Affärsidé, inriktning och organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsidé, inriktning och organisation"

Transkript

1 Innehåll GEVEKO Koncernöversikt 5 Koncernchefens kommentar 6 Geveko-aktien 10 Förvaltning av Värdepapper 12 Vägmarkering 16 Cleanosol-LKF-Roadcare 18 Märkning och Ytskydd 20 Geveko Industri-Geveko Oy-TrafikProdukter 20 Ballast och Betong 24 Underås 24 Fem år i Sammandrag 26 Förvaltningsberättelse 29 Resultaträkning, koncern 30 Balansräkning, koncern 32 Finansieringsanalys, koncern 36 Resultaträkning, moderbolag 38 Balansräkning, moderbolag 39 Finansieringsanalys, moderbolag 40 Aktier i andra bolag 41 Tilläggsupplysningar 42 Förslag till vinstdisposition 49 Revisionsberättelse 50 Styrelse och revisorer 51 Adresser 52 Aktieägarinformation 53

2

3 GEVEKO 1997 Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12) Mkr. Industrirörelsens resultat blev 24 (1) Mkr efter extra nedskrivning av goodwill och realisationsvinst vid avyttring av affärsområde. Resultatet från Förvaltning av Värdepapper inklusive ökning av dold reserv i börsnoterade aktier uppgick till 80 (99) Mkr. Avkastningen på koncernens justerade eget kapital (exklusive latent skatt på dold reserv) beräknas till 16 (20) %. Soliditeten inklusive den dolda reserven uppgick den 31 december till 69 (55) %. Substansvärdet per aktie beräknas vid årsskiftet till kr 120 (107). Substansvärdet utgörs av bokfört eget kapital för Industrirörelsen och Förvaltning av Värdepapper inklusive dold reserv i börsnoterade aktier. Utdelning för 1997 föreslås till kr 5:- och därutöver en bonus med kr 2:- per aktie Underås avyttrades den 19 februari 1998, realisationsvinsten beräknas till 40 Mkr. Geveko kommer att ansöka om att få skattemässig status som investmentbolag från och med innevarande år.

4 Affärsidé, inriktning och organisation Förvaltning av Värdepapper Industrirörelse Värdepappersförvaltning Vägmarkering Märkning och Ytskydd Geveko Cleanosol Geveko Industri LKF Geveko Oy Roadcare TrafikProdukter På väg sedan 1925 Verksamheten inleddes år 1925, då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade vägbeläggningsämnet Essenasfalt i Sverige. Gunnar Bergendahl tillhörde pionjärerna inom svensk vägbeläggning. Sedan 1983 är moderbolagets B-aktie noterad på Stockholms Fondbörs. Affärsidé och Organisation Gevekos verksamhet omfattar Förvaltning av Värdepapper och Industrirörelse. Förvaltningen av Värdepapper omfattar främst en portfölj av börsnoterade aktier. Industrirörelsen är inriktad på vägmarkering samt kemisk-tekniska specialprodukter. Koncernens mål är att med god riskspridning uppnå en tillfredsställande avkastning på kapitalet. Industrirörelsen består av två affärsområden, som är organiserade i dotterbolag. Förvaltning av Värdepapper sker i moderbolaget. Geveko ansöker om att få skattemässig status som investmentbolag från och med verksamhetsåret Inriktning och Marknad Förvaltning av värdepapper Investeringar i Värdepappersportföljen sker med en långsiktig placeringsfilosofi. Tyngdpunkten ligger på svenska multinationella företag inom verkstad, telekommunikation, läkemedel och medicinsk teknik. Som investmentbolag kommer Geveko successivt att utveckla placeringsstrategierna inom Värdepappersförvaltningen. Industrirörelsen Geveko är ett av Europas ledande företag inom Vägmarkering med verksamhet i de nordiska länderna, Storbritannien och USA samt med bl a de Baltiska staterna och övriga Västeuropa som viktiga exportmarknader. Geveko tillhandahåller ett brett sortiment av vägmarkeringsprodukter samt utför entreprenader. Inom Märkning och Ytskydd har Geveko goda positioner på den nordiska marknaden bl a inom märk- och markeringssprayer, rostskyddsprodukter för fordonseftermarknaden samt industrifärg och lacker för snickeri- och byggvaruindustrin. 4 Geveko Årsredovisning

5 Koncernöversikt Koncernens resultat och ekonomiska ställning (Mkr om ej annat anges) Rörelseresultat, Industrirörelsen 24,3 1,0-16,1 Resultat, Förvaltning av Värdepapper 47,9 47,8 41,8 Räntenetto och övriga centrala kostnader -14,9-17,8-26,1 Resultat före skatt 57,3 31,0-0,4 Resultat efter skatt och minoritetens andel 45,4 33,8-15,3 Justerat eget kapital, inklusive dold reserv i börsportföljen Soliditet, inklusive dold reserv i börsportföljen, % Resultat per aktie efter full skatt, kronor 10:75 8:- -3:65 Eget kapital per aktie, inklusive dold reserv, kronor Fördelning av koncernens justerade eget kapital Värdepappersportföljen (marknadsvärde) 411,0 309,8 248,3 Industrirörelsen (bokfört värde) 95,6 1) 141,5 136,3 Summa 506,6 451,3 384,6 1) Härav Underås 31 Mkr Industrirörelsens rörelseresultat Affärsområden som ingår 1998 Rörelseresultat före nedskrivning av goodwill 7,6-9,2-14,8 Extra nedskrivning av goodwill -24,7 0-30,0 Rörelseresultat -17,1-9,2-44,8 Affärsområden som avyttrats Rörelseresultat före realisationsvinst -4,7 4,3 28,7 Realisationsvinst 2) 46,1 5,9 0 Rörelseresultat 41,4 10,2 28,7 Summa 2) vinst vid avyttring av Underås redovisas ,3 1,0-16,1 kkr Resultat före skatt kkr Utveckling av eget kapital Vinst vid avyttring av affärsområde Resultat, Förvaltning av värdepapper Rörelseresultat, Industrirörelsen Centrala kostnader och finansnetto Extra nedskrivning av goodwill Resultat före skatt Obeskattad reserv i börsportföljen Bokfört värde i börsportföljen Industrirörelsen Geveko Årsredovisning 5

6 Koncernchefens kommentarer Ytterligare ett gott år på aktiemarknaden Den svagare utvecklingen på världens börser under fjärde kvartalet som följd av händelserna i Asien hindrade inte att utvecklingen på Stockholms Fondbörs under 1997 som en helhet blev mycket gynnsam. Starkt bidragande faktorer var sjunkande räntenivåer och starka inflöden från bl a pensionssparande. Affärsvärldens generalindex ökade under året med 24 %. Svaga marknader för Industrirörelsen Efterfrågan minskade under 1997 på flera av de marknader, som Industrirörelsen betjänar samtidigt som konjunkturen allmänt sett förstärktes i Västeuropa. Efterfrågan på ballast och betong för Underås har inte sedan början av 1980-talet varit så låg som under bolagets sista år i koncernen. Marknaden i Sverige för Vägmarkering minskade med ca 10 % jämfört med 1996 som en följd av en allmän nedgång i investeringar och underhåll inom den svenska vägsektorn. I Storbritannien bottnade marknaden på en mycket låg nivå. Ökad export av termoplast för Vägmarkering medförde viss kompensation för svag efterfrågan på entreprenad. Försäljningen av PREMARK-produkter (prefabricerade symboler för vägmarkering) ökade liksom flera av specialiteterna inom Märkning och Ytskydd. Otillfredsställande lönsamhet i Industrirörelsen Sedan byggmarknadens nedgång inleddes 1991 har Industrirörelsens lönsamhet varit otillfredsställande. Gatu och Väg redovisade stora underskott och verksamheten reducerades kraftigt För Underås kom nedgången i efterfrågan betydligt senare. Under 1997 redovisade företaget förlust. Roadcare, som förvärvades 1994, har lidit stora förluster under Strukturrationalisering genom avyttring av Gatu och Väg samt Underås Den krympande bygg- och anläggningsmarknaden, den alltmer tilltagande koncentrationen inom byggindustrin och bedömd svag tillväxt under de närmaste åren var grunden för de strukturaffärer, som Geveko nu har genomfört. Beslutet att omstrukturera koncernen och öka riskspridningen i dess investeringar fattades sedan det bl a stod klart att det investeringsprogram för infrastrukturen, som riksdagen fastställde för perioden inte skulle fullföljas. Gatu och Väg samt Underås är specialiserade företag, som med känd teknik betjänar breda segment inom den svenska bygg- och anläggningsmarknaden. Marknadsandelarna är höga på betjänade lokala marknader, men små i ett nationellt perspektiv. Företagen inom affärsområdena Vägmarkering samt Märkning och Ytskydd betjänar väldefinierade nischer inom bl a trafiksäkerhet och ytskydd. Marknadsandelarna är höga på flertalet marknader. Tekniken bygger på bl a egen kemisk-teknisk utveckling. Gatu och Väg har avyttrats under Underås avyttrades i februari Därmed har Geveko lämnat bygg- och anläggningsmarknaden i egentlig mening. Kvarvarande affärsområden inom Industrirörelsen består av utpräglade nischprodukter. Sammanlagt för 1997 och 1998 gör Geveko en realisationsvinst med 86 Mkr tack vare att såväl Gatu och Väg som Underås är välskötta bolag, vilkas verksamheter har goda framtidsutsikter i större företagsstrukturer. 6 Geveko Årsredovisning

7 Tack till medarbetare Jag vill rikta ett tack till samtliga medarbetare i Gatu och Väg samt Underås för många år av gott samarbete. Personalen i dessa bolag utförde under Gevekotiden skickligt ett förtjänstfullt arbete som rönte stor uppskattning inte minst bland kunderna. 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 Börsportföljen - relationstal Börsportföljen värdeskapande Lönsamheten i Värdepappersförvaltningen har varit god. Avkastningen från Börsportföljen har i genomsnitt under perioden uppgått till 20 % per år före skatt. Gevekos företagsidé att basera intjäningen på investeringar i industrirörelse och en välfördelad portfölj av värdepapper har medfört att såväl aktieutdelning som substansvärde kunnat öka under en tid, då bygg- och anläggningsmarknaden varit ogynnsam och industrirörelsen omstrukturerats. Koncernens värdetillväxt 17 % under 1997 Resultatet för 1997 påverkas av rörelseförlust för Underås förbättrat, men ej tillfredsställande, operativt resultat för Vägmarkeringsrörelsen nedskrivning av återstående förvärvsgoodwill i Roadcare realisationsvinst vid avyttring av Gatu och Väg utdelningsintäkter och realisationsvinster i Börsportföljen Sammantaget blev resultatet efter skatt 45 (f.å. 34) Mkr, dvs en förbättring med 11 Mkr jämfört med En mer rättvisande bild av 1997 års resultat får man emellertid om även den icke realiserade värdetillväxten i Börsportföljen beaktas. Koncernens justerade eget kapital, dvs inklusive den s k dolda reserven i Börsportföljen, ökade under året med 56 Mkr till 507 Mkr. Denna värdetillväxt, inklusive under 0, Marknadsvärde börsportfölj/gevekos börsvärde Marknadsvärde börsportfölj/justerat eget kapital (inkl dold reserv i börsportfölj) året lämnad utdelning till aktieägarna med 21 Mkr, uppgår till 17 (f.å. 20)% av justerat eget kapital minus latent skatt vid årets ingång. Koncernens framtida verksamhet och inriktning Status som investmentbolag Sedan 1991 har Börsportföljens andel av såväl koncernens eget kapital som marknadskapitalisering (börsvärde) successivt ökat. Trenden accentuerades 1997 genom avyttringen av Gatu och Väg. Den genomförda omstruktureringen medför att riskspridningen i koncernen har ökat betydligt under talet. Förvaltning av Värdepapper, vilken numera utgör koncernens tyngpunkt, omfattar främst Börsportföljen, som uppfyller högt ställda krav på riskfördelning. Den kvarvarande Industrirörelsen utgör en mindre del av koncernens investeringar. Verksamheten skall inriktas, så att koncernens intjäning även framdeles sker på ett flertal av varandra oberoende marknader eller områden. Förvaltningen skall skötas så, att ingen investering kommer att utgöra en Den genomförda omstruktureringen medför att riskspridningen i koncernen har ökat betydligt under talet. Geveko Årsredovisning 7

8 Byggmarknaden, 1996 års priser, 1997 prognos Mdr kr p Underhåll Väg och Anläggning Industri Övrigt husbyggande Ombyggnad bostäder Nybyggnad bostäder dominerande del av koncernens substansvärde. Geveko kommer att ansöka om att få skattemässig status som investmentbolag från och med innevarande år. Förvaltning av Värdepapper Förvaltning av Värdepapper omfattar främst Börsportföljen, som består av noterade aktier och andra värdepapper inom bl a verkstad, telekommunikation, läkemedel och medicinsk teknik. Geveko kommer att som investmentbolag successivt utveckla placeringsstrategierna inom Värdepappersförvaltningen. Industrirörelsen Koncernen avser att satsa på affärsområdena Vägmarkering samt Märkning och Ytskydd. Produktutvecklingen kommer att intensifieras och marknadsnärvaron utökas, i första hand på de geografiska marknader som koncernen redan betjänar. Konkurrenskraften skall förbättras med lönsamhet och tillväxt som främsta mål. Vägmarkering Lönsamheten i Vägmarkeringsrörelsen har under åren varit helt otillfredsställande. Den engelska marknadens kollaps året efter förvärvet av Roadcare samt stora förändringar rörande upphandling och minskande marknad i Sverige är bakomliggande orsaker. Omfattande personalreduktioner, rationaliseringar och besparingar har endast delvis kunnat motverka minskande täckningsbidrag från rörelsen. Vägmarkeringsmarknaden kännetecknas av att efterfrågan finansieras med offentliga medel och att kraven på teknik och kvalitet inte är högre än att det har varit relativt lätt för nya aktörer att etablera sig. Konkurrensen kring de årliga upphandlingarna är intensiv. Trots att efterfrågan på entreprenad totalt sett minskade på de marknader som Geveko betjänar förbättrades det operativa rörelseresultatet under 1997 med 19 Mkr. Rörelsemarginalen exklusive Roadcare, vars förlust i lokal valuta halverades, ökade till 9,5 (f.å. 3,4)%. Standarden på befintlig vägmarkering har på grund av eftersatt underhåll minskat under senare år i Sverige och Storbritannien. Tecken tyder på att dessa marknader bottnade under 1997 och att efterfrågan nu stabiliseras eller ökar. Det finns också indikationer på att vägverk och andra ledande kunder avser öka prestations- och kvalitetskraven inom vägmarkering. Gevekos strategi är dels att fortsätta arbetet med att förbättra produktiviteten, dels att intensifiera satsningarna på teknisk utveckling och framtagande av nya produkter. Inom PREMARK har LKF just genomfört en omfattande investering i ny teknologi och ökad kapacitet hos produktionsanläggningen i Danmark. Avsikten är att införa den nya tekniken även i den amerikanska anläggningen. LKF stärker konkurrenskraften inom 8 Geveko Årsredovisning

9 detta intressanta produktsegment genom ökad produktivitet och förmåga att flexibelt och kostnadseffektivt tillgodose kundernas efterfrågan på produkter, som utformas efter individuella önskemål. Med beaktande av den hårda konkurrens som råder finns det anledning tro att lönsamheten kommer att ytterligare kunna förbättras för affärsområdet. Märkning och Ytskydd Sedan produktområdet av rostskyddsprodukter till fordonsindustrin avyttrades för några år sedan och produktionen av lösningsmedelsbaserad vägmarkeringsfärg av miljöskäl i det närmaste upphört, har resurserna inom affärsområde Märkning och Ytskydd omorienterats. Under 1997 har marknadsorganisationen utökats och innevarande år kommer resurserna inom teknisk utveckling att förstärkas. Tillverkningsanläggningarna har kapacitet att väsentligt öka produktionen utan eller med ringa tilläggsinvesteringar. Affärsområdet har goda möjligheter att växa inom sina specialområden vattenburen vägmarkeringsfärg, märksprayer, färger och lacker till snickeri- och byggvaruindustrin samt rostskyddsprodukter. Lönsamheten bör kunna förbättras under de närmaste åren. Lönsamhet i fokus Värdepappersförvaltningens intjäning under de närmaste åren är främst beroende av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Verksamheten bör över tiden med bred marginal överträffa avkastningen på obligationsmarknaden. Nettoomsättningen i den kvarvarande Industrirörelsen under 1997 var 330 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 9 Mkr, rörelsemarginalen var 3 %. Rörelseförlusten i Roadcare tyngde resultatet under året. Ett realistiskt mål för Industrirörelsen är att nå en rörelsemarginal på 10 % eller ca 20 % avkastning på sysselsatt kapital. Utsikter för 1998 Under perioden 1 januari - 28 februari 1998 ökade värdet av Börsportföljen justerat för köp och försäljning av aktier med 9,9 %. Tillväxten i koncernens substansvärde genom realisationsvinster och ökning av dold reserv ökade under perioden med 40 Mkr. Det är inte möjligt att förutse utvecklingen på Stockholms Fondbörs under resten av året. Inverkan av den finansiella oron i Asien på de multinationella företagens intjäning, ränteutvecklingen i USA och internationellt samt implementering av EMU är faktorer, som kommer att påverka marknaderna under Försäljningen av Underås beräknas resultera i en realisationsvinst med 40 Mkr för En betydande del av Industrirörelsens fakturering bygger på årliga upphandlingar, som äger rum under februari-april. Det är i skrivande stund för tidigt att bilda sig en uppfattning om hur dessa kommer att påverka Industrirörelsens olika enheter. Om än osäkerheten är betydande, känner jag en försiktig optimism beträffande Industrirörelsens resultatutveckling under Göteborg i april 1998 Sigurd Walldal Koncernchef och verkställande direktör Försäljningen av Underås beräknas resultera i en realisationsvinst med 40 Mkr för Geveko Årsredovisning 9

10 GEVEKO-aktien Fördelning av aktieinnehav Antal i % av i % av aktie- antal äger till- aktie- Antal aktier ägare aktieägare sammans kapitalet , , , , , , , , , , , , , ,0 De största aktieägarna i % av i % av aktie- Antal röster kapitalet aktier Gunnar och Märtha Bergendahls Stiftelse 31,7 8, Stiftelsen Bergendala 14,5 8, Franklin Mutual Series Fund 5,2 13, Jarl Ergel 3,9 2, Inter Ikea Finance 1,4 3, Eskil Johannesson 1,1 2, Övriga 42,2 62, ,0 100, Vid årsskiftet ägdes ca 40 % av Gevekos aktier av svenska och internationella institutioner. Sammanställningen ovan har gjorts med ledning av offentlig aktiebok och förteckning över till VPC anmälda förvaltarregistrerade innehav per Kr Kursutveckling Geveko-aktien B-aktien Affärsvärldens generalindex Omsatta antal 1000-tal/ månad (inkl efteranmälda) 10 Geveko Årsredovisning

11 Data per aktie Kr/Aktie Börskurs per 31/ : Resultat per aktie 1) 5:65 4:65-3:65 8:- 10:75 Justerat eget kapital Utdelning 4:20 4:20 4:20 5:- 7:- 2) Förändring av justerat eget kapital minus latent skatt på dold reserv i börsnoterade aktier plus betald utdelning 23:60-1:05-3:50 16:60 16:15 Börskurs/Justerat eget kapital, % Utdelning i % av börskurs (direktavkastning) 4,8 5,5 6,7 6,9 6,9 Utdelning i % av justerat eget kapital 4,1 4,2 4,6 4,7 5,8 1) I 1993 och 1994 års resultat är återföring av latent skatt p g a ändrade skattesatser för obeskattade reserver exkluderad 2) Föreslagen utdelning 1997 inklusive bonus med kr 2:- per aktie Resultat per aktie efter full skatt Utdelning per aktie Utdelningsandel Kr 30 Kr 10 % Vinst vid avyttring av affärsområde Resultat, Förvaltning av Värdepapper Rörelseresultat, Industrirörelsen Centrala kostnader och finansnetto Extra nedskrivning av goodwill Skatt Resultat efter full skatt Bonus Utdelning Bonus Utdelningsandel i % av justerat eget kapital Geveko Årsredovisning 11

12 12 Geveko Årsredovisning

13 Förvaltning av värdepapper Aktiemarknaden Internationellt Under den senaste treårsperioden har börserna såväl i New York (Dow Jones index) som i Stockholm haft en genomsnittlig värdeökning med 27 % per år. Starka inflöden från aktiefonder och sjunkande räntenivåer är viktiga faktorer bakom dessa kursuppgångar. I USA har ett flertal dataföretag vuxit så kraftigt, att de nu tillhör de allra största amerikanska bolagen vad avser marknadskapitalisering. Bland de senaste årens vinnare finns även stora läkemedelsföretag. Bank och försäkring är en tredje sektor av snabbväxande företag, som väntas stå inför en period av fusioner och uppköp. Även inom telekommunikation förutses ytterligare stora företagsköp. I Europa intensifierades under 1997 omstruktureringen inom industrin med fusioner och företagsköp, men även misslyckade s k fientliga övertagsförsök. Bakgrund är bl a ökad konkurrens, behov av tillskott från internationella kapitalmarknaden och ökade krav från utländska aktieägare. Det anglosaxiska inflytandet med fokus på maximering av aktieägarvärde ökar. Vidare driver teknikutvecklingen fram allt större företagsgrupperingar, exempelvis inom bank och försäkring. Den förestående monetära unionen inom EU bidrar också till fusioner och uppköp, eftersom barriärerna väntas minska och transparensen öka vad gäller priser vid förflyttning av varor och tjänster över nationsgränserna. Under 1997 utvecklades börserna i USA och Europa starkt, medan de föll i Japan och Sydostasien. Morgan Stanleys världsindex steg under året med 13 %. Sverige Andelen utländskt ägandet på Stockholmsbörsen minskade marginellt under Utländska ägare och svenska institutioner äger vardera ca 35 % och svenska privatpersoner inklusive aktiefonder ca 30 %. Transaktionsvolymen ökade. Bästa branscher på Stockholmsbörsen blev försäkring och bank, vilkas index steg med 89 respektive 43 %, medan fastighet och bygg hade den sämsta utvecklingen med en ökning på endast 4 %. Affärsvärldens generalindex steg under 1997 med 24,8 %. Den svenska börsen gynnades av uppgångar i USA och Europa, fallande räntor och starkare dollar. Stockholmsbörsen nådde all-time high den 7 augusti. Vid utgången av september hade Affärsvärldens generalindex gått upp med 35 % från årets början. Under oktober föll världens börser sedan värdet på valutorna hos de asiatiska tiger-ekonomierna rasat och efterföljts av stora lokala börsnedgångar. Stockholmsbörsen föll under månaden med 11 %. Under årets två sista månader, som präglades av stor osäkerhet om hur krisen i Asien skulle påverka den internationella ekonomin, skedde en begränsad återhämtning. Volatiliteten under året illustreras av att Affärsvärldens index för verkstad och skog under januari-september ökade med 51 % respektive 39 %. Under oktober-december minskade dessa index med 15 % respektive 19 %, medan bankindex gick upp med 7 % under årets sista kvartal. För generalindex var motsvarande siffror +35 % respektive -8 %. Värdepappersförvaltning Merparten av koncernens Värdepappersförvaltning utgörs av aktieplaceringar, som är av långsiktig karaktär. Inriktningen är i huvudsak mot välkonsoliderade, framgångsrika svenska multinationella företag med relativt låg risk och med tillfredsställande likviditet i aktien. Prioriterade branscher är verkstad, telekommunikation, läkemedel och medicinsk teknik. Sex av de tio största innehaven i Börsport- Geveko Årsredovisning 13

14 följen utgörs av aktier i bolag, som ingår bland Nordens tio största företag. Genom den långsiktiga placeringsfilosofin, där köp och försäljning inte i första hand styrs av konjunkturcykeln, har genom årens värdetillväxt skapats en betydande dold reserv. Bland Gevekokoncernens tyngre innehav utvecklades Atlas, Ericsson, Incentive, Nokia, SCA, och Investor bättre än index under året, medan bl a Cardo, Scania och AGA gick sämre. Börsportföljen, som jämfört med Stockholmsbörsen är överviktad i bl a verkstad och telekom samt underviktad i bank och försäkring, utvecklades starkare än index under januariseptember, men föll tillbaka under fjärde kvartalet då marknaden prioriterade ränterelaterade aktier framför konjunkturkänsliga. Följande aktier och andra värdepapper tillfördes portföljen under 1997 genom köp : Svenskaa aktier ABB A Custos B Enator Ericsson B Haldex Marieberg SE-Banken Skanska WM-Data Utländska aktier Enso Metsä-Serla Nokia Novartis 300 Zeneca Därutöver har Börsportföljen tillförts Astra A och ABB A genom split och fondemission. Genom nettoförsäljning minskade portföljen med: Svenska aktier Astra A Cardo Kalmar NCC B Nordbanken Näckebro Stora B Börsportföljens storlek och sammansättning framgår av förteckning på sidan 41. Börsportföljens värde uppgick den 31 december till 405 (304) Mkr. Under året köptes aktier och andra värdepapper för 116 Mkr och såldes för 85 Mkr, således nettoköptes värdepapper för 31 Mkr. Andelen utländska aktier i Börsportföljen har under året ökat och utgjorde vid årets utgång 10 (5) %. Justerat för köp och försäljning ökade Börsportföljens värde med 21,2 %. Den 28 februari 1998 hade Börsportföljen ett marknadsvärde på 451 Mkr. Justerat för köp och försäljning ökade värdet under januari-februari 1998 med 9,9 % (Affärsvärldens generalindex +11,2 %). Försäljning av börsnoterade aktier och andra värdepapper resulterade i realisationsvinster, som uppgick till 40,4 (36,9) Mkr. I den bokföringsmässiga vinsten ingår premier för utställda säljoptioner med 1,4 (0,1) Mkr. Utdelningar på börsnoterade aktier uppgick till 7,5 (10,6) Mkr. Beräknad på Börsportföljens ingående marknadsvärde uppgick direktavkastningen till 2,5 (4,4) %. Resultatet under 1997 i Värdepappersförvaltningen, inklusive ökning av den dolda reserven, blev 80 (99) Mkr. Avkastningen i Börsportföljen inklusive latent skatt på den dolda reserven var 26 (41) %. Motsvarande siffra exklusive den latenta skatten var 26 (39) %. 14 Geveko Årsredovisning

15 Börsportföljen den 31 december 1997 Marknads- Andel av Värde kr värde, Mkr portföljen % per aktie Ericsson 48,8 12,1 12 Incentive 38,7 9,6 9 Investor 37,4 9,2 9 Atlas 29,6 7,3 7 Sandvik 27,2 6,7 6 Astra 26,5 6,6 6 ABB 24,0 5,9 6 SCA 23,2 5,7 6 Nokia 22,4 5,5 5 Skanska 18,6 4,6 4 Övriga 108,3 26,8 26 Summa 404,7 100, Räntor och aktieindex, jämförande utveckling Affärsvärldens generalindex Tysk statsobligation, 5 år Statsobligation 1030, 5 år 98 Börsportföljens utveckling Mkr Marknadsvärde den 31 december 199,7 206,6 242,2 303,5 404,8 Anskaffningsvärde 89,3 102,7 148,4 160,6 229,2 Bokfört värde 106,8 117,9 160,2 169,9 239,2 Dold Reserv 92,9 88,7 82,0 133,6 165,6 Latent skatteskuld 15,0 29,1 26,3 40,0 49,1 Utdelningar 3,6 5,0 5,9 10,9 7,5 Realisationsvinster 6,9 11,8 35,9 36,9 40,4 Nettoköp(+)/Försäljningar (-) +14,5 + 0,3 + 6,0-26,6 +30,3 Mkr 500 Börsportföljens utveckling Index, % 500 Aktieportföljens fördelning per bransch Stockholmsbörsen, fördelning per bransch Aktieportföljens marknadsvärde Gevekos börsportfölj (1988=100) Affärsvärldens generalindex (1988=100) Verkstadsindustri, 37 % Telekom, 18 % Investmentbolag, blandade, 12 % Kemi, läkemedel, medicinsk teknik, 11 % Skogsindustri, 9 % Fastighet och bygg, 5 % Bank och försäkring, 2 % Övrigt, 6 % Verkstadsindustri, 25 % Telekom, 13 % Investmentbolag, blandade, 5 % Kemi, läkemedel, medicinsk teknik, 16 % Skogsindustri, 5 % Fastighet och bygg, 4 % Bank och försäkring, 14 % Övrigt, 11 % Handel, 4 % Kraft, 3 % Geveko Årsredovisning 15

16 16 Geveko Årsredovisning

17 Vägmarkering Cleanosol - LKF - Roadcare Affärsidé och organisation Vägmarkering utgörs av linjer, figurer och symboler på gator, vägar, cykelbanor, parkeringsplatser, flygfält m fl användningsområden. Affärsidén är att erbjuda ett komplett program omfattande material, entreprenader och specialprodukter, som tillgodoser högt ställda krav på funktion och kvalitet. Affärsområdet bedriver verksamhet i de nordiska länderna, Storbritannien och USA genom dotterbolagen Cleanosol, LKF Vejmarkering och Roadcare. Dessa marknader efterfrågar i första hand vägmarkering av termoplast. På en del av vägnätet och på flygplatser används alternativt vägmarkeringsfärg, som tillverkas och marknadsförs inom affärsområdet Märkning och Ytskydd. I Kristianstad finns hos Cleanosol en avdelning för teknisk utveckling, som betjänar samtliga enheter inom affärsområdet. Verksamheten bedrivs under väl inarbetade företags- och varunamn. I Sverige och Norge sker marknadsföringen av Cleanosol. I Storbritannien utför Roadcare entreprenader i Line Markings och säljer produkter genom Rommco. Danska LKF Vejmarkering äger ett dotterbolag i USA, LKF, Inc., som producerar prefabricerade symboler marknadsförda under varunamnet PREMARK. Affärsområdet tillhör de tre största aktörerna i Europa inom vägmarkering. Prefabricerade symboler av termoplast är en viktig specialitet för LKF Vejmarkering. Marknad Vägmarkering är ett kostnadseffektivt sätt att informera trafikanten, förbättra trafiksäkerheten, utnyttja vägnätets kapacitet och öka framkomligheten. Efterfrågan styrs av väghållarens markeringspolicy samt ekonomi och prioriteringar hos stat och kommun, som finansierar merparten av all vägmarkering. Trafikvolym samt faktorer bestämda av väderlek och klimat inverkar på marknaden. Över längre tidsperioder har trenden varit växande. Emellertid inträffar från år till annat betydande variationer i efterfrågan, främst beroende på att finansiering av vägnätet i huvudsak sker genom politiska beslut. På de nationella marknader, där affärsområdet verkar, finns ett stort antal mindre eller medelstora, ofta lokalt eller regionalt verksamma privata konkurrenter. Därjämte finns några större aktörer, av vilka en del även arbetar internationellt. Som exempel kan nämnas Streamline med säte i Storbritannien, SAR (Lafarge) i Frankrike och Norgebaserade Norskilt (Rieber & Søn) i Skandinavien. Dessutom utför på flera marknader offentliga väghållare i betydande omfattning vägmarkering i egen regi. I takt med att väghållare ökar kvalitets- och funktionskrav, som kan tillgodoses av främst större aktörer med resurser för teknisk utveckling, kan man räkna med att konkurrensförmågan hos mindre företag minskar och de s k inträdesbarriärerna ökar. Två huvudtyper av material för vägmarkering förekommer, termoplastiskt material och färg. I Skandinavien och Storbritannien dominerar användningen av termoplastiska material, medan förbrukningen av färg är betydande på den europeiska kontinenten och i Finland. På vägytor, där slitaget är särskilt stort, exempelvis genom dubbdäck och snöplogning, föredras ofta den starkare termoplasten. Även olika typer av kallplastprodukter förekommer främst i mellanoch sydeuropa. På Riksväg 21 mellan Kristianstad och Hässleholm har Cleanosol markerat linjer med termoplastiskt material. Bilden visar det s k Vinslövskorset. Geveko Årsredovisning 17

18 Hans Starling Verksamheten 1997 Cleanosol Efterfrågan på den svenska marknaden minskade med ca 10 % under 1997 på grund av minskade väginvesteringar och avsaknad av tydligt regelverk för underhåll av vägmarkering inom Vägverket. Cleanosol bibehöll sina marknadsandelar, men produktiviteten sjönk på grund av ogynnsam produktmix och många små entreprenadobjekt. En stor del av den minskade efterfrågan kunde vad avser materialleveranser kompenseras genom ökad export. Den norska marknaden ökade något under året. Cleanosols volymer var oförändrade, medan Vägverket utförde tillkommande entrepenadarbete i egen regi. Enligt den svenska riksdagens och Vägverkets intentioner skall åtgärder för eftersatt underhåll av beläggningar och vägmarkeringar prioriteras under kommande planperiod Vägverket avser att fastställa nya riktlinjer för vägmarkeringars geometriska utformning, underhåll och miljöskydd utgående från trafikflöden och trafiksäkerhet, när rapport från det sameuropeiska forskningsprojektet föreligger i slutet av De s k funktionsentreprenaderna för drift och underhåll av vägar omfattande allt från vinterväghållning till vägmarkering, för vilka utbudet har ökat kraftigt, har i första hand upphandlats av Vägverket Produktion. Detta har medfört att den för privata entreprenörer tillgängliga marknaden i Sverige har minskat. Emellertid synes en policyändring vara på väg genom att Vägverket exempelvis i Kronobergs län handlar upp vägmarkering som en särskild funktion. LKF Vejmarkering I Danmark är väghållaransvaret fördelat mellan stat, amter och kommuner, vilka arbetar självständigt i förhållande till varandra. Under 1997 överförde staten en Nis Ravnskjaer betydande del av vägnätet till amterna, men påtog sig ett större direkt driftsansvar för motorvägarna. Huvudvägnätet är i stort sett färdigutbyggt och myndigheterna prioriterar riktade åtgärder för att öka säkerheten på särskilt olycksdrabbade vägavsnitt. Den danska termoplastmarknaden präglades av stabilitet under året. Entreprenadvolymerna var oförändrade och objekten genomgående små. Avsättningen av prefabricerade symboler ökade under året såväl i Europa från fabriken på Langeland som i USA från LKF, Inc. s anläggning i North Carolina. Inom PREMARK-tillverkningen i Danmark har LKF just genomfört en omfattande investering i ny teknologi och ökad kapacitet. LKF stärker konkurrenskraften inom detta intressanta produktsegment genom ökad produktivitet och förmåga att flexibelt och kostnadseffektivt tillgodose efterfrågan på produkter, som utformas efter kundens individuella behov. 18 Geveko Årsredovisning

19 Roadcare I Storbritannien var efterfrågan på vägmarkering fortsatt låg, men för första gången sedan 1993 skedde ingen ytterligare försämring av marknaden. Trenden att tjänster för drift och underhåll av vägar upphandlas i stora entreprenader, i vilka John Rainey vägmarkering ingår som en liten del, fortsätter. Dessa term maintenance contracts har betydande likheter med de funktionsentreprenader, som förekommer i Sverige. Roadcares strategi är att deltaga i denna marknad som underentreprenör och i övrigt koncentrera verksamheten på andra entreprenadsegment samt satsa på en utveckling och breddning av produktsortimentet. Under året har depån i Nottingham stängts och verksamheten i Irland lagts i malpåse. Kostnader och personalstyrka har minskat betydligt. Entreprenadomsättningen var oförändrad jämfört med 1996 och marginalerna förbättrades till en nivå, som alltjämt är otillfredsställande. Materialförsäljningen minskade något, främst på export på grund av styrkan hos det engelska pundet och ökad konkurrens. Marginalen i materialproduktionen förbättrades genom recepturförbättringar och lägre inköpspriser. Teknik, kvalitet och miljö Arbetet med att utveckla vägmarkeringars synbarhet (retroreflexion) i mörker och väta intensifieras. Ett antal provprodukter testas redan i fältmiljö och ytterligare testserier kommer att genomföras Målet är att ta fram en ny generation av vägmarkeringsprodukter. En kommersialiseringen av det UVfluorescerande termoplastmaterialet bygger på att väghållare och bilindustri bestämmer Vid Ljungby har Cleanosol markerat E4:an med Kamflex, en 30 cm bred vägmarkering, som ger bättre synbarhet i vått väglag och en ljudsignal vid påkörning. Vägmarkering - nettoomsättning och rörelseresultat Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat VÄGMARKERING - Flerårsöversikt Mkr Nettoomsättning 327,0 262,9 273,1 Rörelseresultat -19,0 1) -11,9 6,9 1) Rörelsemarginal % -5,8 1) -4,5 2,2 1) Sysselsatt kapital 192,0 186,8 172,6 Avkastning på sysselsatt kapital % -8,9 1) -5,9 4,0 1) Investeringar, netto 20,4 7,5 14,2 Antal anställda ) Exklusive extra nedskrivning av goodwill Mkr Geveko Årsredovisning 19

20 sig för en gemensam satsning på denna teknologi. Intresse för produkten finns för närvarande främst hos väghållande myndigheter i USA. I Sverige har införts ett producentansvar för förpackningar. Cleanosol är anslutet till Reparegistret AB och erlägger avgifter för att täcka kostnader för insamling och återvinning av emballage. Under 1997 startade det svenska Vägverket pilotstudier för livscykelanalys (LCA) för kartläggning av produkters totala resursförbrukning och miljöbelastning från utvinning av råvara till slutlig avfallsbehandling. Cleanosol deltar i studien inom produktområde vägmarkering. I samband med att produktionsanläggningen för prefabricerade symboler hos LKF i Langeland byggs om uppnås vid sidan av betydande kostnadsbesparingar också förbättringar för miljön. Bl a minskas förbrukningen av inpackningsfolie och allt kylvatten recirkuleras. I Storbritannien efterfrågas alltmer produkter med särskilt goda friktionsegenskaper att användas före cirkulationsplatser, vägkorsningar och i samband med hastighetsdämpande anordningar i tätorter. Roadcare har utvecklat en sådan färgad produkt, Arret, som röner växande efterfrågan. Affärsområdet arbetar med kvalitetssystem enligt normer i ISO Investeringar Investeringarna uppgick under 1997 till 14 (7) Mkr. Investeringarna avsåg, förutom utbyggd produktionsanläggning hos LKF Vejmarkering, huvudsakligen ersättnings- och rationaliseringsinvesteringar. Personal Genomsnittligt antal anställda har under året uppgått till 277 (283). Omsättning och resultat Nettoomsättningen under 1997 uppgick till 273 (263) Mkr. Ökningen är en effekt av valutakursförändringar. Vid delårsbokslutet den 30 juni 1997 skedde en extra nedskrivning av återstående förvärvsgoodwill i Roadcare med 24,7 Mkr. Nedskrivningen skedde mot bakgrund av bedömningen att en normalisering av marknaden i Storbritannien kan ta lång tid. Exklusive denna kostnad blev rörelseresultatet för året 6,9 (-11,9) Mkr. I Storbritannien blev rörelseresultatet -14,6 (-20,6) Mkr, vilket motsvarar en halvering av förlusten i lokal valuta jämfört med föregående år. För verksamheten i Skandinavien och USA uppgick rörelseresultatet till 21,1 (8,7) Mkr. Rörelsemarginalen på dessa marknader förbättrades till 9,5 (3,4)%. Utsikter för 1998 Marknaden väntas växa i Sverige och Norge 1998 under ökad konkurrens. På den danska marknaden väntas entreprenadvolymerna bli oförändrade och priserna stabila. Försäljningen av prefabricerade markeringar väntas öka i såväl Europa som i USA. I Storbritannien kan man i början av 1998 märka en viss återhämtning av efterfrågan, bl a genom att anbudsförfrågningarna från Highway Agency ökar. Resurserna inom teknisk utveckling kommer att öka och arbetet med kostnadsrationalisering att fortsätta. Cleanosol har utfört vägmarkering med termoplastiskt material på en ny motorvägssträcka av E4:an söder om Örkelljunga. Bilden visar Trafikplatsen Eket. Den nya vägsträckan som är 7 km lång invigdes Geveko Årsredovisning

21 Geveko Årsredovisning 21

22 Märkning och Ytskydd Geveko Industri - Geveko Oy - TrafikProdukter Affärsidé och organisation Affärsidén är att tillhandahålla kemisk-tekniska produkter för markering, märkning och ytskydd utformade efter kundens funktionsoch miljökrav. Affärsområdet bedriver verksamhet i Sverige, Finland, Danmark och Stig Jönegren Tyskland genom Geveko Industri och dess dotterbolag Geveko OY, TrafikProdukter och Geveko Industri GmbH. Produktionsanläggningar finns i Göteborg och Pargas (i närheten av Åbo). Inom produktområdena vägmarkeringsfärg, märksprayer samt rostskyddsprodukter för fordonseftermarknad har affärsområdet marknadsledande positioner i Norden. Vidare utvecklar och marknadsför affärsområdet bl a nischprodukter inom områdena färger och lacker för snickeri- och byggvaruindustrin samt rostskyddsprodukter för offshore. De Baltiska staterna och Västeuropa utgör viktiga exportmarknader. Geveko Industri och TrafikProdukter marknadsför prefabricerade vägmarkeringssymboler från LKF Vejmarkering samt har viss agenturförsäljning av trafikrelaterade produkter. Marknad Vägmarkeringsfärg Marknaden för vägmarkeringsfärg i Norden undergår för närvarande en förändring, genom att traditionell lösningsmedelsburen färg, som av miljöskäl under ett antal år har ersatts av termoplast, nu byts ut mot vattenburna färger. Genom utveckling av allt bättre applicerings- och slitageegenskaper för vattenburna produkter ökar nu användningen av färg för vägmarkering. Nya produkter med extremt kort torktid samt produkter för bättre synbarhet i mörker och väta introduceras. Livscykelanalyser och applikationsekonomi studeras av de nationella vägverken. Detta kommer troligen att öka färganvändningen. Underhåll av markeringar, särskilt på det lågtrafikerade vägnätet, är eftersatt. Detta väntas gynna marknaden för färgprodukter. På den europeiska kontinenten används alltjämt i stor omfattning traditionell lösningsmedelsburen färg. Trenden mot övergång till vattenburna produkter är emellertid tydlig i bl a Tyskland, liksom i Östeuropa där färganvändning dominerar. Sprayprodukter för markering och märkning Markerings- och märksprayer utgörs av aerosoler och används inom en rad olika områden såsom linjemarkering och temporära markeringar inom lantmäteri, skogsbruk m m. Geveko Industri har en mycket stark marknadsposition med kundanpassade produkt- och systemlösningar. Bearbetning av marknader utanför Norden ökar. Geveko Industri marknadsför sprayprodukter främst genom återförsäljare. Rostskyddsprodukter Geveko Industri säljer rostskyddsprodukter till fordonseftermarknaden främst genom rostskyddsstationer anslutna till Mercasolkedjan i Sverige och i övriga Norden genom återförsäljare. Marknaden för rostskyddsbehandling av fordon har under senare år ökat genom en ökad medvetenhet hos allmänheten att behandling erfordras för skydd även av nyare bilar. Korrosionsinstitutet kom under hösten 1997 med en rapport som stöder behovet av efterbehandling av bilar för att undvika rostangrepp. Småförpackningar med rostskyddsmedel säljs via återförsäljare till verkstäder och för export utanför Norden. Försäljning av korrosionsskyddande gängfett och vaxer säljs till i första hand den norska 22 Geveko Årsredovisning

23 off-shoreindustrin för skydd av borr- och fodringsrör. Färg och lacker för snickeri- och byggvaruindustri Geveko OY utvecklar, tillverkar och marknadsför kundspecifika industrifärger och lacker baserade på miljöanpassade vattenburna system. Växande kundkrav på miljöanpassning gör att marknaden inom den nordiska snickeri- och byggvaruindustrin växer. Marknadspotentialen i de Baltiska staterna och Ryssland är betydande. Geveko OY tillverkar även husfärger främst för den finska marknaden. Verksamheten 1997 Under 1997 har marknadsavdelningen i Sverige förstärkts för att affärsområdet skall kunna tillvarata de möjligheter för tillväxt som finns inom produktområdena vägmarkeringsfärg, märksprayer och rostskydd. Försäljningen av vattenburen vägmarkeringsfärg ökade under året i Sverige. Även till de Baltiska staterna ökade avsättningen, medan efterfrågan i Danmark minskade. I Finland utfördes testapplikationer i tre län tillsammans med Vägverket för att möjliggöra framtida försäljning i större omfattning. Ett samarbete med det schweiziska företaget Plastiroute har inletts för introduktion av nyutvecklade produkter på den nordiska marknaden. Geveko Industri kommer på licens att tillverka och marknadsföra vattenburna färger med extremt kort torktid och förbättrad synbarhet i mörker och väta. Affärsområdet deltog under året i de nordiska vägverkens testapplikationer i Sverige, Finland och Norge för utvärdering av slitstyrka och funktion hos vattenburen vägmarkeringsfärg. Försäljningen av rostskyddsprodukter till den nordiska eftermarknaden ökade under Provläggning i Norge av Mercalin AQ-BST, vattenburen vägmarkeringsfärg som behandlas med Twin Dry Solution, vilket innebär att torktiden blir extremt kort. Tekniken möjliggör markering vid bl a lägre temperaturer. Märkning och Ytskydd - nettoomsättning och rörelseresultat Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat MÄRKNING OCH YTSKYDD - Flerårsöversikt Mkr Nettoomsättning 62,6 62,8 62,3 Rörelseresultat 3,4 2,2 1,4 Rörelsemarginal % 5,5 3,5 2,2 Sysselsatt kapital 31,1 30,3 28,1 Avkastning på sysselsatt kapital % 13,0 8,3 5,7 Investeringar, netto 1,0 0,4 0,7 Antal anställda Mkr Geveko Årsredovisning 23

24 24 Geveko Årsredovisning

25 året. Samarbetet med den till Geveko Industri knutna Mercasolkedjan har stärkts genom ökad teknisk kundservice. Även försäljningen av eftermarknadsprodukter till Ryssland och andra utomnordiska marknader ökade. Försäljningen av konsumentförpackningar minskade liksom efterfrågan på den från år till år varierande marknaden för offshoreprodukter. Den del av märksprayförsäljningen, som går till återförsäljare till byggindustrin, uppvisar en fortsatt svag utveckling liksom viss försäljning till statliga myndigheter. Övrig märksprayförsäljning visade en kraftig uppgång. Totalt sett ökade märksprayförsäljningen jämfört med Försäljningen av industrifärg och lacker samt husfärg från Geveko OY ökade betydligt jämfört med Teknik, kvalitet och miljö Affärsområdet har en mångårig erfarenhet av produktion och teknisk utveckling, vilket är en förutsättning för att anpassa produkterna till kunders och myndigheters krav, inte minst på miljöområdet. Exempel på sådan produktutveckling är tungmetallfria rostskyddsfetter för off-shoreindustrin och vattenburna färgsystem för vägmarkering, industri- och konsumentprodukter. Nya produkter som temporär spray och skogsspray har under de två senaste åren introducerats och under 1997 inleddes försäljning av en ny linjespray. Geveko Industri är anslutet till Kemikontorets program för Ansvar & Omsorg samt är kvalitetscertifierat enligt ISO En utvärdering pågår av miljöstyrningssystem enligt ISO Under 1997 har Geveko Industri deltagit i de nordiska vägverkens provläggningar för utvärdering av vägmarkeringsfärg som alternativ till sprayplast. Geveko Industri deltar tillsammans med Cleanosol i en arbetsgrupp med Vägverket i ett projekt för livscykelanalys avseende vägmarkering. Geveko OY s satsning på att utveckla och anpassa industrifärg och lacker till kundens produktionssystem har visat sig motsvara ett behov på marknaden. Företaget förbereder en förstärkning av resurserna för teknisk utveckling. Investeringar Årets investeringar för produktion och utveckling uppgick till 0,7 (0,4) Mkr och avsåg i huvudsak mindre rationaliseringar och miljöförbättringar. Generellt sett har affärsområdets produktionsanläggningar hög kapacitet. Personal Antalet anställda var under året i genomsnitt 46 (43) personer. Utbildningsinsatserna under 1997 har inriktats på försäljning samt säkerhet vid arbete på väg. Omsättning och resultat Affärsområdets nettoomsättning uppgick till 62 (63) Mkr, dvs en minskning med 1 % jämfört med Exklusive spotmarknadsförsäljning av vägmarkeringsfärg under 1996 ökade nettoomsättningen under 1997 med 4 %. Rörelseresultatet minskade till 1,4 (2,2) Mkr som följd av ökade kostnader för försäljning och marknadsföring. Åtgärderna beräknas medföra ökade intäker under Utsikter för 1998 Nettoomsättningen väntas öka under 1998, bl a genom förstärkt marknadsorganisation och ökad efterfrågan på vägmarkeringsfärg samt färg och lacker till snickeri- och byggvaruindustrin. Testapplikation på Island med Mercalin AQ-BST, en produkt som Geveko Industri tillverkar på licens från det schweiziska företaget Plastiroute. Geveko Årsredovisning 25

26 Ballast och Betong Underås Affärsidé och organisation Underås är ett byggmaterialföretag med inriktning på fabriksbetong samt ballast- och jordprodukter. Verksamheten är förlagd till Södermanland, Gotland, Västerdalarna och Sollefteåområdet. Verksamheten avyttrades till Sand & Grus AB Jehander den 19 februari Svein Hammersland Marknad Efterfrågan på byggmaterial i Sverige har sedan början av 1990-talet befunnit sig på en historiskt låg nivå. Sedan nyproduktionen av bostäder i det närmaste upphört har efterfrågan koncentrerats till väg- och järnvägsbyggnation samt industriprojekt. Detta har givit upphov till stora lokala variationer i efterfrågan. Under 1997 beräknas bygginvesteringarna i Sverige ha minskat med 9 % jämfört med Trenden har varit likartad på de marknader, som Underås betjänar. Verksamheten 1997 I den nedåtgående marknaden har Underås prioriterat åtgärder att minska driftkostnaderna samt fortsätta ansträngningarna att exportera ballastprodukter. Under året har rationaliseringar genomförts som, när de får full effekt, sänker årskostnaderna med ca 5 Mkr. Exportverksamheten har bedrivits dels från Enhörna, dels från Strömstad. Investeringar Investeringar i maskiner och anläggningar uppgick under 1997 till 1 (3) Mkr. Mkr Ballast och Betong - nettoomsättning och rörelseresultat Mkr Personal Genomsnittligt antal anställda har under året uppgått till 67 (67) personer Nettoomsättning Rörelseresultat BALLAST OCH BETONG - Flerårsöversikt Mkr Nettoomsättning 128,7 101,3 92,2 Rörelseresultat 15,3 1,2-4,8 Rörelsemarginal, % 11,8 1,1-5,2 Sysselsatt kapital 54,6 52,9 67,7 Avkastning på sysselsatt kapital, % 28,7 3,1-7,0 Investeringar, netto 1,6 3,2 1,0 Antal anställda Omsättning och resultat Nettoomsättningen för 1997 uppgick till 92 (101) Mkr, dvs en minskning med 9 % jämfört med föregående år. Minskningen fördelar sig på samtliga marknader för ballast och betong, som Underås betjänar, utom export. Rörelseresultatet blev -4,8 (1,2) Mkr. I 1997 års resultat ingår kostnader av engångskaraktär med ca 6 Mkr. Från grus- och bergtäkten i Enhörna vid Mälaren exporterar Underås högkvalitativa ballastprodukter till kunder i Östersjöns kustländer. 26 Geveko Årsredovisning

27 Geveko Årsredovisning 27

28 Fem år i sammandrag Mkr om icke annat anges Nettoomsättning 918,2 842,7 993,5 838,1 422,9 Rörelseresultat, Industrirörelsen 38,2 32,1-16,1 1,0 24,3 Härav extra nedskrivning och realisationsvinster ,0 5,9 21,3 Resultat, Förvaltning av värdepapper 10,5 16,8 41,6 47,8 47,9 Resultat före skatt 36,4 27,4-0,4 31,0 57,3 Redovisat resultat 33,5 14,3-15,3 33,8 45,4 Totalt kapital 631,7 746,0 702,1 688,0 565,8 Sysselsatt kapital 326,5 421,6 324,9 337,4 227,6 Eget kapital enligt balansräkning 334,9 330,9 302,5 317,6 341,1 Eget kapital inklusive dold reserv i börsnoterade aktier 427,8 419,6 384,6 451,3 506,6 Nettolåneskuld -12,3 124,4 86,4 98,8 38,9 Synlig soliditet, % 53,0 44,4 43,1 46,2 60,3 Soliditet inklusive dold reserv i börsnoterade aktier, % 59,0 50,3 49,0 54,9 69,3 Avkastning på sysselsatt kapital - Industrirörelsen, % 14,6 10,5 5,1 1) 2,6 4,1 1) Avkastning på eget kapital, % 10,6 4,3-4,8 10,9 13,8 Avkastning på justerat eget kapital minus latent skatt plus betald utdelning, % 30,5-1,1-3,8 19,6 16,6 Antal anställda Löner och ersättningar 166,7 175,4 186,6 181,1 105,9 Nettoomsättning per anställd, kkr Investerat i anläggningar 27,1 125,3 16,9 21,8 19,0 Utdelning, kkr ) 1) Exklusive extra nedskrivning av goodwill 1995 och 1997 samt realisationsvinst vid avyttring av affärsområde ) Föreslagen utdelning. Definitioner De definitioner som Näringslivets Börskommitté avgivit har i stort sett följts i Gevekos årsredovisning. Dessutom har ytterligare relationstal framtagits för att belysa vissa nyckeldata i koncernen. Årets resultat Resultat före skatt minskat med minoritetens andel och full skatt avseende årets verksamhet. Vinst per aktie Resultatbegreppet ovan dividerat med genomsnittligt antal aktier under året. Full skatt Betald skatt justerad för latent skatt på bokslutsdispositioner. Direktavkastning Utdelning i % av börskursen vid årets slut. Utdelningsandel Anger hur stor del av det justerade egna kapitalet enligt ovan som utdelas. Justerat eget kapital Eget kapital enligt balansräkning plus obeskattad dold reserv i börsnoterade aktier. Nettolåneskuld Räntebärande skulder minskat med räntebärande fordringar och likvida medel exklusive börsnoterade aktier. Synlig soliditet Eget kapital i relation till balansomslutningen. Sysselsatt kapital i Industrirörelsen Balansomslutningen minskad med del av eget kapital motsvarande bokfört värde på börsnoterade aktier samt icke räntebärande kortfristiga skulder och latent skatt. Avkastning (Räntabilitet) på sysselsatt kapital i Industrirörelsen Rörelseresultatet plus intäktsräntor exklusive extra nedskrivning av goodwill och realisationsvinst vid försäljning av affärsområde i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital i Industrirörelsen enligt definition ovan. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto och full skatt i relation till genomsnittligt eget kapital enligt balansräkning. Avkastning på justerat eget kapital minus latent skatt Förändring av justerat eget kapital minus latent skatt på dold reserv i börsnoterade aktier plus under året betald utdelning i relation till ingående justerat eget kapital minus latent skatt på dold reserv i börsnoterade aktier. 28 Geveko Årsredovisning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades under september, realisationsvinst 46 Mkr. Koncernens nettoomsättning under perioden 332 (645) Mkr, dito för jämförbara enheter 332

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 1998 SAMMANDRAG Moderbolaget anses ha skattemässig status som investmentbolag fr.o.m. ingången av 1998. Substansvärdet per aktie beräknas till kr 148 (120). Vid årets ingång

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999 DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999 SAMMANDRAG Substansvärdet inklusive beräknat övervärde i Industrirörelsen uppgick den 31 mars 1999 till kr 180 (141) per aktie. Vid årets ingång var motsvarande siffra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1999 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1999 SAMMANDRAG Substansvärdet inklusive beräknat övervärde i Industrirörelsen uppgick den 30 september 1999 till kr 184 (124) per aktie. Vid årets ingång var motsvarande

Läs mer

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr.

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr. Bokslutsrapport 1998 ❶ Börsportföljens värdeökning under 1998 blev 5 procent (generalindex 10 procent). Sedan årets början t o m den 24 februari 1999 ökade börsportföljen med 5 procent (generalindex 5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2003

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2003 DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2003 SAMMANDRAG Koncernens resultat efter skatt under perioden januari-juni uppgick till 72,1 (29,1) MSEK. I resultatet ingår återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2000

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2000 DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2000 SAMMANDRAG Substansvärdet inklusive beräknat övervärde i Industrirörelsen uppgick den 31 mars 2000 till kr 284 (180) per aktie. Vid årets ingång var motsvarande siffra

Läs mer

Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index

Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 1998 Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index Börsportföljens värdeökning under första halvåret blev 25 procent (generalindex 25 procent). Till och med den

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 445 (693) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 30 september till

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 SAMMANDRAG Koncernens redovisade vinst ökade till 109,1 (103,7) Mkr eller kr 25:85 (24:60) per aktie. Avkastningen på Geveko B-aktien inklusive betald utdelning uppgick under året

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2000

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2000 DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2000 SAMMANDRAG Koncernens redovisade vinst ökade till kr 20:85 (10:50) per aktie. Resultatet i Förvaltning av Värdepapper, inklusive ökning i dold reserv, uppgick till 98

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

2004 i sammandrag MÅL UTFALL. Industrirörelsen. Aktieportföljen. Geveko-aktien. Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% Rörelsemarginal 8,5% Lönsamhet 22,4%

2004 i sammandrag MÅL UTFALL. Industrirörelsen. Aktieportföljen. Geveko-aktien. Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% Rörelsemarginal 8,5% Lönsamhet 22,4% 2004 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 8,5% Lönsamhet 22,4% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +11,0% AFGX +17,5% Geveko-aktien Total avkastning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 987 (1 029) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 249 (237) kronor.

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Börsportföljen Värde per 30 april 2001: 45.331 mkr Värdeförändring från årets början: -17%, generalindex -10% Värde per 31 mars 2001: 40.826 mkr Värde per 31 december

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 Börsportföljens värdeökning under de första nio månaderna blev 27 procent (generalindex 18 procent). Till och med den 1 november ökade börsportföljens värde

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2003 DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2003 SAMMANDRAG Avkastningen på Gevekos B-aktie uppgick under första kvartalet 2003 till 13,0% att jämföras med SIX Return Index 7,6%. Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Börsportföljens värde ökade med 7 procent under de första nio månaderna, medan generalindex var oförändrat. Till och med den 27 oktober ökade börsportföljens

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

VD-anförande Årsstämma den 26 april 2007

VD-anförande Årsstämma den 26 april 2007 VD-anförande Årsstämma den 26 april 2007 Herr ordförande, hedersordförande, ärade aktieägare och stämmodeltagare! 2006 blev ett minst sagt omtumlande år med stora svängningar såväl på börsen som i vår

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2000

Halvårsrapport Januari juni 2000 Halvårsrapport Januari juni 2000 HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Resultatet efter finansiella poster 20,0 MSEK (59,6) Substansvärde 30 juni 296 kronor (190) Substansvärde 10 augusti 316 kronor SäkI AB

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer