Året i korthet. Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. Nettoomsättning MSEK. Rörelseresultat (EBITA) MSEK.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i korthet. Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. Nettoomsättning MSEK. Rörelseresultat (EBITA) MSEK."

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Innehåll Året i korthet 3 Detta är Anticimex 4 Vd har ordet 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Anticimex affär 10 Erbjudande och marknad 12 Flerårsöversikt 15 Definitioner och ordlista 16 Förvaltningsberättelse 17 Koncernens rapport över totalresultat 19 Koncernens rapport över finansiell ställning 20 Rapport över förändringar i koncernens egna kapital 22 Koncernens kassaflödesanalys 23 Moderföretagets resultaträkning 24 Rapport över totalresultat 24 Moderföretagets balansräkning 25 Förändringar i moderföretagets egna kapital 26 Moderföretagets kassaflödesanalys 27 Noter 28 Revisionsberättelse 56 Styrelse 57 Ledning 58 Adresser 59

3 Året i korthet Året i korthet 2011 är Anticimex 77:e år i rad med omsättningstillväxt. Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK (1 856), en ökning med 3,8 procent. I jämförbara valutor var ökningen 5,7 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 192,2 MSEK (198,1). Årets resultat uppgick till 57,0 MSEK (97,9). Anticimex har under året tecknat ett femårigt finansieringsavtal med en av de ledande svenska bankerna. Under året har Anticimex tecknat ett antal strategiskt viktiga avtal som innebär att företaget passerat milstolpen två miljoner kunder. Anticimex har framgångsrikt lanserat det nya kompetensområdet Arbetsmiljö, samt introducerat ett antal nya tjänster på flera marknader. Verksamheten i Norge har nått ett genombrott på privatmarknaden, vilket i kombination med en lyckad etablering av kompetensområde Brandskydd samt lansering av nya tjänster skapat en mycket god utveckling av såväl tillväxt som lönsamhet. Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem Nettoomsättning MSEK Rörelseresultat (EBITA) MSEK Antal anställda

4 Detta är Anticimex Anticimex är ett internationellt ledande serviceföretag som erbjuder en bred portfölj av tjänster som skapar trygga och hälsosamma miljöer åt företag och privatpersoner. Om Anticimex Anticimex betyder mot vägglus. När företaget grundades 1934 var ungefär hälften av alla lägenheter i Sverige angripna av vägglöss. Anticimex erbjöd fastighetsägarna ett avtal som garanterade en skadedjursfri miljö mot en årlig avgift i förskott. Anticimex affärsidé var född. Från det ursprungliga erbjudandet om skadedjurssanering med garanti har verksamheten växt till att idag omfatta en bred portfölj av tjänster. Den grundläggande idén står dock fortfarande fast. Genom att förebygga och skydda bidrar Anticimex till trygga och hälsosamma byggnader och inomhusmiljöer och ger kunderna peace of mind. Skadedjur Byggnadsmiljö Kombinationserbjudanden Hygien Erbjudande Anticimex koncentrerar sitt erbjudande till sex kompetensområden. Inom varje kompetensområde erbjuder företaget ett antal tjänster, garanti-/serviceavtal eller försäkringar, vilka också kan kombineras i varierande grad. Geografisk närvaro Anticimex bedriver sin verksamhet genom ett 70-tal kontor fördelade på sex länder. På samtliga marknader tillhör Anticimex de ledande företagen inom valda nischsegment. Inom kompetensområde Skadedjur är företaget marknadsledande i Norden och ett av världens tio ledande företag. Arbetsmiljö Brandskydd Energi Anticimex tjänsteportfölj Kompetensområde Huvudsakligt erbjudande/tjänster Geografisk närvaro Skadedjur Sanering, besiktning, inspektion, utbildning, förebyggande åtgärder, försäkring. Byggnadsmiljö Besiktning, utredning, avfuktning, försäkring. Hygien Inspektion, stöd för egenkontroll, utbildning, rådgivning. Energi Besiktning, förslag på åtgärder, rådgivning. Brandskydd Besiktning, inspektion, utbildning, rådgivning. Arbetsmiljö Besiktning, inspektion, utbildning, rådgivning. 4

5 Detta är Anticimex Nettoomsättning per marknad % Nettoomsättning per kompetensområde MSEK Sverige 71 Norge 14 Danmark 2 Finland 8 Tyskland 3 Nederländerna 2 Målgrupper Anticimex är ett massmarknadsbolag, vilket innebär att alla som vill vara kund ska kunna vara det. Erbjudandet vänder sig till såväl privatpersoner som företag och organisationer. Anticimex har över två miljoner kunder där den största kundgruppen är privatpersoner i form av villaägare eller bostadsrättsinnehavare. Bland företag utgör kunderna exempelvis företag verksamma inom tillverkningsindustrin, butiker, hotell, restauranger, lantbruk, och fastighetsbolag. Målgruppen organisationer består bland annat av myndigheter, kommuner och landsting. Försäljningskanaler Anticimex försäljning sker via företagets säljorganisation som arbetar från strategiskt placerade lokala kontor, genom franchisetagare samt via partners. Anticimex partners utgörs i huvudsak av försäkringsbolag och fastighetsmäklare. Nettoomsättning fördelat mellan Egen organisation/franchise % Skadedjur Byggnadsmiljö 608 Hygien 173 Energi 52 Brandskydd 67 Arbetsmiljö < 1 % Franchise När Anticimex grundades 1934 var franchising en central del av den ursprungliga affärsmodellen. Det utgjorde på den tiden förutsättningen för att Anticimex skulle kunna erbjuda sina tjänster över hela landet. En distriktsorganisation av franchisetagare byggdes upp genom åren, som initialt genererade den största delen av Anticimex omsättning. Successivt har Anticimex egen organisation växt och idag står distrikten för 29 procent av intäkterna. Totalt finns ett 30-tal distriktskontor i Sverige och Tyskland med stark lokal förankring, specialiserade på sin del av marknaden. Egen organisation 71 % Franchise 29 % 5

6 Vd har ordet 2011 bjöd klimatet på varma vindar samtidigt som det blåste snålt i många delar av världsekonomin. Att såväl biologin som ekonomin är oförutsägbar har väl aldrig varit tydligare. Det är i tider som dessa det är värdefullt att ha ett starkt varumärke och Anticimex har stått sig fortsatt starkt, trots lågkonjunktur och finansiell oro. Anticimex har visat tillväxt varje år sedan starten När vi gick in i 2011 var min bedömning att vi skulle få se ett Anticimex som återgick till mer normala tillväxttal för omsättning och resultat. När vi nu summerar året kan jag konstatera att även om året gav oss mycket att vara stolta över nådde vi inte upp till alla våra förväntningar. Anticimex motto är att förebygga och skydda. Genom besiktningar och inspektioner kan vi erbjuda garantier och försäkringar för trygga och hälsosamma byggnader och inomhusmiljöer. Vår basaffär sanering och förebyggande insatser mot skadedjur är det som företaget en gång i tiden grundades runt. Det är en mogen verksamhet som visar en stabil tillväxt, så också under Anticimex påverkas normalt inte av förändringar i konjunkturen. En marknadsutveckling där antalet sålda hus i Sverige var den lägsta sedan slutet av 90-talet fick dock vissa konsekvenser både på vår omsättning och på vårt resultat. Knappt tio procent av vår omsättning har påverkats av en svagare transaktionsmarknad än normalt i Sverige. Till viss del har vi haft samma utveckling i Finland. Det är dels vår besiktningsverksamhet inom kompetensområde Byggnadsmiljö och dels våra försäkringsprodukter kopplade till transaktionsmarknaden som berörs. Bilden är dock inte entydig och på många sätt var 2011 de tvära kastens år. Samtidigt som vi är besvikna på utvecklingen inom vissa områden kan vi med glädje konstatera att vi inom andra områden rönt åtskilliga framgångar. Vårt varumärke är fortsatt starkt och vi har under året vunnit flera strategiskt viktiga avtal. Dessa har ökat vår kundbas och innebär att vi passerat milstolpen två miljoner kunder. En viktig orsak till vår utveckling är vår försäkringsverksamhet. Anticimex har ett antal unika försäkringsprodukter som visat sig ha stor efterfrågan, inte minst i våra nordiska grannländer. Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick till MSEK (1 856), en ökning med 3,8 procent. I jämförbara valutor var ökningen 5,7 procent. Vi växer, men inte i den takt vi önskar. Rörelseresultatet (EBITA) för 2011 uppgick till 192,2 MSEK (198,1). Det bör noteras att vi valde att fortsätta utveckla och investera i besiktningsverksamheten i Sverige trots en svag försäljningsutveckling. Det har belastat året och då främst de två sista kvartalen. Vi har under slutet av året också påverkats av ett något högre skadeutfall än vad som var fallet Om man tar dessa två frågor i beaktande så uppvisar den operativa verksamheten trots allt en förhållandevis god utveckling. Rörelsemarginalen ligger följaktligen något lägre än förra året och uppgår till 10,0 procent (10,7) och vi har alltjämt en bit kvar till vårt långsiktiga mål på minst 12 procent. Ett internationellt erbjudande Anticimex är idag ett internationellt företag med verksamhet i sex länder. Vi har under ett antal år arbetat envetet med att etablera fler av de tjänster vi erbjuder i Sverige på våra övriga marknader. Det har varit vår allra viktigaste strategi för framtida tillväxt. Nu kan vi konstatera att vi kommit en bra bit på vägen. Många tjänster är fortfarande i ett lanseringsstadium, men vi har haft flera genombrott som bådar gott inför framtiden. I Norge har vi under året nått ytterligare framgångar på privatmarknaden. Vi har också lanserat kompetensområde Anticimex motto är att förebygga och skydda 6

7 Vd har ordet Brandskydd och 2012 introducerar vi Arbetsmiljö. Det innebär att vi nu har ett komplett erbjudande i Norge som täcker alla tillgängliga marknadssegment. Arbetet med att nå samma position i våra övriga länder är en av våra högst prioriterade frågor. I Finland har vi etablerat flera av våra koncept inom Byggnadsmiljö och vi nådde vårt bästa resultat någonsin tack vare en bra volymökning. Vi har stärkt vår position och vi har vunnit marknadsandelar. I Danmark växer vi långsammare än vad vi vill och vi har hanterat frågan, bland annat genom att stärka vår säljorganisation. I Tyskland når vi för andra året i rad ett positivt resultat, vilket visar att vi stabiliserat affären. Vårt arbete blir därmed något förändrat från tidigare fokus på kostnadskontroll och lönsamhet mot att mer offensivt skapa förutsättningar för tillväxt. I Nederländerna har vi inte nått upp till våra mål och verksamheten levererar ett negativt resultat. Vi har adresserat problemet, bland annat med den omedelbara konsekvensen att vd för verksamheten lämnat företaget. Nya tjänster En stor del av vårt arbete med att skapa ökad tillväxt kommer från utvecklingen av nya tjänster och kompetensområden. Under 2011 har vi framgångsrikt lanserat kompetensområde Arbetsmiljö där vi hjälper företag att uppfylla kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med gällande lagstiftning. Vi har också introducerat några nya tjänster som ytterligare stärker vårt erbjudande. I slutet av året presenterade vi ett helt nytt koncept för korttidsmätning av radon. Det är en unik tjänst som svarar upp mot ett behov att kunna mäta förekomsten av radon när man köper och säljer hus. Bakom tjänsten ligger ett gediget forskningsarbete och vi kommer att erbjuda en försäkring kopplat till radonmätningen till en stor del av våra kunder under Det är vi ensamma om. Ett modernt företag En viktig del i vår långsiktiga strategi är vår ansats runt ITfrågorna. Från att tidigare använt IT för att förenkla administrationen och effektivisera vår leveransorganisation har vi de senaste åren arbetat aktivt med lösningar för att integrera våra system med våra kunders. Med visionen att bli norra Europas ledande serviceföretag går vi nu in i nästa fas. Ambitionen är tydlig vi ska så långt det är möjligt utveckla en digital realtidsrelation mellan oss och våra kunder. Det gäller dels för Anticimex som företag, där vi ser möjligheter att öka vår servicegrad genom att skapa fler kanaler där vi kan kommunicera med våra kunder. Det gäller dels stora delar av vårt tjänsteutbud där vi kan nå ökad kundnytta i befintligt erbjudande, men också använda modern teknik till att ta fram nya tjänster inom våra kompetensområden. Kultur och värderingar Anticimex har en tydlig företagskultur. Vi är det lilla stora företaget en stor internationell koncern som lyckats behålla familjekänslan som genom åren gjort oss framgångsrika. En kultur där människan är väldigt viktig, där alla medarbetare har utrymme att ta initiativ och utveckla sina idéer och där värderingar som enkelhet, tydlighet och entreprenörskap är centrala. I takt med att Anticimex växer krävs samtidigt att vi utvecklar gemensamma rutiner och processer. Det arbetet är ständigt pågående där vi hela tiden väger fördelar och nackdelar mot varandra för att balansera det strukturella med det entreprenöriella. Under året examinerades den första gruppen i vårt ledarskapsprogram: Att leda med mod och hjärta. Programmet, som bygger på våra värderingar, är en bred satsning där alla våra chefer ges möjligheten att utveckla sitt ledarskap tillsammans med sin organisation. Vi har en hög andel internrekryterade chefer och programmet är en viktig del i arbetet att stärka vår konkurrenskraft och utveckla vår organisation. Utsikter för 2012 Trots den bild som målas upp är känslan att Anticimex aldrig stått starkare inför framtiden än nu. Vi har en stabil basaffär som utgör grunden i vår verksamhet. Vi har tecknat flera strategiska avtal som kommer att ge oss en god omsättningstillväxt, vi har flera nya tjänster som nyligen lanserats eller är på väg ut på marknaden och vi har framgångsrikt lanserat våra erbjudanden på flera marknader. Med de marknadsförutsättningar som råder kommer vi inte få någonting gratis. Det är där vår kultur kommer in. Anticimex är ett fantastiskt företag med engagerade medarbetare som brinner för service och att göra affärer. Jag är stolt över att vara vd för Anticimex. Peter Carrick Verkställande direktör 7

8 Affärsidé, mål och strategier Vision Anticimex vision är att bli Nordeuropas ledande serviceföretag som skapar trygga miljöer för privatpersoner, företag och organisationer. Affärsidé Anticimex affärsidé är att genom leverans av förebyggande åtgärder och service skydda kundens värden och skapa en långsiktig relation. Övergripande mål Anticimex övergripande mål är att bli sedd som ett innovativt, professionellt och mänskligt företag som vill vara bäst inom sina kompetensområden. Finansiella mål Anticimex tillväxtmål är en långsiktig årlig tillväxt om minst 10 procent. Anticimex lönsamhetsmål är att uppnå en årlig rörelsemarginal (EBITA) om minst 12 procent. Strategier Anticimex övergripande strategi är att förbli ett tillväxtbolag med god lönsamhet och att alla insatser ska sträva mot att skapa tillväxt över 10 procent. Tillväxten ska i huvudsak vara organisk och kompletteras med förvärv. Tillväxt på befintliga marknader är prioriterad före geografisk expansion. Strategiska utgångspunkter Sträva efter marknadsledande ställning inom valda nischområden och geografier. Fokusera på massmarknaden vara till för de många. Utnyttja en flerdimensionell distributionsstrategi som kombinerar egen försäljning med franchising och partnerskap. Integrera IT-verktyg i utvecklingen av tjänster för att stärka erbjudande och kundnytta. Tillväxtstrategier Skapa långa kundrelationer som ger återkommande affärer. Skapa merförsäljning på befintlig kundbas. Etablera befintlig tjänsteportfölj på samtliga valda geografier. Investera i utveckling av Anticimex befintliga erbjudanden och kompetenser, samt i utveckling av nya tjänster. Lönsamhetsstrategier Vara etablerad i geografiska områden med hög befolkningsdensitet. Optimera Anticimex processer. Skapa skalfördelar genom att kombinera erbjudanden över flera kompetensområden. Vi skapar en tryggare vardag för våra kunder Anticimex mission 8

9 Affärsidé, mål och strategier Företagskultur Anticimex kultur bygger på två grundläggande drivkrafter: att ge service och att göra affärer. Devisen att förebygga och skydda sammanfattar väl dagens Anticimex. Kulturen är ett naturligt arv från den ursprungliga idén att ge kunden en ökad trygghet genom att garantera en skadedjursfri inomhusmiljö. Basaffären bygger också på samma principer idag som den gjorde Anticimex var ursprungligen familjeägt och det familjära lever starkt kvar i företaget. Det finns ett stort mått av omsorg, både medarbetarna emellan och för kundens bästa. Den delen förstärks av att många av Anticimex franchisetagare är familjeföretag som befinner sig på mindre orter där relationer, förtroende och ett personligt bemötande är grundläggande förutsättningar för framgång. En nyckel till Anticimex framgång är att låta medarbetarna vara delaktiga. Det gäller såväl i avseende att påverka företagets som sin egen utveckling. Frihet under ansvar är därför också en naturlig del av ledarskapet. Framgångsfaktorer Anticimex utveckling framöver bygger på ett antal faktorer som är viktiga för företagets framgång: Erbjuda avtal med garantier som ger kunden peace of mind och Anticimex en stabil intäktsström. Söka partnerskap för att generera stora volymer. Leverera excellent service i varje möte med kunden. Inneha och dra nytta av samlad kunskap, expertis och erfarenhet. Stärka kundrelationerna på befintliga marknader och utveckla erbjudandet. Utveckla en marknadsledande ställning och ett starkt varumärke. Marknadsanpassa koncernens erbjudande till varje geografis specifika förutsättningar. Behålla den entreprenöriella kraften i takt med att verksamheten växer. 9

10 Anticimex affär Basen i Anticimex affär har varit densamma sedan starten 1934 att garantera en hälsosam och trygg miljö genom att förebygga och skydda. Det är ett stort ansvar som kräver kunskap, erfarenhet och ett heltäckande utbud av tjänster. Genom åren har Anticimex utvecklat erbjudandet och har idag en affärsmodell som syftar till att skapa en tryggare vardag för företagets kunder inom en mängd olika områden. Anticimex affärsmodell Inriktning Kompetensområden Erbjudande Byggnader Inomhusmiljö Produktionsmiljö Skadedjur Byggnadsmiljö Hygien Energi Brandskydd Arbetsmiljö Enskilt uppdrag Garanti-/serviceavtal Försäkring Inriktningen på byggnader, inomhusmiljöer och produktionsmiljöer har varit viktig för affärsmodellens framgång. Det strategiska vägvalet att nischa verksamheten har byggt upp ett kunnande och en erfarenhet som går djupare än de stora internationella konkurrenterna och som samtidigt är bredare än de lokala aktörerna. Inom Anticimex sex kompetensområden erbjuder företaget ett antal tjänster som syftar till att skapa trygga och hälsosamma miljöer genom förebyggande och avhjälpande insatser. Skadedjur, Byggnadsmiljö och Energi erbjuds såväl privatpersoner som företag. Övriga kompetensområden fokuserar företagssektorn. Anticimex erbjudande har antingen formen av ett enskilt uppdrag, ett garanti-/ serviceavtal eller en försäkring. Huvuddelen av omsättningen kommer från kunder som har avtal med Anticimex. För de som inte har avtal erbjuder Anticimex enskilda uppdrag. Anticimex erbjuder även ett antal försäkringar till privatmarknaden. Anticimex försäljnings- och leveransstruktur Kontrakt Försäkringsbolag Försäljning Anticimex Leverans Privatkunder Samarbete Fastighetsmäklare Rekommendation Anticimex Försäljning Leverans Privatkunder Anticimex Försäljning Leverans Privatkunder, företag och organisationer 10

11 Anticimex affär Anticimex ursprungliga garantimodell gav företaget ett grund murat förtroende för sitt kunnande och sin höga kvalitet. Med tiden kompletterade Anticimex garantiavtalen med försäkringar, vilket fortfarande är ett unikt koncept på marknaden. Kombinationen av fleråriga garantiavtal och försäkringar har varit en starkt bidragande anledning till företagets ledande ställning och har samtidigt skapat en affär som är lönsam både för kunden och för Anticimex. Ett mål med affärsmodellen har varit att skapa en affär med hög skalbarhet. Ett antal kompetensområden och tjänster har adderats genom åren, vilka successivt lanserats på Anticimex marknader. Det är också det fundament som Anticimex affärs modell vilar på: principen sex länder en affär. Ersättningsmodell Distributionskanaler Kunder Per arbete Kontrakt Premie Egna kontor Franchisetagare Partners Privatpersoner Företag och organisationer Anticimex ersättningsmodell bygger på den grundläggande affärsidén om en garanti mot en årlig betalning i förskott. Idag är modellen en direkt spegling av relationen till kunden. De kunder som saknar avtal ersätter Anticimex per utfört uppdrag. Av talskunder erlägger en årlig avgift baserat på kontraktsvillkoren alternativt en försäkringspremie. Anticimex är närvarande med egna kontor på alla valda marknader. I Sverige och Tyskland kompletteras kontoren av franchisetagare. Företagsmarknaden bearbetas huvudsakligen direkt. Privatmarknaden bearbetas antingen direkt eller via partners som försärkringsbolag och fastighetsmäklare. Att ha en bred kundbas är en central utgångspunkt i Anticimex strategi. Antalet kunder uppgår till drygt två miljoner där privatpersoner utgör den absolut största delen. På de nordiska marknaderna vänder sig Anticimex både till privat personer och företag. I Tyskland och Nederländerna arbetar företaget än så länge enbart mot företagsmarknaden. Anticimex erbjudande per geografisk marknad Skadedjur Byggnadsmiljö Hygien Energi Brandskydd Arbetsmiljö Försäkring Sverige Norge Finland Danmark Tyskland Nederländerna Privatkunder Företag 11

12 Erbjudande och marknad Anticimex marknadsför sitt erbjudande i fyra nordiska länder samt i Tyskland och Nederländerna. Marknadsförutsättningar som efterfrågan, lagstiftning och konkurrens skiljer sig något mellan länderna. Anticimex anpassar därför erbjudande och distribution utifrån respektive marknads struktur och behov. Sverige är Anticimex största marknad och den marknad där företaget idag erbjuder samtliga sina tjänster. I de övriga nordiska länderna erbjuds delar av tjänsteportföljen i varierande grad. I Tyskland och Nederländerna är Anticimex än så länge helt fokuserat på tjänster till företagsmarknaden. Den långsiktiga målsättningen är att företagets affärsmodell ska appliceras fullt ut i alla länder, innebärande att hela tjänsteportföljen successivt kommer att erbjudas på samtliga marknader. Anticimex erbjudande Anticimex erbjudande består av en portfölj av tjänster fördelade inom sex kompetensområden. Tjänsterna fokuserar byggnaders skick, trygga och hälsosamma inomhusmiljöer samt säkring av det som framställs i produktionslokaler. Majoriteten av åtagandena bygger i grunden på en besiktning eller inspektion. Utifrån resultaten kan Anticimex därefter lämna förslag på lämpliga åtgärder, erbjuda utbildning och rådgivning, samt erbjuda garanti-/servicesavtal eller försäkringslösningar. Besiktningar i sig utgör också en viktig del av enskilda uppdrag, exempelvis överlåtelsebesiktningar vid transaktioner på bostadsmarknaden. På företagssidan leder insatserna ofta till att upprätta olika typer av egenkontrollprogram för att uppfylla lagkrav och regelverk. Lokala anpassningar Även fast det finns många gemensamma nämnare på Anticimex olika marknader finns också stora skillnader. Regelverk är ofta olika, både vad som är reglerat i lag och vad som är självreglerat genom praxis. Kanske ännu mer påtagligt är det också kulturella skillnader som Anticimex måste ta hänsyn till. I vissa länder inkluderas moment som man i andra marknader aldrig skulle betala för. Synen på förebyggande arbete är ett bra exempel på detta. För Anticimex innebär detta att tjänsterna anpassas till varje enskild marknads struktur och behov både vad gäller erbjudandets innehåll och formen för försäljning och leverans. Vissa marknader är även strukturellt annorlunda vilket gör att en del segment inte är tillgängliga. Energibesiktning är exempelvis ett Anticimex-koncept som för tillfället inte kommer att lanseras i Danmark eller Norge då dessa marknader har valt en helt annan lösning för att uppfylla kraven från EU. Kompetensområde Skadedjur är Anticimex ursprung och kompetensområdet innehåller inspektioner, sanering och förebyggande åtgärder för en skadedjursfri miljö. Såväl privatpersoner som företag och organisationer är kunder inom detta område. Kompetensområde Byggnadsmiljö är i huvudsak inriktad på privatmarknaden, där Anticimex erbjuder tjänster nära kopplade till transaktioner på privatbostadsmarknaden samt skötsel och underhåll av privatbostäder och flerbostadshus. Kompetensområde Hygien omfattar företags produktionsmiljöer med en övervikt på livsmedelshantering och produktsäkerhet i livsmedelsindustrin. Kompetensområde Energi utgörs i huvudsak av besiktningar och energideklarationer av fastigheter, flerbostadshus och privatbostäder där Anticimex är ackrediterat av SWEDAC. Kompetensområde BRANDSKYDD riktar sig uteslutande till företag och organisationer. Anticimex erbjuder kunderna besiktning, utbildning och stöd för egenkontrollprogram för upprätthållande av lagar och regler. Kompetensområde Arbetsmiljö är ett nylanserat område som täcker alla aspekter av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Anticimex erbjuder kunderna besiktning, utbildning och stöd för egenkontrollprogram för upprätthållande av det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet. ANTICIMEX FÖRSÄKRINGAR erbjuder ett antal för säkringsprodukter till privatmarknaden. Erbjudandet omfattar försäkringar rörande skadedjur, Trygghets avtalet med försäkring mot Äkta hussvamp samt lösningar kopplade till fastighetstransaktioner, till exempel försäkring mot dolda fel. 12

13 Erbjudande och marknad Sverige Start 1934 Antal anställda: 849 Huvudkontor: Stockholm Omsättning: MSEK Tillväxt: 2,3 % Valutajusterad tillväxt: 2,3 % Bedömd tillgänglig marknad GSEK Norge Start 1973 Antal anställda: 179 Huvudkontor: Oslo Omsättning: 265 MSEK Tillväxt: 12,3 % Valutajusterad tillväxt: 15,5 % Finland Start 2000 Antal anställda: 162 Huvudkontor: Helsingfors Omsättning: 160 MSEK Tillväxt: 9 % Valutajusterad tillväxt: 15,1 % Danmark Start 2000 Antal anställda: 32 Huvudkontor: Esbjerg Omsättning: 34 MSEK Tillväxt: -0,7 % Valutajusterad tillväxt: 4,9 % Tyskland Start 2001 Antal anställda: 56 Huvudkontor: Hamburg Omsättning: 64 MSEK Tillväxt: 2,4 % Valutajusterad tillväxt: 8,1 % Nederländerna Start 2001 Antal anställda: 60 Huvudkontor: Breda Omsättning: 37 MSEK Tillväxt: -6,9 % Valutajusterad tillväxt: -1,7 % Bedömd tillgänglig marknad GSEK Företag 37,5 Privatpersoner 21,7 Skadedjur 13,0 Byggnadsmiljö 10,3 Hygien 2,8 Energi 9,7 Brandskydd 23,4 Arbetsmiljö (ej bedömd) Kompetens och innovation Anticimex är ett innovativt företag och framtagande av nya erbjudanden är en viktig del i tillväxtstrategin. Företaget har framgångsrikt lanserat nya tjänster och etablerat koncept som tidigare inte funnits på marknaden. En betydande del av företagets erbjudande idag har också utvecklats de senaste tolv åren. Anticimex utvecklingsavdelningar bedriver allt från regelrätt forskning till utveckling av nya koncept och kompetensområden. En viktig del i arbetet är att vidareutveckla befintliga tjänster för att stärka erbjudandet ytterligare och samtidigt förlänga produktlivscykeln. Tillgänglig marknad Även om Anticimex är marknadsledande inom flera av sina nischsegment utgör företagets omsättning endast cirka tre procent av den bedömda totalmarknaden. Anticimex bedömer att det totala värdet på marknaden, sett till företagets valda nischsegment, uppgår till närmare 60 miljarder kronor. En stor del av den marknaden är ännu inte kommersialiserad. Tillväxtpotentialen bedöms sammantaget som stor. Marknadens storlek varierar över tiden, bland annat utifrån förändringar i lagstiftning. Marknaden kan även förändras genom innovation av nya tjänster och erbjudanden. Anticimex har vid flera tillfällen bidragit till att skapa nya marknader. Skadedjursgarantin är det äldsta och tydligaste exemplet. När Anticimex introducerade överlåtelsebesiktningar tillfördes besiktningsmarknaden en ny struktur. Ett annat exempel är lanseringen av Trygghetsavtalet ett erbjudande företaget alltjämt är ensamt om på marknaden. 13

14 Erbjudande och marknad ISS, Rentokil och Ecolab nämnas. Anticimex differentierar sig mot dessa dels genom det djup företaget kan erbjuda tack vare sin fokusering på nischmarknader och dels genom sina försäkringstjänster som man är ensam om på marknaden. Den huvudsakliga konkurrensen utgörs alltjämt av lokala aktörer som är specialiserade på en viss tjänst. Anticimex möter den typen av konkurrens genom att erbjuda kunderna ett betydligt bredare program av tjänster, inklusive försäkringserbjudanden. Kunder Anticimex marknadsför sitt erbjudande både till privatpersoner och till företag. Att ha en bred kundbas är en del av Anticimex övergripande strategi. Tillsammans med en kontraktsportfölj bestående av fleråriga avtal gör det företaget mindre känsligt för svängningar i konjunkturen eller förändringar i lagstiftning. Sett till Anticimex omsättning är privatmarknaden och företagsmarknaden ungefär lika stora. De två kundtyperna har dock i många avseenden olika behov och efterfrågar olika typer av tjänster. Anticimex privatkunder finns till största delen i Sverige, Norge och Finland och utgörs av ägare av privatbostäder och fritidshus. Bland företagskunderna finns många internationellt kända varumärken verksamma inom en rad olika branscher. Många har industriell produktion, där livsmedelssektorn är en stor kundgrupp. Andra kundgrupper är butiker, hotell, restauranger och lantbruk. Till företagsmarknaden räknas även myndigheter och organisationer som till exempel kommuner och landsting. Kunderna bearbetas genom direktkontakt, vilket huvudsakligen gäller för företagsmarknaden, eller genom partnerskap vilket är den vanligaste modellen på privatmarknaden. Anticimex har inga dominerande kunder, vilket illustreras av att de tio största företagskunderna stod för mindre än fem procent av omsättningen Konkurrenssituation Anticimex affärsmodell är enkel i sin struktur och samtidigt svår att kopiera. Företaget möter konkurrens inom alla sina kompetensområden men ingen konkurrent täcker alla områden på samma sätt som Anticimex. Konkurrenterna utgörs av internationella aktörer, nationella aktörer samt företag som är regionalt eller lokalt förankrade. Marknaderna i Sverige och Norge, där Anticimex har en ledande ställning, är förhållandevis mogna och strukturerade. Marknaderna utanför Norden är fragmenterade och består av ett stort antal småföretagare. Det finns ett antal stora internationella företag som är närvarande på samtliga marknader och som konkurrerar på ett eller flera av Anticimex kompetensområden. Bland dessa kan Trender Efterfrågan på marknaden förändras över tiden och påverkas av flera faktorer. Inom kompetensområde Skadedjur finns några tydliga trender. För det första ser marknaden en klar ökning av skadedjursproblem och inte minst förekomsten av vägglöss. Det senare är ett internationellt problem som bland annat förklaras av ett ökat resande. För det andra ökar efterfrågan på grön skadedjursbekämpning. Det är dels en konsekvens av lagstiftning som successivt infört allt större restriktioner på bekämpningsmedel, dels är det pådrivet av kundkrav. En tredje trend inom området är en ökad efterfrågan på förebyggande arbete, inte minst som ett resultat av de två tidigare trenderna. Europas fastighetsbestånd blir allt äldre vilket innebär större risk för fukt- och vattenskador. Det finns också en stor andel fastigheter som uppfördes eller renoverades under 70- och 80-talet som idag klassas som riskkonstruktioner. En annan generell utveckling är att tjänsteföretag tar marknadsandelar från gör-det-själv. En effekt av att människor i allmänhet lägger ner mindre tid på den typen av aktiviteter. På företagsmarknaden är det en tydlig trend att lagstiftningen går från detaljreglering till att lägga allt mer ansvar på företagen. Egenkontrollprogram inom livsmedelshygien, brandsäkerhet och arbetsmiljö blir därmed allt mer eftertraktade. Anticimex framtid En ökad digitalisering av Anticimex erbjudande är en viktig del av företagets framtida utveckling. Idag är företagets samtliga besiktningar och inspektioner digitaliserade. Det innebär att med tiden kommer Anticimex bygga upp en unik databas med information om exempelvis olika fastighetsbestånd som kan erbjudas såväl kunder som samarbetspartners. Ett mervärde som skapas genom att koppla ny teknik till den befintliga affären. En annan aspekt är att anpassa erbjudandet till morgondagens kunder som interagerar digitalt i mycket högre utsträckning än tidigare generationer. Det är dels en effekt av ny tillgänglig teknik med allt från internetportaler till läsplattor och smartphones som ändrat sättet att kommunicera. Dels är det en mer djuprotad kulturell utveckling där digitala relationer i stor utsträckning jämställs med den fysiska kontakten. Det kan omfatta allt från kundtjänsthantering till framtida digital övervakning av hus inom Anticimex kompetensområden. Ett mervärde som skapas genom att använda ny teknik för att addera en ytterligare dimension till den befintliga affären. 14

15 Flerårsöversikt Flerårsöversikt RESULTATRÄKNING MSEK Intäkter Rörelsens kostnader EBITDA Av- och nedskrivningar EBITA Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar EBIT Finansiella intäkter Finansiella kostnader EBT Skatt Årets/periodens resultat RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING MSEK Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar, räntebärande Finansiella tillgångar, ej räntebärande Summa anläggningstillgångar Lager Fordringar, ej räntebärande Kassa, bank och övriga kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare Avsättningar, räntebärande Avsättningar, ej räntebärande Skulder, räntebärande Skulder, ej räntebärande SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN MSEK Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringar i anläggningstillgångar Avyttringar av anläggningstillgångar Nettoinvesteringar i företag Kassaflöde efter investeringar Förändring av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets/periodens kassaflöde NYCKELTAL EBITA-marginal (%) 10,0 10,7 10,9 10,7 10,7 EBT-marginal (%) 4,4 6,8 6,6 5,0 4,4 Avkastning på eget kapital (%) 11,7 14,4 15,1 11,7 9,3 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 10,9 11,0 11,0 10,5 9,2 Soliditet (%) 8,9 24,6 23,3 19,8 18,2 Räntebärande nettoskuld (MSEK) Skuldsättningsgrad (ggr) 5,7 1,5 1,7 2,3 2,7 Medelantal anställda (st)

16 Definitioner och ordlista Definitioner och ordlista Avkastning på eget kapital Årets resultat hänförligt till moderföretagets ägare dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före räntekostnader och skatt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Bostadsaktiebolag Vanlig bostadsform i Finland som kan jämföras med svenska bostadsrättsföreningar. EBIT Resultat före finansnetto och skatt (Earnings Before Interest and Tax). EBITA Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar men före avdrag för nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsvärv (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation). EBITA-marginal EBITA i procent av nettoomsättningen. EBITDA Resultat före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation). EBT Resultat före skatt (Earnings Before Tax). Goodwill Immateriell tillgång som utgör skillnaden mellan bokfört värde (verkligt värde av nettotillgångar) och köpeskilling vid förvärv. GSEK Miljarder kronor. Kyoto-avtalet Internationell överenskommelse med mål att minska de årliga globala utsläppen av växthusgaser. Medelantal anställda Genomsnittligt antal heltidsarbetande under året. Nettoomsättning Intäkter från sålda varor och utförda tjänster med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt eller annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Organisk tillväxt Tillväxt skapad i den egna verksamheten (tillväxt utan förvärv). Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder samt pensions avsättningar minus räntebärande tillgångar och likvida medel. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. Soliditet Redovisat eget kapital i procent av balans omslutningen. I eget kapital inräknas minoritets intresse. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minus räntefria skulder. Trygghetsavtalet Försäkringspaket som innehåller besiktning och dokumentation, försäkring mot Äkta hussvamp samt självriskersättning vid vatten skador, brand och inbrott. Dessutom ingår energitest, radonmätning och rådgivning. Trygghetsavtalet kompletterar en vanlig villaförsäkring. Överlåtelsebesiktning Fastighetsbesiktning vid överlåtelse av privat bostad. Finns i tre nivåer. Utgör förutsättning för försäkring mot dolda och osynliga fel. 16

17 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Anticimex Holding AB, organisationsnummer (företaget) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret till Företaget, som registrerades , förvärvade samtliga aktier i Anticimex Acquisition AB som i sin tur äger samtliga dotterföretag i koncernen. Anticimex Holding AB har sitt säte i Stockholm. År 2011 är Anticimex Holding ABs sjätte räkenskapsår. Verksamhet Anticimex bedriver verksamhet i sex länder. I samtliga länder är Anticimex en av de ledande aktörerna och i Norden är Anticimex den största leverantören av tjänster inom området skadedjurssanering. Koncernen erbjuder såväl konsument som näringsliv tjänster inom skadedjursskydd, livsmedelshygien, inomhusmiljö, arbetsmiljö, brandskydd, energi samt bygg- och besiktningsrelaterade tjänster inkluderande även försäkringserbjudande. Verksamheten har fokus på tjänster som generellt skapar trygga och hälsosamma miljöer. Inom detta område tillhandahåller Anticimex service- och försäkringslösningar. Anticimex har ett nära samarbete med de största nordiska försäkringsbolagen. Delar av verksamheten kräver kemikalieinspektionens tillstånd. Sådant tillstånd har beviljats företaget. Väsentliga händelser under räkenskaps Året och efter dess utgång Företaget har haft en fortsatt god utveckling, framför allt på marknaderna utanför Sverige. Lägre försäljning av fastighetsrelaterade tjänster till följd av minskat antal fastighetstransaktioner har påverkat omsättning och marginal negativt i Sverige. Företaget har under början av 2011 tecknat ett femårigt finansieringsavtal med en av de ledande svenska bankerna. I samband med års stämman genomfördes en utdelning om kkr. Under året har dotterdotterdotterföretaget Anticimex Växjö AB fusionerats in i dotterdotterföretaget Anticimex AB. Fusionen har inte påverkat koncernens finansiella ställning. Efter balansdagen har två förvärv genomförts, då Anticimex AB förvärvat samtliga aktier i Västerås sanerings AB i Västerås samt 60 % av AB J Wågnert i Halmstad. De för värvade bolagen har bedrivit verksamhet som franchisetagare och ombud för Anticimex och Anticimex Försäkringar sedan 1983 respektive Köpeskillingen påverkar inte väsentligt koncernens finansiella ställning efter räkenskapsårets utgång. Intäkter 2011 Koncernens intäkter för 2011 uppgick till mkr (1 856). Majoriteten av företagets tjänster har visat god tillväxt och rönt stor uppskattning bland våra kunder i Sverige såväl som utomlands. Resultat 2011 Årets resultat för koncernen 2011 uppgick till kkr (97 913). Resultatet före räntor och avskrivning av immateriella tillgångar hänförligt till förvärv (EBITA) uppgick till kkr ( ). Investeringar Koncernens dotterföretags- och rörelseförvärv under året uppgick till kkr (0). Investeringar i övriga immateriella tillgångar uppgick till kkr (12 302). Investeringar i materiella tillgångar uppgick till kkr (27 175). Finansiell position och likviditet Koncernens egna kapital, exklusive minoritet, uppgick till kkr ( ) vid årets utgång. Koncernens likvida medel uppgick till kkr ( ). Tillgänglig, ej utnyttjad checkkredit, uppgick vid räkenskapsårets utgång till kkr ( ). Förväntad framtida utveckling Ledningens bedömning är att marknadsförutsättningarna är goda för fortsatt expansion inom de geografier och kompetensområden som koncernen är verksam inom. Utvecklingen inom transaktionsmarknaden för privatbostäder är fortsatt viktig för tillväxten inom delar av koncernens verksamhet. Nya sam arbeten förväntas få genomslag i omsättning och resultat under de närmaste två åren. Beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens verksamhet är inte föremål för andra väsentliga risker än normala affärsrisker. Verksamheten är till ca 29 % denominerad i valutorna NOK, DKK samt EUR. En beskrivning av koncernens finansiella riskhantering och risker relaterade till försäkringsverksamheten finns i not 3 till 5. Miljö Koncernen har en övergripande miljöpolicy som omfattar all verksamhet som innebär att Anticimex produkter och tjänster ska anpassas till, och utföras med optimal säkerhet för yttre och inre miljö. Anticimex har under de senaste åren aktivt arbetat med att minska användningen av miljöbelastande kemikalier men också med att reducera koldioxidutsläppen från transporter i samband med leverans av tjänst. Som ett resultat av detta arbete kan nämnas att koldioxidutsläpp från våra fordon minskade med drygt 11 % 2011 jämfört med Detta tack vare modernisering av fordonsparken och större användning av alternativa bränslen. Anticimex Sverige är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004. Anticimex bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljö balken vid Mölnbofabriken i Sverige. Kopplat till tillståndet finns krav på årlig miljörapport som inges till till synsmyndigheten års miljörapport kommer att inges senast i mars Kvalitet Anticimex är i de flesta länder där företaget har verksamhet kvalitetscertifierat enligt 9001:2008. Koncernen arbetar med kvalitetsmål vilka fastställs av ledningen inför varje nytt kalender år. Ett omfattande revisions program fastställs årligen för interna revisioner syftande till kvalitetskontroll och utveckling av verksamheten. Energi Anticimex i Sverige är ackrediterat av SWEDAC för att utföra energideklarationer i byggnader. Detta innebär att en kontroll är genomförd av SWEDAC gentemot standarden ISO 17020:2005 varvid företaget beviljats ackreditering nr

18 Förvaltningsberättelse Anticimex utför energideklarationer i såväl enfamiljshus som flerfamiljshus. Personal Ledarutvecklingsprogrammet Att leda med Mod & Hjärta som startades under 2010 har under året fortsatt med ytterligare två påbörjade program. Efter 2012 års utgång beräknas total 65 personer ha gått igenom programmet. Målet är att stärka ledarskapet i organisationen vilket i sin tur ska generera nöjdare kunder och medarbetare och skapa tillväxt för koncernen. Moderföretaget Moderföretagets omsättning uppgick till 0 kkr (0), och resultatet till 0 kkr (89 470). Likvida medel uppgick vid räkenskapsårets utgång till kkr (247). Förra året skrevs andelar i koncernföretag upp med kkr, vilket redovisades mot uppskrivningsfond. Under året har en utdelning gjorts på kkr (0). Ägare Företaget ägs till 85 % av Ratos AB (publ). Återstoden, 15 %, ägs av medarbetare och andra av företaget närstående personer. Förslag till behandling av fritt eget kapital (moder företaget) Till årsstämmans förfogande står följande medel (kronor): Fritt eget kapital Årets resultat 0 Totalt Styrelsen föreslår följande vinstdisposition: Balanseras i ny räkning Totalt Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRSstandarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC) samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av rekommendation RFR 1 från Rådet för finansiell rapportering (Kompletterande redovisningsregler för koncernen). Moderföretagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av rekommendation RFR 2 från Rådet för finansiell rapportering (Redovisning för juridiska personer). Styrelsearbete Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter. Under året har styrelsen haft sju sammanträden. Verkställande direktören samt andra tjänstemän deltar som föredragande. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete. I denna inkluderas ämnesinriktning och plan för styrelsens arbete och möten. Styrelsen har också utfärdat separata instruktioner för den verkställande direktören. Styrelsen har inte utsett några kommittéer. Företagets externrevisor rapporterar varje år resultatet från sin granskning och ger sin bedömning av den interna kontrollen till styrelsen. 18

19 Koncernens rapport över totalresultat Koncernens rapport över totalresultat Belopp i kkr Not Intäkter Råvaror och förnödenheter Kostnader för ersättningar till anställda Avskrivningar 16, Övriga externa kostnader 8,9, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter 11, Finansiella kostnader 12, Resultat från innehav i intresseföretag Resultat före skatt Skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter Kassaflödessäkringar, förändring av verkligt värde under året Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat för året Årets resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritet Årets totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritet

20 Koncernens rapport över finansiell ställning Koncernens rapport över finansiell ställning Belopp i kkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not 31 december december 2010 Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag Uppskjutna skattefordringar Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

21 Koncernens rapport över finansiell ställning Koncernens rapport över finansiell ställning Belopp i kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 31 december december 2010 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse 0 0 Summa eget kapital Långfristiga skulder Upplåning 26, Övriga finansiella skulder Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Förskott från kunder Upplåning 26, Övriga finansiella skulder Aktuella skatteskulder Övriga avsättningar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Information om koncernens ställda panter och eventualförpliktelser, se not

22 Rapport över förändringar i koncernens egna kapital Rapport över förändringar i koncernens egna kapital Hänförligt till moderföretagets aktieägare Belopp i kkr Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel Summa Aktiekapital Säkringsreserv Omräkningsreserv Minoritetsintresse Totalt eget kapital Ingående balans per 1 januari Förändringar i eget kapital 2010 Årets resultat Kassaflödessäkring, förändringar av verkligt värde under året Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamheter Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat Summa totalresultat för året Övrigt Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Förändringar i eget kapital 2011 Årets resultat Kassaflödessäkring, förändringar av verkligt värde under året Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamheter Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat Summa totalresultat för året Utdelning Utgående balans per 31 december Övrigt tillskjutet kapital Övrigt tillskjutet kapital består av överkursfond. Säkringsreserv Säkringsreserven avser förändringar av verkligt värde som redovisats avseende den effektiva delen av kassaflödessäkring genom ränteswap. Säkringens ackumulerade upplupna vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen när den säkrade transaktionen påverkar resultaträkningen. Förändringar av verkligt värde som överförts från eget kapital till resultaträkningen under perioden ingår i raden finansiella kostnader. Då Anticimex kritiska villkor för hedginginstrumenten överensstämmer med lånen, redovisas ingen effekt över resultaträkningen. Omräkningsreserv Omräkningsreserven avser differenser från omräkning av utländska dotterföretags funktionella valutor till svenska kronor. Kapitalhantering Den finansiella målsättningen för företaget är att ha en god finansiell ställning, som bidrar till att bibehålla kunders, försäkringstagares och samarbetspartners förtroende och utgöra grund för fortsatt utveckling av affärsverksamheten samtidigt som den långsiktiga avkastning som genereras till ägare är tillfredsställande. 22

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB innehåll 2012 i sammanfattning 3 VD har ordet 4 I köparens och säljarens intresse 5 Tillgänglighet ökar köpkraften 6 Personbilar 7 Maskiner och tunga fordon

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2013. KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2013. KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning 2013 KVD Kvarndammen Gruppen AB innehåll 2013 i sammanfattning 3 VD har ordet 4 KVD värdesätter säljarens och köparens affär 5 En köpstark marknadsplats 6 Företagsbilar och fritidsfordon

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2010 NILÖRNGRUPPEN AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2010 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 (46) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 2 (46) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 Innehåll Hållbarhetsarbete 13 Kedjans utveckling 13 Året i korthet 3 Affärsmodell 4 VD kommenterar 6 verksamheten 8 koncernens utveckling 10 mio 50 år 11 medarbetare 12 Styrelseordföranden

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden... 12 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag... 13

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsredovisning 2014. KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2014. KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning 2014 KVD Kvarndammen Gruppen AB INNEHÅLL Om KVD Historik & vision 3 VD-ord 4 Sammanfattning 5 Köpkraft och webbplatser 6 7 Verksamhet 8 9 KVD i Norge 10 Bilpriser 11 Ansvarstagande 12 Styrelse

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2012.

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2012. Årsredovisning 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Rapport över totalresultat för koncernen 7 Rapport över finansiell ställning för koncernen 9 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank GE Money Bank Årsredovisning 2011 GE Money Bank Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget Kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Året i korthet. Mål och strategi. Verksamhetsåret 2012/2013 i siffor. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång. Affärsidé. Vision.

Året i korthet. Mål och strategi. Verksamhetsåret 2012/2013 i siffor. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång. Affärsidé. Vision. Årsredovisning 2012/2013 Året i korthet 3 Mål och strategi 3 VD har ordet 4 RNB RETAIL AND BRANDS värld 6 Förvaltningsberättelse 2012/2013 8 Koncernens totalresultaträkningar 12 Koncernens rapport över

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

INNEHÅLL. FINANSIELLT Resultat och balans sammandrag. Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank?

INNEHÅLL. FINANSIELLT Resultat och balans sammandrag. Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank? ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank? Vd har ordet 1 1 2 3 5 VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN Privatbanken Företagsbanken Marginalen Core 6 8 10

Läs mer