3 NEDRE STADEN REPOTRAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 NEDRE STADEN REPOTRAGE"

Transkript

1 3 NEDRE STADEN 10 A REPOTRAGE Levi hade skaffat sig många vänner trots att han kom inflyttad till Jerusalem utan sin familj. Han var en ganska typisk diasporajude som fick sin grundskoleutbildning på grekiska men i en judisk skola. Den judiska kolonin i Korint därifrån han kom, drev ett antal primärskolor. Men för sin högre utbildnings skull hade han kommit till Jerusalem som 13-åring. Nu hade han redan spenderat några år i förväntningarnas och lärdomens stad. En stor del av sin tid tillbringade Levi i synagogan. Där hade han sina vänner och studiekamrater. Studierna var hans stora intresse. Synagogan var både möteslokalen på sabbaten när församlingen möttes till gudstjänst, och Bibelskola (Bet Midrash) under veckodagarna. Levi kände ganska väl till Jerusalem. Mest höll han till i de trånga gränderna i sluttningen ner mot Davids stad. Rikemanskvarteren i Övre staden hade han inte så ofta orsak att besöka. I grundskolan hade Levi lärt större delen av Bibeln utantill genom högläsning och memorering. I Bibelskolan fick han lära sig att forska, förstå och kunna göra tillämpningar av Guds Ord. Målet var att själv bli en mästare och kunna vägleda andra i Skriften. Levis ambition var att driva sin egen Bet Midrash. Men nu var han talmid - lärjunge. Hans läromästare var Gamaliel. Han satt varje dag på jordgolvet framför hans fötter och insöp undervisningen. Till undervisningen hörde också att se hur mästaren levde i olika livssammanhang och ta efter. Levi hade hört de mest dråpliga historier om hur lärjungar smugit sig in hemma hos mästaren för att se efter hur han betedde sig i de mest privata angelägenheter... Detta var egentligen en tillämpning av Gamaliels egen undervisning. Han lärde: Skaffa dig en lärare och skaffa undan alla tvivel.... Pirkei Avoth Kap 1 Mishna 16 Levi förde anteckningar vid undervisningen. Men mest litade han på sitt minne. När han promenerade något ärende i staden passade han på att repetera och gick därför ofta och mumlade för sig själv. Diskussioner i klassen var vanliga. Samtalen kunde vara långa om vad motiven var, och orsaken till de olika buden (mitzwot). Men ingen ifrågasatte att man skulle utföra det som var föreskrivet. Vissa skillnader kunde det vara mellan olika fariseiska skolor. Gamaliels far Hillel exempelvis hävdade att en man kunde skilja sig från sin hustru efter allvarliga klagomål. Mot detta hävdade Hillels motståndare Shammai, att vidbränd mat var tillräcklig skilsmässoorsak! Andra Bibelskolor som inte stod i den fariseiska traditionen kunde tolka Toran annor-

2 11 lunda. Esseerna på Sionsberget kunde vara rigorösare i sina tillämpningar än fariseerna, medan saddukeerna var mycket mer toleranta. Levi ansåg nog att folk i allmänhet var ganska slappa, men hade ingen dålig relation till omgivningen. De levde inte upp till sin kallelse och ställning som Israel - Guds utvalda folk, var hans grundinställning. Levi tog därför som sin uppgift att försöka förmå judar att omvända sig. Levi hade hört Josua från Nasarets undervisning om omvändelse, att människan som individ måste komma ini en gudsrelation. Men Levi ansåg att han gick för långt. Att omvända sig (teshuva) var för Levi att ta konsekvensen av att vara jude och ta på sig himmelrikets ok, dvs. att börja praktisera buden. Gudsrelationen hade var och en eftersom man var jude, menade Levi. Levis inställning var också att traditionerna från fäderna var den rätta tolkningen av Skriften. De gav den rätta vägledningen för hur man ska handla (halakhan). Därför försökte han förmå andra att också bli praktiserande judar. Det fanns gott om områden att knyta an till i förkunnelsen. Livet i Jerusalem innebar för de allra flesta ett hårt liv. Man fick slita för brödfödan. Levi var van att se tiggare och utslagna. De höll gärna till i anslutning till affärsgatan i Tyropeondalen. Överallt i de slitna gränderna hade han bekanta som var fattiga. Han visste om de stora sociala klyftorna, den sociala rotlösheten som många upplevde, och trångboddheten och lyhördheten i hyreshusen. Levi var ett med detta. Spänningen mellen stad och landsbygd, som kom till uttryck på marknadsdagarna när bönderna levererade kött och grönsaker, var heller inget han uppskattade. Men trots allt var budskapets kärna för Levi att förmå omgivningen att bejaka Torans privilegium för Israel: att leva som ett heligt prästerskap. Eftersom Levis modersmål var grekiska var det naturligast att verka bland andra grekisktalande judar. Det fanns gott om diasporasynagogor med judar som återvänt från förskingringen. Namn som De frigivnas Synagoga förekom. Judar från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien är exempel på hellenistiska judar. (Apg 6:9) Levi inbjöds ofta att predika i sådana synagogor. Det älskade han. Han fick chansen dels att förmedla det han inhämtade från Bibelskolan, dels möjlighet att öva sig i talekonst. I synagogan som ofta var ett hem eller neutral samlingsplats, satt deltagarna med ansikten mot varandra. Kvinnor och män satt bredvid varandra. Barn lekte både i lokalen och på gatan utanför. Tio närvarande vuxna behövdes för att det skulle vara en församling. Större delen av tiden ägnades åt högläsning ur Bibeln. Både Toran - böckerna som Moses förmedlade från Gud - och Profeterna, de böcker som (andra) profeter förmedlat. Höjdpunkten i mötet var momentet då trosbekännelsen Shema från 5Moseb 6:4 lästes: Hör Israel, Herren vår Gud. Herren är en Bibeltexten skulle läsas på Guds språk - hebreiska. Men eftersom inte alla i församlingen förstod hebreiska behövde texten översättas. Det skötte meturgmanen - översättaren. Han parafraserade bibelordet portionsvis efter att någon i församlingen som kallats fram högläste texten. Det fanns en äldre och en nyare form av predikan. Levi höll sig oftare till den nyare formen: ämnespredikan. Det var ett anförande som sammanfattade och förklarade Bibelns lära och hur den skulle tillämpas i verkliga livet (halakhan). Den var mer eller mindre fristående från själva textläsningen. Sådana predikningar var mer andliga föredrag över vissa aktuella ämnen, än en förklaring vers för vers av den just upplästa texten. Den äldre formen av predikan var just en löpande översättning och förklaring av bibeltexten. För att vara förvissad om att vara aktuell i förkunnelsen och ta upp sådant som åhörarna verkligen funderade över, hände det att Levi inte började undervisa förrän någon ställt en fråga. Då kunde han få sitta tyst en stund - predikanten satt under predikan på Moses stol -, tills någon hade en fundering.

3 12 Ibland kunde församlingen lyssan till en dialogpredikan mellan olika predikanter. Ofta deltog lyssnarna aktivt genom att avbryta en av talarna med en fråga eller önskemål om förtydligande. Levi hade lyssnat till många förkunnare. Ofta kom de utifrån landet, speciellt från Galileen. Josua från Nasaret var en av dem. Att han inte stod i den fariseiska traditionen var ganska tydligt eftersom han inte erkände fädernas traditioner. Josua hade ibland en tolkning av Toran som de skriftlärde inte alltid kände igen. Men oftast sa han sådant som redan andra sagt - men med egna formuleringar. Det mest utmärkande med honom var att han inte hänvisade till andra skriftlärda före honom - han talade i sin egen auktoritet. Den kändes i atmosfären som omgav honom. Levi var mycket medveten och radikal i sin tro. Men den typen av radikalitet som präglade Josuas undervisning var han inte speciellt attraherad av. Han kunde t.o.m. tycka att den var farlig. Och kungen drog med sina män till Jerusalem mot jebuséerna, som bodde där i landet. De sade då till David: Hit in kommer du inte. Blinda och halta skall driva bort dig, de menar att David inte skall komma hit in. 7Men David intog likväl Sions borg, det är Davids stad. 8Och David sade på den dagen: Vem som än slår ihjäl en jebusé och tränger fram till vattenledningen, han slår ihjäl just dessa halta och blinda, som David hatar. Därför brukar man säga: Ingen blind och halt må komma in i huset. 9Sedan tog David sin boning på borgen och kallade den Davids stad. Där uppförde David byggnader runt omkring, från Millo och vidare inåt. 10Och David blev allt mäktigare och mäktigare, och Herren, härskarornas Gud, var med honom. 2Sam 5:6 På Jesu tid: Josefus delar in Jerusalem i nedre och övre staden. De kvarter som var belägna på västra sluttningen var bostadsområde för de mer välbeställda och rika. Nedre staden utmed Tyropeondalen däremot var de fattigas kvarter. Allt skulle bero på hur Josuas lärjungar (talmudim) kom att föra undervisningen vidare. Skulle Levi tycka sig finna en tendens åt liberalism. I synnerhet om han kände sig föranledd att misstänka att hellenistiska (grekisktalande) judar förleddes av en undervisning som innebar att man tummade på Toran. Om gränsen mellan judar och hedningar grumlades. Då var han inte främmande för att ta till grova våldshandlingar Apg 8:3. B HISTORIA & ARKEOLOGI Melkisedek som kung i (Jeru)Salem: Denne Melkisedek var kung i Salem och präst åt Gud den högste. Det var han som mötte och välsignade Abraham, när denne vände tillbaka efter sin seger över kungarna. Det var åt honom Abraham gav tionde av allt. Först och främst betyder hans namn rättfärdig konung, vidare är han kung i Salem, det vill säga fredskonung. Davids stad För 3000 år sedan intog David intog Jerusalem och skapade en ny huvudstad. Staden var strategiskt placerad på gränsen mellan Judas och Benjamins stammar. Ännu idag öser man vatten under Sukkot (Lövhydohögtiden) vid Siloamdammen. BEFOLKNINGEN Jerusalem var under det första århundradet efter Kristus en relativt stor stad med befolkning. Både vad gällde kulturellt och socialt liv var spännvidden stor. Liksom i andra antika städer fanns mycket rika invånare, hantverkare och de utstötta. Det fanns en betydande grekisktalande judisk befolkning i Jerusalem. Apostlagärningarna antyder att också den första församlingen hade en blandad sammansättning. Lukas berättar om de grekisktalande i församlingen till skillnad från de arameisktalande. (Apg 6:1) Av

4 13 allt att döma var församlingen en spegel av samhället i stort. Alla samhällsklasser var representerade. KULTURELLA GRUPPER BLAND JERUSALEMS JUDAR Jerusalems befolkning var tvåspråkig. De flesta invånarna talade och förstod arameiska. Somliga var tvåspråkiga medan ytterligare andra bara behärskade grekiska. Arameiska var modersmålet. Men många lärde sig grekiska. Somliga av affärsintresse. Andra av kulturella skäl, eller för att vara märkvärdiga. Speciellt bland de välbärgade var det fint att vara grekiskt bildad. Man uppskattar att den grekisktalande delen av Jerusalems befolkning utgjorde tio till tjugu procent. Om man utgår från en totalbefolkning på invånare skulle den grekisktalande delen i absoluta tal hamna runt Man utgår ifrån att de flesta av dessa grekisktalande judarna växte upp i diasporan och kom inflyttande till Jerusalem. Man har hittat gravkistor (ossarier) med inskriptioner som Africanus Furius, Justus Chassidiern, Nicanor från Alexandria, Maria från Capua, Rabbi Samuel från Frygien osv. Svalget mellan över och underklass var enormt. Man kan inte tala om någon medelklass under antiken. De lägre samhällsklasserna bestod av fattiga präster, leviter, småföretagare, hantverkare och outbildare arbetare. De tjänstgörande prästerna bodde i byar över hela Judeen och Galileen. En vecka av 24 tjänstgjorde de i templet. Men det fanns också några tusen präster som bodde i Jerusalem. Sakarias bodde i Ein Qarem (Lk 1) Präster kunde försörja sig som stenhuggare, olivoljeförsäljare eller jordbrukare. Kanske var somliga präster jurister (skriftlärde). Teoretiskt fick prästerna tionde, men vad det gav i pengar i praktiken vet man inget om. Som en undergrupp av underklassen hamnar leviterna. Leviterna kan ha indelats i kategorin sångare och vaktmästare. De försörjde sig som skriftlärde eller småföretagare. Exempel ges i texterna på en levit som var spiksmed. Josefus uppger att byggnadsarbetare blev arbetslösa när templet stod färdigt. Till den lägre samhällsklassen hörde dagarbetarna, säsongsarbetare i trädgårdar och odlingar av olika slag I Jerusalems omgivninghar; olivplockning, plöjning, skörd, tröskning. Budbärare, transportörer och bärare var vanliga sysslor för daglönare. Virke, vass, säd osv. behövde forslas. Många daglönare var vakter. De vaktade djur, åkrar, barn, sjuka och gatorna, liksom badhusvakter. om dagen. Men många hade sämre betalt. Hillel var vedhuggare med 1/2 dinar per dag i betalning. Att snara duvor kunde ge 1/4 denar per dag. Längst ner på den sociala stegen hittar man de utstötta. Där fanns slavar, tiggare, de med orena yrken, sjuka och de som hade tvivelaktig familjebakgrund. Sysslor som inte var accepterade av samhället anges i Talmud som prostituerade, latrinhämtare, åsneförare, gamblers/ sjömän, garvare, handelsresande, herdar och ockrare. I antikens städer levde de utstötta, sjuka och tiggarna i städernas utkanter. På motsvarande sätt bodde de mest välbärgade mest centralt. Övre staden var därför de besuttnas kvarter. De utstötta levde i utkanterna - om de hade någonstans att bo över huvud taget. MARKNADER & AFFÄRER Marknadsplatser fanns både i Övre och Lägre staden. Jerusalem var känt för smycken, spunna och vävda produkter, för färgning, skrädderier, skomakeri, parfymer och rökelse. Även olja, keramik, ossarier (kistor), sten och träprodukter var Jerusalem framstående framställare av. I Lägre staden var Tyropeondalen en känd affärsgata. Gatan var en förlängning av den gata som löpte från stadsporten i norr till södra porten vid Siloamdammen. Affärer anslöt vid varandra på båda sidor. Namnet Tyropeon anger att ostmarknaden låg här. Vissa arkeologiska fynd har gjorts av gatan. De flesta hantverkarna och småföretagarna bodde i närheten av Tyropeondalen och i Nya staden. Bebyggelsen i Davids stad kan beskrivas som slum med nedslitna hus. Davids stad var den äldsta delen av staden och mycket tättbefolkad. Husen klättrade uppför sluttningen mot Övre staden. Här levde de lägsta samhällsklasserna. Men även diasporajudar hade slagit sig ner här. Någonstans i Davids stad hade också en idrottsanläggning byggts århundradena före Jesu tid. Det var ett led i att hellinisera judarna. Så här berättar 1 Mackabeerboken om Jason: I stället avskaffade han den lagliga samhällsordningen och införde nya, lagstridiga sedvänjor. 12Han fann nöje i att placera idrottsanläggningen nedanför själva borgklippan och göra sig till ledare för eliten av den manliga ungdomen, som nu fick bära hermeshatten. Prästerna distragerades av kapplöpningar Man har också gissat att en hästkapplöpningsbana (hippodrom) anlagts i Davids stad. Genomsnittlig betalning för daglönare var en dinar

5 DAVIDS GRAV Man vet inte var kung David begrovs. Men det är inte uteslutet att hans grav är att finna i Davids stad. Ingenting är känt om utseendet av gravar på 1000-talet f.kr. Fynd har gjort av grottor i Davids stad som pekats ut som kung Davids gravplats. Det kan inte uteslutas att en av dem är autentisk men det har heller inte kunnat bekräftas som en grav. Mishna förbjuder begravning innanför stadsmuren. Bibeln berättar att David och kungagenarationer efter honom till Asa, lades till vila i Davids stad. (1Kung 2:10, Neh 3:16). Fyndet motvarar den bibliska beskrivningen. Ingen har kunnat förklara vad grottan användes till ursprungligen om det inte var till en grav. AKRA Ett syrisk militärfort som Antiochus Epifanes byggde hade utsikt över templet. Akra behölls av syrierna till år 142/1 f.kr. men intogs av Simon Mackabeus. (1Mack 13:49-52) Inkräktarna befäste Davids stad med en hög och kraftig mur och kraftiga torn och fick så en borg. 34De bemannade den med hedniska syndare och laglösa män. Genom den ökade deras makt. 35De försåg den med vapen och proviant, och bytet från Jerusalem samlade de ihop och lagrade där. De blev till ett farligt hot: 36Den borgen var ett försåt för templet och ständigt en ondskefull fiende till Israel. 1Mack 1:33-36 Akropolis i 2Mack 4:12, 27, 5:5, är är troligen den anläggning norr om templet som Nehemja refererar till (Neh 2:8, 7:2). Hasmoneerna byggde om det, liksom Herodes och gav det namnet Antonia. att han låter mig få virke för att med det återuppbygga portarna till borgen som tillhör templet Neh 2:8 Var Akra låg är en av de mest omtvistade frågorna när det gäller Jerusalems topologi. Josefus ger ingen vägledning. Gissningsvis låg Ackra på södra sluttningen av östra höjden, alltså söder om tempelplatsen, i Davids stad. 14 THEODOTUS SYNAGOGA Synagogan var ett religiöst, kulturellt och från Jesu tid socialt centrum i det judiska samhället på Jesu tid. I samband med utgrävningar i Davids stad åren , fann man en inskription som berättar om en synagoga. Stenplattan satt troligen ursprungligen på en vägg. Nu finns den utställd på Rockefellermuséet i Jerusalem. Synagogan härrör från tiden före Jerusalems förstöring år 70. Theodotos är ett grekiskt namn och betyder Guds gåva. Troligen var han en jude från diasporan som kommit hem till Israel. Namnet Vettenos antyder ett romerskt ursprung. (Lat. Vettenus). Det var inte ovanligt att frigivna slavar antog deras tidigare husbondes namn. Möjligen var Theodotus en frigiven f.d. slav. Likheterna med den (eller de) synagoga som Lukas skriver om i Apostlagärningarna är slående. Där berättas att Stefanus attackerades av medlemmar från den synagoga som kallades De frigivnas (dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien). (Apg 6:9) Forskare finner det fullt möjligt att Theodotos synagoga är den som Lukas referera till, som också var grekisktalande. Kanske Barnabas och Paulus en gång varit medlemmar där? Andra detaljer i inskriptionen ger informationer som kastar ljus över förhållanden på Jesu tid. Om somliga medlemmar i synagogan härstammade från Alexandria i Egypten är det sannolikt att de kände eller kände till Filon, den mest kände av diasporajudendomens teologer. Thedotos beskrivs som donator. Under antiken var det vanligt att välbärgade personer finansierade offentliga byggnader. Lukas berättar om både officeren i Kafarnaum som bidragit till stadens synagoga (Luk 7:2-5) och officeren Cornelius i Caesarea som gjort samma sak. (Apg 10: 9). Det är troligt att mycket av den Inskription som berättar om Theodotius synagoga kristna verksamheten sponsrades på liknande sätt. Theodotos var av prästsläkt. Prästerna hade ingen speciell funktion i synagogan till skillnad från templet. Det högre och rikare prästerskapet var ofta saddukéer.

6 15 Att Theodotus var välbärgad antyds av det faktum att han låtit uppföra synagogan. Det leder inte i sig till slutsatsen att han var sadduké, men det är möjligt. Vidare anger inskriften att Theodotos var synagogföreståndare, vilket innebar bl.a ansvar för byggnaden och gudstjänsten. Syftet med synagogan var dels läsning av Toran (Moseböckerna), dels undervisning om buden. Detta överensstämmer väl med vad man känner till om synagogans funktion för övrigt. Synagogan var utrustad med bassäng (mikveh) för att utföra de nödvändiga reningsriterna. Fromma judar på Jesu tid doppade sig i mikven varje dag. tid har lämnat spår efter sig. Fyndet av Theodotos inskrift hjälper oss att också förstå den första kristna församlingen bättr, som ju också gick i synagogan. C JESU & URFÖRSAMLINGENS LIV Jesus helade en blind och sa åt honom att tvätta sig i Siloadammen. Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon 7och sade: Gå och tvätta dig i Siloadammen. (Siloa betyder utsänd.) Joh 9:6 Jerusalem besöktes årligen av tals pilgrimer vid de tre pilgrimshögtiderna; Påsk, Pingst (Apg 2:5) och Lövhyddohögtiden. Theodotos synagoga erbjöd logi för långväga besökare. Drev kanske Theodotos en hotellrörelse i synagogan speciellt för diasporajudar? Talmud hävdar att det fanns480 synagogor i Jerusalem, var och en med en bet talmud (bibelskola). (J Megilla III,1 73d.) Forskare är inte överens om hur tillförlitlig den uppgiften är. Men i alla fall en synagoga från andra templets Synagoginskriptionen i Theodotu s synagoga lyder: Theodotos, Vettenos son, präst och synagogförsetåndare, byggde synagogan för föreläsning av lagen och undervisning i buden, därtill härbärget, gästrummen och vattenanläggningarna (mikveot) till logi åt dem som kommer från främmande land och därför har behov av dem. Grundstenen lade hans fäder och de äldste och Simonides

Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015

Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015 Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015 Mat 4:23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7).

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7). Markus 1 (1:1) Jesus namn och titel 1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 1. Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder goda nyheter. Vi har på svenska blivit så vana vid det

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem.

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem. Markus 11 (11:1 11) Jesus intåg i Jerusalem 1 När de närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han i väg två av sina lärjungar 2 och sade till dem: Gå till byn

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Jesus och människor. Studiehäfte av Henrik Steen

Jesus och människor. Studiehäfte av Henrik Steen Jesus och människor Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 3 Kapitel 1 Jesus möter Samling 1 Jesus möter mannen med spetälska, Matt 8 4 Samling 2 Jesus möter Nikodemus, Joh 3 6 Samling 3 Jesus

Läs mer

Evangeliet enligt Johannes

Evangeliet enligt Johannes Evangeliet enligt Johannes 1 Ordet blev människa 1 I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Det fanns i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom det, och utan det blev

Läs mer

Bibeltexter till predikan

Bibeltexter till predikan Bibeltexter till predikan 2016 03 13 Apg 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Rom 6:6 Vi vet

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Judendomen. Abraham judarnas stamfader

Judendomen. Abraham judarnas stamfader Klagomuren eller Västra muren i Jerusalem är judendomens viktigaste plats. Muren är det enda som återstår av det gamla templet som förstördes av romarna 70.e.Kr. Abraham judarnas stamfader Judarnas historia

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf

TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf När vår lilla Hilma skulle komma till den här världen så hade i alla fall jag sett framför mig i mitt huvud på ett ungefär hur allt skulle gå till. Vi hade varit på

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Söndagen efter nyår årg

Söndagen efter nyår årg Söndagen efter nyår 2014-01-05 3 årg Och Herren lät sitt ord gå i fullbordan: jag efterträdde min far David på Israels tron, så som Herren hade lovat, och jag byggde huset åt Herrens, Israels Guds, namn.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

TRE BIBELSTUDIEMETODER

TRE BIBELSTUDIEMETODER TRE BIBELSTUDIEMETODER BIBELBÖCKER TEMAN BIOGRAFIER HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2011 BOKSTUDIUM Många kristna läser bara Bibeln som en andaktsbok för att hitta en vers eller en tanke som ska bära en genom

Läs mer

Andra (grek heteroi) visar att Guds ord möts med motstånd och rentav gyckel.

Andra (grek heteroi) visar att Guds ord möts med motstånd och rentav gyckel. Apostlagärningarna, bibelstudium 9 5 Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare 4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare Hur skulle man framställa Jesus Kristus? Det kanske var en fråga som de första kristna ställde sig. Honom fick man ju framställa i bild.

Läs mer

Början På Evangeliet Om Jesus Kristus Kristendomens A-B-C enligt Markus Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Början På Evangeliet Om Jesus Kristus Kristendomens A-B-C enligt Markus Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 9 augusti 2015 Början På Evangeliet Om Jesus Kristus Kristendomens A-B-C enligt Markus Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son (Markus 1:1) Bibeltext Här börjar

Läs mer

Texter till predikan långfredagen

Texter till predikan långfredagen Texter till predikan långfredagen 2016 03 25 1Pe 2:21 Kristus led för er och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 1Pe 2:22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 160605 2 e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att en

Läs mer

NTs historiska böcker

NTs historiska böcker NTs historiska böcker s. 1 Matteus evangelium s. 3 Markus evangelium s. 4 Lukas evangelium s. 6 Johannes evangelium s. 8 Apostlagärningarna Matteus evangelium Den utlovade Messias Av Nya testamentets fyra

Läs mer

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Det börjar dra ihop sig för Jesus och hans vänner. De känner det nog i luften. Jesus känner på sig att det kommer att hända något. Det syns på honom, det hörs

Läs mer

Bön och bibelläsning 22 februari 30 april Galaterbrevet & Efesierbrevet

Bön och bibelläsning 22 februari 30 april Galaterbrevet & Efesierbrevet Bön och bibelläsning 22 februari 30 april 2017 Galaterbrevet & Efesierbrevet 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen,

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf En av de saker som jag inte tycker om att göra, det är att gå på kalas. Vilket säkert gör mig till en väldigt udda figur för dig om jag inte redan var det.

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

1. Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta.

1. Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta. Markus 8 (8:1 9) Jesus bespisar fyra tusen 1 Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sade till dem: 2 Det

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 2 e trefaldighet Psalmer: L174, L145, L199, L185, L178, 199 Texter: 5 Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Joh 1:35-49 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 35 Nästa dag stod

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och förnekade inte, han bekände: "Jag är inte Messias."

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

Det bibliska landet. Pilgrimsvandring på Tosterö

Det bibliska landet. Pilgrimsvandring på Tosterö Det bibliska landet Pilgrimsvandring på Tosterö Det bibliska landet Vid starten: Visa mig Herre din väg, och gör mig villig att vandra den. (Heliga Birgitta) Betlehem: Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus

Läs mer

5 JESUS SOM KRINGRESANDE RABBI

5 JESUS SOM KRINGRESANDE RABBI MÅLRUTA Förstå Jesus som förkunnare i hans originalmiljö Förstå Jesu undervisning så som den uppfattades av första åhörarna 58 5 JESUS SOM KRINGRESANDE RABBI Hur kan han som inte har studerat vara så lärd?

Läs mer

3 ANDLIGA LIVET I GALILEEN

3 ANDLIGA LIVET I GALILEEN 3 ANDLIGA LIVET I GALILEEN 32 MÅLRUTA Målet för detta kapitel är att - förstå att Galileen kännetecknades av en andlig mångfald. - komma närmare människorna i Gali leen under helg och vardag. När de hade

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden. Vad är nattvarden och varför firar vi den?

Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden. Vad är nattvarden och varför firar vi den? Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden Vad är nattvarden och varför firar vi den? Ja, till dessa frågor finns inte ett enda svar. Bilden av nattvarden är som en väv, där olika trådar vävs samman

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

a. Jesus hade kommit hem från sin predikoresa i Galileen.

a. Jesus hade kommit hem från sin predikoresa i Galileen. Markus 2 (2:1 12) Jesus förlåter synder 1 Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma, 2 samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren,

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Bön och bibelläsning 10 oktober februari Matteus Glädjebudskap

Bön och bibelläsning 10 oktober februari Matteus Glädjebudskap Bön och bibelläsning 10 oktober 2016-21 februari 2017 Matteus Glädjebudskap 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen,

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf Under de senaste söndagarna i vinter så har jag pratat om Anden. Vi har talat om längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga på vår kristna

Läs mer

(Introd: 0:35) Och kapitlet börjar med en bemärkning som är så typisk för Markus: Han bröt upp därifrån (Se: T.ex, Markus 9:30)

(Introd: 0:35) Och kapitlet börjar med en bemärkning som är så typisk för Markus: Han bröt upp därifrån (Se: T.ex, Markus 9:30) Program 138. MARKUS 10: 1-52. (Introd: 0:35) Vi har nu kommit till Markus evangeliums tionde kapitel, och skådeplatsen är än en gång Judeen och landet på andra sidan Jordan. Och inför detta textavsnitt

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn 1 Tunadalskyrkan 13 06 02 Joh 1: 29-34 Andlig klarsyn I kyrkoårets texter möter vi nu några söndagar de stora namnen, de som på ett speciellt sätt fick hjälpa Guds folk. Förra veckan mötte vi Mose vid

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Tunadalskyrkan 160522 2 Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Ibland när man läser böcker eller ser på filmer så möts man av olika berättelser som till en början inte verkar ha något att göra

Läs mer

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Upp 11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun.

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Mark.11:1-10. Det är efter en tung och lång klättring som vi här i texten möter Jesus ridande nedför oljeberget och in i Jerusalem till människors lovprisning. Ifrån

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 1 Uskavi 160710 Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 Det här har varit det bästa året i mitt liv sade en kvinna häromdagen, och kunde räkna upp en massa anledningar till det, och en av de viktigaste var att

Läs mer

Synoptikerna. Evangelierna i översikt av Micael Nilsson

Synoptikerna. Evangelierna i översikt av Micael Nilsson Synoptikerna De fyra evangelierna är absolut den viktigaste delen av vår Bibel. De fyra evangelierna är de fyra viktigaste böckerna i hela världslitteraturen. Kunskap är viktig. Ibland livsviktig, men

Läs mer