ÅRS & HÅLLBARHETS REDOVISNING 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRS & HÅLLBARHETS REDOVISNING 2012"

Transkript

1 ÅRS & HÅLLBARHETS REDOVISNING 2012

2 INNEHÅLL VD:ord - Förbättringar har skapat möjligheter Året i korthet 2012 Nöjda kunder i fokus Förvaltningsberättelse Resultaträkning - koncernen Balansräkning koncernen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncernen Kassaflödesanalys koncernen Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys koncernen Resultaträkning moderföretaget Balansräkning moderföretaget Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser moderföretaget Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Styrelse och koncernledning Revisionsberättelse Year in brief 2012 A focus on satisfied customers Report of the board of directors Consolidated income statement and balance sheet - IL Recycling Group Hållbarhetsredovisning 2012 Klimatnyttan och klimatpåverkan från återvinning Vart tar materialet vägen? Våra kunder och leverantörer Våra medarbetare och arbetsmiljö Om denna hållbarhetsredovisning GRI korsreferenslista Rikstäckande återvinning - Våra kontor och anläggningar Omslag och inlaga: Papper: Tom&Otto Silk som är godkänd för att ingå i Svanenmärkta trycksaker. Grafisk form: Ineko Foto: Fredrik Stehn Tryck: Ineko som uppfyller ISO 9001, ISO 14001,FSC certifiering och är ett Svanenmärkt tryckeri.

3 Förbättringar har skapat möjligheter 2012 var ett år som karaktäriserades av lågkonjunktur med fallande volymer inom många områden. Men allt var inte en effekt av konjunktur utan även en effekt av strukturella förändringar i samhället som har och kommer att påverka oss. Det just nu viktigaste exemplet för oss på det är övergången från att läsa på papper till olika digitala media. Det påverkar i sin tur efterfrågan på återvinningslösningar och volymer på de olika berörda materialslagen. Vi på IL Recycling har sedan några år tillbaka jobbat hårt på att skapa en plattform för vidare utveckling och som ska göra oss rustade att möta framtida utmaningar och möjligheter. Hållbarhetstanken ska finnas som en ledstjärna i allt vi gör. Men hur har vi då lyckats så här långt? Som jag har sagt redan tidigare år så drivs jag av en övertygelse att om man jobbar med rätt saker och gör sakerna rätt så kommer resultatet att bli bra. Kundnöjdhetsmätningen som genomfördes under hösten visar på en» Positivt är också att vi har orkat fortsätta vår expansion i Polen «förbättring även detta år från en redan god nivå. Vi tolkar det som att vårt enträgna arbete med att skapa kvalitet för kunden i vårt sätt att arbeta ger resultat. Vi har också jobbat hårt på att förbättra vårt sätt att möta kunden. Vi vet också att många kunder uppskattar vårt hållbarhetserbjudande. Mätningen av vårt medarbetarindex visar att vi har haft ett tufft år som i många fall har påverkat våra medarbetare negativt. Dock visar det också att vårt arbete med att stärka vårt ledarskap är på rätt väg. Vårt arbete med att stärka vår säkerhetskultur har gett ett gott resultat i form av färre skador men en stadig ökning av rapporterade tillbud och riskobservationer. Arbetet med effektivitetsförbättringar leder i vår verksamhet till positiva effekter både i form av förbättrad lönsamhet och även minskad klimatpåverkan bland annat genom lägre bränsleförbrukning i våra fordon. En ytterligare hållbarhetsindikator är att vi tankar alltmer biodrivmedel, främst i form av diesel med inblandning av tallolja, men även biogas. Dom finansiella nyckeltalen visar en blandad bild. Vårt resultat har drabbats myckat hårt av framför allt fallande volymer inom för oss tunga verksamhetsområden. En verklighet vi också delar med andra aktörer vilket har gjort att marginalerna har pressats hårt av konkurrensen. Trots det dåliga resultatet så visar vi förhållandevis goda nyckeltal i balansräkningen och vårt kassaflöde är starkt. Det betyder att vi är ganska bra på att snurra kapitalet vilket är positivt. Positivt är också att vi har orkat fortsätta vår expansion i Polen och att vi har påbörjat en total omstrukturering av vår verksamhet i Stockholm för att öka effektiviteten. Att vi dessutom identifierat och tillvaratagit en tillväxtmöjlighet inom sorterat/brännbart material liksom inom delar av vår tjänsteförsäljning, trots rådande konjunkturläge, är jag stolt över. Allt detta gör att vi ser stora möjligheter att möta de strukturella förändringar jag beskrev i början samt att ta vara på möjligheterna i en förbättrad konjunktur. Vårt huvudscenario är dock att det är i första hand dom saker som vi själva kan påverka som kommer att bidra till förbättringar, vi tror fortsatt att konjunkturförbättringar är ett slags grädde på moset som man inte kan ta för givet. Vi fortsätter därför att ta ut effektivitetsvinster ur verksamheten men också att göra ett antal satsningar inför 2013 som ska göra oss ännu vassare i vårt erbjudande och möte med kunden. Lars-Gunnar Almryd VD & koncernchef, IL Recycling

4 ÅRET I KORTHET 2012 Koncernens omsättning har minskat från föregående år med 7 % till MSEK. Resultatet före skatt blev 1,3 MSEK vilket motsvarar 6 % av förra årets resultat (23,4 MSEK). Lågkonjunkturen har påverkat oss hårt under året i form av fallande volymer. Detta har lett till pressade marginaler då konkurrensen om volymerna hårdnat på marknaden. Våra stora materialflöden - papper samt skrot och metall - har kraftigt påverkats av konjunkturnedgången. Inom papperssegmentet beror volym tappet även på de strukturella förändringar som sker inom främst tryckpapper, vilket är en effekt av övergången till mer digitala format. Dessa förändringar har även givit andra effekter som berört oss. Året har kännetecknats av flera stängningar av pappersmaskiner och nedläggningar av pappersbruk i vårt närområde, vilket i sin tur påverkat handelsströmmarna av returfiber märkbart. I ljuset av ovan är det glädjande att se att vår omställning av tjänste- och materialportföljen ger resultat i form av ökad tjänsteförsäljning samt ordentligt ökade volymer av insamlat osorterat/brännbart material. Som ett led i denna omställning har beslut tagits om etablering av en ny multianläggning i norra Stockholm. Byggnationen har påbörjats och anläggningen kommer stå klar under hösten Den nya anläggningen kommer ha kapacitet att ta emot samtliga avfallsfraktioner från våra kunder. Det gör oss till en bättre helhetsleverantör av återvinningstjänster och en ännu mer effektiv och flexibel aktör på marknaden. Under året har vi anpassat vår skrot- och metallverksamhet till rådande läge. Vi har bl.a. gjort investeringar av utrustning i Gävle och Riddarhyttan i form av installationer av radiakanläggningar: Vi har öppnat en ny mottagning och sortering av metaller i Borlänge, samtidigt som vi har avvecklat rivningsverksamheten i Bergslagen. Det sistnämnda utifrån beslut baserat på hårdnad konkurrens och fallande marginaler i kombination med ett högt risktagande. Satsningen på Polen som en växande marknad fortsätter och vi har tagit några viktiga steg framåt i att skapa en plattform för fortsatt expansion. Under året har bl.a. en ny anläggning etablerats i Gorzow och nödvändiga investeringar i modernare maskiner för högre effektivitet och produktionskapacitet har gjorts för befintliga anläggningar. Under året har den svenska verksamheten levererat drygt 1,2 miljoner ton material, varav huvuddelen kommer från den egna insamlingsverksamheten. Det är en svag ökning jämfört med förra året. I denna siffra ryms en volymminskning av insamlat skrot och metall jämfört med föregående år samt en markant ökning av volymerna för brännbart material. Nästan 90 % av årets insamlade material har vi förädlat och återvunnit till ny råvara. Vår årliga mätning av kundnöjdhet tog för tredje året i rad ett kliv uppåt. Vi tolkar det som att vårt arbete med att möta olika kundgruppers behov bl.a. genom ett förtydligat erbjudande har givit resultat. Ett intensivt arbete med att säkra kvalitet och effektivitet i våra processer är också en förklaring. Vi vet dessutom att vårt hållbarhetserbjudande är uppskattat hos kunderna. Under 2012 har vi bedrivit ett fortsatt arbete med kvalitets- och effektivitetshöjande processarbete med ständiga förbättringar som grundtanke. Första prioritet har varit kvalitet för kunden och nu har vi nått en nivå där vi även har kunnat påbörja arbetet med att ta ut effektivitetsvinster. Ett arbete som kommer att fortsätta under Under året har vi tagit ett nytt steg med vår varumärkesplattform och vi har jobbat med att förtydliga vårt erbjudande liksom att förbättra vår synlighet och närvaro. Arbetet med våra gemensamma värderingar och ett värderingsstyrt ledarskap fortsätter. Vi känner tydligt att det ger oss en bättre grund att hantera och ta vara på utmaningar och möjligheter i en allt mer föränderlig omvärld. Ledarskapet har testats hårt under året i samband med de åtgärdsprogram som har genomförts. Dock visar vår årliga medarbetarundersökning att vi har klarat att genomföra dessa tuffa utmaningar på ett hyfsat bra sätt. Vårt arbete med att höja säkerheten och förbättra säkerhetskulturen har tagit ett ordentligt kliv framåt under året. Ett dubbelt så säkert IL Recycling är ett tydligt mål vi arbetat mot i ett par år, och under 2012 uppnåddes detta genom en halvering av antalet tillbud 2 IL Recycling Årsredovisning 2012

5 som resulterat i frånvaro från arbetet. Säkerhetsarbetet kommer dock att fortsätta vår strävan är noll tillbud. Även den polska verksamheten har 2012 präglats av ett starkt fokus på säkerhetsfrågor, bl.a. har nya säkerhetsrutiner tagits i bruk och installation av rökdetektorer har gjorts på samtliga anläggningar. Den av regeringen tillsatta Avfallsutredningen kom med sitt slutbetänkande under året. IL Recycling har varit en aktiv part under utredningens gång och påverkare under remisstiden, som gick ut i slutet av december. Resultatet av utredningen Mot ett hållbart samhälle - resurseffektiv avfallshantering kan ha stort inflytande över hur branschen kommer utformas framöver. Under våren har vi ställt om våra transportfordon så att de högst kan köra 80km/h. Detta ger ökad säkerhet såväl för vara chaufförer som för vår omgivning och leder även till minskade utsläpp. I år har vi dessutom uppnått 57 % användning av drivmedel med hög andel förnybar diesel i vår fordonsflotta (45 % 2011). Detta ger en koldioxidbesparing om ca 264 ton. Under 2012 har vi övertagit större transportuppdrag från underentreprenörer i Norrköping och även i Göteborg i syfte att förbättra och effektivisera insamlingen från våra kunder. I Västra Götaland startade vi även, på uppdrag av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen), under våren ett insamlingsuppdrag av alla förpackningar från samtliga återvinningsstationer. Efter 27 år i Stockholms innerstad har vårt huvudkontor flyttat till Solna. Detta som ett led i vårt förändringsprogram för ökad kostnadseffektivitet, funktion och profilering. VÄRDELÖST BLIR VÄRDEFULLT.

6 Nöjda kunder i fokus Nöjda kunder är drivkraften och utgångspunkten i vårt arbete. Inte bara är det viktigt för vår affär utan dessutom ser vi att ju nöjdare kunderna är desto större nytta kan vi göra ur ett hållbarhetsperspektiv. Nöjda kunder ger i vårt fall även positiva effekter för samhället och miljön ökade vi vår Nöjd Kund Index (NKI) för tredje året i rad detta är vi stolta över. Ett förbättrat resultat visar att vi har lyssnat på kunderna och satsat på rätt saker. Nöjda kunder vårt mål På en marknad med allt hårdare konkurrens är det främst tjänstekvaliteten som skapar nöjda kunder, inte priset. Vi har därför under de två senaste åren satsat på mer frekventa kundkontakter och skapat en grund för effektivare processer. Våra kunder förutsätter att servicen är hög och att verksamheten fungerar bra. Vi ser till att de inte blir besvikna genom att vara enkla att nå, ha ordning och reda, leverera i tid samt att göra mer rätt och mindre fel.» Idag har IL Recycling 86 % nöjda och mycket nöjda kunder och det är bara 1 % som inte är nöjda. «Men vår ambition är att göra mer än så. Olika kundgrupper har olika förväntningar och det vill vi vara lyhörda för. Å ena sidan kan vi leverera enkla återvinningslösningar som fungerar smidigt för kunder som önskar så. För andra kunder, med större och mer komplexa behov kan vi agera som långsiktig hållbarhetspartner. Att tänka nytt och skapa lösningar som lyfter kundens hållbarhetsarbete samt förbättrar effektiviteten blir ofta delar som efterfrågas i ett större åtagande. Idag är kundnöjdhet en affärsstrategisk nyckelfaktor i de flesta företag. Att få ut nyttan av en kundnöjdhetsmätning handlar inte bara om att följa upp om kunderna är mer eller mindre nöjda jämfört med året innan. Det handlar dessutom om att ta reda på hur vi tillsammans med kunden kan bli ännu bättre och därigenom skapa fler affärsmöjligheter genom att de vill rekommendera oss till andra. Kundnöjdhet påverkar verksamheten Flera nöjda kunder betyder att vi kan driva våra processer effektivt både ur kostnads- och miljömässig synvinkel. Det skapar trygghet och lönsamhet för båda parter. Nöjda kunder är också en förutsättning för lojalitet och långsiktiga samarbeten, vilket gör det möjligt för oss att ta oss an större åtaganden. Detta är anledningen till varför kundnöjdheten, över tid, kan ha en betydande påverkan på verksamhetens lönsamhet och fortlevnad. Vi på IL Recycling har samarbetat med många av våra kunder under flera år. Idag har IL Recycling 86 % nöjda och mycket nöjda kunder och det är bara 1 % som är inte nöjda. För att skapa flera lojala kunder och ännu bättre förutsättningar för långsiktig lönsamhet behöver vi fortsatt höja andelen kunder som är mycket nöjda. Vi vill göra skillnad Kunden är utgångspunkten för all vår affärsutveckling. Vi tar hänsyn till behov som kunder har idag och i framtiden. Hur materialflödet förändras i samhället och hur det kan flyttas uppåt i avfallstrappan påverkar hela vårt tänk. Därför lägger vi stor vikt på att vara uppdaterade när det gäller lagar och krav samt att följa utvecklingen på marknaden för att proaktivt kunna skapa nya lösningar genom ny teknik och nya hanteringssätt. I vår tjänsteutveckling utgår vi alltid ifrån att vi ska kunna stödja våra kunder i deras strategiska hållbarhetsarbete som skapar värde för deras verksamhet, kunder och medarbetare. Det är genom våra servicelösningar vi kan göra skillnad. Att bli ännu bättre Vi har uppnått ett bra resultat i vår NKI men det finns mycket kvar att göra. Nu behöver vi bli ännu enklare att nå, noggrannare i våra leveranser, bättre på att återrapportera resultatet av respektive kunds återvinning och fortsätta flytta våra kunders material uppåt i avfallstrappan. 4 IL Recycling Årsredovisning 2012

7 INGENTING ÄR VÄRDELÖST.

8 Förvaltningsberättelse IL Recycling AB Org.nr.: Styrelsen och verkställande direktören avger härmed redovisning för IL Recycling AB för räkenskapsåret ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN IL Recycling AB är moderbolag i IL Recyclingkoncernen. IL Recycling utvecklar och marknadsför miljötjänster för handel, industri, kontor och fastighetsägare. I huvudsak består dessa miljötjänster av insamling, hantering och försäljning av olika restprodukter för återvinning och annan miljöriktig behandling. tjänsteförsäljning och ökade volymer av osorterat/brännbart material. Resultat efter skatt blev 0,9 MSEK (13,5 MSEK). Omsättning per operativ enhet IL Recycling AB ägs av Fiskeby Board, Smurfit Kappa, Stora Enso och SCA. Moderbolagets verksamhet består i att driva koncerngemensamma funktioner samt att förvalta fast egendom och aktier i dotterbolag. Miljötjänster och återvinning bedrivs inom bolaget IL Recycling Service AB. Det innebär: försäljning av miljötjänster, insamling och transport av återvinningsbart material, andra restprodukter och avfall. drift av returpappersanläggningar, sortering av blandat industri- och restavfall, samt försäljning av returpapper till svenska och utländska bruk. Säkerhetsmakulering av material som innehåller känslig information. Fsg råvaror & Trading 34 % Skrot & metall 11% Polen 6 % Miljötjänster & återvinning 49 % Insamling, sortering och handel med skrot och metall, kabel och elektronik sker i bolaget IL Recycling Metals AB. IL Recycling bedriver även verksamhet i Polen. Det helägda dotterbolaget IL Recycling Polska Sp.z o.o. har verksamhet i Warszawa, Poznan, Katowice och Gorzow. IL Recycling arbetar i Polen under varumärket First Recycling. I Polen bedrivs i huvudsak verksamhet med insamling, sortering och handel med returpapper. IL Recycling Trading AB bedriver handel med returpapper och utskottsmaterial, med ett lager i Örebro. VERKSAMHET 2012 Nettoomsättningen minskade med 7 % till MSEK (2 234 MSEK). De viktigaste orsakerna till omsättningsminskningen var försvagad konjunktur med minskade volymer. Våra tunga materialslag returpapper samt skrot och metall har tappat i volym. Förutom konjunkturen påverkades även volymerna av den strukturella förändringen - digitaliseringen av läsandet - inom tryckpapper. IL Recycling har delvis lyckats motverka omsättningsminskningen genom ökad Resultatförsämringen är hänförlig till både lägre materialvolymer och försämrade bruttomarginaler. De försämrade bruttomarginalerna har kommit som en följd av att konkurrensen om volymerna på marknaden har hårdnat. Resultaten för de operativa enheterna Miljötjänster och återvinning, Skrot och metall samt verksamheten i Polen försämrades under Under sommaren påbörjade IL Recyclingkoncernen att utarbeta ett åtgärdsprogram för att anpassa verksamheten till de tuffare marknadsvillkoren. Tidsplanen för åtgärdsplanen har följts under hösten och betydande effekter har realiserats, men full effekt nås först under IL Recyclings långsiktiga förbättringsprogram har under 2012 gett resultat i form av kvalitetsförbättringar i leveranser till kunderna. Förbättringsprogrammet syftar också till att öka effektiviteten och lönsamheten. Soliditeten steg från knappt 44 % 2011 till 45 % Huvudorsaken till den stärkta soliditeten är minskad balansomslutning till följd av reducerade fasta tillgångar, kundfordringar och lager samt ökat eget kapital. 6 IL Recycling Årsredovisning 2012

9 Kassaflödet från den löpande verksamheten och de finansiella aktiviteterna har påverkat likviditeten positivt med 44,6 MSEK (31,7 MSEK). Positivt bidrag från den löpande verksamheten tillsammans med reducerat rörelsekapital är huvudorsakerna till förändringen. FÖRSÄLJNING, RÅVAROR OCH TRADING IL Recycling, inklusive den polska verksamheten, förmedlade under 2012 totalt ton returpapper ( ton 2011) till svenska och utländska pappersbruk. Redovisningen av förmedlat ton returpapper justerades mellan 2011 och förmedlades ton returpapper enligt beräkningsmetoden för Dessa kvantiteter anskaffades såväl genom bearbetning vid egna anläggningar som genom inköp från grossister, både i Sverige och utomlands. Returpappersmarknaden var mycket volatil under Det första halvåret kännetecknades av mycket höga priser, medan priserna sedan sjönk kraftigt under andra halvåret. Efterfrågan på returfiber från svenska och utländska pappers bruk var god under hela 2012, trots flera pappersbruksnedläggningar i vår närmarknad. Lagren av bränsle fraktioner har varit stora efter fjolårets milda vinter. Efterfrågan ökade dock i slutet av Efterfrågan på returplast har varit mycket god under hela 2012 och priserna har legat på en historiskt hög nivå. MILJÖTJÄNSTER OCH ÅTERVINNING Marknaden för miljötjänster har under året känt av en vikande konjunktur dock med fortsatt tydlig efterfrågan av våra återvinningslösningar för insamlingskunder. Under året vanns ett antal betydande upphandlingar inom tryckeri, handel och fastighetsnära insamling som samtliga är områden där vi försvarar en ledande position med god rikstäckning. Vi fortsätter vår utveckling med nöjdare kunder (NKI mätning) för tredje året i rad. Vi har under året effektiviserat våra insamlingstransporter och våra administrativa arbetsuppgifter på kontoren för att kunna förbättra vår konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Reisswolf, IL Recyclings varumärke för sekretesstjänster, såg en fortsatt god utveckling. Utvecklingen återspeglas väl i årets kundundersökning (NKI-mätning) för sekretesskunderna. Efterfrågan i samhället för säkra, strukturerade och kvalificerade destruktionstjänster fortsätter, men en volymnedgång i verksamheten för de behandlade materialen kunde konstateras. IL Recycling är marknadsledare via varumärket REISSWOLF för säker insamling och destruktion av konfidentiellt material från företrädesvis kontor i Sverige. SKROT OCH METALL Till följd av den svaga konjunkturen reducerade stål verken sin produktion under andra halvåret ner till endast en tredjedel av den normala efterfrågan. Utbudet på skrot har också minskat p.g.a. att tillgången på volymer från verkstadsindustrin, rivningsindustrin och övrig industri har fallit. Konsekvensen har blivit att konkurrensen om tillgängligt skrot har ökat väsentligt vilket i sin tur medfört en marginalpress inom de marknadsområden IL Recycling verkar. Volymerna minskade med 19 % under 2012 jämfört med Prissättning av järnskrot var generellt hög i början på 2012 men föll under senare delen av året. Polen Marknaden i Polen har också påverkats av den svagare konjunkturen och lägre volymer vilket har resulterat i ökad konkurrens och fallande marginaler. Trots den tuffare situationen så har vi fortsatt vår tillväxtstrategi bland annat genom öppnandet av en ny anläggning i Gorzow samt genom en breddning av vårt kunderbjudande. Arbetet med att utveckla våra stödfunktioner för att matcha vår tillväxtstrategi har fortsatt under året. Som i resten av koncernen så har vi fokus på hur vi möter våra kunder och kundernas behov, vilket vi ser som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att både växa och förbättra lönsamheten. Vi har också startat flera egna transportenheter, bl.a. i Göteborg och Norrköping för att på så sätt säkra kvaliteten mot insamlingskunden och stärka vår marknadsposition.

10 PERSONAL Medelantalet anställda i koncernen, mätt som snitt över året, uppgick till 707, vilket är en minskning med 14 anställda jämfört med föregående år. Personalomsättningen i koncernen inkl. Polen var 18 % Personalomsättningen i koncernen exkl. Polen var 16 % att jämföra med 15 % Personalomsättningen påverkades av omstruktureringar av verksamheten inom Skrot och metall, Polen samt inom administration och logistik inom Miljötjänster och återvinning. INVESTERINGAR Koncernens investeringar under året uppgick till 29,0 MSEK (39,2 MSEK). Anskaffning under året av utrustning som finansierats genom leasingavtal uppgick till 101 MSEK (72 MSEK). MILJÖINFORMATION Koncernen bedriver tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet. Produktion sker enligt gällande regelverk och verksamheterna arbetar med att begränsa miljöpåverkan till följd av exempelvis transporter, energiförbrukning och användning av kemiska produkter. Insamling, sortering och återvinning av avfall är en betydelsefull del av ett hållbart samhälle. IL Recycling tar ansvar för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten och bidra till en hållbar utveckling. Miljöarbetet styrs och följs upp strukturerat. IL Recycling AB, IL Recycling Service AB och IL Recycling Metals AB är certifierade enligt ISO 9001 och INFORMATION OM RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Koncernen är exponerad för olika finansiella risker. IL Recycling är exponerade för framförallt prisförändringar på returfiber, metaller och skrot. Både bolagets försäljning och inköp påverkas av förändringar i de internationella marknadspriserna för dessa råvaror. Vid metallaffärer med försäljningspriset kopplat till ett framtida leveransdatum använder bolaget råvaruderivat för att säkra exponeringen av försäljningspriset. Koncernen är exponerad för valutarisker då inköp huvudsakligen sker i svenska kronor och polska zloty, medan försäljningen delvis sker i andra valutor - huvudsakligen EUR. Koncernen använder sig av valutaterminer för säkring av valutaexponeringar i kundfordringar och leverantörsskulder. IL Recyclings upplåningsbehov finansieras i huvudsak genom bolagets checkräkningskredit och leasing med rörlig ränta. Koncernen använder sig av ränteswappar för att reducera exponering mot den rörliga räntan. Användandet av finansiella instrument i koncernen syftar till att säkra marginaler i underliggande affärer. FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , balanseras i ny räkning. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 8 IL Recycling Årsredovisning 2012

11 Nettoomsättning (MSEK) Soliditet (%) % % % % % 0 Nettoomsättning 2008 (MSEK) % Soliditet (%) Soliditet (%) 50 % % Vinst efter skatt (MSEK) 40 % % 30 % % 20 % % 10 % 10 % % % Vinst efter skatt (MSEK) VÄRDEFULL. 12

12 RESULTATRÄKNING KONCERNEN BALANSRÄKNING KONCERNEN Belopp i ksek not Nettoomsättning Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och handelsvaror Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat Belopp i ksek not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för dataprogram Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR IL Recycling Årsredovisning 2012

13 BALANSRÄKNING KONCERNEN STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER KONCERNEN Belopp i ksek not Eget kapital och skulder Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för pension utanför tryggandelagens bestämmelse Avsättningar för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i ksek not Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Tillgångar med äganderättsförbehåll Andra långfristiga värdepappersinnehav Ansvarsförbindelser 25 Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Borgensförbindelser till förmån för intresseföretag Övriga ansvarsförbindelser IL Recycling Årsredovisning

14 Kassaflödesanalys koncernen Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys koncernen Belopp i ksek Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Avyttring av dotterföretag 59 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Finansieringsverksamheten Ökning/minskning av lån Utbetald utdelning -198 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Belopp i ksek Poster som inte ingår i kassaflödet Avgår resultatandel i intresseföretag Av- och nedskrivningar av tillgångar Orealiserade kursdifferenser Rearesultat avyttring/ utrangering av anläggningstillgångar Avsättningar till pensioner Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsetillgångar Likvida medel Summa tillgångar Lån Rörelseskulder Summa avsättningar och skulder Utbetald köpeskilling Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten Påverkan på likvida medel (minus = ökning) Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut IL Recycling Årsredovisning 2012

15 Resultaträkning moderföretaget BALANSRÄKNING moderföretaget Belopp i ksek not Nettoomsättning Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader -958 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Belopp i ksek not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 17, Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 9 9 Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR IL Recycling Årsredovisning

16 BALANSRÄKNING MODERFÖRETAGET STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER MODERFÖRETAGET Belopp i ksek not Eget kapital och skulder Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder Avsättningar Avsättning för pension utanför tryggandelagens bestämmelse Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag 117 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i ksek not Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Andra långfristiga värdepappersinnehav Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Borgensförbindelser till förmån för intresseföretag IL Recycling Årsredovisning 2012

17 VÄRDELÖS?

18 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Intäkter Intäkter redovisas i resultaträkningen när bolaget överfört väsentliga risker och förmåner förknippade med ägandet till köparen. Intäkter från försäljning av tjänster redovisas när tjänsterna har utförts. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först införst ut-principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. I de fall terminssäkring av valutor för att kurssäkra skulder och fordringar förekommer, används terminskursen. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan baseras på ursprungligt anskaffningsvärde. Avskrivning sker över tillgångens nyttjandeperiod ner till beräknat restvärde. Nyttjandeperiod Följande avskrivningstider tillämpas: Koncernen Moderföretaget Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 3 7 år 7 år Goodwill 5 15 år E T Goodwill redovisas som immateriell anläggningstillgång och skrivs av över uppskattad nyttjandeperiod. Avskrivningstiden är 5-15 år med anledning av innehavens långsiktiga och strategiska betydelse. Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av koncernen redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar (se nedan) och nedskrivningar. Leasing leasetagare Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationell leasing. Detta innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden. Skatt Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt redovisas vid skillnader mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värderingar av tillgångar och skulder. Uppskjutna skatteskulder reserveras fullt ut medan uppskjutna skattefordringar endast redovisas i den mån de beräknas sannolikt kunna utnyttjas. Koncernbidrag och aktieägartillskott Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp. Detta innebär att erhållna koncernbidrag, vilka är att jämställa med utdelning, redovisas som finansiell intäkt. Koncernbidrag som erhålls eller lämnas enbart för att minimera skattekostnaden redovisas däremot direkt mot eget kapital tillsammans med tillhörande skatteeffekt. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation (RR1:00). Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderföretaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50 % av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ABL. Intresseföretag Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Detta innebär att det i koncernen bokförda värdet på aktierna motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital. I koncernens resultaträkning redovisas koncernens andel i intresseföretagens resultat efter finansiella intäkter och kostnader i rörelsen, medan koncernens andel i intresseföretagens skatt ingår i koncernens skattekostnader. Vinstandelar som upparbetats efter förvärven, och som inte utdelats, avsätts till kapitalandelsfonden som utgör en del av koncernens bundna egna kapital. Omräkning av utländska dotterföretag Dagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat- och balansräkningar i utlandsverksamheter. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital. Materiella anläggningstillgångar Koncernen Moderföretaget Byggnader år 25 år Markanläggningar 20 år 20 år Nedlagda kostnader på annans fastighet år 10 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 10 år E T Inventarier, verktyg och installationer 2 5 år 3 5 år 16 IL Recycling Årsredovisning 2012

19 NOT 1 3 Not 1 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncernen KPMG AB Revisionsuppdrag Skatterådgivning Övriga tjänster Övriga Revisionsuppdrag Övriga tjänster 231 Moderföretaget KPMG AB Revisionsuppdrag Skatterådgivning 65 Övriga tjänster Not 2 Leasingavgifter avseende operationell leasing Koncernen Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Leasingavgifter Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning: Inom ett år Mellan ett och fem år Senare än fem år Moderföretaget Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Leasingavgifter Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning: Inom ett år Mellan ett och fem år Senare än fem år Ramavtalet med Nordea Finans är tecknat av moderföretaget, kostnaderna betalas dock till stor del av dotterföretaget IL Recycling Service AB. Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2012 varav varav män 2011 män Moderföretaget Sverige % % Totalt i moderföretaget % % Dotterföretaget Sverige % % Polen % % Totalt i dotterföretag % % Koncernen totalt % % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Moderföretaget varav pensionskostnad)* Dotterföretag varav pensionskostnad)* Koncernen totalt varav pensionskostnad)* Löner och ersättningar Sociala kostnader (3 077) (11 495) (14 572) Löner och ersättningar Sociala kostnader (3 036) (11 861) (14 897) * Av moderföretagets och koncernens pensionskostnader avser 903 (808) verkställande direktör och styrelse i moderbolaget och 0 (393) styrelse och verkställande direktörer i dotterbolag. Moderföretagets utestående pensionsförpliktelser till verkställande direktören uppgår per balansdagen till (835). Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Moderföretaget Sverige Dotterföretag Sverige Polen Dotterföretag totalt Koncernen totalt Avgångsvederlag Avseende verkställande direktören gäller en uppsägningstid om 12 månader från företagets sida och 6 månader från verkställande direktörens sida. Redovisning av könsfördelning i företagsledningar 2012 Andel kvinnor 2011 Andel kvinnor Styrelsen 0 % 0 % Övriga ledande befattningshavare 33 % 25 % IL Recycling Årsredovisning

20 NOT 4 10 Not 4 Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Koncernen Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande Goodwill Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Moderföretaget Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag Moderföretaget Erhållet koncernbidrag Resultat vid avyttring -2 Nedskrivningar Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Övriga ränteintäkter Moderföretaget Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader till kreditinstitut Övriga räntekostnader Moderföretaget Räntekostnader till kreditinstitut Övrigt Not 8 Bokslutsdispositioner Moderföretaget Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enl plan avseende maskiner och inventarier Periodiseringsfond, årets avsättning Periodiseringsfond, årets återföring Not 9 Skatt på årets resultat Koncernen Periodens aktuella skattekostnad Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Skatt på andelar i intresseföretags resultat Redovisad skattekostnad i koncernen Moderföretaget Periodens aktuella skattekostnad Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Redovisad skattekostnad i moderföretaget Av årets skattekostnad i moderföretaget avser effekt av erhållna koncernbidrag. I de ej avdragsgilla kostnaderna ingår nedskrivning av aktier i dotterbolag med Not 10 Balanserade utgifter för dataprogram Koncern Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 13 Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar 169 Årets omräkningsdifferenser Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar -38 Årets avskrivning enligt plan Årets omräkningsdifferenser Redovisat värde vid periodens slut IL Recycling Årsredovisning 2012

21 NOT Not 11 Goodwill Koncern Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets omräkningsdifferenser Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Årets omräkningsdifferenser Redovisat värde vid periodens slut Not 12 Byggnader och mark Koncern Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Övertagande vid fusion Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Årets omräkningsdifferenser Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Övertagande vid fusion Avyttringar och utrangeringar 4 4 Nedskrivningar Årets avskrivning enligt plan Årets omräkningsdifferenser Redovisat värde vid periodens slut Not 13 Nedlagda kostnader på annans fastighet Koncern Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncern Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Årets omräkningsdifferenser Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Nedskrivningar Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar 594 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Årets omräkningsdifferenser Redovisat värde vid periodens slut IL Recycling Årsredovisning

22 NOT Not 15 Inventarier, verktyg och installationer Koncern Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Årets omräkningsdifferenser Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar -600 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Årets omräkningsdifferenser Redovisat värde vid periodens slut Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Koncern Moderföretag Vid årets början Omklassificeringar Investeringar Årets omräkningsdifferenser Not 17 Andelar i koncernföretag Moderföretaget Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Aktieägartillskott Fusion AB Sydåtervinning Avyttring AB Skandinaviska Returpapper Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivningar Redovisat värde vid periodens slut Specifikation av moderföretagets innehav av andelar i koncernföretag Dotterföretag/Org nr/säte Antal andelar Andel i %* Bokfört värde IL Recycling Trading AB, , Stockholm IL Recycling Service AB, , Stockholm IL Recycling Polska Sp.z o.o., Polen First Recycling Poznan Sp.z o.o., Polen 90 IL Recycling Metals AB, , Stockholm EcoService AB, , Stockholm * Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Not 18 Andelar i intresseföretag Koncern Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Ackumulerade kapitalandelar Vid årets början Årets andel i intresseföretags resultat Redovisat värde vid periodens slut Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag Intresseföretag/Org nr/säte Antal andelar i %* Kapitalandelens värde i koncernen Bokfört värde i moderföretaget Miljösortering på Södertörn AB, , Huddinge 50, * Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna. 20 IL Recycling Årsredovisning 2012

23 NOT Not 19 Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Koncernen Vid årets början Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Årets resultat 947 Årets kursdifferens m.m. 513 Vid årets slut Moderföretaget Vid årets början Fusionsdifferens Årets resultat Vid årets slut Av koncernens bundna reserver utgörs (1 592) av kapitalandelsfond i intresseföretag. Ackumulerad kursdifferens uppgår till (-2 494). Not 20 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Moderföretaget Maskiner och inventarier Not 21 Periodiseringsfonder Moderföretaget Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Not 22 Skulder till kreditinstitut Koncernen Utnyttjad checkräkningskredit Övriga lån Koncernen har outnyttjade checkräkningskrediter om 161 MSEK, samt avtalad leasingram. Moderföretaget Utnyttjad checkräkningskredit Moderföretaget har outnyttjad checkräkningskredit om 155 MSEK, samt avtalad leasingram. Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Personalrelaterade skulder Övriga poster Moderföretaget Personalrelaterade skulder Övriga poster Not 24 Fusion Under året har fusion genomförts avseende följande företag: AB Sydåtervinning, org nr Resultaträknings- och balansräkningsposterna i AB Sydåtervinning per fusionsdagen framgår nedan. Belopp per Nettoomsättning 332 Rörelseresultat 45 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Skulder Not 25 Ansvarsförbindelser Ett av koncernens dotterbolag är indraget i en tvist med Norrköpings kommun angående utförandet av renhållningsentreprenaden i kommunen som dotterbolaget har drivit de senaste sju åren. Tvisten är mycket komplicerad och rör dels utförandet och dels upphandlingsprocessen för den nya perioden. Kommunen har ställt ut vite på 18 MSEK. Dotterbolaget har bestridit vitet. STOCKHOLM DEN 19 APRIL 2013 Henri Vermeulen Ordförande Rickard Arnqvist Torbjörn Hansen Per Strand Lars-Gunnar Almryd Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 april 2013 KPMG AB Petra Lindström Auktoriserad revisor IL Recycling Årsredovisning

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002 Siemens AB

Årsredovisning 2002 Siemens AB s Årsredovisning 2002 Siemens AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2001-30 september 2002 Innehåll:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2014 Årsredovisning BEAB 2014 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Mats Engfors/Fotographic, Josefin Wiklund, Tobias Hannu, med fler. VD har ordet...4 Koncernen...5 Organisation...5

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G

Å R S R E D OV I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2002 Prisvärt mode för många människor. Året som gått Ledningsgruppens kommentar 4 Mötet med kunden Målgrupp och sortiment 7 Butiker och marknadsföring 9 Marknad och försäljning 9 Bakom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. 556004-9727 Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2008. 556004-9727 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 556004-9727 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Tekniska Verken är en koncern som utvecklats från starten som lokal vattenkraftsproducent och eldistributör

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2. Resultaträkning 5. Balansräkning 6. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8. Kassaflödesanalys 9

Förvaltningsberättelse 2. Resultaträkning 5. Balansräkning 6. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8. Kassaflödesanalys 9 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys 10 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 26 Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer 556004-9727, är moderbolag i en regional koncern som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning 2010. Transportaktiebolaget i Jönköping, org nr 556767-3305

Årsredovisning 2010. Transportaktiebolaget i Jönköping, org nr 556767-3305 2010 Årsredovisning 2010 Transportaktiebolaget i Jönköping, org nr 556767-3305 Historia Från 60-talet och framåt Transabgruppen är ett resultat av flera samgåenden av äldre företag i branschen.tack vare

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

3 700 Sorteringsguiden Sysav tar emot studiebesök från hela världen. 2014 besökte 3 700 personer våra anläggningar. Det är en ökning med 23 %.

3 700 Sorteringsguiden Sysav tar emot studiebesök från hela världen. 2014 besökte 3 700 personer våra anläggningar. Det är en ökning med 23 %. ÅRSREDOVISNING 214 INNEHÅLL 3 Året som gått 5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 13 Ekonomi 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 19 Noter och kommentarer 31 Revisionsberättelse 32

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

The Empire Org nr 556586-2264

The Empire Org nr 556586-2264 Styrelsen och verkställande direktören för The Empire Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 28 februari - 31 december 2000 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Sida Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Syntrans Att se möjligheterna Ibland behövs en förändring, en extra gnista, för att

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer