Pressmeddelanden Information om förvärv av Cyrpa Medical Security och beslutad emission ges i separata pressmeddelanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelanden Information om förvärv av Cyrpa Medical Security och beslutad emission ges i separata pressmeddelanden"

Transkript

1 C-RAD AB (publ) Väsentliga händelser under perioden Omsättningen 2012 ökade med 73 % till 25,8 (14,9 ) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 11,4 (3,7) MSEK, en ökning med 211 %. EBITDA -13,6 (-16,5) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick EBITDA till 0,6 (-4,8) MSEK. Resultat efter skatt - 19,4 (-42,6) MSEK Orderstocken uppgick till 14,8 (12,8)MSEK Orderingången uppgick till 33,1 (23,9) MSEK Resultat per aktie efter skatt -1,22 SEK (- 2,68 SEK) Soliditet 43 % (66 %) Likvida medel ksek ( ksek) Vid slutet av perioden uppgick antalet anställda till 22 (19) IBA Dosimetry har för 2012 lagt en ramorder på 6,1 MSEK. C-RAD har erhållit FDA godkännande för system Catalyst samt Sentinel med 4DCT Godkända interface för kommunikation med Varians acceleratorer C-RADs Sentinelsystem finns tillgängligt med interface till tre tillverkare av CT system Avtal har tecknats med Elekta inom området andningstyrd strålbehandling Godkänt patent i USA för C-RADs interaktiva teknologi Nya säljkontor och dotterbolag i Berlin och Shanghai Ackumulerad orderingång på fem Sentinel och två Catalyst system till Kina Order på åtta Catalyst och två Sentinel system till Herlev Hospital utanför Köpenhamn Hovrätten har dömt till C-RADs favör i tvist mot det tyska företaget LAP Order på sex Sentinel och Catalyst system till Sydkorea Väsentliga händelser efter periodens utgång C-RAD utvecklar interface för kommunikation med General Electrics datortomografer Avtal undertecknat med Cablon Medical för utveckling och försäljning av en kombinerad lösning för dosimetri och EPID. Cablon Medical kommer samtidigt att sälja GEMini-systemet till kunder i Beneluxländerna Ramavtal har undertecknats med IBA för leveranser av dioddetektorer under 2013 till ett värde av 6,1 MSEK Pressmeddelanden Information om förvärv av Cyrpa Medical Security och beslutad emission ges i separata pressmeddelanden Kommentar från Erik Hedlund, VD i C-RAD AB, angående företagets verksamhet: Trots den finansiella turbulensen på USA-marknaden kunde C-RAD visa ett starkt sista kvartal med ett positivt EBITDA och för första gången ett positivt kassaflöde. Orderingången respektive omsättningen för helåret 2012 jämfört med föregående år ökade med 38 % respektive 73 %. Inledningen av 2013 visar på en fortsatt positiv utveckling. Inklusive ramavtalet med IBA uppgår orderstocken till 20,8 MSEK.

2 Investeringarna, som genomförts för utveckling av C-RADs optiska system men även av detektorsystemet GEMini samt uppbyggnaden av en egen direktsäljande organisation, kommer att resultera i en fortsatt positiv utveckling för bolaget. C-RAD AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2012 Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. Styrelsen och verkställande direktören för C- RAD AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för Företaget C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Gruppen tillhandahåller produkter och system för positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga företagen har sin verksamhet i Uppsala. Gruppen har även två helägda säljbolag: C- RAD Inc., beläget i Florida, med fokus på den nordamerikanska marknaden samt C-RAD GmbH med säte i Berlin och fokus på DACH regionen. C-RAD WOFE är under bildande och har kontor i Shanghai, Kina. De utländska dotterbolagen bedriver ingen egen utveckling. Totalt är 22 personer för närvarande anställda i företagen. Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och utveckling från Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Avknoppningarna har genomförts under perioden 2001 till C-RAD s lösningar är speciellt utvecklade för de avancerade behandlingsmetoderna inom strålterapi. Moderbolaget C-RAD ABs B-aktie listades på Aktietorget juli Den 15 februari 2010 godkändes C-RAD för upptagande till handel på NASDAQ OMX First North Premier. Första dag för handel med C-RADs B-aktie på First North Premier var den 8 mars Erik Penser Bankaktiebolag har från och med augusti 2012 utsetts till C-RADs Certified Adviser. Väsentliga händelser under året IBA har för 2012 lagt en ramorder på 6,1 MSEK för leverans av sammanlagt 1835 detektorer. Efter ett längre leveransstopp på grund av materialproblem löper dioddetektorproduktionen med fullt kapacitetsutnyttjande sedan augusti månad. Eftersläpningen har inhämtats till årets slut. C-RADs nya Catalystsystem har blivit godkänt av Food and Drug Administration, FDA i USA för användning inom positionering, rörelseövervakning och andningsstyrd strålbehandling. Därmed har säljaktiviteterna på den viktiga USA marknaden inletts. Dessutom har Sentinel fått FDA godkännande med funktionalitet för 4DCT. Efter validering mot Varians så kallade MMI interface har kommunikation med C- RADs Catalyst system blivit godkänt. Därmed kan Catalystsystemet erbjuda full funktionalitet för auto set up och andningsstyrd strålbehandling till Varians kunder. C-RAD har utvecklat interface för kommunikation mellan Toshibas CT system och Sentinel. Sedan tidigare finns

3 interface mot Philips och Siemens datortomografer. Sentinelsystemet används bland annat för 4DCT tillämpningar. Därvid övervakas andningsrörelserna vid datainsamling på datortomografen. C-RAD och Elekta har ingått avtal avseende C-RADs unika Catalystsystem. Catalyst kommer standardmässigt att offereras till Elektas kunder vid andningsstyrd strålbehandling baserat på fri andning. Introduktion är planerad till våren C-RAD har erhållit patent i USA för den unika interaktiva teknologin. Lägesfel kan direkt projiceras på patienten. Catalyst har som första system utrustats med denna funktionalitet. C-RAD har startat egna dotterbolag och försäljningskontor i Berlin, Tyskland och i Shanghai, Kina. Bolaget i Kina är under bildande. Elekta i Kina har placerat order på sammanlagt fem Sentinelsystem. I och med att Sentinel har blivit godkänt enligt SFDA kommer Elekta att standardmässigt att erbjuda Sentinel med sitt Axesssystem. Godkännandet beräknas föreligga till april Via C-RADs dotterbolag i Shanghai har två Catalystsystem beställts. Herlev Hospital i Danmark har beställt åtta Catalyst och två Sentinelsystem. Detta är C-RADs enskilt största order. Systemen kommer att installeras under 2012 och Samtidigt har ett kliniskt samarbetsavtal undertecknats. Hovrätten för Skåne/ Blekinge har fastställt domen i tingsrätten i tvisten mellan C-RAD och det tyska företaget LAP. LAP döms att förutom rättegångskostnader att betala skadestånd till C-RAD Sammanlagt sex Sentinel och Catalystsystem har beställts av två ledande strålbehandlingskliniker i Sydkorea. Väsentliga händelser efter perioden C-RAD kommer att utveckla interface för kommunikation med General Electrics datortomografer. Utveckling och validering är planerat till andra kvartalet Ett avtal har undertecknats med det holländska företaget Cablon Medical. C- RAD kommer att på licensbasis sälja Cablon Medicals programvara för dosimetritillämpningar. Samtidigt får Cablon Medical rätten att sälja GEMini till kunder i Beneluxländerna. Ett ramavtal för 2013 har träffats med det belgiska företaget IBA. C-RAD kommer att under året leverera detektorer till ett värde på 6,1 MSEK. Finansiell utveckling under januari till december 2012 Koncernens omsättning uppgick till ksek (14 910) under En kraftig förbättring med 73 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för året uppgår till ksek ( ) och resultatet före avskrivningar, räntor och skatt uppgår till ( ) ksek. Koncernens likvida medel uppgick per 31 december 2012 till (24 600) ksek. Kassaflödet uppgick till (5 224) ksek. Den markanta skillnaden i kassaflöde mellan åren förklaras främst av att bolaget genomförde en nyemission under sista kvartalet. Bolaget har under rapportperioden gjort avskrivningar på aktiverad utveckling i koncernen med ksek (7 047). Totalt för koncernen har 591 ksek (5 825) aktiverats avseende arbete för egen utveckling under året. De totala investeringarna i balanserade utgifter uppgick till ksek (18 116) ksek.

4 Finansiell utveckling under fjärde kvartalet 2012 Omsättningen för fjärde kvartalet 2012 uppgick till ksek (3 660). En förbättring jämfört med samma period föregående år med 211 %. Rörelseresultatet för årets fjärde kvartal uppgick till ksek ( ). Då gruppen i samband med års bokslut gjorde en nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader i dotterbolaget C- RAD Imaging AB med cirka 18 MSEK är EBITDA en bättre jämförelse mellan perioderna. Resultatet före avskrivningar, räntekostnader och skatter uppgick för fjärde kvartalet till 650 ksek (-4 802), en förbättring hänförlig främst till den glädjande omsättningsökningen under årets sista kvartal. Koncernens egna kapital uppgick per 31 december 2012 till ksek (36 015) och soliditeten till 43 % (66). Kassaflödet för fjärde kvartalet 2012 uppgick till ksek (22 239). C-RAD AB genomförde en nyemission sista kvartalet vilket till största del förklarar det positiva kassaflödet under. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Bolagets balanserade utgifter för utveckling och patent uppgår till 14 MSEK, där 13 MSEK avser Sentinel och Catalyst. Resterande 1 MSEK avser patentkostnader i C-RAD Innovation AB. Skulle C-RADs marknadsplacering av Sentinel och Catalyst misslyckas kan bolaget tvingas skriva ner delar av eller hela andelen av aktiverade utvecklingskostnader. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick per 31 december 2012 till 22 (19) personer. Transaktion med närstående C-RAD Positioning AB har tidigare beställt enstaka hårdvarudelar från ScandiFlash AB till produkten C-RAD Sentinel TM. Då ScandiFlash AB uppfyller ställda kvalitetskrav kommer de fortsättningsvis att användas för serieleveranser av dessa hårdvarudelar. Erik Hedlund, VD C-RAD AB, äger 30 % i ScandiFlash AB. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande fria medel i moderbolaget (SEK): Balanserad förlust: Överkursfond: Årets resultat: Totalt balanserad vinst: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de balanserade vinstmedlen överförs i ny räkning.

5 Resultaträkningar koncernen (Belopp i ksek) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Inköpta varor o tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar matr anl.tillg Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat PERIODENS RESULTAT Övrigt totalresultat Periodens totalresultat

6 Balansräkningar koncernen (Belopp i ksek) dec 31dec Tillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella tillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal dec 31 dec Antal aktier Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Antal utestående optioner Soliditet 43 % 66 % 43 % 66 % Resultat per aktie före utspädning -0,03-2,03-1,22-2,68

7 Resultat per aktie efter utspädning -0,02-1,85-1,11-2,51 Eget kapital per aktie före utspädning 1,07 2,27 1,02 2,27 Eget kapital per aktie efter utspädning 0,97 2,12 0,93 2,12 Rörelsemarginal Neg. Neg. Neg. Neg. Rapportering av segment koncernen Koncernen har sedan 1 januari 2009 implementerat IFRS 8 Rörelsesegment. Koncernledningen har analyserat den interna rapporteringen och fastställt att koncernens verksamhet styrs och utvärderas baserat på följande segment: - Positioning: Laserskanner för patientpositionering vid strålbehandling. - Imaging: Detektorplatta för identifikation av en cancertumörs läge innan strålbehandling. Dioddetektorer för användning inom dosimetri. - Innovation: System för extern strålbehandling. (Belopp i ksek) Intäkter per segment Positioning Imaging Innovation Bruttoresultat per segment Positioning Imaging Innovation Kundfordringar fördelade per segment Positioning Imaging Innovation Intäkter fördelade per geografisk marknad Omsättning Skandinavien Europa USA Asien

8 Kassaflöden koncernen (Belopp i ksek) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde löpande verksamhet före förändring rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamheten Kassaflöde investeringsverksamheten Kassaflöde finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel periodens slut

9 Förändring i eget kapital koncernen (Belopp i ksek) Ingående balans årets början Nyemission Emissionsutgifter Teckningsoptioner C- RAD AB Eget kapital konvertibellån Periodens resultat Periodens omräkningsdifferens Utgående balans vid periodens slut Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts EGkommissionen för tillämpning inom EU. Denna delårsrapport är upprättad för koncernen i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen.

10 Kalender Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, från och med den 17 maj Delårsrapport för första kvartalet 2013 publiceras 29 maj 2013 Årsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler 31 maj 2013 Halvårsrapport 2013 publiceras 30 augusti 2013 Delårsrapport för årets tre första kvartal publiceras 28 november 2013 Bokslutskommunikén 2013 publiceras 27 februari 2014 Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Rapporten har granskats av bolagets revisor. Uppsala 26 februari 2013 Börje Bengtsson Styrelseordförande Erik Hedlund Verkställande direktör Styrelseledamot Mats Thorén Styrelseledamot Anders Brahme Styrelseledamot Bengt Lind Styrelseledamot C-RAD AB (publ) Bredgränd Uppsala Telefon Org. nr

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung från Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna, samt Kungliga Tekniska

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Om C-RAD C-Rad AB VD Erik Hedlund 5 medarbetare Om C-RAD gruppen C-RAD gruppen består av moderbolaget C-RAD AB samt de tre helägda dotterbolagen C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år. Pressmeddelande 23 oktober, 2008 (11 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (48,9) MSEK, en minskning med 3,8 MSEK. Inklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 Nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent till 22,9 MSEK (23,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 0,9 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,0).

Läs mer

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013 Andra kvartalet 2013 Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 23,8 MSEK (21,5), justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 12,6 procent. Försäljningen inom affärsområde Patientpositionering ökade

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer