Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, lämnar följande delårsrapport januari-september 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, lämnar följande delårsrapport januari-september 2008"

Transkript

1 Pressinformation 29 oktober 2008, Delårsrapport tredje kvartalet 2008 Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, lämnar följande delårsrapport januari-september 2008 Periodens verksamhet i sammandrag 100% garanterad nyemission om ca 17 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna Bolagets inriktning ändrad till expansion med lönsamhet genom främst organisk tillväxt Fokuseringen på den svenska marknaden ger positivt resultat Fortsatt framgång för det egna kassa- och biljettsystemet Entry Event Per Edström utsedd till ny ordförande Tredje kvartalet i sammandrag Nettoomsättningen minskade med -26,5% till 21,5 (29,3) MSEK. Rörelseresultatet minskade till -32,2 (-2,3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -30,6 (-2,6) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,02) SEK. Januari september i sammandrag Nettoomsättningen minskade med -11,1% till 84,8 (95,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade till -37,6 (-5,2) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -36,5 (-5,7) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,04) SEK. Finansiell översikt Kv 3 Kv 3 Fö ränd r. Kv 1-3 Kv 1-3 Fö rändr. Kv 1-4 MSEK % % 2007 Nettoomsättning 21,5 29,3-26% 84,8 95,4-11% 130,7 EBITDA 2-20,1-0,7-22,7 0,0-18,8, % neg. neg. neg. 0,0 neg. EBITDA 2) före engångsposter 3) -16,9-0, % -18,3 3,4-643% 6,4 Resultat före engångsposter -18,4-2,3 +687% -22,5-1, % -0,2 Rörelseresultat -32,2-2,3-37,6-5,2 +628% -25,4 Resultat efter finansiella poster -32,8-2, % -39,0-6,3 +521% -27,1 Periodens resultat -30,6-2, % -36,5-5,7 +535% -25,8, % neg. neg. neg. neg. ######## neg. Aktieägarnas andel av årets resulat -30,6-2, % -36,5-5,7 +535% -25,8 Resultat per ak tie, SEK 1) -0,18-0, % -0,22-0, % -0,16 Resultat per aktie, SEK, efter utspädning -0,18-0, ,22-0, ,16 1) Resultat per aktie beräknas på vägt genomsnittligt antal aktier under perioden. Baseras på aktieägarnas i Confidence International AB (publ.) andel av periodens resultat. 2) Se bilaga 4 för definitioner. Nyckeltal 1 Kv 1-3 Kv 1-3 Fö rändr. Kv % 2007 Balansomslutning 84,2 139,8-40% 116,6 Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. neg. ######## neg. Avkastning på eget kapital, % neg. neg. ######## neg. Eget kapital per aktie - - 0,04 0,38-89% 0,26 Nettoskuldsättning 21,8 17,4 15,8 Nettoskuldsättningsgrad % 29% +981% 36% Nettoskuld/EBITDA neg. 8,7 neg. Soliditet, % % 43% 38% Börskurs vid periodens slut (SEK) ,16 0,75-79% 0,49 Medelantal anställda % 127

2 Koncernchefens kommentarer VD/koncernchef Fredrik Hiort af Ornäs Koncernchefens kommentarer till kvartalet och det gångna året 3:e kvartalet, juli - september införandet av nya löpande ekonomiska kontrolloch rapportrutiner. Detta har snabbt resulterat i bättre projektekonomi och en ökad arbetsro genom hela organisationen. Kommentarer till resultatet Årets tre första kvartal visar ur resultatperspektiv en kraftig förlust i koncernen om 36,5 MSEK. Årets första tre kvartal visar ur resultatperspektiv en kraftig förlust i koncernen. Jag kan konstatera att den under första halvåret förlustbringade trenden har vänts. Trots en mycket hög aktivitetsnivå mot våra selekterade målgrupper, har den rådande oron på de finansiella marknaderna haft en negativ inverkan på kvartalets orderingång. Jag konstaterar att vi idag från flera av våra etablerade kunder likväl som prospekts, får investeringsbeslut framflyttade till fjärde kvartalet. I det 3: e kvartalet går den svenska verksamheten mycket bra. Trots sommarperioden har vi på ett effektivt sätt slutlevererat flera större projekt med hög fakturering som följd. På den brittiska och irländska marknaden sammantaget har finanskrisen slagit betydligt hårdare och djupare. Inom bygg- och fastighetssektorn, som står för en övervägande del av orderinflödet, har flera större ny- och ombyggnationer helt avstannat och flyttats på framtiden. Det negativa resultatet i England är en besvikelse och åtgärder är redan vidtagna för att rationalisera verksamheten. I det 3: e kvartalets inledning tog vi ytterligare ett steg mot renodling och fokusering av våra affärer inom integrerade säkerhetslösningar. Vi har avyttrat vår produkt- och distributionsverksamhet av säkerhetstekniska produkter inom dotterbolaget Confidence Intelligent Access AB till EET Nordic AB. Affären har ökat koncernens och våra kunders oberoende genom ett breddat produktsortiment, samtidigt som vi vunnit en global samarbetspartner inom logistik. Effektiviteten i våra projekt har höjts genom kortare leveranstider och ett större urval av alternativ i produktutbudet. Under slutet av 3:e kvartalet, reviderade styrelsen bolagets omsättningsmål. Omsättningsökningen skall ske med god lönsamhet och huvudsakligen genom organisk tillväxt samt endast genom ev. mindre förvärv som kompletterar den befintliga verksamheten kompetensmässigt eller geografiskt. Tillsammans med tillsättandet av bolagets nye CFO, Daniel Reithner, som påbörjat 2 Förklaringen till resultatet kan klassificeras i följande fyra grupper: Negativt resultat i tredje kvartalet 1,1 MSEK Negativt resultat under första halvåret ,6 MSEK Nedskrivningar av goodwill och immateriella tillgångar 12,8 MSEK Genomgång och värdering av övriga tillgångar och behovet av reserveringar 17,0 MSEK Styrelsen valde efter sommaren att göra en förändring av bolagets inriktning. Inriktningen ändrades från aggressiv expansion baserat på förvärv till konsolidering och lönsamhet med organisk tillväxt. Redan under våren 2008 genomfördes effektiviseringar av den svenska verksamheten. I samband med denna förändring, och påföljande omvärdering, har också bolagets tillgångar av goodwill och immateriella tillgångar justerats. Bland annat har det allmänna ekonomiska läget föranlett oss att revidera de koncernmässiga värdena i våra dotterbolag och övriga immateriella tillgångar. Värdeminskningen uppgår till 12,8 MSEK. Bolaget har också i samband med tillträdandet av ny CFO och i linje med den förändrade inriktning värderat bolagets övriga tillgångar. Rutiner har skärpts och kontrollnivån har höjts. Dessutom har en förlikning med parterna i förvärvet av Entry Systems nåtts, som medför nedskrivning av vissa fordringar. Ytterligare händelser i kvartalet som påverkat resultatet negativt är kundförluster och behovet av reservationer som gjorts. Totalt uppgår dessa justeringar till en summa om 17,0 MSEK. Jag kan konstatera att de operativa förlusterna under första halvåret har minskat i tredje kvartalet. Den svenska verksamheten uppvisar ett positivt rörelseresultat på drygt 10 % för tredje kvartalet med hänsyn taget till justeringarna i stycket ovan. Tyvärr gör vårt dotterbolag i England sitt sämsta kvartal på flera år vilket drar ner bolagets totala resultat. Operativt resultat är marginellt negativt på helheten om vi undantar ovanstående justeringar av tillgångar och skulder som behövts realiseras i tredje kvartalet.

3 Januari - september Årets svaga inledning övergick i ett andra kvartal med bra avslutning. En accelererade försäljning avslutade halvåret med ett all-time-high i orderingång under juni. Den svaga faktureringen under första kvartalet var en direkt följd av orderingången under 2007 års avslutning. Jag kan idag konstatera att vi på den svenska marknaden i det tredje kvartalet skördar frukterna från en gedigen försäljningsinsats fram till halvårsskiftet. Effektiviseringarna i utförandeorganisationen har fått önskad effekt och tempot är idag högre utan påverkan på leveranskvalitén. England har efter två kvartal av fokuserat arbete med att slutföra projekt och fakturera nu hamnat i en kraftig svacka då försäljningen under perioden varit svag och därmed tunnar projektarbetet ut. Fokus ligger nu på att ta in nya affärer samt att vidareutveckla befintlig kundstock. Verksamheten på Irland har fortsatt fokus på befintlig kundstock och slutförande av en stor order från ett världsledande internetföretag. Effektiviseringar och kundrespons De effektiviseringar och rationaliseringar som genomfördes under andra kvartalet har fallit ut som beräknat. Full effekt är dock ännu inte uppnådd men förväntas infalla under fjärde kvartalet. Inga ytterligare personalnedskärningar har genomförts under det tredje kvartalet. Utvecklingen på finansmarknaden kan dock komma att avgöra om ytterligare effektiviseringar behöver initieras under det sista kvartalet. Ökad instabilitet och minskad investeringsvilja i marknaden kan komma att påverka oss den närmaste framtiden. och visas för första gången i samband med mässan Bad, i Göteborg november. Även inom våra överordnade, integrerade säkerhetslösningar, ger feedbacken tillfälle för mer- och nyförsäljning. I september rapporterade vi om nya affärer tillsammans med den Amerikanska säkerhetskonsulten Northland Control Systems. Samarbetet har fördjupats ytterligare och resulterade under kvartalet i ett samarbetsprojekt i Dublin och fler objekt med samma kund är under utvärdering. Skiljedom En uppgörelse har nåtts med de säljande parterna till Entry Systems Sweden AB, som förvärvades 2006, innan ärendet nått skiljedom. Uppgörelsen är en acceptabel kompromiss som ger oss möjlighet att fokusera på verksamheten och till fullo ägna våra insatser och aktiviteter till lönsamma affärer. Synlighet Vår närvaro i branschpress och vertikal media har under tredje kvartalet varit god. Vi upplever ett fortsatt stort intresse för bolaget och våra säkerhetslösningar. Bland de framgångsrika PR-insatserna kan nämnas kassa- och biljettlösningen på Astrid Lindgrens Värld samt kamerasystemet för övervakning på landets arenor för Elitserielagen i hockey där lösningarna har rönt stort intresse från media. Det är av stor vikt att bolaget behåller den goda kontakten med media och fortsätter förmedla lyckade affärer med inriktning på mervärde och för kunden lönsamma investeringar. Jag kan med glädje konstatera att vi fortsatt får mycket och god feedback från genomförda integrationer och installationer. Vår affärsmodell med Värdeskapande säkerhet, påverkar våra kunder positivt genom ökad lönsamhet och effektivitet. Responsen resulterar i ökat förtroende och fördjupade relationer med befintliga kunder och ger i sin tur nya intressanta affärsmöjligheter genom goda referenser och rekommendationer. Inom målgrupperna för vårt eget kassa-, biljettoch entrésystem Entry Event, är det särskilt viktigt med goda referenser. Intresset är på topp bland både gamla och nya kunder som nu uppgraderar med ytterligare moduler och funktioner. Vår nya integrerade webbhandelsmodul, WebShop Event, som erbjuder försäljning av biljetter och artiklar över Internet med print at home funktion har mottagits mycket väl av marknaden och vi har förhoppningar om god försäljning under den kommande perioden. Inom segmentet presenterar vi även ett nytt integrerat och beröringsfritt skåplås för publika miljöer. Produkten är framtagen av Assa i samarbete med Confidence 3 Förändringar i ledningen Bolaget har tillförts en viktig resurs i Daniel Reithner, ny CFO sedan mitten av augusti. Daniel är en utpräglat verksamhetsoperativ CFO, och har sedan tillträdet påbörjat införandet av effektiva administrations-, kontroll- och rapportrutiner som ger hela organisationen mer tid till försäljning och kundkontakt. Samtidigt har Erik Hallberg, styrelsens ordförande sedan 2005 och en verklig eldsjäl, lämnat sin post. Erik valde under september månad att lämna styrelsen för att helt fokusera på sitt förändringsarbete inom TeliaSonera. Som tillförordnad styrelseordförande har fram till nu Lennart Preutz verkat. Styrelsen har vid styrelsemöte , valt Per Edström till Styrelsens ordförande fram till nästa ordinarie Årsstämma.

4 Marknadsutsikter Det råder en osäkerhet i hur den vikande konjunkturen och det finansiella läget kommer att påverka säkerhetsmarknaden på längre sikt. I det korta perspektivet har vi hittills sett en avmattning i de mindre, löpande, arbetena samt en tydlig trend att större investeringsbeslut senareläggs. Confidence affärsmodell med Värdeskapande säkerhet ligger fast när vi nu går in i en kärvare konjunktur. Det blir allt tydligare att kravet på lönsamhet i säkerhetsinvesteringen blivit en central del i valet av leverantör och samarbetspartner. Detta som en direkt följ av våra intensiva ansträngningar att flytta beslutstagandet högre upp i kundernas organisation. Confidence styrka består i förmågan att påvisa lönsamhet genom kostnadsbesparingar och möjligheter till nya intäkter då säkerhetssystemen inte utför sin primära skyddsuppgift. Jag ser idag ett Confidence med väl definierade målgrupper och kundsegment som befinner sig inom ett betydligt snävare område där vår träffsäkerhet är högre. Vår bas av nöjda kunder med varierande systemstruktur är idag större och är en referensbas som ger oss ett snabbare affärsflöde och kortare säljcykel. Den fulla effekten av detta hindras dock något av rådande marknadsläge. mindre och hårt nischade aktörer med snäva dellösningar utan förmågan att erbjuda kunden integration, överblick eller kontroll över helheten. I båda fallen anser vi att kunderna blir låsta vid sin leverantör utan att kunna dra nytta av det oberoende som den IP-baserade tekniken applicerad på en verkligt öppen plattform kan erbjuda. Confidence som oberoende integratör är i de rådande tendenserna rätt positionerad genom vår affärsmodell där helhetssynen på säkerhet, kopplad till kravet på lönsam investering och ROI för kunden, är central. Vi erbjuder våra kunder ett alternativ som ger dem framtidssäkrade och oberoende lösningar baserade på en öppen plattform. Det är till denna öppna värld som integratören Confidence kan dra nytta av de två tendenserna. Vi kan påvisa de kända nackdelarna med låsta proprietära system, och samtidigt bjuda in de ledande spetsproducenterna både inom tjänster och produkter för att ge våra kunder den mest effektiva och lönsamma integrerade säkerhetslösningen. Jag ser fram emot en fokuserad avslutning på året och att vid årets slut se ett Confidence som står väl rustat för framtiden. I mitten av september kommunicerades en förändrad inriktning för bolaget. Denna förändring innebär en konsolidering med en reduktion av omsättningsmålet och en tydlig fokusering på den befintliga verksamheten. Konsolideringen har mottagits mycket positivt av personalen och har resulterat i en mer harmonisk organisation med fokus på affärer och lönsamhet. Ledningen kan nu prioritera försäljning och affärer och agera som det stöd personalen kan behöva i det dagliga arbetet. Bolagets likviditetssituation är fortsatt ansträngd. Under det tredje kvartalet har situationen förbättrats men kräver fortsatt mycket energi på bekostnad av säljtid. Den föreslagna 100% garanterade nyemissionen som förväntas bli beslutad på den extra bolagsstämman den 18 november, kommer att ge organisationen det andrum som behövs för att fokusera all kraft mot kunder och marknad. Trots ansträngd likviditet och kundernas tendens till flyttade investeringsbeslut, så upplever jag en organisation som är starkt motiverad och taggad. Vi är stärkta i vår tro på affärsmodellen som bekräftas av våra kunder och prospekts. Vi ser en säkerhetsmarknad med tendens att gå i två riktningar. Den ena tendensen är mot större aktörer med egna systemlösningar byggda på proprietära teknik. Den andra tendensen går mot 4

5 Omsättning Omsättning Kvartal , Rullande 12 månader Rörelseresultat Kvartal, MSEK 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0-40,0-45,0 Rörelseresultat Kv Kv Kv Kv1 2008, Kvartal Kvartal, MSEK Kvartal Rullande 12 månader Kvartalet Omsättningen för kvartalet uppgick till 21,5 (29,3) MSEK, vilket är en minskning med -7,7 MSEK eller -26,5% jämfört med samma period föregående år. Omsättningsminskningen kan helt tillskrivas de justeringar som gjorts av bolagets tillgångar och skulder. Justeringar som haft negativ påverkan på bolagets omsättning i Q3 uppgår till knappt 7 MSEK. Niomånadersperioden Nettoomsättningen minskade med -10,6 MSEK eller -11% till 84,8 (95,4) MSEK, under perioden 1 januari - 30 september, 2008 jämfört med samma period föregående år. Kvartalet Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -32,2 (-2,3) MSEK. En förändring med -29,8 MSEK. Nedskrivningar av koncernmässiga övervärden har belastat perioden med 10,6 MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -32,8 (-2,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -30,6 (-2,6) MSEK. Niomånadersperioden Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -37,6 (-5,2) MSEK för perioden 1 januari - 30 september, Resultatet efter finansiella poster uppgick till -39,0 (-6,3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -36,5 (-5,7) MSEK. 5

6 Rapportering av affärsområden Confidence verksamhet är uppdelad i tre marknadsområden: Sverige, England samt Irland. Nedanstående diagram visar omsättningens fördelning inom marknadsområdena. Kv 3, 2008 Kv 3, ,8 MSEK 5,2 MSEK 19,8 MSEK 11,5 MSEK 18,3 MSEK 1,4 MSEK Sverige Irland England Sverige Irland England Kv 1-3, 2008 Kv 1-3, ,2 MSEK 18,7 MSEK 32,5 MSEK 68,5 MSEK 64,9 MSEK 3,4 MSEK Sverige Irland England Sverige Irland England Sverige Affärsområde Sverige svarade för 77% av Bolagets nettoomsättning under kvartalsperioden 1 juli - 30 september För niomånadersperioden 1 januari - 30 september, 2008 svarade affärsområdet för 76% av omsättningen. England Affärsområde England svarade för 20 % av Bolagets nettoomsättning under kvartalsperioden 1 juli - 30 september, För niomånadersperioden 1 januari - 30 september, 2008 svarade affärsområdet för 21% av omsättningen. Irland Affärsområde Irland svarade för 3% av Bolagets nettoomsättning under kvartalsperioden. För niomånadersperioden 1 januari - 30 september, 2008 svarade affärsområdet för 4% av omsättningen. 6

7 Marknadsområde Sverige Kvartalet Nettoomsättningen för affärsområde Sverige ökade med 8 % eller 1,5 MSEK till 19,8 (18,3) MSEK för perioden 1 juli - 30 september, Rörelseresultatet försämrades med -26,0 MSEK till -24,2 (1,7) MSEK för perioden. Nedskrivning av koncernmässiga övervärden har belastat marknadsområdet Sverige med 12,0 MSEK. Vidare är 14,3 MSEK av de justeringar av tillgångar och reserveringar som gjorts i Q3 relaterade till marknadsområde Sverige. Undantas dessa justeringar uppvisar Sverige ett positivt operativt resultat om 2,6 MSEK. Niomånadersperioden Nettoomsättningen för affärsområde Sverige för perioden 1 januari - 30 september, 2008 med 6% eller 3,6 MSEK till 68,5 (64,9) MSEK. Rörelseresultatet försämrades med -32,1 MSEK till -25,7 (6,4) MSEK för perioden. Marknadsområde England Kvartalet Nettoomsättningen för affärsområde England minskade med -55 % eller -6,3 MSEK till 5,2 (11,5) MSEK för perioden 1 juli - 30 september, Rörelseresultatet försämrades med 2,2 MSEK till -2,7 (-0,5) MSEK för perioden. Nedskrivning av koncernmässiga övervärden har belastat marknadsområde England med 0,8 MSEK Marknadsområde Irland Kvartalet Nettoomsättningen för affärsområde Irland minskade -0,6 MSEK till 0,8 (1,4) MSEK för perioden 1 juli - 30 september, Rörelseresultatet förbättrades med 0,4 MSEK till -0,3 (-0,7) MSEK för perioden. Rörelsemarginalen negativ (neg.). Niomånadersperioden Nettoomsättningen för affärsområde Irland för perioden 1 januari - 30 september, 2008 minskade med -0,2 MSEK till 3,2 (3,4) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 1,1 MSEK till -0,3 (-1,4) MSEK för perioden. Rörelsemarginalen var negativ (neg.). Kassaflöde Kvartalet Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,9 (0,1) MSEK. Rörelsekapitalet förändrades med 13,2 (2,5). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -1,1 (-1,1) MSEK. Det operativa kassaflödet uppgick till -5,0 (-1,0) MSEK. Niomånadersperioden Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,3 (4,4) MSEK. Rörelsekapitalet förändrades med 8,9 (6,9). Kassaflödet från investeringsverksamheten var 6,4 (-5,7) MSEK. Det operativa kassaflödet uppgick till -5,9 (-1,4) MSEK. Niomånadersperioden Nettoomsättningen för affärsområde England för perioden 1 januari - 30 september, 2008 minskade med -13,7 MSEK till 18,7 (32,5) MSEK. Rörelseresultatet försämrades med -2,6 MSEK till -2,5 (0,1) MSEK för perioden. 7

8 Nettoskuldsättning och finansiell ställning Bolagets egna kapital uppgår till 7,0 (60,2) MSEK och bolagets soliditet är 8 (43)%. Gruppens nettoskuld uppgår idag till 21,8 (17,4) MSEK, varav likvida medel utgör 1,5 (0,7) MSEK. För styrelsen är det uppenbart att likviditeten och kapitalbasen idag är för svag och mot bakgrund därav har styrelsen fattat beslutet om föreliggande företrädesemission om 17 MSEK före emissionskostnader. Finansnetto och skatter Kvartal Finansnettot för perioden uppgick till -0,6 (-0,5) MSEK. Den totala skatteintäkten uppgick till 2,2 (0,2 MSEK). Den positiva skatten är huvudsakligen hänförlig till uppskjutna skatter i samband med nedskrivningar av koncernmässiga övervärden. Niomånadersperioden Finansnettot för perioden uppgick till -1,5 (-1,0) MSEK. Den totala skattekostnaden uppgick till 2,5 (0,5 MSEK) och den effektiva skattesatsen var 6,5% (8,6%). Personal Den 30 september 2008 uppgick medelantalet anställda till 107 (156) och antalet anställda till 97. Av antalet anställda är 62 personer sysselsatta i Sverige, 29 i England samt 6 personer i Irland. Förvärv Inga förvärv gjordes under perioden. Riskfaktorer för Bolaget Det finns ett antal riskfaktorer som kan påverka Bolagets verksamhet såväl utifrån ett operativt som finansiellt perspektiv. Riskfaktorerna bedöms inte ha förändrats från vad som redogörs för i årsredovisningen för Transaktioner med närstående parter Inga väsentliga transaktioner har ägt rum under perioden. Relaterade bolag med vilka koncernen har transaktioner finns upptagna i årsredovisningen för 2007 i not 3. Lennart Preutz, huvudägare och styrelseledamot, har under rapportperioden lånat 1,5 MSEK till bolaget. Räntan är marknadsmässig. Styrelseledamöterna Lennart Preutz, Per-Arne Lundberg, Per Edström samt Willy Persson samt Verkställande direktör Fredrik Hiort af Ornäs och Produktionschef Anders Kullberg har förbundit sig att teckna aktier i bolagets kommande nyemission. Någon garantiersättning utgår ej. Styrelseförändringar Erik Hallberg lämnade i september sitt uppdrag som styrelseordförande i Confidence International AB. Skälet är den höga arbetsbelastningen med ansvaret för förändringsprocesser som Erik har inom TeliaSonera. Den har Per Edström utnämts till Styrelsens ordförande. 8 Händelser efter rapportperiodens slut Styrelsen har den 17 oktober beslutat att föreslå en nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i syfte att tillföra bolaget cirka 17 Mkr före emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad till 100% av ett konsortium bestående av flera större aktieägare, styrelse, ledande befattningshavare och externa garanter. Confidence aktiens utveckling Confidence-aktien är noterad på Stockholmsbörsens NGM-Equity lista. Aktiens betalkurs minskade med 63% från 0,43 SEK per den 30 juni till 0,16 SEK den 30 september. Antalet aktieägare uppgår till ca 4600.

9 Moderbolaget I moderbolaget finns koncerngemensamma funktioner såsom koncernredovisning, utveckling samt hantering av koncernens informationsflöde. Rapport från styrelse och VD Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen och de företag som ingår i koncernen står inför. Nettoomsättningen uppgick till 0,6 (0,0) MSEK för perioden 1 juli - 30 september, Resultatet efter finansiella poster uppgick till -57,2 (-2,9) MSEK. Stockholm, 29 oktober 2008 Det negativa resultatet förklaras av att aktier i dotterbolag har skrivits ner med 51,2 MSEK. Nettoskulden uppgår till 11,2 MSEK. Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och bedömningsgrunder som i senaste årsredovisningen har använts. Stockholm, 29 oktober 2008 Confidence International AB (publ.) Styrelsen Per Edström, Styrelse ordförande Lennart Preutz, Styrelseledamot Camilla Sundström, Styrelseledamot Katrin Tombach, Styrelseledamot Per-Arne Lundberg, Styrelseledamot Willi Persson, Styrelseledamot Fredrik Hiort af Ornäs, Verkställande direktör Bilagor: 1. Koncernen i sammandrag. 2. Moderbolaget i sammandrag. 3. Försäljning och rörelseresultat. 4. Definitioner Kalender feb Rapport för kv. 4 och helår mars Årsredovisning 2008 För ytterligare information kontakta: Per Edström, Styrelse ordförande Telefon: Fredrik Hiort af Ornäs, Verkställande direktör Telefon: Confidence International AB (publ.) Högbergsgatan 27, 6tr Stockholm Telefon: +46 (0) Organisationsnummer:

10 Granskningsrapport Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Confidence International AB (publ.) per den 30 september 2008 och den niomånadersperiod som slutade detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR SRS. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen, samt för moderbolagets del i enlighet med Årsredovisningslagen. Stockholm den 29 oktober 2008 BDO Nordic Stockholm AB Micael Schultze Auktoriserad revisor 10

11 Bilaga 1 Koncernen i sammandrag RESULTATRÄKNING Kv 3 Kv 3 Förändr. Kv 1-3 Kv 1-3 Förändr. Kv 1-4 MSEK % % 2007 Nettoomsättning 21,5 29,3-26% 84,8 95,4-11% 130,7 Aktiverat arbete för egen räkning -1,4 1,1-230% 0,5 5,3-91% 5,3 Övriga intäkter -2,2 5,3-141% 0,5 5,4-91% 5,5 Totala intäkter m m 18,0 35,7-50% 85,7 106,1-19% 141,5 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -14,0-15,6-10% -45,1-41,2 +10% -52,2 Övriga externa kostnader -8,2-6,6 +24% -20,3-20,5-1% -26,6 Personalkostnader -12,5-14,1-11% -38,7-41,1-6% -56,3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1,4-1,7-15% -4,2-5,2-18% -6,6 Övriga rörelsekostnader -13, ,0-3,4 +345% -25,3 Rörelseresultat -32,2-2, % -37,6-5,2 +628% -25,4 Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter 0,1 0,0 +175% 0,2 0,1 +273% 0,4 Finansiella kostnader -0,7-0,5 +39% -1,7-1,2 +41% -2,1 Resultat efter finansiella poster -32,8-2, % -39,0-6,3 +521% -27,1 Skatt på årets resultat 2,2 0, % 2,5 0,5 +372% 1,3 Årets resultat -30,6-2, % -36,5-5,7 +535% -25,8 varav hänförligt till aktieägarna i Confidence International AB (publ) -30,6-2, % -36,5-5,7 +535% -25,8 Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Kv 1-4 Resultat per aktie Genomsnittligt antal aktier (tusental) Antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Resultat per ak tie före utspädning, kr 1) -0,18-0,02-0,22-0,04-0,16 Resultat per aktie, kr, efter utspädning -0,18-0,02-0,22-0,04-0,16 1) Resultat per aktie beräknas på vägt genomsnittligt antal aktier under perioden Resultattet baseras på aktieägarnas i Confidence International AB (publ) andel av periodens resultat. 11

12 Bilaga 1 (forts) BALANSRÄKNING Förändr. MSEK % Immateriella anläggningstillgångar 43,2 65,8-34% 59,5 Materiella anläggningstillgångar 2,0 12,1-84% 4,5 Finansiella anläggningstillgångar 1,0 4,2-76% 3,7 Varulager 3, ,0 Kortfristiga fordringar 32,6 57,1-43% 42,5 Likvida medel 1,5 0,7 +123% 1,1 Tillgångar som innehas för försäljning ,3 Summa tillgångar 84,2 139,8-40% 116,6 Eget kapital 7,0 60,2-88% 43,9 Långfristiga räntebärande sk ulder - 5,6-100% 2,0 Långfristiga icke räntebärande skulder 1,0 13,3-92% 3,1 Kortfristiga räntebärande s kulder 23,3 12,4 +88% 14,9 Kortfristiga icke räntebärande skulder 52,9 48,3 +9% 52,7 Summa eget kapital och skulder 84,2 139,8-40% 116,6 12

13 Bilaga 1 (forts) FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Kv 3 Kv 3 Kv Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning för föregående år (IFRS) 43,9 66,2 66,2 Förändring p g a ändrade omräkningskurser -0,5-0,3-2,6 Nyemission - - 6,1 Periodens resultat -36,5-5,7-25,8 Utgående eget kapital 7,0 60,2 43,9 KASSAFLÖDESANALYS Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Kv Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -17,1-2,5 ### -21,2-2,5-23,7 Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet 13,2 2,5 ### 8,9 6,9 12,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,1-1,1 ### 6,4-5,7 8,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4,9-0,2 ### 6,4-0,6 1,1 Periodens kassaflöde -0,2-1,2 ### 0,4-1,9-1,5 13

14 Bilaga 2 Moderbolaget i sammandrag RESULTATRÄKNING Kv 3 Kv 3 Förändr. Kv 1-3 Kv 1-3 Förändr. Kv 1-4 MSEK % % 2007 Nettoomsättning 0, , Övriga intäkter -0, , Totala intäkter m m 0, , Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -3,2-2,0 +61% -5,5-7,7-28% -10,7 Personalkostnader -1,1-0,7 +52% -2,2-1,8 +22% -2,5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -0,2-0,2 +2% -0,5-0,5 +1% -0,7 Övriga rörelsekostnader -52, , Rörelseresultat -56,9-2,9-60,4-10,0 +505% -13,9 Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter 0,1 0,0 0,1 0,1-33% 0,2 Finansiella k ostnader -0,4-0,1-0,6-0,3 +85% -0,7 Resultat efter finansiella poster -57,2-2, % -60,9-10,2 +498% -14,4 Årets resultat -57,2-2, % -60,9-10,2 +498% -14,4 BALANSRÄKNING Förändr. MSEK % Immateriella anläggningstillgångar 0,1 2,4-94% 2,2 Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0-41% 0,0 Finansiella anläggningstillgångar 78,4 114,8-32% 114,8 Kortfristiga fordringar 17,6 17,1 +3% 14,2 Likvida medel 1,3 0,2 +441% 1,2 Summa tillgångar 97,4 134,6-28% 132,4 Eget kapital 49,3 108,3-55% 110,1 Långfristiga räntebärande sk ulder - 5,6-100% 1,1 Kortfristiga räntebärande skulder 12, ,5 Kortfristiga icke räntebärande skulder 35,6 20,6 +73% 16,7 Summa eget kapital och skulder 97,4 134,6-28% 132,4 14

15 Bilaga 3 OMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDE Kv 3 % Kv 3 % Kv 2 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Rullande KV 1-3 KV 1-3 % KV 1-3 KV mån Sverige 19,8 +8% -26% 26,7 22,0 34,2 18,3 102,7 68,5 64,9 +6% 99,1 Irland 0,8-42% -31% 1,2 1,2 1,9 1,4 5,1 3,2 3,4-6% 5,3 England 5,2-55% -23% 6,7 6,9 10,3 11,5 29,0 18,7 32,5-42% 42,8 Koncerngemensamt -4,2-121% - 0,3-1,7-11,1-1,9-16,7-5,6-5,4-4% -16,5 Koncernen totalt 21,5-26% -38% 34,8 28,4 35,3 29,3 120,1 84,8 95,4-11% 130,7 RÖRELSERESULTAT PER MARKNADSOMRÅDE Kv 3 % Kv 3 % Kv 2 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Rullande KV 1-3 KV 1-3 % KV 1-3 KV mån Sverige -24,2-100% -1043% -2,1 0,7 3,5 1,7-22,2-25,7 6,4-9,9 Irland -0,3 +55% - 0,0 0,0 0,5-0,7 0,3-0,3-1,4 +80% -0,9 England -2,7-437% -211% -0,9 1,0-0,9-0,5-3,4-2,5 0,1 - -0,8 Koncerngemensamt -5,0-72% -70% -2,9-1,2-1,5-2,9-10,6-9,1-6,9-33% -8,4 Engångsposter , ,9 - -3,4-100% -25,3 Koncernen totalt -32, % -5,9 0,5-20,3-2,3-57,8-37,6-5, ,4 OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE Kv 3 % Kv 3 % Kv 2 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Rullande KV 1-3 KV 1-3 % KV 1-3 KV mån System 25,1-12% -21% 31,7 27,2 41,2 28,6 125,1 83,9 92,7-10% 133,9 Produkt 0,7-75% -77% 2,9 3,0 5,2 2,6 11,7 6,5 8,0-19% 13,2 Koncerngemensamt -4,2-121% - 0,3-1,7-11,1-1,9-16,7-5,6-5,4 +4% -16,5 Koncernen totalt 21,5-26% -38% 34,8 28,4 35,3 29,3 120,1 84,8 95,4-11% 130,7 *Ovanstående siffror avser nettoomsättning 15

16 Bilaga 4 Definitioner Avrundningar Siffrorna i tabeller är avrundande enligt matematiska avrundningsregler varför summeringar av tabeller inte alltid summerar med avrundade belopp. Avkastning på eget kapital Årets koncernresultat i procent av genomsnittligt eget kapital under året. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella intäkter och kostnader med tillägg för räntekostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital med avdrag för icke räntebärande skulder. EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före resultat från intressebolag. Engångsposter Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna avser omstrukturering, ej avsatta garantiåtaganden i förvärvade bolag vid förvärvstidpunkten, extra nedskrivningar m m. Kapitalomsättningshastighet Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande kort- och långfristiga skulder (inklusive avsättningar för pensioner) med avdrag för likvida medel dividerat med summan av eget kapital inklusive minoritetsintresse. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintressen i relation till totalt kapital. Vinst per aktie Aktieägarnas andel av årets koncernresultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året. 16

17 Detta är Confidence Bolaget startade med utveckling av RFID teknologi 1989 och nådde sitt första erkännande inom flygindustrin, som en ledande innovatör inom sitt område. Genom organisk utveckling och ett antal strategiska förvärv har Confidence koncernen genom åren förändrat sin ursprungliga inriktning och växt till att idag erbjuda en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom följande områden: Säkerhetsanalys Säkerhetsteknik Brandskyddsteknik Eventsystem, inkl. säkerhet, entré & kassa Arenasystem, inkl. säkerhet, access, biljett/kassa och platsbokning Hospitality/Hotell ID-kortsystem IT-infrastruktur Server Management Service & Jour Confidence är en systemintegratör som erbjuder Värdeskapande säkerhet. Innehåll och infrastruktur som tillgodoser kundens behov av lönsam investering och säkerhet. Vi tillhandahåller produkter, tjänster och kompletta lösningar inom hela det säkerhetstekniska området. För Confidence innebär säkerhet en helhet som uppnås genom strukturerat arbete, steg för steg hela vägen från projektering till drift av färdiga anläggningar. Våra erbjudanden bygger på noga utvalda produkter från samarbetspartners, vilka förädlas med våra egna integrationsprodukter och breda tjänsteutbud. Bolaget är idag genom egna dotterbolag verksamt i Sverige, England och Irland. Ambitionerna är att växa geografiskt, främst i Norden och Baltikum Arena (Sport)- och Eventmarknaderna är starka tillväxtsegment där nischade säkerhetslösningar efterfrågas som integrerade delar av verksamhetssystemen. För att möta dessa behov erbjuder Confidence helhetskoncept, som på ett unikt sätt svarar upp mot dessa marknaders krav på effektiva och tillförlitliga digitala IP-baserade säkerhetslösningar integrerade med övriga verksamhetssystem. Vision Confidence vision är att bli en ledande oberoende Europeisk leverantör av integrerade Värdeskapande säkerhetslösningar. Affärsidé Confidence är en Systemintegratör som designar och levererar Värdeskapande säkerhetslösningar av hög kvalitet. Dessa är konkurrenskraftiga i funktionalitet och pris, samt utnyttjar konvergensen mellan IT och säkerhetsteknologi. Vi strävar efter att bygga ett långsiktigt partnerskap med våra kunder och levererar funktionella lösningar såväl som Värdeskapande tjänster och service. Strategi och mål Confidence strategi är att vara kundernas prioriterade leverantör av säkerhetslösningar till utvalda marknadssektorer i Europa. Detta åstadkommer vi genom att ge kunderna den bäst anpassade och flexibla lösningen baserad på spetsteknologi och som utnyttjar konvergensen mellan IT- och traditionell säkerhetsteknik med IP som integrationsbärare. För kunden resulterar detta sammantaget i bästa möjliga lönsamhet över tiden i varje investering. Tillväxten sker genom kontrollerad organisk expansion i kombination med strategiska förvärv. Efter genomförd organisationsuppbyggnad är fokus nu att stärka bolagets lönsamhet. 17 Confidence helhetssyn på säkerhet, vilken är inbyggd i affärsmodellen, är ledande i branschen och har på allvar slagit igenom hos befintliga och potentiella kunder. Kundstrukturen förändras i högt tempo till att idag bestå av både större och mera utvecklingsbara kunder än tidigare. Många strategiska och affärsmässigt viktiga avtal har vunnits i öppen konkurrens med väl etablerade aktörer, vilket är ett kvitto på att Confidence befinner sig i en tätposition inom den nya generationens säkerhetstänkande. Styrelsens målbild är att öka bolagets omsättning huvudsakligen genom organisk tillväxt samt genom ev. mindre förvärv som kompletterar den befintliga verksamheten kompetensmässigt eller geografiskt. Tillväxten skall ske med god lönsamhet. Confidence International har etablerat sig som ett attraktivt och kompetent säkerhetsföretag med spetsprodukter, som i sitt integrerade sammanhang i praktiken idag saknar konkurrens på både de nordiska och europeiska säkerhetsmarknaderna.

18 Verksamhet Värdeskapande säkerhet - Innehåll och infrastruktur som tillgodoser kundens behov av lönsam investering och säkerhet Confidence som grupp är en systemintegratör som erbjuder Värdeskapande säkerhetslösningar till företag och offentlig sektor. Vi utnyttjar den nya öppna IP-baserade säkerhetstekniken och integrerar den med den befintliga traditionella tekniken till väl fungerande och lönsamma säkerhets- och verksamhetslösningar. Detta ger våra kunder Värdeskapande säkerhet. Vår målsättning är att utifrån våra kunders önskemål anpassa standardsystem som inte bara ökar säkerheten, utan även tillför funktioner och möjligheter som effektiviserar och ger nya intäkter. Confidence erbjuder en unikt sammansatt portfölj av oberoende tjänster och produkter inom hela säkerhetsområdet såsom; säkerhetsanalys, säkerhets- och brandskyddsteknik, Eventsystem, Server Management, IT-infrastruktur samt service och underhållsverksamhet. Vår bredd resulterar i lösningar som är specifikt anpassade för kundernas behov. Confidence erbjuder alltid en begriplig och flexibel lösning som baseras på integration av olika spetsprodukter. Integrerade säkerhetssystem baserade på en IP-plattform ökar precisionen i larmen samt ökar säkerheten. Sammantaget får kunden bästa möjliga lönsamhet i varje investering. Sverige Confidence Sweden AB Confidence Sweden AB är en systemintegratör verksamt inom tillämpningsområdena säkerhetsteknik, brandskydd, konstruktion, Server Management, teleteknik, rikstäckande serviceoch underhållsverksamhet, samt agerar konsulter och rådgivare inom risk och säkerhetsanalys. Confidence erbjudande innehåller även genom egen utveckling avancerade entré- och biljettsystem för arenor, sporthallar, museer, och publika anläggningar. Systemet Entry Event med tillhörande moduler, möjliggör för arrangören att skapa nya produkter och tjänster för ökade intäkter, effektivare arbete, säkrare publik- och informationshantering samt sänkta driftskostnader. England Confidence Vidionics Ltd Den brittiska marknaden skiljer sig inte nämnvärt från den svenska i avseendet IP-baserade säkerhetssystem. Det finns dock en väsentlig skillnad i implementationstakt av den för säkerhetsbranschen nya tekniken jämfört med den svenska marknaden. I Storbritannien finns ett stort arv av analoga CCTV-kamerasystem och andra säkerhetssystem byggda med den traditionella tekniken. Detta innebär, till skillnad från i Sverige där många flera nyinstallationer går direkt in i en digital lösning, att man går vägen via hybridlösningar som överbryggar tekniksprången. Confidence styrka ligger i att med bred kunskapsbas överbrygga gapet mellan IP-baserad och traditionell säkerhetsteknik. Irland Confidence Ireland Ltd Den Irländska marknaden speglar i allt väsentligt den brittiska. Confidence verksamhet på Irland har sin bas inom industrifastigheter samt universitets- och högskolesegmentet. Dessa segment har under senare tid utvidgats till att även omfatta hospitality och energisektorerna. 18

19 Confidence målgrupper Offentlig sektor Confidence säkerhetslösningar för kommunal och offentlig sektor, ger ökad kontroll och överblick av samtliga installerade säkerhetssystem i verksamheten. Confidence metod och helhetssyn på säkerhet, vilken är inbyggd i affärsmodellen, har som syfte att skapa rekommendationer för ett framtidssäkert tekniskt ramverk och en plattform för säkerhetsarbetet. Målgruppen har ofta en spridd flora av disparata system utan kontakt med varandra och kunskapen om de enskilda systemen är lokal och personbunden. Med Confidence metod kan en kontrollerad övergång genomföras till ett integrerat överordnat system. Central styrning och administration ger vinster i form av ökad effektivitet, kontroll, flexibilitet och lägre driftkostnader. Målet är att skapa värde genom att erbjuda personal, besökare och kommuninnevånare högre tillgänglighet och en säkrare hemort eller arbetsplats. Fastighet Confidence säkerhetslösningar skapar trygghet för boende och hyresgäster i fastigheten. Fastighetsägare och förvaltare erbjuds ett överordnat säkerhetssystem med öppen plattform baserat på IP-teknik. Lösningen integrerar och organiserar fastigheternas passersystem, brandlarm, övervakning, skalskydd och fukt- och värmelarm mm. Vinster görs då säkerhetssystem kan administreras och kontrolleras i ett gemensamt användargränssnitt - oavsett geografisk placering. I det överordnade systemet kan larm återställas och övervakning göras på distans. Jour- och akututryckningar undviks till förmån för positiva och kostnadseffektiva planerade besök i fastigheten. Publika anläggningar Entry Event är ett egenutvecklat kassa-, biljettoch tillträdessystem integrerat med övriga verksamhetssystem. Kostnadseffektivitet och hög servicegrad är ett krav i driften av en modern publik anläggning. Entry Event har en rad värdeskapande funktioner som sänker kostnaderna, ökar intäkterna och samtidigt höjer servicen. Statistik och rapporter ur Entry Event ger underlag för resurs- och personalplanering med höjd servicegrad och kostnadsbesparingar som direkt följd. Statistik och rapporter blir ett effektivt redskap för målgruppsinriktad marknadskommunikation och ger ledningen överblick och kontroll. Retail och handel Confidence erbjudande till målgruppen bygger på modern skalbar teknik där värden skapas utöver det primära skyddet mot rån och snatteri. Kamerasystem levereras normalt med ett enda syfte, att avskräcka från brott samt identifiera vid brott. Confidence lösningar tillför även funktionalitet som skapar värde genom den nya kamerateknikens aktiva intelligens. Våra lösningar kan integreras med mjukvara som exempelvis ger möjlighet till justering av butiksytan beroende på kundflöden och personalplanering beroende på kundantal och tidpunkt. Marknads och säljkampanjer kan övervakas från central plats oavsett antal butiker och geografisk placering. Hotell och hospitality Confidence lösningar för hotell har ökad lönsamhet, effektivitet och kontroll som utgångspunkt. Genom att samla och integrera hotellets säkerhetssystem kan dessa administreras och kontrolleras centralt - Ett användargränssnitt oavsett geografisk placering. Ett överordnat säkerhetssystem med öppen plattform organiserar verksamhetens lås, brandlarm, övervakning, skalskydd och fukt- och värmelarm, på ett enkelt och överskådligt sätt. Tidig och överblickbar felrapportering ger snabbare responstid och minskar kostnaderna vid larm. Genom att samla säkerhetsfunktionerna i ett gränssnitt kan utbildningen effektiviseras vilket ökar personalens förutsättningar att agera rätt vid larm med högre säkerhet som följd. I Confidence erbjudande ingår utbildning på plats eller i egna lokaler. 19

Confidence International AB (publ)

Confidence International AB (publ) Confidence International AB (publ) Innehållsförteckning Delårssrapport januari - juni 2008 Delårsrapport januari - juni 2008, sammandrag 3 Detta är Confidence 5 Verksamhet 6 Confidence målgrupper 7 Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2013. Confidence International AB

Årsredovisning 2013. Confidence International AB Årsredovisning 2013 Confidence International AB Innehåll Årsstämma Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 Confidence i korthet 5 Verksamhetsbeskrivning 6 Marknadsöversikt 8 Riskredovisning 9 Aktiekapital

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

One Mind total control. Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ)

One Mind total control. Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) One Mind total control Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) NYEMISSION 2006 Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) NYEMISSION 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Tredje kvartalet 2012. Januari-september 2012

Tredje kvartalet 2012. Januari-september 2012 Tredje kvartalet 2012 Försäljningsintäkterna minskade med 6 procent till 1 773 MSEK (1 891), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 6 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 190

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT Sida 1 STARKT KVARTAL DRIVET AV ORGANISK TILLVÄXT TREDJE KVARTALET 2011 Intäkterna för tredje kvartalet

Läs mer

introduktion introduktion

introduktion introduktion årsredovisning 2006 2 XX innehåll Innehåll Introduktion 4 2006 i sammandrag 5 Historik 6 Viktiga händelser 7 VD har ordet 8 Strategier 10 Organisation 11 Affärsområde Marknad 14 Affärsområde Produktion

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2015 Nettoomsättning 566 MSEK (388) Rörelseresultat 38 MSEK (6) Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %)

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012 Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012 Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesrätt Teckningskurs Avstämningsdag

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING Delårsrapport januari september Q3 INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 95,4 (96,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella

Läs mer

DELÅRS- RAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRS- RAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 01 DELÅRS- RAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Högre resultat och omsättning Nya satsningar i Norge Fortsatta åtgärder i Finland JANUARI SEPTEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 3,4 PROCENT TILL 1 474,9 (1

Läs mer

Delårsrapport januari september 2006

Delårsrapport januari september 2006 Delårsrapport januari september 2006 Fortsatt resultattillväxt Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade för tredje kvartalet med 45 procent till 16 MSEK (11). Motsvarande resultat för de första

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Lantmännens Delårsrapport Januari-september

Lantmännens Delårsrapport Januari-september Lantmännens Delårsrapport Januari-september Lantmännen tar ansvar från jord till bord En ny spannmålsmottagning, i form av en sk spannmålsplatta, öppnade i Laholm lagom till skörden. Mottagningen har varit

Läs mer

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2010 NILÖRNGRUPPEN AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2010 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12

Läs mer

Juli september. Januari september

Juli september. Januari september 29-1-2 Klockan 7.3 Juli september Omsättningen uppgår till 372,7 MSEK (388,7) Rörelsemarginal EBITDA är 9,1% (1,6) Rörelsemarginal EBIT är 6,6% (8,5) Resultat per aktie uppgår till,32 SEK (,67) Januari

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Fjärde kvartalet - 1 oktober 31 december Nettoomsättning 409 (351) Rörelseresultat 43 (20) Rörelsemarginal 10,5 % (5,6

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer