C-RAD AB (publ), Bokslutskommuniké 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C-RAD AB (publ), Bokslutskommuniké 2010"

Transkript

1 C-RAD AB (publ), Bokslutskommuniké 2010 Väsentliga händelser under Sentinelsystem har beställts av Swedish Medical Center i Seattle USA IBA Dosimetry lade för 2010 en ramorder på 1400 diod detektorer till ett värde av 4,3 MSEK Nyemission övertecknades med 35 % C-RAD:s B-aktie är sedan mars 2010 listad på NASDAQ OMX First North Premier C-RAD öppnar eget säljbolag i USA samt tecknar avtal med Aktina Medical Corporation Nya distributörer i Kina, Indien och tysktalande nationer. Avtal med Varian Medical Systems C-RAD gruppen visar för fjärde kvartalet positivt kassaflöde från den operativa verksamheten Orderingången uppgick till 16,55 MSEK (8,79 MSEK) Resultat efter skatt ksek ( ) Resultat per aktie efter skatt -0,73 SEK (-0,96) Rörelseresultat ksek (-9 925) Soliditet 71 % (67) Likvida medel ksek (3 981) Antal anställda under perioden uppgick i medeltal till 19 personer (18) Väsentliga händelser efter periodens utgång IBA Dosimetry har för 2011 lagt en ramorder till dotterbolaget C-RAD Imaging AB för leverans av dioddetektorer till ett värde av 4,8 MSEK De första serviceavtalen för Sentinel har undertecknats Avtal för GEMini ED har undertecknats med Paracelsus Medical University vid universitetskliniken i Salzburg Kommentar från Erik Hedlund, VD i C-RAD AB, angående företagets verksamhet: 2010 visar en kraftig ökning av bolagets orderingång och omsättning med ökningar på 88 % respektive 190 % jämfört med föregående år. Speciellt glädjande är att gruppen för fjärde kvartalet visar positivt kassaflöde från den operativa verksamheten. Försäljningen i Skandinavien där C-RAD säljer direkt till klinikerna liksom leveranserna av dioddetektorer till IBA Dosimetry i Tyskland har utvecklats väl. Avtalet med Paracelsus Medical University vid Universitetskliniken i Salzburg är en viktig milstolpe för C-RAD s GEM teknologi. Avsikten är att kliniskt integrera GEMini ED i en strålbehandlingsapparat från Elekta. Beställningarna från den viktiga USA marknaden nådde under året ej upp till förväntningarna. C-RAD s distributör hamnade i problem. Avtalet sades därför upp. C-RAD beslutade att starta eget dotterbolag i USA samtidigt som ett nytt avtal skrevs med Aktina Medical Corporation.

2 C-RAD AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Styrelsen och verkställande direktören för C- RAD AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. Företaget C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Gruppen tillhandahåller produkter och system för positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga företagen har sin verksamhet i Uppsala. Totalt är 19 personer för närvarande anställda i företagen. Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och utveckling från Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Avknoppningarna har genomförts under perioden 2001 till Moderbolaget C-RAD AB:s B-aktie listades på Aktietorget juli Den 15 februari 2010 godkändes C-RAD för upptagande till handel på NASDAQ OMX First North Premier. Första dag för handel med C-RAD:s B-aktie på First North Premier var den 8 mars Mangold Fondkommission har utsetts till C-RAD:s Certified Adviser. Väsentliga händelser under året C-RAD har fått den enskilt största ordern på 6 Sentinel system från Swedish Medical Center i Seattle. De första systemen kommer att installeras under Beställningen är ett resultat av samarbetet med Elekta. Avtalet har också utökats med leverans och klinisk utprovning av funktionalitet för andningsstyrd strålbehandling. Från januari 2010 ansvarar C-RAD Imaging AB för utveckling och tillverkning av IBA:s dioddetektorer. IBA lade för 2010 en ramorder på tillverkning av 1400 detektorer till ett värde av 4,3 MSEK. Under mars 2010 genomfördes en nyemission. Intresset var stort och emissionen övertecknades med 35 %. Styrelsen beslutade att fullt ut utnyttja det av stämman beviljade mandatet. Därmed tecknades aktier till ett värde av 30.2 MSEK, varav 12.4 MSEK som en företrädesemission och 17.8 MSEK som en riktad emission. Dessutom försvarade Norrlandsfonden sin position i bolaget genom teckning av ett nytt konvertibellån på 1.8 MSEK. Sedan den 8 mars 2010 handlas C-RAD:s B-aktie på NASDAQ OMX First North och dess Premiersegment. Premiersegmentet är avsett för bolag, som redovisar enligt IFRS och som har för avsikt att senare söka notering på huvudlistan. C-RAD har anställt säljchef för bearbetning av USA- marknaden. Det helägda dotterbolaget C-RAD Inc. har bildats. Huvudkontoret är beläget i Chicago. Distributörsavtalet med Radiation Oncology Systems sades upp per 31 december Avtal har istället undertecknats med Aktina Medical Corporation för bearbetning av strålterapiklinikerna i USA. C-RAD Inc. kommer förutom att understödja Aktina att bearbeta strålterapiföretagen i USA. Sedan samarbetet med det tyska bolaget LAP avbröts, har C-RAD valt att teckna nya distributörsavtal för de snabbt växande marknaderna i Indien och Kina. För Indien har avtal tecknats med Rosalina, som är specialiserat inom strålterapi. För bearbetning av den viktiga kinesiska marknaden har avtal tecknats med Kanglida, som har säte i Beijing.

3 För bearbetning av tysktalande länder har avtal tecknats med det österrikiska företaget IT-V. Avtalet med Varian kommer att göra det möjligt att styra strålningen från deras Clinac system via Varians Motion Management interface med Sentinel systemet, när man genomför så kallad andningsstyrd strålbehandling. Sentinel erbjuder unika möjligheter att samtidigt övervaka rörelser över bröstkorgen och buken. Avtalet inkluderar också support för existerande anslutning till Varians Auxillary Device Interface för att användas vid auto set up av patienter. Efter validering och godkännanden kommer Varian att informera sin säljorganisation om kommunikationen mellan Sentinel och Varians system. Beroende på marknadsacceptansen, kommer Varian att besluta om, att inkludera Sentinel i sin prislista. Ytskanningsystemet Sentinel, som utvecklas och tillverkas av dotterbolaget C-RAD Positioning AB, består av maskinvara och ett antal programvarumoduler. Med moduler för olika nätverkskonfigurationer, applikationer och överföring av data till andra system kan programvaruinnehållet och därmed bruttovinsten i leveranserna bli betydande. Den höga bruttovinsten under kvartal fyra per Sentinelsystem har starkt bidragit till det positiva kassaflödet från den operativa verksamheten under årets sista kvartal. Väsentliga händelser efter perioden Samarbetet med IBA Dosimetry har under 2010 utvecklats väl. Trots flytt av verksamheten till nya lokaler och införande av nytt logistiksystem kunde leveranser enligt ingånget avtal innehållas. För 2011 har ett nytt ramavtal undertecknats. Ordersumman uppgår till 4,8 MSEK. Från och med 2011 kommer C-RAD standardmässigt att offerera även service till kunder med Sentinel. De första service- avtalen har tecknats med kunder i USA och Sverige. I åtagandet ingår service av maskinvara, uppgradering av programvara samt vidareutbildning. Avtal har tecknats med Paracelsus Medical University vid universitetskliniken i Salzburg för klinisk utvärdering och integrering av GEMini ED på en linac från Elekta. Arbetet bedrivs i flera faser, där den första fasen beräknas var slutförd under sommaren Salzburg är en referensklinik för både Siemens och Elekta. Resultaten kommer löpande att rapporteras till dessa båda företag. Finansiell utveckling under januari till december 2010 Koncernens omsättning uppgick till (4 899) ksek vilket är en ökning med 190 % från samma period förra året. Den totala faktureringen uppgick till ksek men pga. att leverans av ett antal system sker först under kommande år periodiseras intäkten. Rörelseresultatet uppgår till (-9 925) ksek vilket är en förbättring med 5 % från föregående år. Ökande rörelsekostnader pga. nyrekryteringar, uppstart av säljbolag i USA, forskningskostnader och minskad aktivering i C-RAD Positioning samt ökande avskrivningar i samma bolag, resulterar i att ökningen i rörelseresultat hålls tillbaka. Avskrivningarna i gruppen uppgår till ksek (2 650) för perioden. Totalt för koncernen har ksek (7 437) aktiverats avseende arbete för egen utveckling under året. De totala investeringarna i balanserade utgifter uppgick till ksek (31 598). Resultatet för året uppgick till ksek ( ). Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2010 till ksek (3 981). Kassaflödet uppgick till ksek ( ), vilket är en förbättring med 224 %. Kassaflödet från den löpande verksamheten samt investeringarna uppgick för 2010 till ksek ( ). En förbättring med 11 %.

4 Finansiell utveckling under fjärde kvartalet 2010 Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till ksek (3 164) vilket är en ökning med 85 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till ksek (-1 132). Koncernens egna kapital uppgick till ksek (29 816) och soliditeten till 71 % (67). För första gången kan koncernen visa positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ksek (-1 704). Periodens totala kassaflöde för fjärde kvartalet uppgick till 372 ksek (-3 235). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Inga väsentliga förändringar har skett under perioden avseende väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Bolagets balanserade utgifter för utveckling och patent uppgår till 37 MSEK fördelat främst på de två produkterna Sentinel och GEMini. Skulle C-RAD s satsning på utvecklingen av GEMini och Sentinel misslyckas kan bolaget tvingas skriva ner delar av eller hela andelen av aktiverade utvecklingskostnader. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick per 31 december 2010 till 19 personer (16). Transaktion med närstående C-RAD Positioning AB har lagt ut serietillverkningen av Sentinelsystemet till ScandiFlash AB. Bolaget uppfyller ställda kvalitetskrav. Erik Hedlund, VD C-RAD AB, äger 30 % i ScandiFlash AB. Framtidsutsikter C-RAD befinner sig i en intensiv produktlanseringsfas med fluktuerande försäljning från kvartal till kvartal. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande fria medel i moderbolaget (ksek): Balanserad förlust: Överkursfond: Årets resultat: Total balanserad vinst: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de balanserade vinstmedlen överförs i ny räkning.

5 Resultaträkningar koncernen (Belopp i ksek) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Inköpta varor o tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat PERIODENS RESULTAT Övrigt totalresultat Periodens totalresultat

6 Resultat per aktie dec 31 dec Antal aktier Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Antal utestående optioner Soliditet % 67 % Resultat per aktie före utspädning -0,17-0,12-0,80-1,06 Resultat per aktie efter utspädning -0,16-0,11-0,73-0,96 Eget kapital per aktie före utspädning - - 3,91 2,99 Eget kapital per aktie efter utspädning - - 3,56 2,79 Balansräkningar koncernen (Belopp i ksek) dec 31dec Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella tillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

7 Rapportering av segment koncernen Koncernen har sedan 1 januari implementerat IFRS 8 Rörelsesegment. Koncernledningen har analyserat den interna rapporteringen och fastställt att koncernens verksamhet styrs och utvärderas baserat på följande segment: - Positioning: Laserskanner för patientpositionering vid strålbehandling. - Imaging: Detektorplatta för identifikation av en cancertumörs läge innan strålbehandling. - Dioddetektorer för användning inom dosimetri. - Innovation: System för extern strålbehandling. (Belopp i ksek) 2010 Intäkter per segment Positioning Imaging Innovation Bruttoresultat per segment Positioning Imaging Innovation 0 0 Kundfordringar fördelade per segment Positioning Imaging Innovation 0 0 Intäkter fördelade per geografisk marknad Omsättning Skandinavien Europa USA Asien

8 Kassaflöden koncernen (Belopp i ksek) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde löpande verksamhet före förändring rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamheten Kassaflöde investeringsverksamheten Kassaflöde finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel periodens början Likvida medel periodens slut

9 Förändring i eget kapital koncernen (Belopp i ksek) Ingående balans periodens början Nyemission Emissionsutgifter Upplösning neg goodwill Teckningsoptioner C-RAD AB Eget kapital konvertibellån Periodens resultat Utgående balans vid periodens slut Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts EGkommissionen för tillämpning inom EU. Denna delårsrapport är upprättad för koncernen i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen. Kalender Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget från och med den 11 maj 2011 och kan beställas på telefon eller via e-post Bokslutskommunikén 2010 publiceras den 11 februari Delårsrapport för första kvartalet 2011 publiceras 24 maj 2011 Årsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler 25 maj 2011 Halvårsrapport 2011 publiceras 26 augusti 2011 Delårsrapport för årets tre första kvartal publiceras 25 november 2011

10 Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Rapporten har granskats av bolagets revisor. Uppsala 11 februari 2011 Börje Bengtsson Styrelseordförande Erik Hedlund Verkställande direktör Styrelseledamot Mats Thorén Anders Brahme Bengt Lind Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Granskningsrapport Till styrelsen i C-Rad AB (Publ) Org nr Jag har utfört en översiktlig granskning av bokslutskommunikén för C-Rad AB (publ) för perioden Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisnings-lagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning. Jag har utfört en översiktlig granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god redovisningssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla omständigheter som skulle ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på min översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Uppsala den 11 februari 2011 Thomas Lindgren Auktoriserad revisor

11 C-RAD AB (publ) Bredgränd Uppsala Telefon Hemsida Org. nr

Pressmeddelanden Information om förvärv av Cyrpa Medical Security och beslutad emission ges i separata pressmeddelanden

Pressmeddelanden Information om förvärv av Cyrpa Medical Security och beslutad emission ges i separata pressmeddelanden C-RAD AB (publ) Väsentliga händelser under perioden Omsättningen 2012 ökade med 73 % till 25,8 (14,9 ) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 11,4 (3,7) MSEK, en ökning med 211 %. EBITDA

Läs mer

C-RAD AB Bokslutskommuniké 2013 Pressmeddelande 17 februari 2014

C-RAD AB Bokslutskommuniké 2013 Pressmeddelande 17 februari 2014 C-RAD AB Bokslutskommuniké 2013 Pressmeddelande 17 februari 2014 Fjärde kvartalet visar stark tillväxt av orderingång och omsättning Väsentliga händelser under perioden januari-december 2013 Nettoomsättning:

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Om C-RAD C-Rad AB VD Erik Hedlund 5 medarbetare Om C-RAD gruppen C-RAD gruppen består av moderbolaget C-RAD AB samt de tre helägda dotterbolagen C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2013

ÅRS REDO VISNING 2013 RS EDO ISNING 013 FörvaltningsberäTTELSE Styrelsen och verkställande direktören i C-RAD AB (publ), organisationsnummer 556663-9174, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

C-RAD AB Koncern Bokslutskommuniké 2014 Pressmeddelande 30 januari 2015

C-RAD AB Koncern Bokslutskommuniké 2014 Pressmeddelande 30 januari 2015 15-01-30F, Q4 2014 Redovisning_Master_FINALE C-RAD AB Koncern Bokslutskommuniké 2014 Pressmeddelande 30 januari 2015 Högsta orderingång per kvartal i C-RADs historia Väsentliga händelser under perioden

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung från Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna, samt Kungliga Tekniska

Läs mer

Pressmeddelande 22 februari, 2010 (14 sidor) BioGaia AB Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande 22 februari, 2010 (14 sidor) BioGaia AB Bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 22 februari, 2010 (14 sidor) BioGaia AB Bokslutskommuniké 2009 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) - Omsättningen uppgick till 203,5 (145,2) miljoner kronor,

Läs mer

Årsredovisning 2007 1

Årsredovisning 2007 1 Årsredovisning 2007 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga Tekniska

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T 2013-01-01 till 2013-09-30 D E L Å R S R A P P O R T NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) I 556595-6538 I www.neurovive.se I ir@neurovive.se Intresset för NeuroVives produktportfölj med cyklofilinhämmare

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Första flygning med B787-9 flygplanet Transavia France beställer Zonal Drying för direktinstallation på Boeing-fabriken

Första flygning med B787-9 flygplanet Transavia France beställer Zonal Drying för direktinstallation på Boeing-fabriken DELÅRSRAPPORT 2013-01-01 2013-09-30 (9 MÅNADER) Rapportperioden juli - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 32,9 (32,1) motsvarande en ökning på 2,5 % jämfört med samma period föregående

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2010

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2010 Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2010 Omsättningen andra kvartalet uppgick till 3 244 Tkr (11 220) Rörelseresultatet andra kvartalet uppgick till -3 175 Tkr (2 901) och resultatet per

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Fjärde kvartalet - 1 oktober 31 december Nettoomsättning 409 (351) Rörelseresultat 43 (20) Rörelsemarginal 10,5 % (5,6

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år. Pressmeddelande 23 oktober, 2008 (11 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer