Program för Lärarutbildningsnämndens konferens september 2010 på Högberga gård, Lidingö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program för Lärarutbildningsnämndens konferens 22-23 september 2010 på Högberga gård, Lidingö"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Lärarutbildningskansliet Inger Pettersson/Ulla Hammarstrand Program för Lärarutbildningsnämndens konferens september 2010 på Högberga gård, Lidingö Förmiddagen den 23/8 hålls ett ordinarie möte för Lärarutbildningsnämnden. Onsdag 22 september Lunch Inledning och information. Anders Gustavsson Planering av de nya lärarutbildningsprogrammen. Information från arbetsgrupperna och diskussioner Eftermiddagskaffe Fortsatt information och diskussioner Paus Middag Förändringar och kontinuitet i lärarutbildningen. Gudrun Dahl, Stefan Nordlund och Gunnar Svensson Onsdag 26 augusti Frukost Lärarutbildningsnämndens möte Lunch Hemfärd Information om Högberga gård finns på Från Ropsten åker man Lidingöbanan till Högberga station vilket tar ca 15 minuter.

2 1(1) Promemoria Dnr SU Rikard Skårfors Utredare Kompletteringar av ansökan om examensrätt i den nya lärarutbildningen Som aviserats i samband med inlämnandet av ansökan om examensrätt i den nya lärarutbildningen översänder Stockholms universitet följande kompletterande material till sin ansökan. Preliminära kursplaner avseende ämnena Juridik, Media/Medier och kommunikation samt Naturkunskap inom ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Beskrivningar av utbildningsmiljöer för ämnena Filosofi, Historia och Religionskunskap samt dessa ämnens didaktik. Preliminära kursplaner för SO och dess didaktik inom grundlärarexamen med inriktningarna mot arbete i årskurs F-3 och 4-6. Preliminära kursplaner, samlad lärarresurs samt utbildningsmiljöbeskrivningar för ämnena Bild, Dans för barn och ungdom, Idrott och hälsa, Musik och Slöjd, vilka ges av de lärosäten i Stockholm med vilka Stockholms universitet kommer att samarbeta kring lärarutbildningen. Preliminära kursplaner för ämnet Teknik är redan redovisade i ansökan för grundlärarexamen. Kungliga Tekniska Högskolan ansvarar för ämnet Teknik i ämneslärarexamen, varför vi hänvisar till deras ansökan. I PM bifogad ansökan aviserades kompletteringar med preliminära kursplaner för Ämnesdidaktik I och II inom ämneslärarutbildningens korta program (KPU). Sedan universitetet erfarit att KPU inte kommer att omfattas av den nu aktuella examensrättsprövningen har vi valt att inte inkomma med sådana kursplaner. Frågor från bedömare om planeringen avseende KPU välkomnas i samband med intervjutillfället den 7 oktober. Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Planeringsenheten Bloms hus Telefax: E-post:

3 Beskrivningar av utbildningsmiljöer Filosofi, Historia och Religionskunskap samt dessa ämnens didaktik vid Stockholms universitet

4 Ansökan om examensrätt Utbildningsmiljöer: Humanistiska ämnena historia, religionskunskap och filosofi samt ämnesdidaktik Utbildningsmiljöerna vid Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet är sammantaget mycket goda och gynnsamma för lärarutbildning. Berörda institutioner har alla fått goda omdömen i Högskoleverkets fördjupade ämnesgranskningar. Lärarutbildningen är väl etablerad och har erfarna lärare i både ämnes- och professionskurserna. Lärarna har mycket god kompetens; en mycket hög andel av lärarna vid ämnesinstitutionerna är disputerade, en något lägre andel vid den ämnesdidaktiska institutionen. Lärarna har lång erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning och speciellt vid den ämnesdidaktiska institutionen stor erfarenhet av samverkan med ungdomsskolor. Flera av lärarna vid den ämnesdidaktiska institutionen tjänstgör också inom skolväsendet, vilket gör att de har aktuell erfarenhet av undervisning i dagens skolsystem. De institutioner som berörs i denna text är i första hand Filosofiska institutionen, Historiska institutionen, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier (ERG) samt Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap (UHS). UHS utgör den sammanhållande länken i lärarutbildningen för de humanistiska ämnena historia, religionskunskap och filosofi. Samverkan mellan Historiska institutionen, ERG och UHS är mångårig och omfattande. Nedan beskrivs utbildningsmiljöerna för lärarutbildning institution för institution. Filosofiska institutionen som utbildningsmiljö för lärarutbildning Filosofiska institutionens utbildningsmiljö är mycket god, vilket tydligt framgår av Högskoleverkets fördjupade ämnesgranskningar. I stort sett samtliga undervisande lärare är disputerade. Filosofi är som ämne inom skolan mycket litet, vilket innebär att omfattningen av lärarutbildningen i ämnet också är liten. Studenter som önskar bli lärare i filosofi går huvudsakligen den kompletterande utbildningen (KPU), vilket innebär att dessa lärarstudenter först läser filosofiämnet vid ämnesinstitutionen tillsammans med andra studenter för att senare komplettera lärarstudierna med allmänt utbildningsområde och ämnesdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning. Det är därför viktigt att ämnesinstitutionen har en god utbildningsmiljö kopplad till forskning. Vid institutionen bedrivs omfattande forskning inom ämnena praktisk och teoretisk filosofi (totalt finns 10 professorer) och området tillhör fakultetens ledande forskningsområden. Den ämnesteoretiska forskningsbasen för utbildning av lärare i filosofi och etik är således mycket god. Forskningen vid institutionen är därutöver i hög grad relevant för den utbildningsvetenskapliga kärnan, främst gäller det den forskning som rör argumentation och kritiskt tänkande, etik, normer och värderingar, demokrati, kunskap, vetenskaplighet och allmän vetenskapsteori. Någon direkt ämnesdidaktisk forskning av större omfattning förekommer inte inom området, men det måste samtidigt påpekas att ämnesdidaktik har en filosofisk grund som innebär att filosofistudier och filosofisk forskning i sig måste betraktas som relevanta för lärarutbildningen. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier som utbildningsmiljö för lärarutbildning Vid institutionen bedrivs omfattande undervisning och forskning inom ämnena etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (totalt finns 4 professorer). Den ämnesteoretiska

5 forskningen är speciellt relevant för utbildning av lärare i religionskunskap men även relevant för utbildning av lärare i samhällskunskap och historia. Den ämnesteoretiska forskningen inom institutionens samtliga tre ämnesområden är också i hög grad relevant för den utbildningsvetenskapliga kärnan, främst gäller det forskning om viktiga samhällsfrågor som rör värdegrund, etnicitet, mångfald, genus, invandring, utanförskap, mångkulturalitet, integration, diskriminering, religiös och etnisk tolerans m m. En avsevärd del av denna forskning är särskilt inriktad på ungdomar och förhållanden inom skolan. Någon direkt ämnesdidaktisk forskning av större omfattning bedrivs dock inte inom området. Kurserna inom ämnet religionskunskap ges inom ramen för ämnet religionshistoria. Lärarstudenterna får en mycket god och relevant ämnesteoretisk utbildning för kommande verksamhet inom skolundervisningen i religionskunskap. I undervisningen deltar utöver institutionens egna lärare även specialister från andra ämnen och institutioner. Doktorander som kommer från skolväsendet får också undervisa för att ge aktuell erfarenhet från skolans värld. Den tillsvidareanställda personalen är disputerad medan den visstidsanställda personalen huvudsakligen är adjunkter eller doktorander. Institutionens utbildningsmiljö måste sägas vara god. Utvärderingar visar att lärarstudenter är nöjda med den ämnesutbildning som de får vid ERG. Historiska institutionen som utbildningsmiljö för lärarutbildning Historiska institutionen erbjuder en mycket god utbildnings- och forskningsmiljö och har fått goda omdömen vid Högskoleverkets fördjupade ämnesgranskningar. Lärarstudenter får en mycket god ämnesteoretisk utbildning som de enligt genomförda utvärderingar är nöjda med. De skolas i vetenskaplighet genom uppsatsarbete och kurser i vetenskapsteori och metod. Uppsatsarbetet kan ha koppling till läraryrket, som exempel kan nämnas att lärarstudenter uppmuntras att göra läroboksanalyser. Vid institutionen bedrivs omfattande forskning inom ämnet historia (totalt finns 5 professorer) och området tillhör fakultetens ledande forskningsområden. Den ämnesteoretiska forskningsbasen för utbildning av historielärare är således mycket god. En del av den ämnesteoretiska historiska forskningen är relevant också för den utbildningsvetenskapliga kärnan, främst gäller det forskning med inriktning på skolan och skolans historiska utveckling men också forskning om demokrati och jämställdhetsfrågor samt framväxten av det moderna välfärdssamhället. Det pågår för närvarande en uppbyggnad av den ämnesdidaktiska forskningen vid institutionen, delvis tillsammans med lärare från UHS, och institutionen ger också en särskild kurs i ämnesdidaktik. Flera av lärarna har också publicerat läroböcker med såväl teoretisk som metodologisk inriktning och några av dem lärare har medverkat i besök under lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap som utbildningsmiljö för lärarutbildning För att skapa en större närhet mellan de olika ämnenas teori och didaktik planeras verksamheten inom nuvarande UHS att inom den närmaste tiden delas upp mellan två nyupprättade ämnesdidaktiska centra, ett för de humanistiska ämnenas didaktik vid den humanistiska fakulteten och ett för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. Ansvaret för utbildningen inom ämnena filosofi, historia och religionskunskap kommer att föras till det humanistiska centret och ansvaret för utbildningen inom ämnena samhällskunskap och geografi kommer att föras till det samhällsvetenskapliga centret.

6 Institutionen som helhet utgör en mycket god och väl anpassad utbildningsmiljö för ämnesdidaktisk lärarutbildning inom det breda humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Institutionen har en relativt hög andel disputerade lärare, cirka 50 %. Flertalet disputerade lärare är tidigare adjunkter som har vidareutbildat sig. Detta förhållande stärker också relationen mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplighet och skapar en god grund för att utveckla en relevant ämnesdidaktik för lärarutbildning och för lärare i skolväsendet. Det utgör också en kvalitetsförstärkning av lärarutbildningen genom att metodik nu kan behandlas i ett vetenskapligt perspektiv. Flera av institutionens lärare tjänstgör samtidigt inom skolväsendet. Dessa lärare förmedlar aktuell information från skolans värld och utgör direktlänkar till skolor och skolors vardag. Fem av institutionens lärare arbetar som profilområdeslärare med uppgift att skapa och vidmakthålla en nära kontakt med skolorna i länet och bygga upp den verksamhetsförlagda utbildningen inom SO-lärarutbildningen. Genom profilområdeslärarna ska även den verksamhetsförlagda utbildningen kunna kopplas till aktuell forskning. Därmed ökar möjligheten att integrera beprövad erfarenhet med vetenskaplighet. En av medarbetarna vid institutionen medverkar i den grupp som på uppdrag av Lärarutbildningsnämnden har kvalitetssäkrat den verksamhetsförlagda utbildningen. Samtliga lärare vid institutionen medverkar i så kallade trepartssamtal mellan studenter, handledare/lokala lärarutbildare och lärarutbildare vid Stockholms universitet. Under dessa besök och samtal skapas ett starkt band mellan skolorna på fältet och lärarutbildningen. Institutionen ger också undervisning inom ämnet museipedagogik och har även skapat en magisterutbildning i ämnet. Museipedagogiken har viss relevans för lärarutbildning men huvudsakligen riktar den sig till verksamma museipedagoger. Den ämnesdidaktiska forskningen inom de samhällsvetenskapliga ämnena är relativ svag, ett förhållande som gäller såväl nationellt och internationellt. Forskning kring demokratifrågor är dock stark, men det är inte alltid den forskningen kan kallas ämnesdidaktisk. Två medarbetare vid institutionen har skrivit en nydanande bok i ämnesdidaktik som kommer från trycket vid månadsskiftet augusti/september. Här läggs grunden till en ämnesdidaktik som sysslar med undervisningsfrågor relaterade till ämneskunskap med en filosofisk förankring. I boken beskrivs en generell ämnesdidaktik kompletterad med konkreta exempel främst hämtade från de olika SO-ämnena. Lärare vid institutionen arbetar också med en bok i samhällskunskapsdidaktik, något som är unikt och viktigt för landets lärarutbildningar. Under nästa år kommer också en bok i geografididaktik. Lärare vid institutionen som undervisar i samhällskunskap har medverkat i uppbyggnaden av ämnesdidaktiska nätverk nationellt och inom Norden. Dessa nätverk handlar specifikt om forskning och undervisning knuten till skolämnet samhällskunskap. Institutionen anordnade också en nationell forskningskonferens i samhällskunskapsdidaktik under våren En av institutionens disputerade lärare är knuten till den nationella forskarskolan i historia och samhällskunskap vid Karlstads universitet samt till den ämnesdidaktiska forskarskola vid universitet som är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet, Stockholms stad och Botkyrka kommun. Två lärare vid institutionen har även medverkat vid utformningen av de nya kursplanerna i samhällskunskap i skolan och byggt upp en provbank i samhällskunskap. Inom de humanistiska ämnena är den ämnesdidaktiska forskningen förhållandevis starkare. Forskningen inriktad på religionsdidaktik med etik och värdefrågor torde utgöra institutionens starkaste område. Här finns en kontinuitet och bredd över tid med externfinansierade projekt, doktorander och disputationer. Tre disputerade forskare med religionsdidaktisk inriktning, en professor samt en doktorand har startat ett VR-finansierat projekt om livskunskap. Gruppen ska studera hur ett skolämne växer fram utan någon nationell styrning i form av läroplan eller kursplan. Andra forskningsområden som forskningsgruppen arbetar med rör

7 professionsfrågor, yrkesetik och livsfrågor. Två medarbetare har skrivit en lärobok i yrkesetik. Vid institutionen finns även en magisterutbildning i etik och värdegrund. Flera medarbetare är mycket aktiva i arbetet för att stärka den ämnesdidaktiska forskningen inom ämnet religionskunskap. Samtliga lärare som arbetar med religionskunskap och religionsdidaktiska frågor ingår i nationella nätverk för religionskunskap och religionsdidaktik. De är även mycket aktiva inom religionskunskapslärarnas förening. Institutionens professor är internationell välkänd och ledamot i international advisory board för tidskriften British Journal of Education. Den historiedidaktiska forskningen vid institutionen är under kraftfull uppbyggnad. Institutionen har två lärare som har disputerat i historia och en av dem arbetar nu med att skapa en stark historiedidaktisk forskning vid institutionen. Forskningen är klassrumsorienterad och professionsinriktad med fokus på elevers lärande och förståelse av historia samt på utvecklandet av deras historiemedvetande. Under hösten 2010 kommer ytterligare två av institutionens lärare att disputera i historiedidaktik, vilket ytterligare stärker forskningen vid institutionen. Institutionen finansierar för närvarande också två doktorander inom det historiedidaktiska området. Flera av lärarna medverkar i historielärarnas förening och anordnar årliga konferenser i historiedidaktik. Inom institutionen UHS finns alltså en levande forskningsmiljö som främjar ämnesdidaktisk forskningen med relevans för skolväsendet. Miljön främjar såväl skriftlig produktion som rör forskning och forskningsresultat som läroböcker och nydanande skrifter inom det ämnesdidaktiska området. Undervisningen bedrivs av erfarna och kompetenta lärare med bred och långvarig erfarenhet från lärarutbildning och med en god samverkan med skolväsendet.

8 Till Rektor, Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Tomas Egeltoft Reg.nr Intervjuer för ansökan om tillstånd att utfärda förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen Stockholms universitet har ansökt om tillstånd att utfärda förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. Som en del i tillståndsprövningarna inbjuder vi nu er till intervjuer och syftet med dessa är att bedömarna ska ges tillfälle att ställa frågor om era ansökningar. Plats: Norra latin, Stockholm City Conference Centre, Drottninggatan 71B, se karta Tid: torsdagen den 7 oktober 2010, klockan 10:00-16:35 (de olika parallella intervjusessionerna kan ha olika sluttid) Intervjuerna omfattar en gemensam del och därefter parallella intervjuer för respektive examen. Vi önskar att bedömarna under den gemensamma delen får träffa ledningen för lärosätet, inklusive fakultetsnivån/motsvarande. Vid de efterföljande parallella intervjuerna får ni själva avgöra vilka personer som ska representera högskolan. En och samma person kan medverka vid flera intervjusessioner men det totala antalet representanter vid varje intervju är maximerat till 6 personer. Se schema på nästa sida för de olika intervjusessionerna. De bedömare som kommer att medverka vid dessa intervjuer är:

9 Förskollärargruppen: Professor Marita Lindahl, Åbo Akademi; lärarstuderande Katarina Nilsson, Umeå universitet; förste lektor Ann-Merete Otterstad, Högskolan i Oslo och lektor Peter Östergaard-Andersen Köpenhamns universitet. Grundlärargruppen: Universitetsadjunkt Birgit Andersson, Umeå universitet, docent Mari-Ann Berg, Högskolan i Jönköping, lärarstuderande Linda Bondeson, Södertörns högskola, professor Kari Fasting, Norges idrottshögskola, universitetslektor Tom Gullberg Åbo Akademi, professor em. Inger Anne Kvalbein, Högskolan i Oslo och professor em. Ingvar Lundberg, Göteborgs universitet. Ämneslärar- och yrkeslärargruppen: Professor Torlaug L Hoel, Norges Teknisk Naturvetenskapliga universitet Trondheim; professor Gunilla Holm, Helsingfors universitet; universitetslektor Christina Hultgren, Högskolan i Gävle; professor Lisen Häggblom, Åbo akademi; docent Jörgen Johansson, Lunds universitet; docent Maarit Mutta, Åbo universitet och lektor Vesa Parkkonen, Tavastlands yrkeslärarhögskola. Dessutom medverkar Robert Östberg, Eric Lindesjöö, Jana Hejzlar och Sara Monaco från Högskoleverket. Högskolan betalar själv resor och måltider. Vi ber att senast en vecka före intervjuerna få oss tillsänt en förteckning med namnen på de personer som bedömargrupperna kommer att få träffa vid respektive intervjusession. Denna förteckning skickas med epost till 10:00-10:45 Gemensam intervju med lärosätets ledning: rektor eller den som rektor utser och fakultetsledning/motsvarande 11:00-12:30 Förskollärarex amen övergripande programuppläggning, 11:00-12:30 Grundlärarexam en övergripande programuppläggningar, 11:00-12:30 Ämneslärar- och yrkeslärarexamen övergripande program-uppläggningar, UVK och VFU 2

10 UVK och VFU UVK och VFU 12:30-13:30 Lunch för bedömargrupperna 13:30-16:00 Förskollärarex amen ämnen/ämnesdid aktik Välkomna! Tomas Egeltoft 13:30-16:30 Grundlärarexam en ämnen/ämnesdid aktik 13:30-14:25 Ämneslärarexam en ämnen/ämnesdid aktik: MA/NO/TE 14:35-15:30 ämnen/ämnesdid aktik: SV/Språk 15:40-16:35 ämnen/ämnesdid aktik: SO/praktiskestetiska ämnen 13:30-15:00 Yrkeslärar ex. Fortsatt intervju om programupp -lägg, UVK, VFU, behörighet och heterogena studentgru pper 3

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Miljöns mänskliga. dimension

Miljöns mänskliga. dimension Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk UTBILDNINGSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Miljöns mänskliga ett begrepp och dess sammanhang dimension Karin Fransson Ulf P. Lundgren En studie av humanistisk

Läs mer

Rapport 2006:42 R. Utvärdering av studie- och yrkesvägledarutbildningen i Sverige

Rapport 2006:42 R. Utvärdering av studie- och yrkesvägledarutbildningen i Sverige Rapport 2006:42 R Utvärdering av studie- och yrkesvägledarutbildningen i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan.

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://w1.861.telia.com/~u86119281/omr40v.pdf). Innehåll: Observera Bokmärken på första sidan i detta pdf-dokument. Där finns

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Rapport 2009:1 R. Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum

Rapport 2009:1 R. Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum Rapport 2009:1 R Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Ansökan om examensrätt för förskollärarutbildning vid Stockholms universitet

Ansökan om examensrätt för förskollärarutbildning vid Stockholms universitet Ansökan om examensrätt för förskollärarutbildning vid Stockholms universitet Arbetsgruppen: Professor Inge Johansson, Inst. för didaktik och pedagogiskt arbete (DOPA) Professor Gunilla Dahlberg, Inst.

Läs mer

Rapport 2006:43 R. Utvärdering av tematiska magister- och forskarutbildningar vid Linköpings universitet

Rapport 2006:43 R. Utvärdering av tematiska magister- och forskarutbildningar vid Linköpings universitet Rapport 2006:43 R Utvärdering av tematiska magister- och forskarutbildningar vid Linköpings universitet Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Vad är kvalitet i distansutbildning?

Vad är kvalitet i distansutbildning? Rapport 2007:41 R Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE gymnasieskola Med behörighet även för grundskolan årskurs 7-9 SPECIALLÄRARE MUSIKLÄRARE

Läs mer

Bedömargruppens yttrande

Bedömargruppens yttrande Utvecklingsavdelningen 1 (25) Dnr 2014:448/140 Bedömargruppens yttrande Rektorsprogrammet 1 har i sin nuvarande form bedrivits sedan hösten 2009 då dåvarande Myndigheten för skolutveckling fick regeringsuppdraget

Läs mer

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 3 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 11 Lärarutbildningskansliet och lärarutbildningskansliets 13 arbetsuppgifter Kontaktpersoner campus

Läs mer

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Högskoleverkets rapportserie 2001:13 R Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Innehållsförteckning HÖGSKOLEVERKETS

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOL GRUND förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNES årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIK YRKES UTBILDNINGSPROGRAM CAMPUS OCH DISTANS 2011-2012 lärarutbildningen

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Rapport 2009:30 R Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Kanon och historiemedvetande två centrala ämnesdidaktiska begrepp. Ett bidrag till ämnesdidaktisk begreppsutveckling.

Kanon och historiemedvetande två centrala ämnesdidaktiska begrepp. Ett bidrag till ämnesdidaktisk begreppsutveckling. Bidrag till Rikskonferens i ämnesdidaktik i Kristianstad 4-5 maj 2006, inom en slutrapport från projektet Kanon och tradition i olika undervisningsmiljöer, Högskolan i Gävle. Bengt Schüllerqvist Högskolan

Läs mer

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan www.hsv.se Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk

Läs mer

Rapport 2008:43 R. Undervisning om mänskliga rättigheter i högskolan

Rapport 2008:43 R. Undervisning om mänskliga rättigheter i högskolan Rapport 2008:43 R Undervisning om mänskliga rättigheter i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Undervisning

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Utvärdering av grund- och forskarutbildning i tyska vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av grund- och forskarutbildning i tyska vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av grund- och forskarutbildning i tyska vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer