SCA Skog i korthet. Nyckeltal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011"

Transkript

1 SCA Skog

2 SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet, en enhet för krossprodukter. Bedriver FSC - och PEFC -certifierat skogsbruk. Nyckeltal Antal anställda Avverkning, milj m 3 f 4,0 4,4 Avverkning lokala köp, milj m 3 f 2,7 2,6 SCA Skog / September

3 SCA Skog medarbetare Av 460 anställda är 350 män och 110 kvinnor. Vi finns på ett 40-tal orter, från Sundsvall i söder till Kiruna i norr. Hos oss arbetar: Virkesköpare, produktionsledare, distriktsansvariga, vägspecialister, naturvårdsspecialister, skogsekologer, skogsmaskinförare, transportledare, karttekniker, lantmätare, ekonomer, ekonomiassistenter, produktionschefer, it-projektledare, personalutvecklare, marknadschefer, utvecklingschefer, skötselchefer och många andra! SCA Skog / September

4 Skogliga data 2012 SCAs egen skog Avverkad volym, 4,0 milj m 3 f Slutavverkad areal, hektar Gallrad areal * (inkl alternativ skötsel), hektar Gallringsandel 16 (volym), % Skogsvårdad areal (marberedning, röjning, plantering), hektar * Gallrad areal är svårbedömd pga stormen Dagmar. SCA Skog / September

5 Mål att långsiktigt försörja SCAs svenska industrier med virke, att utveckla och långsiktigt förvalta SCAs skogstillgångar, att uppnå tillfredsställande lönsamhet Foto: Anna Gullers SCA Skog / September

6 Vision SCA Skog skall vara ledande inom hållbart och lönsamt skogsbruk och därför det självklara valet för skogsägare. SCA Skog / September

7 SCAs skogsinnehav och industrier i norra Sverige 2,6 miljoner hektar skogsmark, varav 2 miljoner brukas. Kraftlinerbruk Pappersbruk Pelletsfabrik Massafabrik Sågverk Sågverk, delägt Träförädling och distribution Stugun Gällö Obbola Rundvik Bollstabruk Härnösand Östrand Tunadal Ortviken Munksund SCA Skog / September

8 Organisation SCA SKOG Mats Sandgren Gemensamma staber med affärsgruppen Affärsutveckling och marknadsanalys Tommy Sundin Juridik Jan Svedjebrant Resultatområden Omvärlds- och marknadsanalys Staber Ekonomi Information IT Markjuridik Personal Skogsvård Teknik- och verksamhetsutveckling Kristian Areskog Hillevi Mörtberg Rolf Edström Göran Wikström Anders Sjögren Lena Westman Pelle Gemmel Magnus Bergman Skogsförvaltningar Virkesanskaffning Plantor Krossprodukter Norrbotten Morgen Yngvesson Västerbotten Birgitta Boström Ångermanland Björn Larsson Medelpad Göran Tjernberg Virke Jörgen Bendz NorrPlant Jörgen Andersson SCA Krossprodukter Walter Jonsson Jämtland Sven Lindroth SCA Skog / September

9 Organisation - Skogsförvaltning Skogsförvaltare Ekonomi/Adm Utvecklingschef Produktionschef Skogsskötselchef Marknadschef Produktionsledare Distriktsansvariga Virkesköpare Virkesspecialist Prod.ledare vägar SCA Skog / September

10 Skogsförvaltningar Norrbotten, Piteå Västerbotten, Umeå Ångermanland, Bollstabruk Jämtland, Östersund Medelpad, Sundsvall SCA Skog / September

11 Ett virkesköpande företag För att klara industriernas ökade virkesbehov har SCA Skog successivt byggt upp en organisation för att köpa virke från privata skogsägare i Norrland. I dag har vi ett 60-tal virkesköpare och marknadschefer från Sundsvall och norrut. Vi ska vara den bästa partnern för en långsiktig affärsrelation. Med ett kvalitetssäkrat arbetssätt ställer vi skogsägaren och dennes behov och önskemål i fokus. All den kunskap och erfarenhet vi fått i vår egen skog erbjuder vi andra skogsägare. Vi har lika hårda kvalitetskrav och gör samma noggranna arbete i privat skog som i vår egen skog. SCA Skog / September

12 Virkesförrådets utveckling 300 milj m3 Prognos Uppmätt Idag Naturhänsyn Pinus Contorta Löv Gran Tall Historiska uppgifter är omräknade till 2006 års skogsmarksareal. SCA Skog / September

13 Planerad och verklig avverkning milj m 3 f Planerad Verklig Historiska uppgifter är omräknade till 2006 års skogsmarksareal. SCA Skog / September

14 Framtida uttagsvolymer enligt AVB 06 6 milj m 3 f per år 5 4 Pinus contorta 3 Slutavverkning Gallring Gallring SCA Skog / September

15 Skogens åldersfördelning TAX VIII % Ålder, år SCA Skog / September

16 Sluthuggnings-, röjnings- och skogsodlingsareal hektar Sluthuggning Röjning Skogsodling (plantering,sådd) Inkl. Scaninge Timber fr o m 2002 SCA Skog / September

17 Skogsvårdsarealer exkl gödsling hektar Röjning Lövsanering Komplettering Manuell plantering Maskinell plantering 40 Sådd Markberedning 20 Hyggesrensning Inkl. Scaninge Timber fr o m 2002 SCA Skog / September

18 Plantanvändning milj plantor Lärk Pinus contorta Gran Tall Inkl. Scaninge Timber fr o m 2002 SCA Skog / September

19 Total areal Pinus contorta hektar Planterat respektive år Inkl. Scaninge Timber fr o m 2002 SCA Skog / September

20 Maskinella markberedningsmetoder hektar Inkl. Scaninge Timber fr o m 2002 Grävmaskin Bräcke Planter Högläggning Silva Nova Harv Plog Fläck SCA Skog / September

21 Kostnadsutveckling Skogsvårdsarbete 220 Index 200 Konsumentprisindex Skogsvård SCA Skog / September

22 Vad får vi ut av ett träd? MASSAVED vidareförädlas till bl a tryckpapper, mjukpapper, kartong 1 ha GROT (grenar & toppar) värmer 3 villor/år SÅGTIMMER blir plankor och bräder, varav större delen vidareförädlas till högkvalitativa trävaror 1 ha STUBBAR värmer 7 villor/år SCA Skog / September

23 Övergripande naturvårdsmål att vidmakthålla oumbärliga ekologiska processer och livsviktiga system, t ex cirkulationen av friskt vatten och bibehållandet av markens produktionsförmåga, att bevara genetisk variation, att säkerställa ett uthålligt, långsiktigt nyttjande av arter och ekosystem Foto: Lars Häggmark SCA Skog / September

24 Certifierat skogsbruk SCAs skogsbruk är certifierat enligt FSC, Forest Stewardship Council, och PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification. SCA Skog / September

25 SCAs naturvårdsstrategi Foto: Lars Häggmark Naturhänsyn i alla skogliga åtgärder Naturnära skogsskötselmetoder som i väsentliga delar efterliknar naturliga störningsregimer, t ex brand Detaljerad kunskap om produktionsförutsättningar och naturvärden i SCAs skogar Ekologisk landskapsplanering Hög kompetens hos alla anställda och fortsatt utveckling av kunskapsbas och metoder Samarbete med myndigheter när särskilda skyddsvärden föreligger som kräver skydd enligt Miljöbalken SCA Skog / September

26 Uppföljning av naturhänsyn vid slutavverkningar Sparad areal fördelat på olika typer av naturhänsyn Yngre skog 1% Övrig 4% Kulturmiljö 1% Trädsamling 5% Brant 3% Kantzon sjö 4 % Kantzon berg 2% Kantzon bäck 11% Häll- och blockmark 7% Sumpskog 21% Kantzon myr 26% Surdråg 15% Inom avverkade områden lämnas mer än 5 % av virkesvolymen. Blått visar hänsyn knuten till vatten och fuktiga skogsmiljöer. SCA Skog / September

27 SCAs hänsynspyramid Mycket högt naturvärde Naturreservat 1-3% (1% sålt till staten) Hänsynsområden: - sparas, överhålles, ca 5% - brukas med alternativa metoder ca 3% Vanlig skogsmark: Cirka 5% av produktiv areal lämnas - detaljhänsyn - hänsynsytor Trädbevuxna impediment: ca 10-15% av total areal - myrar, hällmarker Kala impediment: ca 10-15% av total areal - fjäll, myrar Lågt naturvärde Produktiv skogsmark Impediment Total areal 2,6 milj hektar, varav 2 milj hektar produktiv skogsmark SCA Skog / September

28 Skogsbrukets kretslopp Slutavverkning Vägbyggnad Traktplanering Gödsling 2-3 Markberedning Plantering, självföryngring, sådd 5 Återväxtkontroll 10 Helikopterinventering Röjning Gödsling Gallring Gödsling 60 Gallring Ungskogstaxering SCA Skog / September

29 Drivningsmetoder inom SCA % Manuell sortimentsmetod Häst Stammetod Traktor Trädmetod Fällare-läggare Kvistare-kapare Gripprocessor Träddelsmetod Tvågreppsskördare Mekaniserad sortimentsmetod Engreppsskördare Kombimaskin SCA Skog / September

30 Anställda skogsarbetare Årsarbetare beräknade som ett medeltal under årets 12 månader Samtliga 1500 Tillsvidareanställda Tillfälligt anställda 1000 Maskinförare Huggare/Fällare Inkl Scaninge Timber fr o m 2002 SCA Skog / September

31 Produktivitetsutveckling Drivningsarbete 60 m 3 f/dagsv SCA Skog / September

32 Kostnadsutveckling Drivningsarbete Index Konsumentprisindex Drivningsarbete SCA Skog / September

33 Utveckling av maskinägande och SCA-certifiering, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Volym SCA AT-system Enmaskinsägare Entreprenörssystem Flera maskiner SCAcertifierade SCA Skog / September

34 Maskinpark 2012 Ägarkategori Entreprenörer kortsiktiga 3 % SCA 9,6 % Entreprenörer Långsiktiga 87,4% SCA Skog / September

35 Virkesförbrukning vid SCAs svenska industrier Uttag från egen skog exkl flis från egna sågverk milj m3f Virkesförbrukning Uttag från egen skog Inkl. Scaninge Timber fr o m 2002 SCA Skog / September

36 Virkesförbrukning vid SCAs industrier (inklusive flis) m 3 f Massaved, löv 6000 Massaved, gran/ffg Massaved, gran 4000 Massaved, barr (inkl flis) 2000 Sågtimmer, gran Inkl. Scaninge Timber fr o m 2002 Sågtimmer, tall SCA Skog / September

37 Virkesförsörjning 2012 milj m 3 f 6,8 från skogsförvaltningarna 5,0 från virkesenheten Egen skog 3,8 Lokala köp 3,0 Externa leverantörer/ Byten 3,4 Flis från egna sågverk 1,2 Import 0,4 5,6 SCAs massa- och pappersindustri 4,4 SCAs sågverk 1,8 Externa industrier Foto: Michael Engman SCA Skog / September

38 Fördelning av transportslag 2012 Foto: Michael Engman Bil 71% Volym Transportarbetet Bil 51% Järnväg 29% Järnväg 49% Medeltransportavstånd, km Bil direkt industri 120 Bil till terminal 64 Järnvägstransport 236 SCA Skog / September

39 Virkestransportsystem Kiruna Murjek Luleå Storuman Piteå Lycksele Hoting Umeå Krokom Rundvik Östersund Bollsta Bensjö Härnösand Östavall Töva Sundsvall SCA Skog / September

40 NorrPlant milj plantor Totalt 102,5 Externt 58,6 Pinus contorta 13,8 Tall 41, SCA 43,9 Leveranser Gran 47,2 Fördelade per trädslag SCA Skog / September

41 NorrPlant 2012 Bogrundets plantskola Produktion 85 miljoner plantor/år Anläggning 14 värmeväxthus på vardera 100x25 m 110 friland, 15 hektar Laboratorium, såddhall, kyllager Wifstamons plantskola Produktion 15 miljoner plantor/år Anläggning 2 värmeväxthus på 100x20 m, 2 på 100x12 m 25 friland, 4 hektar Såddhall, kyllager Personal: 50, varav 32 säsongsanställda Fröplantager: Egna: 5 st för tall - 40 ha 7 st för Pinus contorta - 40 ha Delägda: Tall, gran sammanlagt 50 ha SCA Skog / September

42 SCA Krossprodukter Ett bergsäkert alternativ Säljer berg och ballast från SCAs egna täkter till både externa kunder och SCA-bolag. Åtar sig anläggningsarbeten åt kunder, som t ex att färdigställa vägar i ex vindparker. Sköter drift och underhåll av befintliga täkter samt utreder tilltänkta täkter. Arbetar strategiskt med att utveckla SCAs täkter. En viktig del är att upprätthålla och förbättra miljö- och kvalitetsaspekterna i täktverksamheten. SCA Skog / September

43 Utveckling av biobränsleleveranser GWh 3000 Förädlade biobränslen Oförädlade biobränslen SCA Skog / September

44 Fördelning av levererade biobränslen 2012: 3,1 TWh 0,9 1,4 0,1 Biobränsle från industri Biobränsle från skog Torv Pellets 0,7 SCA Skog / September

45 För ytterligare information, välkommen till

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007 PLUS värde för dig Obbola investerar för framtiden Dags för förädling av contorta Hög efterfrågan på virke Ledaren Med PLUS vill vi vinna förtroendet att få komma tillbaka

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2007 Rekordhöga priser på virke PLUS Skogsvård ger extra trygghet Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare Fjällräven hotat charmtroll Ledaren Sveriges högsta virkespriser

Läs mer

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2008 tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen LEDAREN Mer skog för en god miljö SCA

Läs mer

Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008

Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008 Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008 Sveaskog i korthet Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Det nya sättet att bygga hus och byggnader i trä speglar samtiden genom innovativ arkitektur och design.

Det nya sättet att bygga hus och byggnader i trä speglar samtiden genom innovativ arkitektur och design. Holmen Årsredovisning 212 Trä gör nytta för klimatet Trä sparar pengar Växande träd och träprodukter binder kol under hela sin livslängd. Detta faktum, till sammans med den kontinuerliga ökningen av virkesförrådet

Läs mer

Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sveaskog AB (publ), org nr 556558-0031, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

I ömsesidig samverkan

I ömsesidig samverkan EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2012 Mångfald mål och motto för miljöministern Skogsägarnas skatteparadis Entreprenörerna och sågverket: I ömsesidig samverkan 1 Ledaren Du och din skog en viktig del av

Läs mer

drabbar skogsindustrin

drabbar skogsindustrin EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2015 Upp till kamp mot granbarkborrar ILLA SKÖTT JÄRNVÄG drabbar skogsindustrin Skogsvinge nu ännu bättre Bland tropiska smådjur i Umeå LEDAREN Satsa på låghastighetsbanorna!

Läs mer

Södras skogscertifiering

Södras skogscertifiering Södras skogscertifiering 2 SÖDRA SKOGSCERTIFIERING 2015 Innehåll 5 Certifiering för ett ansvarsfullt skogbruk 7 Gemensamma baskrav för FSC och PEFCTM 9 Skogsbruksstandard 13 Miljöstandard 24 Social standard

Läs mer

AgS ATT 1.13. Två starka företag blir ett. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs. nders Larsson. Martin Sundbaum.

AgS ATT 1.13. Två starka företag blir ett. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs. nders Larsson. Martin Sundbaum. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs 1.13 AgS ATT ALllllLRA Vi på Billerud vill vårda våra norrländska skogar. Vår ambition är att gallra dem på ett sådant sätt att de ger dig som skogsägare

Läs mer

han sitter med gott samvete

han sitter med gott samvete 2 2011 Läs mer på www.sveaskog.se han sitter med gott samvete Joakim Andersson är marknadschef på Hillerstorps Trä. De har valt att sälja trädgårdsmöbler som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Flera

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland

Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2015 Björn Ferry med siktet inställt på skog Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland Paneler starkt jämtländskt koncept Haren en riktig överlevare LEDAREN Sverige

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket Verktygslåda för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket 1 Målinriktat skogsbruk Planera ditt skogsföretag Att vara skogsägare är att vara företagare. Att vara företagare är som att köra bil. Först måste du

Läs mer

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2011 Ställ krav på kvalitet när du gallrar Bark i brödet ny het trend Kampen mot granbarkborrar fortsätter Träna i din skog LEDAREN Älg- och insektsmat eller värdefull råvara?

Läs mer

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com Ett tryggt val för framtidens skog Nytt från NorrPlant 2015 www.scaskog.com En bra start ökar möjligheterna för din skog SCAs plantverksamhet NorrPlant levererar omkring 100 miljoner plantor årligen, vilket

Läs mer

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2013 Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform Ledaren På väg mot en utopi utan industri?

Läs mer

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet.

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Finansinspektionens diarienummer 12-3577 Tillägg 2011:2 till Sveaskog AB (publ) Grundprospekt (Dnr 11-11361-413), vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 22 november 2011 samt offentliggjorts

Läs mer

SKOGSINNEHAV OCH VIRKESFÖRRÅD.

SKOGSINNEHAV OCH VIRKESFÖRRÅD. Holmen Årsredovisning 212 teknik är två sätt att öka effektiviteten i skogsbruket. Under 212 lanserades den första elhybrid-drivna skotaren som nu testkörs på Holmens marker. Hösten 212 genomförde Holmen

Läs mer

DUBBEL TILLVÄXT HON FIXAR MED VANLIGA PLANTOR FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK. Nr 3 2011 SKOGFORSK TESTAR INVERS- MARKBEREDNING CONTORTA NORRLANDS -TURBON

DUBBEL TILLVÄXT HON FIXAR MED VANLIGA PLANTOR FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK. Nr 3 2011 SKOGFORSK TESTAR INVERS- MARKBEREDNING CONTORTA NORRLANDS -TURBON Nr 3 2011 FORSKNING FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK SKOGFORSK TESTAR INVERS- MARKBEREDNING CONTORTA NORRLANDS -TURBON MÖT SKOGSFÖRETAGEN MED NY TILLVÄXT- STRATEGI SMART PLANERING SKONSAM DRIVNING HON FIXAR DUBBEL

Läs mer

Välkommen till Vårt Södra 2014

Välkommen till Vårt Södra 2014 2014 VÅRT SÖDRA Välkommen till Vårt Södra 2014 1 Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21

Läs mer

Elda inte upp pengarna

Elda inte upp pengarna Nr 1 2006 FÖR SKOGSBRUKARE I NORRLAND FRÅN SCA SKOG ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG Vintertid är planeringstid Gränsen är satt för renskötselrätt Investera i bra väg få mer betalt för virket Mindre arbete

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

Sikens Glittrande guld

Sikens Glittrande guld EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2011 Skogens hjältar Sikens Glittrande guld Djungelns lag råder för sågverken Flerträdshantering vinner terräng 1 Ledaren Gör skogen till en bättre miljö för gaseller! Vårt

Läs mer

MINIMERA RESERVATSAREALEN!

MINIMERA RESERVATSAREALEN! Generella hänsyn reservatsbehov kostnad (principbild) Stort Reservatsbehov Minimum ej funktionella naturhänsyn + ej optimal reservatsstruktur funktionella naturhänsyn Lägsta kostnad för att nå naturvårdsmålen

Läs mer