Med anledning av frågans aktualitet har Lärarnas Riksförbund gett Novus Opinion i uppdrag att tillsammans med förbundet formulera ett antal frågor som rör ansvaret för skolan, samt skolans betydelse för väljarna vid ett riksdagsval väljare har svarat på sex frågor via Novus Sverigepanel. Svaren är nedbrytbara på partipolitisk nivå. Väljarna har fått uppge vilket politiskt 9

10 parti man röstade på i riksdagsvalet Intervjuerna genomfördes via Sverigepanelen under perioden 18 april 7 maj Ett riksrepresentativt urval om väljare (ålder år) har dragits från panelens medlemmar. 10

11 Skolan en viktig fråga inför valet Helt avgörande Inte alls avgörande Ingen åsikt Diagram 2a I vilken utsträckning är skolfrågan avgörande för dig i valet av politiskt parti? Utgå från att det vore riksdagsval idag. Svar anges i procent efter avrundning. Diagrammet ovan visar att skolfrågan spelar stor roll vid valet av politiskt parti vid riksdagsval. Som synes anser 51 procent av de tillfrågade väljarna att skolan kan vara avgörande för vilket parti som får rösten vid ett riksdagsval. Med andra ord väger skolan tungt i det nationella valet, trots att ansvaret för skolan formellt ligger på de kommunala och privata huvudmännen. Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Moderaterna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Diagram 2b Svar nedbrutet på partisympatinivå. Endast de som svarat siffrorna 3 och 4 i föregående diagram, alltså att skolfrågan är avgörande för val av parti vid riksdagsval, redovisas. Svar anges i procent efter avrundning % De väljare som röstade på något av de rödgröna oppositionspartierna (S, V och Mp) i föregående val säger i något större utsträckning att skolan är en avgörande fråga för val av parti om det vore riksdagsval 11

12 i dag, 56 procent, jämfört med de som röstade på den sittande regeringsalliansen (M, Fp, C och Kd), 53 procent. Sverigedemokraternas väljare anser också i stor utsträckning att skolan är en avgörande fråga, 43 procent säger att den kan avgöra val av parti om det vore val i dag. I den mån det alls är relevant att tala om blockpolitik ser vi att de rödgröna väljarna i något större utsträckning lyfter skolfrågan som avgörande vid ett riksdagsval. En majoritet av väljarna i samtliga dessa partier sätter skolan som en utslagsgivande fråga. Folkpartiet sticker däremot ut som enskilt parti, där 68 procent av partiets väljare vid valet 2010 i dag säger att skolan är avgörande. 12

13 Skolans kunskapsuppdrag och likvärdighet Instämmer helt och hållet Instämmer inte alls Ingen åsikt En mycket stor andel av väljarna anser inte att den svenska skolan i tillräcklig utsträckning lever upp till kunskapsuppdraget. 70 procent av väljarna har angivit siffran 1 eller 2 på den fyragradiga skalan, alltså att man inte instämmer i att skolan lever upp till sitt kunskapsuppdrag. Endast 24 procent av väljarna instämmer i att grund- och gymnasieskolan lever upp till kunskapsuppdraget. Diagram 3a I vilken utsträckning instämmer du i att skolan lyckas med sitt kunskapsuppdrag, det vill säga att i tillräcklig utsträckning förmedla kunskaper och färdigheter till eleverna i grundoch gymnasieskolan? Svar anges i procent efter avrundning. Skolans kunskapsresultat har debatterats flitigt i media under flera års tid, särskilt i anslutning till resultaten av internationella kunskapsjämförelser, men även när nationella mätningar och rapporter presenteras av Skolverket och Skolinspektionen. Bilden som framträtt måste beskrivas som ihållande negativ. Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Moderaterna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet % Diagram 3b Svar nedbrutet på partisympatinivå. Endast de som svarat siffrorna 1 och 2 i föregående diagram, alltså att skolan inte lever upp till kunskapsuppdraget, redovisas. Svar anges i procent efter avrundning. 13

14 I genomsnitt är de väljare som röstade på regeringspartierna vid förra valet överens med de som röstade på de rödgröna partierna 70 procent anser inte att skolan lever upp till sitt kunskapsuppdrag. De Sverigedemokratiska sympatisörerna avviker i så motto att hela 80 procent anser att skolan inte lever upp till kunskapsuppdraget. Centerpartiets väljare avviker ungefär lika mycket från snittet som Sverigedemokraternas, fast nedåt, då 58 procent av dessa väljare inte anser att skolan lyckas förmedla de kunskaper och färdigheter som krävs för att eleverna ska stå rustade i framtiden. Diagram 4a I vilken utsträckning instämmer du i att skolan är likvärdig, det vill säga att utbildningen håller jämn och hög kvalitet för alla elever oavsett var man bor, vilken bakgrund man har eller i vilken skola man går? Svar anges i procent efter avrundning Instämmer helt och hållet Instämmer inte alls Ingen åsikt Precis som för kunskapsuppdraget i diagram 2a anser en stor majoritet att skolan inte är likvärdig. 80 procent av väljarna har svarat siffran 1 eller 2 på den fyragradiga skalan, vilket innebär att man inte anser att skolan är likvärdig. Hela 51 procent har angivit siffran 1, det vill säga att man inte alls instämmer i att skolan håller likvärdig kvalitet. Ett likvärdigt skolsystem var Sveriges signum fram till de omvälvande reformerna på 1990-talet. Undersökningar visar att likvärdigheten minskar och segregationen ökar, något som precis som kunskapsresultaten också debatterats flitigt i media. 14

15 Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Moderaterna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Diagram 4b Svar nedbrutet på partisympatinivå. Endast de som svarat siffrorna 1 och 2 i föregående diagram, alltså att skolan inte håller likvärdig kvalitet, redovisas. Svar anges i procent efter avrundning % Det finns vissa skillnader mellan regering och opposition i fråga om uppfattning om skolans likvärdighet. Skillnaderna är däremot inte så stora då en tydlig majoritet bland samtliga väljare underkänner skolans likvärdighet i denna undersökning. Alliansens väljare har ett snitt om 77 procent i diagrammet ovan, det vill säga att 77 procent av alliansväljarna inte anser att skolan håller en likvärdig kvalitet. Motsvarande siffra för de rödgröna är 86 procent och för Sverigedemokraterna 81 procent. Det är först när man tittar på de två ytterligheterna ovan, Vänsterpartiet och Centerpartiet, som några egentliga skillnader kan diskuteras. Fortfarande är det dock en stor majoritet av Centerpartiets väljare, som är de som placerar sig längst till vänster i procentskalan (67 procent), som underkänner likvärdigheten i den svenska skolan. Motsvarande siffra för Vänsterpartiets väljare är 89 procent. 15

16 Förutsättningarna för en likvärdig skola Diagram 5a Vilken av följande aktörer anser du kan skapa bästa förutsättningarna för att skolorna ska bli likvärdiga (det vill säga att utbildningen håller jämn och hög kvalitet för alla elever oavsett var man bor, vilken bakgrund man har eller i vilken skola man går)? Svar anges i procent efter avrundning. % Privata aktörer/fristående Frågan om vilken aktör som har bäst förutsättningar för att stärka skolan likvärdighet har aktualiserats de senaste åren, inte minst med tanke på att tre riksdagspartier kräver ett statligt huvudmannaskap för skolan; Folkpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Nästan sex av tio väljare, 58 procent, anser att staten är den aktör som kan skapa bäst förutsättningar för att skolorna ska bli likvärdiga, det vill säga hålla jämn kvalitet oavsett var i landet man bor, vilken bakgrund man har eller i vilken skola man går. Endast 16 procent anser att kommunerna är rätt aktör för att skapa förutsättningar för ökad likvärdighet. 12 procent anser inte att det är någon skillnad mellan stat, kommuner och privata aktörer, enligt svarsalternativets ordalydelse. 16

17 % Staten Kommunerna Privata/Friskolor Landsting/regioner Ingen skillnad Ingen åsikt Vilken aktör man anser är bäst skickad till att skapa förutsättningar för ökad likvärdighet varierar något beroende på vilket parti man röstade på i föregående riksdagsval. För samtliga partier, förutom Kristdemokraterna (45 procent), finns en stabil väljarmajoritet för att staten är den aktör som bäst kan skapa likvärdiga förutsättningar för landets skolor. För Vänsterpartiet är siffran 80 procent. Det är tydligt att samtliga riksdagspartier utom Kristdemokraterna har en klar majoritet av väljarna som pådrivare för ett ökat statligt ansvarstagande i syfte att förbättra likvärdigheten bland de svenska skolorna. Trycket är särskilt starkt bland de rödgröna väljarna. Diagram 5b Svar från föregående diagram nedbrutet på partisympatinivå. Svar anges i procent efter avrundning. För noggrannare redovisning av siffror, se bilaga skolan som politisk bro, bilaga 1, på 17

18 Ansvaret för finansiering, lärare och rektorer Diagram 6a Vilken aktör anser du ska ha huvudansvaret för skolan? Med huvudansvar avses bl.a. utvärderingsansvar och ansvar för skolans finansiering samt för lärare och rektorer. Svar anges i procent efter avrundning. % Det är tydligt att väljarna anser att staten ska ha huvudansvaret för skolan. Frågan har dessutom specificerats så att de svarande mer precist ska förstå vad ett huvudansvar innebär. Det handlar bland annat om skolans finansiering och ansvaret för skolans professioner, alltså lärare och rektorer. 63 procent av väljarna anser att staten ska ha detta ansvar. 15 procent av väljarna anser att kommunerna ska ha huvudansvaret för skolan, alltså i enlighet med dagens system där finansieringen ligger på kommunal nivå och ansvaret för lärarna och rektorerna ligger på kommunerna i de fall lärarna är offentliganställda, annars på friskolorna. Intresset för någon form av delat ansvar enligt frågeformuleringen är svagt, endast 13 procent av väljarna tror på en sådan modell. Oavsett om man vill hänföra dagens system som ett i huvudsak kommunalt ansvar eller ett delat ansvar, är stödet för detta svagt. 18

19 % Staten Kommunerna Privata/Friskolor Landsting/regioner Delat ansvar Ingen åsikt Samtliga riksdagspartier har en tydlig väljarmajoritet som är för ett statligt huvudansvar för skolan, vilket inbegriper finansiering och ansvar för lärare och rektorer. Det är tydligt att väljarna ser fler fördelar med ett statligt huvudansvar, inte bara som ett sätt att stärka skolornas likvärdighet. Detta är viktigt att påpeka. Exempelvis anser 59 procent av Kristdemokraterna att staten är den aktör som ska ha huvudansvaret för skolan, medan endast 45 procent av samma väljare svarade att staten var bäst lämpad för att skapa likvärdiga förutsättningar för skolorna. Det finns inga stora skillnader mellan de partier som tydligt tagit ställning för ett statligt huvudmannaskap för skolan, och de partier som inte gjort detta, alternativt direkt tagit avstånd från ett statligt huvudmannaskap. 71 procent av Folkpartiets väljare vill se ett statligt huvudansvar för finansiering, lärare och rektorer, liksom 67 procent av Socialdemokraternas väljare och 60 procent av Miljöpartiets väljare, en trygg majoritet för samtliga partier. Folkpartiet vill förstatliga skolan, Socialdemokraterna tycks vackla i frågan och Miljöpartiet har uttryckligen sagt sig vara emot ett statligt huvudmannaskap. Diagram 6b Svar från föregående diagram nedbrutet på partisympatinivå. Svar anges i procent efter avrundning. För noggrannare redovisning av siffror, se bilaga skolan som politisk bro, bilaga 1, på 19

20 De skolor som i dag är kommunala Diagram 7a Tror du att förutsättningarna för förbättrade kunskapsresultat i skolan, det vill säga att eleverna tillgodogör sig mer kunskap och presterar bättre, skulle förändras om staten tog över ansvaret för de skolor som i dag är kommunala? Svar anges i procent efter avrundning. % Ja, de skulle förbättras 21 Ingen skillnad 7 Nej, de skulle försämras 13 Ingen åsikt Den sista frågan som ställdes i denna undersökning handlar om hur man ser på de skolor som i dag är kommunala. Skolans kärnverksamhet handlar om undervisning och kunskapsuppdraget. Av den anledningen måste eventuella beslut om en reformering av skolan ta sin utgångspunkt i just möjligheten till att förbättra förutsättningarna för kunskapsuppdraget. Även i denna fråga visar väljarna att de tror att en förändring är möjlig, att bättre alternativ finns till dagens skolsystem. Sex av tio väljare, 59 procent, tror att förutsättningarna för att förbättra kunskapsresultaten skulle förbättras om staten tog över ansvaret för de skolor som i dag är kommunala. Endast sju procent tror att detta skulle leda till en försämring. Detta är en viktig fråga då principer står emot varandra det kommunala självstyret, en likvärdig skola, lokal demokrati, kontroll över skattemedlens användning och genomförandet av politiskt fattade beslut. 20

21 % Förbättras Ingen skillnad Försämras Ingen åsikt Skillnaden mellan regeringspartierna och de rödgröna oppositionspartierna är inte stor i denna fråga heller. I genomsnitt 59 procent av alliansväljarna har svarat att de tror att förutsättningarna för förbättrade kunskapsresultat skulle förbättras om staten tog över de kommunala skolorna. Motsvarande siffra för de rödgröna väljarna är 63 procent och för Sverigedemokraterna 62 procent. Det längsta avståndet finns mellan Centerpartiet å ena sidan och Vänsterpartiet och Folkpartiet å den andra. Detta bevisar återigen att detta inte är en blockpolitisk fråga och att de avstånd som finns mellan politiska partier inte är enorma. Hela 35 procent av Centerpartiets väljare har nämligen svarat att de inte tror att ett statligt övertagande av kommunala skolor skulle göra någon skillnad. Det uttryckta motståndet, alltså de som tror att ett statligt övertagande av kommunala skolor skulle försämra förutsättningarna för förbättrade kunskapsresultat, är mycket litet bland samtliga riksdagspartiers väljare. Diagram 7b Svar från föregående diagram nedbrutet på partisympatinivå. Svar anges i procent efter avrundning. För noggrannare redovisning av siffror, se bilaga. 21

22

23

24 Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco. Sveavägen 50 Box 3529 SE Stockholm Telefon

MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll

MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll Väljarundersökning om skolan 2017 MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll Väljarundersökning om skolan

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan

Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Underkänt! Västeråsarnas åsikter om skolan

Underkänt! Västeråsarnas åsikter om skolan Underkänt! arnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan

Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan

Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan

Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Underkänt! Luleåbornas åsikter om skolan

Underkänt! Luleåbornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni TV4/NOVUS OPINION VÄLJARBAROMETER - en av de stora väljarbarometrarna i Sverige NOVEMBER Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni I TV4/Novus Opinion

Läs mer

Åsikter om skolan en väljarundersökning

Åsikter om skolan en väljarundersökning Åsikter om skolan en väljarundersökning En rapportserie om skolans likvärdighet från Lärarnas Riksförbund Åsikter om skolan en väljarundersökning En rapportserie om skolans likvärdighet Rapport från Lärarnas

Läs mer

Nationell kunskapsskola

Nationell kunskapsskola Tio argument för en Nationell kunskapsskola 2 Internationella undersökningar, nationella kunskapsutvärderingar och den allmänna opinionen säger samma sak den svenska skolan ger inte elever likvärdiga möjligheter

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

LÅT STATEN TA ANSVAR SÅ BYGGER VI EN NATIONELL KUNSKAPSSKOLA

LÅT STATEN TA ANSVAR SÅ BYGGER VI EN NATIONELL KUNSKAPSSKOLA LÅT STATEN TA ANSVAR SÅ BYGGER VI EN NATIONELL KUNSKAPSSKOLA I PRAKTIKEN VÅR MODELL FÖR EN BÄTTRE SKOLA Lärarnas Riksförbund anser att skolan är en nationell angelägenhet. De senaste decenniernas utveckling

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Feministiskt initiativ tappar stöd DN/Ipsos väljarbarometer för oktober

Läs mer

Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen

Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen Novus har för den här mätningen intervjuat 4003 personer per telefon under tiden 28 september 25 oktober 2015. Andelen osäkra väljare

Läs mer

Ge alla elever samma chans!

Ge alla elever samma chans! Ge alla elever samma chans! Skolan och valet 21 en väljarundersökning En rapportserie om skolans likvärdighet från Lärarnas Riksförbund Skolan och valet 21 en väljarundersökning 2 Förord I valet 26 visade

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/ DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/11 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Dött lopp mellan Alliansen och de rödgröna DN/Ipsos

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

Stort stöd för rätten att välja skola

Stort stöd för rätten att välja skola Stort stöd för rätten att välja skola Anser du att det är rätt eller fel att man kan välja vilken grund- eller gymnasieskola barnen ska gå i? Samtliga 8 Man 8 Kvinna 8- år - år 8 - år 8 - år 8 - tkr/år

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 19 september David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER SEPTEMBER 2017 Litet övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer i september

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari Kontakt:

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari Kontakt: DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari 2015 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer februari: stabilt rödgrönt övertag

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 20 juni David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JUNI 2017 Knappt övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2015 Stockholm, 29 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2015 Stockholm, 29 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 29 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer april: Socialdemokraterna tappar i

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/ DN/Ipsos väljarbarometer december Stockholm, 16/12 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Val idag skulle ge ungefär samma riksdag DN/Ipsos väljarbarometer

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 Dagens Nyheter: Peter Wolodarski, Caspar Opitz Ipsos: David Ahlin Datum: 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon:

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 15 25 augusti Dagens Nyheter: Peter Wolodarski, Caspar Opitz Ipsos: David Ahlin Datum: -08-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon:

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -09-02 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Väljaropinionen

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2015 Stockholm, 26 maj Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2015 Stockholm, 26 maj Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer maj 2015 Stockholm, 26 maj 2015 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer maj: S och M jämnstora i opinionen

Läs mer

Almedalen 2014. Om ingen vinner valet Kompromisser i politiken 2014-07-01

Almedalen 2014. Om ingen vinner valet Kompromisser i politiken 2014-07-01 Almedalen 2014 Om ingen vinner valet Kompromisser i politiken 2014-07-01 2 Opinionsläget Opinionen idag Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag? % 50 Valresultat 2010 40 30 30,1 30,6 30,7 20

Läs mer

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den december Ipsos: david.ahlin@ipsos.com 4 Ipsos. All rights reserved Ökat stöd för svenskt Nato-medlemskap Stödet för att Sverige bör gå med

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 22 augusti David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER AUGUSTI 2017 Övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaruppehållet

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -08-19 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER oktober DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 24 oktober David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER OKTOBER 2017 Moderaterna vinner tillbaka väljare DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI DECEMBER POLITISK BAROMETER David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DECEMBER DN/Ipsos december tre partier kring spärren DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 6

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro Juni Statsman och förtroende För första gången är det fler som vill ta en öl, eller motsvarande, med Stefan Löfven än Fredrik Reinfeldt. Det är förstås ingen viktig

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Vem vill rösta på ett företagarparti?

Vem vill rösta på ett företagarparti? Juni 2010 Vem vill rösta på ett företagarparti? Innehåll Sammanfattning... 3 Den svenska allmänhetens beredskap att rösta på ett företagarparti... 4 LO-medlemmar positiva till ett företagarparti... 5 Företagarna

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Prioritera rätt!

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Prioritera rätt! RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Prioritera rätt! Så tycker grundskollärarna i en rad aktuella skolpolitiska frågor våren 2015 Prioritera rätt! Så tycker grundskollärarna i en rad aktuella skolpolitiska

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 2017 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos mars: Moderaternas tapp fortsätter DN/Ipsos

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos april: Ökat stöd för Socialdemokraterna, lägre

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Vem kan man lita på? SD ökar i alla opinionsinstituts mätningar, men hamnar på olika nivåer. Vilket inte alls är konstigt, det beror på vilken metod som används.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem 2014-05-23 Karin Nelsson Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem Mätning om politiskt missnöje Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets missnöje med olika samhällsproblem.

Läs mer

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 1 Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 22,8 24,4 23,8 19,1 16,9 15,9 11,7 12,9 12 12,9 18,2 17,5 17 14,3 16,2 9,4 11,1 10,6 5,9 14,2 12,2

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER MAJ DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 23 maj David Ahlin, Ipsos 1 Centerpartiet närmar sig Moderaterna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 22 maj skattar stödet för Moderaterna

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Sverige är på väg åt fel håll För första gången menar fler att Sverige är på väg åt fel håll än de som menar att landet är på rätt väg. Detta samtidigt

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer februari 17 Stockholm, 21 februari 17 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 14 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos februari: Väljartapp för Moderaterna,

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 20 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 19

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Stockholm: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Stockholm: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Stockholm: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Stockholm: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Östersund: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Östersund: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Östersund: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Östersund: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Sid 1 Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Anställning i Medlem i Utbildning Bostadsort ----- ----------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------- -----------------

Läs mer

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg Medborgarpanelen Valpanelens åsikter över tid Titel: Valpanelens åsikter över tid University of Gothenburg Sweden Box 100, S-405 30 Gothenburg Redovisning av resultat Under tidsperioden mars 13 till oktober

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Du får ingen andra chans. kommunerna klarar inte skolans kompensatoriska uppdrag

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Du får ingen andra chans. kommunerna klarar inte skolans kompensatoriska uppdrag EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Du får ingen andra chans kommunerna klarar inte skolans kompensatoriska uppdrag Du får ingen andra chans kommunerna klarar inte skolans kompensatoriska uppdrag Innehåll

Läs mer

Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken

Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken Augusti 04 Ipsos: Johanna Laurin Gulled, Henrik Karlsson 04 Ipsos. All rights reserved Syfte och metod Undersökningens syfte: Att undersöka vilket parti väljarna tycker

Läs mer

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting Appendix 1 Valresultatet i kommuner och landsting Valresultatet i kommunerna Moderaterna Moderaterna går kraftigt bakåt i kommunsverige. Partiet ökar sina mandat i 18 kommuner men tappar mandat i 230.

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Uppsala: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Uppsala: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Uppsala: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Uppsala: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Dagens parti: Kristdemokraterna 6 juli 2017

Dagens parti: Kristdemokraterna 6 juli 2017 1 Dagens parti: Kristdemokraterna 6 juli 217 2 Tidigare val Valresultat genom historien 3 Valresultat sedan 1964 7 6 5 4 3 2 11,7 9,1 7,1 1 6,6 1,8 1,5 1,8 1,8 1,4 1,4 1,9 2,9 4,1 5,6 4,6 1964 1968 197

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

DN/Ipsos extramätning Vilket regeringsalternativ är bäst för Sverige? Stockholm den 4 december 2014

DN/Ipsos extramätning Vilket regeringsalternativ är bäst för Sverige? Stockholm den 4 december 2014 DN/Ipsos extramätning Vilket regeringsalternativ är bäst för Sverige? Stockholm den 4 december 14 Ipsos: david.ahlin@ipsos.com 14 Ipsos. All rights reserved Väljarna efterfrågar ett blocköverskridande

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Falun: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Falun: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Falun: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Falun: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

Sverigedemokraterna var stora hos unga i valet, men sedan dess finns det tydliga tendenser om att unga blir allt mer negativa till dem.

Sverigedemokraterna var stora hos unga i valet, men sedan dess finns det tydliga tendenser om att unga blir allt mer negativa till dem. Pressmeddelande 11-7-4 Sverigedemokraternas balansgång - höger eller vänster? 61 procent av Sverigedemokraternas sympatisörer uppfattar partiet i slutet av juni som klart borgerligt. Enligt SKOPS eftervalsundersökning

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Politisk reklam i TV

Politisk reklam i TV Novus Opinion Politisk reklam i TV 1 juli 2009 David Ahlin Allmänheten om TV-reklam från politiska partier Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4. Intervjuerna har genomförts

Läs mer

Syftet med undersökningen var att lite bättre förstår de underliggande drivkrafter som medför ett kraftigt förändrat politiskt landskap.

Syftet med undersökningen var att lite bättre förstår de underliggande drivkrafter som medför ett kraftigt förändrat politiskt landskap. -09-01 Rapport: SD -08 Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. Undersökningen genomfördes som en webundersökning i Novus sverigepanel med 1011 intervjuer på ett riksrepresentativt urval

Läs mer

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014 om vårdval SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november 2014 intervjuades cirka 1.000 personer. På uppdrag av SPF ställdes

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna: Kommunerna klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna: Kommunerna klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna: Kommunerna klarar inte sitt uppdrag En undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna: Kommunerna klarar inte sitt uppdrag En undersökning inför Skolans Dag 2014

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Trots att politiska representanter angett att det finns ett stabilt stöd för projektet med ett Nobel Center på Blasieholmen är inte

Läs mer