A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (13) Datum Tid Kl Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO Leif Kårén, förvaltningsekonom Underskrifter Sekreterare... 7 Maivor Åström Ordförande... Linnéa Stenklyft Justerare... Cecilia Borgh Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget 7 sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Maivor Åström

2 2 (13) Datum Tid Kl Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO Leif Kårén, förvaltningsekonom Marina Jones, medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS 11 Hans Lundberg, enhetschef psykiatrin 10 Lena Andersson, administrativ chef 6 Underskrifter Sekreterare , 8-12 Maivor Åström Ordförande... Linnéa Stenklyft Justerare... Cecilia Borgh Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget 1-6, 8-12 sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Maivor Åström

3 3 (13) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning varo ers. Ja Nej Ledamöter Linnéa Stenklyft (S) 1 Lennart Önblad (S) 1 Katrin Tjärnberg (S) - Marie-Louise Andersson(S) 1 Thomas Tejle (V) 1 Birgitta Häggkvist (VI) 1 Ingbritt Hedin (C) 1 Cecilia Borgh (M) 1 justerare Kerstin Franzén (M) 1 Ersättare Morgan Nordin (S) 1 X Kerstin Jedborn (S) 1 Per-Olov Girhagen (S) 1 Britha Gillisson (S) 1 Birgitta Lind (V) 1 Ylva Bergstedt-J (MP) 1 Thord Carlsson (KD) 1 Ewa Palmberg (FP) 1 Birgit Vesterlund (M) 1

4 4 (13) Dagordning, forts Paragraf Sida Sekretessärenden Gemensamma ärenden 1. Delgivning delegeringsbeslut verksamhetschef hälso- och sjukvård Riktlinjer för dokument- och ärendehantering inom socialförvaltningen Överenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendevården Verksamhetsuppföljning/internkontroll per Statsbidrag för verksamhet med personliga ombud Inventering 2013 av målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning Muntliga informationer Delgivningar/skriftliga informationer 12 18

5 5 (13) 5 ION 90/2013 (10.1) Delgivning av delegeringsbeslut Verksamhetschef enligt 29 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vid funktionsstöd s beslut Efter genomgång läggs delgivningen till handlingarna. Vård- och äldrenämnden har vårdgivaransvaret för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom hemsjukvården, utom vid funktionsstöd, där vårdgivaransvaret ligger på individoch omsorgsnämnden. Vid all hälso- och sjukvård skall det enligt 29 HSL finnas en verksamhetschef inom hälso- och sjukvård som svarar för verksamheten och har det samlade verksamhetsansvaret. Vid vård- och äldreförvaltningen är äldreomsorgschefen verksamhetschef HoS. Äldreomsorgschefen kan dock inte ha funktionen som verksamhetschef då vårdgivaransvaret ligger på en annan nämnd. Den lämpligaste lösningen är att utse chefen för funktionsstöd som verksamhetschef. Beslut Med stöd av delegation utses Ann-Katrin Lundin , som verksamhetschef inom hälso- och sjukvård (HoS) vid funktionsstöd. Beslutsunderlag Delegeringsbeslut

6 6 (13) 6 ION 92/2013 (1.6) Riktlinjer för dokument- och ärendehantering inom socialförvaltningen s beslut Riktlinjer för dokument- och ärendehantering inom socialförvaltningen fastställs och gäller fr.o.m Riktlinjer har tagits fram för att en enhetlig hantering av ärenden ska åstadkommas inom socialförvaltningen. Dessa riktlinjer avser att ge rutinbeskrivningar i hela ärendekedjan, från att ett ärende startas fram till att ett beslut tas och ska expedieras. Rutinerna ska vara till stöd när frågor uppkommer om exempelvis vem som är ansvarig, när en åtgärd krävs och vid vilken tidpunkt. De ska även ge stöd för en enhetlig utformning av de dokument som har förvaltningen och respektive nämnd som avsändare. Begreppsdefinitionerna avser att förklara och förtydliga de vanligast förekommande begreppen inom kommunal ärendehantering. Förslag till beslut fastställer riktlinjer för dokument- och ärendehantering inom socialförvaltningen. Administrativ chef Lena Andersson redovisar ärendet vid morgoinformationen. Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande Förslag till riktlinje

7 7 (13) 7 ION 90/2013(8.9) Överenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendevården s beslut ställer sig bakom den föreslagna överenskommelsen och uppdrar till Kommunförbundet att teckna en länsövergripande överenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län. Sedan 2008 har det pågått ett nationellt utvecklingsarbete för att öka kvalitet och mer kunskapsbaserade insatser inom missbruks- och beroendevården. Inom Västernorrlands län har det arbetet samordnats på Kommunförbundet med ledning av den länsgemensamma samverkansorganisationen socialkola, där både Landstings- och kommunernas representanter för socialtjänst och nära liggande hälso-och sjukvård ingår. Från och med den 1 juli 2013 har kommuner och landsting skyldighet i lag att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel (Hälso-och sjukvårdslagen, HSL 8 b och 5 kap 9a Socialtjänstlagen, SoL). Syftet med lagändringarna är att landsting och kommuner bättre ska kunna tillgodose dessa gruppers behov av vård, stöd och behandling. På uppdrag av socialkola har Kommunförbundet tillsammans med Landstinget arbetat fram ett förslag till en länsövergripande överenskommelse inom beroende-och missbruksvården. SocialKoLa har ställt sig bakom förslagen överenskommelse vid mötet De aktuella huvudmännen är kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik samt Hälso- och sjukvården i Västernorrlands län, vilket innefattar primärvården, psykiatrisk och somatisk öppen- och slutenvård. Denna överenskommelse är kopplad till Överenskommelsen om samarbete och samordning mellan landsting och kommuner i Västernorrlands län (2013). Dokumentet ska vara underlag vid upprättande av övergripande och lokala samverkansrutiner mellan huvudmännen. Överenskommelsen gäller för samarbetet kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, eller dopningsmedel. Överenskommelse ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och lyfta områden där det är nödvändigt med gemensamt ansvar av vård- och stödinsatser. Den ska också främja lokala rutiner och resursfördelning vid övergripande samarbete kring vissa grupper.

8 8 (13) 7 forts. Överenskommelsen presenterar fyra övergripande mål för huvudmännen samt uppmärksammar särskilda grupper och särskilda insatser. Huvudmännen förbinder sig att utifrån sitt uppdrag organisera sina verksamheter så att syfte och mål med överenskommelsen får genomslag i praktiken. Förvaltningschef Gert Persson redogör för innehållet i överenskommelsen. Förslag till beslut s arbetsutskott föreslår nämnden att ställa sig bakom den föreslagna överenskommelsen och uppdra till Kommunförbundet att teckna en länsövergripande överenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län. Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande PP-presentation PARAGRAFEN UPPLÄSES OCH FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

9 9 (13) 8 ION 16/2013 (4.3) Verksamhetsuppföljning/internkontroll per s beslut har tagit del av förvaltningens redovisning av statistik över försörjningsstöd och institutionsplaceringar per Förvaltningen redovisar, som ett led i internkontrollen, verksamheten och ekonomin samt lämnar vid behov förslag på åtgärder till nödvändiga förändringar. Förvaltningsekonom Leif Kårén redovisar vid morgoninformationen. Förslag till beslut har tagit del av förvaltningens redovisning av statistik över försörjningsstöd och institutionsplaceringar per Beslutsunderlag Statistik försörjningsstöd och institutionsplaceringar

10 10 (13) 9 ION 2/2014 (8.2) Statsbidrag för verksamhet med personliga ombud s beslut ansöker om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud för verksamhetsåret Förvaltningschef Gert Persson uppdras underteckna ansökan. Beslut att ansöka om statsbidrag för Personliga ombud Sollefteå/Kramfors för verksamhetsår Förslag till beslut beslutar att ansöka om statsbidrag för verksamheten Personliga ombud för verksamhetsåret Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud.

11 11 (13) 10 ION 5/2014 (14) Inventering 2013 av målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning s beslut Ordföranden tackar för redovisningen. Inventeringsrapporten delges kommunfullmäktige. Enhetschef Hans Lundberg lämnar skriftlig och muntlig rapport över Inventering 2013 av målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Inventeringen genomfördes hösten 2013 gemensamt med landstingets psykiatri och rättspsykiatrin i Sundsvall. Insamling av data föregicks av genomgångar för personal och analysen fokuserade främst på boende och sysselsättning. Socialtjänsten fann 111 personer och landstinget 149 personer ur målgruppen; 30 personer var dubbelregistrerade. 57 % av målgruppens personer saknar helt arbete eller sysselsättning, men alla har stadigvarande boende i olika former. Kommunens åtgärdsplan är att utveckla - arbetet med samordnade individuella planer (SIP) - metoder för att öka kännedomen om brukarnas önskemål, erfarenheter, utbildningsnivå, fritidsintressen mm - metoder/verksamheter för att öka antalet personer i arbete/meningsfull sysselsättning Beslutsunderlag Inventering 2013 av målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning

12 12 (13) 11 ION 4/2014 (2.2) Muntliga informationer Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Marina Jones informerar inför övertagandet av hemsjukvård från landstinget Skatteväxling skedde och verksamheten startar i kommunal regi i hela länet Kommunen tar över ansvaret för hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Alla brukare/patienter ingår oavsett ålder, med undantag för brukare/patienter upp till 18 år inom barn- och ungdomspsykiatrin. Ansvaret gäller hela dygnet året om, planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet och förskrivning av vissa hjälpmedel. Anvisningen är att tydliggöra ansvarsfördelningen och arbetsflödet mellan slutenvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård avser hälso- och sjukvård eller planerad hälso- och sjukvårdsinsats när den ges i brukarens/patientens hem och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. Distriktssköterskorna utför planerade och oplanerade hembesök, primärvårdspsykiatri, palliativ vård och provtagning. Mer information kan hämtas på

13 13 (13) 12 ION /2014 (2.2) Delgivningar/Skriftliga informationer s beslut Efter genomgång läggs delgivningen till handlingarna. Beslut i kommunstyrelsen Rapporten Ungdomsarbetslöshet i Sollefteå kommun, redovisning av vidtagna åtgärder; redovisning konkreta förändringar maj Beslut i kommunfullmäktige Medborgarförslag Redovisning av alla utlandsresor som Sollefteå kommun gör varje år; Nämnder och styrelser påminns om det tidigare fattade beslutet att informera om utlandsresor. Samtliga officiella utlandsresor omfattas av beslutet. I och med detta anses medborgarförslaget besvarat. Beslut i kommunfullmäktige ; Val av Britha Gillisson (S) till ersättare i individ- och omsorgsnämnden.

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN 1/17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Lagkrav i Socialtjänstlagen och Hälso-

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (29) Datum Tid Kl. 14.00 17.10 Plats A-salen, kommunhuset, Sollefteå Beslutande Övriga närvarande Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Helen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Socialnämnden 2012-10-10

Socialnämnden 2012-10-10 234 Delegationsbeslut... 2 235 Budgetuppföljning... 3 236 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 237 Ekonomisk brytpunkt mellan beviljande av hemtjänst och särskilt boende... 5 238 Kommunens ansvar

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer