Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde"

Transkript

1 Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden

2 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan upprättas. Behovsbedömningen är ett första steg i miljöbedömningen som ska avgöra om detaljplanens genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Motiverat ställningstagande Med stöd av nedanstående checklista, som är grunden för genomgång av de kriterier som kan innebära betydande miljöpåverkan, gör miljö- och byggnadskontoret den sammanvägda bedömningen att genomförandet av detaljplanen för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl. inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behövs därför inte upprättas. Medverkande tjänstemän Sara Dolk Planarkitekt

3 3 (8) Planen Areal Planens syfte Planområdet omfattar ca 1,75 ha. Syftet med detaljplanen är att omvandla fastigheten Järeda 2:108 och Vattentornsvägen till industrimark för att skapa möjlighet att slå samman dessa med fastigheten Järeda 2:78 (som redan är planlagd för industriändamål). Karta över området med aktuella fastigheter skrafferade i rött. Vattentornsvägen avses att flyttas till den västra delen av Järeda 2:108. Vägen leder till vattentornet och en skid/pulkabacke. Verksamheter och åtgärder Andra planer och program Miljöintegration Miljöproblem Gemenskapens miljölagstiftning Detaljplanen görs för att kunna utveckla den träemballagetillverkning som bedrivs idag. Detaljplanen är i enlighet med översiktsplanen. Planen kommer inte att påverka närliggande detaljplaner. Miljöbedömningen i sig utgör den efterfrågade integrationen. Planen anses inte vålla några miljöproblem. Ingen lagstiftning berörs. Checklista behovsbedömning

4 4 (8) 4 kap 34 PBL Marken tas ej i anspråk av någon av de uppräknade ändamålen (industriändamål, köpcentrum, skidbacke, hamn, hotell, camping, nöjes- eller djurpark) som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Bilaga 3, 4 förordning om MKB Planen tillåter inte verksamheter som kräver tillstånd enl kap 7 28a MB (verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka miljön i särskilt skyddade naturområden) eller innefattas i bilaga 3 (verksamheter såsom jordbruk, skogsbruk, vattenbruk, tyngre industrier, turistanläggningar mm). Platsen Läge Nuvarande markanvändning Planområdet ligger i industriområdet inom Järnforsens tätort. Fastigheterna används för träindustri. Järeda 2:108 används dock endast för upplag då den idag saknar byggrätt för industribyggnad. Vattentornsvägen är i dagsläget planlagd som allmän platsmark; lokalgata. Denna avses att flyttas västerut. Överskridna miljökvalitetsnormer Några miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas. Miljöproblem --- Kulturarv Friluftsliv och rekreation Särdrag i naturen Skyddade områden Inga kända fasta fornlämningar finns. Inom området har det bedrivits industriell verksamhet sedan början av 1900-talet. I Kalmar läns muséums inventering av industriarv i länet finns inga värdefulla byggnader identifierade. Några andra kulturhistoriska värden är inte kända. Intill planområdet är det väldigt kuperat och det branta området är planlagt för skidbacke och skidlift. Dock var det länge sedan liften var i drift och backen används mest som pulkabacke. Inga naturvärden finns inom planområdet. Järeda 2:108 är består av hårdgjord grusad yta för virkesupplag. Järeda 2:78 är sedan länge bebyggd med industribyggnader. Planområdet ligger på grusåsen Järedaåsen, vilken har klassats som mycket skyddsvärd i Länsstyrelsens grusinventering. Hela området är dock redan hårdgjord yta p.g.a. tidigare aktiviteter och det geologiska värdet bedöms inte påverkas av planens genomförande. Checklista behovsbedömning

5 5 (8) Påverkan Nationella och regionala miljömål Miljöstrategi för Hultsfreds kommun MB 5 kap miljökvalitetsnorm (luft, vatten, mark) Anmälan eller tillståndsprövning (täkt, avfall, farligt mtrl etc) Skydd (Natura2000, strandskydd, biotopskydd, byggnadsminne, skyddsområde) Naturvårdsprogram/ naturvårdsplan Fornlämningar Planens genomförande förväntas inte ge några betydande negativa konsekvenser. Ingen betydande påverkan. GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN --- Detaljplanen ligger i avrinningsområdet till Emån, som i sin helhet är ett Natura 2000-område. Planens genomförande bedöms inte påverka de bevarandemål som finns för ån. --- Inga kända fasta fornlämningar finns. RIKTLINJER Kommunala policys, program eller planer Skyddsavstånd Planförslaget är förenlig med gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige år Planförslaget tillåter byggnation av småindustri som ej har krav på skyddsavstånd. Detaljplanen medger småindustri 25 meter ifrån närmsta bostadsfastighet. Därtill tillkommer 4,5 meter byggnadsfritt avstånd till tomtgräns för bostadsfastigheten, så i praktiken blir avståndet som minst 29,5 meter mellan bostadsbebyggelse och industribyggnader. Lagstadgade normer för ljudnivåer gäller för fläktar od. Mycket ljud går att dämpa med byggnadssätt, placering av byggnader och med hjälp av tekniska lösningar. Checklista behovsbedömning

6 6 (8) HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER 3 och 4 kap om hushållning av mark och vatten (riksintresse) Avsevärd förändring av mark o vattenanvändning Alternativ lokalisering, markanvändning Uttömning av icke förnyelsebar naturresurs Rekreation (förbättring/ försämring) Kulturmiljö Området ligger inom Emåns avrinningsområde som är av riksintresse enligt miljöbalken 4:6 (förbud mot nya vattenkraftverk/ vattenöverföring för kraftändamål), planförslaget påverkar dock inte riksintresset. --- Ingen förändring då skidbacken kan användas precis som tidigare, endast dess tillfart ändrar läge. MILJÖPÅVERKAN Mark (förorening, erosion) Vatten (flödesriktning, grundvattenkvalitet, vattentillgång, dagvatten, vattentäkt, risk för översvämning) Luft och klimat (luftrörelse, förorening, lukt) Vegetation (införande av ny växtart, minskning av hotad växtart, införande av ny art) Djurliv (förändring av sammansättning, antal, minskning av hotad djurart eller införande av art, gräns) Det har sedan länge bedrivits sågverk på fastigheten. Någon form av impregnering har aldrig skett och därför finns inga misstankar om föroreningar i marken. Dagvattenhanteringen kommer att bli oförändrad. Dagvattnet leds till det kommunala dagvattennätet och påverkar därmed inte grundvattnet. Det finns inga rödlistade arter inom en radie på åtminstone 250 meter från planområdet. Avståndet till Emån är ca 400 meter. Checklista behovsbedömning

7 7 (8) Landskaps- och stadsbild Miljöpåverkan från omgivande verksamhet Transporter/kommunikation (minskning eller ökning, trafiksäkerhet) Avfall Vatten och avlopp Vattentornsvägen kommer att flyttas västerut, den nya korsningen kommer att göras trafiksäker. HÄLSOEFFEKTER Ljus (bländande ljussken) Luftkvalitet (luftföroreningar, lukt, partiklar, allergirisk) Buller och vibrationer Otrygghet Risk (explosionsrisk, utsläpp, radon, elektromagnetisk strålning) Jämställdhet Arbetstillfällen/service Från sågverksbyggnaden transporteras sågspånet via pipelines till ett tätt spånhus. På så vi kommer inget spån ut i luften utanför byggnaderna. Det buller som ev skapas från tillverkningen kommer att bättre skärmas av vid uppförande av ny hallbyggnation mellan sågverket och bostadsbebyggelsen. ÖVRIGT Kumulativa (ökande förändringar orsakade av en åtgärd i kombination med tidigare, nuvarande och förutsebara framtida åtgärder) eller tillfälliga miljöeffekter Inga betydande effekter. Checklista behovsbedömning

8 8 (8) Motverkan av ekologisk hållbar utveckling (energi, material, avfallsmängd) Betydande miljöpåverkan i närliggande kommuner Ingen motverkan. Checklista behovsbedömning

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Version 1.00 Projekt 7317 Upprättad 2011-03-28 Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Melleruds Kommun Västra Götalands Län Behovsbedömning Sammanfattning

Läs mer

Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3

Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3 Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3 Munkedals Kommun Västra Götalands län Sammanfattning Planen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har utförts av planområdet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11 1. PLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten för utveckling av ett verksamhetsområde på del av befintlig bergtäkt. Även

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37

Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37 MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING 2012-04-25, rev 2012-08-21 Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37 Illustration i program efter godkännande. Bostäderna flyttas upp utanför

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås Vectura Mark & Samhälle Box 1062 551 10 Jönköping Anna Westerlund Anna.westerlund@vectura.se +46 10 484 60 11 Datum: 2010-07-01 Beteckning: Behovsbedömning Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Behovsbedömning Kalmar den 15 oktober 2010 Rev. den 4 mars 2013 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB ANTAGANDEHANDLING Behovsbedömning MKB

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB MKB CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl (Älvvallens idrottsområde) i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Planens syfte Planens syfte

Läs mer

D13. Ardala Jvst m.fl.

D13. Ardala Jvst m.fl. D13 Ändring av detaljplan för Ardala Jvst m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län D2 Ardala Jvst D3 Del av Ardala D4 Del av Ardala D5 Del av Ardala 1:2 och 1:3 D6 Del av Ardala Antagandehandling Handlingen

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län

Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län PROGRAMHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2009.10184, 2010-10-12 PLAN 154 GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Enligt 4 kap. 34 första stycket plan- och bygglagen, PBL, ska, om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan,

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun

Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun Miljö- och byggförvaltningen Detaljplan för Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun Granskning under tiden 25 augusti - 15 september 2015 1(8) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Björbo 27:25 m.fl.

Läs mer

2015-06-11. E-post Organisationsnr PlusGiro. KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se 212000-1868 111 00-5

2015-06-11. E-post Organisationsnr PlusGiro. KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se 212000-1868 111 00-5 Kommunledningsförvaltningen Joel Engström, 0550-88549 joel.engstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-06-11 Referens Sida 1(8) Behovsbedömning Vålösundet östra Del 5 Kristinehamns kommun, Värmlands

Läs mer

Förberedande miljökonsekvensbeskrivning Checklista

Förberedande miljökonsekvensbeskrivning Checklista Förberedande miljökonsekvensbeskrivning Checklista Fastighetsbeteckning: Ubbarp 8:20 Projekt: Detaljplan Verksamhetsutövare: Översiktlig beskrivning av befintlig naturmiljö: Historik Tidigare utredningar

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Detaljplan för Tjörnudden, Brommösund, Mariestads kommun

Detaljplan för Tjörnudden, Brommösund, Mariestads kommun 1 (7) Aktuell detaljplan Planens syfte och huvuddrag Berörda fysiska planer och program Syfte med behovsbedömningen Detaljplan för Tjörnudden, Brommösund, Mariestads kommun Syftet med detaljplanen är att

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

Detaljplan för Del av Skolgatan samt del av kv. Orgeln Arvika kommun, Värmlands län

Detaljplan för Del av Skolgatan samt del av kv. Orgeln Arvika kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGEN 2013-01-14 LAGA KRAFT 2013-02-07 2012-11-26 Dnr KS 07/953-214 Detaljplan för Del av Skolgatan samt del av kv. Orgeln Arvika kommun, Värmlands län Detaljplan för del av Skolgatan

Läs mer

Kalmar kommun. Behovsbedömning MKB. Detaljplan för Lillviken Kalmar kommun Behovsbedömning. Sid. 1 (10)

Kalmar kommun. Behovsbedömning MKB. Detaljplan för Lillviken Kalmar kommun Behovsbedömning. Sid. 1 (10) Kalmar kommun Behovsbedömning MKB Sid. 1 (10) Datum Beteckning 2007-10-26 Dnr: 2006-3369 Samhällsbyggnadskontoret Plan- och bygglovavdelningen Handläggare: Elena Kakavandi Detaljplan för Lillviken Kalmar

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer