Årsberättelse 2009 FÖRENINGEN GOTLANDS FORNVÄNNER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2009 FÖRENINGEN GOTLANDS FORNVÄNNER"

Transkript

1 Årsberättelse 2009 FÖRENINGEN GOTLANDS FORNVÄNNER

2 Bilder framsida övre vänster - Romerska guldföremål på bildsten. nedre vänster - Avtäckningen av Gotlands Museums logotype. Marianne Samuelsson och Lars Sjösvärd, januari 2009 (Foto Tobias Wallström). övre höger - Event på innergården, sommaren mitten höger - Petes museigård. nedre höger - Event i S:t Nicolai ruin, sommaren

3 Gotlands Museum 1 år Första året som Gotlands Museum har varit ett bra år, målet att vara ett museum för alla håller på att infrias. Museets besökssiffror ökar, vi får ett större genomslag i media och producerar intressanta, vackra och efterfrågade böcker. Ekonomiskt påverkades museet av lågkonjunkturen men också av oförutsedda kostnader som orsakats av brister i ombyggnationen Under året har tre av Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter sålts, vilket har påverkat årets resultat positivt. Under hösten flyttade Medeltidsveckan in i våra lokaler och vid årsskiftet Hembygdsförbundet, vilket främjar samarbetet oss emellan. Regeringspropositionen Tid för kultur som kom under hösten, har tagit fasta på delar i Kulturutredningen. Vi kommer att få arbeta med nyformulerade kulturpolitiska mål men propositionen lyfter också kvalitetsbegreppet. Fördelningsmodellen har gått från påse över portfölj till kulturkoffert. Gotlands kommun har gett museet en tydligare roll med regionalt samordningsansvar avseende kulturarv samt samtidskonst och konst i allmänhet. Gotlands Museum har aktivt deltagit i arbetet med kommunens avsiktsförklaring med Kulturrådet, avseende den regionala kulturverksamheten. Vi deltar även i Östersjöråd, referensgrupper för kultur, världsarvsråd, Leader m.m.

4 Utvecklingsarbetet med Visbys ruiner pågår i dialog med Riksantikvarieämbetet och världsarvsrådet. Vi har fått gehör för att lätta på de hårda restriktioner som tidigare omgärdat tillgängliggörandet av ruinerna. Avtal tecknas och policy samt affärsplan för ruinerna färdigställs i april ABM-samarbetet (arkiv, bibliotek och museer) har resulterat i att en färdig portal kan lanseras under våren Museets uppfattning är att civilsamhället ska ta del i ABM-arbetet och kunna bidra med kunskap. Genom externa medel kan vi dessutom bedriva forskning inom ABM med inriktning på delaktighet för allmänheten. Årsarbetstid har införts för alla anställda. Systemet underlättar verksamhetsplanering och ger en lugnare arbetsmiljö på museet. Genom utvecklade tidredovisnings- och ekonomisystem kan alla lättare än tidigare ansvara för, styra och följa upp projekt och verksamheter. Möjlighet till samkörning mellan tid- och ekonomiredovisningssystemen behöver utvecklas. Museets hörsal, Sävesalen, är nyrenoverad och caféverksamheten drivs sedan hösten 2009 i egen regi. Detta har medfört att vi lättare kan nyttja och sälja in våra lokaler i verksamheten och för kunder. Ökad fokus på sälj och marknadsföring samt bättre skyltning har gjort att besökare lättare kan hitta till våra verksamheter. Under året har diskussioner på ledningsnivå förts med Riksutställningar om ett övergripande avtal gällande samarbete mellan institutionerna. Avtalet har undertecknats i februari 2010 och gäller t.o.m Samarbetet med Högskolan på Gotland har fördjupats och utvecklats under året. Kvinnoåret 2010 tjuvstartade med invigning av utställningen Kvinnfolki en helt annan historia och med ett temanummer om kvinnor i Gotländskt Arkiv. Lars Sjösvärd Visby 23 Mars 2010

5 Publik verksamhet Galgen i Visby I utställningen Döden på galgbacken som invigdes 2 maj av lagman Mikael Mellqvist presenteras fynden från De avrättade är utställningens huvudpersoner och de var många, vi har kunskap om fler än 120 personer som mötte döden utanför Visby stadsmur eller på någon av de många andra avrättningsplatserna på ön. På klippkanten vid kusten norr om Visby stadsmur står den enda bevarade medeltida galgen i norra Europa. Sommaren 2008 gjordes en arkeologisk undersökning av området under galgen och lämningar efter ett antal avrättade kom i dagen. Under 2009 fortsatte undersökningen och genomfördes i kursform. Intresset var massivt och ca 1000 personer besökte arkeologerna under veckan som undersökningen pågick. Ett tjugotal avrättades för trolldom, andra hade stulit eller mördat. Under och 1700-talen avrättades ett 40-tal kvinnor. De flesta av dem blev halshuggna och brända på bål för barnamord. Den förändrade synen på vad som ansågs vara brottsligt och brottet som en klassfråga belyses i utställningen, liksom dödsstraffets förekomst i världen idag. Resultaten från 2009 års undersökning liknar dem från Galgberget är en begravningsplats för betydligt fler personer än vad vi trodde innan undersökningarna påbörjades. Föremålen indikerar att de som hamnat här är enkla människor. Det är spännen från skor, väskor och bälten. Undersökningarna vid galgen i Visby. Affisch Döden på galgbacken.

6 Kvinnfolki en helt annan historia Utställningen Kvinnfolki en helt annan historia blev startpunkten på temaåret 2010 HON. Att vi skulle genomföra temaåret beslutades under hösten 2009 och planerna på ett år där temat skulle genomsyra hela museets verksamhet började ta form. När vi beslutade om att genomföra temaåret 2010, tog vi också beslut om att inte producera en ny medeltida basutställning, vilket var planerat. Kvinnfolki en helt annan historia invigdes den 29 november av professor Ebba Witt Brattström. Utställningen är till hälften finansierad av medel från Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande. Vetenskapelsen Med anledning av 200-årsjubileet av Charles Darwins födelse producerade Riksutställningar i samarbete med bl.a. Gotlands Museum utställningen Vetenskapelsen Ett sällskapsspel på liv och död. Från Adams navel till Darwins svans. Museet deltog i projektet genom att ansvara för det pedagogiska materialet. Andra samarbetspartners var Vetenskapsrådet, Vitterhetsakademien och Forskningsrådet Formas. Utställningen invigdes på Fornsalen den 17 oktober. Under hösten 2009 var Darwin ett genomgående tema i museets program- och skolverksamhet. För att belysa kvinnornas ställning och kvinnosynen och hur denna har förändrats över tiden utnyttjas museets föremålssamlingar, som spänner över 9000 år av gotländsk historia. Fynd från boplatser och gravar, bild- och runstenar och andra källor berättar om kvinnorollen och kvinnans levnadsvillkor i ett långt och brett historiskt perspektiv. Med ett 40-tal porträtt från 1400-talet och fram till 2009 lyfts enskilda kvinnoöden fram. I november kom Gotländskt Arkiv med tema Kvinnfolki. Ebba Witt Brattström inviger Kvinnfolki en annan historia. Bild från Vetenskapelsen.

7 Kalla Spår modern teknik löser medeltida gåta Under året kom en förfrågan från Lödöse Museum om att få hyra vår egenproducerade utställning Kalla Spår modern teknik löser medeltida gåta, och under september monterades utställningen ner för att senare sättas upp och invigas i Lödöse den 3 oktober. Under 2010 kommer utställningen att visas på ytterligare två orter. Utställningen nominerades av Forum för utställare till årets utställning 2009, som en bland fem finalister. Vinnaren koras under museidagarna i mars Fenomenalen Med anledning av Skolverkets kritik mot Fenomenalens organisation, där man menade att verksamheten inte hade den organisatoriska självständighet som krävdes, inleddes ett förändringsarbete med syfte att skapa en tydligare organisation för verksamheten. En interimsstyrelse bildades med medlemmar från Gotlands Museum, Barn- och utbildningsförvaltningen, Högskolan på Gotland, Gotlands Energi AB och Rederi AB Gotland. Interimsstyrelsen har som mål att bilda en stiftelse under I april firade Fenomenalen 20-årsjubileum. Gotländska lärare bjöds på en föreläsning med Henrik Fexéus, en middag hölls för inbjudna och allmänheten bjöds in till öppet hus. Affisch Kalla Spår. Glasstillverkning med flytande kväve. Aktivitet på Fenomenalen.

8 Konstmuseet Komigen-projektet Komigen-projektet har som huvudsyfte att undersöka hur konstnärer kan medverka och ta en aktiv roll i det publika och pedagogiska arbetet. Ett av målen med detta treåriga projekt är att få fram metoder för det publika arbetet på museet som ska kunna integreras i den ordinarie verksamheten på alla nivåer. Projektet kommer att avslutas i maj Tillsammans med konstnärer har pedagogiska metoder prövats i olika typer av publikgrupper. Representanter från olika områden av konstvärlden har träffats vid ett antal tillfällen i en thinktank och utbytt erfarenheter och idéer. Erfarenheterna prövades sedan under hösten i utställningen Serendipity. En gång i månaden har Club Künstler arrangerats, ett socialt forum för konstnärer som har varit ett uppskattat tillfälle att få träffas och inspirera varandra. Konstkonsulent Konstkonsulenten har sedan 1 september 2009 ny huvudman - Gotlands Museum. Det förändrar inte uppdraget, men med Gotlands Museum så står konstkonsulenten i en ny och friare relation till kommun och politik. Under hösten 2009 har arbetet fokuserats på att nyetablera tjänsten. Ett övergripande mål är att bygga broar och sammanföra individer, institutioner, grupperingar och olika finansieringar med varandra. Barn och ungdom är en central målgrupp och en pilotverksamhet har prövats för att se hur konst och besök på museum kan integreras i undervisningen. Konstnärerna är en annan viktig målgrupp och under hösten har en workshop om utställnings- och medverkansersättning genomförts tillsammans med KRO/KIF. En modell för hur konstnärer ska kunna jobba konstnärligt med och i olika ledningsgrupper inom kommunen har påbörjats. Konsthanterare Arbetet med att inventera och sammanställa kataloger och handlingar har fortgått under året. I tjänsten ingår även rådgivning samt in- och utlån till kommunala institutioner. Ett stort antal konstverk har omlokaliserats på grund av nedläggningar av skolor och sjukhem samt renovering av fastigheter. Under hösten har kommunens flytt till Nya Visborg inneburit en stor arbetsbelastning med mellanlagring och flytt av all konst i kontorslokalerna samt delansvar för hängning av konst i de nya lokalerna. Konstmuseet.

9 Museigårdarna Kattlunds, Petes, Norrbys och Kapitelhusgården 2009 var alla fyra museigårdar utarrenderade till entreprenörer för att driva verksamheten under sommarmånaderna. Kattlunds och Kapitelhusgården har tidigare varit utarrenderade, medan det var första säsongen för Norrbys och Petes. Under 2009 sökte Kattlunds och Petes entreprenörer Leader-medel för projektet Kvinnor förr som nu. Gotlands Museum är med som medfinansiär och projektet startade januari I ladan på Norrbys museigård har en utställning om gamla gotländska sädesslag, spannmålsodling och bakning visats. Utställningen producerades i samarbete med Gutekorn. Renoveringsarbeten har utförts på Petes och Kattlunds med bidrag från länsstyrelsen. På Petes har man genomfört interiöra åtgärder på manbyggnaden och Kattlunds har fått nytt flistak på ladugården och grishuset. Vårstäddag har genomförts på museigårdarna Petes, Kattlunds och Norrbys där all personal deltog. Interiör från Petes museigård. På Norrbys har under hösten uppförts ca 1 km gotlandstun med hjälp av EU-medel. Arbetet utfördes delvis som kursverksamhet för allmänheten och delvis med hjälp av museets egen personal. Kattlunds museigård. Med ytterligare medel kommer ca 1,5 km gotlandstun att sättas upp under 2010.

10 Utställningar Konstmuseet Leka med döden Arrangör Fenomenalen, 16 jan-23 mars Mona-Lisa Ericsson, Gunilla Kihlberg 24 jan-13 april Reflex 27 mars-13 april Fotolinjen 24 april-10 maj Öppna ateljéer 30 april-31 maj Konstskolan 15 maj-31 maj Drömmare 17 juni-13 sept Konsthantverk - Bornholm, Färöarna, Gotland 3 okt-jan 2010 Museigårdarna Kvarnen, gamla sädesslag och brödbak Norrbys, juni-aug Rosutställning (förnyad) Petes, juni-aug Fornsalen Döden på Galgbacken 2 maj-dec 2010 Under luppen 19 sept-1 okt Världsarvet (elevutställning) 1 okt-15 okt Vetenskapelsen Ett sällskapsspel på liv och död. Från Adams navel till Darwins svans. Fornsalen och Fenomenalen 16 okt-10 jan 2010 Stora torget Fornsalen 1 okt-31 dec Placerad i entrén Kvinnfolki en helt annan historia. Fornsalen, 29 nov-dec 2010 Placerad i basutställningarna på Fornsalen Utställningar som avslutades under året Kalla Spår modern teknik löser medeltida gåta. Fornsalen och Fenomenalen t.o.m. 14 sept 2009 Den hemska natten Fornsalen t.o.m. 14 sept 2009 Gotland t.o.m. 1 sept

11 Tillgänglighet Fornsalen, Strandgatan 14 Visby Januari-april tis-sön 12-16, ons Maj-13 september alla dagar september-december tis-sön 12-16, ons Museibutiken, Strandgatan 14 Visby Januari-april tis-fre 9-16, ons 9-20, lör-sön Maj-13 september mån-fre 9-18, lör-sön september-december tis-fre 9-16, ons 9-20, lör-sön Svahnströmska rummet, Strandgatan 14 Visby Januari-april tis-fre 12-16, ons Maj-13 september mån-fre september-december tis-fre Fenomenalen, Strandgatan 14 Visby Januari-april tis-sön 12-16, ons Maj-13 september alla dagar september-december tis-sön Gotlands Konstmuseum, S:t Hansgatan 21 Visby Januari-13 juni tis-sön juni-31 augusti alla dagar September-december tis-sön Fängelsetornet Kajsarn, Södra Murgatan Visby 15 juni-16 augusti alla dagar Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 8 Visby 22 juni-31 juli tis , ons-sön augusti alla dagar Norrbys museigård, Väte 13 juni-31 augusti alla dagar Kattlunds museigård, Grötlingbo 21 maj-30 augusti alla dagar Petes museigård, Hablingbo 13 juni-30 augusti alla dagar

12 Skolbesök/Program Grupper Elever Grupper Elever Fornsalen Fenomenalen Konstmuseet Norrbys museigård Teatersagor Lärarkvällar Lärarfortbildning Totalt Program för allmänheten Tillfällen Tillfällen Fornsalen Konstmuseet Stads/naturvandringar Museigårdar 13 9 Svahnströmska 4 5 Krumelurum Totalt Barnverkstan Krumelurum besöktes av 1530 personer under 2009 jämfört med 1452 personer under

13 Besöksstatistik Gotlands Museum År Fornsalen med Konstmuseet Kajsartornet Ruinerna Kapitel, Clemens Petes Kattlunds Norrbys Totalt Fenomenalen Clematis Besöksstatistik Gotlands Museum Januari - December Besöksstatistik Gotlands Museum Januari - December Fördelning besökare Gotlands Museum 2009 Fornsalen Konstmuseet Kajsartornet Ruinerna, Clemens Kapitel, Clematis Petes, Kattlunds, Norrbys 13

14 Forskning och kunskapsuppbyggnad Små historier i stora berättelser Det tvååriga forsknings- och utvecklingsprojektet Små historier i stora berättelser kunde starta efter det att Riksantikvarieämbetet och Statens kulturråd beviljat anslag i januari Projektet är ett samarbete mellan Gotlands Museum och Länsmuseet Västernorrland och innehåller två delprojekt. Arbetet vid Gotlands Museum startade i februari Syftet med det gotländska delprojektet är att skapa verktyg för att via Internet bereda fler en möjlighet att delta i arbetet med att samla in och sprida information och berättelser om det gotländska kulturarvet. Målsättningen grundar sig på den digitala teknikens starka genomslag och de sociala mediernas möjligheter till nya deltagande, gemenskaper och interaktion. I systemet finns möjlighet att kommentera, diskutera samt skapa olika forum och gemenskaper baserat på teman, platser eller ämnen. Undervisning Museet har medverkat vid utbildningar för Högskolan på Gotland och Göteborgs universitet med föreläsningar och kurser inom ämnena byggnadsvård, geologi och insamlingsmetodik. Museet har även öppnat magasinen för högskolans studenter och producerat särskilda studiesamlingar för högskolan, då undervisningen i vissa kurser haft behov av originalmaterial. Det gotländska kulturarvet Hösten 2009 startade en uppföljning och utvärdering av programmet Det gotländska kulturarvet strategier Programmet syftade till att upprätta övergripande mål och arbetsområden, samt att underlätta planeringsarbete och prioritering av insatser. Programmet hade dock inte någon framgång. Inför ett kommande kulturarvsarbete är därför en genomlysning och revidering angelägen för att inte återupprepa tidigare misstag. Under våren 2010 avslutas programmet. Förslag till förstasida på Kulturarvsportalen. 14

15 Arkeologiska konserveringsprojektet Gotlands Museum har sedan 1997 tagit hand om det fynd- och dokumentationsmaterial som blev kvar när Riksantikvarieämbetet lade ner sin arkeologiska undersökningsverksamhet på Gotland. Det är undersökningar som genomfördes under perioden vid Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar, RAGU. Sedan 2008 har museet påtalat behovet av åtgärder för att göra materialet tillgängligt. Efter omfattande utredningsarbete inleddes ett samarbete med Riksantikvarieämbetet om konservering och rapportskrivning av RAGUmaterialet. Arbetet påbörjades i januari 2010 och kommer att fortgå under flera år då de oavslutade undersökningarna uppgår till ca 300 st. Lyssna på Gotland Lyssna på Gotland, ett projekt som ska utveckla informationen vid öns besöksmål med hjälp av taltjänster i mobiltelefon, har vidareutvecklats under året. Under hösten startade ett samarbete med Gotlands kommun för att förse de planerade skyltarna i Världsarvet Visby med motsvarande mobiltelefontjänst. Projektet är finansierat via medel från Kulturrådet. Gotländska rum Inför julhandeln presenterades Stefan Haases och Göran Ströms bok Gotländska rum. Boken tar upp den gotländska byggnadshistorien och framför allt de historiska interiörerna. Det har varit ett omfattande arbete med texter och bilder, som har givit ett fantastiskt resultat. Bokproduktion 2009 The Spillings Hoard Gotland s Role in Viking Age World Trade Se Gotland (Andra tryckningen) Gotländska rum Mellan farstu och brudkammare Gotländskt Arkiv 2009 (Kvinnfolki en helt annan historia) Gotländska rum trycktes i 4200 exemplar, vid årsskiftet var 1000 av dessa sålda. 15

16 Sälj, marknadsföring och information Butik Lågkonjunkturen medförde att försäljningen låg kvar på samma nivå trots ökat antal besökare. Boken Se Gotland sålde slut på våren och då nytrycket drog ut på tiden, tappades en del av dess försäljning i juni. Under året har det varit bokrea, höstrea och skollovskampanjer för familjer. Det har även arrangerats klubbkvällar för medlemmarna i Gotlands Fornvänner där det bjudits på smakprover och extraerbjudanden. I november kom Gotländskt Arkiv med tema Kvinnfolki. Den sålde slut till nyår, och en extra upplaga beställdes. Försäljningen i butiken var stark i december tack vare Gotländska rum, men även p.g.a. att Gotländskt Arkiv började delas ut till medlemmarna redan till första advent. På så sätt hittade många fornvänner till museibutiken för att julhandla. Entré/Reception Under 2009 färdigställdes entréhallen och kundanpassades med fler sittplatser, tydligare skyltning samt en stor bildskärm för information. Gotlands Museum deltog i satsningen Gotland Card, där vi lockade besökare med fri entré på våra besöksmål. Det har även varit möjligt för gäster att via Gotland Promotion köpa både entrébiljetter till Fornsalen och stadsvandringar. Vi såg även till att synas med erbjudanden under Hemesterveckan i juni. Då nya kassalagen kräver ett certifierat kassasystem beställdes Blå Boken i slutet av året. Systemet hanterar både kassa och bokning samt sammanlänkar Fornsalens reception, butik och café med Konstmuseets reception. År Antal köp Snittsumma per köp Fornsalens museibutik. Dukning i Bildstenshallen. 16

17 Fornsalens Restaurang & Café En ny arrendator tillträdde för restaurangen och caféet i januari 2009 och sades upp i september. För att utveckla verksamheten tog Gotlands Museum över i egen regi i oktober. Detta innebär stora möjligheter, främst genom att vi kan samordna caféet med museets egna program riktade till allmänhet och grupper. Event och gruppbokningar Efterfrågan på lokaler har ökat under året. Lokalerna har marknadsförts genom samarbeten med bokningsbolag. Hemsidan stärktes också med 360-gradersbilder på Bildstenshallen och Visbys ruiner som har gett goda resultat. Vandringar och visningar har minskat jämfört med föregående år, vilket troligen beror på att den privata marknaden tar andelar. Kryssningsgästerna har ökat efter att specialavtal med kryssningsbokare ingåtts. Under Almedalsveckan rådde stor aktivitet, framförallt på Fornsalen där många seminarier ägde rum. Intresset för att ordna evenemang i ruinerna ökar och ställer allt större krav på service i form av ljud, ljus, scener m.m. I juli togs en extra branddörr upp i S:ta Katarinalängan, för att möjliggöra en utveckling av verksamheten i ruinen. En allmän affärsplan har tagits fram för ruinerna för att vidareutveckla verksamheterna. Tillsammans med Medeltidsveckan, Världsarvsstudion, Vikingabyn och Kapitelhusgården har ett samarbetsprojekt kring historiska resmål skapats under namnet Historiska Gotland. Syftet är att skapa fler historiska reseanledningar till Gotland. Fornsalens Restaurang & Café, uteserveringen. En illustration över trafiken till Bildstenshallens virtuella rundvandring på hemsidan under en förmiddag. Samma dag kunde vi se att över 200 personer gått till bilderna via länkar på Facebook. Sidan hade i november lika många besök som artisten Håkan Hellströms virtuella konsert. Gotlands Museum deltog på företagardagen på Wisby Strand där vi presenterade våra produkter och tjänster. 17

18 Antal events (visningar, Antal middagar, eventsmingel etc) Bildstenshallen Konstmuseet Stadsvandringar Fornsalen 21 7 G:a residenset Ruiner Sävesalen 0 14 Café Övriga (buss, föreläsning) Summa 2008: 400 Summa 2009: 323 Antal kunder på events (visningar, middagar, mingel etc) Antal kunder Bildstenshallen Konstmuseet 850 Stadsvandringar Fornsalen G:a residenset Ruiner Sävesalen Café Övriga (buss, föreläsning) Summa 2008: Summa 2009:

19 Gotlands Museums omnämnande i svensk media under 2009, fördelat på månad. Baserad på digitalt publicerade nyhetskällor bestående av dags-, kvälls-, lokal-, facktidningar, pressreleaser och nyhetsinformation från webbplatser till radio och TV. Gotlands Museums omnämnande i svensk media under 2009, geografiskt fördelat. Rött - rikstäckande nyhetskällor (60) 19

20 Kulturmiljö Profana byggnader Under 2009 fortgick förändringen i arbetet kring kulturmiljövård. Konkurrensen om uppdragen blev tydlig inom såväl byggnadsvårds- som arkeologiverksamheten. Gotlands Museum utförde antikvarisk kontroll och dokumentation vid ett antal restaureringsinsatser under året. Ett utslag av detta är de ramavtal som länsstyrelsen tecknar för de uppdrag man beslutar om. Det nära samarbetet med myndigheten som vi hade tidigare sker nu på andra villkor. Inför 2010 satsar vi därför på mer marknadsföring för att bredda kundunderlaget. Uppdragen för Gotlands kommun och byggnadsnämnden gick in i en ny fas när arbetet med ett gotländskt kulturmiljövårdsprogram inleddes. Detta innebär att vårt uppdrag för kommunen också förändrades med större fokus på att leverera kunskapsunderlag. Vid Bunge flygfält har vi deltagit vid restaureringen av flyghangaren och framför allt dess fasad mot plattan. Vår granskning av bygglov på landsbygden har i linje med detta i princip upphört, medan granskningsuppdragen kvarstår avseende Visby innerstad. Arbetet med kulturmiljövårdsprogrammet kommer att utvecklas under 2010, förstärkt med särskilda statliga medel. På Bungemuseet restaurerades den ålderdomliga ladan från Biskops i Bunge av s.k. sidsulekonstruktion. På uppdrag av Världsarvsrådet har Gotlands Museum projekterat och varit projektledare för bygget av den rekonstruerade väktargången vid ringmurens nordvästra hörn. Under 2009 restaurerades exteriörerna på Bonsarve kvarn i Vamlingbo, en av få i Norden med bevarad automatisk hastighetsreglering, s.k. vindsegling. Arbetet fortsätter under 2010 med interiörer och de inre delarna av reglertekniken. 20

21 Kyrkor Ryska kyrkan Uppdragen för Samfälligheten Gotlands Kyrkor begränsades påtagligt under 2009 genom den konkurrensutsättning som vi nu måste hantera. På uppdrag av länsstyrelsen har museet gjort en förundersökning inför tillgängliggörande av resterna av Ryska kyrkan i kvarteret Munken i Visby. Murverken kan idag beses efter passage genom bostaden där ovanför. Tanken är att man ska kunna nå anläggningen via en trappa från Stora torget. Arbetet har genomförts som en del av omdaningen av torget. Restaureringen av Garda kyrka avslutades under året och Källunge kyrkas interiörer påbörjades. Båda under antikvarisk medverkan från museet. Vårt arbete med de gotländska församlingarnas ansvarsområden, kyrkornas lösa inventarier samt gravvårdar, fortsatte i ungefär samma omfattning som tidigare år. Inom ramen för länsstyrelsens tillsyn av kyrkorna deltar museet vid besiktningar på plats. På så sätt räknar vi med att säkra antikvariska uppdrag direkt vid tillsynstillfället. S:ta Maria Den mest omfattande arkeologiska undersökningen i museets regi på senare år slutfördes under året. I kvarteret S:ta Maria, vid N:a Kyrkogatan, frilades verkstads- och bebyggelserester från 1200-tal och framåt. Dessa innefattade en bodlänga om 20 x 5,5 meter med minst två ugnar och två källarutrymmen. Fyndmaterialet bestod bl.a. av rester från ben- och hornhantverk i form av halvfärdiga produkter och spill. Även en brunn med ursprung i 1500-talet grävdes fram. Lodbild från undersökningen vid S:ta Maria med de två källarutrymmena frilagda. Arkeolog Leif Zerpe berättar om undersökningen för pressen. Bebyggelsen hade under 1400-talet överskridit en medeltida tomtgräns för att under senare tid återgå till den äldre, och ännu bestående, gränsen. Området är en av de sista obebyggda tomterna innanför murarna, och har så varit under lång tid. Detta, tillsammans med den stora yta som här blev möjlig att frilägga, har bidragit till en kunskapsinhämtning i en omfattning som numer sällan uppnås vid en enskild undersökning. Undersökningarna i kvarteret S:ta Maria. Arkeolog Leif Zerpe ledsagar en intresserad publik. 21

22 S:t Nicolai-projektet Med bidrag från EU/regionala strukturfonderna kunde S:t Nicolai-projektet fortsätta t.o.m. mars. Bygglovshandlingar för ruinen färdigställdes. Projektmedel från Framtidens Kultur möjliggjorde fortsatt arbete, vilket ägnades åt finansiering. Under året beviljades tre miljoner kronor för ett sidoprojekt, med fokus på ruinvård och utveckling, av KK-stiftelsen. Högskolan på Gotland är projektägare och köper samordningstjänster från museet för ett tvåårigt forskningsprojekt som inleddes i januari I augusti deltog museets projektledare i Castella Maris Baltici, ett internationellt symposium i Finland, där S:t Nicolai-projektet presenterades. Langhammars på Fårö Fältkursverksamheten i arkeologi vid den senmedeltida gårdsanläggningen vid Langhammars på Fårö avslutades under året. Två husgrunder har i det närmaste totalundersökts. Syllstensrader, spisrösen och trärester efter golvkonstruktioner har kommit i dagen. Fynden har främst bestått av spikar, nitar, beslag, keramik i form av stengods, knivar etc. Föremål som man kan förväntas träffa på i en sådan anläggning. Efter sju års sommarkurser kommer nu Högskolan på Gotland att nyttja materialet i sin forskning, bl.a. inom osteologi deltagare har årligen samlats för att lära sig mer om arkeologi i fält. Det gröna kulturarvet Tillsammans med en privat aktör upprättade museet ett vårdprogram för byggnader och mark på Ottenby kungsgård på sydligaste Öland. Kurs i fältarkeologi vid Langhammars på Fårö. Arbetet utfördes på uppdrag av Statens Fastighetsverk. Här bidrog museet med den kompetens vi har gällande kulturhistoriskt intressanta trädgårdar. Under 2010 kommer samma konstellation att lägga anbud för vårdprogram för mark och byggnader vid Läckö slott. För Visborgs kungsladugård gjordes en dokumentation av park och byggnader på uppdrag av länsstyrelse och kommun. Länsstyrelsens del gjordes som ett underlag för byggnadsminnesutredning, kommunens del gjordes som en del av planläggningsarbetet i området. Ottenby kungsgård på Öland. Vidare upprättades dokumentationer av trädgårdarna vid Barlingbo respektive Vall prästgårdar. 22

23 Arkeologi Antal ärenden Uppdragsgivare Länsstyrelsen 4 11 Gotlands Kommun GEAB Privat Totalt Typ av uppdrag Antikvariska kontroller 21 5 Förund. antikv. kontroller 2 Förundersökning Undersökningar 8 14 Röjningsärenden GEAB 9 Övriga 3 4 Totalt Byggnadsvård Uppdragsgivare Lst GK SFV SGK För Pr Lst GK SFV SGK För Pr Profan byggnadsvård Granskning bygglov Skrivna remisser Planärenden Byggnadsvårdsuppdrag Kyrkor Kyrkorestaureringar 6 2 Övriga restaureringar Trädgårdar Vårdplaner Dokumentationer 2 2 Lst=Länsstyrelsen, GK=Gotlands Kommun, SFV=Statens Fastighetsverk, SGK=Samfälligheten Gotlands Kyrkor, För=Församlingar, Pr=Privat 23

24 Samlingar & Arkiv Samlingar Museets insamlingspolicy är restriktiv och bara föremål som bedöms som viktiga för bilden av liv och arbete på Gotland samlas in. Under året har accession av 275 nyinsamlade föremål registrerats. Ett exempel på en arbetslivsrelaterad gåva är råmaterial till tunnor, laggar, bottnar och band från en tunnbindarverkstad på ön. För att öka tillgängligheten arbetar Gotlands Museum kontinuerligt med fotografering och digital registrering av föremål, bilder och arkivhandlingar. De naturvetenskapliga databaserna har överförts till det globalt använda GBIF-systemet (global biodiversity information facility). ABM (Arkiv, Bibliotek, Museer) Projektet ABM på Gotland - samverkan mellan kulturarvsinstitutioner som syftar till ökad tillgänglighet genom nätverksarbete och en gemensam sökmotor för databaser, har omstrukturerats till en arbetsgrupp och en beslutande styrgrupp där Gotlands Museum är representerat i båda. AF-projektet Under hösten startade museet AF-projektet i samarbete med Arbetsförmedlingen. Ett digitaliseringsprojekt som sysselsätter ca 10 personer under två år. Syftet är att digitalisera material för ökad tillgänglighet på Internet. Projektet har koppling till ABM-projektet och gör det möjligt att snabbare fylla kulturarvsportalen med innehåll. Ett urval av en större donation från en nedlagd skoaffär i Klintehamn som startades på 1920-talet. Gåvan innehöll både arkivalier som beskriver företagets historia, och föremål, däribland skor från varje decennium. Arbete med digitalisering av material. 24

25 Fosfatlaboratoriet Fosfatlaboratoriet har under året på uppdrag utfört fosfatanalyser för projektering av arkeologiska undersökningar Externa uppdrag Analyserade fosfatprover Magasin Museets samlingar är trångbodda. Olika alternativ har undersökts för att utöka magasinsytorna och flera hyresobjekt liksom en utbyggnad av befintliga magasin har utvärderats. Under året har arbetet koncentrerats på fortsatt iordningställande i magasinen, främst av de samlingar som flyttats som en följd av musei-ombyggnaden. Även uppordningen av textilsamlingen har fortgått och färdigställs under I Kajsarportsförrådet har lokaler iordningställts för museets samlingar av hushålls- och kontorsteknik. Vård och konservering Ett stort arbete har lagts ner på rengöring, lagning och mappning av kartor och tapeter. Skattfynd från Skattkammaren har konserverats på nytt och museet har på uppdrag åtgärdat ett trettiotal skadade tavlor från kommunens konstsamling. Svahnströmska rummet I Svahnströmska rummet har böcker och arkivalier omstrukturerats och uppordnats. Uppackning, omflyttning och gallring av bokmagasinen har genomförts under året och forskarrummet har färdigställts med kompakthyllsystem och arbetsplatser. Museets topografiska fotoarkiv för landsbygden har sammanförts till en komplett bilddatabas Besökare Handläggning av ärenden 50-tal 70-tal Utställningar Kåserier 4 4 I Svahnströmska rummet har arkivets bestånd vuxit med ca 2,5 m arkivalier och biblioteket med drygt 300 titlar = ca 6 hyllmeter. Textilarrangemang inför fotografering till databasen. Som exempel har ca 140 kg ritningar inventerats och sorterats, ca 12 hyllmeter arkivalier i valvet har inventerats och ett hundratal kartonger med arkivmaterial har packats upp och grovsorterats. 25

26 Fastigheter Under året har tre av föreningens fastigheter sålts till privatpersoner: Clematishuset i Visby som har inrymt medeltidskrogen Clematis på bottenvåningen. Den övre våningen och vinden har varit uthyrd till Medeltidsveckans kansli (Strandgatan 20/Pressen 6). Visbys minsta hus som är beläget på Klinten i Visby (Norra Murgatan 38/Muren 13). Puttersjaus, taktäckt ruin av ett medeltida stenhus i Rute socken (Alvans 1:38). Inventering av fem av Fornvännernas fastigheter som är föremål för försäljning har utförts av länsstyrelsen. Man har föreslagit nödvändiga renoveringsåtgärder för att hålla byggnaderna i gott skick. Tjärsmörjning på tak och gårdskors har utförts på Lauks i Lokrume, och runt Fardume slott i Rute har röjning av mark gjorts. Brandskyddsåtgärder har vidtagits i Museet 1-2 där bl.a. Sävesalen har byggts om för att uppfylla kraven på brandklassning. Teknikergruppen har byggt om några av museets utställningslokaler och gjort det tekniska arbetet till huvuddelen av årets utställningar på Fornsalen och Konstmuseet. Omdisponering av tjänsterum har skett för att bereda utrymme för museets nya hyresgäster, Gotlands hembygdsförbund och Medeltidsveckan. Bl.a. har fotoverksamheten flyttats till Kajsarportsförrådet. Visbys minsta hus. Puttersjaus. Clematishuset. (Foto Raymond Hejdström) 26

27 Gotlands Museums uppdrag 2009 Byggnadshyttan Kalk AB Lars Sjösvärd, Johan Gardelin Byggnadshyttan på Gotland Lars Sjösvärd, Johan Gardelin Föreningen Svenska Science Center Lisa Johansson Gotlands Attraktioner Maria Herlin-Karnell Gotlands Bildningsförbund Lena Laving, Maria Annerud GCB, Gotland Convention Bureau Sofia Hoas Gotlands hembygdsförbund Lars Sjösvärd Gotlands kommuns konstkommitté Angelica Blomhage Gotlands konstförening Johan Gardelin Gotlands lantbruksmuseum Birgitta Strandberg-Zerpe, Lena Ideström Gotlands läns Hemslöjdsförening Inger Tüll, Lena Ideström Gotlands Turistförenings valberedning Gun Westholm Historiska Gotland Sofia Hoas Konferens Gotland Sofia Hoas Landsantikvarieföreningen Lars Sjösvärd Leader Gotland Lars Sjösvärd Medeltidsveckans valberedning Sofia Hoas Naturskyddsföreningen Gotland Sara Eliason Nicolaiprojektets styrgrupp Lars Sjösvärd, Ulrika Mebus Norrbys kulturreservat i Väte, styrgrupp Pär Malmros, Inger Tüll Referensgruppen för kultur (Gotlands kommun) Lars Sjösvärd Samdokpoolerna för naturbruk o fritid Birgitta Strandberg-Zerpe Stiftelsen Norrlanda Fornstuga Stefan Haase Stiftelsen Ragnar & Elin Snöbohms fond Lars Sjösvärd Styrelsen för Fotogalleriet Angelica Blomhage Stiftelsen för Bläse kalkbruk Pär Malmros, Sara Eliason Stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland Birgitta Strandberg-Zerpe, Lena Ideström Vanges gårdsmuseum Peder Ahlström Wisbygruppen Gun Westholm Wisby Centrums marknadsföringsgrupp Sofia Hoas Vilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond Lars Sjösvärd Vike minnesgård Pär Malmros Världsarvsrådet Lars Sjösvärd, Jörgen Renström Öppna ateljéer Angelica Blomhage 27

28 Organisation och personal Styrelse I styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner ingick följande personer: Landshövding Marianne Samuelsson (ordförande t.o.m ) och Anders Granat (suppleant t.o.m , därefter ordinarie) utsedda av Länsstyrelsen i Gotlands län. Peter Freudenthal (vice ordförande t o m 10-13, därefter ordförande) Lars Danielson Ulf Palmenfelt Sonia Landin Mikael Carlsson Olof Nyström Inger Harlevi Wera Svensson Suppleanter Jerker Enekvist och Jan Östergren utsedda av föreningen. Ledningsgrupp Lars Sjösvärd - landsantikvarie/museichef Johan Gardelin - bitr. museichef och avdelningschef Kulturmiljö Ingemar Hemph - avdelningschef Kansli & Fastigheter Maria Herlin-Karnell - avdelningschef Kommunikation & Marknadsföring Birgitta Strandberg-Zerpe - avdelningschef Samlingar & Dokumentation Sofia Hoas - avdelningschef Sälj & Event Jenny Westfält - avdelningschef Utställningar & Pedagogik Suppleanter Marianne Holm och Roland Olofsson utsedda av Gotlands kommun. Museichef Lars Sjösvärd har varit sekreterare och föredragande i styrelsen och Ingemar Hemph samt Maria Herlin-Karnell har varit protokollförare. Jörgen Renström, DIK, har deltagit som personalrepresentant. Birgitta Örtbrant alt. Katarina Stenius adjungerad i ekonomiredovisning. Kommunikation & Marknadsföring Foto, Förlag, Hemsida, Intranät, IT Kansli & Fastigheter Ekonomi, Personal, Fastigheter Museichef Utställningar & Pedagogik Fenomenalen, Fornsalen, Konstmuseet, Museigårdarna, Natur, Pedagogik & Program Kulturmiljö Sälj & Event Arkeologi, Byggnads- & Landskapsvård Samlingar & Dokumentation Butik, Café, Events, Reception Dokumentation, Arkiv & Bibliotek, Drift Magasin & Museigårdar, Samlingar Organisationsschema Gotlands Museum. 28

29 Personal Landsantikvarie/Museichef Sjösvärd Lars, landsantikvarie/museichef Kansli & Fastigheter Hemph Ingemar, avdelningschef Dahlberg Ingemar, tekniker Karlsson Sven-Erik, tekniker Kihlman Tommy, tekniker ( ) Kellström Lasse, va. fastigheter Larsson Christian, tekniker Lindberg Astrid, lokalvårdare (t.o.m ) Persson Conny, tekniker Pettersson Agneta, assistent Stenius Katarina, ekonom (fr.o.m ) Örtbrant Birgitta, museikamrer (t.o.m ) Kulturmiljö Gardelin Johan, avdelningschef Borgö Louise, va. byggnadsvård (föräldraledig fr.o.m ) Haase Stefan, byggnadsantikvarie Malmros Pär, byggnadsantikvarie Mebus Ulrika, projektledare S:t Nicolai-projektet Renström Jörgen, byggnadsantikvarie Selin Eva, antikvarie/naturvetare Wickman-Nydolf Gunilla, va. arkeologi Widerström Per, arkeolog Zerpe Leif, arkeolog Kommunikation & Marknadsföring Herlin-Karnell Maria, avdelningschef Englund Stig, antikvarie, IT-ansvarig Gahnström Ninni, webbredaktör (t.o.m ) Hejdström Raymond, 1:e fotograf Häggström Anders, projektledare Pettersson Ann-Marie, redaktör Ström Göran, fotograf Utställningar & Pedagogik Westfält Jenny, avdelningschef Annerud Maria, va. program och pedagogik Blomhage Angelica, va. Konstmuseet Eliason Sara, va. Natur Johansson Lisa, va. Fenomenalen Johansson Lisen, utställningstekniker Lydänge Helen, pedagog, Fenomenalen Oldrell Thomas, konstkonsulent (fr.o.m ) Tüll Inger, va. Museigårdarna Westholm Gun, va. utställningar Fornsalen Samlingar & Dokumentation Strandberg-Zerpe Birgitta, avdelningschef Ahlström Peder, va. Museigårdarna Cederlund Ove, assistent Elmshorn Monica, assistent Enekvist Tord, assistent Fridblom Elisabeth, assistent Ideström Lena, va. samlingar Jansson Henrik, systemansvarig projekt Laving Lena, va. arkiv/bibliotek Lindström Ingeborg, assistent Sikora Inez, pedagog/assistent Sjöberg Fabian, assistent Trolin Eva, konsthanterare Örjestad Jenny, arkeolog/projektledare (fr.o.m ) va.=verksamhetsansvarig Sälj & Event Hoas Sofia, avdelningschef Alfredson Josefin (fr.o.m ) Ahlqvist Bodil, caféansvarig (fr.o.m ) Jakobsson Josefin, butiksassistent Kellström Åsa, bokningsansvarig 29

30 Fortbildning Maria Annerud har påbörjat utbildning i att skriva utställningstexter, arrangör Riksutställningar Lisa Johansson, teknikkurs för lärare 20 p. Lisen Johansson, endagsutbildning hos Riksutställningar, tema vandringsutställningar. Åsa Kellström och Sofia Hoas, endagsutbildning i säljteknik. Sofia Hoas, en vecka ledarskapsutbildning. Sofia Hoas och Ninni Gahnström, 28 tim Steps to export, arrangör Gotlands turistförening. Arbetsmiljö och personalaktiviteter Stegtävlingen Tappa Trampet lockade 27 personer ur personalen att delta aktivt. Under nio höstveckor skulle var och en i genomsnitt gå/ promenera minst steg om dagen, vilket motsvarar sträckan från Malmö till Berlin. Syftet med tävlingen var att öka insikten om nyttan av motion i vardagen, vilket uppnåddes med råge. Aktiviteten bidrog också till att stärka individens motionsvanor. En intern lagtävling i bowling genomfördes också under året. Det framgångsrika konceptet med gemensamma verksamhetsplaneringsdagar från föregående år fick en fortsättning, men denna gång förlagd till Holmhällar i slutet av augusti. Där hölls föredrag om marknadsföring specifikt men även andra aktiviteter som bidrog till att få fram underlag för 2010 års verksamhetsplan. Ett internt utställningsseminarium för hela personalen hölls i november med anledning av den kommande planeringen för de nya basutställningarna på Fornsalen. Fredagen den 4 december hade personalen tillsammans med styrelsen en uppskattad julfest i Fornsalens café. Verksamhetsplaneringsdagar Holmhällar. Personalens idéer och förslag på utställningsseminariet. 30

31 Anställd personal Fast anställda, årsverken Antal fast anställda Alla anställda, årsverken Antal anställda totalt totalt Sjukfrånvaro i % Kvinnor Män Totalt Frisknivå i % Frisknivå; medarbetare som under 12 mån har haft en sjukfrånvaro på 3,5% eller lägre Kvinnor år Kvinnor år Kvinnor år Män år Män år Summa alla 31

32 32

33 Årsredovisning för Föreningen Gotlands Fornvänner ( ) Räkenskapsåret

34 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningen Gotlands Fornvänner som är en ideell förening, konstituerad den 22 maj 1875, har till ändamål att vara huvudman för Gotlands Museum att genom Gotlands Museum vara samhällets minne som samlar och sprider kunskap om länets natur- och kulturarv samt verkar för att det försvaras, vårdas, brukas och görs tillgängligt för alla att bedriva professionell verksamhet inom museets kompetensområde och bistå med kunskap. Under året har tre av Föreningen Gotlands Fornvänners fastigheter sålts Muren 13 och Pressen 6 i Visby samt Alvans 1:38 i Rute. Försäljningen påverkade årets resultat positivt med kr. I samband med försäljningen amorterades ett lån med kr. Föreningen har under året omsatt kkr Föreningen redovisar i år en vinst på kronor. Omsättning avdelningsvis, kkr Museichef Utställningar & Pedagogik Kansli & Fastigheter Sälj & Event & Kommunikation Kulturmiljövård Samlingar & Dokumentation Projekt Avvikelserna ovan beror på omorganisation som skett inom Föreningen Gotlands Fornvänner. Bidrag stat och kommun, kkr Gotlands kommun ordinarie Gotlands kommun extra Statliga bidraget till ordinarie museiverksamheten Statligt bidrag till löner Statligt bidrag till Fenomenalen Statliga utvecklingsbidrag Statliga bidrag till kulturarvs-it Statliga bidrag till pedagogik Statliga bidrag till sysselsättningsåtgärder Statligt bidrag till konstkonsulent 48 0 Utställningsersättning Tillväxtverket

35 Egenfinansiering, kkr Finansiering Staten 26 % 30 % Gotlands kommun 22 % 26 % Egenfinansiering 52 % 44 % Övriga större bidragsgivare, kkr Riksantikvarieämbetet Diverse övriga fonder Statens Jordbruksverk Länsstyrelsen i Gotlands län Framtidens kultur EU:s strukturfonder Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för överföring till balanserat resultat Totalt Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Övrigt om årets verksamhet se föreningens årsberättelse. 35

36 RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat

37 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Diverse kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kortfristiga värdepappersinnehav Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

38 BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fonder Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 0 0 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Panter och ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Inga Inga 38

39 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt allmänna råd, vägledningar och uttalanden från Bokföringsnämnden. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den sk först-in först-ut principen respektive verkligt värde. Inkuransrisken har därvid beaktats. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. 1 Rörelseintäkter Rörelseintäkter Bidrag Medlemsavgifter Fastighetsförsäljning Övriga intäkter Summa rörelseintäkter Revisorsarvode Arvode ink moms till föreningens revisor för utfört revisionsarbete har bokförts med Övriga uppdrag Externa kostnader Reservering pågående projekt Övriga externa kostnader Summa externa kostnader

40 4 Personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner Styrelse och museichef Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Av bolagets pensionskostnader avser gruppen styrelse och museichef Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 2,4 % 3,1 % Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 33 % 38 % Sjukfrånvaron fördelad efter kön Män 2,5 % 2,6 % Kvinnor 2,3 % 3,5 % Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori 29 år eller yngre (2 pers) 4,2 % 0,0 % år (27 pers) 3,0 % 4,6 % 50 år eller äldre (31 pers) 1,8 % 2,3 % 40

41 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Följande avskrivningsprocent har tillämpats. Materiella anläggningstillgångar Byggnader 2 % Inventarier 20 % Årets avskrivningar Byggnader Inventarier Summa avskrivningar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Återföring /nedskrivning aktier Övrigt Totalt Byggnader och mark Byggnad Ingående anskaffningsvärde Omklassificering föregående års pågående projekt Omklassificering av erhållna bidrag från föregående års pågående projekt Årets förändring Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Avgår avskrivningar på sålda byggnader Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående bokfört värde för byggnad Mark Ingående o utgående anskaffningsvärde Taxeringsvärde Byggnader Mark Totalt

42 8 Inventarier Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Avgår, årets utrangeringar inkl sålda Utgående anskaffningsvärde Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Avgår, ingående avskrivn på utrangerade inventarier Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Diverse kortfristiga fordringar Momsfordran Fordran skatter och avgifter Övriga korta fordringar Totalt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Lönebidrag Fordran AMS Fordran nystartsjobb Bidrag Norrbys kulturreservat Bidrag kompetensutveckling Bidrag Tillväxtverket Bidrag Statens jordbruksverk Stockholms Auktionsverk Försäkringsåterbäring Övrigt Totalt

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bf Lövkojan upa

Årsredovisning. Bf Lövkojan upa Årsredovisning för Bf Lövkojan upa Räkenskapsåret 2007 Bf Lövkojan upa Styrelsen för Bf Lövkojan upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

VP 2014. Gotlands Museum. Uppdaterad 2013-10-28

VP 2014. Gotlands Museum. Uppdaterad 2013-10-28 VP 2014 Gotlands Museum Uppdaterad 2013-10-28 Framsida; Tyra Lundgren 2 Budget i balans Gotlands Museum är ett av Sveriges populäraste museer, men om vi ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas i en positiv

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

föreningen gotlands fornvänner

föreningen gotlands fornvänner föreningen gotlands fornvänner Årsberättelse 2008 Frågan om namnbyte var uppe redan 1945, då Mårten Stenberger till styrelsen föreslog Gotlands Museum. Ärendet bordlades! Utdrag ur protokoll. redaktion:

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Ramnered-Gundlebo Fiber Ekonomiska Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-10--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

STIFTELSEN BORNÖ INSTITUTE FOR OCEAN AND CLIMATE STUDIES Org nr 854600-7959 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012

STIFTELSEN BORNÖ INSTITUTE FOR OCEAN AND CLIMATE STUDIES Org nr 854600-7959 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012 1 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012 Styrelsen och Stiftelsen Bornö Institute for Ocean and Climate Studies får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, stiftelsens nittonde verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna Årsredovisning för BRF Vimpeln 8 i Solna Räkenskapsåret 2005 BRF Vimpeln 8 i Solna 1(9) Styrelsen för BRF Vimpeln 8 i Solna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer