Program för Lärarutbildningsnämndens konferens september 2010 på Högberga gård, Lidingö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program för Lärarutbildningsnämndens konferens 22-23 september 2010 på Högberga gård, Lidingö"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Lärarutbildningskansliet Inger Pettersson/Ulla Hammarstrand Program för Lärarutbildningsnämndens konferens september 2010 på Högberga gård, Lidingö Förmiddagen den 23/8 hålls ett ordinarie möte för Lärarutbildningsnämnden. Onsdag 22 september Lunch Inledning och information. Anders Gustavsson Planering av de nya lärarutbildningsprogrammen. Information från arbetsgrupperna och diskussioner Eftermiddagskaffe Fortsatt information och diskussioner Paus Middag Förändringar och kontinuitet i lärarutbildningen. Gudrun Dahl, Stefan Nordlund och Gunnar Svensson Onsdag 26 augusti Frukost Lärarutbildningsnämndens möte Lunch Hemfärd Information om Högberga gård finns på Från Ropsten åker man Lidingöbanan till Högberga station vilket tar ca 15 minuter.

2 1(1) Promemoria Dnr SU Rikard Skårfors Utredare Kompletteringar av ansökan om examensrätt i den nya lärarutbildningen Som aviserats i samband med inlämnandet av ansökan om examensrätt i den nya lärarutbildningen översänder Stockholms universitet följande kompletterande material till sin ansökan. Preliminära kursplaner avseende ämnena Juridik, Media/Medier och kommunikation samt Naturkunskap inom ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Beskrivningar av utbildningsmiljöer för ämnena Filosofi, Historia och Religionskunskap samt dessa ämnens didaktik. Preliminära kursplaner för SO och dess didaktik inom grundlärarexamen med inriktningarna mot arbete i årskurs F-3 och 4-6. Preliminära kursplaner, samlad lärarresurs samt utbildningsmiljöbeskrivningar för ämnena Bild, Dans för barn och ungdom, Idrott och hälsa, Musik och Slöjd, vilka ges av de lärosäten i Stockholm med vilka Stockholms universitet kommer att samarbeta kring lärarutbildningen. Preliminära kursplaner för ämnet Teknik är redan redovisade i ansökan för grundlärarexamen. Kungliga Tekniska Högskolan ansvarar för ämnet Teknik i ämneslärarexamen, varför vi hänvisar till deras ansökan. I PM bifogad ansökan aviserades kompletteringar med preliminära kursplaner för Ämnesdidaktik I och II inom ämneslärarutbildningens korta program (KPU). Sedan universitetet erfarit att KPU inte kommer att omfattas av den nu aktuella examensrättsprövningen har vi valt att inte inkomma med sådana kursplaner. Frågor från bedömare om planeringen avseende KPU välkomnas i samband med intervjutillfället den 7 oktober. Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Planeringsenheten Bloms hus Telefax: E-post:

3 Beskrivningar av utbildningsmiljöer Filosofi, Historia och Religionskunskap samt dessa ämnens didaktik vid Stockholms universitet

4 Ansökan om examensrätt Utbildningsmiljöer: Humanistiska ämnena historia, religionskunskap och filosofi samt ämnesdidaktik Utbildningsmiljöerna vid Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet är sammantaget mycket goda och gynnsamma för lärarutbildning. Berörda institutioner har alla fått goda omdömen i Högskoleverkets fördjupade ämnesgranskningar. Lärarutbildningen är väl etablerad och har erfarna lärare i både ämnes- och professionskurserna. Lärarna har mycket god kompetens; en mycket hög andel av lärarna vid ämnesinstitutionerna är disputerade, en något lägre andel vid den ämnesdidaktiska institutionen. Lärarna har lång erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning och speciellt vid den ämnesdidaktiska institutionen stor erfarenhet av samverkan med ungdomsskolor. Flera av lärarna vid den ämnesdidaktiska institutionen tjänstgör också inom skolväsendet, vilket gör att de har aktuell erfarenhet av undervisning i dagens skolsystem. De institutioner som berörs i denna text är i första hand Filosofiska institutionen, Historiska institutionen, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier (ERG) samt Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap (UHS). UHS utgör den sammanhållande länken i lärarutbildningen för de humanistiska ämnena historia, religionskunskap och filosofi. Samverkan mellan Historiska institutionen, ERG och UHS är mångårig och omfattande. Nedan beskrivs utbildningsmiljöerna för lärarutbildning institution för institution. Filosofiska institutionen som utbildningsmiljö för lärarutbildning Filosofiska institutionens utbildningsmiljö är mycket god, vilket tydligt framgår av Högskoleverkets fördjupade ämnesgranskningar. I stort sett samtliga undervisande lärare är disputerade. Filosofi är som ämne inom skolan mycket litet, vilket innebär att omfattningen av lärarutbildningen i ämnet också är liten. Studenter som önskar bli lärare i filosofi går huvudsakligen den kompletterande utbildningen (KPU), vilket innebär att dessa lärarstudenter först läser filosofiämnet vid ämnesinstitutionen tillsammans med andra studenter för att senare komplettera lärarstudierna med allmänt utbildningsområde och ämnesdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning. Det är därför viktigt att ämnesinstitutionen har en god utbildningsmiljö kopplad till forskning. Vid institutionen bedrivs omfattande forskning inom ämnena praktisk och teoretisk filosofi (totalt finns 10 professorer) och området tillhör fakultetens ledande forskningsområden. Den ämnesteoretiska forskningsbasen för utbildning av lärare i filosofi och etik är således mycket god. Forskningen vid institutionen är därutöver i hög grad relevant för den utbildningsvetenskapliga kärnan, främst gäller det den forskning som rör argumentation och kritiskt tänkande, etik, normer och värderingar, demokrati, kunskap, vetenskaplighet och allmän vetenskapsteori. Någon direkt ämnesdidaktisk forskning av större omfattning förekommer inte inom området, men det måste samtidigt påpekas att ämnesdidaktik har en filosofisk grund som innebär att filosofistudier och filosofisk forskning i sig måste betraktas som relevanta för lärarutbildningen. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier som utbildningsmiljö för lärarutbildning Vid institutionen bedrivs omfattande undervisning och forskning inom ämnena etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (totalt finns 4 professorer). Den ämnesteoretiska

5 forskningen är speciellt relevant för utbildning av lärare i religionskunskap men även relevant för utbildning av lärare i samhällskunskap och historia. Den ämnesteoretiska forskningen inom institutionens samtliga tre ämnesområden är också i hög grad relevant för den utbildningsvetenskapliga kärnan, främst gäller det forskning om viktiga samhällsfrågor som rör värdegrund, etnicitet, mångfald, genus, invandring, utanförskap, mångkulturalitet, integration, diskriminering, religiös och etnisk tolerans m m. En avsevärd del av denna forskning är särskilt inriktad på ungdomar och förhållanden inom skolan. Någon direkt ämnesdidaktisk forskning av större omfattning bedrivs dock inte inom området. Kurserna inom ämnet religionskunskap ges inom ramen för ämnet religionshistoria. Lärarstudenterna får en mycket god och relevant ämnesteoretisk utbildning för kommande verksamhet inom skolundervisningen i religionskunskap. I undervisningen deltar utöver institutionens egna lärare även specialister från andra ämnen och institutioner. Doktorander som kommer från skolväsendet får också undervisa för att ge aktuell erfarenhet från skolans värld. Den tillsvidareanställda personalen är disputerad medan den visstidsanställda personalen huvudsakligen är adjunkter eller doktorander. Institutionens utbildningsmiljö måste sägas vara god. Utvärderingar visar att lärarstudenter är nöjda med den ämnesutbildning som de får vid ERG. Historiska institutionen som utbildningsmiljö för lärarutbildning Historiska institutionen erbjuder en mycket god utbildnings- och forskningsmiljö och har fått goda omdömen vid Högskoleverkets fördjupade ämnesgranskningar. Lärarstudenter får en mycket god ämnesteoretisk utbildning som de enligt genomförda utvärderingar är nöjda med. De skolas i vetenskaplighet genom uppsatsarbete och kurser i vetenskapsteori och metod. Uppsatsarbetet kan ha koppling till läraryrket, som exempel kan nämnas att lärarstudenter uppmuntras att göra läroboksanalyser. Vid institutionen bedrivs omfattande forskning inom ämnet historia (totalt finns 5 professorer) och området tillhör fakultetens ledande forskningsområden. Den ämnesteoretiska forskningsbasen för utbildning av historielärare är således mycket god. En del av den ämnesteoretiska historiska forskningen är relevant också för den utbildningsvetenskapliga kärnan, främst gäller det forskning med inriktning på skolan och skolans historiska utveckling men också forskning om demokrati och jämställdhetsfrågor samt framväxten av det moderna välfärdssamhället. Det pågår för närvarande en uppbyggnad av den ämnesdidaktiska forskningen vid institutionen, delvis tillsammans med lärare från UHS, och institutionen ger också en särskild kurs i ämnesdidaktik. Flera av lärarna har också publicerat läroböcker med såväl teoretisk som metodologisk inriktning och några av dem lärare har medverkat i besök under lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap som utbildningsmiljö för lärarutbildning För att skapa en större närhet mellan de olika ämnenas teori och didaktik planeras verksamheten inom nuvarande UHS att inom den närmaste tiden delas upp mellan två nyupprättade ämnesdidaktiska centra, ett för de humanistiska ämnenas didaktik vid den humanistiska fakulteten och ett för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. Ansvaret för utbildningen inom ämnena filosofi, historia och religionskunskap kommer att föras till det humanistiska centret och ansvaret för utbildningen inom ämnena samhällskunskap och geografi kommer att föras till det samhällsvetenskapliga centret.

6 Institutionen som helhet utgör en mycket god och väl anpassad utbildningsmiljö för ämnesdidaktisk lärarutbildning inom det breda humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Institutionen har en relativt hög andel disputerade lärare, cirka 50 %. Flertalet disputerade lärare är tidigare adjunkter som har vidareutbildat sig. Detta förhållande stärker också relationen mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplighet och skapar en god grund för att utveckla en relevant ämnesdidaktik för lärarutbildning och för lärare i skolväsendet. Det utgör också en kvalitetsförstärkning av lärarutbildningen genom att metodik nu kan behandlas i ett vetenskapligt perspektiv. Flera av institutionens lärare tjänstgör samtidigt inom skolväsendet. Dessa lärare förmedlar aktuell information från skolans värld och utgör direktlänkar till skolor och skolors vardag. Fem av institutionens lärare arbetar som profilområdeslärare med uppgift att skapa och vidmakthålla en nära kontakt med skolorna i länet och bygga upp den verksamhetsförlagda utbildningen inom SO-lärarutbildningen. Genom profilområdeslärarna ska även den verksamhetsförlagda utbildningen kunna kopplas till aktuell forskning. Därmed ökar möjligheten att integrera beprövad erfarenhet med vetenskaplighet. En av medarbetarna vid institutionen medverkar i den grupp som på uppdrag av Lärarutbildningsnämnden har kvalitetssäkrat den verksamhetsförlagda utbildningen. Samtliga lärare vid institutionen medverkar i så kallade trepartssamtal mellan studenter, handledare/lokala lärarutbildare och lärarutbildare vid Stockholms universitet. Under dessa besök och samtal skapas ett starkt band mellan skolorna på fältet och lärarutbildningen. Institutionen ger också undervisning inom ämnet museipedagogik och har även skapat en magisterutbildning i ämnet. Museipedagogiken har viss relevans för lärarutbildning men huvudsakligen riktar den sig till verksamma museipedagoger. Den ämnesdidaktiska forskningen inom de samhällsvetenskapliga ämnena är relativ svag, ett förhållande som gäller såväl nationellt och internationellt. Forskning kring demokratifrågor är dock stark, men det är inte alltid den forskningen kan kallas ämnesdidaktisk. Två medarbetare vid institutionen har skrivit en nydanande bok i ämnesdidaktik som kommer från trycket vid månadsskiftet augusti/september. Här läggs grunden till en ämnesdidaktik som sysslar med undervisningsfrågor relaterade till ämneskunskap med en filosofisk förankring. I boken beskrivs en generell ämnesdidaktik kompletterad med konkreta exempel främst hämtade från de olika SO-ämnena. Lärare vid institutionen arbetar också med en bok i samhällskunskapsdidaktik, något som är unikt och viktigt för landets lärarutbildningar. Under nästa år kommer också en bok i geografididaktik. Lärare vid institutionen som undervisar i samhällskunskap har medverkat i uppbyggnaden av ämnesdidaktiska nätverk nationellt och inom Norden. Dessa nätverk handlar specifikt om forskning och undervisning knuten till skolämnet samhällskunskap. Institutionen anordnade också en nationell forskningskonferens i samhällskunskapsdidaktik under våren En av institutionens disputerade lärare är knuten till den nationella forskarskolan i historia och samhällskunskap vid Karlstads universitet samt till den ämnesdidaktiska forskarskola vid universitet som är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet, Stockholms stad och Botkyrka kommun. Två lärare vid institutionen har även medverkat vid utformningen av de nya kursplanerna i samhällskunskap i skolan och byggt upp en provbank i samhällskunskap. Inom de humanistiska ämnena är den ämnesdidaktiska forskningen förhållandevis starkare. Forskningen inriktad på religionsdidaktik med etik och värdefrågor torde utgöra institutionens starkaste område. Här finns en kontinuitet och bredd över tid med externfinansierade projekt, doktorander och disputationer. Tre disputerade forskare med religionsdidaktisk inriktning, en professor samt en doktorand har startat ett VR-finansierat projekt om livskunskap. Gruppen ska studera hur ett skolämne växer fram utan någon nationell styrning i form av läroplan eller kursplan. Andra forskningsområden som forskningsgruppen arbetar med rör

7 professionsfrågor, yrkesetik och livsfrågor. Två medarbetare har skrivit en lärobok i yrkesetik. Vid institutionen finns även en magisterutbildning i etik och värdegrund. Flera medarbetare är mycket aktiva i arbetet för att stärka den ämnesdidaktiska forskningen inom ämnet religionskunskap. Samtliga lärare som arbetar med religionskunskap och religionsdidaktiska frågor ingår i nationella nätverk för religionskunskap och religionsdidaktik. De är även mycket aktiva inom religionskunskapslärarnas förening. Institutionens professor är internationell välkänd och ledamot i international advisory board för tidskriften British Journal of Education. Den historiedidaktiska forskningen vid institutionen är under kraftfull uppbyggnad. Institutionen har två lärare som har disputerat i historia och en av dem arbetar nu med att skapa en stark historiedidaktisk forskning vid institutionen. Forskningen är klassrumsorienterad och professionsinriktad med fokus på elevers lärande och förståelse av historia samt på utvecklandet av deras historiemedvetande. Under hösten 2010 kommer ytterligare två av institutionens lärare att disputera i historiedidaktik, vilket ytterligare stärker forskningen vid institutionen. Institutionen finansierar för närvarande också två doktorander inom det historiedidaktiska området. Flera av lärarna medverkar i historielärarnas förening och anordnar årliga konferenser i historiedidaktik. Inom institutionen UHS finns alltså en levande forskningsmiljö som främjar ämnesdidaktisk forskningen med relevans för skolväsendet. Miljön främjar såväl skriftlig produktion som rör forskning och forskningsresultat som läroböcker och nydanande skrifter inom det ämnesdidaktiska området. Undervisningen bedrivs av erfarna och kompetenta lärare med bred och långvarig erfarenhet från lärarutbildning och med en god samverkan med skolväsendet.

8 Till Rektor, Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Tomas Egeltoft Reg.nr Intervjuer för ansökan om tillstånd att utfärda förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen Stockholms universitet har ansökt om tillstånd att utfärda förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. Som en del i tillståndsprövningarna inbjuder vi nu er till intervjuer och syftet med dessa är att bedömarna ska ges tillfälle att ställa frågor om era ansökningar. Plats: Norra latin, Stockholm City Conference Centre, Drottninggatan 71B, se karta Tid: torsdagen den 7 oktober 2010, klockan 10:00-16:35 (de olika parallella intervjusessionerna kan ha olika sluttid) Intervjuerna omfattar en gemensam del och därefter parallella intervjuer för respektive examen. Vi önskar att bedömarna under den gemensamma delen får träffa ledningen för lärosätet, inklusive fakultetsnivån/motsvarande. Vid de efterföljande parallella intervjuerna får ni själva avgöra vilka personer som ska representera högskolan. En och samma person kan medverka vid flera intervjusessioner men det totala antalet representanter vid varje intervju är maximerat till 6 personer. Se schema på nästa sida för de olika intervjusessionerna. De bedömare som kommer att medverka vid dessa intervjuer är:

9 Förskollärargruppen: Professor Marita Lindahl, Åbo Akademi; lärarstuderande Katarina Nilsson, Umeå universitet; förste lektor Ann-Merete Otterstad, Högskolan i Oslo och lektor Peter Östergaard-Andersen Köpenhamns universitet. Grundlärargruppen: Universitetsadjunkt Birgit Andersson, Umeå universitet, docent Mari-Ann Berg, Högskolan i Jönköping, lärarstuderande Linda Bondeson, Södertörns högskola, professor Kari Fasting, Norges idrottshögskola, universitetslektor Tom Gullberg Åbo Akademi, professor em. Inger Anne Kvalbein, Högskolan i Oslo och professor em. Ingvar Lundberg, Göteborgs universitet. Ämneslärar- och yrkeslärargruppen: Professor Torlaug L Hoel, Norges Teknisk Naturvetenskapliga universitet Trondheim; professor Gunilla Holm, Helsingfors universitet; universitetslektor Christina Hultgren, Högskolan i Gävle; professor Lisen Häggblom, Åbo akademi; docent Jörgen Johansson, Lunds universitet; docent Maarit Mutta, Åbo universitet och lektor Vesa Parkkonen, Tavastlands yrkeslärarhögskola. Dessutom medverkar Robert Östberg, Eric Lindesjöö, Jana Hejzlar och Sara Monaco från Högskoleverket. Högskolan betalar själv resor och måltider. Vi ber att senast en vecka före intervjuerna få oss tillsänt en förteckning med namnen på de personer som bedömargrupperna kommer att få träffa vid respektive intervjusession. Denna förteckning skickas med epost till 10:00-10:45 Gemensam intervju med lärosätets ledning: rektor eller den som rektor utser och fakultetsledning/motsvarande 11:00-12:30 Förskollärarex amen övergripande programuppläggning, 11:00-12:30 Grundlärarexam en övergripande programuppläggningar, 11:00-12:30 Ämneslärar- och yrkeslärarexamen övergripande program-uppläggningar, UVK och VFU 2

10 UVK och VFU UVK och VFU 12:30-13:30 Lunch för bedömargrupperna 13:30-16:00 Förskollärarex amen ämnen/ämnesdid aktik Välkomna! Tomas Egeltoft 13:30-16:30 Grundlärarexam en ämnen/ämnesdid aktik 13:30-14:25 Ämneslärarexam en ämnen/ämnesdid aktik: MA/NO/TE 14:35-15:30 ämnen/ämnesdid aktik: SV/Språk 15:40-16:35 ämnen/ämnesdid aktik: SO/praktiskestetiska ämnen 13:30-15:00 Yrkeslärar ex. Fortsatt intervju om programupp -lägg, UVK, VFU, behörighet och heterogena studentgru pper 3

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school 1(13) Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school Basdata Nivå: Avancerad Programkod: GYLAR Inriktningskod specialidrott: GYLAR-SPID

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:186 Utkom från trycket den 15 mars

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation

SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation Du som vill veta mer om vilka lärarutbildningar som finns idag och vad de innehåller, behörighet och legitimation, vem som behöver detta, hur saker hänger

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Utbildningsplan. Fastställd i Utbildnings- och forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet (UFL) 2011-02-23

Utbildningsplan. Fastställd i Utbildnings- och forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet (UFL) 2011-02-23 Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan 300/330 högskolepoäng Master of Arts in Secondary Education Upper Secondary School 300/330 higher education credits 1 Fastställd i Utbildnings-

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH 2009-03-30 Yttrande 1(6) Dnr 02-2009:41 Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH Inledning Skolinspektionen delar utredarens

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet Eller: Finns det en framtid för lärarutbildningar i moderna språk? Bakgrund

Läs mer

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Förslaget är gemensamt framtaget i programrådet. Samtliga ledamöter, extern ledamot inräknad, har aktivt deltagit i arbetet.

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran i Sverige. I Stockholm, 1640, grundades en gymnasieskola,

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS)

Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS) Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS) Lunds universitet /Campus Helsingborg Malmö högskola Högskolan Kristianstad Högskolan i Halmstad

Läs mer

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng Vill du bli För dig som redan har akademiska poäng Lärarprogram, 90 högskolepoäng lärare? Lärarutbildning Vem kan söka till utbildningen? Lärarutbildningen 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, 90 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, 90 hp UTBILDNINGSPLAN Sida 1 av 11 Programkod: GLM01 Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, 90 hp Supplementary programme in Master of Arts in Secondary Education, 90 credits Denna

Läs mer

Karlstads universitets ansökan om tillstånd att utfärda psykologexamen

Karlstads universitets ansökan om tillstånd att utfärda psykologexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robert Östberg 08-563 087 17 robert.ostberg@uk-ambetet.se BESLUT Karlstads universitet Rektor Karlstads universitets ansökan om tillstånd att utfärda psykologexamen

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Lärarutbildning i matematik - möjligheter och begränsningar

Lärarutbildning i matematik - möjligheter och begränsningar Lärarutbildning i matematik - möjligheter och begränsningar Lisen Häggblom Åbo Akademi, Vasa Lärarutbildningen är en stor utbildning - komplex - har politiskt intresse - många vill vara experter på utbildning

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Granskning av ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsofrämjande arbetsliv

Granskning av ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsofrämjande arbetsliv Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Reg.nr 641-5485-11 SAKKUNNIGAS YTTRANDE 2012-05-22 Granskning av ansökan

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund 32 kommuner 3-årigt inledande avtal 1 juli 2011 2014, förlängt till 1 juli 2015 1 kr per invånare och år FoU-enhet inom KFSK, en vetenskaplig

Läs mer

Inventering med avseende på kompetens vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4

Inventering med avseende på kompetens vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4 Inventering med avseende på vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4 Dokumentet är ett försök att strukturera de krav som ställs av lärarutbildningsutredningen inför en ansökan av examensrätt. Varje

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Till utbildningsminister Jan Björklund och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni

Till utbildningsminister Jan Björklund och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni Stockholm 2011-05-25 Utbildningsminister Jan Björklund Biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni Registrator vid Utbildningsdepartementet Utbildningsutskottet ordförande Margareta Pålsson Utbildningsutskottet

Läs mer

SIGNERAD 2015-03-16 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-17 Vår referens Ingela Nilsson Utredningssekreterare Ingela.Nilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

VFU-DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2013-2014

VFU-DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2013-2014 Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet VFU-DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2013-2014 INFORMATION OCH RIKTLINJER FÖR STUDENTER, VFU-LÄRARE OCH REKTORER Denna information

Läs mer

Ingå ngså mne Biologi

Ingå ngså mne Biologi 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet Gymnasieskolan 300/330 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan läser två ämnen, 120 högskolepoäng respektive 90 högskolepoäng.

Läs mer

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag

Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag Rapport från Lärarförbundet Student 2014-07-03 Sverige står inför en nationell lärarkris. Den måste mötas på många plan, bland annat genom

Läs mer

Licentiand i forskarskolan Ämnesdidaktik i mångfaldens förskola med placering på Malmö högskola med ref.nr. LUT 42-2011/1270

Licentiand i forskarskolan Ämnesdidaktik i mångfaldens förskola med placering på Malmö högskola med ref.nr. LUT 42-2011/1270 Licentiander, minst femton, till forskarskolan "Ämnesdidaktik i mångfaldens förskola. Förutsättningar och möjligheter för barns matematiska och språkliga utveckling och lärande (FoBaSM) Sista ansökningsdag:

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning 1 Anna-Karin Björling, Planeringsavdelningen Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning - VFU-kurser inom

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer