3 NEDRE STADEN REPOTRAGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 NEDRE STADEN REPOTRAGE"

Transkript

1 3 NEDRE STADEN 10 A REPOTRAGE Levi hade skaffat sig många vänner trots att han kom inflyttad till Jerusalem utan sin familj. Han var en ganska typisk diasporajude som fick sin grundskoleutbildning på grekiska men i en judisk skola. Den judiska kolonin i Korint därifrån han kom, drev ett antal primärskolor. Men för sin högre utbildnings skull hade han kommit till Jerusalem som 13-åring. Nu hade han redan spenderat några år i förväntningarnas och lärdomens stad. En stor del av sin tid tillbringade Levi i synagogan. Där hade han sina vänner och studiekamrater. Studierna var hans stora intresse. Synagogan var både möteslokalen på sabbaten när församlingen möttes till gudstjänst, och Bibelskola (Bet Midrash) under veckodagarna. Levi kände ganska väl till Jerusalem. Mest höll han till i de trånga gränderna i sluttningen ner mot Davids stad. Rikemanskvarteren i Övre staden hade han inte så ofta orsak att besöka. I grundskolan hade Levi lärt större delen av Bibeln utantill genom högläsning och memorering. I Bibelskolan fick han lära sig att forska, förstå och kunna göra tillämpningar av Guds Ord. Målet var att själv bli en mästare och kunna vägleda andra i Skriften. Levis ambition var att driva sin egen Bet Midrash. Men nu var han talmid - lärjunge. Hans läromästare var Gamaliel. Han satt varje dag på jordgolvet framför hans fötter och insöp undervisningen. Till undervisningen hörde också att se hur mästaren levde i olika livssammanhang och ta efter. Levi hade hört de mest dråpliga historier om hur lärjungar smugit sig in hemma hos mästaren för att se efter hur han betedde sig i de mest privata angelägenheter... Detta var egentligen en tillämpning av Gamaliels egen undervisning. Han lärde: Skaffa dig en lärare och skaffa undan alla tvivel.... Pirkei Avoth Kap 1 Mishna 16 Levi förde anteckningar vid undervisningen. Men mest litade han på sitt minne. När han promenerade något ärende i staden passade han på att repetera och gick därför ofta och mumlade för sig själv. Diskussioner i klassen var vanliga. Samtalen kunde vara långa om vad motiven var, och orsaken till de olika buden (mitzwot). Men ingen ifrågasatte att man skulle utföra det som var föreskrivet. Vissa skillnader kunde det vara mellan olika fariseiska skolor. Gamaliels far Hillel exempelvis hävdade att en man kunde skilja sig från sin hustru efter allvarliga klagomål. Mot detta hävdade Hillels motståndare Shammai, att vidbränd mat var tillräcklig skilsmässoorsak! Andra Bibelskolor som inte stod i den fariseiska traditionen kunde tolka Toran annor-

2 11 lunda. Esseerna på Sionsberget kunde vara rigorösare i sina tillämpningar än fariseerna, medan saddukeerna var mycket mer toleranta. Levi ansåg nog att folk i allmänhet var ganska slappa, men hade ingen dålig relation till omgivningen. De levde inte upp till sin kallelse och ställning som Israel - Guds utvalda folk, var hans grundinställning. Levi tog därför som sin uppgift att försöka förmå judar att omvända sig. Levi hade hört Josua från Nasarets undervisning om omvändelse, att människan som individ måste komma ini en gudsrelation. Men Levi ansåg att han gick för långt. Att omvända sig (teshuva) var för Levi att ta konsekvensen av att vara jude och ta på sig himmelrikets ok, dvs. att börja praktisera buden. Gudsrelationen hade var och en eftersom man var jude, menade Levi. Levis inställning var också att traditionerna från fäderna var den rätta tolkningen av Skriften. De gav den rätta vägledningen för hur man ska handla (halakhan). Därför försökte han förmå andra att också bli praktiserande judar. Det fanns gott om områden att knyta an till i förkunnelsen. Livet i Jerusalem innebar för de allra flesta ett hårt liv. Man fick slita för brödfödan. Levi var van att se tiggare och utslagna. De höll gärna till i anslutning till affärsgatan i Tyropeondalen. Överallt i de slitna gränderna hade han bekanta som var fattiga. Han visste om de stora sociala klyftorna, den sociala rotlösheten som många upplevde, och trångboddheten och lyhördheten i hyreshusen. Levi var ett med detta. Spänningen mellen stad och landsbygd, som kom till uttryck på marknadsdagarna när bönderna levererade kött och grönsaker, var heller inget han uppskattade. Men trots allt var budskapets kärna för Levi att förmå omgivningen att bejaka Torans privilegium för Israel: att leva som ett heligt prästerskap. Eftersom Levis modersmål var grekiska var det naturligast att verka bland andra grekisktalande judar. Det fanns gott om diasporasynagogor med judar som återvänt från förskingringen. Namn som De frigivnas Synagoga förekom. Judar från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien är exempel på hellenistiska judar. (Apg 6:9) Levi inbjöds ofta att predika i sådana synagogor. Det älskade han. Han fick chansen dels att förmedla det han inhämtade från Bibelskolan, dels möjlighet att öva sig i talekonst. I synagogan som ofta var ett hem eller neutral samlingsplats, satt deltagarna med ansikten mot varandra. Kvinnor och män satt bredvid varandra. Barn lekte både i lokalen och på gatan utanför. Tio närvarande vuxna behövdes för att det skulle vara en församling. Större delen av tiden ägnades åt högläsning ur Bibeln. Både Toran - böckerna som Moses förmedlade från Gud - och Profeterna, de böcker som (andra) profeter förmedlat. Höjdpunkten i mötet var momentet då trosbekännelsen Shema från 5Moseb 6:4 lästes: Hör Israel, Herren vår Gud. Herren är en Bibeltexten skulle läsas på Guds språk - hebreiska. Men eftersom inte alla i församlingen förstod hebreiska behövde texten översättas. Det skötte meturgmanen - översättaren. Han parafraserade bibelordet portionsvis efter att någon i församlingen som kallats fram högläste texten. Det fanns en äldre och en nyare form av predikan. Levi höll sig oftare till den nyare formen: ämnespredikan. Det var ett anförande som sammanfattade och förklarade Bibelns lära och hur den skulle tillämpas i verkliga livet (halakhan). Den var mer eller mindre fristående från själva textläsningen. Sådana predikningar var mer andliga föredrag över vissa aktuella ämnen, än en förklaring vers för vers av den just upplästa texten. Den äldre formen av predikan var just en löpande översättning och förklaring av bibeltexten. För att vara förvissad om att vara aktuell i förkunnelsen och ta upp sådant som åhörarna verkligen funderade över, hände det att Levi inte började undervisa förrän någon ställt en fråga. Då kunde han få sitta tyst en stund - predikanten satt under predikan på Moses stol -, tills någon hade en fundering.

3 12 Ibland kunde församlingen lyssan till en dialogpredikan mellan olika predikanter. Ofta deltog lyssnarna aktivt genom att avbryta en av talarna med en fråga eller önskemål om förtydligande. Levi hade lyssnat till många förkunnare. Ofta kom de utifrån landet, speciellt från Galileen. Josua från Nasaret var en av dem. Att han inte stod i den fariseiska traditionen var ganska tydligt eftersom han inte erkände fädernas traditioner. Josua hade ibland en tolkning av Toran som de skriftlärde inte alltid kände igen. Men oftast sa han sådant som redan andra sagt - men med egna formuleringar. Det mest utmärkande med honom var att han inte hänvisade till andra skriftlärda före honom - han talade i sin egen auktoritet. Den kändes i atmosfären som omgav honom. Levi var mycket medveten och radikal i sin tro. Men den typen av radikalitet som präglade Josuas undervisning var han inte speciellt attraherad av. Han kunde t.o.m. tycka att den var farlig. Och kungen drog med sina män till Jerusalem mot jebuséerna, som bodde där i landet. De sade då till David: Hit in kommer du inte. Blinda och halta skall driva bort dig, de menar att David inte skall komma hit in. 7Men David intog likväl Sions borg, det är Davids stad. 8Och David sade på den dagen: Vem som än slår ihjäl en jebusé och tränger fram till vattenledningen, han slår ihjäl just dessa halta och blinda, som David hatar. Därför brukar man säga: Ingen blind och halt må komma in i huset. 9Sedan tog David sin boning på borgen och kallade den Davids stad. Där uppförde David byggnader runt omkring, från Millo och vidare inåt. 10Och David blev allt mäktigare och mäktigare, och Herren, härskarornas Gud, var med honom. 2Sam 5:6 På Jesu tid: Josefus delar in Jerusalem i nedre och övre staden. De kvarter som var belägna på västra sluttningen var bostadsområde för de mer välbeställda och rika. Nedre staden utmed Tyropeondalen däremot var de fattigas kvarter. Allt skulle bero på hur Josuas lärjungar (talmudim) kom att föra undervisningen vidare. Skulle Levi tycka sig finna en tendens åt liberalism. I synnerhet om han kände sig föranledd att misstänka att hellenistiska (grekisktalande) judar förleddes av en undervisning som innebar att man tummade på Toran. Om gränsen mellan judar och hedningar grumlades. Då var han inte främmande för att ta till grova våldshandlingar Apg 8:3. B HISTORIA & ARKEOLOGI Melkisedek som kung i (Jeru)Salem: Denne Melkisedek var kung i Salem och präst åt Gud den högste. Det var han som mötte och välsignade Abraham, när denne vände tillbaka efter sin seger över kungarna. Det var åt honom Abraham gav tionde av allt. Först och främst betyder hans namn rättfärdig konung, vidare är han kung i Salem, det vill säga fredskonung. Davids stad För 3000 år sedan intog David intog Jerusalem och skapade en ny huvudstad. Staden var strategiskt placerad på gränsen mellan Judas och Benjamins stammar. Ännu idag öser man vatten under Sukkot (Lövhydohögtiden) vid Siloamdammen. BEFOLKNINGEN Jerusalem var under det första århundradet efter Kristus en relativt stor stad med befolkning. Både vad gällde kulturellt och socialt liv var spännvidden stor. Liksom i andra antika städer fanns mycket rika invånare, hantverkare och de utstötta. Det fanns en betydande grekisktalande judisk befolkning i Jerusalem. Apostlagärningarna antyder att också den första församlingen hade en blandad sammansättning. Lukas berättar om de grekisktalande i församlingen till skillnad från de arameisktalande. (Apg 6:1) Av

4 13 allt att döma var församlingen en spegel av samhället i stort. Alla samhällsklasser var representerade. KULTURELLA GRUPPER BLAND JERUSALEMS JUDAR Jerusalems befolkning var tvåspråkig. De flesta invånarna talade och förstod arameiska. Somliga var tvåspråkiga medan ytterligare andra bara behärskade grekiska. Arameiska var modersmålet. Men många lärde sig grekiska. Somliga av affärsintresse. Andra av kulturella skäl, eller för att vara märkvärdiga. Speciellt bland de välbärgade var det fint att vara grekiskt bildad. Man uppskattar att den grekisktalande delen av Jerusalems befolkning utgjorde tio till tjugu procent. Om man utgår från en totalbefolkning på invånare skulle den grekisktalande delen i absoluta tal hamna runt Man utgår ifrån att de flesta av dessa grekisktalande judarna växte upp i diasporan och kom inflyttande till Jerusalem. Man har hittat gravkistor (ossarier) med inskriptioner som Africanus Furius, Justus Chassidiern, Nicanor från Alexandria, Maria från Capua, Rabbi Samuel från Frygien osv. Svalget mellan över och underklass var enormt. Man kan inte tala om någon medelklass under antiken. De lägre samhällsklasserna bestod av fattiga präster, leviter, småföretagare, hantverkare och outbildare arbetare. De tjänstgörande prästerna bodde i byar över hela Judeen och Galileen. En vecka av 24 tjänstgjorde de i templet. Men det fanns också några tusen präster som bodde i Jerusalem. Sakarias bodde i Ein Qarem (Lk 1) Präster kunde försörja sig som stenhuggare, olivoljeförsäljare eller jordbrukare. Kanske var somliga präster jurister (skriftlärde). Teoretiskt fick prästerna tionde, men vad det gav i pengar i praktiken vet man inget om. Som en undergrupp av underklassen hamnar leviterna. Leviterna kan ha indelats i kategorin sångare och vaktmästare. De försörjde sig som skriftlärde eller småföretagare. Exempel ges i texterna på en levit som var spiksmed. Josefus uppger att byggnadsarbetare blev arbetslösa när templet stod färdigt. Till den lägre samhällsklassen hörde dagarbetarna, säsongsarbetare i trädgårdar och odlingar av olika slag I Jerusalems omgivninghar; olivplockning, plöjning, skörd, tröskning. Budbärare, transportörer och bärare var vanliga sysslor för daglönare. Virke, vass, säd osv. behövde forslas. Många daglönare var vakter. De vaktade djur, åkrar, barn, sjuka och gatorna, liksom badhusvakter. om dagen. Men många hade sämre betalt. Hillel var vedhuggare med 1/2 dinar per dag i betalning. Att snara duvor kunde ge 1/4 denar per dag. Längst ner på den sociala stegen hittar man de utstötta. Där fanns slavar, tiggare, de med orena yrken, sjuka och de som hade tvivelaktig familjebakgrund. Sysslor som inte var accepterade av samhället anges i Talmud som prostituerade, latrinhämtare, åsneförare, gamblers/ sjömän, garvare, handelsresande, herdar och ockrare. I antikens städer levde de utstötta, sjuka och tiggarna i städernas utkanter. På motsvarande sätt bodde de mest välbärgade mest centralt. Övre staden var därför de besuttnas kvarter. De utstötta levde i utkanterna - om de hade någonstans att bo över huvud taget. MARKNADER & AFFÄRER Marknadsplatser fanns både i Övre och Lägre staden. Jerusalem var känt för smycken, spunna och vävda produkter, för färgning, skrädderier, skomakeri, parfymer och rökelse. Även olja, keramik, ossarier (kistor), sten och träprodukter var Jerusalem framstående framställare av. I Lägre staden var Tyropeondalen en känd affärsgata. Gatan var en förlängning av den gata som löpte från stadsporten i norr till södra porten vid Siloamdammen. Affärer anslöt vid varandra på båda sidor. Namnet Tyropeon anger att ostmarknaden låg här. Vissa arkeologiska fynd har gjorts av gatan. De flesta hantverkarna och småföretagarna bodde i närheten av Tyropeondalen och i Nya staden. Bebyggelsen i Davids stad kan beskrivas som slum med nedslitna hus. Davids stad var den äldsta delen av staden och mycket tättbefolkad. Husen klättrade uppför sluttningen mot Övre staden. Här levde de lägsta samhällsklasserna. Men även diasporajudar hade slagit sig ner här. Någonstans i Davids stad hade också en idrottsanläggning byggts århundradena före Jesu tid. Det var ett led i att hellinisera judarna. Så här berättar 1 Mackabeerboken om Jason: I stället avskaffade han den lagliga samhällsordningen och införde nya, lagstridiga sedvänjor. 12Han fann nöje i att placera idrottsanläggningen nedanför själva borgklippan och göra sig till ledare för eliten av den manliga ungdomen, som nu fick bära hermeshatten. Prästerna distragerades av kapplöpningar Man har också gissat att en hästkapplöpningsbana (hippodrom) anlagts i Davids stad. Genomsnittlig betalning för daglönare var en dinar

5 DAVIDS GRAV Man vet inte var kung David begrovs. Men det är inte uteslutet att hans grav är att finna i Davids stad. Ingenting är känt om utseendet av gravar på 1000-talet f.kr. Fynd har gjort av grottor i Davids stad som pekats ut som kung Davids gravplats. Det kan inte uteslutas att en av dem är autentisk men det har heller inte kunnat bekräftas som en grav. Mishna förbjuder begravning innanför stadsmuren. Bibeln berättar att David och kungagenarationer efter honom till Asa, lades till vila i Davids stad. (1Kung 2:10, Neh 3:16). Fyndet motvarar den bibliska beskrivningen. Ingen har kunnat förklara vad grottan användes till ursprungligen om det inte var till en grav. AKRA Ett syrisk militärfort som Antiochus Epifanes byggde hade utsikt över templet. Akra behölls av syrierna till år 142/1 f.kr. men intogs av Simon Mackabeus. (1Mack 13:49-52) Inkräktarna befäste Davids stad med en hög och kraftig mur och kraftiga torn och fick så en borg. 34De bemannade den med hedniska syndare och laglösa män. Genom den ökade deras makt. 35De försåg den med vapen och proviant, och bytet från Jerusalem samlade de ihop och lagrade där. De blev till ett farligt hot: 36Den borgen var ett försåt för templet och ständigt en ondskefull fiende till Israel. 1Mack 1:33-36 Akropolis i 2Mack 4:12, 27, 5:5, är är troligen den anläggning norr om templet som Nehemja refererar till (Neh 2:8, 7:2). Hasmoneerna byggde om det, liksom Herodes och gav det namnet Antonia. att han låter mig få virke för att med det återuppbygga portarna till borgen som tillhör templet Neh 2:8 Var Akra låg är en av de mest omtvistade frågorna när det gäller Jerusalems topologi. Josefus ger ingen vägledning. Gissningsvis låg Ackra på södra sluttningen av östra höjden, alltså söder om tempelplatsen, i Davids stad. 14 THEODOTUS SYNAGOGA Synagogan var ett religiöst, kulturellt och från Jesu tid socialt centrum i det judiska samhället på Jesu tid. I samband med utgrävningar i Davids stad åren , fann man en inskription som berättar om en synagoga. Stenplattan satt troligen ursprungligen på en vägg. Nu finns den utställd på Rockefellermuséet i Jerusalem. Synagogan härrör från tiden före Jerusalems förstöring år 70. Theodotos är ett grekiskt namn och betyder Guds gåva. Troligen var han en jude från diasporan som kommit hem till Israel. Namnet Vettenos antyder ett romerskt ursprung. (Lat. Vettenus). Det var inte ovanligt att frigivna slavar antog deras tidigare husbondes namn. Möjligen var Theodotus en frigiven f.d. slav. Likheterna med den (eller de) synagoga som Lukas skriver om i Apostlagärningarna är slående. Där berättas att Stefanus attackerades av medlemmar från den synagoga som kallades De frigivnas (dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien). (Apg 6:9) Forskare finner det fullt möjligt att Theodotos synagoga är den som Lukas referera till, som också var grekisktalande. Kanske Barnabas och Paulus en gång varit medlemmar där? Andra detaljer i inskriptionen ger informationer som kastar ljus över förhållanden på Jesu tid. Om somliga medlemmar i synagogan härstammade från Alexandria i Egypten är det sannolikt att de kände eller kände till Filon, den mest kände av diasporajudendomens teologer. Thedotos beskrivs som donator. Under antiken var det vanligt att välbärgade personer finansierade offentliga byggnader. Lukas berättar om både officeren i Kafarnaum som bidragit till stadens synagoga (Luk 7:2-5) och officeren Cornelius i Caesarea som gjort samma sak. (Apg 10: 9). Det är troligt att mycket av den Inskription som berättar om Theodotius synagoga kristna verksamheten sponsrades på liknande sätt. Theodotos var av prästsläkt. Prästerna hade ingen speciell funktion i synagogan till skillnad från templet. Det högre och rikare prästerskapet var ofta saddukéer.

6 15 Att Theodotus var välbärgad antyds av det faktum att han låtit uppföra synagogan. Det leder inte i sig till slutsatsen att han var sadduké, men det är möjligt. Vidare anger inskriften att Theodotos var synagogföreståndare, vilket innebar bl.a ansvar för byggnaden och gudstjänsten. Syftet med synagogan var dels läsning av Toran (Moseböckerna), dels undervisning om buden. Detta överensstämmer väl med vad man känner till om synagogans funktion för övrigt. Synagogan var utrustad med bassäng (mikveh) för att utföra de nödvändiga reningsriterna. Fromma judar på Jesu tid doppade sig i mikven varje dag. tid har lämnat spår efter sig. Fyndet av Theodotos inskrift hjälper oss att också förstå den första kristna församlingen bättr, som ju också gick i synagogan. C JESU & URFÖRSAMLINGENS LIV Jesus helade en blind och sa åt honom att tvätta sig i Siloadammen. Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon 7och sade: Gå och tvätta dig i Siloadammen. (Siloa betyder utsänd.) Joh 9:6 Jerusalem besöktes årligen av tals pilgrimer vid de tre pilgrimshögtiderna; Påsk, Pingst (Apg 2:5) och Lövhyddohögtiden. Theodotos synagoga erbjöd logi för långväga besökare. Drev kanske Theodotos en hotellrörelse i synagogan speciellt för diasporajudar? Talmud hävdar att det fanns480 synagogor i Jerusalem, var och en med en bet talmud (bibelskola). (J Megilla III,1 73d.) Forskare är inte överens om hur tillförlitlig den uppgiften är. Men i alla fall en synagoga från andra templets Synagoginskriptionen i Theodotu s synagoga lyder: Theodotos, Vettenos son, präst och synagogförsetåndare, byggde synagogan för föreläsning av lagen och undervisning i buden, därtill härbärget, gästrummen och vattenanläggningarna (mikveot) till logi åt dem som kommer från främmande land och därför har behov av dem. Grundstenen lade hans fäder och de äldste och Simonides

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

5 JESUS SOM KRINGRESANDE RABBI

5 JESUS SOM KRINGRESANDE RABBI MÅLRUTA Förstå Jesus som förkunnare i hans originalmiljö Förstå Jesu undervisning så som den uppfattades av första åhörarna 58 5 JESUS SOM KRINGRESANDE RABBI Hur kan han som inte har studerat vara så lärd?

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter.

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter. Markus 6 (6:1 6) Jesus förkastas i sin hemstad 1 Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde honom. 2 När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier?

Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier? När Gud river och bygger nytt 140914 Tänk dig en kvinna i 75 års åldern. Hon har länge varit väldigt aktiv i Smyrna. Hon har varit hemgruppsledare, stått i kafét, varit ledare i söndagsskolan. Hon har

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent.

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent. JESUS För drygt ett år sedan var jag på begravning. En församlingsmedlem, en äldre man, hade gått hem till Gud och den eviga vilan. Han hade varit pastor i många år, och hans familj och hem hade fungerat

Läs mer

1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld?

1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld? 1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld? Elia 1. Vad kallas en bok som berättar om Jesus? Evangelium

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Kapitel 6. 1 Vid den tiden då antalet lärjungar. infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen.

Kapitel 6. 1 Vid den tiden då antalet lärjungar. infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Apostlagärningarna, bibelstudium 32 Kapitel 6 Sju församlingstjänare utses 1 Vid den tiden då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Vänner, Detta en reviderad brödtext av boken Inympad som gavs ut på Dagenhuset 1995. Den är nu förnyad och delvis omarbetad.

Vänner, Detta en reviderad brödtext av boken Inympad som gavs ut på Dagenhuset 1995. Den är nu förnyad och delvis omarbetad. Vänner, Detta en reviderad brödtext av boken Inympad som gavs ut på Dagenhuset 1995. Den är nu förnyad och delvis omarbetad. Den kommer att ges ut på Livets Ords förlag under hösten. Som full pappersversion

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus Apostlagärningarna 19 (Vers 1-20) Paulus i Efesus 1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: Tog ni

Läs mer

Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner

Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner 23 En kruka med olja Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner framför den gamle profetens fötter och snyftade: Min fordringsägare kommer för att ta mina två söner till slavar!

Läs mer

Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska

Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska 11 Livets flod Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska armén när han en dag blev sjuk i spetälska, den mest fruktade sjukdomen på Bibelns tid. Spetälska betydde att man måste isoleras

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

Markus. Skynda till folkets räddning

Markus. Skynda till folkets räddning I det tysta skyndar Jesus till folkets räddning. På sin väg mot Jerusalem betjänar han folket med helanden, demonutdrivning och undervisning om Guds rike, samtidigt som han kritiserar det religiösa ledarskapet.

Läs mer

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43).

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43). 1 Samuelsboken 1 (Vers 1-7) Elkanas familj 1 I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. 2 Elkana

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 22, A. Sabbaten den 26 februari 2011. Vayakhel Och han församlade lheq]y"w"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 22, A. Sabbaten den 26 februari 2011. Vayakhel Och han församlade lheq]yw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 22, A Sabbaten den 26 februari 2011 Vayakhel Och han församlade lheq]y"w" Torahtext: 2 Mos 35:1 38:20 Haftarah: 1 Kung 7:40-50 Apostoliska skrifterna: Mark 15:1 15:47 Din

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11. Den heliga anden.

DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11. Den heliga anden. DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11 Den heliga anden Den heliga anden När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt

Läs mer

(Introd. 0:35) På vår vandring "Vägen genom Bibeln" har vi nu kommit till Markusevangeliets sjunde kapitel.

(Introd. 0:35) På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi nu kommit till Markusevangeliets sjunde kapitel. Program 135. MARKUS 7: 1-37. (Introd. 0:35) På vår vandring "Vägen genom Bibeln" har vi nu kommit till Markusevangeliets sjunde kapitel. Jag sa i ett tidigare program att Markus 10:45 kan stå som en överskrift

Läs mer

En gång död alltid död. Eller?

En gång död alltid död. Eller? En gång död alltid död. Eller? En predikan kring historiska belägg för Jesus uppståndelse Ola Wingbrant 2014-05-11 Inledning Förra gudstjänsten behandlade vi lite kring frågan "Varför ska jag tro det som

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Till de kristna i Galatien

Till de kristna i Galatien Till de kristna i Galatien 1 Hälsning 1 Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda. 2 Jag och alla bröderna

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Hermeneutik - texttolkning

Hermeneutik - texttolkning Hermeneutiksidan 130311 Rev 4 PA Hermeneutik - texttolkning Vi har presenterat resonemangen som lett fram till vårt svar på Jesu fråga Vem säger ni att jag är? Resonemangen bygger på att så långt som möjligt

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA

DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA Diskussionsfrågor om Maria från Magdala baserade på evangelietexterna Mailis Janatuinen FÖRORD (som ledaren kan återberätta för gruppen) Dan Browns bok Da Vinci koden

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

4 STADER & BYAR I GALILEEN

4 STADER & BYAR I GALILEEN 42 4 STADER & BYAR I GALILEEN MÅLRUTA Syftet med det här avsnittet är - att förstå de olika geogra ska områdena som Jesus rörde sig i - att lära känna de viktigare platserna så som Jesus kände dem Jesus

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

21 trädslag. Valnöt, palmer, kon och olivträd och vinodlingar. Även citrusfrukt, som citron fanns på Jesus tid.

21 trädslag. Valnöt, palmer, kon och olivträd och vinodlingar. Även citrusfrukt, som citron fanns på Jesus tid. FÖRSÖRJNING & ARBETE Är det inte snickarens son? Matt 13:55 21 trädslag. Valnöt, palmer, kon och olivträd och vinodlingar. Även citrusfrukt, som citron fanns på Jesus tid. - Vad sysslade vanligt folk med

Läs mer

En kort översikt av judendomen

En kort översikt av judendomen 1 En kort översikt av judendomen Dan ben Avraham: Biblical Judaism, kap. 3 (Översättning och bearbetning av Eivor Alpsten) Inledning De flesta historiker är överens om att med judendom menar vi Det judiska

Läs mer

Så här kunde en skehamn i Gennesaret ha sett ut på Jesu tid.

Så här kunde en skehamn i Gennesaret ha sett ut på Jesu tid. 51 Så här kunde en skehamn i Gennesaret ha sett ut på Jesu tid. Beitsaida Staden Beitsaida låg vid Jordan odens inlopp i Galileiska sjön, vid nordöstra stranden. Arkeologi & Historia Tre lärjungar till

Läs mer