Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, lämnar följande delårsrapport januari-september 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, lämnar följande delårsrapport januari-september 2008"

Transkript

1 Pressinformation 29 oktober 2008, Delårsrapport tredje kvartalet 2008 Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, lämnar följande delårsrapport januari-september 2008 Periodens verksamhet i sammandrag 100% garanterad nyemission om ca 17 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna Bolagets inriktning ändrad till expansion med lönsamhet genom främst organisk tillväxt Fokuseringen på den svenska marknaden ger positivt resultat Fortsatt framgång för det egna kassa- och biljettsystemet Entry Event Per Edström utsedd till ny ordförande Tredje kvartalet i sammandrag Nettoomsättningen minskade med -26,5% till 21,5 (29,3) MSEK. Rörelseresultatet minskade till -32,2 (-2,3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -30,6 (-2,6) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,02) SEK. Januari september i sammandrag Nettoomsättningen minskade med -11,1% till 84,8 (95,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade till -37,6 (-5,2) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -36,5 (-5,7) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,04) SEK. Finansiell översikt Kv 3 Kv 3 Fö ränd r. Kv 1-3 Kv 1-3 Fö rändr. Kv 1-4 MSEK % % 2007 Nettoomsättning 21,5 29,3-26% 84,8 95,4-11% 130,7 EBITDA 2-20,1-0,7-22,7 0,0-18,8, % neg. neg. neg. 0,0 neg. EBITDA 2) före engångsposter 3) -16,9-0, % -18,3 3,4-643% 6,4 Resultat före engångsposter -18,4-2,3 +687% -22,5-1, % -0,2 Rörelseresultat -32,2-2,3-37,6-5,2 +628% -25,4 Resultat efter finansiella poster -32,8-2, % -39,0-6,3 +521% -27,1 Periodens resultat -30,6-2, % -36,5-5,7 +535% -25,8, % neg. neg. neg. neg. ######## neg. Aktieägarnas andel av årets resulat -30,6-2, % -36,5-5,7 +535% -25,8 Resultat per ak tie, SEK 1) -0,18-0, % -0,22-0, % -0,16 Resultat per aktie, SEK, efter utspädning -0,18-0, ,22-0, ,16 1) Resultat per aktie beräknas på vägt genomsnittligt antal aktier under perioden. Baseras på aktieägarnas i Confidence International AB (publ.) andel av periodens resultat. 2) Se bilaga 4 för definitioner. Nyckeltal 1 Kv 1-3 Kv 1-3 Fö rändr. Kv % 2007 Balansomslutning 84,2 139,8-40% 116,6 Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. neg. ######## neg. Avkastning på eget kapital, % neg. neg. ######## neg. Eget kapital per aktie - - 0,04 0,38-89% 0,26 Nettoskuldsättning 21,8 17,4 15,8 Nettoskuldsättningsgrad % 29% +981% 36% Nettoskuld/EBITDA neg. 8,7 neg. Soliditet, % % 43% 38% Börskurs vid periodens slut (SEK) ,16 0,75-79% 0,49 Medelantal anställda % 127

2 Koncernchefens kommentarer VD/koncernchef Fredrik Hiort af Ornäs Koncernchefens kommentarer till kvartalet och det gångna året 3:e kvartalet, juli - september införandet av nya löpande ekonomiska kontrolloch rapportrutiner. Detta har snabbt resulterat i bättre projektekonomi och en ökad arbetsro genom hela organisationen. Kommentarer till resultatet Årets tre första kvartal visar ur resultatperspektiv en kraftig förlust i koncernen om 36,5 MSEK. Årets första tre kvartal visar ur resultatperspektiv en kraftig förlust i koncernen. Jag kan konstatera att den under första halvåret förlustbringade trenden har vänts. Trots en mycket hög aktivitetsnivå mot våra selekterade målgrupper, har den rådande oron på de finansiella marknaderna haft en negativ inverkan på kvartalets orderingång. Jag konstaterar att vi idag från flera av våra etablerade kunder likväl som prospekts, får investeringsbeslut framflyttade till fjärde kvartalet. I det 3: e kvartalet går den svenska verksamheten mycket bra. Trots sommarperioden har vi på ett effektivt sätt slutlevererat flera större projekt med hög fakturering som följd. På den brittiska och irländska marknaden sammantaget har finanskrisen slagit betydligt hårdare och djupare. Inom bygg- och fastighetssektorn, som står för en övervägande del av orderinflödet, har flera större ny- och ombyggnationer helt avstannat och flyttats på framtiden. Det negativa resultatet i England är en besvikelse och åtgärder är redan vidtagna för att rationalisera verksamheten. I det 3: e kvartalets inledning tog vi ytterligare ett steg mot renodling och fokusering av våra affärer inom integrerade säkerhetslösningar. Vi har avyttrat vår produkt- och distributionsverksamhet av säkerhetstekniska produkter inom dotterbolaget Confidence Intelligent Access AB till EET Nordic AB. Affären har ökat koncernens och våra kunders oberoende genom ett breddat produktsortiment, samtidigt som vi vunnit en global samarbetspartner inom logistik. Effektiviteten i våra projekt har höjts genom kortare leveranstider och ett större urval av alternativ i produktutbudet. Under slutet av 3:e kvartalet, reviderade styrelsen bolagets omsättningsmål. Omsättningsökningen skall ske med god lönsamhet och huvudsakligen genom organisk tillväxt samt endast genom ev. mindre förvärv som kompletterar den befintliga verksamheten kompetensmässigt eller geografiskt. Tillsammans med tillsättandet av bolagets nye CFO, Daniel Reithner, som påbörjat 2 Förklaringen till resultatet kan klassificeras i följande fyra grupper: Negativt resultat i tredje kvartalet 1,1 MSEK Negativt resultat under första halvåret ,6 MSEK Nedskrivningar av goodwill och immateriella tillgångar 12,8 MSEK Genomgång och värdering av övriga tillgångar och behovet av reserveringar 17,0 MSEK Styrelsen valde efter sommaren att göra en förändring av bolagets inriktning. Inriktningen ändrades från aggressiv expansion baserat på förvärv till konsolidering och lönsamhet med organisk tillväxt. Redan under våren 2008 genomfördes effektiviseringar av den svenska verksamheten. I samband med denna förändring, och påföljande omvärdering, har också bolagets tillgångar av goodwill och immateriella tillgångar justerats. Bland annat har det allmänna ekonomiska läget föranlett oss att revidera de koncernmässiga värdena i våra dotterbolag och övriga immateriella tillgångar. Värdeminskningen uppgår till 12,8 MSEK. Bolaget har också i samband med tillträdandet av ny CFO och i linje med den förändrade inriktning värderat bolagets övriga tillgångar. Rutiner har skärpts och kontrollnivån har höjts. Dessutom har en förlikning med parterna i förvärvet av Entry Systems nåtts, som medför nedskrivning av vissa fordringar. Ytterligare händelser i kvartalet som påverkat resultatet negativt är kundförluster och behovet av reservationer som gjorts. Totalt uppgår dessa justeringar till en summa om 17,0 MSEK. Jag kan konstatera att de operativa förlusterna under första halvåret har minskat i tredje kvartalet. Den svenska verksamheten uppvisar ett positivt rörelseresultat på drygt 10 % för tredje kvartalet med hänsyn taget till justeringarna i stycket ovan. Tyvärr gör vårt dotterbolag i England sitt sämsta kvartal på flera år vilket drar ner bolagets totala resultat. Operativt resultat är marginellt negativt på helheten om vi undantar ovanstående justeringar av tillgångar och skulder som behövts realiseras i tredje kvartalet.

3 Januari - september Årets svaga inledning övergick i ett andra kvartal med bra avslutning. En accelererade försäljning avslutade halvåret med ett all-time-high i orderingång under juni. Den svaga faktureringen under första kvartalet var en direkt följd av orderingången under 2007 års avslutning. Jag kan idag konstatera att vi på den svenska marknaden i det tredje kvartalet skördar frukterna från en gedigen försäljningsinsats fram till halvårsskiftet. Effektiviseringarna i utförandeorganisationen har fått önskad effekt och tempot är idag högre utan påverkan på leveranskvalitén. England har efter två kvartal av fokuserat arbete med att slutföra projekt och fakturera nu hamnat i en kraftig svacka då försäljningen under perioden varit svag och därmed tunnar projektarbetet ut. Fokus ligger nu på att ta in nya affärer samt att vidareutveckla befintlig kundstock. Verksamheten på Irland har fortsatt fokus på befintlig kundstock och slutförande av en stor order från ett världsledande internetföretag. Effektiviseringar och kundrespons De effektiviseringar och rationaliseringar som genomfördes under andra kvartalet har fallit ut som beräknat. Full effekt är dock ännu inte uppnådd men förväntas infalla under fjärde kvartalet. Inga ytterligare personalnedskärningar har genomförts under det tredje kvartalet. Utvecklingen på finansmarknaden kan dock komma att avgöra om ytterligare effektiviseringar behöver initieras under det sista kvartalet. Ökad instabilitet och minskad investeringsvilja i marknaden kan komma att påverka oss den närmaste framtiden. och visas för första gången i samband med mässan Bad, i Göteborg november. Även inom våra överordnade, integrerade säkerhetslösningar, ger feedbacken tillfälle för mer- och nyförsäljning. I september rapporterade vi om nya affärer tillsammans med den Amerikanska säkerhetskonsulten Northland Control Systems. Samarbetet har fördjupats ytterligare och resulterade under kvartalet i ett samarbetsprojekt i Dublin och fler objekt med samma kund är under utvärdering. Skiljedom En uppgörelse har nåtts med de säljande parterna till Entry Systems Sweden AB, som förvärvades 2006, innan ärendet nått skiljedom. Uppgörelsen är en acceptabel kompromiss som ger oss möjlighet att fokusera på verksamheten och till fullo ägna våra insatser och aktiviteter till lönsamma affärer. Synlighet Vår närvaro i branschpress och vertikal media har under tredje kvartalet varit god. Vi upplever ett fortsatt stort intresse för bolaget och våra säkerhetslösningar. Bland de framgångsrika PR-insatserna kan nämnas kassa- och biljettlösningen på Astrid Lindgrens Värld samt kamerasystemet för övervakning på landets arenor för Elitserielagen i hockey där lösningarna har rönt stort intresse från media. Det är av stor vikt att bolaget behåller den goda kontakten med media och fortsätter förmedla lyckade affärer med inriktning på mervärde och för kunden lönsamma investeringar. Jag kan med glädje konstatera att vi fortsatt får mycket och god feedback från genomförda integrationer och installationer. Vår affärsmodell med Värdeskapande säkerhet, påverkar våra kunder positivt genom ökad lönsamhet och effektivitet. Responsen resulterar i ökat förtroende och fördjupade relationer med befintliga kunder och ger i sin tur nya intressanta affärsmöjligheter genom goda referenser och rekommendationer. Inom målgrupperna för vårt eget kassa-, biljettoch entrésystem Entry Event, är det särskilt viktigt med goda referenser. Intresset är på topp bland både gamla och nya kunder som nu uppgraderar med ytterligare moduler och funktioner. Vår nya integrerade webbhandelsmodul, WebShop Event, som erbjuder försäljning av biljetter och artiklar över Internet med print at home funktion har mottagits mycket väl av marknaden och vi har förhoppningar om god försäljning under den kommande perioden. Inom segmentet presenterar vi även ett nytt integrerat och beröringsfritt skåplås för publika miljöer. Produkten är framtagen av Assa i samarbete med Confidence 3 Förändringar i ledningen Bolaget har tillförts en viktig resurs i Daniel Reithner, ny CFO sedan mitten av augusti. Daniel är en utpräglat verksamhetsoperativ CFO, och har sedan tillträdet påbörjat införandet av effektiva administrations-, kontroll- och rapportrutiner som ger hela organisationen mer tid till försäljning och kundkontakt. Samtidigt har Erik Hallberg, styrelsens ordförande sedan 2005 och en verklig eldsjäl, lämnat sin post. Erik valde under september månad att lämna styrelsen för att helt fokusera på sitt förändringsarbete inom TeliaSonera. Som tillförordnad styrelseordförande har fram till nu Lennart Preutz verkat. Styrelsen har vid styrelsemöte , valt Per Edström till Styrelsens ordförande fram till nästa ordinarie Årsstämma.

4 Marknadsutsikter Det råder en osäkerhet i hur den vikande konjunkturen och det finansiella läget kommer att påverka säkerhetsmarknaden på längre sikt. I det korta perspektivet har vi hittills sett en avmattning i de mindre, löpande, arbetena samt en tydlig trend att större investeringsbeslut senareläggs. Confidence affärsmodell med Värdeskapande säkerhet ligger fast när vi nu går in i en kärvare konjunktur. Det blir allt tydligare att kravet på lönsamhet i säkerhetsinvesteringen blivit en central del i valet av leverantör och samarbetspartner. Detta som en direkt följ av våra intensiva ansträngningar att flytta beslutstagandet högre upp i kundernas organisation. Confidence styrka består i förmågan att påvisa lönsamhet genom kostnadsbesparingar och möjligheter till nya intäkter då säkerhetssystemen inte utför sin primära skyddsuppgift. Jag ser idag ett Confidence med väl definierade målgrupper och kundsegment som befinner sig inom ett betydligt snävare område där vår träffsäkerhet är högre. Vår bas av nöjda kunder med varierande systemstruktur är idag större och är en referensbas som ger oss ett snabbare affärsflöde och kortare säljcykel. Den fulla effekten av detta hindras dock något av rådande marknadsläge. mindre och hårt nischade aktörer med snäva dellösningar utan förmågan att erbjuda kunden integration, överblick eller kontroll över helheten. I båda fallen anser vi att kunderna blir låsta vid sin leverantör utan att kunna dra nytta av det oberoende som den IP-baserade tekniken applicerad på en verkligt öppen plattform kan erbjuda. Confidence som oberoende integratör är i de rådande tendenserna rätt positionerad genom vår affärsmodell där helhetssynen på säkerhet, kopplad till kravet på lönsam investering och ROI för kunden, är central. Vi erbjuder våra kunder ett alternativ som ger dem framtidssäkrade och oberoende lösningar baserade på en öppen plattform. Det är till denna öppna värld som integratören Confidence kan dra nytta av de två tendenserna. Vi kan påvisa de kända nackdelarna med låsta proprietära system, och samtidigt bjuda in de ledande spetsproducenterna både inom tjänster och produkter för att ge våra kunder den mest effektiva och lönsamma integrerade säkerhetslösningen. Jag ser fram emot en fokuserad avslutning på året och att vid årets slut se ett Confidence som står väl rustat för framtiden. I mitten av september kommunicerades en förändrad inriktning för bolaget. Denna förändring innebär en konsolidering med en reduktion av omsättningsmålet och en tydlig fokusering på den befintliga verksamheten. Konsolideringen har mottagits mycket positivt av personalen och har resulterat i en mer harmonisk organisation med fokus på affärer och lönsamhet. Ledningen kan nu prioritera försäljning och affärer och agera som det stöd personalen kan behöva i det dagliga arbetet. Bolagets likviditetssituation är fortsatt ansträngd. Under det tredje kvartalet har situationen förbättrats men kräver fortsatt mycket energi på bekostnad av säljtid. Den föreslagna 100% garanterade nyemissionen som förväntas bli beslutad på den extra bolagsstämman den 18 november, kommer att ge organisationen det andrum som behövs för att fokusera all kraft mot kunder och marknad. Trots ansträngd likviditet och kundernas tendens till flyttade investeringsbeslut, så upplever jag en organisation som är starkt motiverad och taggad. Vi är stärkta i vår tro på affärsmodellen som bekräftas av våra kunder och prospekts. Vi ser en säkerhetsmarknad med tendens att gå i två riktningar. Den ena tendensen är mot större aktörer med egna systemlösningar byggda på proprietära teknik. Den andra tendensen går mot 4

5 Omsättning Omsättning Kvartal , Rullande 12 månader Rörelseresultat Kvartal, MSEK 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0-40,0-45,0 Rörelseresultat Kv Kv Kv Kv1 2008, Kvartal Kvartal, MSEK Kvartal Rullande 12 månader Kvartalet Omsättningen för kvartalet uppgick till 21,5 (29,3) MSEK, vilket är en minskning med -7,7 MSEK eller -26,5% jämfört med samma period föregående år. Omsättningsminskningen kan helt tillskrivas de justeringar som gjorts av bolagets tillgångar och skulder. Justeringar som haft negativ påverkan på bolagets omsättning i Q3 uppgår till knappt 7 MSEK. Niomånadersperioden Nettoomsättningen minskade med -10,6 MSEK eller -11% till 84,8 (95,4) MSEK, under perioden 1 januari - 30 september, 2008 jämfört med samma period föregående år. Kvartalet Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -32,2 (-2,3) MSEK. En förändring med -29,8 MSEK. Nedskrivningar av koncernmässiga övervärden har belastat perioden med 10,6 MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -32,8 (-2,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -30,6 (-2,6) MSEK. Niomånadersperioden Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -37,6 (-5,2) MSEK för perioden 1 januari - 30 september, Resultatet efter finansiella poster uppgick till -39,0 (-6,3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -36,5 (-5,7) MSEK. 5

6 Rapportering av affärsområden Confidence verksamhet är uppdelad i tre marknadsområden: Sverige, England samt Irland. Nedanstående diagram visar omsättningens fördelning inom marknadsområdena. Kv 3, 2008 Kv 3, ,8 MSEK 5,2 MSEK 19,8 MSEK 11,5 MSEK 18,3 MSEK 1,4 MSEK Sverige Irland England Sverige Irland England Kv 1-3, 2008 Kv 1-3, ,2 MSEK 18,7 MSEK 32,5 MSEK 68,5 MSEK 64,9 MSEK 3,4 MSEK Sverige Irland England Sverige Irland England Sverige Affärsområde Sverige svarade för 77% av Bolagets nettoomsättning under kvartalsperioden 1 juli - 30 september För niomånadersperioden 1 januari - 30 september, 2008 svarade affärsområdet för 76% av omsättningen. England Affärsområde England svarade för 20 % av Bolagets nettoomsättning under kvartalsperioden 1 juli - 30 september, För niomånadersperioden 1 januari - 30 september, 2008 svarade affärsområdet för 21% av omsättningen. Irland Affärsområde Irland svarade för 3% av Bolagets nettoomsättning under kvartalsperioden. För niomånadersperioden 1 januari - 30 september, 2008 svarade affärsområdet för 4% av omsättningen. 6

7 Marknadsområde Sverige Kvartalet Nettoomsättningen för affärsområde Sverige ökade med 8 % eller 1,5 MSEK till 19,8 (18,3) MSEK för perioden 1 juli - 30 september, Rörelseresultatet försämrades med -26,0 MSEK till -24,2 (1,7) MSEK för perioden. Nedskrivning av koncernmässiga övervärden har belastat marknadsområdet Sverige med 12,0 MSEK. Vidare är 14,3 MSEK av de justeringar av tillgångar och reserveringar som gjorts i Q3 relaterade till marknadsområde Sverige. Undantas dessa justeringar uppvisar Sverige ett positivt operativt resultat om 2,6 MSEK. Niomånadersperioden Nettoomsättningen för affärsområde Sverige för perioden 1 januari - 30 september, 2008 med 6% eller 3,6 MSEK till 68,5 (64,9) MSEK. Rörelseresultatet försämrades med -32,1 MSEK till -25,7 (6,4) MSEK för perioden. Marknadsområde England Kvartalet Nettoomsättningen för affärsområde England minskade med -55 % eller -6,3 MSEK till 5,2 (11,5) MSEK för perioden 1 juli - 30 september, Rörelseresultatet försämrades med 2,2 MSEK till -2,7 (-0,5) MSEK för perioden. Nedskrivning av koncernmässiga övervärden har belastat marknadsområde England med 0,8 MSEK Marknadsområde Irland Kvartalet Nettoomsättningen för affärsområde Irland minskade -0,6 MSEK till 0,8 (1,4) MSEK för perioden 1 juli - 30 september, Rörelseresultatet förbättrades med 0,4 MSEK till -0,3 (-0,7) MSEK för perioden. Rörelsemarginalen negativ (neg.). Niomånadersperioden Nettoomsättningen för affärsområde Irland för perioden 1 januari - 30 september, 2008 minskade med -0,2 MSEK till 3,2 (3,4) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 1,1 MSEK till -0,3 (-1,4) MSEK för perioden. Rörelsemarginalen var negativ (neg.). Kassaflöde Kvartalet Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,9 (0,1) MSEK. Rörelsekapitalet förändrades med 13,2 (2,5). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -1,1 (-1,1) MSEK. Det operativa kassaflödet uppgick till -5,0 (-1,0) MSEK. Niomånadersperioden Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,3 (4,4) MSEK. Rörelsekapitalet förändrades med 8,9 (6,9). Kassaflödet från investeringsverksamheten var 6,4 (-5,7) MSEK. Det operativa kassaflödet uppgick till -5,9 (-1,4) MSEK. Niomånadersperioden Nettoomsättningen för affärsområde England för perioden 1 januari - 30 september, 2008 minskade med -13,7 MSEK till 18,7 (32,5) MSEK. Rörelseresultatet försämrades med -2,6 MSEK till -2,5 (0,1) MSEK för perioden. 7

8 Nettoskuldsättning och finansiell ställning Bolagets egna kapital uppgår till 7,0 (60,2) MSEK och bolagets soliditet är 8 (43)%. Gruppens nettoskuld uppgår idag till 21,8 (17,4) MSEK, varav likvida medel utgör 1,5 (0,7) MSEK. För styrelsen är det uppenbart att likviditeten och kapitalbasen idag är för svag och mot bakgrund därav har styrelsen fattat beslutet om föreliggande företrädesemission om 17 MSEK före emissionskostnader. Finansnetto och skatter Kvartal Finansnettot för perioden uppgick till -0,6 (-0,5) MSEK. Den totala skatteintäkten uppgick till 2,2 (0,2 MSEK). Den positiva skatten är huvudsakligen hänförlig till uppskjutna skatter i samband med nedskrivningar av koncernmässiga övervärden. Niomånadersperioden Finansnettot för perioden uppgick till -1,5 (-1,0) MSEK. Den totala skattekostnaden uppgick till 2,5 (0,5 MSEK) och den effektiva skattesatsen var 6,5% (8,6%). Personal Den 30 september 2008 uppgick medelantalet anställda till 107 (156) och antalet anställda till 97. Av antalet anställda är 62 personer sysselsatta i Sverige, 29 i England samt 6 personer i Irland. Förvärv Inga förvärv gjordes under perioden. Riskfaktorer för Bolaget Det finns ett antal riskfaktorer som kan påverka Bolagets verksamhet såväl utifrån ett operativt som finansiellt perspektiv. Riskfaktorerna bedöms inte ha förändrats från vad som redogörs för i årsredovisningen för Transaktioner med närstående parter Inga väsentliga transaktioner har ägt rum under perioden. Relaterade bolag med vilka koncernen har transaktioner finns upptagna i årsredovisningen för 2007 i not 3. Lennart Preutz, huvudägare och styrelseledamot, har under rapportperioden lånat 1,5 MSEK till bolaget. Räntan är marknadsmässig. Styrelseledamöterna Lennart Preutz, Per-Arne Lundberg, Per Edström samt Willy Persson samt Verkställande direktör Fredrik Hiort af Ornäs och Produktionschef Anders Kullberg har förbundit sig att teckna aktier i bolagets kommande nyemission. Någon garantiersättning utgår ej. Styrelseförändringar Erik Hallberg lämnade i september sitt uppdrag som styrelseordförande i Confidence International AB. Skälet är den höga arbetsbelastningen med ansvaret för förändringsprocesser som Erik har inom TeliaSonera. Den har Per Edström utnämts till Styrelsens ordförande. 8 Händelser efter rapportperiodens slut Styrelsen har den 17 oktober beslutat att föreslå en nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i syfte att tillföra bolaget cirka 17 Mkr före emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad till 100% av ett konsortium bestående av flera större aktieägare, styrelse, ledande befattningshavare och externa garanter. Confidence aktiens utveckling Confidence-aktien är noterad på Stockholmsbörsens NGM-Equity lista. Aktiens betalkurs minskade med 63% från 0,43 SEK per den 30 juni till 0,16 SEK den 30 september. Antalet aktieägare uppgår till ca 4600.

9 Moderbolaget I moderbolaget finns koncerngemensamma funktioner såsom koncernredovisning, utveckling samt hantering av koncernens informationsflöde. Rapport från styrelse och VD Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen och de företag som ingår i koncernen står inför. Nettoomsättningen uppgick till 0,6 (0,0) MSEK för perioden 1 juli - 30 september, Resultatet efter finansiella poster uppgick till -57,2 (-2,9) MSEK. Stockholm, 29 oktober 2008 Det negativa resultatet förklaras av att aktier i dotterbolag har skrivits ner med 51,2 MSEK. Nettoskulden uppgår till 11,2 MSEK. Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och bedömningsgrunder som i senaste årsredovisningen har använts. Stockholm, 29 oktober 2008 Confidence International AB (publ.) Styrelsen Per Edström, Styrelse ordförande Lennart Preutz, Styrelseledamot Camilla Sundström, Styrelseledamot Katrin Tombach, Styrelseledamot Per-Arne Lundberg, Styrelseledamot Willi Persson, Styrelseledamot Fredrik Hiort af Ornäs, Verkställande direktör Bilagor: 1. Koncernen i sammandrag. 2. Moderbolaget i sammandrag. 3. Försäljning och rörelseresultat. 4. Definitioner Kalender feb Rapport för kv. 4 och helår mars Årsredovisning 2008 För ytterligare information kontakta: Per Edström, Styrelse ordförande Telefon: Fredrik Hiort af Ornäs, Verkställande direktör Telefon: Confidence International AB (publ.) Högbergsgatan 27, 6tr Stockholm Telefon: +46 (0) Organisationsnummer:

10 Granskningsrapport Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Confidence International AB (publ.) per den 30 september 2008 och den niomånadersperiod som slutade detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR SRS. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen, samt för moderbolagets del i enlighet med Årsredovisningslagen. Stockholm den 29 oktober 2008 BDO Nordic Stockholm AB Micael Schultze Auktoriserad revisor 10

11 Bilaga 1 Koncernen i sammandrag RESULTATRÄKNING Kv 3 Kv 3 Förändr. Kv 1-3 Kv 1-3 Förändr. Kv 1-4 MSEK % % 2007 Nettoomsättning 21,5 29,3-26% 84,8 95,4-11% 130,7 Aktiverat arbete för egen räkning -1,4 1,1-230% 0,5 5,3-91% 5,3 Övriga intäkter -2,2 5,3-141% 0,5 5,4-91% 5,5 Totala intäkter m m 18,0 35,7-50% 85,7 106,1-19% 141,5 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -14,0-15,6-10% -45,1-41,2 +10% -52,2 Övriga externa kostnader -8,2-6,6 +24% -20,3-20,5-1% -26,6 Personalkostnader -12,5-14,1-11% -38,7-41,1-6% -56,3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1,4-1,7-15% -4,2-5,2-18% -6,6 Övriga rörelsekostnader -13, ,0-3,4 +345% -25,3 Rörelseresultat -32,2-2, % -37,6-5,2 +628% -25,4 Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter 0,1 0,0 +175% 0,2 0,1 +273% 0,4 Finansiella kostnader -0,7-0,5 +39% -1,7-1,2 +41% -2,1 Resultat efter finansiella poster -32,8-2, % -39,0-6,3 +521% -27,1 Skatt på årets resultat 2,2 0, % 2,5 0,5 +372% 1,3 Årets resultat -30,6-2, % -36,5-5,7 +535% -25,8 varav hänförligt till aktieägarna i Confidence International AB (publ) -30,6-2, % -36,5-5,7 +535% -25,8 Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Kv 1-4 Resultat per aktie Genomsnittligt antal aktier (tusental) Antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Resultat per ak tie före utspädning, kr 1) -0,18-0,02-0,22-0,04-0,16 Resultat per aktie, kr, efter utspädning -0,18-0,02-0,22-0,04-0,16 1) Resultat per aktie beräknas på vägt genomsnittligt antal aktier under perioden Resultattet baseras på aktieägarnas i Confidence International AB (publ) andel av periodens resultat. 11

12 Bilaga 1 (forts) BALANSRÄKNING Förändr. MSEK % Immateriella anläggningstillgångar 43,2 65,8-34% 59,5 Materiella anläggningstillgångar 2,0 12,1-84% 4,5 Finansiella anläggningstillgångar 1,0 4,2-76% 3,7 Varulager 3, ,0 Kortfristiga fordringar 32,6 57,1-43% 42,5 Likvida medel 1,5 0,7 +123% 1,1 Tillgångar som innehas för försäljning ,3 Summa tillgångar 84,2 139,8-40% 116,6 Eget kapital 7,0 60,2-88% 43,9 Långfristiga räntebärande sk ulder - 5,6-100% 2,0 Långfristiga icke räntebärande skulder 1,0 13,3-92% 3,1 Kortfristiga räntebärande s kulder 23,3 12,4 +88% 14,9 Kortfristiga icke räntebärande skulder 52,9 48,3 +9% 52,7 Summa eget kapital och skulder 84,2 139,8-40% 116,6 12

13 Bilaga 1 (forts) FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Kv 3 Kv 3 Kv Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning för föregående år (IFRS) 43,9 66,2 66,2 Förändring p g a ändrade omräkningskurser -0,5-0,3-2,6 Nyemission - - 6,1 Periodens resultat -36,5-5,7-25,8 Utgående eget kapital 7,0 60,2 43,9 KASSAFLÖDESANALYS Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Kv Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -17,1-2,5 ### -21,2-2,5-23,7 Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet 13,2 2,5 ### 8,9 6,9 12,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,1-1,1 ### 6,4-5,7 8,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4,9-0,2 ### 6,4-0,6 1,1 Periodens kassaflöde -0,2-1,2 ### 0,4-1,9-1,5 13

14 Bilaga 2 Moderbolaget i sammandrag RESULTATRÄKNING Kv 3 Kv 3 Förändr. Kv 1-3 Kv 1-3 Förändr. Kv 1-4 MSEK % % 2007 Nettoomsättning 0, , Övriga intäkter -0, , Totala intäkter m m 0, , Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -3,2-2,0 +61% -5,5-7,7-28% -10,7 Personalkostnader -1,1-0,7 +52% -2,2-1,8 +22% -2,5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -0,2-0,2 +2% -0,5-0,5 +1% -0,7 Övriga rörelsekostnader -52, , Rörelseresultat -56,9-2,9-60,4-10,0 +505% -13,9 Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter 0,1 0,0 0,1 0,1-33% 0,2 Finansiella k ostnader -0,4-0,1-0,6-0,3 +85% -0,7 Resultat efter finansiella poster -57,2-2, % -60,9-10,2 +498% -14,4 Årets resultat -57,2-2, % -60,9-10,2 +498% -14,4 BALANSRÄKNING Förändr. MSEK % Immateriella anläggningstillgångar 0,1 2,4-94% 2,2 Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0-41% 0,0 Finansiella anläggningstillgångar 78,4 114,8-32% 114,8 Kortfristiga fordringar 17,6 17,1 +3% 14,2 Likvida medel 1,3 0,2 +441% 1,2 Summa tillgångar 97,4 134,6-28% 132,4 Eget kapital 49,3 108,3-55% 110,1 Långfristiga räntebärande sk ulder - 5,6-100% 1,1 Kortfristiga räntebärande skulder 12, ,5 Kortfristiga icke räntebärande skulder 35,6 20,6 +73% 16,7 Summa eget kapital och skulder 97,4 134,6-28% 132,4 14

15 Bilaga 3 OMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDE Kv 3 % Kv 3 % Kv 2 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Rullande KV 1-3 KV 1-3 % KV 1-3 KV mån Sverige 19,8 +8% -26% 26,7 22,0 34,2 18,3 102,7 68,5 64,9 +6% 99,1 Irland 0,8-42% -31% 1,2 1,2 1,9 1,4 5,1 3,2 3,4-6% 5,3 England 5,2-55% -23% 6,7 6,9 10,3 11,5 29,0 18,7 32,5-42% 42,8 Koncerngemensamt -4,2-121% - 0,3-1,7-11,1-1,9-16,7-5,6-5,4-4% -16,5 Koncernen totalt 21,5-26% -38% 34,8 28,4 35,3 29,3 120,1 84,8 95,4-11% 130,7 RÖRELSERESULTAT PER MARKNADSOMRÅDE Kv 3 % Kv 3 % Kv 2 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Rullande KV 1-3 KV 1-3 % KV 1-3 KV mån Sverige -24,2-100% -1043% -2,1 0,7 3,5 1,7-22,2-25,7 6,4-9,9 Irland -0,3 +55% - 0,0 0,0 0,5-0,7 0,3-0,3-1,4 +80% -0,9 England -2,7-437% -211% -0,9 1,0-0,9-0,5-3,4-2,5 0,1 - -0,8 Koncerngemensamt -5,0-72% -70% -2,9-1,2-1,5-2,9-10,6-9,1-6,9-33% -8,4 Engångsposter , ,9 - -3,4-100% -25,3 Koncernen totalt -32, % -5,9 0,5-20,3-2,3-57,8-37,6-5, ,4 OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE Kv 3 % Kv 3 % Kv 2 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Rullande KV 1-3 KV 1-3 % KV 1-3 KV mån System 25,1-12% -21% 31,7 27,2 41,2 28,6 125,1 83,9 92,7-10% 133,9 Produkt 0,7-75% -77% 2,9 3,0 5,2 2,6 11,7 6,5 8,0-19% 13,2 Koncerngemensamt -4,2-121% - 0,3-1,7-11,1-1,9-16,7-5,6-5,4 +4% -16,5 Koncernen totalt 21,5-26% -38% 34,8 28,4 35,3 29,3 120,1 84,8 95,4-11% 130,7 *Ovanstående siffror avser nettoomsättning 15

16 Bilaga 4 Definitioner Avrundningar Siffrorna i tabeller är avrundande enligt matematiska avrundningsregler varför summeringar av tabeller inte alltid summerar med avrundade belopp. Avkastning på eget kapital Årets koncernresultat i procent av genomsnittligt eget kapital under året. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella intäkter och kostnader med tillägg för räntekostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital med avdrag för icke räntebärande skulder. EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före resultat från intressebolag. Engångsposter Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna avser omstrukturering, ej avsatta garantiåtaganden i förvärvade bolag vid förvärvstidpunkten, extra nedskrivningar m m. Kapitalomsättningshastighet Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande kort- och långfristiga skulder (inklusive avsättningar för pensioner) med avdrag för likvida medel dividerat med summan av eget kapital inklusive minoritetsintresse. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintressen i relation till totalt kapital. Vinst per aktie Aktieägarnas andel av årets koncernresultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året. 16

17 Detta är Confidence Bolaget startade med utveckling av RFID teknologi 1989 och nådde sitt första erkännande inom flygindustrin, som en ledande innovatör inom sitt område. Genom organisk utveckling och ett antal strategiska förvärv har Confidence koncernen genom åren förändrat sin ursprungliga inriktning och växt till att idag erbjuda en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom följande områden: Säkerhetsanalys Säkerhetsteknik Brandskyddsteknik Eventsystem, inkl. säkerhet, entré & kassa Arenasystem, inkl. säkerhet, access, biljett/kassa och platsbokning Hospitality/Hotell ID-kortsystem IT-infrastruktur Server Management Service & Jour Confidence är en systemintegratör som erbjuder Värdeskapande säkerhet. Innehåll och infrastruktur som tillgodoser kundens behov av lönsam investering och säkerhet. Vi tillhandahåller produkter, tjänster och kompletta lösningar inom hela det säkerhetstekniska området. För Confidence innebär säkerhet en helhet som uppnås genom strukturerat arbete, steg för steg hela vägen från projektering till drift av färdiga anläggningar. Våra erbjudanden bygger på noga utvalda produkter från samarbetspartners, vilka förädlas med våra egna integrationsprodukter och breda tjänsteutbud. Bolaget är idag genom egna dotterbolag verksamt i Sverige, England och Irland. Ambitionerna är att växa geografiskt, främst i Norden och Baltikum Arena (Sport)- och Eventmarknaderna är starka tillväxtsegment där nischade säkerhetslösningar efterfrågas som integrerade delar av verksamhetssystemen. För att möta dessa behov erbjuder Confidence helhetskoncept, som på ett unikt sätt svarar upp mot dessa marknaders krav på effektiva och tillförlitliga digitala IP-baserade säkerhetslösningar integrerade med övriga verksamhetssystem. Vision Confidence vision är att bli en ledande oberoende Europeisk leverantör av integrerade Värdeskapande säkerhetslösningar. Affärsidé Confidence är en Systemintegratör som designar och levererar Värdeskapande säkerhetslösningar av hög kvalitet. Dessa är konkurrenskraftiga i funktionalitet och pris, samt utnyttjar konvergensen mellan IT och säkerhetsteknologi. Vi strävar efter att bygga ett långsiktigt partnerskap med våra kunder och levererar funktionella lösningar såväl som Värdeskapande tjänster och service. Strategi och mål Confidence strategi är att vara kundernas prioriterade leverantör av säkerhetslösningar till utvalda marknadssektorer i Europa. Detta åstadkommer vi genom att ge kunderna den bäst anpassade och flexibla lösningen baserad på spetsteknologi och som utnyttjar konvergensen mellan IT- och traditionell säkerhetsteknik med IP som integrationsbärare. För kunden resulterar detta sammantaget i bästa möjliga lönsamhet över tiden i varje investering. Tillväxten sker genom kontrollerad organisk expansion i kombination med strategiska förvärv. Efter genomförd organisationsuppbyggnad är fokus nu att stärka bolagets lönsamhet. 17 Confidence helhetssyn på säkerhet, vilken är inbyggd i affärsmodellen, är ledande i branschen och har på allvar slagit igenom hos befintliga och potentiella kunder. Kundstrukturen förändras i högt tempo till att idag bestå av både större och mera utvecklingsbara kunder än tidigare. Många strategiska och affärsmässigt viktiga avtal har vunnits i öppen konkurrens med väl etablerade aktörer, vilket är ett kvitto på att Confidence befinner sig i en tätposition inom den nya generationens säkerhetstänkande. Styrelsens målbild är att öka bolagets omsättning huvudsakligen genom organisk tillväxt samt genom ev. mindre förvärv som kompletterar den befintliga verksamheten kompetensmässigt eller geografiskt. Tillväxten skall ske med god lönsamhet. Confidence International har etablerat sig som ett attraktivt och kompetent säkerhetsföretag med spetsprodukter, som i sitt integrerade sammanhang i praktiken idag saknar konkurrens på både de nordiska och europeiska säkerhetsmarknaderna.

18 Verksamhet Värdeskapande säkerhet - Innehåll och infrastruktur som tillgodoser kundens behov av lönsam investering och säkerhet Confidence som grupp är en systemintegratör som erbjuder Värdeskapande säkerhetslösningar till företag och offentlig sektor. Vi utnyttjar den nya öppna IP-baserade säkerhetstekniken och integrerar den med den befintliga traditionella tekniken till väl fungerande och lönsamma säkerhets- och verksamhetslösningar. Detta ger våra kunder Värdeskapande säkerhet. Vår målsättning är att utifrån våra kunders önskemål anpassa standardsystem som inte bara ökar säkerheten, utan även tillför funktioner och möjligheter som effektiviserar och ger nya intäkter. Confidence erbjuder en unikt sammansatt portfölj av oberoende tjänster och produkter inom hela säkerhetsområdet såsom; säkerhetsanalys, säkerhets- och brandskyddsteknik, Eventsystem, Server Management, IT-infrastruktur samt service och underhållsverksamhet. Vår bredd resulterar i lösningar som är specifikt anpassade för kundernas behov. Confidence erbjuder alltid en begriplig och flexibel lösning som baseras på integration av olika spetsprodukter. Integrerade säkerhetssystem baserade på en IP-plattform ökar precisionen i larmen samt ökar säkerheten. Sammantaget får kunden bästa möjliga lönsamhet i varje investering. Sverige Confidence Sweden AB Confidence Sweden AB är en systemintegratör verksamt inom tillämpningsområdena säkerhetsteknik, brandskydd, konstruktion, Server Management, teleteknik, rikstäckande serviceoch underhållsverksamhet, samt agerar konsulter och rådgivare inom risk och säkerhetsanalys. Confidence erbjudande innehåller även genom egen utveckling avancerade entré- och biljettsystem för arenor, sporthallar, museer, och publika anläggningar. Systemet Entry Event med tillhörande moduler, möjliggör för arrangören att skapa nya produkter och tjänster för ökade intäkter, effektivare arbete, säkrare publik- och informationshantering samt sänkta driftskostnader. England Confidence Vidionics Ltd Den brittiska marknaden skiljer sig inte nämnvärt från den svenska i avseendet IP-baserade säkerhetssystem. Det finns dock en väsentlig skillnad i implementationstakt av den för säkerhetsbranschen nya tekniken jämfört med den svenska marknaden. I Storbritannien finns ett stort arv av analoga CCTV-kamerasystem och andra säkerhetssystem byggda med den traditionella tekniken. Detta innebär, till skillnad från i Sverige där många flera nyinstallationer går direkt in i en digital lösning, att man går vägen via hybridlösningar som överbryggar tekniksprången. Confidence styrka ligger i att med bred kunskapsbas överbrygga gapet mellan IP-baserad och traditionell säkerhetsteknik. Irland Confidence Ireland Ltd Den Irländska marknaden speglar i allt väsentligt den brittiska. Confidence verksamhet på Irland har sin bas inom industrifastigheter samt universitets- och högskolesegmentet. Dessa segment har under senare tid utvidgats till att även omfatta hospitality och energisektorerna. 18

19 Confidence målgrupper Offentlig sektor Confidence säkerhetslösningar för kommunal och offentlig sektor, ger ökad kontroll och överblick av samtliga installerade säkerhetssystem i verksamheten. Confidence metod och helhetssyn på säkerhet, vilken är inbyggd i affärsmodellen, har som syfte att skapa rekommendationer för ett framtidssäkert tekniskt ramverk och en plattform för säkerhetsarbetet. Målgruppen har ofta en spridd flora av disparata system utan kontakt med varandra och kunskapen om de enskilda systemen är lokal och personbunden. Med Confidence metod kan en kontrollerad övergång genomföras till ett integrerat överordnat system. Central styrning och administration ger vinster i form av ökad effektivitet, kontroll, flexibilitet och lägre driftkostnader. Målet är att skapa värde genom att erbjuda personal, besökare och kommuninnevånare högre tillgänglighet och en säkrare hemort eller arbetsplats. Fastighet Confidence säkerhetslösningar skapar trygghet för boende och hyresgäster i fastigheten. Fastighetsägare och förvaltare erbjuds ett överordnat säkerhetssystem med öppen plattform baserat på IP-teknik. Lösningen integrerar och organiserar fastigheternas passersystem, brandlarm, övervakning, skalskydd och fukt- och värmelarm mm. Vinster görs då säkerhetssystem kan administreras och kontrolleras i ett gemensamt användargränssnitt - oavsett geografisk placering. I det överordnade systemet kan larm återställas och övervakning göras på distans. Jour- och akututryckningar undviks till förmån för positiva och kostnadseffektiva planerade besök i fastigheten. Publika anläggningar Entry Event är ett egenutvecklat kassa-, biljettoch tillträdessystem integrerat med övriga verksamhetssystem. Kostnadseffektivitet och hög servicegrad är ett krav i driften av en modern publik anläggning. Entry Event har en rad värdeskapande funktioner som sänker kostnaderna, ökar intäkterna och samtidigt höjer servicen. Statistik och rapporter ur Entry Event ger underlag för resurs- och personalplanering med höjd servicegrad och kostnadsbesparingar som direkt följd. Statistik och rapporter blir ett effektivt redskap för målgruppsinriktad marknadskommunikation och ger ledningen överblick och kontroll. Retail och handel Confidence erbjudande till målgruppen bygger på modern skalbar teknik där värden skapas utöver det primära skyddet mot rån och snatteri. Kamerasystem levereras normalt med ett enda syfte, att avskräcka från brott samt identifiera vid brott. Confidence lösningar tillför även funktionalitet som skapar värde genom den nya kamerateknikens aktiva intelligens. Våra lösningar kan integreras med mjukvara som exempelvis ger möjlighet till justering av butiksytan beroende på kundflöden och personalplanering beroende på kundantal och tidpunkt. Marknads och säljkampanjer kan övervakas från central plats oavsett antal butiker och geografisk placering. Hotell och hospitality Confidence lösningar för hotell har ökad lönsamhet, effektivitet och kontroll som utgångspunkt. Genom att samla och integrera hotellets säkerhetssystem kan dessa administreras och kontrolleras centralt - Ett användargränssnitt oavsett geografisk placering. Ett överordnat säkerhetssystem med öppen plattform organiserar verksamhetens lås, brandlarm, övervakning, skalskydd och fukt- och värmelarm, på ett enkelt och överskådligt sätt. Tidig och överblickbar felrapportering ger snabbare responstid och minskar kostnaderna vid larm. Genom att samla säkerhetsfunktionerna i ett gränssnitt kan utbildningen effektiviseras vilket ökar personalens förutsättningar att agera rätt vid larm med högre säkerhet som följd. I Confidence erbjudande ingår utbildning på plats eller i egna lokaler. 19

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Under årets sex första månader utfördes flera kliniska studier med som mål att fastslå potentialen för produkten Biolight inom sportmedicinen. Då studiernas resultat inte var tillräckligt tydliga, fattades

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2015 31 december 2015 Oktober December 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,0 (-1,3) MSEK Resultat

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 januari 31 mars 2008 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättning 48,6 msek Nettoomsättning 45,1 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Confidence International AB (publ)

Confidence International AB (publ) Confidence International AB (publ) Innehållsförteckning Delårssrapport januari - juni 2008 Delårsrapport januari - juni 2008, sammandrag 3 Detta är Confidence 5 Verksamhet 6 Confidence målgrupper 7 Verksamhet

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer