Årsredovisning En förändring i lönsamhet och position

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006. En förändring i lönsamhet och position"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 En förändring i lönsamhet och position

2 INNEHÅLL innehåll Året i korthet... 3 Per Lindberg har ordet... 4 Affärsidé, strategier och mål... 7 Packaging & Speciality Paper Packaging Boards Billerud under för ändring 4 Market Pulp Medarbetare Vår miljö Förvaltningsberättelse Koncernöversikt Riskhantering och känslighetsanalys trenden pek ar på en positiv fr amtid för pappersproduk ter Finansiella rapporter Resultaträkning för koncernen Balansräkning för koncernen Förändringar i koncernens eget kapital Kassaflödesanalys för koncernen Resultaträkning för moderbolaget Balansräkning för moderbolaget Förändringar i moderbolagets eget kapital Kassaflödesanalys för moderbolaget Noter med redovisningsprinciper Förslag till vinstdisposition nischade produk ter sk apar ekonomi i hel a värdekedjan Revisionsberättelse Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Ledamöter i styrelsen Medlemmar i ledningsgrupppen Rapport över internkontroll ef terfr ågan på avsaluma ssa fortsät ter at t ök a Nyckeltalsdefinitioner Fem år i sammandrag Billerudaktien Aktieägarinformation och kalendarium del ak tighet och engagemang sk apar framtidens billerud Årsredovisningen omfattar sidorna et t uthålligt mil jöarbete som genomsyr ar hel a organisationen Bruk Försäljningskontor Billerud Beetham Billerud International & Scandinavia Skandinaviska marknader Europeiska Försäljningskontor England, Billerud Sales Ltd Tel: Tel: Billerud Americas Frankrike, Billerud France S.A.S. Tel: Tel: Billerud Middle East & Africa Italien, Billerud S.r.l. Billerud Karlsborg Tel: Tel: SE Karlsborgsverken Tel: Förenade Arab Emiraten, Billerud Gulf Nederländerna, Billerud Benelux B.V. Billerud Skärblacka Tel: Tel: SE Skärblacka Tel: Indonesien, Billerud Asia Pacific Spanien, Billerud Ibérica S.L. Tel: Tel: Kina, Billerud (Shanghai) Rep. Office Tyskland, Billerud GmbH Tel: Tel: Milnthorpe Cumbria LA7 7AR England Tel: Billerud Gruvön Box 500 SE Grums Tel: Övriga marknader utanför Europa Tel:

3 Å r e t i k o r t h e t Året i korthet Marknaden för Billeruds produkter var stark under hela Den goda efterfrågan gjorde det möjligt att höja priserna på ett flertal av koncernens produkter. En ny organisation har införts, beslut har fattats om nya finansiella mål och strategin har reviderats. Förändringsprogrammet Billerud 2007 och investeringar inom energiområdet gav effekt i kostnadsbesparingar. Billeruds självförsörjningsgrad av el ökade från 3o till 60 procent tack vare genomförda energiinvesteringar. Leveranserna uppgick till ton, en ökning med 1 procent jämfört med Rörelseresultatet för helåret 2006 uppgick till MSEK 552. Jämfört med föregående år förbättrades resultatet med MSEK 752 eller MSEK 352 justerat för engångskostnader tagna Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 3,50 per aktie (3,25). RÖRELSERESULTAT OCH MARGINAL MSEK % Rörelseresultat Rörelsemarginal INVESTERINGAR, AVSKRIVNINGAR OCH AVKASTNING MSEK % Investering 2003 Avkastning på sysselsatt kapital Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 7-3 Resultat efter finansiella poster, MSEK Nettoresultat, MSEK Vinst per aktie, SEK 6,08-3,56 Utdelning, SEK 3,50 *) 3,25 *) Styrelsens förslag 2004 Avskrivningar VINST PER AKTIE OCH UTDELNING SEK Vinst per aktie * Styrelsens förslag 2004 Utdelning *

4 P e r l i n d b e r g h a r o r d e t 2006 Billerud under förändring Resultatutvecklingen vände under 2006 efter flera år av vikande lönsamhet. Priserna kunde höjas något mer än kostnadsökningarna. I kombination med ett effektivare Billerud medförde detta en kraftig förbättring av resultatet. Under året var efterfrågan på våra produkter stark. Priserna kunde höjas vid ett flertal tillfällen, vilket kompenserade de stora kostnadsökningar som inträffade under året. Den positiva resultatutvecklingen är en effekt av en generellt stark marknad och har ytterligare förstärkts av att några konkurrenter tagit kapacitet ur drift. Det är inte bara marknaden som påverkat den positiva utvecklingen. Under året har resultatutvecklingen också vänts genom arbetet med att förändra företaget. Större delen av förändringsprogrammet Billerud 2007 är genomfört, ett par år snabbare än ursprungsplanerna. Investeringen i egen energi har varit framgångsrik och under året togs nya turbiner i drift. Vår nya affärsområdesorganisation infördes under första kvartalet 2006 och arbetet med att skapa ett mer kundorienterat företag fortsätter under Ett flertal personer i ledande ställning har rekryterats och bildat en väl fungerande ledningsgrupp. Beslut har fattats om nya finansiella mål och vår strategi har reviderats. Arbetet med att förändra och stärka företaget har varit mycket intensivt och jag kan konstatera att vi är på rätt väg. resultatet med MSEK 752. Resultatet för 2005 var dock belastat med engångskostnader för strukturåtgärder med MSEK 400, varför förbättringen exklusive dessa kostnader var MSEK 352 eller 176 procent. Fokus på kunderna Konjunkturen för massa och papper förbättrades under 2006 och våra orderböcker har varit starka under hela perioden. Det är en bra bas att stå på men vi har under en lång tid strävat efter att komma ännu närmare våra kunder och hitta nya lösningar som bättre motsvarar deras behov. Ambitionen är att arbeta mer flexibelt på marknaden och ständigt förbättra företagets marknadsmix. Ett viktigt steg i att bättre ta tillvara marknadens möjligheter är vår nya affärsområdesorganisation som ansvarar för att utveckla marknad och produkter, teknisk service och prissättning. Med ett tydligare fokus kan vi sälja rätt produkt, på rätt marknad, till rätt kund och till rätt pris. Arbetet med att stärka positionerna har bara börjat och jag tycker att utvecklingen av våra affärsområden motsvarat förväntningarna att bygga ett starkt företag på sikt. Resultatutveckling År 2006 innebar en vändning av flera års negativ trend för Billerud. I förhållande till helåret 2005 ökade nettoomsättningen med 8 procent och uppgick till MSEK Rörelseresultatet för helåret 2006 uppgick till MSEK 552. Jämfört med föregående år förbättrades Kostnadseffektivisering Priserna på energi och råvaror har ökat kraftigt. Våra energiinvesteringar har kompenserat en del av ökningen men vi står inför ett fortsatt kraftigt kostnadstryck. Det har diskuterats mycket kring svensk energipolitik under året och det råder ingen tvekan om att bristen på konkurrenskraftig el ställer Billerud och

5 P e r l i n d b e r g h a r o r d e t 5 hela basindustrin inför stora utmaningar. Oviljan att tillåta nya kostnadseffektiva alternativ på elmarknaden måste förändras och basindustrin vill och kan i detta sammanhang ta ett betydande ansvar. Energibesparingsprogram Vi kan inte bara vänta på eventuella politiska initiativ. Vårt program för energibesparingar har fullföljts enligt tidplan och med framgångsrikt resultat. Genom driftsättningen av barkpannor och elturbiner vid de svenska bruken blir vi mindre beroende av den osäkra och allt dyrare elmarknaden. Den dryga miljard som investerats har en kort återbetalningstid och är utan tvekan en god och värdeskapande investering för framtiden. Vi arbetar löpande med att hitta nya sätt att effektivisera energiförbrukningen. Billerud 2007 Processen med att minska antalet anställda inom ramen för programmet Billerud 2007 har löpt under året. Det är ett omfattande omställningsprogram som innebär att vi blir 18 procent färre inom företaget. Ett program som Billerud 2007 är naturligtvis både tidskrävande och smärtsamt. Vi har valt att öka takten för att tidigarelägga besparingarna och komma igenom omställningen så snabbt som möjligt. Det är viktigt att göra tiden av osäkerhet kort både för företagets medarbetare och för verksamheten som helhet. Omställningen har i allt väsentligt följt den påskyndade planen, dock med vissa förseningar i Gruvön och Beetham. Jag bedömer att dessa förseningar är väl motiverade, främst med anledning av att vi måste säkra att rätt kompetens finns på plats inför framtiden. Framtidssatsningar Vi tror på Billerud, de produkter vi jobbar med och på att förpackningsmarknaden kommer att erbjuda möjligheter för tillväxt och lönsamhet. Naturligtvis krävs det att vi satsar både på produkt- och processutvecklingen. Under året fattade Billerud beslut om att investera MSEK 370 i två maskiner i Skärblacka och Gruvön som gör det möjligt att producera förpackningspapper i absolut världsklass. Investeringarna slutförs under 2008 och skapar ytterligare en vital del i den plattform för framtiden som vi håller på att bygga.

6 6 P e r l i n d b e r g h a r o r d e t Strategisk översyn Vi har i Billeruds nya ledningsgrupp arbetat igenom och reviderat strategi och finansiella mål. Det handlar främst om att säkra konkurrenskraften inför framtiden, samtidigt som vi värnar om aktieägarnas intressen. Jag tycker att vi har hittat en bra balans mellan att söka effektivitet i befintlig produktion, att öka kraften i affärsutveckling och försäljning samt att finna nya vägar för att nå tillväxt. Att utveckla affärerna är en spännande utmaning som jag, tillsammans med framförallt ledningsgrupp och affärsområden, kommer att ägna mycket tid och kraft åt. Det handlar om att ta nya grepp om våra marknader, att jobba med helt nya kundgrupper och att utveckla nya lösningar baserade på vår redan idag starka position inom flera segment. Jag tror att vi redan under 2007 kommer att visa framgångsrika exempel. Framtidsutsikter De senaste åren har varit svåra att förutsäga i branschen. Det gäller också Vi har å ena sidan en god efterfrågesituation på i stort sett alla områden, vilket talar för en fortsatt god prisbild. Å andra sidan har vi fortsatta kostnadsökningar, en kraftig förstärkning av svenska kronan och en allt mer tilltagande konkurrens om råvarorna. Allt detta kommer att påverka oss under Vi vet därför att vi behöver arbeta intensivt för att bibehålla de landvinningar vi gjort under 2006 och för att förbättra oss ytterligare. Det är vi beredda att göra. Ditt värde är vårt mål Billeruds aktiekurs hade en positiv utveckling under hösten, efter en ganska turbulent vår och sommar med kursrekord. Aktien låg i slutet av 2006 knappt 20 procent högre än i början av året. Utvecklingen av Billeruds värde är centralt för det vi gör. Ambitionen är att skapa långsiktigt värde för våra ägare och vara stabilt lönsamt. Detta hade vi som målsättning för 2006 och vi kommer att ha det även i framtiden. Ditt värde i Billerud är vårt mål. Per Lindberg Verkställande direktör och koncernchef

7 A f f ä r s i d é, s t r a t e g i e r o c h m å l En förändring i lönsamhet och position Billerud är idag en ledande materialleverantör till specifika segment av förpackningsmarknaden. Strategin är att utifrån en effektiv bas fokusera på kundernas behov och vidareutveckla företagets lösningar av förpackningsmaterial. Billerud ska skapa tillväxt genom att erbjuda nya och befintliga kunder helhetslösningar baserade på företagets kunskap om förpackningsmaterialet och förädlingsprocessen. Strategi och finansiella mål har under året reviderats. Sammanfattningen av arbetet presenterades vid en kapitalmarknadsdag 15 november 2006 och redovisas nedan. Affärsidé Billerud erbjuder krävande kunder förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billeruds marknad Förpackningsmarknaden växer globalt med drygt 4 procent årligen och beräknas 2009 att värderas till knappt 600 miljarder USD. Tillväxten av pappersförpackningar ligger på ungefär samma nivå. Konkurrensen är visserligen stark i alla segment men marknaden för förpackningar har en positiv tillväxt. Trender inom förpackningsutveckling, distribution och konsumtion ger stöd för Billeruds produkter och för möjligheten att skapa nya erbjudanden. Positionen ska stärkas inom de mest attraktiva segmenten där Billerud har en ledande roll och marknadsprognoserna ser lovande ut. Fokus flyttas från produkt till kund och investeringar sker inom prioriterade segment för att stärka kvalitet och erbjudanden. Arbetet genomförs stegvis med beräknat genomslag från 2008 och framåt.

8 a f f ä r s i d é, s t r a t e g i e r o c h m å l Strategi Företagets strategi består av tre bärande komponenter: Processeffektivitet i världsklass Tillväxt Kundfokuserad utveckling Processeffektivitet i världsklass Förmågan att leva upp till kunders och ägares förväntningar skapas till stora delar genom effektivitet i de interna produktionsprocesserna. Billerud fokuserar därför på kvalitet i alla led och på att utveckla inköpsverksamheten tillsammans med leverantörer för insatsvaror och logistik. För att skapa långsiktig konkurrenskraft och säkra ett starkt kassaflöde arbetar Billerud systematiskt med intern processeffektivitet. Kvaliteten på anläggningar och produkter ska höjas och produktutvecklingen säkerställas. Inom ramen för befintlig kapacitet ska produktionsvolymen av papper öka med ton till Avsalumassan kommer däremot att minska under samma tidsperiod på grund av höga marginalkostnader. Selektiva investeringar kommer att genomföras för att nå uppsatta mål. För att nå maximal effektivitet i alla arbetsprocesser inom produktion, underhåll samt administration genomförs förändringsarbetet Billerud Programmet innebär en minskning av antalet medarbetare med cirka 450 heltidsanställda och besparingar på cirka MSEK 250 per år. För att nå målet sker investeringar i IT-infrastruktur, IT-system, automatisering och anläggningar. Billerud ska sänka förbrukningen av extern energi. Investeringar inom energiområdet på MSEK slutfördes under året och omfattar nya turbiner för mottryckskraft och ombyggnad av barkpannorna vid de svenska bruken. Återbetalningsperioden är mindre än fyra år och investeringen leder till en ökad självförsörjningsgrad av el från 30 till 60 procent. Genom en ökad centralisering av materialinköp kan betydande synergieffekter realiseras mellan bruken. Målet är att minska kostnaderna och öka effektiviteten i extern logistik med full effekt under 2007 och 2008.»Fokus flyttas från produkt till kund«kundfokuserad utveckling Genom att utveckla produkter, produktmix och kundstruktur kan Billerud förbättra marginalerna. En förbättrad produktmix skapas genom att utvärdera lönsamhet per produkt och skifta volymer mellan geografiska marknader, mellan affärsområden, FINANSIELLA MÅL genomsnitt Mål Rörelsemarginal, % ,6 10 Nettoskuldsättningsgrad (årsgenomsnitt) 0,54 0,42 0,47 0,72 1,01 0,63 0,6-0,9 Utdelning i procent av nettovinsten ) ) 1) Styrelsens förslag SEK 3,50 per aktie 2) Över en konjunkturcykel

9 A f f ä r s i d é, s t r a t e g i e r o c h m å l mellan kundsegment samt mellan kunder. Ett tydligare kundfokus ger utrymme för att identifiera strategiska kunder och skapa långsiktiga samarbeten. Tre affärsområden har etablerats i syfte att växa och stärka positionerna inom attraktiva segment: Packaging & Speciality Paper Packaging Boards Market Pulp Affärsområdena är uppdelade i tydliga kundsegment med direkt ansvar för utveckling av produkter och tjänster, teknisk service, säljplanering samt prissättning. Syftet är att skapa ett tydligare kund- och lönsamhetsfokus. Segmentsteamen ansvarar för ökad kunskap om kundernas och slutanvändarnas behov inom hela värdekedjan. För att komma närmare attraktiva marknader utanför Västeuropa undersöker Billerud olika former av samarbete med kunder, leverantörer och konkurrenter. Som en konsekvens av detta etableras nya säljkontor i Warsawa och Shanghai. Tillväxt Fler av de marknader och värdekedjor som Billerud verkar inom ger utrymme för nya angreppssätt. Genom att nyttja en stark position inom vissa segment kan Billerud förse kunderna med mer heltäckande förpackningslösningar. Ambitionen är att öka kontaktytorna med kunder, designers, tryckare och maskintillverkare för att skapa helt nya lösningar och tjänster. För att realisera detta stärks kompetensen inom flera nyckelområden. Företaget räknar med att kunna lansera nya affärsprojekt under 2007 och Avkastning på investeringar Genomförda investeringar ska ge en avkastning som väl överstiger den vägda kostnaden för företagets kapital (WACC). Genom detta säkerställer Billerud en avkastning på investeringar som motsvarar aktieägarnas avkastningskrav samtidigt som det täcker företagets kostnader för skulder. Olika avkastningskrav kommer att tillämpas beroende på investeringarnas risknivå. Däremot accepteras inte investeringar som inte väl överstiger WACC. Organisk tillväxt Målet är att etablera en långsiktig organisk tillväxtnivå med 3 procent från 2008 och framåt. Tillväxten ska genereras från en ökad andel papper i förhållande till avsalumassa, från förbättringar i produktmix och kundstruktur samt från nya tillväxtprojekt i värdekedjan. Skuldsättningsgrad Verksamheten påverkas i hög grad av rådande konjunktur och har därmed en betydande rörelserisk. Att stärka den finansiella ställningen under goda år är viktigt för att skapa uthållighet under sämre perioder. Billerud har därför som mål att nettoskuldsättningsgraden över en konjunkturcykel ska vara mellan 0,6 och 0,9. Utdelningspolitik Målet är att utdelningen över en konjunkturcykel i genomsnitt ska uppgå till 50 procent av nettovinsten. Utdelningen till aktieägarna kommer bland annat att vara beroende av Billeruds resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter. Finansiella mål Rörelsemarginal Historiskt har pappers- och massaindustrins utveckling följt ett cykliskt mönster med åtföljande svängningar i industrins intjäningsförmåga. Vid formuleringen av Billeruds rörelsemarginalmål beaktade styrelsen företagets lönsamhet historiskt sett, genomsnittliga valutakurser samt utvecklingen för pappers- och massapriser under senare år. Målet är att rörelsemarginalen över en konjunkturcykel i genomsnitt ska motsvara minst 10 procent.

10 1 0 P a c k a g i n g & S p e c i a l i t y p a p e r Europa är den största marknaden men försäljningen växer i länder som Kina och Indonesien.

11 P a c k a g i n g & S p e c i a l i t y p a p e r 1 1 Trenden pekar på en Utvecklingen inom förpackningsmarknaden ger stöd för Billeruds produkter och möjligheten att skapa nya erbjudanden. Det handlar om en ökad miljömedvetenhet, ett förbättrat kostnadsläge i förädlingsprocessen och insikten om att pappersförpackningar ger en lyxigare känsla jämfört med många andra material. Under 2006 lades grunden till en organisation med tydligare säljfokus, där kunskap och analys är nyckeln till en långsiktig konkurrenskraft på den globala marknaden. Oavsett om det gäller krävande industriella applikationer, förpackningar för medicinska engångsartiklar, livsmedel eller byggnadsmaterial används Billeruds konkurrenskraftiga sortiment av förpacknings- och specialpapper varje dag. Europa är den största marknaden men försäljningen växer i länder som Kina och Indonesien. helautomatiska förpackningsprocessen ställer höga krav på papperets styrka och styvhet. Förpackningar får en allt viktigare roll i marknadsföringen av produkter och varumärken, vilket även ställer krav på papperets tryckbarhet. För att tydliggöra förpackningens betydelse i hela värdekedjan har Billerud under året fördjupat samarbetet med olika kunder. Europa är den viktigaste marknaden men kontaktytorna växer med Asien och Sydafrika där det finns goda möjligheter att skapa nya affärer. Papperets unika konkurrensfördelar Billeruds papper används till flexibla förpackningar där papperet kombineras med aluminiumfolie eller plastfilm. Förpackningen skyddar livsmedelsprodukter som torra soppor och såser mot ljus och fukt. Den unika råvaran från nordliga skogar ger ett rent papper med hög styrka, avancerad tryckbarhet och bra körbarhet i kundernas maskiner. Konkurrensfördelarna skapar goda tillväxtmöjligheter och under året har olika samarbeten fördjupats i syfte att skapa nya affärer. Helautomatiska processer för konsumentförpackningar Segmentet form & fill omfattar konsumentförpackningar för bageriprodukter som mjöl och socker. Den snabba och Bärkassar till modebranschen Kombinationen styrka och tryckbarhet gör bärkassar tillverkade av Billeruds papper till en utmärkt bärare av modebutikers varumärken. För att lära mer om branschens behov av säljande bärkassar har Billerud under året besökt ett flertal varumärkesägare. Ger ett långsiktigt skydd i medicinska förpackningar Kombinationen hög styrka och väl avvägd porositet gör Billeruds papper till ett lämpligt material för medicinska förpackningar. Papperet släpper igenom steriliseringsmedlet och ger samtidigt ett långsiktigt skydd mot mikroorganismer.

12 1 2 P a c k a g i n g & S p e c i a l i t y p a p e r Pack aging & Speciality paper - ANVÄNDNINGSOMRÅDEN (EUROPA) Billerud UPM - Kymmene Cham Tenero Mondi Packaging Burgo Group Byggmaterial, 42 Byggmaterial, % 42 % Livsmedel, 25 % Livsmedel, 25 % Övrigt, 17 % Övrigt, 17 % Retail, 9 % Retail, 9 % Medicin, 4 % Medicin, 4 % Källa: Billerud 2006 Kemikalier, 3 % Kemikalier, 3 % KRAFTPAPPER för förpackningar - STÖRSTA TILLVERKARNA I västeuropa, kton Källa: Billerud 2006 Källa: Jaakko Pöyry och Billerud 2006 I sortimentet finns kvaliteter för de mest krävande steriliserings- och förpackningsmetoder. Några exempel är medicinska engångsförpackningar för sprutor, katetrar och handskar. Vita mellanläggspapper ett växande segment Det gynnsamma konjunkturläget för stålindustrin har ökat efterfrågan på vita mellanläggspapper både inom Europa och i Asien. I Billeruds sortiment finns kvaliteter väl lämpade för att förpacka stål. Det starka, ytjämna och rena papperet är fritt från partiklar och kemiskt neutralt. Det minskar risken för skador på stålrullarna eller att papperet bränner fast på stålbandet vid valsning. Möjligheten finns även att återanvända papperet. Billerud har under åren byggt upp en kunskap om stålprocessen som delas med kunderna för att de ska få ut maximal kapacitet av papperet. Billerud är Europas största tillverkare av obestruket vitt kraftpapper med en uppskattad marknadsandel på cirka 30 %. SÄCKPAPPER - STÖRSTA TILLVERKARNA I EUROPA, kton Mondi Packaging Segheza Billerud UPM - - Kymmene Smurfit Kappa Brunt Vitt Billerud är en av Europas ledande tillverkare av säckpapper med en uppskattad marknadsandel på cirka 20 %. Källa: Jaakko Pöyry och Billerud 2006 Källa: Jaakko Pöyry och Billerud 2006 Etiketter skapar nya affärsmöjligheter Billeruds baspapper till release liner används i många självhäftande tillämpningar som etiketter, tejp, isoleringsmaterial och dekaler. Papperets täta, jämna och starka yta skyddar silikonet från att tränga igenom. Ett utvecklingsprojekt har påbörjats för att utreda möjligheterna att ta fram nya produkter inom etikettmarknaden.»förpackningar får en allt viktigare roll i marknadsföringen av produkter«ljusa marknadsutsikter för säckpapper Billeruds patenterade säckpapper QuickFill har en unik förmåga att andas, det vill säga att släppa ut luft utan att papperet behöver perforeras. Egenskapen kallas porositet och resultatet blir en säck som fylls snabbt utan att damma. I sortimentet av säckpapper finns ett hundratal olika kvaliteter som är godkända enligt normerna för förpackning av livsmedel och för transport av farligt gods.

13 P a c k a g i n g & S p e c i a l i t y p a p e r 1 3 snabbfakta Köpt el, 70 % Egenproducerad el, 51 % Flexibla förpackningar Andel av koncernens nettoomsättning. Produktionskapaciteten motsvarar cirka ton. Användningsområden Flexibla förpackningar, bärkassar, medicinska områden, release liner, mellanläggspapper och säckar. Medicinska områden Viktiga egenskaper Styrka, körbarhet, tryckbarhet, renhet och porositet. Säckar Mellanläggspapper Release liner Bärkassar

14 1 4 P a c k a g i n g & S p e c i a l i t y p a p e r marknadsfakta Kraftpapper för förpackningar Världsmarknaden för vita kraftpapper för förpackningar uppgår till 3,1 miljoner ton. Europamarknaden utgör cirka 40 procent eller 1,2 miljoner ton. De fem största kunderna inom vita kraftpapper för förpackningar svarade under 2006 för 20 procent av Billeruds försäljning inom produktområdet. Säckpapper För säckpapper uppgår världsmarknaden till 4,8 miljoner ton varav cirka 10 procent utgör vitt säckpapper. Europamarknaden svarar för knappt 30 procent eller cirka 1,3 miljoner ton. Detta fördelas på cirka 0,2 miljoner ton vitt och cirka 1,1 miljoner ton brunt säckpapper. De fem största kunderna inom säckpapper svarade under 2006 för drygt 30 procent av Billeruds säckpappersförsäljning. PACKAGING & SPECIALITY PAPER Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 8 11 Leveranser, kton Förpackningens utseende och dess funktion som informationsbärare blir allt viktigare. Utvecklingen går mot säckar med säljande och informativt tryck. Billerud är marknadsledande med sitt vita, starka och ytjämna säckpapper. Hög och stabil kvalitet ger en bra körbarhet i kundernas konverteringsmaskiner. Leveranserna av vitt säckpapper ökade under året i Europa. Strukturella förändringar inom industrin har även skapat ett gynnsamt läge för det bruna säckpapperet. Kundnytta i alla led Billerud vita och bruna QuickFill möjliggör funktionella och kostnadseffektiva förpackningslösningar för material i pulverform. Papperet ger en snabbare och renare fyllningsprocess. Säcken kan också göras mindre, vilket reducerar förbrukningen av papper. Billerud QuickFill har höga styrkeegenskaper, detta innebär att antalet blad eller ytvikten i säckens papperslager kan reduceras. Resultatet blir en lägre materialkostnad som i sin tur ger miljövinster samt lägre kostnader för transporter och lagerhållning.»billerud är marknadsledande med sitt vita, starka och ytjämna säckpapper«beräkna den totala kostnaden Billerud lägger stora resurser på forskning och utveckling. Med en egenutvecklad kalkylmodell kan kunder och slutanvändare beräkna totalkostnaden vid användning av olika papper, från minskad materialåtgång till ökad processhastighet. I ett speciellt laboratorium har Billerud testutrustning som i full skala mäter säckars förmåga att släppa igenom luft. Det går även att göra jämförelser av olika säckkonstruktioner. Genom ett nära samarbete med kunder och andra aktörer deltar Billerud i utvecklingen av nya innovativa lösningar. Företaget deltar i utvecklingsprojekt tillsammans med forskningsinstitutioner och industriföretag med koppling till säckmarknaden.

15 P a c k a g i n g & S p e c i a l i t y p a p e r 1 5 Dela med sig av den samlade kunskapen Specialister från olika avdelningar ingår i segmentteam för att ge ett samlat kunnande om hela värdekedjan. Målsättningen är att komma närmare slutkunden inom olika användningsområden. Det kan handla om mjöloch sockertillverkare med önskemål om en helautomatisk form & fill-process eller stora klädkedjor och matvarubutiker som behöver tilltalande och tåliga bärkassar. Genom att aktivt lyssna till marknadens behov finns goda möjligheter att hitta nya användningsområden eller att få idéer till utveckling av nya produkter. Billerud driver idag ett antal projekt inom intressanta nischer. Stor vikt läggs även vid att bistå kunderna med teknisk support och service, sköta kundernas lagerhållning och leveranser samt dela med sig av kunskapen om förädlingsprocessen. Resultatutveckling Jämfört med 2005 minskade omsättningen med 1 procent och uppgick till MSEK Rörelseresultatet minskade i jämförelse med föregående år med MSEK 102 eller 25 procent till MSEK 309, främst på grund av att högre energi- och vedpriser inte fullt ut kunnat kompenseras med höjda priser, samt en försämrad valutasituation. Trots en god efterfrågan har konkurrenssituationen endast medgivit begränsade prisökningar. Priserna i lokal valuta ökade med cirka 3 procent under året. Stärkande papper för sömmar Gödningsmedel Djurfoder Byggmaterial

16 1 6 P a c k a g i n g B O A R D S Förbättrad kontakt med alla delar av värdekedjan innebär mer kunskap om nya användningsområden av Billeruds produkter.

17 P a c k a g i n g B O A R D S 1 7 Nischade produkter skapar ekonomi i hela värdekedjan Efter ett omfattande utvecklingsarbete introducerade Billerud under året en ny kvalitet av vätskekartong avsedd för flera stora tillväxtmarknader. Lanseringen av nästa generations fluting har varit framgångsrik och lönsam. Ökad tillväxt förväntas även inom delar av produktfamiljen Billerud White liner collection. Som marknadsledare har Billerud efter en längre tids forskning flyttat fram positionerna och lanserat nästa generations fluting. Billerud Flute är världens i särklass starkaste fluting och ger 20 procent förbättrade tekniska egenskaper i jämförelse med andra produkter på marknaden. Lönsam lansering av Billerud Flute För kunderna betyder Billerud Flute en effektivare produktion med färre driftstörningar, minskad energiförbrukning och mindre spill. Produkten ger en lättare, miljövänligare och mer ekonomisk förpackning som minskar råvaruförbrukningen, transportkostnaderna och behovet av lagerutrymme. Den höga produktkvaliteten skapar lönsamhet i alla led. Dessutom innebär oförändrad styrka vid lägre vikt större flexibilitet i utvecklingen av nya och ännu bättre förpackningar för frukt och grönt, drycker, hemelektronik och andra tunga gods. av året stod Billerud Flute för cirka 30 procent av den totala flutingproduktionen. Nära samarbete skapar nya affärer Produktionen av vätskekartong nära tredubblades under 2006 och prognoserna pekar på en fortsatt stark tillväxt. Tetra Pak tillhör en av de äldsta kunderna och Billerud har de senaste åren levererat vätskepapper till Tetra Classic, den trekantiga tetraförpackningen som bland annat används för små paket med kaffegrädde. Nya affärer på den globala marknaden Billerud Flute säljs globalt men de största kunderna finns än så länge i Italien, Spanien, Grekland, Turkiet och Marocko. Genom att sprida kunskapen om produktens fördelar, från konverterare till slutkund, finns goda möjligheter att skapa nya och lönsamma affärer. Cirka 80 procent av kunderna har under året testat den nya kvaliteten. Efterfrågan ökar stadigt och i slutet Tunga gods

18 1 8 P a c k a g i n g B O A R D S wellpapp - ANVÄNDNINGSOMRÅDEN (EUROPA) Billerud Stora Enso Powerflute Oy Smurfit Kappa Group JSC Arkhangelsk P&P Livsmedel, dryck och Byggmaterial, 42 % jordbruksprodukter, 58 % Livsmedel, 25 % Övrigt, 32 % Övrigt, 17 % Kemikalier, läkemedel, 10 % Retail, 9 % Medicin, 4 % Källa: Jaakko Pöyry Kemikalier, 3 % HALVKEMISK FLUTING - STÖRSTA TILLVERKARNA I EUROPA, kton Billerud är den ledande leverantören av halvkemisk fluting i Europa med en marknadsandel om cirka 30 %. Inom helblekt lågytviktig liner är Billerud marknadsledande. Källa: Billerud 2006 Källa: Jaakko Pöyry och Billerud 2006 Billerud har i samarbete med Tetra Pak tagit fram en ny papperskvalitet som används i Tetra Fino, en vätskeförpackning som lanseras på bred front i flera av världens mest folkrika länder. Perfekt portionsförpackning av olika drycker Tetra Fino är utformad som en liten kudde och passar perfekt som portionsförpackning av olika drycker, exempelvis mjölk med lång hållbarhet som kan distribueras till skolbarn i områden där infrastrukturen ännu inte är utbyggd. Efterfrågan ökar stadigt och det finns en stor tillväxtpotential i länder som Kina, Indien, Pakistan och delar av Sydamerika. Gemensam agenda för produktutveckling Tetra Pak ställer mycket höga kvalitetskrav. För att kunna delta i Tetra Fino-projektet har Billerud gjort omfattande satsningar i form av hygiencertifiering, tekniska uppgraderingar och maskininvesteringar. Försäljning och produktutveckling finns på en gemensam agenda, där Billerud och Tetra Pak tillsammans skapar tillväxt inom segmentet.»billerud Flute är världens i särklass starkaste fluting«gå från biroll till huvudaktör Förbättrad kontakt med alla delar av värdekedjan innebär mer kunskap om vad Billeruds produkter kan användas till. Med en ökad förståelse är det möjligt att ta ett större grepp om marknaden och skapa nya affärer. Genom att studera exempelvis apelsinens väg från odlingarna i Spanien till butikshyllorna i Sverige förvärvas kunskap om hur wellådan används i alla delar av värdekedjan. Informationen driver utvecklingen framåt av nya kvaliteter som bland annat minskar spillet och ger smidigare transporter. Vetenskapliga tester i laboratorium Billeruds kunskap om förädlingsprocessen från papper till förpackning spelar en viktig roll för alla i värdekedjan.

19 P a c k a g i n g B O A R D S 1 9 snabbfakta Köpt el, 70 % Egenproducerad el, 30 % Andel av koncernens nettoomsättning. Produktionskapaciteten motsvarar cirka ton. Användningsområden Frukt och grönt, mjölk och andra drycker, konsumentvaror, lyx och presentvaror. Frukt och grönt Viktiga egenskaper Styrka, renhet, tryckbarhet, körbarhet och utmärkt prestanda i fuktiga miljöer. Arkivlådor Mjölk och andra drycker Lyx och presentvaror

20 2 0 P a c k a g i n g B O A R D S marknadsfakta Världsmarknaden för wellråvara uppgår till cirka 90 miljoner ton. Europamarknaden för wellråvaror uppgår till cirka 22 miljoner ton varav halvkemisk fluting utgör 1,2 miljoner ton. Helvit liner samt White top kraftliner uppgår till cirka 1,2 miljoner ton. De fem största wellråvarukunderna svarade under 2006 för cirka 49 procent av Billeruds försäljning av wellråvara. PACKAGING BOARDS Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 7 4 Leveranser, kton Med egenutvecklade programvaror kan Billerud effektivisera kundens förädlingsprocess. Billerud Box Design visar vilka egenskaper den färdiga lådan får genom att välja olika papperskvaliteter. Programvaran Warp hjälper kunden att optimera tillverkningen av släta wellpappark för att minska risken att arken buktar när de utsätts för fukt. Billerud tar wellådans funktion på största allvar och har under året driftsatt en klimatkammare för att testa hur olika belastningar påverkar förpackningen. Ett säljande yttre drar blickarna till sig Idag är förpackningen ofta lika viktig som själva produkten. För extra bra tryckbarhet är all produktion av liner koncentrerad till Billeruds helvita produktfamilj White liner collection som består av Billerud Pure White, Billerud Pure Bright och Billerud Pure Coated. Namnen betonar produkternas unika egenskaper. Den vita linern görs i mycket låga ytvikter och används både till yt- och mellanskikt i microwell. Den helvita konstruktionen ger ett snyggt slutresultat med utmärkt tryck på lyxiga förpackningar för parfym, mobiltelefoner, vin och presenter. Lyxvaror är ett konsumentområde med relativt kort produktlivscykel och ständiga nylanseringar som kräver säljande förpackningar. Genom fokusering på låga ytvikter och produkter med överlägsen tryckbarhet tar Billerud del av den goda tillväxten inom detta snabbt växande område. Resultatutveckling Jämfört med 2005 ökade omsättningen med 5 procent till MSEK Rörelseresultatet ökade med MSEK 75 eller 93 procent till MSEK 156, främst på grund av förbättrade priser i lokala försäljningsvalutor. Priserna i lokal valuta ökade med cirka 13 procent under året.

21 P a c k a g i n g B O A R D S 2 1 Våra lådor blir 10 procent lättare med nya Billerud Flute Compagnie Marocaine des Cartons et des Papiers (CMCP) är Marockos ledande tillverkare av wellförpackningar. Företaget har fyra lådfabriker och ett bruk som producerar returfiberbaserade wellråvaror. CMCP-koncernen ägs delvis av International Paper (IP), har anställda samt en årlig omsättning på cirka 110 miljoner euro och är en av de kunder som fått tillfälle att testa nya Billerud Flute. CMCP har samarbetat med Billerud i över 30 år och koncernens VD och styrelseordförande Aziz Qadiri säger: Att arbeta med Billerud är mer ett kompanjonskap än en klassisk relation mellan kund och leverantör. Vi testade den nya kvaliteten i juni/juli 2006 och tyckte att det var positivt att få höra till de första som gavs tillfälle att göra det. Under årens lopp har vi också samarbetat med utvecklingen av nya lådor och andra papperskvaliteter. Två av CMPC:s fabriker specialiserar sig på lådor för frukt och grönt, ett produktområde där man förväntar sig stark tillväxt de närmaste åren. Aziz Qadiri säger: Med den nya flutingen kan vi behålla kvaliteten och göra avsevärda besparingar. Med produktutvecklingen av Billerud Flute och Billeruds punktliga, pålitliga leveranser och deras överlägsna kundservice är det lätt att förstå varför vi har samarbetat i så många år. Även om den nya kvaliteten är något dyrare per ton innebär produkten att vi kan göra våra lådor 10 procent lättare samtidigt som vi behåller vår höga kvalitet och förbättrar vinsten, avslutar en mycket nöjd Aziz Qadiri.

22 2 2 m a r k e t p u l p Förbrukningen av olika pappersprodukter ökar, framförallt i asiatiska länder.

23 m a r k e t p u l p 2 3 Efterfrågan på avsalumassa fortsätter att öka Året präglades av god efterfrågan på massa och mycket pekar på att den positiva utvecklingen håller i sig även under Priset på blekt långfibrig sulfatmassa steg till USD 730 per ton i slutet av 2006, en ökning med USD 130 jämfört med samma tid En stor del av prishöjningen ska dock ses som en kompensation för kostnadsökningar på insatsvaror samt en lägre dollarkurs. Utvecklingen var blygsam i början av året men under tredje och fjärde kvartalet uppnåddes ett positivt resultat för avsalumassan. Stabilt läge på marknaden Under 2006 uppstod balans mellan tillgång och efterfrågan på massamarknaden. Ett av huvudskälen är den strukturomvandling som pågår inom massaindustrin. Konkurrenssituationen har tvingat många äldre fabriker, framförallt i Nordamerika, att stänga. Samtidigt har det byggts nya fabriker i Sydamerika och Sydostasien för produktion av kortfibermassa. Billerud är en av Europas ledande tillverkare av nordisk långfibersulfatmassa och en strategisk leverantör till flera större pappersproducenter i Europa. Billeruds bruk tillverkar mer pappersmassa än vad som används i den egna pappersproduktionen. Överskottet utgör ungefär en fjärdedel och säljs som avsalumassa. Ökad förbrukning av olika pappersprodukter Mer än hälften av Billeruds avsalumassa går till produktion av skriv- och tryckpapper. Andra stora användningsområden är tissue och förpackningspapper. Råvaran är 100 procent nyfiber från träd som växer i nordliga klimat. Det ger ett starkt, rent papper av hög kvalitet som även bidrar till en effektiv hantering i konverterarnas processer. Allt fler tillverkare använder kortfibermassa i olika typer av papper, samtidigt ökar konsumtionen av blekt långfibrig sulfatmassa med cirka 1 till 2 procent varje år. Förklaringen är en ökad förbrukning av olika pappersprodukter, främst i Asien. Vid exempelvis produktion av finpapper används Billeruds långfibriga massa som armeringsmassa. Det innebär att massan ingår med 10 till 20 procent av den totala fibermixen, resten är oftast kortfibrig massa producerad från eukalyptusved. Eukalyptusmassan med sina korta fibrer bidrar till att papperet får bra tryckegenskaper, medan Billeruds långfibriga massa ger papperet tillräcklig styrka för att det ska klara påfrestningarna under själva framställningsprocessen samt vid vidarehanteringen hos konverterare och tryckerier. Fokus på specialprodukter Billerud har en positiv utveckling vad gäller försäljning av avsalumassa för tillverkning av specialprodukter. Några exempel är papper för tillverkning av luftfilter till bilar, konstläder som exempelvis används för dekoration på jeans och innersulor till skor. Massan används även som bindmedel i medicinska tabletter. Leveranserna inom segmentet ökade under året och det finns ytterligare tillväxtpotential i framförallt Asien.

24 2 4 m a r k e t p u l p marknadsfakta Världsmarknaden för avsalumassa uppgår till cirka 52 miljoner ton. Av detta utgör blekt långfibersulfat cirka 24 miljoner ton. Den europeiska marknaden för kemisk massa uppgår till 16 miljoner ton. De fem största massakunderna svarade under 2006 för 38 procent av Billeruds försäljning av avsalumassa. MARKET PULP Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 1-1 Leveranser, kton ANVÄNDNINGSOMRÅDEN BILLERUDS AVSALUMASSA Södra Metsä Group Mercer Group Skriv och tryckpapper, 55 % Förpackningspapper, 20 % Stora Enso Tissue, 15 % Övrigt, 10 % Zell Pöls Billerud Källa: Billerud, 2006 Genom att lyssna till marknaden och bredda kontaktytorna kan Billerud initiera samarbeten med fler aktörer inom nischade slutanvändningsområden. Stärka relationerna med Asien Billerud har under åren byggt upp en nära relation med sina kunder. En del har köpt pappersmassa från Billerud ända sedan 1960-talet. Europa är den enskilt största marknaden för avsalumassa medan den största tillväxten finns i Asien. För att behålla en stark position på marknaden har Billerud fördjupat relationerna med Kina och som ett resultat kommer ett eget säljkontor att etableras i Shanghai under Papper befinner sig i en positiv trend och förändrade konsumtionsmönster och en ökad miljömedvetenhet skapar nya affärsmöjligheter. En tydlig miljöprofil Allt fler konsumenter kräver miljöcertifierade produkter och Billeruds bruk som tillverkar massa är certifierade enligt FSC och PEFC. Det innebär att Billerud har möjlighet att sälja certifierade produkter i förhållande till den volym certifierad råvara som köps in. FSC står för Forest Stewardship Council och är en internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. PEFC är förkortningen för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. STÖRSTA VÄSTEUROPEISKA TILLVERKARNA AV NORDISK BLEKT LÅNGFIBRIG SULFATMASSA, kton Södra Metsä Group Mercer Group Stora Enso Zell Pölz Pöls Billerud Källa: Källa: Hawkins Hawkins Wright, Wright, Smarta och miljövänliga transporter Billerud arbetar aktivt för att effektivisera massatransporterna från bruken till kundernas fabriker. Lastbil har till stor del ersatts med tåg och Billerud är idag en av fem delägare av ScandFibre Logistics AB, ett företag som uteslutande arbetar med tågtransporter och för närvarande hanterar cirka två miljoner ton produkter per år. Resultatutveckling Jämfört med 2005 ökade omsättningen med 13 procent till MSEK Rörelseresultatet ökade med MSEK 24 jämfört med föregående år. Högre kostnader och en svagare USD har kompenserats av förbättrade priser och en ökad volym.

25 m a r k e t p u l p 2 5 snabbfakta Köpt el, 70 % 19 % Egenproducerad el, Andel av koncernens nettoomsättning. Produktionskapaciteten motsvarar cirka ton. Skrivpapper och omslagspapper Användningsområden Bestrukna och obestrukna papper, LWC, tissue, förpackningspapper, termopapper och specialpapper. Massabalar Tissue Tryckpapper Toalettpapper

26 2 6 M e d a r b e t a r e Delaktighet och engagemang skapar framtidens Billerud För att möta framtida utmaningar har Billerud ökat takten i förändringsarbetet. Under 2006 minskade företaget med 205 medarbetare, främst genom pensioneringar. Hänsyn har tagits till individens behov för att hitta bra lösningar. Fokus har även legat på att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för den organisation som ska driva företagets fortsatta utveckling.

27 M e d a r b e t a r e 2 7 För att öka handlingskraften på marknaden och skapa ett ekonomiskt uthålligt företag har Billerud under 2006 lagt grunden till en mer kundorienterad organisation. Förändringsarbetet Billerud 2007 innebär en personalminskning med 450 heltidstjänster, främst inom drift och underhåll där möjligheten varit störst att ta fram effektivare arbetsprocesser. De organisatoriska förändringarna kommer att sänka företagets kostnader med cirka MSEK 250 per år från Personalstyrkan uppgick i slutet av året till medarbetare. Med respekt för individen Billerud har investerat en engångssumma på MSEK 400 för att lösa personalminskningen på ett ansvarsfullt sätt och med respekt för individen. Hänsyn till medarbetarnas behov har i möjligaste mån legat till grund för avgångarna. MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna ledde under året till avtalspensioneringar och lösningar kopplade till den så kallade verktygslådan. Genomförandet av personalminskningen påbörjades under 2005 och sker löpande i samband med att medarbetarna uppnår rätt ålder eller att överenskomna insatser avslutas. Säkra kunskap genom mentorskap Konsekvensanalyser genomfördes under 2005 i syfte att förebygga kunskapsglapp när medarbetare med lång erfarenhet går i pension. Insatser som mentorskap och dubbelkommando ska säkra att kunskapen finns kvar inom organisationen även i framtiden. Behovet av ett öppet informationsutbyte har varit stort i samband med kunskapsöverföringen.

28 2 8 M e d a r b e t a r e En väl fungerande internkommunikation utgör en förutsättning för att skapa en trygg arbetsmiljö för de medarbetare som ska driva den fortsatta verksamheten. verksamheten. Det kan handla om att förebygga driftstörningar, ta initiativ till förbättringsåtgärder och stödja kollegor i olika situationer. Ett mer aktivt utbyte av information Kommunikation är ett viktigt verktyg för att skapa engagemang och delaktighet. En mer aktiv dialog inom organisationen och ett utökat kommunikationsansvar är en viktig del i implementeringen av Billeruds nya inriktning. Syftet är att skapa transparens och ge medarbetarna insyn i viktiga frågor och beslut som rör företagets utveckling. Konkret handlar det om att förbättra kontakterna mellan ledning, facken och medarbetarna i form av flera nätverk och skapa en bättre dialog mellan medarbetare och över avdelnings- och bruksgränserna. Se möjligheter i förändring Viljan att se möjligheter i förändring har varit stor inom företaget. Trots ett högt tempo och arbetsmässiga utmaningar med att få verksamheten att fungera har den nya organisationen börjat hitta formen. Datoriseringar och automatiseringar gör det möjligt att förbättra samverkan mellan exempelvis drift och underhåll. Möjligheten att rotera inom ett större arbetsområde ger medarbetarna en större delaktighet och insyn i verksamheten. Billeruds framgångar på marknaden bygger på att alla tar ett personligt ansvar för den dagliga Gemensamma arbetssätt med tydliga mål För att bygga ett uthålligt företag med en reducerad personalstyrka krävs gemensamma arbetssätt och effektiva rutiner. I den nya organisationen arbetar alla målstyrt. Det innebär att varje arbetsgrupp i företaget ringar in viktiga förbättringsområden, sätter mål och utformar handlingsplaner. Med jämna mellanrum mäts arbetet mot uppsatta mål. Syftet är att medarbetarna tydligt ska se effekterna av sina beslut i det dagliga arbetet. Positivt samarbete inom företaget Energiområdet är ett bra exempel på erfarenhetsutbyte inom organisationen. Under året har de svenska bruken fått nya turbiner som ska öka den egna produktionen av elenergi. Projektet har drivits över bruksgränserna och lagt grunden till en gemensam samsyn för det fortsatta utvecklingsarbetet. Utveckla ett tydligt ledarskap En kund- och marknadsorienterad organisation behöver ett starkt ledarskap. Alla medarbetare ska förstå sin roll och tydligt se resultatet av egna prestationer. Ledarens uppgift är att engagera och stimulera medarbetarna till självständighet, ansvar och delaktighet. MEDARBETARE Medelantal anställda 1) Antal anställda vid årets slut 1) Personalomsättning, % 3,1 3,3 3,2 3,5 12,5 2) Genomsnittsålder, år 45,0 45,4 45,8 46,3 44,7 Arbetsskador 3), % 4) 1,7 1,7 1,7 1,7 Total sjukfrånvaro, % 6,0 5,7 5,1 4,9 4,1 Varav långtidsfrånvaro (> 60 dgr) av total sjukfrånvaro, % 4) 58,7 56,7 55,1 52,7 Arbetsskade- och frånvarouppgifter samt genomsnittsåldern avser koncernens svenska bolag 1) Ökningen av antal anställda från 2004 beror huvudsakligen på förvärvet av Beetham 2) Korrigerat för avgångar i samband med förändringsprogrammet Billerud 2007 uppgick personalomsättningen till 2,1 % 3) Antalet skador med frånvaro i procent av antal anställda (Branschgenomsnitt = 3) 4) Uppgift ej tillgänglig

29 M e d a r b e t a r e 2 9 Flera nya chefstjänster har tillsatts under året. För att skapa en gemensam plattform kommer det att genomföras en utbildning i situationsanpassat ledarskap med start i början av Målsättningen är att cheferna ska kunna stötta medarbetare i alla tänkbara arbetssituationer. Nya personalchefer från andra branscher Cecilia Lundin tillträdde den 1 augusti 2006 som ny personaldirektör och medlem av Billeruds ledningsgrupp. Cecilia Lundin kommer närmast från en befattning som nordisk personalchef inom Novartis Sverige AB. Ny personalchef i Karlsborg är Janne Lindmark som tillträdde i månadsskiftet maj-juni Han har haft motsvarande jobb vid IKEA i Linköping och har tidigare arbetat 20 år inom kooperationen. Christer Davidsson är ny personalchef i Skärblacka sedan oktober Han kommer närmast från en liknande tjänst vid grannbruket Fiskeby och var dessförinnan personaldirektör för Systembolaget i Sverige. Med erfarenheter från tjänste- och konsumentbranschen bidrar de nya cheferna med perspektiv från marknads- och kundorganisationer som i många fall skiljer sig från skogsindustrins struktur. Stor kartläggning av utbildningsbehov Varje medarbetare har individuella behov och idéer om den personliga utvecklingen. Därför har ett omfattande program för kompetensutveckling påbörjats under Med medarbetarnas hjälp kartläggs kompetensen i alla delar av verksamheten och vilka kunskaper som behövs för varje tjänst. Allt eftersom organisationen bemannas genomförs skräddarsydda utbildningsinsatser där det finns ett behov. Ge unga en positiv bild av skogsindustrin Förändringsarbetet innebär att medelåldern inom företaget sänks från 46,3 år till 44,7 år. För att väcka intresse bland yngre och lägga en grund för det framtida rekryteringsbehovet arbetar Billerud med olika aktiviteter riktade till gymnasieskolor, universitet och högskolor. En rad svenska skogsföretag arrangerar årligen branschkvällar vid de fem tekniska högskolorna som 2006 lockade cirka 450 studenter. Billeruds VD och koncernchef Per Lindberg ställde upp som strategiska personalfrågor Utveckla ledarskapet för att stimulera till ett målstyrt arbetssätt. Höja företagets kompetensnivå utifrån individuella behov. Stödja friskvård och rehabilitering för att minska sjukfrånvaron. Öka andelen kvinnor och främja deras utveckling i företaget. MEDELANTAL ANSTÄLLDA ÅLDERSFÖRDELNING (%) -29 År Män År Tjänstemän 2004 Kvinnor År År Arbetare Ökningen av medelantal anställda år 2004 beror i huvudsak på förvärvet av Beetham. Under 2006 har 205 medarbetare lämnat Billerud. 60- År Andelen tjänstemän 50 år och äldre uppgick till 42 % (51) och arbetare till 33 % (38). Andelen tjänstemän under 40 år uppgick till 30 % (25) och arbetare till 33 % (29).

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef Axfood januari-mars, 2013 Anders Strålman vd och koncernchef 1 Axfood bra försäljning och resultat Bra försäljning: 8 950 Mkr (8 718) +2,7% Nettoomsättning Stabilt resultat: 254 Mkr (250) +1,6% Positivt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011 Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen För att fira Billeruds tio år på börsen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB 1 BioGaia ett bioteknologiskt probiotikaföretag Vision: BioGaia vill förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att erbjuda förstklassiga

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854 1 Delårsrapport Januari - Juni 2001 * Försäljningen under perioden uppgick till 378 MSEK, en ökning med 40% * Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 25,0 MSEK (13,2) * Fortsatt framgång

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009. Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar. avlämnad den 23 juli 2009 kl. 7.30

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009. Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar. avlämnad den 23 juli 2009 kl. 7.30 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI avlämnad den 23 juli kl. 7.30 Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar Billerud förstärker produktportföljen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 213 12 februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer