Varuinformationsblad Utarbetat enligt 91/155/EEG Högtrycksfett spray; Berner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varuinformationsblad Utarbetat enligt 91/155/EEG Högtrycksfett spray; Berner"

Transkript

1 1. Namnet på produkten Varuinfo-art.nr.: Art.nr.: Anmälningsnummer: Reviderad den: / JLM Ersätter utgåva: Produkttyp / användning: Universal smörjfett. Varuinformationsblad Utarbetat enligt 91/155/EEG Leverantör: Berner Montageteknik AB Kumla Gårdsväg Norsborg Tlf.: Fax: Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs nr. CAS nr. Ämnen Klassificering w/w% Butan Pentan Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt Fx;R12 Fx;R12 Xn;R65 R66 R67 N;R51/53 F; R11 Xn;R65 Xi;R38 N;R51/ R67 Se punkt 16 för fullständiga lydelsen av riskfraserna. 3. Farliga egenskaper Extremt brandfarligt. Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Yderlig information: Kan framkalla kemiskt betingad lunginflammation vid förtäring och kräkning av produkten. Långvarig eller upprepad inandning av ångor kan framkalla skador på centralnervsystemet. 4. Första hjälpen Inandning: Sök frisk luft. Sök läkare vid ihållande besvär och visa detta varuinformationsblad. Förtäring: Skölj munnen noggrant och drick mycket vatten. Framkalla inte kräkning. Om kräkning uppstår, håll huvudet så lågt att maginnehållet inte kan hamna i lungorna. Sök läkare vid ihållande besvär och visa detta varuinformationsblad. Hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder. Tvätta huden med vatten och tvål. Ögonkontakt: Skölj genast med vatten (helst med ögondusch) i minst 15 minuter. Håll ögonen vidöppna. Plocka ur eventuella kontaktlinser. Sök läkare vid ihållande irritation och visa detta varuinformationsblad Förbränning: Skölj med vatten tills smärtorna är över. Tag av kläder som inte är fastbrända, sök läkare/sjukhus; fortsätt om möjligt sköljningen tills läkare övertagit behandlingen.

2 5. Åtgärder vid brand Släck med pulver, skum, kolsyra eller vattendimma. Använd inte vattenstråle eftersom den kan sprida branden. Använd vatten eller vattendimma för nedkylning av inte antänt lager. Om det kan göras utan fara, flytta behållare från det brandhotade området. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft. FARA! Aerosolburkar kan explodera. 6. Åtgärder vid spill/ oavsiktliga utsläpp Använd samma skyddsåtgärder som nämnt i punkt 8. Spill vallas in och sugs upp med sand, kattsand eller annat absorberande inte brännbart material och flyttas till lämpliga avfallsbehållare. Se punkt 13 för avfallshantering. Skura sedan golvet för att undvika ett fett och halt golv. 7. Hantering och lagring Hantering: Se punkt 8 för upplysningar om tekniska- och personliga skyddsåtgärder. Lagring: Inga särskilda krav för lagring. Bör dock förvaras så att det är svåråtkomligt för små barn och väl avskilt från produkter som är avsedda att förtäras. Tryckbehållare. Skall skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50 C. Klasser för brandfarliga vätskor: Produkten tillhör klass 1 (flampunkt < 21 C) 8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder Tekniska åtgärder: Det skall finnas tillgång till rinnande vatten och ögondusch. Andningsskydd: Vid oyilräcklig ventilation används ett luftförsett andningsskydd. Handskydd och skyddskläder: Inte nödvändigt. Ögonskydd: Använd skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. Gränsvärden: Ämnen Hygieniskt Gränsvärde Anmärkningar De angivna gränsvärdena är i överensstämmelse med Arbetarskyddsstyrelsens Hygieniska Gränsvärden AFS 2000:3. (Arbetarskyddsstyrelsens Hygieniska Gränsvärden AFS 2000:3) Anmärkningar: Der mangler teksts Kontrollmetoder: De angivna gränsvärdena kan kontrolleras vid arbetshygieniska mätningar. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende: vit aerosol Lukt: karakteristisk Kokpunkt ( C): -44 Relativ densitet (g/ml): 0,65 Löslighet i vatten (g/100 ml): olöslig Flampunkt ( C): <0 Brännbarhet ( C): 200 Explosivagränser: 1,1-10,9 Ångtryck (hpa): 2,7 (v/20 C) 10. Stabilitet och reaktivitet Undvik solljus och temperaturer över 50 C.

3 11. Toxikologisk information (hälsoskadliga egenskaper) Akut Inandning: Produkten avger ånga från organiska lösningsmedel som kan ge upphov till svindel och slöhet. Vid höga koncentrationer kan ångorna ge upphov til huvudvärk och berusning. Förtäring: Kan framkalla kemiskt betingad lunginflammation vid förtäring och kräkning. Hudkontakt: Verkar irriterande på huden - kan medföra rodnad. Ögonkontakt: Kan framkalla irritation i ögat. Övriga uppgifter hörande till verkningarna på hälsan Risk för skador på centrala nervsystem: Långvarig eller upprepad inandning av ånga kan ge skador på centrala nervsystemet. 12. Ekotoxikologisk information Ekotoxikolgiska upplysningar om produkten Undvik utsläpp i kloak eller dagvatten. Ekotoxicitet: Produkten är giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Ekotoxikologiska upplysningar om ämnen Cas nr.: Butan Octanol/vand fordelings koefficient: 2,89 Cas nr.: Pentan Octanol/vand fordelings koefficient: 3, Avfallshantering EAC kod Aerosoler 14. Transport information Transporten skall ske efter nationella och/eller internationella regler för transport av farligt gods på väg, järnväg och sjö enligt ADR, RID och IMDG. UN Proper shipping name Aerosoler AEROSOLS Klass 2 2 Förpacknings grupp - - ADR/RID IMDG Klassificeringskod: 5F Farosedel ADR/RID: 2.1 Faronummer: - Flampunkt: 0 C Farosedel IMDG: 2 IMDG EmS.: 2-13 Transport efter afsnit (den undtagna mängden/frimängden): Faktor: Ingen. Maximal samlad mängd per transporterande enhet: 0 kg. Begränsade mängder: ADR/RID: Max 1 l per invendig förpackning och max 30 kg per kolli. Vid användning av krympfilm- eller sträckplast är gränsen 1 l per invendig förpackning och max 20 kg per kolli.

4 15. Gällande bestemmelser Farobeteckning: Extremt brandfarligt; Miljöfarlig Farokod: Fx;N Varningssymbol på emballage: Miljöfarlighetssymbol; Flamma Ämnenas namn: Riskfraser: Extremt brandfarligt. (R12) Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. (R51/53) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. (R66) Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. (R67) Skyddsfraser: Undvik inandning av ånga och dimma. (S23) Sörj för god ventilation. (S51) Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad. (S61) Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. (S9) Annan märkning: Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn. Specialkrav för vissa preparat: Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten. Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagen denna regel om produkten ingår som ett nödvendigt led i en utbildning. Hygieniska gränsvärden: Se punkt 8.

5 16. Andra upplysningar Råd om utbildning: Ingen speciell utbildning är nödvändig, men att känna till innehållet i detta varuinformationsblad bör vara en förutsättning. Bransch: Bilbranchen.; Byggbranchen Förpackning: Aerosolburk, 500 ml. Källor som använts vid utarbetandet av meddelandet: Kemikalieinspektionens författningssamling KIFS 1994:12 (med senare ändringar) om klassificering och märkning av kemiska produkter och KIFS 1994:13 om varuinformationsblad. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2000:3 om hygieniska gränsvärden och AFS 1996:1 om minderåriga. Övriga upplysningar: Upplysningar om produkten är sammanställda från kunskap om bestånddelarnas egenskaper samt kunskap om motsvarande produkter. Fullständiga Riskfraser från punkt 2: R11 Mycket brandfarligt.; R12 Extremt brandfarligt.; R38 Irriterar huden.; R51/53 Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.; R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.; R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.; R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Ändringar: Total revision. Berner A/S Stenholm 2, Postboks 197, 9400 Nørresundby Tlf.: Fax: (copyright 1998 Chemtox A/S)

Säkerhetsdatablad. SD-20 All Purpose Degreaser 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. SD-20 All Purpose Degreaser 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 07-10-2008/ JST Distributör: Besta ApS Produktanvändning: Universalrengöringsmedel Fodbygårdsvej 107 4700 Næstved Danmark

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN ANVÄNDNING LEVERANTÖR Icke permanent vidhäftning av material vid silkscreentryck. Polyone Corporation UK Limited Everite

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fluorescent Paints

SÄKERHETSDATABLAD Fluorescent Paints SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. ANVÄNDNING LEVERANTÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER C654-657TF Specialfärg

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON ALL PURPOSE VARNISH (HIGH GLOSS/ MATT)

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON ALL PURPOSE VARNISH (HIGH GLOSS/ MATT) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 3000988/ 3000989 ANVÄNDNING LEVERANTÖR Fernissa för oljemålning Colart Fine Art & Graphics Limited Whitefriars

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG Omarbetad 20/02/2013 Revision 2 Ersätter datum 20/02/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11792, 11793, 11794,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2010-09-15 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2010-09-15 Produktnr.: 1/7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Förpackningsstorlek: Aerosol. 500 ml Användning: Leverantör: Rengöringsmedel. fischer Finland Suomalaistentie 7 B 02270 Espoo Tel:puh:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smörjfett

SÄKERHETSDATABLAD Smörjfett Omarbetad 05/02/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Smörjfett AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Smörjfett Produktnr. 4106-400 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-52 Vaselinspray

SÄKERHETSDATABLAD OX-52 Vaselinspray Omarbetad 26/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12058 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 27/12/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-45 Rostlösare

SÄKERHETSDATABLAD OX-45 Rostlösare Omarbetad 25/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12116 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul Omarbetad 30/09/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Plamako Paraffin Gul Produktnr. 12115

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER

SÄKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER Omarbetad 07/10/2012 Revision 3 Ersätter datum 05/10/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11855 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ASSA Låsspray

SÄKERHETSDATABLAD ASSA Låsspray Omarbetad 07/10/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/04/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11832 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Antfricton

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Antfricton Omarbetad 23/11/2012 Revision 2 Ersätter datum 23/11/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12003 Slide Master

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Optmum Treatment Torrsmörjspray

SÄKERHETSDATABLAD Optmum Treatment Torrsmörjspray Omarbetad 01/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Optmum Treatment Torrsmörjspray AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11846 Optimum

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hessa glasrent

SÄKERHETSDATABLAD Hessa glasrent Omarbetad 05/09/2012 Revision 4 Ersätter datum 27/07/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11642 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning Omarbetad 20/11/2012 Revision 2 Ersätter datum 04/06/2012 SÄKERHETSDATABLAD MASTER UNIVERSALOLJA AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER UNIVERSALOLJA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktkod: 77008 Användningsområde: Rostlösare och smörjspray Leverantör: Midland AB Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49 Nödtelefonnummer:

Läs mer

CORROSTABIL ROSTSTOPP

CORROSTABIL ROSTSTOPP Internkod: 22630 / 22642 Revisionsdatum: 2006.12.01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Revisionsdatum 2006.12.01 Producent, importör SEAB AB Charlottenbergs Gård 195 92 Märsta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST Omarbetad 16/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11475 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NMK 51 Rostlösare

SÄKERHETSDATABLAD NMK 51 Rostlösare Omarbetad 24/05/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11942 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12117 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Midland Synthetic K7 Chain Spray Användningsområde: Kedjesmörjning Produktkod: 77009 Leverantör: Midland AB Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-51 Skär & Gängspray

SÄKERHETSDATABLAD OX-51 Skär & Gängspray Omarbetad 26/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12057 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NERMANS MÄRKFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD NERMANS MÄRKFÄRG Omarbetad 31/08/2012 Revision 2 Ersätter datum 31/08/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11504, 11505, 11508,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn LRB 225 Oljespray Produktnr. 12035 1.2

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD SANEGO FUKTUTDRIVARE AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SANEGO FUKTUTDRIVARE Artikel nr 5018 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WATERPROOFER PFOS FRI

SÄKERHETSDATABLAD WATERPROOFER PFOS FRI Omarbetad 11/01/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11769 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer