Dop av barn idag varför och hur Karlstad Stift, Västerstrandskyrkan, den 23 mars 2010 Margareta Melin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dop av barn idag varför och hur Karlstad Stift, Västerstrandskyrkan, den 23 mars 2010 Margareta Melin"

Transkript

1 Dop av barn idag varför och hur Karlstad Stift, Västerstrandskyrkan, den 23 mars 2010 Margareta Melin Upptakten till att jag började tänka aktivt omkring dopet var ett dopprojekt i Alingsås. Hösten 2004 blev jag inbjuden av Alingsås pastorat att delta i ett projektarbete om dopet. Projektgruppens uppdrag var att tänka till omkring dopet, både innehållsligt och praktiskt. I fokus för uppmärksamheten stod bemötandet, vikten av att med respekt och lyhördhet möta dopbarnets föräldrar. Att möta dem där de befinner sig och vara inriktad på att i det som görs och sägs öppna för Guds nåd och närvaro. I det sammanhanget innebär den nuvarande dopordningen ett problem, konstaterade man. Inte bara för tillfälliga kyrkobesökare utan också för kyrkfolk och anställda i kyrkan. I 1986 års dopordning finns åtskilligt som man kan haka upp sig på ord som upplevs intetsägande eller direkt pinsamma, mästrande. Det var för att ta fram alternativa texter för själva dopgudstjänsten som jag blev adjungerad till projektgruppen. Texter som både dopförrättare och dopföräldrar skulle kunna känna sig bekväma med. Det måste vara möjligt, tänkte jag att finna ord som uttrycker föräldrarnas goda förhoppningar för sitt barn och samtidigt förmedlar en kristen förståelse av människan, hennes uppgift och villkor i världen. Min ambition har varit att forma byggstenar för olika moment i den traditionella dopgudstjänsten, lösa byggstenar inte en komplett dopordning. Jag menar att man också i den nuvarande dopordningen kan införliva flera av dessa stenar i första hand när det i agendan står: Prästen säger följande eller liknande ord. En annan sak är, att det har visat sig, att alla byggstenarna tillsammans faktiskt bildar en helhet. Som sammanhållen helhet blir de en alternativ dopordning som på en väsentlig punkt skiljer sig från den traditionella. Jag utgår inte ifrån föreställningen att det odöpta barnet befinner sig utanför, utanför gemenskapen med Gud i mörkrets makt, i det ondas våld. I stället har jag tagit fasta på Jesu ord om att Guds rike tillhör barnen, liksom på hans budskap om Guds kärlek och närvaro i och hos varje människa. I olika kulturer jorden runt finns ceremonier och riter för att fira ett barns födelse och välkomna det in i den sociala gemenskapen. I kristna kulturer har dopet kommit att fylla rollen som denna högtidliga akt vid livets början. I dopsamtalet brukar prästen fråga föräldrarna, varför de vill låta döpa sitt barn. När de svävar på målet, tolkas det lätt som tecken på ytlighet och svag motivation. Vad det rör sig om är istället en motivation som är så djupt förankrad att man kan tala om instinkt. I det här sammanhanget vill jag citera Martin Modéus. Hans bok Mänsklig gudstjänst, (Om gudstjänsten som relation och rit) var prästmötesavhandling i Stockholms Stift Där skriver Martin om rituell instinkt att viktiga händelser i livet, inte minst födelse och död, utlöser ett behov av en rit. Vid livets och naturens brytpunkter ligger det tydligen i människans natur att svara med en rit. (s. 43) Riten är en social reaktion på något som har hänt. När vi söker efter orsaken till en ceremoni, tradition eller rit, bör vi leta så långt ned i orsakskedjan som möjligt. Enklast gör vi det genom att fråga vad som just nu har hänt, eftersom det är denna händelse som utlöser riten. 1

2 I ett kristet sammanhang är det förstås naturligt att tänka sig att anledningen till dopet är att föräldrarna eller kyrkan vill att barnet skall bli kristet, men detta skäl är inte beläget i början av orsakskedjan. Den kristna motiveringen är ingen händelse, utan en reflektion kring ritens betydelse. Ritens yttersta orsak hittar vi däremot i den första händelsen, barnets födelse. Situationen är alltså den att ett stort antal unga vuxna som sällan eller aldrig går till en gudstjänst, plötsligt tar kontakt med kyrkan och önskar dop? Varför? Därför att ett barn har fötts. Denna händelse ropar på en rit, en högtidlig färdig form för att fira barnets ankomst, för att välkomna och välsigna. På grund av det stora som har hänt önskar föräldrarna dop. Från kyrkans sida har man istället fokus på vad som kommer att hända, i dopet. Släkt och vänner kommer till kyrkan för att tacka och glädjas över ett nyfött barn och får redan i de inledande orden höra att meningen med dopet är barnet ska födas till ett nytt liv för att på så sätt få gemenskap med Gud. Är barnet utanför? Det upplevs förvirrande, konstigt. Vad kan man inledningsvis säga i en gudstjänst där barn döps? Jag har funderat mycket över det. Det förslag jag har formulerat är just ett förslag. Alla mina byggstenar är förslag, som jag lägger i den gemensamma potten i hopp om att de ska prövas och inspirera till fruktbara samtal och förnyelse. Vi har samlats till högtid med barnet i centrum. Vad allt som ryms i en liten människa är fördolt. Men det väsentliga vet vi. Hon har sitt ursprung i Guds kärlek och den ska aldrig lämna henne. Vita kläder, rinnande vatten, tända ljus tecken för livets helighet. Dopet en invigning till att bli vad vi är menade att vara: sanna människor med omsorg om oss själva och allt levande på jorden. En högtid med barnet i centrum. Inledningsvis tänker alla spontant på det/de barn som ska döpas och som är anledningen till att man har samlats. De bibeltexter som sedan följer handlar om hur Jesus ställer barnet i centrum, ställer barnet framför de vuxna som ett föredöme. Bland mina byggstenar finns två textavsnitt från Markus evangelium, det nionde och tionde kapitlet. Jag läser ur min agenda. Vi lyssnar till Markus berättelse om hur Jesus såg barnen och talade om dem. Jesus frågade de tolv: Vad var det ni talade om på vägen. De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den störste. Han satte sig ner, kallade på dem och sade: Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Så tog han ett barn och ställde det framför dem, lade armen om det och sade: Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Och den som tar emot mig tar inte emot mig utan den som har sänt mig. (Mark. 9:33b 37) 2

3 Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. När barnet lyfts upp i dopgudstjänsten efter själva dophandlingen citerar man detta Jesusord. Ett litet frågetecken dyker alltid upp och stör, när jag hör sådant. Vadå sådant? Ett sådant barn vilket barn är det? Ett nydöpt barn? Det låter som en begränsning som Jesus inte kan ha menat. Vad syftar sådant på? Att läsa citatet i sitt sammanhang ger mig ingen klarhet. När jag går till grundtexten för att se vilket det grekiska ordet är, finner jag att det står ett av dessa barn (hen ton toiúton paidíon) och då klarnar sammanhanget. Jesus har vid det aktuella tillfället återvänt med lärjungarna till det hus i Kafarnaum där han bor. Tydligen finns det barn i huset. Ett av dessa lyfter han in i kretsen av vuxna män med storhetsdrömmar. Han lägger armen om den lilla och uttrycker sin enhet och samhörighet med detta barn och andra barn. Här kan det inte handla om ett speciellt barn utan ett barn bland andra, vilket barn som helst. Min slutsats är att det är riktigast att vid upplyftandet av barnet citera Jesus utan sådant. Att alltså säga: Den som tar emot ett barn i mitt namn tar emot mig. Den andra Markustexten är den text som alltid finns med vid dop av barn. Och vid barnvälsignelser. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. Så vill vi göra med detta barn, fortsätter vår nuvarande dopordning. Underbart! är min första reaktion. Att göra som Jesus gör! Men jag vet ju vid det här laget att man inte gör som Jesus. Man tar visserligen barnet i famnen. Men man ser och säger inte det som Jesus såg och sa: Att barnen hör hemma i Guds rike. Att Guds rike tillhör dem. Istället föreställer man sig att de små befinner sig i mörkrets makt. Man uppmanar Gud att befria dem. Man ber honom att skriva barnets namn i Livets bok trots att det redan är skrivet. Mörkrets makt vad är det? I hög grad är det våra vanföreställningar och den rädsla som är en konsekvens av vanföreställningar? Föreställningar om Gud som missnöjd och straffande, om andra varelser som fientliga och onda, om oss själva som värdelösa och fel eller som överlägsna och förmer andra. Så vitt jag ser var Jesu mission att befria människor från vanföreställningar och rädslor. Han uppenbarar att levande Gud inte är en hämndens och straffets gud, som kräver offer och gör skillnad på folk och folk. Enligt Jesus är han en älskande far till alla människor och allt skapat. Inte en sparv, inte ett hårstrå faller utanför hans omsorg. Älska era fiender säger Jesus. Varför ska vi göra det? Därför att vår och allas far älskar dem. Innanför aggressivitet och projektioner hos dem som agerar fientligt mot oss finns förorättade och desperata barn. De barnen är Guds barn och våra syskon. Om de nånsin ska befrias från sin svartsyn och fientlighet måste de få erfara uppriktighet och kärlek. Detta apropå mörkrets makt. Små barn har ännu sin tillit i behåll och förväntar gott från omvärlden. När de är i ro och inte plågas av hunger eller smärta, kan man förnimma ett skimmer från Guds rike i deras blick, deras utstrålning. Jag vet att det är fler än jag som med ett barn i famnen upplever heligheten, kommer att tänka på barnet i krubban och ser likheten, syskonskapet. 3

4 Tillbaka till texterna om Jesus och barnen. Hur kan man fortsätta dopgudstjänsten efter den läsningen, om man vill förmedla den syn på barnen som Jesus uttryckte? Mitt försök är detta: Prästen säger: Också vi vill bära fram våra barn för att Jesus ska röra vid dem och välsigna dem. Låt oss höra namnet som ni har gett ert barn. NN NN, Jesus välsignar dig. Guds rike tillhör dig. I sorg och besvikelse är Jesus hos dig Han välkomnar oss att dag för dag vandra med honom i sanning och nåd. Som ett tecken på din samhörighet med Jesus Kristus, den korsfäste och levande, ta emot korsets tecken, hoppets och livets tecken på din + panna på din + mun på ditt + hjärta. I djupet av ditt väsen är du den du är odelad och sann ett med Gud, ett med allt och alla. SÅNG Jesu ord om dopet Nu kommer vi till den så kallade missionsbefallningen eller dopbefallningen. Där säger Jesus enligt Matteus, (till de elva lärljungarna): Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem I luthersk tradition betraktas den här texten som dopets instiftelseord och är därför ett obligatoriskt moment i Svenska kyrkans dopgudstjänst. Den togs in i dopordningen först Under medeltiden ingick den inte i dopliturgin men lästes i samband med att dopvattnet välsignades vid påsk och andra högtider. Inte heller i dagens katolska dop läser man denna text. Det finns många idag som upplever den här befallningen stötande. De associerar till våld och övergrepp i Guds namn till korståg för tusen år sen, till mission som ödelagt andra folks kulturer, till etnisk rensning som motiveras med religiösa argument i vår egen tid. Det är nödvändigt, tänker jag, att läsningen inleds med ett tolkningsord som förebygger associationer till maktmissbruk. Den makt som Jesus talar om är ju kärlekens makt. Han kallar människor i alla länder att tro på kärlekens makt, på möjligheten att leva tillsamman i en anda av jämlikhet och samförstånd. I ett syskonskap, där enheten finns mitt i mångfalden. Det tolkningsord jag kan föreslå lyder så här: Vi hör Jesu ord om dopet och om det uppdrag han gav åt sina lärjungar: Att föra hans budskap vidare och med kärlekens makt förverkliga ett syskonskap utan gränser. 4

5 Trosbekännelsen Det jag vill ifrågasätta här handlar inte om trosbekännelsen i sig utan om den inledande uppmaningen: Låt oss tillsammans bekänna den tro som vi döps till i Kristi kyrka. Tillsammans bekänna? Uppmaningen att bekänna är en nyhet i dopordningen Tidigare hette det Låt oss höra den kristna tro som vi bekänner och till vilken detta barn skall döpas. Jag tycker att det är olyckligt med den här uppmaningen den upplevs påträngande. Det räcker att texten finns lätt tillgänglig så att man kan läsa med om man vill och samtidigt ha frihet att bara lyssna utan att för den skull känna sig utanför. den tro som vi döps till i Kristi kyrka det är ett märkligt uttryck. Kan man döpas till en tro, en trosbekännelse? Till ett liv kan man kanske döpas och till Kristus men till en tro, en trosbekännelse? Något begripligare är en äldre formulering från 1693: Vill du på denna trosbekännelse bli döpt? På denna grund. Den apostoliska trosbekännelsen växte ursprungligen fram i samband med dop och upptagande i kyrkan. Den har funnits med genom kyrkans historia i en eller annan form och har en given plats i dopgudstjänsten än så länge i alla fall. Inför läsningen av trosbekännelsen behövs någon form av introduktion. Några ord som sätter in trosbekännelsen i sitt sammanhang och som inte identifierar livet i Kristus med vissa dogmatiska formuleringar. Ett förslag till introduktion: Vid det kristna dopet har man genom tiderna uttalat den apostoliska trosbekännelsen. Så gör också vi, i gemenskap med tidigare generationer och i enhet med andra kyrkor jorden runt. Orden är präglade av en annan tid. Ännu idag kan de vittna om Guds närvaro mitt ibland oss. Vi tror på Gud Fader Dopfrågan I nuvarande dopordningar är platsen för dopfrågan direkt efter trosbekännelsen: Vill ni att ert barn skall döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap? Dopfrågan är det moment i dopgudstjänsten som väcker mest obehag och motstånd. En del föräldrar som från början är inställda på att låta döpa sitt barn backar ur när de får klart för sig hur frågan är formulerad. När de själva inte har för avsikt att börja gå i kyrkan kan de inte säga att de vill att deras barn ska leva med församlingen i Kristi gemenskap? Andra finner sig i de villkor kyrkan ställer och säger ett tveksamt ja. De vill ju i alla fall att barnet ska döpas och att det ska ske i kyrkan. Åter andra har inte i förväg klart för sig hur frågan lyder, och när den väl ställs har de inget val. Det speciella med en fråga i ett liturgiskt sammanhang är att svaret är givet. Frågan som ställs vid dop och vigsel Vill du kan bara besvaras med JA, om festen ska fortsätta. Att offentligt uttala ett ja som man uppriktigt menar ger styrka och lycka, något som man kan minnas med ett leende. Ett halvhjärtat ja, som uttalas till följd av en eftergift har motsatt verkan. Det tappar en på kraft och glädje, och minnet av det ögonblicket ger olust. 5

6 Dopfrågans vara eller inte vara vid barndop diskuterades livligt under 1800-talet. Det ledde till att frågan togs bort Under de följande hundra åren ställdes alltså ingen fråga när barn döptes i Svenska kyrkan. I dopordningen 1986 har frågan kommit tillbaka som en möjlighet. Den är fakultativ och kan alltså utelämnas. Men det gör man inte! Min erfarenhet är att den så gott som alltid ställs. Många gånger har jag undrat, hur man kan med att ställa den här frågan fast man inte måste, när man vet att föräldrarna inte har för avsikt att delta i det kyrkliga livet? Jag mejlade min undran till Karl-Gunnar Ellverson i augusti Han var då, ännu kort före sin hastiga bortgång, sekreterare i handbokskommittén. Jag skrev: Dopfrågan är ju fakultativ. Enligt min erfarenhet brukar den alltid ställas - och det i den föreslagna lydelsen. Jag blir alltid obehagligt berörd när de som ska svara inte brukar gå i kyrkan. Pinsamt. Hur brukar du göra? Och hur många präster uppskattar du utelämnar frågan i procent räknat? Samma dag svarade Karl-Gunnar: Min erfarenhet är att den används nästan alltid. Även av mig. Det finns ju en förberedelse i dopsamtalet som gör att det ofta blir rätt (?) - men i princip delar jag dina tankar. Vi behöver fundera över det i handboksöversynen. Varför ställs frågan? Också av präster som faktiskt upplever den obekväm? Jag skulle tro att det beror på att frågan rent formellt fungerar som en smidig bro mellan trosbekännelsen och dophandlingen. Vill ni att ert barn skall döpas till denna tro Man behöver kanske en bro mellan trosbekännelsen och överlämnandet av barnet till prästen. (I samtalet efter föredraget visade det sig till min glädje att flera av de närvarande prästerna inte brukar ställa någon fråga och att de inte upplevt behov av någon bro vid övergången till själva dophandlingen) Bland mina byggstenar finns ingen dopfråga. I min uppställning av byggstenar har jag också avsiktligt placerat trosbekännelsen tidigare, före dopbönen och inte direkt före dophandlingen. Detta av två skäl: dels för att inte primärt koppla dopet till de dogmatiska formuleringarna, dels för att dopbönen, som talar om vattnet, naturligt leder vidare till vatten-ösningen. Dopbönen är formulerad av Christina Lövestam, som är präst i Alingsås och var ledare för dopprojektet där. Levande Gud, du låter människans liv få sin början i vatten. Varje varelse på jorden bjuder du vatten till liv, till rening, till att släcka törst. Här i dopfunten är vattnet. Här är du närvarande med din heliga Ande i vattnet som rör vid barnet i barnet som rörs av vattnet. Här är i denna stund världens centrum. 6

7 En bön om helig Ande infördes i handboken 1986 direkt efter vattenösningen. Bönen har där följande lydelse: Livets Gud, uppfyll NN med din helige Ande och hjälp honom att dag för dag leva i sitt dop. Den första raden är klar och lätt att instämma i för vem som helst men uttrycket dag för dag leva i sitt dop är obegripligt utanför den innersta kretsen. Det stoppar upp bönen. Man vet plötsligt inte vad det är man ber om och ställs utanför. Ett alternativ: Livets Gud, uppfyll NN med din heliga Ande och bevara honom/henne dag för dag i din kärlek, Välkomnandet är ett nytt och välmotiverat moment i dopordningen Genom dopet blir en person upptagen i Kristi kyrka (i vårt fall också medlem i Svenska kyrkan) och välkomnas i församlingen. Handboken ger en anvisning om hur välkomnandet kan formuleras. Det står: Vid varje dop välkomnas den som döps med följande eller liknande ord: NN, vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan. Guds familj uttrycket används här som en omskrivning för Kristi kyrka. Men man kan inte sätta likhetstecken mellan Guds familj och den kristna kyrkan? Det är lite väl förmätet att kalla den egna gruppen för Guds familj, som om inte alla är inkluderade i Guds familj, oavsett livstolkning och kyrkotillhörighet. För Gud är allas pappa Vi tar emot dig med kärlek och förväntan. Det låter ju fint men finns det täckning för orden? De kan ju stämma om dopfamiljen är känd i församlingen och möter kända ansikten. Men när en representant, som man aldrig sett och antagligen inte kommer att se igen, uttalar orden klingar det tomt. Ordet förväntan får dessutom lätt en bismak av pekpinne, särskilt om föräldrarna under inre motstånd har svarat ja på frågan: Vill ni att ert barn ska leva med församlingen i Kristi gemenskap? Är det det man förväntar att barnet tids nog ska leva upp till? Välkomnandet fullbordas med att ett dopljus överlämnas. Ett tolkningsord för dopljuset var den första byggstenen jag gav mig i kast med. När dopljuset överlämnas har jag genom åren önskat att man skulle citera Jesu ord: Ni är världens ljus inte bara Jag är världens ljus. Att följa Jesus är att vara sann människa som han, låta sitt ljus lysa. Genom dopet har NN upptagits i Kristi kyrka. Vi välkomnar honom/henne i församlingen och vill nu överlämna ett dopljus. Dopljuset är en symbol för ljuset som får mörker att vika för kärleken som upplöser rädsla och hat för livet som segrar över döden. Jesus säger: Jag är världens ljus. Han säger också: Ni är världens ljus. Så var inte rädda för mörkret. Var ljus! SÅNG 7

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

välkommen till dop var du än står i livet

välkommen till dop var du än står i livet välkommen till dop var du än står i livet Du är sedd, du är älskad finns det något vackrare att säga? Det är precis detta som vi säger till alla barn och vuxna när de döps i vår församling. Lerums församling

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Dopet. Allt om dopet. - en början på något nytt. Dopgudsjänst Faddrar Vanliga frågor Vad ska vi sjunga med mera...

Dopet. Allt om dopet. - en början på något nytt. Dopgudsjänst Faddrar Vanliga frågor Vad ska vi sjunga med mera... Dopet - en början på något nytt Allt om dopet Dopgudsjänst Faddrar Vanliga frågor Vad ska vi sjunga med mera... Välkommen till dop Utgiven av Svenska kyrkan i Kalmar Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar E-post:

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik Vigselgudstjänst Ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan är den som finns i 1986 års kyrkohandbok. Denna ordning gäller från och med 1 nov 2009 även vid vigsel för par av samma kön, dock med några

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2.

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2. Predikan 5 i påsktiden 2010, årg. 2. När man läser dagens evangelietext står man som nutidssvensk lite förundrad över vissa av Jesu formuleringar. Jag provade dem på en vän till mig, jag sade: Du är min

Läs mer

Till minne av Linus dop. tack för din medverkan

Till minne av Linus dop. tack för din medverkan Till minne av Linus dop tack för din medverkan Den 14:e december 1997 döptes Linus i Grödinge kyrka. Med honom i kyrkan var mamma Maria, pappa Tobias, prästen Bo, faddrarna Ilia och Christian och ett femtiotal

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Jag vill vara ett barn i min famn och i Hans.

Jag vill vara ett barn i min famn och i Hans. Teologifestivalens ström om dopet leddes av moderatorn Cristina Grenholm, professor och direktor för Teologi och ekumenik vid Kyrkokansliet och lotsades vidare på olika sätt av Lena Sjöstrand, Stefan Edman,

Läs mer

TA EMOT ETT BARN = TA EMOT JESUS

TA EMOT ETT BARN = TA EMOT JESUS TA EMOT ETT BARN = TA EMOT JESUS 25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 20 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 9:30-37 Andra förutsägelsen om Människosonens lidande Sedan gick de därifrån och vandrade

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

Kyrkogångsbok för konfirmander

Kyrkogångsbok för konfirmander Kyrkogångsbok för konfirmander 2008-2009 Datum: Det är vi kyrkobesökare som är kyrkan, byggnaden. Det är vi som är Guds familj. Hälsa på någon kyrkobesökare som du inte känner! Låt gudstjänstens präst

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Vid P: läser präst. Vid F: läser alla tillsammans. NN: står för respektive namn. Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik. Annan instrumental-

Läs mer

KRISTUS KONUNGENS DAG

KRISTUS KONUNGENS DAG KRISTUS KONUNGENS DAG KRISTUS KONUNGENS DAG (ÅRGÅNG B) 22 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Joh 18:33b-37 Jesus inför Pilatus Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och

Läs mer

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen Samtal med Gud Nr 6 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet VÅR FADER Den viktigaste kristna bönen är den bön som Jesus lärde sina lärjungar. I den lär han oss att be till Gud som vår far: Vår Fader,

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

JESUS BLIR DÖPT I JORDAN

JESUS BLIR DÖPT I JORDAN JESUS BLIR DÖPT I JORDAN HERRENS DOP (ÅR A) (12 JANUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 3:13-17 Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år A

Femte Påsksöndagen - år A 627 Femte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning Jesus

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Dopbekräftelse Anvisningar Ordning

Dopbekräftelse Anvisningar Ordning Dopbekräftelse Anvisningar När vi döps till Kristus blir vi en del av Kristi kyrka, i gemenskap och i ömsesidig omsorg med hans folk. I dopet tar vi emot den heliga Anden och det nya livet. Även om vi

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

1. Psalm 2. Inledande välsignelse

1. Psalm 2. Inledande välsignelse 6 Bikt 191 I den enskilda bikten kan man bekänna sin skuld eller någon särskild synd och få avlösning. Bikten kan tas emot av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. Om bikt och själavård

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

ETT ÅR MED KATEKUMENATET

ETT ÅR MED KATEKUMENATET ETT ÅR MED KATEKUMENATET TEXT GÖRAN REHNSTRÖM BILD MATS A SVERKER - 1 - ETT ÅR MED KATEKUMENATET TEXT GÖRAN REHNSTRÖM BILD MATS A SVERKER - 2 - - 3 - innehåll Det börjar med en längtan... 5 Sökaren - en

Läs mer

3 Upptagande i kyrkans gemenskap

3 Upptagande i kyrkans gemenskap 3 Upptagande i kyrkans gemenskap 93 En person som har uppnått föreskriven ålder, är rätt döpt och inte tillhör någon evangelisk-luthersk kyrka upptas som medlem i kyrkan sålunda att han eller hon efter

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6:

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer