Årsredovisning 2010 Anticimex årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010 Anticimex årsredovisning 2010 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehåll Året i korthet 3 Koncernöversikt 4 Vd har ordet 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Anticimex affär 10 Anticimex marknader 12 Flerårsöversikt 15 Definitioner och ordlista 16 Förvaltningsberättelse 17 Koncernens rapport över totalresultat 19 Koncernens rapport över finansiell ställning 20 Rapport över förändringar i koncernens egna kapital 22 Koncernens kassaflödesanalys 23 Moderföretagets resultaträkning 24 Moderföretagets balansräkning 25 Förändringar i moderföretagets egna kapital 26 Moderföretagets kassaflödesanalys 27 Noter 28 Revisionsberättelse 56 Styrelse 57 Ledning 58 Adresser 59 2

3 Året i korthet 2010 är Anticimex 76:e år i rad med omsättningstillväxt. Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK (1 803), en ökning med 2,9 procent. Kompetensområde Brand fortsätter att växa och ta marknadsandelar. De internationella bolagen visar en god resultattillväxt och samtliga bolag i koncernen bidrar positivt. Under året har Anticimex tecknat flera strategiskt viktiga avtal som tillför cirka nya privatkunder i Norden. Som en del av företagets verksamhetsutveckling har Anticimex fortsatt att investera i utvecklingen av nya tjänster. Inom IT har Anticimex bland annat lanserat en ny lösning för storkunder. Anticimex redovisar företagets högsta resultat någonsin. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 198,1 MSEK (197,0). Årets resultat uppgick till 97,9 MSEK (89,2). Efter årets utgång har Anticimex påbörjat lanseringen av ett nytt kompetensområde, Arbetsmiljö. Anticimex har under året etablerat besiktningsverksamhet i Norge. Nettoomsättning MSEK Rörelseresultat (EBITA) MSEK Antal anställda * * * * Jämförelsetal 2006 är proforma och avser den förvärvade Anticimex Holding-koncernen är Anticimex 76:e år i rad med omsättningstillväxt. 3

4 Koncernöversikt Anticimex är ett av Sveriges mest kända företag och varumärket är starkt förknippat med bekämpning av skadedjur. Idag erbjuder företaget en bred portfölj av tjänster som riktar sig till både företag och privatpersoner. Anticimex har genom åren utvecklat sin ursprungliga verksamhet till en skalbar affär. Om Anticimex Anticimex, som betyder mot vägglus, grundades av tre familjer På den tiden var ungefär hälften av alla lägenheter i Sverige angripna av vägglöss. Man gjorde gemensam sak med fastighets ägarna och erbjöd avtal som garanterade en skadedjursfri miljö mot en årlig avgift i förskott. Anticimex affärsidé var född. Från att enbart ha erbjudit skadedjurssanering har verksamheten växt till att idag omfatta en portfölj av tjänster. Den grundläggande idén står dock fortfarande fast: genom att förebygga och skydda bidra till trygga och hälso samma byggnader och inomhusmiljöer. SKADEDJUR BYGGNADSMILJÖ HYGIEN E r b j u d a n d e Anticimex verksamhet har successivt utvecklats genom åren och bygger på fem kompetensområden. Erbjudandet består av tjänster, garanti-/serviceavtal eller försäkringar, vilka också kan kombineras i varierande grad. BRAND ENERGI Anticimex tjänsteportfölj Kompetensområde Huvudsakligt erbjudande Skadedjur Sanering, besiktning, inspektion, utbildning, förebyggande åtgärder, försäkring. Byggnadsmiljö Besiktning, utredning, avfuktning, energibesparing, försäkring. Hygien Inspektion, stöd för egenkontroll, utbildning, rådgivning. Energi Besiktning, förslag på åtgärder, rådgivning. Brand Besiktning, inspektion, utbildning, rådgivning. 4

5 Koncernöversikt Målgrupper Anticimex är ett massmarknadsbolag och vänder sig till såväl privatpersoner som företag och organisationer. Storleksmässigt utgör privatpersoner den största målgruppen och 1,4 miljoner av företagets totalt 1,5 miljoner kunder är privatkunder. Värdemässigt är fördelningen betydligt jämnare. Geografisk närvaro Anticimex bedriver sin verksamhet genom ett 70-tal kontor fördelade på sex länder. På samtliga marknader tillhör Anticimex de ledande företagen inom valda nischsegment. Inom segmentet skadedjurssanering är företaget marknadsledande i Norden. Marknader Sverige Norge Finland Danmark Tyskland Nederländerna Målgrupper Privat/Företag Företag/Privat Företag/Privat Företag/Privat Företag Företag Försäljningskanaler Anticimex försäljning sker via företagets säljorganisation, genom ett 30-tal franchise tagare, samt via partners. Anticimex partners ut görs i huvudsak av försäkringsbolag och fastighetsmäklare. Nettoomsättning per kompetensområde MSEK Nettoomsättning per marknad % Skadedjur Byggnadsmiljö Hygien Energi Brand Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Nederländerna 5

6 Vd har ordet Anticimex har visat tillväxt varje år sedan starten Genom att kontinuerligt utveckla nya erbjudanden har företaget skapat en bred portfölj med tjänster som ger privatpersoner och företag en tryggare vardag. Med 1,5 miljoner kunder i sex länder är förutsättningarna för fortsatt tillväxt mycket goda. Anticimex motto är att förebygga och skydda. Det innebär att vi genom besiktningar och inspektioner kan erbjuda garantier och försäkringar för trygga och hälsosamma byggnader och inomhusmiljöer. Historiskt sett har sanering av skadedjur varit vår största affär och det som vi varit mest kända för. Från att 1995 ha stått för 95 procent av vår omsättning på 365 miljoner kronor har den verksamhetens andel minskat till att utgöra drygt hälften av vår affär en affär som idag totalt omsätter mer än 1,8 miljarder kronor. Med visionen att bli norra Europas ledande serviceföretag har vi successivt adderat kompetens områden och tjänster. Idag har vi en bred portfölj med tjänster både för privatpersoner och företag som ger våra kunder en tryggare vardag. Genom att vara innovativa och utveckla vårt erbjudande skapar vi också vår egen tillväxt och på så vis även till stor del vår egen framtid. Och vi gör det tillsammans med våra franchisetagare och partners. En skalbar affär Idag har Anticimex en väl fungerande och skalbar affärsmodell där vi gått från att erbjuda i huvudsak en saneringstjänst till att vara en multi-serviceleverantör. Anticimex är till för de många och vi erbjuder en bred portfölj av tjänster uppdelat på fem kompetensområden till över 1,5 miljoner kunder, fördelade på privatpersoner, företag och organisationer. Den absoluta majoriteten av våra kunder återfinns i Sverige. Potentialen att exportera vårt breda erbjudande till våra övriga fem marknader är stor och en viktig del i vår strategi framåt. Vårt försäljningsarbete sker i två dimensioner. På företagsmarknaden har vi en direkt kundkontakt genom vår egen säljorganisation och våra franchisetagare. På privatmarknaden genereras en stor del av våra intäkter genom samarbeten med våra partners, vilka utgörs av försäkringsbolag och fastighetsmäklare. Modellen med partnerskap har varit framgångsrik i Sverige under en längre tid och rullas nu successivt ut i de övriga nordiska länderna. Omsättning och resultat 2010 visar Anticimex den högsta omsättningen i företagets historia. Vi visste när vi gick in i 2010 att vi skulle få det svårt att nå vårt tillväxtmål, och ur det perspektivet får 2010 ändå ses som ett mellan år. Samtidigt är det glädjande att konstatera att Anticimex för 76:e året i rad visar omsättningstillväxt, något vi gjort varje år sedan företaget grundades Koncernens omsättning uppgick till MSEK (1 803), en ökning med 2,9 procent. Omsättningen har påverkats av valutaeffekter på närmare -37 MSEK samt förändrade marknadsförutsättningar för kompetensområde Energi om cirka -45 MSEK. Vi har under ett antal år prioriterat att nå lönsamhet i alla länder på vägen mot vårt långsiktiga lönsamhetsmål och vi kan i år konstatera ett trendbrott bidrog samtliga bolag i koncernen positivt till resultatet. Det har varit ett fokuserat arbete som vi nu ser effekterna av visar vi också vårt högsta resultat någonsin, även om ökningen är lägre än vad vi hoppats på. Rörelseresultatet (EBITA) för 2010 uppgick till 198,1 MSEK (197,0). Rörelsemarginalen ligger 2010 något lägre än förra året och uppgår till 10,7 procent (10,9) och vi har en bit kvar till vårt långsiktiga mål. Marknadsutveckling Anticimex påverkas relativt lite av förändringar i konjunkturen. Vi har en stabil huvudaffär där väder och vind, lagar och förordningar samt biologiska faktorer som tillväxt av skadedjur har betydligt större effekt på vår omsättning och vårt resultat. Till exempel påverkades vår verksamhet inom kompetensområde Energi under förra året då en lag som krävde besiktning och energideklaration av flerbostadshus gav oss en tillfällig marknad som förändrades under Förändringen innebar 2010 en minskning av den tillgängliga marknaden vilket påverkade vår omsättning negativt. Vi har under året arbetat intensivt med att identifiera och utveckla nya kompetensområden och tjänster som kan komplettera Anticimex erbjudande i framtiden. Det är en 6

7 Vd har ordet viktig del i vår strävan att anpassa Anticimex erbjudande för maximal kundnytta. Vi genomför kontinuerligt kundmätningar för att se att vi ligger rätt i vårt erbjudande med mycket goda resultat. Exportmarknaden Under 2010 kan vi se ett genombrott i Norge där vi efter många år har lyckats med vår strategi att exportera flera av våra kompetensområden. Genom nya partnersamarbeten kan vi nu erbjuda tjänster inom kompetensområde Skadedjur för privat personer som kompletterar en sedan tidigare stark företagsaffär. Vi har också påbörjat arbetet med att bygga upp en egen besiktningsorganisation. I Finland har vi haft en tillväxt som till stora delar är kopplad till en ny lag för bostadsaktiebolag med bestämmelser om underhålls Nytt kompetensområde Utvecklingen av nya tjänster är en central del av Anticimex strategi för att skapa ökad tillväxt. Som massmarknadsbolag är det viktigt att de nya tjänster vi lanserar kan erbjudas till så många kunder som möjligt. Under 2011 kommer Anticimex att lansera kompetensområde Arbetsmiljö med tillhörande tjänster. I Sverige säger arbetsmiljölagen att alla företag måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet innebär att planera verksamheten på ett sådant sätt att medarbetarna inte skadas fysiskt eller psykiskt, och att risker ska åtgärdas innan de utvecklas till problem. Motsvarande lagstiftning finns på samtliga våra marknader. Anticimex Arbetsmiljö innehåller tjänster som syftar till att etablera framgångsrika egenkontrollprogram. Vårt erbjudande omfattar inspektion, förebyggande åtgärder, utbildning och rådgivning. Utsikter för 2011 När vi nu går in i 2011 ser vi framtiden an med tillförsikt. Det arbete som lagts ner under året på att stärka våra befintliga erbjudanden, utveckla nya tjänster, exportera våra erbjudanden samt lanseringen av ett nytt kompetensområde ger oss en stabil grund att växa ifrån. Anticimex har en skalbar och väl fungerande affärsmodell. ansvar som skapat ett nytt marknadssegment. Vi ser också ett ökat intresse för vårt koncept besiktning i kombination med försäkring mot dolda fel. Det är en lösning som tidigare inte funnits på marknaden som vi erbjuder i samarbete med Finlands största fastighetsmäklare. I Danmark har vi implementerat ett nytt digitalt kundverktyg som idag används av procent av våra företagskunder. Detta kommer vi successivt att implementera på våra övriga marknader. I Tyskland har vi konsoliderat verksamheten på ett bra sätt. Arbetet har fokuserat på kostnadskontroll och genomgång av vår kontraktsportfölj. Vår verksamhet i Nederländerna har under året utvecklats svagare än förväntat vilket till stor del kan förklaras av en hård prispress på marknaden som gjort att vi inte nått våra försäljningsmål. Sammantaget är vår bedömning att vi kommer att se en återgång till ett mer normalt år för Anticimex 2011 och att vi kommer att visa en omsättnings- och resultatutveckling mer i nivå med våra historiska tillväxttal. Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare för ett hårt arbete med att skapa en tryggare vardag för våra kunder under Peter Carrick Verkställande direktör 7

8 Affärsidé, mål och strategier Vision Anticimex vision är att bli Nordeuropas ledande serviceföretag som skapar trygga miljöer för privatpersoner, företag och organisationer. Affärsidé Anticimex affärsidé är att genom leverans av förebyggande åtgärder och service skydda kundens värden och skapa en långsiktig relation. M å l Övergripande mål Anticimex övergripande mål är att bli sedd som ett innovativt, professionellt och mänskligt företag som vill vara bäst inom sina kompetens områden. Finansiella mål Anticimex tillväxtmål är en långsiktig årlig tillväxt om minst 10 procent. Anticimex lönsamhetsmål är att uppnå en årlig rörelsemarginal (EBITA) om minst 12 procent. Strategier Anticimex övergripande strategi är att förbli ett tillväxtbolag med god lönsamhet och att alla insatser ska sträva mot att skapa tillväxt över 10 procent. Tillväxten ska i huvudsak vara organisk och tillväxt på befintliga marknader är prioriterad före geografisk expansion. Strategiska utgångspunkter Sträva efter marknadsledande ställning inom valda nischområden och befintliga geografier. Fokusera på massmarknaden att vara till för de många. Utnyttja en flerdimensionell distributionsstrategi med egen försäljning, franchising och partnerskap. Tillväxtstrategier Skapa långa kundrelationer. Etablera befintlig tjänsteportfölj på samtliga valda geografier. Investera i utveckling av Anticimex befintliga erbjudanden och kompetenser, samt i utveckling av nya tjänster. Lönsamhetsstrategier Vara etablerad i geografiska områden med hög befolkningsdensitet. Optimera Anticimex processer. Skapa skalfördelar genom att kombinera erbjudanden över flera kompetensområden. Integrera IT-verktyg i utvecklingen av tjänster för att stärka erbjudandet och kundnyttan. 8

9 Affärsidé, mål och strategier Fö r e t a g s k u l t u r Anticimex kultur speglar till stor del företagets historiska arv. Den grundläggande idén var att ge kunden en ökad trygghet genom att garantera en skadedjursfri inomhusmiljö. En idé som innebar en utveckling av affären från ett enskilt uppdrag till en relation. Det entreprenöriella synsättet som visades 1934 är fortsatt starkt i dagens Anticimex och återfinns som ett av företagets kärnvärden. Bakgrunden som ett familjeföretag är också en stark komponent i Anticimex kultur. Möjligheterna till att påverka är stora och frihet under ansvar är en del av ledarskapet. Det finns också ett stort mått av omsorg, både medarbetarna emellan och för kundens bästa. Den delen förstärks av att många av Anticimex franchisetagare är familjeföretag som befinner sig på mindre orter och på landsbygden där relationer, förtroende och leveranskvalitet är grundläggande förutsättningar för framgång. Framgångsfaktorer Anticimex utveckling genom åren bygger på ett antal framgångsfaktorer som har varit viktiga för företagets tillväxt: Fokus på regioner med hög befolkningsdensitet för en bred kundbas. Flerdimensionell distributionsstrategi genom partnerskap med försäkringsbolag och fastighetsmäklare. Hög innovationsgrad som tillväxtgenerator. Avtal med garanterande funktion som ger kunden trygghet och Anticimex en stabil intäktsström. Engagerad personal en förutsättning för ett serviceföretag som Anticimex. Vi skapar en tryggare vardag för våra kunder. Anticimex ledstjärna 9

10 Anticimex affär Anticimex tjänster bidrar till hälsosammare och tryggare miljöer genom att förebygga och skydda. Det är en lönsam affär både för kunden och företaget. Samtidigt är det komplicerat och kräver kunskaper, erfarenheter och ett heltäckande utbud av tjänster. Anticimex har utvecklat en affärsmodell som skapar en tryggare vardag för företagets kunder. Anticimex affärsmodell Inriktning Kompetensområden Tjänster Ersättningsmodell Distributionskanaler Kunder Byggnader Inomhusmiljö Produktionsmiljö Skadedjur Byggnadsmiljö Hygien Energi Brand Enskilt uppdrag Garanti-/ serviceavtal Försäkring Per arbete Kontrakt Premie Egna kontor Franchisetagare Partners Privatpersoner Företag och organisationer Anticimex affärsmodell är en vidareutveckling av den ursprungliga affären att garantera en skadedjursfri miljö mot att kunden betalade ett fast pris i förskott. Tack vare garantin kunde Anticimex bygga upp ett grundmurat förtroende för sitt kunnande och sin höga kvalitet. Tidigt valde företaget att addera franchising i sin försäljning och leverans av tjänster och affärsmodellen började ta form. Med tiden kompletterade Anticimex garantiavtalen med försäkringar, vilket fortfarande är ett unikt koncept på marknaden. Kombinationen av fleråriga garantiavtal och försäkringar har varit en starkt bidragande anledning till företagets ledande ställning i Sverige och har samtidigt skapat en stabil affär. Anticimex affärsmodell har visat sig ha hög skalbarhet och ett antal kompetensområden och tjänster har adderats genom åren. Anticimex affärsmodell baserar sig på principen: sex länder en affär. Inriktning Anticimex inriktning på byggnader, inomhusmiljöer och produktionsmiljöer är ett strategiskt vägval som har varit viktigt för affärsmodellens framgång. Tack vare att företaget valt att nischa verksamheten har Anticimex byggt upp ett kunnande och en erfarenhet som går djupare än de stora internationella konkurrenterna och som samtidigt är bredare än de lokala aktörerna. Anticimex erbjudande består av en portfölj av tjänster som fokuserar byggnaders skick, trygga och hälsosamma inom husmiljöer samt säkring av det som framställs i produktionslokaler. Kompetensområden Anticimex samlar sina erbjudanden i fem kompetensområden. Skadedjur är Anticimex ursprung och kompetensområdet innehåller inspektioner, sanering och förebyggande åtgärder för en skadedjursfri miljö. Såväl privat personer som företag och organisationer är kunder inom detta område. Kompetensområde Hygien omfattar företags produktionsmiljöer med en övervikt på livsmedelshantering och produktsäkerhet i livsmedelsindustrin. Inom kompetensområde Byggnadsmiljö, som i dagsläget till stor del är inriktad på privatmarknaden, arbetar Anticimex med tjänster nära kopplade till transaktioner på privatbostadsmarknaden samt skötsel och underhåll av privatbostäder och flerbostadshus. Kompetensområde Energi utgörs i huvudsak av besiktningar och energideklarationer av flerbostadshus och privatbostäder där Anticimex är ackrediterad av SWEDAC. Brand är Anticimex yngsta kompetensområde och riktar sig, likt Hygien, enbart till företag och organisationer. Anticimex erbjuder kunderna besiktning, utbildning och stöd för egenkontrollprogram för upprätthållande av lagar och regler. Tjänster Anticimex erbjudande har antingen formen av ett enskilt uppdrag, ett garanti-/serviceavtal 10

11 Anticimex affär eller en försäkring. Ett enskilt uppdrag är när Anticimex löser ett behov för en privatperson eller ett företag som Anticimex inte har något avtal med. Huvuddelen av Anticimex omsättning kommer dock från kunder som har tecknat avtal med Anticimex. Avtalens form och innehåll kan variera men syftar i samtliga fall till att garantera kunden en trygg och hälsosam miljö. Anticimex erbjuder även ett antal försäkringar som i huvudsak riktar sig till privatmarknaden. Majoriteten av Anticimex åtaganden bygger i grunden på en besiktning eller inspektion. Utifrån resultaten kan företaget därefter lämna förslag på lämpliga åtgärder, erbjuda utbildning och rådgivning, samt erbjuda garanti avtal eller försäkringslösningar. Besiktningar i sig utgör också en viktig del av enskilda uppdrag, exempelvis överlåtelsebesiktningar. Distributionskanaler Anticimex är närvarande med egna kontor i Norden samt Tyskland och Nederländerna. I Sverige täcker Anticimex egna kontor tätbefolkade områden som Stockholmsområdet, Göteborg och Skåneregionen. Företagets kontakt yta mot marknaden utanför stor Anticimex franchisingmodell När Anticimex grundades 1934 byggde den ursprungliga affärs modellen på franchising, långt innan begreppet blev känt i Sverige. Franchising utgjorde på den tiden förutsättningen för att Anticimex skulle kunna erbjuda sina tjänster över hela landet och en distriktsorganisation av franchisetagare byggdes upp. Den absolut största delen av företagets omsättning genererades till en början via distrikten. Successivt har Anticimex egen organisation växt och idag står distrikten för 31 procent av intäkterna. Anticimex har ett 30-tal distriktskontor i Sverige och Tyskland med stark lokal förankring, specialiserade på sin del av marknaden. städerna utgörs i huvudsak av distriktsorganisationen som är franchisetagare med stark lokal förankring och kännedom. Franchisemodellen är även etablerad i Tyskland. Anticimex egna kontor bearbetar framför allt företagsmarknaden. Privatmarknaden når Anticimex till stor utsträckning genom samarbetspartners. Distributionsstrategin för privatmarknaden är under utveckling och företaget har på senare tid även byggt upp en egen kompletterande säljkanal. Företagets erbjudanden inom Skadedjur distribueras av försäkringsbolag och Anticimex tjänster kopplade till Byggnadsmiljö genereras normalt på rekommendation av fastighetsmäklare. Distriktskontoren vänder sig både till företag och till privatpersoner. Totalt arbetar drygt personer i Anticimex egen organisation. Distrikten tillför Anticimex ytterligare cirka 500 medarbetare. Kunder Anticimex har en stor och bred kundbas bestående av både privatpersoner och företag. Av totalt cirka 1,5 miljoner kunder är 1,4 miljoner privatkunder. I Norden återfinns kunderna både på privatmarknaden och bland företag samt organisationer. I Tyskland och Nederländerna arbetar Anticimex än så länge enbart inom företagssektorn. Sett till Anticimex omsättning är privatmarknaden och företagsmarknaden ungefär lika stora. Att ha en bred kundbas är en del av Anticimex övergripande strategi. Tillsammans med en kontraktsportfölj bestående av fleråriga avtal är det inte minst viktigt då det gör företaget mindre känsligt för svängningar i konjunkturen eller förändringar i lagstiftning. Kunderna bearbetas genom direktkontakt, vilket huvudsakligen gäller för företagsmarknaden, eller genom partnerskap vilket är den vanligaste modellen på privatmarknaden. Omsättningsfördelning % Egen organisation Franchise 11

12 Anticimex marknader Anticimex har verksamhet i de fyra nordiska länderna samt i Tyskland och Nederländerna. Marknadsförutsättningar som efterfrågan, lagstiftning och konkurrens skiljer sig något mellan länderna. Anticimex erbjudande och distribution varierar därför utifrån respektive marknads struktur. Sverige är Anticimex huvudmarknad och den marknad där företaget idag erbjuder samtliga sina tjänster. I de övriga nordiska länderna erbjuds delar av tjänsteportföljen i varierande grad. I Tyskland och Nederländerna är Anticimex än så länge helt fokuserad på företagsmarknaden. Den långsiktiga målsättningen är att företagets affärsmodell ska appliceras fullt ut i alla länder, innebärande att Anticimex hela tjänsteportfölj successivt kommer att erbjudas på samtliga marknader. Norge Start 1973 Antal anställda: 152 Huvudkontor: Oslo Danmark Start 2000 Antal anställda: 31 Huvudkontor: Esbjerg Finland Start 2000 Antal anställda: 150 Huvudkontor: Helsingfors Sverige Start 1934 Antal anställda: 759 Huvudkontor: Stockholm Nederländerna Start 2001 Antal anställda: 56 Huvudkontor: Breda Tyskland Start 2001 Antal anställda: 56 Huvudkontor: Hamburg Anticimex erbjudande per geografisk marknad Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Nederländerna Skadedjur Privat/Företag Företag/Privat Företag/Privat Företag Företag Företag Byggnadsmiljö Privat Privat Företag/Privat Hygien Företag Företag Företag Företag Företag Företag Energi Privat/Företag Företag Brand Företag 12

13 Anticimex marknader Innovation Anticimex är ett innovativt företag och framtagande av nya erbjudanden är en viktig del i tillväxtstrategin. Företaget har framgångsrikt lanserat nya tjänster och etablerat koncept som tidigare inte funnits på marknaden. En betydande del av företagets erbjudande idag har också utvecklats de senaste tio åren. En viktig del i arbetet är att vidareutveckla befintliga tjänster för att stärka erbjudandet ytterligare och samtidigt förlänga produktlivscykeln. 21,7 23,4 Bedömd tillgänglig marknad GSEK 37,5 Bedömd tillgänglig marknad GSEK 9,7 13,0 2,8 10,3 Företag Privatpersoner Skadedjur Byggnadsmiljö Hygien Energi Brand Tillgänglig marknad Anticimex bedömer att det totala värdet på de marknader där företaget är närvarande, sett till företagets valda nischsegment, uppgår till närmare 60 miljarder kronor. En stor del av den marknaden är ännu inte kommersialiserad. Marknadens storlek varierar över tiden, bland annat utifrån förändringar i lagstiftning. Energimarknaden med lokal lagstiftning med utgångspunkt i Kyoto-avtalet är ett bra exempel på detta. Marknaden kan även förändras genom innovation av nya tjänster och erbjudanden. Anticimex har vid flera tillfällen bidragit till att skapa nya marknader. Så var fallet när företaget tillförde marknaden för överlåtelsebesiktningar en ny struktur. Ett annat exempel är lanseringen av Trygghetsavtalet ett erbjudande Anticimex alltjämt är ensamma om på marknaden. Efterfrågan på de tjänster Anticimex och andra aktörer erbjuder förändras också över tiden och påverkas av flera faktorer. En av dessa är en generell utveckling där tjänsteföretag tar marknadsandelar från gör-det-själv. En effekt av att människor i allmänhet lägger ner mindre tid på den typen av aktiviteter. Även om Anticimex är marknadsledande inom flera av sina nischsegment utgör företagets omsättning endast cirka 3 procent av den bedömda totalmarknaden. Tillväxtpotentialen på den tillgängliga marknaden bedöms därmed som stor. Varumärke och position Anticimex erbjudande varierar mellan företagets marknader vilket också gör företagets position olika stark. Anticimex har utvecklat ett starkt varumärke på den svenska marknaden och uppfattas ofta som synonymt med skadedjursbekämpning. Företaget har byggt upp en ledande ställning inom samtliga etablerade kompetensområden och med sin långa historik är Anticimex ett av de mest kända varumärkena i Sverige, sett över alla branscher. I Norge har Anticimex varumärke varit etablerat sedan 1973 och företaget har genom åren byggt upp en stark position. På de övriga marknaderna är Anticimex för den stora allmänheten ett förhållandevis nytt företag. Inom flera nischsegment har företaget dock byggt upp en stark eller ledande ställning. I takt med att Anticimex lanserar fler tjänster utanför Sverige kommer positionen successivt att stärkas. 13

14 Anticimex marknader Anticimex bedömda marknadsposition 2010 Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Nederländerna Skadedjur Ledande Ledande Mkt stark Ledande Stark Stark Byggnadsmiljö Ledande Stark Ledande Hygien Ledande Ledande Mkt stark Energi Ledande Stark Brand Stark Ko n k u r r e n s Anticimex affärsmodell är enkel i sin struktur och samtidigt svår att kopiera. Företaget möter konkurrens inom alla sina kompetensområden men ingen konkurrent täcker alla områden på samma sätt som Anticimex. Konkurrenterna utgörs av internationella aktörer, nationella aktörer samt företag som är regionalt eller lokalt förankrade. Marknaderna i Sverige och Norge, där Anticimex har en ledande ställning, är förhållandevis mogna och strukturerade. Marknaderna utanför Norden är fragmenterade och består av ett stort antal småföretagare. Det finns ett antal stora internationella företag som är närvarande på samtliga marknader och som konkurrerar på ett eller flera av Anticimex kompetensområden. Bland dessa kan ISS, Rentokil och Ecolab nämnas. Anticimex differentierar sig mot dessa dels genom det djup företaget kan erbjuda tack vare sin fokusering på nischmarknader och dels genom sina försäkringstjänster som man är ensam om på marknaden. Den huvudsakliga konkurrensen utgörs alltjämt av lokala aktörer som är specialiserade på en viss tjänst. Anticimex möter den typen av konkurrens genom att erbjuda kunderna ett betydligt bredare program av tjänster, samt även här försäkringserbjudanden. Kunder Anticimex har ett brett spektrum av kunder fördelat på två kundkategorier, privatkunder respektive företag. De två kundtyperna har i många avseenden olika behov och efterfrågar olika typer av tjänster. Anticimex privatkunder finns till största delen i Sverige, Norge och Finland och utgörs av ägare av privatbostäder (enfamiljshus och bostads rätter) och fritidshus. Bland företagskunderna finns många internationellt kända varumärken verksamma inom en rad olika branscher på en eller flera av Anticimex marknader. Många har industriell produktion, där livsmedelssektorn är en stor kundgrupp, eller butikshandel samt hotelloch restaurangverksamhet. Lantbruk är också en kundgrupp som efterfrågar Anticimex tjänster och till företagsmarknaden räknas även myndig heter och organisationer som till exempel landsting och kommuner. Anticimex 10 största företagskunder stod för cirka fyra procent av omsättningen

15 Flerårsöversikt RESULTATRÄKNING MSEK Intäkter Rörelsens kostnader EBITDA Av- och nedskrivningar EBITA Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar EBIT Finansiella intäkter Finansiella kostnader EBT Skatt Årets/periodens resultat RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING MSEK Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar, räntebärande Finansiella tillgångar, ej räntebärande Summa anläggningstillgångar Lager Fordringar, ej räntebärande Kassa, bank och övriga kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Avsättningar, räntebärande Avsättningar, ej räntebärande Skulder, räntebärande Skulder, ej räntebärande SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN MSEK Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringar i anläggningstillgångar Avyttringar av anläggningstillgångar Nettoinvesteringar i företag Kassaflöde efter investeringar Förändring av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets/periodens kassaflöde NYCKELTAL EBITA-marginal (%) 10,7 10,9 10,7 10,7 EBT-marginal (%) 6,8 6,6 5,0 4,4 Avkastning på eget kapital (%) 14,4 15,1 11,7 9,3 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 11,0 11,0 10,5 9,2 Soliditet (%) 24,6 23,3 19,8 18,2 Räntebärande nettoskuld (MSEK) Skuldsättningsgrad (ggr) 1,5 1,7 2,3 2,7 Medelantal anställda (st)

16 Definitioner och ordlista Avkastning på eget kapital Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före räntekostnader och skatt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Bostadsaktiebolag Vanlig bostadsform i Finland som kan jämföras med svenska bostadsrättsföreningar. EBIT Resultat före finansnetto och skatt (Earnings Before Interest and Tax). EBITA Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar men före avdrag för nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsvärv (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation). EBITA-marginal EBITA i procent av nettoomsättningen. EBITDA Resultat före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation). EBT Resultat före skatt (Earnings Before Tax). skatt eller annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Organisk tillväxt Tillväxt skapad i den egna verksamheten (tillväxt utan förvärv). Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder samt pensionsavsättningar minus räntebärande tillgångar och likvida medel. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. Soliditet Redovisat eget kapital i procent av balansomslutningen. I eget kapital inräknas minoritetsintresse. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minus räntefria skulder. Trygghetsavtalet Försäkringspaket som innehåller besiktning och dokumentation, försäkring mot äkta hussvamp, självriskersättning vid vattenskador, brand och inbrott, energitest, radonmätning samt rådgivning och kompletterar en vanlig villaförsäkring. Överlåtelsebesiktning Fastighetsbesiktning vid överlåtelse av privatbostad. Finns i tre nivåer. Utgör förutsättning för försäkring mot dolda och osynliga fel. Goodwill Immateriell tillgång som utgör skillnaden mellan bokfört värde (verkligt värde av nettotillgångar) och köpeskilling vid förvärv. GSEK Miljarder kronor. Kyoto-avtalet Internationell överenskommelse med mål att minska de årliga globala utsläppen av växthusgaser. Medelantal anställda Genomsnittligt antal heltidsarbetande under året. Nettoomsättning Intäkter från sålda varor och utförda tjänster med avdrag för lämnade rabatter, mervärdes 16

17 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Anticimex Holding AB, organisationsnummer (företaget) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret till Företaget, som registrerades , förvärvade samtliga aktier i Anticimex Acquisition AB som i sin tur äger samtliga dotterbolag i koncernen. Anticimex Holding AB har sitt säte i Stockholm. År 2010 är Anticimex Holding ABs femte räkenskapsår. Verksamhet Anticimex bedriver verksamhet i sex länder. I samtliga länder är Anticimex en av de ledande aktörerna och i Norden är Anticimex den största leverantören av tjänster inom området skadedjurssanering. Koncernen erbjuder såväl konsument som näringsliv tjänster inom skadedjursskydd, livsmedelshygien, inomhusmiljö, arbetsmiljö, brandskydd, energi samt bygg- och besiktningsrelaterade tjänster inkluderande även försäkringserbjudande. Verksamheten har fokus på tjänster som generellt skapar trygga och hälsosamma miljöer. Inom detta område tillhandahåller Anticimex service- och försäkringslösningar. Anticimex har ett nära samarbete med de största nordiska försäkringsbolagen. Delar av verksamheten kräver kemikalieinspektionens tillstånd. Sådant tillstånd har beviljats företaget. Väsentliga händelser under räkenskaps året och efter dess utgång Företaget har haft en fortsatt god utveckling, framför allt på marknaderna utanför Sverige. Omsättningstillväxten har påverkats negativt av valuta effekter samt minskad aktivitet inom energibesiktningar för flerbostadshus, där marknaden som en effekt av det stora antalet genomförda energideklarationer 2009 minskade under Under året har dotterdotterbolaget Anticimex Europe AB fusionerats in i dotterbolaget Anticimex Acquisition AB. Fusionen har inte påverkat koncernens finansiella ställning. Efter balansdagen har ett förvärv genomförts, då Anticimex AB förvärvat samtliga aktier i AB Mats Fransson Saneringstjänst i Växjö. Det förvärvade bolaget bedriver verksamhet som franchisetagare och ombud för Anticimex och Anticimex Försäkringar sedan Köpeskillingen påverkar inte väsentligt koncernens finansiella ställning efter räkenskapsårets utgång. Företaget har under början av 2011 tecknat ett femårigt finansieringsavtal med kreditinstitut. Intäkter 2010 Koncernens intäkter för 2010 uppgick till mkr (1 803). Majoriteten av bolagets tjänster har visat god tillväxt och rönt stor uppskattning bland våra kunder i Sverige såväl som utomlands. Resultat 2010 Årets resultat för koncernen 2010 uppgick till kkr (89 176). Resultatet före räntor och avskrivning av immateriella tillgångar hänförligt till förvärv (EBITA) uppgick till kkr ( ). Investeringar Koncernens dotterföretags- och rörelseförvärv under året uppgick till 0 kkr (2 762). Investeringar i övriga immateriella tillgångar uppgick till kkr (8 485). Investeringar i materiella tillgångar uppgick till kkr (31 868). Finansiell position och likviditet Koncernens egna kapital, exklusive minoritet, uppgick till kkr ( ) vid årets utgång. Koncernens likvida medel uppgick till kkr (76 201). Tillgänglig, ej utnyttjad checkkredit, uppgick vid räkenskapsårets utgång till kkr ( ). Förväntad framtida utveckling Vår bedömning är att marknadsförutsättningarna är goda för fortsatt expansion inom de geografier och kompetensområden som koncernen är verksam inom. Utvecklingen inom transaktionsmarknaden för privatbostäder är fortsatt viktig för tillväxten inom delar av koncernens verksamhet. Beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens verksamhet är inte föremål för andra väsentliga risker än normala affärsrisker. Verksamheten är till ca 28% denominerad i valutorna NOK, DKK samt EUR. En beskrivning av koncernens finansiella riskhantering och risker relaterade till försäkrings verk samheten finns i not 3 till 5. Miljö Koncernen har en övergripande miljö policy som om fattar all verksamhet som innebär att Anticimex produkter och tjänster skall anpassas till, och utföras med optimal säkerhet för yttre och inre miljö. Anticimex har under senaste åren dels arbetat med att reducera koldioxid utsläppen från transporter i samband med leverans av tjänst, samt dels arbetat med att minska användningen av miljöbelastande kemikalier. Som ett resultat har användningen av miljöbelastande kemikalier, insekticider, mätt som aktiv substans minskat med 60% under den senaste sjuårsperioden. Anticimex bedriver tillståndspliktig verk samhet enligt Miljöbalken vid Mölnbofabriken i Sverige. Kopplat till till ståndet finns krav på årlig miljörapport som inges till tillsynsmyndigheten års miljörapport kommer att inges senast i mars Den inventering av fastigheten i Mölnbo enligt MIFO fas 2 som utfördes 2005 har under året, i likhet med tidigare år, kompletterats med ytterligare ytvattenprovtagning i syfte att ge underlag för att förhindra läckage till omgivande miljö. Kvalitet Anticimex är i majoriteten av länderna kvalitets certifierad enligt 9001:2008. Koncernen arbetar med kvalitetsmål vilka fastställs av ledningen. Ett omfattande revisionsprogram 17

18 Förvaltningsberättelse fastställs årligen för interna revisioner syftande till kvalitetskontroll och utveckling av kvalitets manual. Anticimex har, som ett led i en noll-vision för kundklagmål, under året uppdaterat sitt IT-system och policy för kundklagomål och förbättringsförslag. Idag har bolaget ett IT-system som innebär att ett ärende enkelt kan följas och samtliga handlingar arkiveras i systemet, i syfte att ytterligare förbättra kundnöjdheten. Den senaste kvalitetsmätningen genom fördes under 2010, i vilken Anticimex får mycket goda betyg i jämförelse med norm inom service industrin. Energi Anticimex i Sverige är sedan drygt två år ackrediterad av SWEDAC för att utföra energideklarationer i byggnader, innebärande att en kontroll är genomförd av SWEDAC gente mot standarden ISO 17020:2005 varvid bolaget beviljats ackreditering nr Anticimex utför energideklarationer i såväl enfamiljshus som flerfamiljshus. Personal Företaget har under året fattat beslut om att genomföra ett femårigt ledarutvecklingsprogram för alla chefer med personalansvar i koncernen. Första programmet av Att leda med Mod & Hjärta startades i augusti och ytterligare två program startades under början av Målet är att stärka ledarskapet i organisationen vilket i sin tur ska generera nöjdare kunder och medarbetare och skapa tillväxt för koncernen. Under året har en omorganisation genomförts på huvudkontoret och i den svenska organisationen. Syftet har varit att skapa en organisation som sätter det lokala kontoret och kunden i centrum och snabbt kan anpassa erbjudandet till kunders behov. Moderföretaget Moderföretagets omsättning uppgick till 0 kkr (0), och resultatet till kkr (-365). Likvida medel uppgick vid räkenskapsårets utgång till 247 kkr (41). Under året har andelar i koncernföretag skrivits upp med kkr (0), vilket har redovisats mot uppskrivningsfond. Ägare Företaget ägs till 85% av Ratos AB (publ). Åter stoden, 15%, ägs av medarbetare och andra av bolaget närstående personer. Styrelsearbete Styrelsen består av fem ordinarie leda möter. Under året har styrelsen haft sju sammanträden. Verkställande direktören samt andra tjänstemän deltar som föredragande. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete. I denna inkluderas ämnesinriktning och plan för styrelsens arbete och möten. Styrelsen har också utfärdat separata instruktioner för den verkställande direktören. Styrelsen har inte utsett några kommittéer. Företagets externrevisor rapporterar varje år resultatet från sin granskning och ger sin bedömning av den interna kontrollen till styrelsen. Förslag till behandling av fritt eget kapital (moder företaget) Till årsstämmans förfogande står följande medel (kronor): Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår följande vinstdisposition: Utdelning till innehavare av aktier serie A och B 40,00 kr aktie Balanseras i ny räkning Totalt Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRSstandarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC) samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av rekommendation RFR 1 från Rådet för finansiell rapportering (Kompletterande redovisningsregler för koncernen). Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av rekommendation RFR 2 från Rådet för finansiell rapportering (Redovisning för juridiska personer). Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Styrelsen finner även att föreslagen vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till de bedömningskriterier som anges i 17 kap. 3 andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen vill därvid framhålla följande: Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort för verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens soliditet, historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner och konjunkturläget. Styrelsen har företagit en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess möjligheter att infria sina åtaganden. Den föreslagna vinstutdelningen bedöms inte påverka bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till likviditetsreserver i form av både kort- och långfristiga krediter. Styrelsen har övervägt alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte beaktats inom ramen för det ovan anförda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig. 18

19 Koncernens rapport över totalresultat Belopp i kkr Not Intäkter Råvaror och förnödenheter Kostnader för ersättningar till anställda Avskrivningar 16, Övriga externa kostnader 8,9, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter 11, Finansiella kostnader 12, Resultat från innehav i intresseföretag Resultat före skatt Skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter Kassaflödessäkringar, förändring av verkligt värde under året Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat för året Årets resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritet Årets totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritet

20 Koncernens rapport över finansiell ställning Belopp i kkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not 31 december december 2009 Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag Uppskjutna skattefordringar Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

21 Koncernens rapport över finansiell ställning Belopp i kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 31 december december 2009 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse 0 0 Summa eget kapital Långfristiga skulder Upplåning 26, Övriga finansiella skulder Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Förskott från kunder Upplåning 26, Övriga finansiella skulder Aktuella skatteskulder Övriga avsättningar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Information om koncernens ställda panter och eventualförpliktelser, se not

22 Rapport över förändringar i koncernens egna kapital Hänförligt till moderföretagets aktieägare Belopp i kkr Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel Summa Aktiekapital Säkringsreserv Omräkningsreserv Minoritetsintresse Totalt eget kapital Ingående balans per 1 januari Förändringar i eget kapital 2009 Årets resultat Kassaflödessäkring, förändringar av verkligt värde under året Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamheter Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat Summa totalresultat för året Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Förändringar i eget kapital 2010 Årets resultat Kassaflödessäkring, förändringar av verkligt värde under året Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamheter Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat Summa totalresultat för året Övrigt Utgående balans per 31 december Övrigt tillskjutet kapital Övrigt tillskjutet kapital består av överkursfond. Säkringsreserv Säkringsreserven avser förändringar av verkligt värde som redovisats avseende den effektiva delen av kassaflödessäkring genom ränteswap. Säkringens ackumulerade upplupna vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen när den säkrade transaktionen påverkar resultaträkningen. Förändringar av verkligt värde som överförts från eget kapital till resultaträkningen under perioden ingår i raden finansiella kostnader. Då Anticimex kritiska villkor för hedginginstrumenten överensstämmer med lånen, redovisas ingen effekt över resultaträkningen. Omräkningsreserv Omräkningsreserven avser differenser från omräkning av utländska dotterföretags funktionella valutor till svenska kronor. Kapitalhantering Den finansiella målsättningen för företaget är att ha en god finansiell ställning, som bidrar till att bibehålla kunders, försäkringstagares och samarbetspartners förtroende och utgöra grund för fortsatt utveckling av affärsverksamheten samtidigt som den långsiktiga avkastning som genereras till ägare är tillfredsställande. 22

23 Koncernens kassaflödesanalys Belopp i kkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Återläggning av avskrivningar Valutakursdifferens Betald ränta Erhållen ränta Finansiella kostnader Betalda skatter Summa kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av kundfordringar och andra fordringar Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av leverantörsskulder och andra skulder Ökning/minskning av övriga avsättningar Summa förändringar i rörelsekapital SUMMA NETTOKASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella tillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Summa kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

Året i korthet. Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. Nettoomsättning MSEK. Rörelseresultat (EBITA) MSEK.

Året i korthet. Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. Nettoomsättning MSEK. Rörelseresultat (EBITA) MSEK. Årsredovisning 2011 Innehåll Året i korthet 3 Detta är Anticimex 4 Vd har ordet 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Anticimex affär 10 Erbjudande och marknad 12 Flerårsöversikt 15 Definitioner och ordlista

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB innehåll 2012 i sammanfattning 3 VD har ordet 4 I köparens och säljarens intresse 5 Tillgänglighet ökar köpkraften 6 Personbilar 7 Maskiner och tunga fordon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2012.

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2012. Årsredovisning 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Rapport över totalresultat för koncernen 7 Rapport över finansiell ställning för koncernen 9 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Läs mer

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2010 NILÖRNGRUPPEN AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2010 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2013 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Förvaltningsberättelse 18 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 Innehåll Hållbarhetsarbete 13 Kedjans utveckling 13 Året i korthet 3 Affärsmodell 4 VD kommenterar 6 verksamheten 8 koncernens utveckling 10 mio 50 år 11 medarbetare 12 Styrelseordföranden

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernens bokslut 6 Noter till koncernens bokslut 11 Moderbolagets bokslut 27 Noter till moderbolagets bokslut 32 Signaturer 35 Revisionsberättelse

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 (46) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 2 (46) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning 2014. KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2014. KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning 2014 KVD Kvarndammen Gruppen AB INNEHÅLL Om KVD Historik & vision 3 VD-ord 4 Sammanfattning 5 Köpkraft och webbplatser 6 7 Verksamhet 8 9 KVD i Norge 10 Bilpriser 11 Ansvarstagande 12 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 2 maj 2013, kl 15.00 i WallVisions lokaler, Ryssnässgatan 8, Borås (Viared).

Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 2 maj 2013, kl 15.00 i WallVisions lokaler, Ryssnässgatan 8, Borås (Viared). ÅRSREDOVISNING 2012 Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 2 maj 2013, kl 15.00 i WallVisions lokaler, Ryssnässgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: - vara införd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden... 12 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag... 13

Läs mer

Året i korthet. Mål och strategi. Verksamhetsåret 2012/2013 i siffor. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång. Affärsidé. Vision.

Året i korthet. Mål och strategi. Verksamhetsåret 2012/2013 i siffor. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång. Affärsidé. Vision. Årsredovisning 2012/2013 Året i korthet 3 Mål och strategi 3 VD har ordet 4 RNB RETAIL AND BRANDS värld 6 Förvaltningsberättelse 2012/2013 8 Koncernens totalresultaträkningar 12 Koncernens rapport över

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank GE Money Bank Årsredovisning 2011 GE Money Bank Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget Kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer