Årsredovisning 2008 Arkiv Digital AD AB Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008 Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 Arkiv Digital AD AB

2 Innehåll VD har ordet... 3 Kort om Arkiv Digital... 5 Förvaltningsberättelse... 7 Allmänt om verksamheten... 7 Flerårsjämförelse... 7 Investeringar... 7 Omsättning och resultat... 8 Ägarförhållanden... 8 Väsentliga händelser under räkenskapsåret... 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut... 9 Framtiden Resultatdisposition Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Allmänna upplysningar Upplysningar till enskilda poster Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Revisionsberättelse Arkiv Digital AD AB Grusmalenvägen FALKENBERG Telefon: Hemsida: E post: Organisationsnummer: Säte: Falkenbergs kommun Sida 2 av 21

3 VD har ordet Så var då Arkiv Digitals tredje verksamhetsår till ända. Ett fantastiskt år, då antalet färggranna kvalitetsbilder av vår unika kulturskatt, kyrkböcker och mycket annat arkivmaterial, mer än fördubblades i vår bilddatabas. Samtidigt mer än trefaldigades antalet kunder. En starkt bidragande faktor till Arkiv Digitals kraftiga expansion under 2008 var sammanslagning med DigiArkiv, som smärtfritt genomfördes under sommaren. Fullt genomförd var sammanslagningen redan till Släktforskardagarna i Malmö i slutet av augusti, där Arkiv Digital dessutom var en av de större sponsorerna. Släktforskardagarna, som arrangeras en gång om året, är släktforskarrörelsens stora gemensamma festival. Det är därför ytterst glädjande att Arkiv Digital utsetts till huvudsponsor för detta evenemang inte bara i år då det äger rum i Falköping utan även 2010, då släktforskardagarna kommer gå av stapeln i Örebro. Arkiv Digitals välbesökta monter på Släktforskardagarna i Malmö Kombinationen av att kunna erbjuda arkivmaterialet i form av högkvalitativa färgbilder och det starkt växande intresset för historia i allmänhet och släkt- och hembygdsforskning i synnerhet, gör att vi kan förvänta oss en mycket kraftig kundtillväxt även de kommande åren. För att säkerställa vår ledande position på marknaden krävs inte bara fortsatta investeringar i bilddatabasen, i form av annat material än bara kyrkböcker, utan också att vi genom vårt både djupa och breda kunnande samt lättförståliga utbildningsmaterial är redo att möta det kraftigt växande intresset. Ett exempel på detta arbete är vår nya hemsida, som lanserades nu i våras. Särskilt välbesökt har vår utbildningsdel av hemsidan varit, där vi visar hur man börjar släktforska. På bara några få dagar nådde vi en topplacering på sökmotorn Google. Sida 3 av 21

4 I slutet av förra året förvärvade Arkiv Digital också IT-företaget och samarbetspartnern KITE. Förvärvet skedde mot bakgrund av att vi under de kommande åren kommer att vidareutveckla våra klientapplikationer för att snabbt och flexibelt kunna integrera dessa med andra förekommande program som används av släktforskare. Att ha en flexibel IT-avdelning som varit med från början och förstår våra kunders speciella behov utgör då en strategisk fördel. Vårt strategiska arbete med en stor satsning på egenutvecklad teknik börjar nu även resultera i kontakter inom andra områden för storskalig digital bildproduktion med tillhörande presentationsformer. Framförallt är det flexibiliteten i databasen med stora möjligheter för lagring av så kallad metadata som har gjort att vi märkt ett ökat intresse för vårt arbete och kunnande även hos internationella aktörer. Genom den nyemission som genomfördes i början av september 2008 bedömer vi att Arkiv Digitals kapitalbehov är tillgodosett och företaget i sin nuvarande form inte är i behov av ytterligare kapitaltillskott. Vi vill dock inte utesluta att riktade emissioner för att genomföra ytterligare företagsförvärv kan komma att genomföras. I likhet med många andra företag inom distans- och e-handel, gör Arkiv Digital bedömningen att den så kallade finanskrisen inte alls har påverkat företaget. Kundtillväxt januari 2008 till maj 2009 Den snabba tillväxten i Arkiv Digital just nu exemplifieras bäst av vidstående diagram som visar kundtillströmningen till företaget. Det är en utveckling som började accelerera i samband med Släktforskardagarna i Malmö sista helgen i augusti och sedan fortsatt under andra halvåret. Glädjande nog fortsätter ökningen även Redan under inledningen av 2009 har vi haft positivt kassaflöde enskilda månader. Framtidsföretaget Arkiv Digital är således starkt rustat och vi hyser alla en stark tro på en fortsatt positiv framtid. Gabriel Wallgren VD Arkiv Digital AD AB Sida 4 av 21

5 Kort om Arkiv Digital Affärsidé Arkiv Digitals affärsidé är att med så hög kvalité som möjligt digitalisera historiskt källmaterial i original med senast tillgängliga tekniska utrustning samt sälja de digitaliserade bilderna till släktforskare, föreningar, bibliotek och andra forskare. Produktion och teknik Arkiv Digital har samarbetsavtal med landsarkiven i Lund, Göteborg, Uppsala, Vadstena, Värmlandsarkiv i Karlstad samt Malmö stadsarkiv där bolaget bedriver verksamhet i form av digitalisering av kyrkböcker och andra arkivhandlingar. Dessutom bedriver företaget verksamhet vid Göta Hovrätts arkiv i Jönköping (som i slutet av året flyttade alla sina handlingar till Landsarkivet i Vadstena) och vid Krigsarkivet i Stockholm. Bilddatabasen bestod per den 31 december 2008 av bilder ( per den 31/ ). Arkiv Digital har utvecklat egen programvara för databasadministration, ekonomisystem, bildindexering och bildkomprimering. Abonnemangstjänsten AD OnLine är en egenutvecklad programvara för bildvisning med ett likaledes egenutvecklat bildformat. Vissefjärda C:2 (födda 1736) Släktforskning I århundraden har källmaterial av alla de slag bevarats runt om i riket, men svårtillgängligt och ofta tidsödande för alla som vill känna sin egen historia. Dessa hinder var skälet till att Arkiv Digital grundades - av släktforskare för släktforskare. Med abonnemangstjänsten AD OnLine har förutsättningarna ändrats. Nu ligger Sveriges kyrkböcker uppslagna på Internet, i högsta fotokvalitet, enkelt tillgängliga och redo att läsas av miljontals släktforskare runt om i världen. Sida 5 av 21

6 Släktforskning har vuxit till en av Sveriges största folkrörelser svenskar bedöms redan vara aktivt engagerade, antingen enskilt eller via medlemskap i föreningar med släktforskningsaktiviteter. I undersökningar har frågan ställts: Skulle Du vilja börja släktforska? Ganska självklart så blev svaren att de allra flesta ville veta mer om sin egen historia, om man bara hade tid... Exempelbild från AD OnLine (Forsheda C:1) Häri ligger Arkiv Digitals affärsmöjlighet. Att bedriva släktforskning på Internet är en relativt ny företeelse. Arkiv Digitals operativa verksamhet har hittills främst bestått av att fotografera Sveriges kyrkböcker, en tidsödande och ganska kostsam investering. Men nu när arkivmaterialet börjar bli heltäckande - helt komplett kan det aldrig bli - så är Arkiv Digital ägare till en oerhörd databas. Det är ett arkiv som bolaget räknar med att kunna exploatera under många, många år framöver. Genom att göra denna information allt mer lättillgänglig öppnar vi de historiska arkiven. Anställda Vid utgången av år 2008 hade bolaget 25 anställda (15 män och 10 kvinnor). Arkiv Digitals medarbetare vid produktionsanläggningen i Vadstena. Sida 6 av 21

7 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten Arkiv Digital digitaliserar genom nyfotografering historiskt arkivmaterial med fokus på kyrkoboksmaterial för försäljning till enskilda individer och institutioner som arkiv, bibliotek, föreningar och studiesamfund. Produktionen bedrivs idag vid landsarkiven i Lund, Göteborg, Uppsala, Vadstena, Värmlandsarkiv och stadsarkivet i Malmö, samt vid Göta Hovrätts arkiv i Jönköping (som i slutet av året flyttade alla sina handlingar till Landsarkivet i Vadstena) och Krigsarkivet i Stockholm. Allt material indexeras direkt efter fotograferingen med en så kallad NAD-kod ned till sidnivå och erbjuds kunderna via abonnemangstjänsten AD OnLine. Det är också möjligt att beställa enskilda volymer och få dessa levererade på CD-skivor. Arkiv Digital åtar sig också såväl mindre som större digitaliseringsuppdrag av annat arkivmaterial, samt även släktforskningsuppdrag. Antalet aktiva abonnemang uppgick vid utgången av 2008 till (2007 var antalet abonnemang 363) samt antalet kunder till (2007 antalet kunder var 1 128) personer eller institutioner. Flerårsjämförelse* /2006 Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Res. i % av nettoomsättningen -16,9% -28,1% -13,2% Balansomslutning Soliditet (%) 69,5% 64,6% 80,1% Kassalikviditet (%) 37,8% 17,4% 173,7% * Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar. Investeringar Årets investeringar uppgick till tkr. Av dessa utgjorde investeringar i bilddatabasen den absoluta merparten med tkr. Övriga investeringar gjordes i kameror, datorer, servrar och lagringsmedia. Arkiv Digital avser att under de kommande åren successivt öka investeringstakten för att så snabbt som möjligt bli den största leverantören av historiska dokument över internet. Sida 7 av 21

8 Omsättning och resultat Nettoomsättningen ökade under 2008 till tkr, en ökning med 113 % jämfört med 2007 då nettoomsättningen var tkr. Samtidigt uppgick de förutbetalda abonnemangsintäkterna till tkr vid utgången av 2008 (296 tkr vid utgången av 2007). Räkenskapsåret redovisar ett negativt resultat om 967 tkr (-754 tkr 2007). Resultatet ligger helt i linje med den långsiktiga verksamhetsplanen för Arkiv Digital. Ägarförhållanden De tio största aktieägarna per den 31 december 2008 samt övriga ägare i en post: Ägare och i förekommande fall Ägarandel, Totalt antal Ägarandel, % Antal aktier nämnd som styrelseledamot/vd totalt % aktier Gabriel Wallgren med bolag, VD 25, , Mikael Karlsson 11, , Görgen Olsson med bolag 10, , Thomas Hermelin 6, , Brainwire AB 5, , Sundet Holding AB 1) 4, , Niklas Hertzman, vice VD 4, , Magnus Lindskog, styrelseledamot 4, , Johan Hall 4, , Magnus Näslund 1), styrelseordförande 2, , Övriga (252 aktieägare) 19, , ) Magnus Näslund är delägare i Sundet Holding AB Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den 31 maj 2008 tecknades ett avtal med ägarna till HH DigiArkiv AB ( ) om ett köp av DigiArkiv och deras verksamhet. Betalningen skedde, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 21 maj 2007, med en riktad nyemission på aktier till DigiArkivs tre ägare. Aktiekapitalet ökade därmed från kr till kr. Arkiv Digital har valt att uppta DigiArkiv till samma värde som de nyemitterade aktiernas nominella värde d v s kr. I DigiArkiv finns ett betydande övervärde i form av 1,8 miljoner indexerade färgbilder, register samt en väl inarbetad kundstock. Utöver detta övertog Arkiv Digital även DigiArkivs personal med dess kunnande och mångåriga kompetens. Sida 8 av 21

9 Under september 2008 genomfördes en kontant nyemission som tillförde bolaget kr. Aktiekapitalet ökade därmed från kr till kr. Den 3 oktober 2008 beslöt arrangören för Släktforskardagarna 2009, Falbygdens Släktforskarförening, att välja Arkiv Digital som huvudsponsor för 2009 års Släktforskardagar. Den 13 december 2008 tecknades ett avtal med Kvadrucky Information Technology Engineering AB (KITE) ( ) ägare om ett köp av IT-konsultföretaget KITE. Betalningen skedde med en riktad nyemission på aktier. Aktiekapitalet i Arkiv Digital ökade därmed från kr till kr. Arkiv Digital har valt att uppta KITE till samma värde som de nyemitterade aktiernas nominella värde d v s kr. I KITE finns ett betydande övervärde i form av maskiner, serverpark samt immateriella rättigheter i form av källkod. Utöver detta övertog Arkiv Digital även KITEs personal med dess kunnande och mångåriga kompetens. De traditionella kyrkböckerna (t o m ca 1894) färdigställdes för följande län under året: Skaraborgs län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Hittills under 2009 har kyrkböckerna färdigställts för Hallands län och Blekinge län. På de arkiv där de äldre kyrkböckerna är färdiga har bl.a. bouppteckningar och modernt material (-1938) fotograferats. Arkiv Digital har tillsammans med Göteborgs landsarkiv (GLA) och tillsammans med Vadstena landsarkiv (VaLA) tecknat nya samarbetsavtal. Ett muntligt avtal med Härnösands landsarkiv (HLA) finns och detta avtal kommer att undertecknas under sommaren. Kontakter har även tagits med Landsarkiven i Östersund och i Visby samt Stockholms stadsarkiv, men där är inga avtal framtagna ännu. Arkiv Digital har under 2009 även skrivit avtal med Sveriges Släktforskarförbund och DIS (Föreningen för datorhjälp i släktforskningen) för att tillsammans kunna erbjuda alla släktforskare bättre möjligheter att släktforska. Under våren har Arkiv Digital även fört diskussioner med KULDA, som är bibliotekens gemensamma inköpscentral för abonnemangstjänster. Ett avtal räknas vara underskrivet under sommaren. Även ett antal mindre avtal har tecknats med enskilda och sammanslutningar i syfte att göra deras material tillgängligt via AD OnLine. Nyligen meddelade arrangören av Släktforskardagarna 2010, Örebro släktforskare att de har valt Arkiv Digital som huvudsponsor för Släktforskardagarna 2010 i Örebro. Sida 9 av 21

10 Framtiden Parallellt med att Arkiv Digital kommer att starta produktion vid de resterande stora arkiven under resten av 2009 så kommer också kyrkböckerna färdigställas för fler län. När det äldre kyrkboksmaterialet (-1894) blir färdig på ett arkiv kommer Arkiv Digital att med oförminskad personalstyrka fortsätta med digitalisera andra källor såsom domböcker, bouppteckningar, mantalslängder och militära handlingar m.m. Arkiv Digital planerar dessutom att systematiskt digitalisera det så kallade moderna materialet av kyrkböckerna. Detta är församlingsböcker, flyttningslängder, födelse-, vigsel- och dödböcker fram till den 70-åriga sekretessprövningsgränsen som finns (för närvarande 1938). Sida 10 av 21 Sophia Brahes samling, LLA Arkiv Digitals bilddatabas kommer vid årsskiftet att bestå av mellan 19 och 22 miljoner högupplösta digitala färgbilder beroende av hur snabbt vi kan starta produktion på nya arkiv. Allteftersom den digitala databasen som är grunden för släktforskning kommer att färdigställas räknar Arkiv Digital med att kunna dra fördelar av vår speciellt framtagna teknik för en storskalig databasproduktion av digitala bilder. Det finns många verksamhetsområden som är intressanta. Så väl privata företag som offentliga myndigheter har mängder av material som kan komma att bli föremål för digitalisering. På samma sätt gäller givetvis att Arkiv Digital inte på något sätt är bundet till Sverige för sin verksamhet. Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserad förlust årets förlust Styrelsen föreslår att: i ny räkning överföres Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

11 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader m.m. Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sida 11 av 21

12 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 12 av 21

13 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 13 av 21

14 Tilläggsupplysningar Allmänna upplysningar Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överrensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Består av balanserade utgifter för utvecklingsarbete avseende bilddatabas. Bolaget tillämpar RR15. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Bolaget redovisar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3. Det innebär att intäkten redovisas i den takt som utförda tjänster faktureras och utgifterna redovisas som kostnad när de uppkommer. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas inte upp som tillgång i balansräkningen. Koncernförhållanden Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 upprättas inte någon koncernredovisning. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder. Sida 14 av 21

15 Upplysningar till enskilda poster Not 1 Nettoomsättning Nettoomsättning uppdelad Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Not 2 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag Erhållna bidrag personal Not 3 Arvode och kostnadsersättning Hurtigs Revisionsbyrå AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 4 Personal Medelantal anställda Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid Medelantal anställda har varit 15,3 10,0 Varav kvinnor 6,3 5.0 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 2,91% - Sida 15 av 21

16 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelse och VD: Löner och ersättningar Övriga anställda: Löner och ersättningar Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Not 5 Övriga immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år. Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Sida 16 av 21

17 Not 7 Andelar i koncernföretag Företag Organisationsnummer Säte Antal/Kapital Andel % HH DigiArkiv AB Trelleborg 100% Kvadrucky Information Technology Engineering AB Stockholm 100% Not 8 Övriga fordringar Kategori Tecknat ej inbetalt aktiekapital Övriga kortfristiga fordringar Not 9 Övriga kortfristiga placeringar Kategori Antal Antal Noterade aktier & andelar Marknadsvärde Not 10 Eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Överkursfond Ansamlad förlust Belopp vid årets ingång Nyemission Årets förlust Belopp vid årets utgång Sida 17 av 21

18 Not 11 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde per aktie Antal/värde vid årets ingång ,10 Nyemission ,10 Antal/värde vid årets utgång ,10 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löneskuld Sem. löneskuld Uppl. soc. avgifter Diverse Abonnemang Sida 18 av 21

19 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Magnus Näslund (f 1975) Styrelseordförande, IT Programmerare och konsult Tidigare delägare i Genline. Karin Almlöf (f 1981) Styrelseledamot sjökapten, magisterexamen i logistik, entreprenör. Aktieinnehav: aktier Magnus Lindskog (f 1967) Styrelseledamot ekonom och släktforskare fastighetsförvaltare vid en bostadsrättsförening Tidigare delägare i DigiArkiv. Aktieinnehav: aktier Gabriel Wallgren (f 1967) VD nationalekonom, entreprenör och släktforskare Tidigare delägare i Genline. Aktieinnehav: aktier (med bolag) Mikael Karlsson (f 1971) Produktionsansvarig logistiker och släktforskare. Aktieinnehav: aktier Daniel Hultman (f 1979) Styrelseledamot lantbrukare, entreprenör Aktieinnehav: aktier Niklas Hertzman (f 1969) Vice VD entreprenör, löjtnant i flygvapnets reserv (IT/Samband) och släktforskare Tidigare delägare DigiArkiv. Aktieinnehav: aktier Thomas Hermelin (f 1947) Utvecklingsansvarig entreprenör Grundare av och tidigare delägare i Genline Aktieinnehav: aktier Helena Öqvist (f 1976) IT utvecklare och konsult Magisterexamen i data- och systemvetenskap Aktieinnehav: 50% av Brainwire AB (som äger aktier i Arkiv Digital) Görgen Olsson (f 1957) Ekonomiansvarig civilekonom, finansanalytiker. Aktieinnehav: aktier Jonas Tehler (f 1977) IT utvecklare och konsult Aktieinnehav: 50% av Brainwire AB (som äger aktier i Arkiv Digital) Jan Strand (f 1963) Auktoriserad revisor Hurtigs revisionsbyrå, Göteborg. Aktieinnehav: aktier (med bolag) Sida 19 av 21

20 Falkenberg den 1 juni 2009 Magnus Näslund Styrelseordförande Karin Almlöf Magnus Lindskog Daniel Hultman Gabriel Wallgren Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 12 juni Jan Strand Auktoriserad revisor FAR SRS Sida 20 av 21

21 Revisionsberättelse Till årsstämman i Arkiv Digital AD AB Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Arkiv Digital AD AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 12 juni Jan Strand Auktoriserad revisor FAR SRS Sida 21 av 21

22

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2010 Arkiv Digital AD AB Innehåll Kort om Arkiv Digital... 3 VD har ordet... 5 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 7 Företagsledning... 7 Styrelse och Revisor...

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Sammandrag av Investment Memorandum. Nyemission

Sammandrag av Investment Memorandum. Nyemission Sammandrag av Investment Memorandum Nyemission september 2008 Allmän information om emissionen Affärsidé Arkiv Digitals affärsidé är att med så hög kvalitet som möjligt, digitalisera historiskt källmaterial

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för Arsredovisning för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 01 01-2010 12 31. Innehållsförteckning

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007

Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007 Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007 Innehåll 1. Förvaltningsberättelse... 3 2. Resultaträkning... 7 3. Balansräkning... 8 4. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 WEST INTERNATIONAL AB (publ) 1 Bilden på framsidan är från Malmö Arena. Under perioden levererade West kassautrustning

Läs mer

Årsredovisning 2003 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA

Årsredovisning 2003 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA Årsredovisning 23 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA Styrelse, ledning och revisorer Förvaltningsberättelse för Internet Express Scandinavia AB (publ) Org.nr 556559-121 Styrelse: VD: Revisorer: Rolf Qwärnström,

Läs mer

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Årsberättelse NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission inom 0,4 220 kv.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 Innehåll 2006 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi Verksamheten Medarbetare och organisation Marknad Måluppfyllelse och framtidsutsikter Ägare och aktier Förvaltningsberättelse

Läs mer

06/07 Årsredovisning

06/07 Årsredovisning Årsredovisning 06/07 2 Itello årsredovisning 06/07 Itello i korthet + Itello utvecklar och säljer affärssystemet Inca, avsett för försäkrings- och fondadministration hos försäkringsbolag och fondförvaltare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Org.nr. 556583-0493

ÅRSREDOVISNING. för. WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Org.nr. 556583-0493 ÅRSREDOVISNING för WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact-Center lösningar som skall ge kunden högsta möjliga kvalité och upplevt

Läs mer