Året i korthet. Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. Nettoomsättning MSEK. Rörelseresultat (EBITA) MSEK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i korthet. Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. Nettoomsättning MSEK. Rörelseresultat (EBITA) MSEK."

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Innehåll Året i korthet 3 Detta är Anticimex 4 Vd har ordet 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Anticimex affär 10 Erbjudande och marknad 12 Flerårsöversikt 15 Definitioner och ordlista 16 Förvaltningsberättelse 17 Koncernens rapport över totalresultat 19 Koncernens rapport över finansiell ställning 20 Rapport över förändringar i koncernens egna kapital 22 Koncernens kassaflödesanalys 23 Moderföretagets resultaträkning 24 Rapport över totalresultat 24 Moderföretagets balansräkning 25 Förändringar i moderföretagets egna kapital 26 Moderföretagets kassaflödesanalys 27 Noter 28 Revisionsberättelse 56 Styrelse 57 Ledning 58 Adresser 59

3 Året i korthet Året i korthet 2011 är Anticimex 77:e år i rad med omsättningstillväxt. Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK (1 856), en ökning med 3,8 procent. I jämförbara valutor var ökningen 5,7 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 192,2 MSEK (198,1). Årets resultat uppgick till 57,0 MSEK (97,9). Anticimex har under året tecknat ett femårigt finansieringsavtal med en av de ledande svenska bankerna. Under året har Anticimex tecknat ett antal strategiskt viktiga avtal som innebär att företaget passerat milstolpen två miljoner kunder. Anticimex har framgångsrikt lanserat det nya kompetensområdet Arbetsmiljö, samt introducerat ett antal nya tjänster på flera marknader. Verksamheten i Norge har nått ett genombrott på privatmarknaden, vilket i kombination med en lyckad etablering av kompetensområde Brandskydd samt lansering av nya tjänster skapat en mycket god utveckling av såväl tillväxt som lönsamhet. Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem Nettoomsättning MSEK Rörelseresultat (EBITA) MSEK Antal anställda

4 Detta är Anticimex Anticimex är ett internationellt ledande serviceföretag som erbjuder en bred portfölj av tjänster som skapar trygga och hälsosamma miljöer åt företag och privatpersoner. Om Anticimex Anticimex betyder mot vägglus. När företaget grundades 1934 var ungefär hälften av alla lägenheter i Sverige angripna av vägglöss. Anticimex erbjöd fastighetsägarna ett avtal som garanterade en skadedjursfri miljö mot en årlig avgift i förskott. Anticimex affärsidé var född. Från det ursprungliga erbjudandet om skadedjurssanering med garanti har verksamheten växt till att idag omfatta en bred portfölj av tjänster. Den grundläggande idén står dock fortfarande fast. Genom att förebygga och skydda bidrar Anticimex till trygga och hälsosamma byggnader och inomhusmiljöer och ger kunderna peace of mind. Skadedjur Byggnadsmiljö Kombinationserbjudanden Hygien Erbjudande Anticimex koncentrerar sitt erbjudande till sex kompetensområden. Inom varje kompetensområde erbjuder företaget ett antal tjänster, garanti-/serviceavtal eller försäkringar, vilka också kan kombineras i varierande grad. Geografisk närvaro Anticimex bedriver sin verksamhet genom ett 70-tal kontor fördelade på sex länder. På samtliga marknader tillhör Anticimex de ledande företagen inom valda nischsegment. Inom kompetensområde Skadedjur är företaget marknadsledande i Norden och ett av världens tio ledande företag. Arbetsmiljö Brandskydd Energi Anticimex tjänsteportfölj Kompetensområde Huvudsakligt erbjudande/tjänster Geografisk närvaro Skadedjur Sanering, besiktning, inspektion, utbildning, förebyggande åtgärder, försäkring. Byggnadsmiljö Besiktning, utredning, avfuktning, försäkring. Hygien Inspektion, stöd för egenkontroll, utbildning, rådgivning. Energi Besiktning, förslag på åtgärder, rådgivning. Brandskydd Besiktning, inspektion, utbildning, rådgivning. Arbetsmiljö Besiktning, inspektion, utbildning, rådgivning. 4

5 Detta är Anticimex Nettoomsättning per marknad % Nettoomsättning per kompetensområde MSEK Sverige 71 Norge 14 Danmark 2 Finland 8 Tyskland 3 Nederländerna 2 Målgrupper Anticimex är ett massmarknadsbolag, vilket innebär att alla som vill vara kund ska kunna vara det. Erbjudandet vänder sig till såväl privatpersoner som företag och organisationer. Anticimex har över två miljoner kunder där den största kundgruppen är privatpersoner i form av villaägare eller bostadsrättsinnehavare. Bland företag utgör kunderna exempelvis företag verksamma inom tillverkningsindustrin, butiker, hotell, restauranger, lantbruk, och fastighetsbolag. Målgruppen organisationer består bland annat av myndigheter, kommuner och landsting. Försäljningskanaler Anticimex försäljning sker via företagets säljorganisation som arbetar från strategiskt placerade lokala kontor, genom franchisetagare samt via partners. Anticimex partners utgörs i huvudsak av försäkringsbolag och fastighetsmäklare. Nettoomsättning fördelat mellan Egen organisation/franchise % Skadedjur Byggnadsmiljö 608 Hygien 173 Energi 52 Brandskydd 67 Arbetsmiljö < 1 % Franchise När Anticimex grundades 1934 var franchising en central del av den ursprungliga affärsmodellen. Det utgjorde på den tiden förutsättningen för att Anticimex skulle kunna erbjuda sina tjänster över hela landet. En distriktsorganisation av franchisetagare byggdes upp genom åren, som initialt genererade den största delen av Anticimex omsättning. Successivt har Anticimex egen organisation växt och idag står distrikten för 29 procent av intäkterna. Totalt finns ett 30-tal distriktskontor i Sverige och Tyskland med stark lokal förankring, specialiserade på sin del av marknaden. Egen organisation 71 % Franchise 29 % 5

6 Vd har ordet 2011 bjöd klimatet på varma vindar samtidigt som det blåste snålt i många delar av världsekonomin. Att såväl biologin som ekonomin är oförutsägbar har väl aldrig varit tydligare. Det är i tider som dessa det är värdefullt att ha ett starkt varumärke och Anticimex har stått sig fortsatt starkt, trots lågkonjunktur och finansiell oro. Anticimex har visat tillväxt varje år sedan starten När vi gick in i 2011 var min bedömning att vi skulle få se ett Anticimex som återgick till mer normala tillväxttal för omsättning och resultat. När vi nu summerar året kan jag konstatera att även om året gav oss mycket att vara stolta över nådde vi inte upp till alla våra förväntningar. Anticimex motto är att förebygga och skydda. Genom besiktningar och inspektioner kan vi erbjuda garantier och försäkringar för trygga och hälsosamma byggnader och inomhusmiljöer. Vår basaffär sanering och förebyggande insatser mot skadedjur är det som företaget en gång i tiden grundades runt. Det är en mogen verksamhet som visar en stabil tillväxt, så också under Anticimex påverkas normalt inte av förändringar i konjunkturen. En marknadsutveckling där antalet sålda hus i Sverige var den lägsta sedan slutet av 90-talet fick dock vissa konsekvenser både på vår omsättning och på vårt resultat. Knappt tio procent av vår omsättning har påverkats av en svagare transaktionsmarknad än normalt i Sverige. Till viss del har vi haft samma utveckling i Finland. Det är dels vår besiktningsverksamhet inom kompetensområde Byggnadsmiljö och dels våra försäkringsprodukter kopplade till transaktionsmarknaden som berörs. Bilden är dock inte entydig och på många sätt var 2011 de tvära kastens år. Samtidigt som vi är besvikna på utvecklingen inom vissa områden kan vi med glädje konstatera att vi inom andra områden rönt åtskilliga framgångar. Vårt varumärke är fortsatt starkt och vi har under året vunnit flera strategiskt viktiga avtal. Dessa har ökat vår kundbas och innebär att vi passerat milstolpen två miljoner kunder. En viktig orsak till vår utveckling är vår försäkringsverksamhet. Anticimex har ett antal unika försäkringsprodukter som visat sig ha stor efterfrågan, inte minst i våra nordiska grannländer. Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick till MSEK (1 856), en ökning med 3,8 procent. I jämförbara valutor var ökningen 5,7 procent. Vi växer, men inte i den takt vi önskar. Rörelseresultatet (EBITA) för 2011 uppgick till 192,2 MSEK (198,1). Det bör noteras att vi valde att fortsätta utveckla och investera i besiktningsverksamheten i Sverige trots en svag försäljningsutveckling. Det har belastat året och då främst de två sista kvartalen. Vi har under slutet av året också påverkats av ett något högre skadeutfall än vad som var fallet Om man tar dessa två frågor i beaktande så uppvisar den operativa verksamheten trots allt en förhållandevis god utveckling. Rörelsemarginalen ligger följaktligen något lägre än förra året och uppgår till 10,0 procent (10,7) och vi har alltjämt en bit kvar till vårt långsiktiga mål på minst 12 procent. Ett internationellt erbjudande Anticimex är idag ett internationellt företag med verksamhet i sex länder. Vi har under ett antal år arbetat envetet med att etablera fler av de tjänster vi erbjuder i Sverige på våra övriga marknader. Det har varit vår allra viktigaste strategi för framtida tillväxt. Nu kan vi konstatera att vi kommit en bra bit på vägen. Många tjänster är fortfarande i ett lanseringsstadium, men vi har haft flera genombrott som bådar gott inför framtiden. I Norge har vi under året nått ytterligare framgångar på privatmarknaden. Vi har också lanserat kompetensområde Anticimex motto är att förebygga och skydda 6

7 Vd har ordet Brandskydd och 2012 introducerar vi Arbetsmiljö. Det innebär att vi nu har ett komplett erbjudande i Norge som täcker alla tillgängliga marknadssegment. Arbetet med att nå samma position i våra övriga länder är en av våra högst prioriterade frågor. I Finland har vi etablerat flera av våra koncept inom Byggnadsmiljö och vi nådde vårt bästa resultat någonsin tack vare en bra volymökning. Vi har stärkt vår position och vi har vunnit marknadsandelar. I Danmark växer vi långsammare än vad vi vill och vi har hanterat frågan, bland annat genom att stärka vår säljorganisation. I Tyskland når vi för andra året i rad ett positivt resultat, vilket visar att vi stabiliserat affären. Vårt arbete blir därmed något förändrat från tidigare fokus på kostnadskontroll och lönsamhet mot att mer offensivt skapa förutsättningar för tillväxt. I Nederländerna har vi inte nått upp till våra mål och verksamheten levererar ett negativt resultat. Vi har adresserat problemet, bland annat med den omedelbara konsekvensen att vd för verksamheten lämnat företaget. Nya tjänster En stor del av vårt arbete med att skapa ökad tillväxt kommer från utvecklingen av nya tjänster och kompetensområden. Under 2011 har vi framgångsrikt lanserat kompetensområde Arbetsmiljö där vi hjälper företag att uppfylla kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med gällande lagstiftning. Vi har också introducerat några nya tjänster som ytterligare stärker vårt erbjudande. I slutet av året presenterade vi ett helt nytt koncept för korttidsmätning av radon. Det är en unik tjänst som svarar upp mot ett behov att kunna mäta förekomsten av radon när man köper och säljer hus. Bakom tjänsten ligger ett gediget forskningsarbete och vi kommer att erbjuda en försäkring kopplat till radonmätningen till en stor del av våra kunder under Det är vi ensamma om. Ett modernt företag En viktig del i vår långsiktiga strategi är vår ansats runt ITfrågorna. Från att tidigare använt IT för att förenkla administrationen och effektivisera vår leveransorganisation har vi de senaste åren arbetat aktivt med lösningar för att integrera våra system med våra kunders. Med visionen att bli norra Europas ledande serviceföretag går vi nu in i nästa fas. Ambitionen är tydlig vi ska så långt det är möjligt utveckla en digital realtidsrelation mellan oss och våra kunder. Det gäller dels för Anticimex som företag, där vi ser möjligheter att öka vår servicegrad genom att skapa fler kanaler där vi kan kommunicera med våra kunder. Det gäller dels stora delar av vårt tjänsteutbud där vi kan nå ökad kundnytta i befintligt erbjudande, men också använda modern teknik till att ta fram nya tjänster inom våra kompetensområden. Kultur och värderingar Anticimex har en tydlig företagskultur. Vi är det lilla stora företaget en stor internationell koncern som lyckats behålla familjekänslan som genom åren gjort oss framgångsrika. En kultur där människan är väldigt viktig, där alla medarbetare har utrymme att ta initiativ och utveckla sina idéer och där värderingar som enkelhet, tydlighet och entreprenörskap är centrala. I takt med att Anticimex växer krävs samtidigt att vi utvecklar gemensamma rutiner och processer. Det arbetet är ständigt pågående där vi hela tiden väger fördelar och nackdelar mot varandra för att balansera det strukturella med det entreprenöriella. Under året examinerades den första gruppen i vårt ledarskapsprogram: Att leda med mod och hjärta. Programmet, som bygger på våra värderingar, är en bred satsning där alla våra chefer ges möjligheten att utveckla sitt ledarskap tillsammans med sin organisation. Vi har en hög andel internrekryterade chefer och programmet är en viktig del i arbetet att stärka vår konkurrenskraft och utveckla vår organisation. Utsikter för 2012 Trots den bild som målas upp är känslan att Anticimex aldrig stått starkare inför framtiden än nu. Vi har en stabil basaffär som utgör grunden i vår verksamhet. Vi har tecknat flera strategiska avtal som kommer att ge oss en god omsättningstillväxt, vi har flera nya tjänster som nyligen lanserats eller är på väg ut på marknaden och vi har framgångsrikt lanserat våra erbjudanden på flera marknader. Med de marknadsförutsättningar som råder kommer vi inte få någonting gratis. Det är där vår kultur kommer in. Anticimex är ett fantastiskt företag med engagerade medarbetare som brinner för service och att göra affärer. Jag är stolt över att vara vd för Anticimex. Peter Carrick Verkställande direktör 7

8 Affärsidé, mål och strategier Vision Anticimex vision är att bli Nordeuropas ledande serviceföretag som skapar trygga miljöer för privatpersoner, företag och organisationer. Affärsidé Anticimex affärsidé är att genom leverans av förebyggande åtgärder och service skydda kundens värden och skapa en långsiktig relation. Övergripande mål Anticimex övergripande mål är att bli sedd som ett innovativt, professionellt och mänskligt företag som vill vara bäst inom sina kompetensområden. Finansiella mål Anticimex tillväxtmål är en långsiktig årlig tillväxt om minst 10 procent. Anticimex lönsamhetsmål är att uppnå en årlig rörelsemarginal (EBITA) om minst 12 procent. Strategier Anticimex övergripande strategi är att förbli ett tillväxtbolag med god lönsamhet och att alla insatser ska sträva mot att skapa tillväxt över 10 procent. Tillväxten ska i huvudsak vara organisk och kompletteras med förvärv. Tillväxt på befintliga marknader är prioriterad före geografisk expansion. Strategiska utgångspunkter Sträva efter marknadsledande ställning inom valda nischområden och geografier. Fokusera på massmarknaden vara till för de många. Utnyttja en flerdimensionell distributionsstrategi som kombinerar egen försäljning med franchising och partnerskap. Integrera IT-verktyg i utvecklingen av tjänster för att stärka erbjudande och kundnytta. Tillväxtstrategier Skapa långa kundrelationer som ger återkommande affärer. Skapa merförsäljning på befintlig kundbas. Etablera befintlig tjänsteportfölj på samtliga valda geografier. Investera i utveckling av Anticimex befintliga erbjudanden och kompetenser, samt i utveckling av nya tjänster. Lönsamhetsstrategier Vara etablerad i geografiska områden med hög befolkningsdensitet. Optimera Anticimex processer. Skapa skalfördelar genom att kombinera erbjudanden över flera kompetensområden. Vi skapar en tryggare vardag för våra kunder Anticimex mission 8

9 Affärsidé, mål och strategier Företagskultur Anticimex kultur bygger på två grundläggande drivkrafter: att ge service och att göra affärer. Devisen att förebygga och skydda sammanfattar väl dagens Anticimex. Kulturen är ett naturligt arv från den ursprungliga idén att ge kunden en ökad trygghet genom att garantera en skadedjursfri inomhusmiljö. Basaffären bygger också på samma principer idag som den gjorde Anticimex var ursprungligen familjeägt och det familjära lever starkt kvar i företaget. Det finns ett stort mått av omsorg, både medarbetarna emellan och för kundens bästa. Den delen förstärks av att många av Anticimex franchisetagare är familjeföretag som befinner sig på mindre orter där relationer, förtroende och ett personligt bemötande är grundläggande förutsättningar för framgång. En nyckel till Anticimex framgång är att låta medarbetarna vara delaktiga. Det gäller såväl i avseende att påverka företagets som sin egen utveckling. Frihet under ansvar är därför också en naturlig del av ledarskapet. Framgångsfaktorer Anticimex utveckling framöver bygger på ett antal faktorer som är viktiga för företagets framgång: Erbjuda avtal med garantier som ger kunden peace of mind och Anticimex en stabil intäktsström. Söka partnerskap för att generera stora volymer. Leverera excellent service i varje möte med kunden. Inneha och dra nytta av samlad kunskap, expertis och erfarenhet. Stärka kundrelationerna på befintliga marknader och utveckla erbjudandet. Utveckla en marknadsledande ställning och ett starkt varumärke. Marknadsanpassa koncernens erbjudande till varje geografis specifika förutsättningar. Behålla den entreprenöriella kraften i takt med att verksamheten växer. 9

10 Anticimex affär Basen i Anticimex affär har varit densamma sedan starten 1934 att garantera en hälsosam och trygg miljö genom att förebygga och skydda. Det är ett stort ansvar som kräver kunskap, erfarenhet och ett heltäckande utbud av tjänster. Genom åren har Anticimex utvecklat erbjudandet och har idag en affärsmodell som syftar till att skapa en tryggare vardag för företagets kunder inom en mängd olika områden. Anticimex affärsmodell Inriktning Kompetensområden Erbjudande Byggnader Inomhusmiljö Produktionsmiljö Skadedjur Byggnadsmiljö Hygien Energi Brandskydd Arbetsmiljö Enskilt uppdrag Garanti-/serviceavtal Försäkring Inriktningen på byggnader, inomhusmiljöer och produktionsmiljöer har varit viktig för affärsmodellens framgång. Det strategiska vägvalet att nischa verksamheten har byggt upp ett kunnande och en erfarenhet som går djupare än de stora internationella konkurrenterna och som samtidigt är bredare än de lokala aktörerna. Inom Anticimex sex kompetensområden erbjuder företaget ett antal tjänster som syftar till att skapa trygga och hälsosamma miljöer genom förebyggande och avhjälpande insatser. Skadedjur, Byggnadsmiljö och Energi erbjuds såväl privatpersoner som företag. Övriga kompetensområden fokuserar företagssektorn. Anticimex erbjudande har antingen formen av ett enskilt uppdrag, ett garanti-/ serviceavtal eller en försäkring. Huvuddelen av omsättningen kommer från kunder som har avtal med Anticimex. För de som inte har avtal erbjuder Anticimex enskilda uppdrag. Anticimex erbjuder även ett antal försäkringar till privatmarknaden. Anticimex försäljnings- och leveransstruktur Kontrakt Försäkringsbolag Försäljning Anticimex Leverans Privatkunder Samarbete Fastighetsmäklare Rekommendation Anticimex Försäljning Leverans Privatkunder Anticimex Försäljning Leverans Privatkunder, företag och organisationer 10

11 Anticimex affär Anticimex ursprungliga garantimodell gav företaget ett grund murat förtroende för sitt kunnande och sin höga kvalitet. Med tiden kompletterade Anticimex garantiavtalen med försäkringar, vilket fortfarande är ett unikt koncept på marknaden. Kombinationen av fleråriga garantiavtal och försäkringar har varit en starkt bidragande anledning till företagets ledande ställning och har samtidigt skapat en affär som är lönsam både för kunden och för Anticimex. Ett mål med affärsmodellen har varit att skapa en affär med hög skalbarhet. Ett antal kompetensområden och tjänster har adderats genom åren, vilka successivt lanserats på Anticimex marknader. Det är också det fundament som Anticimex affärs modell vilar på: principen sex länder en affär. Ersättningsmodell Distributionskanaler Kunder Per arbete Kontrakt Premie Egna kontor Franchisetagare Partners Privatpersoner Företag och organisationer Anticimex ersättningsmodell bygger på den grundläggande affärsidén om en garanti mot en årlig betalning i förskott. Idag är modellen en direkt spegling av relationen till kunden. De kunder som saknar avtal ersätter Anticimex per utfört uppdrag. Av talskunder erlägger en årlig avgift baserat på kontraktsvillkoren alternativt en försäkringspremie. Anticimex är närvarande med egna kontor på alla valda marknader. I Sverige och Tyskland kompletteras kontoren av franchisetagare. Företagsmarknaden bearbetas huvudsakligen direkt. Privatmarknaden bearbetas antingen direkt eller via partners som försärkringsbolag och fastighetsmäklare. Att ha en bred kundbas är en central utgångspunkt i Anticimex strategi. Antalet kunder uppgår till drygt två miljoner där privatpersoner utgör den absolut största delen. På de nordiska marknaderna vänder sig Anticimex både till privat personer och företag. I Tyskland och Nederländerna arbetar företaget än så länge enbart mot företagsmarknaden. Anticimex erbjudande per geografisk marknad Skadedjur Byggnadsmiljö Hygien Energi Brandskydd Arbetsmiljö Försäkring Sverige Norge Finland Danmark Tyskland Nederländerna Privatkunder Företag 11

12 Erbjudande och marknad Anticimex marknadsför sitt erbjudande i fyra nordiska länder samt i Tyskland och Nederländerna. Marknadsförutsättningar som efterfrågan, lagstiftning och konkurrens skiljer sig något mellan länderna. Anticimex anpassar därför erbjudande och distribution utifrån respektive marknads struktur och behov. Sverige är Anticimex största marknad och den marknad där företaget idag erbjuder samtliga sina tjänster. I de övriga nordiska länderna erbjuds delar av tjänsteportföljen i varierande grad. I Tyskland och Nederländerna är Anticimex än så länge helt fokuserat på tjänster till företagsmarknaden. Den långsiktiga målsättningen är att företagets affärsmodell ska appliceras fullt ut i alla länder, innebärande att hela tjänsteportföljen successivt kommer att erbjudas på samtliga marknader. Anticimex erbjudande Anticimex erbjudande består av en portfölj av tjänster fördelade inom sex kompetensområden. Tjänsterna fokuserar byggnaders skick, trygga och hälsosamma inomhusmiljöer samt säkring av det som framställs i produktionslokaler. Majoriteten av åtagandena bygger i grunden på en besiktning eller inspektion. Utifrån resultaten kan Anticimex därefter lämna förslag på lämpliga åtgärder, erbjuda utbildning och rådgivning, samt erbjuda garanti-/servicesavtal eller försäkringslösningar. Besiktningar i sig utgör också en viktig del av enskilda uppdrag, exempelvis överlåtelsebesiktningar vid transaktioner på bostadsmarknaden. På företagssidan leder insatserna ofta till att upprätta olika typer av egenkontrollprogram för att uppfylla lagkrav och regelverk. Lokala anpassningar Även fast det finns många gemensamma nämnare på Anticimex olika marknader finns också stora skillnader. Regelverk är ofta olika, både vad som är reglerat i lag och vad som är självreglerat genom praxis. Kanske ännu mer påtagligt är det också kulturella skillnader som Anticimex måste ta hänsyn till. I vissa länder inkluderas moment som man i andra marknader aldrig skulle betala för. Synen på förebyggande arbete är ett bra exempel på detta. För Anticimex innebär detta att tjänsterna anpassas till varje enskild marknads struktur och behov både vad gäller erbjudandets innehåll och formen för försäljning och leverans. Vissa marknader är även strukturellt annorlunda vilket gör att en del segment inte är tillgängliga. Energibesiktning är exempelvis ett Anticimex-koncept som för tillfället inte kommer att lanseras i Danmark eller Norge då dessa marknader har valt en helt annan lösning för att uppfylla kraven från EU. Kompetensområde Skadedjur är Anticimex ursprung och kompetensområdet innehåller inspektioner, sanering och förebyggande åtgärder för en skadedjursfri miljö. Såväl privatpersoner som företag och organisationer är kunder inom detta område. Kompetensområde Byggnadsmiljö är i huvudsak inriktad på privatmarknaden, där Anticimex erbjuder tjänster nära kopplade till transaktioner på privatbostadsmarknaden samt skötsel och underhåll av privatbostäder och flerbostadshus. Kompetensområde Hygien omfattar företags produktionsmiljöer med en övervikt på livsmedelshantering och produktsäkerhet i livsmedelsindustrin. Kompetensområde Energi utgörs i huvudsak av besiktningar och energideklarationer av fastigheter, flerbostadshus och privatbostäder där Anticimex är ackrediterat av SWEDAC. Kompetensområde BRANDSKYDD riktar sig uteslutande till företag och organisationer. Anticimex erbjuder kunderna besiktning, utbildning och stöd för egenkontrollprogram för upprätthållande av lagar och regler. Kompetensområde Arbetsmiljö är ett nylanserat område som täcker alla aspekter av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Anticimex erbjuder kunderna besiktning, utbildning och stöd för egenkontrollprogram för upprätthållande av det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet. ANTICIMEX FÖRSÄKRINGAR erbjuder ett antal för säkringsprodukter till privatmarknaden. Erbjudandet omfattar försäkringar rörande skadedjur, Trygghets avtalet med försäkring mot Äkta hussvamp samt lösningar kopplade till fastighetstransaktioner, till exempel försäkring mot dolda fel. 12

13 Erbjudande och marknad Sverige Start 1934 Antal anställda: 849 Huvudkontor: Stockholm Omsättning: MSEK Tillväxt: 2,3 % Valutajusterad tillväxt: 2,3 % Bedömd tillgänglig marknad GSEK Norge Start 1973 Antal anställda: 179 Huvudkontor: Oslo Omsättning: 265 MSEK Tillväxt: 12,3 % Valutajusterad tillväxt: 15,5 % Finland Start 2000 Antal anställda: 162 Huvudkontor: Helsingfors Omsättning: 160 MSEK Tillväxt: 9 % Valutajusterad tillväxt: 15,1 % Danmark Start 2000 Antal anställda: 32 Huvudkontor: Esbjerg Omsättning: 34 MSEK Tillväxt: -0,7 % Valutajusterad tillväxt: 4,9 % Tyskland Start 2001 Antal anställda: 56 Huvudkontor: Hamburg Omsättning: 64 MSEK Tillväxt: 2,4 % Valutajusterad tillväxt: 8,1 % Nederländerna Start 2001 Antal anställda: 60 Huvudkontor: Breda Omsättning: 37 MSEK Tillväxt: -6,9 % Valutajusterad tillväxt: -1,7 % Bedömd tillgänglig marknad GSEK Företag 37,5 Privatpersoner 21,7 Skadedjur 13,0 Byggnadsmiljö 10,3 Hygien 2,8 Energi 9,7 Brandskydd 23,4 Arbetsmiljö (ej bedömd) Kompetens och innovation Anticimex är ett innovativt företag och framtagande av nya erbjudanden är en viktig del i tillväxtstrategin. Företaget har framgångsrikt lanserat nya tjänster och etablerat koncept som tidigare inte funnits på marknaden. En betydande del av företagets erbjudande idag har också utvecklats de senaste tolv åren. Anticimex utvecklingsavdelningar bedriver allt från regelrätt forskning till utveckling av nya koncept och kompetensområden. En viktig del i arbetet är att vidareutveckla befintliga tjänster för att stärka erbjudandet ytterligare och samtidigt förlänga produktlivscykeln. Tillgänglig marknad Även om Anticimex är marknadsledande inom flera av sina nischsegment utgör företagets omsättning endast cirka tre procent av den bedömda totalmarknaden. Anticimex bedömer att det totala värdet på marknaden, sett till företagets valda nischsegment, uppgår till närmare 60 miljarder kronor. En stor del av den marknaden är ännu inte kommersialiserad. Tillväxtpotentialen bedöms sammantaget som stor. Marknadens storlek varierar över tiden, bland annat utifrån förändringar i lagstiftning. Marknaden kan även förändras genom innovation av nya tjänster och erbjudanden. Anticimex har vid flera tillfällen bidragit till att skapa nya marknader. Skadedjursgarantin är det äldsta och tydligaste exemplet. När Anticimex introducerade överlåtelsebesiktningar tillfördes besiktningsmarknaden en ny struktur. Ett annat exempel är lanseringen av Trygghetsavtalet ett erbjudande företaget alltjämt är ensamt om på marknaden. 13

14 Erbjudande och marknad ISS, Rentokil och Ecolab nämnas. Anticimex differentierar sig mot dessa dels genom det djup företaget kan erbjuda tack vare sin fokusering på nischmarknader och dels genom sina försäkringstjänster som man är ensam om på marknaden. Den huvudsakliga konkurrensen utgörs alltjämt av lokala aktörer som är specialiserade på en viss tjänst. Anticimex möter den typen av konkurrens genom att erbjuda kunderna ett betydligt bredare program av tjänster, inklusive försäkringserbjudanden. Kunder Anticimex marknadsför sitt erbjudande både till privatpersoner och till företag. Att ha en bred kundbas är en del av Anticimex övergripande strategi. Tillsammans med en kontraktsportfölj bestående av fleråriga avtal gör det företaget mindre känsligt för svängningar i konjunkturen eller förändringar i lagstiftning. Sett till Anticimex omsättning är privatmarknaden och företagsmarknaden ungefär lika stora. De två kundtyperna har dock i många avseenden olika behov och efterfrågar olika typer av tjänster. Anticimex privatkunder finns till största delen i Sverige, Norge och Finland och utgörs av ägare av privatbostäder och fritidshus. Bland företagskunderna finns många internationellt kända varumärken verksamma inom en rad olika branscher. Många har industriell produktion, där livsmedelssektorn är en stor kundgrupp. Andra kundgrupper är butiker, hotell, restauranger och lantbruk. Till företagsmarknaden räknas även myndigheter och organisationer som till exempel kommuner och landsting. Kunderna bearbetas genom direktkontakt, vilket huvudsakligen gäller för företagsmarknaden, eller genom partnerskap vilket är den vanligaste modellen på privatmarknaden. Anticimex har inga dominerande kunder, vilket illustreras av att de tio största företagskunderna stod för mindre än fem procent av omsättningen Konkurrenssituation Anticimex affärsmodell är enkel i sin struktur och samtidigt svår att kopiera. Företaget möter konkurrens inom alla sina kompetensområden men ingen konkurrent täcker alla områden på samma sätt som Anticimex. Konkurrenterna utgörs av internationella aktörer, nationella aktörer samt företag som är regionalt eller lokalt förankrade. Marknaderna i Sverige och Norge, där Anticimex har en ledande ställning, är förhållandevis mogna och strukturerade. Marknaderna utanför Norden är fragmenterade och består av ett stort antal småföretagare. Det finns ett antal stora internationella företag som är närvarande på samtliga marknader och som konkurrerar på ett eller flera av Anticimex kompetensområden. Bland dessa kan Trender Efterfrågan på marknaden förändras över tiden och påverkas av flera faktorer. Inom kompetensområde Skadedjur finns några tydliga trender. För det första ser marknaden en klar ökning av skadedjursproblem och inte minst förekomsten av vägglöss. Det senare är ett internationellt problem som bland annat förklaras av ett ökat resande. För det andra ökar efterfrågan på grön skadedjursbekämpning. Det är dels en konsekvens av lagstiftning som successivt infört allt större restriktioner på bekämpningsmedel, dels är det pådrivet av kundkrav. En tredje trend inom området är en ökad efterfrågan på förebyggande arbete, inte minst som ett resultat av de två tidigare trenderna. Europas fastighetsbestånd blir allt äldre vilket innebär större risk för fukt- och vattenskador. Det finns också en stor andel fastigheter som uppfördes eller renoverades under 70- och 80-talet som idag klassas som riskkonstruktioner. En annan generell utveckling är att tjänsteföretag tar marknadsandelar från gör-det-själv. En effekt av att människor i allmänhet lägger ner mindre tid på den typen av aktiviteter. På företagsmarknaden är det en tydlig trend att lagstiftningen går från detaljreglering till att lägga allt mer ansvar på företagen. Egenkontrollprogram inom livsmedelshygien, brandsäkerhet och arbetsmiljö blir därmed allt mer eftertraktade. Anticimex framtid En ökad digitalisering av Anticimex erbjudande är en viktig del av företagets framtida utveckling. Idag är företagets samtliga besiktningar och inspektioner digitaliserade. Det innebär att med tiden kommer Anticimex bygga upp en unik databas med information om exempelvis olika fastighetsbestånd som kan erbjudas såväl kunder som samarbetspartners. Ett mervärde som skapas genom att koppla ny teknik till den befintliga affären. En annan aspekt är att anpassa erbjudandet till morgondagens kunder som interagerar digitalt i mycket högre utsträckning än tidigare generationer. Det är dels en effekt av ny tillgänglig teknik med allt från internetportaler till läsplattor och smartphones som ändrat sättet att kommunicera. Dels är det en mer djuprotad kulturell utveckling där digitala relationer i stor utsträckning jämställs med den fysiska kontakten. Det kan omfatta allt från kundtjänsthantering till framtida digital övervakning av hus inom Anticimex kompetensområden. Ett mervärde som skapas genom att använda ny teknik för att addera en ytterligare dimension till den befintliga affären. 14

15 Flerårsöversikt Flerårsöversikt RESULTATRÄKNING MSEK Intäkter Rörelsens kostnader EBITDA Av- och nedskrivningar EBITA Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar EBIT Finansiella intäkter Finansiella kostnader EBT Skatt Årets/periodens resultat RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING MSEK Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar, räntebärande Finansiella tillgångar, ej räntebärande Summa anläggningstillgångar Lager Fordringar, ej räntebärande Kassa, bank och övriga kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare Avsättningar, räntebärande Avsättningar, ej räntebärande Skulder, räntebärande Skulder, ej räntebärande SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN MSEK Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringar i anläggningstillgångar Avyttringar av anläggningstillgångar Nettoinvesteringar i företag Kassaflöde efter investeringar Förändring av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets/periodens kassaflöde NYCKELTAL EBITA-marginal (%) 10,0 10,7 10,9 10,7 10,7 EBT-marginal (%) 4,4 6,8 6,6 5,0 4,4 Avkastning på eget kapital (%) 11,7 14,4 15,1 11,7 9,3 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 10,9 11,0 11,0 10,5 9,2 Soliditet (%) 8,9 24,6 23,3 19,8 18,2 Räntebärande nettoskuld (MSEK) Skuldsättningsgrad (ggr) 5,7 1,5 1,7 2,3 2,7 Medelantal anställda (st)

16 Definitioner och ordlista Definitioner och ordlista Avkastning på eget kapital Årets resultat hänförligt till moderföretagets ägare dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före räntekostnader och skatt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Bostadsaktiebolag Vanlig bostadsform i Finland som kan jämföras med svenska bostadsrättsföreningar. EBIT Resultat före finansnetto och skatt (Earnings Before Interest and Tax). EBITA Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar men före avdrag för nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsvärv (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation). EBITA-marginal EBITA i procent av nettoomsättningen. EBITDA Resultat före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation). EBT Resultat före skatt (Earnings Before Tax). Goodwill Immateriell tillgång som utgör skillnaden mellan bokfört värde (verkligt värde av nettotillgångar) och köpeskilling vid förvärv. GSEK Miljarder kronor. Kyoto-avtalet Internationell överenskommelse med mål att minska de årliga globala utsläppen av växthusgaser. Medelantal anställda Genomsnittligt antal heltidsarbetande under året. Nettoomsättning Intäkter från sålda varor och utförda tjänster med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt eller annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Organisk tillväxt Tillväxt skapad i den egna verksamheten (tillväxt utan förvärv). Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder samt pensions avsättningar minus räntebärande tillgångar och likvida medel. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. Soliditet Redovisat eget kapital i procent av balans omslutningen. I eget kapital inräknas minoritets intresse. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minus räntefria skulder. Trygghetsavtalet Försäkringspaket som innehåller besiktning och dokumentation, försäkring mot Äkta hussvamp samt självriskersättning vid vatten skador, brand och inbrott. Dessutom ingår energitest, radonmätning och rådgivning. Trygghetsavtalet kompletterar en vanlig villaförsäkring. Överlåtelsebesiktning Fastighetsbesiktning vid överlåtelse av privat bostad. Finns i tre nivåer. Utgör förutsättning för försäkring mot dolda och osynliga fel. 16

17 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Anticimex Holding AB, organisationsnummer (företaget) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret till Företaget, som registrerades , förvärvade samtliga aktier i Anticimex Acquisition AB som i sin tur äger samtliga dotterföretag i koncernen. Anticimex Holding AB har sitt säte i Stockholm. År 2011 är Anticimex Holding ABs sjätte räkenskapsår. Verksamhet Anticimex bedriver verksamhet i sex länder. I samtliga länder är Anticimex en av de ledande aktörerna och i Norden är Anticimex den största leverantören av tjänster inom området skadedjurssanering. Koncernen erbjuder såväl konsument som näringsliv tjänster inom skadedjursskydd, livsmedelshygien, inomhusmiljö, arbetsmiljö, brandskydd, energi samt bygg- och besiktningsrelaterade tjänster inkluderande även försäkringserbjudande. Verksamheten har fokus på tjänster som generellt skapar trygga och hälsosamma miljöer. Inom detta område tillhandahåller Anticimex service- och försäkringslösningar. Anticimex har ett nära samarbete med de största nordiska försäkringsbolagen. Delar av verksamheten kräver kemikalieinspektionens tillstånd. Sådant tillstånd har beviljats företaget. Väsentliga händelser under räkenskaps Året och efter dess utgång Företaget har haft en fortsatt god utveckling, framför allt på marknaderna utanför Sverige. Lägre försäljning av fastighetsrelaterade tjänster till följd av minskat antal fastighetstransaktioner har påverkat omsättning och marginal negativt i Sverige. Företaget har under början av 2011 tecknat ett femårigt finansieringsavtal med en av de ledande svenska bankerna. I samband med års stämman genomfördes en utdelning om kkr. Under året har dotterdotterdotterföretaget Anticimex Växjö AB fusionerats in i dotterdotterföretaget Anticimex AB. Fusionen har inte påverkat koncernens finansiella ställning. Efter balansdagen har två förvärv genomförts, då Anticimex AB förvärvat samtliga aktier i Västerås sanerings AB i Västerås samt 60 % av AB J Wågnert i Halmstad. De för värvade bolagen har bedrivit verksamhet som franchisetagare och ombud för Anticimex och Anticimex Försäkringar sedan 1983 respektive Köpeskillingen påverkar inte väsentligt koncernens finansiella ställning efter räkenskapsårets utgång. Intäkter 2011 Koncernens intäkter för 2011 uppgick till mkr (1 856). Majoriteten av företagets tjänster har visat god tillväxt och rönt stor uppskattning bland våra kunder i Sverige såväl som utomlands. Resultat 2011 Årets resultat för koncernen 2011 uppgick till kkr (97 913). Resultatet före räntor och avskrivning av immateriella tillgångar hänförligt till förvärv (EBITA) uppgick till kkr ( ). Investeringar Koncernens dotterföretags- och rörelseförvärv under året uppgick till kkr (0). Investeringar i övriga immateriella tillgångar uppgick till kkr (12 302). Investeringar i materiella tillgångar uppgick till kkr (27 175). Finansiell position och likviditet Koncernens egna kapital, exklusive minoritet, uppgick till kkr ( ) vid årets utgång. Koncernens likvida medel uppgick till kkr ( ). Tillgänglig, ej utnyttjad checkkredit, uppgick vid räkenskapsårets utgång till kkr ( ). Förväntad framtida utveckling Ledningens bedömning är att marknadsförutsättningarna är goda för fortsatt expansion inom de geografier och kompetensområden som koncernen är verksam inom. Utvecklingen inom transaktionsmarknaden för privatbostäder är fortsatt viktig för tillväxten inom delar av koncernens verksamhet. Nya sam arbeten förväntas få genomslag i omsättning och resultat under de närmaste två åren. Beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens verksamhet är inte föremål för andra väsentliga risker än normala affärsrisker. Verksamheten är till ca 29 % denominerad i valutorna NOK, DKK samt EUR. En beskrivning av koncernens finansiella riskhantering och risker relaterade till försäkringsverksamheten finns i not 3 till 5. Miljö Koncernen har en övergripande miljöpolicy som omfattar all verksamhet som innebär att Anticimex produkter och tjänster ska anpassas till, och utföras med optimal säkerhet för yttre och inre miljö. Anticimex har under de senaste åren aktivt arbetat med att minska användningen av miljöbelastande kemikalier men också med att reducera koldioxidutsläppen från transporter i samband med leverans av tjänst. Som ett resultat av detta arbete kan nämnas att koldioxidutsläpp från våra fordon minskade med drygt 11 % 2011 jämfört med Detta tack vare modernisering av fordonsparken och större användning av alternativa bränslen. Anticimex Sverige är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004. Anticimex bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljö balken vid Mölnbofabriken i Sverige. Kopplat till tillståndet finns krav på årlig miljörapport som inges till till synsmyndigheten års miljörapport kommer att inges senast i mars Kvalitet Anticimex är i de flesta länder där företaget har verksamhet kvalitetscertifierat enligt 9001:2008. Koncernen arbetar med kvalitetsmål vilka fastställs av ledningen inför varje nytt kalender år. Ett omfattande revisions program fastställs årligen för interna revisioner syftande till kvalitetskontroll och utveckling av verksamheten. Energi Anticimex i Sverige är ackrediterat av SWEDAC för att utföra energideklarationer i byggnader. Detta innebär att en kontroll är genomförd av SWEDAC gentemot standarden ISO 17020:2005 varvid företaget beviljats ackreditering nr

18 Förvaltningsberättelse Anticimex utför energideklarationer i såväl enfamiljshus som flerfamiljshus. Personal Ledarutvecklingsprogrammet Att leda med Mod & Hjärta som startades under 2010 har under året fortsatt med ytterligare två påbörjade program. Efter 2012 års utgång beräknas total 65 personer ha gått igenom programmet. Målet är att stärka ledarskapet i organisationen vilket i sin tur ska generera nöjdare kunder och medarbetare och skapa tillväxt för koncernen. Moderföretaget Moderföretagets omsättning uppgick till 0 kkr (0), och resultatet till 0 kkr (89 470). Likvida medel uppgick vid räkenskapsårets utgång till kkr (247). Förra året skrevs andelar i koncernföretag upp med kkr, vilket redovisades mot uppskrivningsfond. Under året har en utdelning gjorts på kkr (0). Ägare Företaget ägs till 85 % av Ratos AB (publ). Återstoden, 15 %, ägs av medarbetare och andra av företaget närstående personer. Förslag till behandling av fritt eget kapital (moder företaget) Till årsstämmans förfogande står följande medel (kronor): Fritt eget kapital Årets resultat 0 Totalt Styrelsen föreslår följande vinstdisposition: Balanseras i ny räkning Totalt Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRSstandarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC) samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av rekommendation RFR 1 från Rådet för finansiell rapportering (Kompletterande redovisningsregler för koncernen). Moderföretagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av rekommendation RFR 2 från Rådet för finansiell rapportering (Redovisning för juridiska personer). Styrelsearbete Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter. Under året har styrelsen haft sju sammanträden. Verkställande direktören samt andra tjänstemän deltar som föredragande. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete. I denna inkluderas ämnesinriktning och plan för styrelsens arbete och möten. Styrelsen har också utfärdat separata instruktioner för den verkställande direktören. Styrelsen har inte utsett några kommittéer. Företagets externrevisor rapporterar varje år resultatet från sin granskning och ger sin bedömning av den interna kontrollen till styrelsen. 18

19 Koncernens rapport över totalresultat Koncernens rapport över totalresultat Belopp i kkr Not Intäkter Råvaror och förnödenheter Kostnader för ersättningar till anställda Avskrivningar 16, Övriga externa kostnader 8,9, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter 11, Finansiella kostnader 12, Resultat från innehav i intresseföretag Resultat före skatt Skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter Kassaflödessäkringar, förändring av verkligt värde under året Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat för året Årets resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritet Årets totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritet

20 Koncernens rapport över finansiell ställning Koncernens rapport över finansiell ställning Belopp i kkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not 31 december december 2010 Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag Uppskjutna skattefordringar Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

21 Koncernens rapport över finansiell ställning Koncernens rapport över finansiell ställning Belopp i kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 31 december december 2010 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse 0 0 Summa eget kapital Långfristiga skulder Upplåning 26, Övriga finansiella skulder Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Förskott från kunder Upplåning 26, Övriga finansiella skulder Aktuella skatteskulder Övriga avsättningar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Information om koncernens ställda panter och eventualförpliktelser, se not

22 Rapport över förändringar i koncernens egna kapital Rapport över förändringar i koncernens egna kapital Hänförligt till moderföretagets aktieägare Belopp i kkr Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel Summa Aktiekapital Säkringsreserv Omräkningsreserv Minoritetsintresse Totalt eget kapital Ingående balans per 1 januari Förändringar i eget kapital 2010 Årets resultat Kassaflödessäkring, förändringar av verkligt värde under året Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamheter Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat Summa totalresultat för året Övrigt Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Förändringar i eget kapital 2011 Årets resultat Kassaflödessäkring, förändringar av verkligt värde under året Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamheter Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat Summa totalresultat för året Utdelning Utgående balans per 31 december Övrigt tillskjutet kapital Övrigt tillskjutet kapital består av överkursfond. Säkringsreserv Säkringsreserven avser förändringar av verkligt värde som redovisats avseende den effektiva delen av kassaflödessäkring genom ränteswap. Säkringens ackumulerade upplupna vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen när den säkrade transaktionen påverkar resultaträkningen. Förändringar av verkligt värde som överförts från eget kapital till resultaträkningen under perioden ingår i raden finansiella kostnader. Då Anticimex kritiska villkor för hedginginstrumenten överensstämmer med lånen, redovisas ingen effekt över resultaträkningen. Omräkningsreserv Omräkningsreserven avser differenser från omräkning av utländska dotterföretags funktionella valutor till svenska kronor. Kapitalhantering Den finansiella målsättningen för företaget är att ha en god finansiell ställning, som bidrar till att bibehålla kunders, försäkringstagares och samarbetspartners förtroende och utgöra grund för fortsatt utveckling av affärsverksamheten samtidigt som den långsiktiga avkastning som genereras till ägare är tillfredsställande. 22

Årsredovisning 2010 Anticimex årsredovisning 2010 1

Årsredovisning 2010 Anticimex årsredovisning 2010 1 Årsredovisning 2010 1 Innehåll Året i korthet 3 Koncernöversikt 4 Vd har ordet 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Anticimex affär 10 Anticimex marknader 12 Flerårsöversikt 15 Definitioner och ordlista 16

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2011 Period 1 april - 30 juni 2011 - Nettoomsättningen uppgår till 36 429 (33 191) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Den organiska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2011 Period 1 juli - 30 september 2011 - Nettoomsättningen uppgår till 33 124 (29 762) kkr motsvarande en tillväxt om 11 %. Den organiska

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer