2. Sammansättning/ämnenas klassificering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Sammansättning/ämnenas klassificering"

Transkript

1 Sidan 1 av 6 VARUINFORMATIONSBLAD PRODUKTNAMN: FÄRGPROFFSENS BÄTTRINGSFÄRG SPRAY Reviderat datum Namnet på produkten och företaget Produkt namn Användningsområde Appliceringsmetod Företagsnamn Se Tekniskt Data Blad. Se Tekniskt Data Blad. Färgproffsen i Mälardalen AB Transformatorgatan VÄSTERÅS Telefonnummer , Faxnummer Sammansättning/ämnenas klassificering 4-Metyl-2-Pentanon <1 F;R11, V;R Metoxi-1-Metyletylacetat 1-5 R10, Xi;R Dimetyleter Fx;R Butylacetat R10; V;R Xylen 1-10 R10, Xn;R20/21, Xi;R Aceton F;R11, V;R Butanol 1-5 R10,Xn;R Metylpropan-1-O1 1-5 R10, Xn;R Butanol 1-5 F;R11,Xi;R36/37, V;R Propan/Butan Fx;R / Farliga egenskaper Produkten är extremt brandfarlig. Ånga och luft kan bilda explosiva blandningar. Verkar uttorkande på huden. Kan vara farligt vid inandning efter ofta upprepad exponering. Vid inandning av höga koncentrationer kan en berusande och bedövande verkning uppstå samt huvudvärk, illamående, yrsel och rus. Långvarig eller upprepad exponering för produkten medför risk för skador på centralanervsystemet.

2 Sidan 2 av 6 4. Första hjälpen Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Sök frisk luft. Sök läkare vid ihållande besvär. Ta av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkare vid ihållande besvär. Spola genast med vatten (helst ögonsköljmedel) i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Plocka ur eventuella kontaktlinser. 5. Åtgärder vid brand Släck med skum, pulver, koldioxid eller vattendimma. Undvik vattenstråle, då den kan sprida branden. Produkten är extremt brandfarlig. Ångorna bildar explosiva blandningar med luft. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. OBS! Aerosoldosor kan explodera. Undvik inandning av ånga och rökgaser sök frisk luft. 6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp Rökning och bruk av öppen eld är förbjuden. Ingen risk för utsläpp/läckage, då produkten är en aerosol. Stänk och skvätt avlägsnas med en trasa. Se rubrik 8 för upplysningar om personliga skyddsåtgärder. 7. Hantering och lagring Undvik rökning och bruk av öppen eld i samma lokal. Exponeringskontroll och personliga skyddsåtgärder; se rubrik 8. Förvaras på svalt, väl ventilerat ställe. Förvaras otillgängligt för barn och inte tillsammans med eller i närheten av livsmedel, foderämnen. Läkemedel och liknande. Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus och för temp. Över 50 C. Kontakta de lokala Brandskyddsmyndigheterna för mer information

3 Sidan 3 av 6 8. Begränsningar av exponeringen/personliga skyddsåtgärder Sörj för effektiv mekanisk luftväxling under pågående arbete Aceton 250 ppm Xylen 50 ppm H ppm Butylacetat 50 ppm Butanol 500 ppm / Dimetyleter 5 mg/m3 (org. Dimma totalt) Drivgas: propan/butan De upplysta gränsvärden är i överensstämmelse med arbetarskyddsstyrelsens Hygieniska Grändsvärden AFS 1996:2). H: Ämnet kan lätt upptas genom huden. De upplysta gränsvärden kan kontrolleras vid arbetshygieniska mätningar. Rökning och bruk av öppen eld är förbjuden. Rinnande vatten och ögonsköljmedel måste finnas tillgängligt. Tvätta händerna före pauser, toalettbesök och efter avslutat arbete. Om det inte är möjligt att upprätthålla effektiv utsugning, skall som minimum kolfiltermask med AX-filter användas. Skyddshandskar av nitrilgummi, 4H eller liknande. Använd skyddsglasögon vid risk för stänk. Använd lämpliga skyddskläder. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Varubeskrivning Utseende: Lukt: Flampunkt: (vätska) Relativ densitet: Löslighet: Aerosol Lösningsmedel < 0 C 0,8 g/cm3 Olösligt i vatten

4 Sidan 4 av Stabilitet och reaktivitet Produkten är stabil vid användning efter leverantörens anvisningar. Undvik direkt solljus eller temperaturer över 50 C. Undgå att ångor från produkten samlar sig i hålrum, tomma burkar eller liknande. Då explosiva blandningar med luft kan bildas. 11. Toxikologisk information Produkten avger ångor från organiska lösningsmedel. Kan vara farligt vid inandning efter ofta upprepad exponering. Inandning kan ge huvudvärk, trötthet och illamående. Inandning av aerosoldimma kan framkalla kemiska lunginflammation. Uttorkar och irriterar huden. Lång tids påverkan kan ge irritation och ev. inflammation. Produkten kan upptas genom huden och ge samma verkning som vid inandning. Kortvarig irritation med sveda och tårbildning. Spray i munnen kan verka irriterande på slemhinnorna i mun och mage/tarmkanal. Produkten är inte testad. Långvarig exponering för produkten genom inandning eller hudkontakt kan ge allvarliga skador på centrala nervsystemet. 12. Ekotoxikologisk information Undvik onödigt utsläpp till omgivningarna. 13. Avfallshantering Refillburkar får inte slängas i soptunnor, heller inte när de är tomma. Följ lokala föreskrifter. Avfall skall bortskaffas till företag som har tillåtelse till att hantera farligt avfall. EG-kod. Användaren skall själv ange EG-kod efter användning och bransch.

5 Sidan 5 av 6 Färgproffsens bättrings färg 14. Transportinformation Transporten skall ske efter nationella och/eller internationella regler för transport av farligt gods. Vid vägtransport skall avsändaren, antingen i transportdokumentet eller i en särskild deklaration, attestera att vägtransporten av det inlämnade ämnet är godkänt och att ämnets tillstånd, dels inre och eventuellt yttre förpackning samt märkningen är i överensstämmelse med föreskrifterna i ADR. Brandfarliga gaser, Aerosol FN:1950 Transportklass: 2 Förpackningsgrupp:II Faronr.- Flampunkt:- Område: Klass: Bemärkningar: Farosedel: ADR/RID 2 5 F 3* IMDG 2 Page:2101, EmS:2-13, MFAG:620 3 Frimängdfaktor: 3 Transportkort krävs vid vägtransport vid mer än: 333 kg. skall märkas UN 1950 AEROSOL. Mängder för vilka transportmärkning inte krävs: ADR/RID: IMDG: Max 1 l pr. invändig förpackning och max 30 kg pr. Kolli. Vid användning av krympnings- eller sträckplast är gränsen max 20 kg brutto pr. kolli. Max 1 l pr. invändig förpackning och max 30 kg pr. Kolli. Vid användning av krympnings- eller sträckplast är gränsen 20 kg brutto pr. kolli. Om produkten transporteras under begränsade mängder skall transportdokumentet innehålla frasen begränsad mängd. Varje kolli skall vara försedd med FN Gällande bestämmelser LÄS VARNINGS TEXTEN EXTREMT BRANDFARLIGT MÅTTLIGT HÄLSOSKADLIG Fx, V

6 Sidan 6 av 6 FLAMMA, LÄS VARNINGSTEXTEN Måttligt Extremt Drivgas: butan/propan hälsovådligt brandfarligt Extremt brandfarligt (12) Kan vara farligt vid inandning efter ofta upprepad exponering (320) Uttorkande på huden (313) Förvaras oåtkomligt för barn (2) Förvaras åtskilt från antändningskällor Rökning förbjuden (16) Undvik inandning av aerosoldimma (23) Sörj för god ventilation (51) Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50 C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn Se punkt 8 Kännbar märkning 16.Övrig information Ingen särskild utbildning är nödvändig, men att känna till detta varuinformationsblad bör vara en förutsättning. Detaljförsäljning till byggnadsbranschen, färghandlare m.m. Upplysningar om produkten är sammanställda från kunskap om beståndsdelarnas egenskaper samt kunskap om motsvarande produkter. Produkten är klassificerad på grundval av ämnenas egenskaper och fraser som anger fara enl. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1997:5) Hygieniska gränsvärden AFS 1996:2. Transportregler för ADR/RID, IMDG, 1997 utgåvan.

Säkerhetsdatablad. SD-20 All Purpose Degreaser 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. SD-20 All Purpose Degreaser 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 07-10-2008/ JST Distributör: Besta ApS Produktanvändning: Universalrengöringsmedel Fodbygårdsvej 107 4700 Næstved Danmark

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fluorescent Paints

SÄKERHETSDATABLAD Fluorescent Paints SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. ANVÄNDNING LEVERANTÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER C654-657TF Specialfärg

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN ANVÄNDNING LEVERANTÖR Icke permanent vidhäftning av material vid silkscreentryck. Polyone Corporation UK Limited Everite

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON ALL PURPOSE VARNISH (HIGH GLOSS/ MATT)

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON ALL PURPOSE VARNISH (HIGH GLOSS/ MATT) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 3000988/ 3000989 ANVÄNDNING LEVERANTÖR Fernissa för oljemålning Colart Fine Art & Graphics Limited Whitefriars

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tyreweld (Repare Crevason Synchro)

SÄKERHETSDATABLAD Tyreweld (Repare Crevason Synchro) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 79051226945 LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Holt Lloyd International

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING FUEL CELL IM90I FUEL CELL IM250CT ARTIKELNUMMER 300348, 300341 UTFÄRDAD: 20080916 OMARBETAD: 20110506 RELEVANTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Radiator Satin Chrome

SÄKERHETSDATABLAD Radiator Satin Chrome Omarbetad 16/08/2011 Ersätter datum 05/01/2009 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Internt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours

SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours Omarbetad: 28/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Premium

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ISOPROPANOL CLEANING FLUID

SÄKERHETSDATABLAD ISOPROPANOL CLEANING FLUID SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. ANVÄNDNING LEVERANTÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER IPA-a EIPA200H EIPA400H ZE Cleaning Product ELECTROLUBE.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning Omarbetad 02/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 12202 Internt Nr. 11488 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 25/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD MASTER SNABBLACK NATOGRÖN AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER SNABBLACK NATOGRÖN Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11709 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810 SÄKERHETSDATABLAD NAMN UTFÄRDAT Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810 Användningsområde: För behandling av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST Omarbetad 16/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11475 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Midland Synthetic K7 Chain Spray Användningsområde: Kedjesmörjning Produktkod: 77009 Leverantör: Midland AB Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hessa glasrent

SÄKERHETSDATABLAD Hessa glasrent Omarbetad 05/09/2012 Revision 4 Ersätter datum 27/07/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11642 1.2 Relevanta

Läs mer

VARUINFORMATION. Produktkod: 339000 Kemiskteknisk produktbenämning: Molybdendisulfid i avaromatiserad petroleum och mineralolja /aerosol, drivgas CO2

VARUINFORMATION. Produktkod: 339000 Kemiskteknisk produktbenämning: Molybdendisulfid i avaromatiserad petroleum och mineralolja /aerosol, drivgas CO2 VARUINFORMATION Utfärdandedatum... :2005-10-10 Versionsnummer... :3 ändr 02-07-01 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: SONAX Låsolja med MoS2 Produktkod: 339000 Kemiskteknisk produktbenämning:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktkod: 77008 Användningsområde: Rostlösare och smörjspray Leverantör: Midland AB Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49 Nödtelefonnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 26/09/2014 Revision 3 Ersätter datum 27/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12117 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

POTMIX ASPHALT PRIMER (spray) Nödtelefonnummer: Giftinformationscentralen 112, vid icke brådskande fall 08-331 231.

POTMIX ASPHALT PRIMER (spray) Nödtelefonnummer: Giftinformationscentralen 112, vid icke brådskande fall 08-331 231. 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Användningsområde: Leverantör: POTMIX ASPHALT PRIMER (spray) Bitumenklister för asfaltreparationer. Potmix Products AB Box 14003 630 14 Eskilstuna Sverige

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning Omarbetad 24/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 12024 Internt Nr. 11524 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 27/12/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2010-09-15 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2010-09-15 Produktnr.: 1/7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Förpackningsstorlek: Aerosol. 500 ml Användning: Leverantör: Rengöringsmedel. fischer Finland Suomalaistentie 7 B 02270 Espoo Tel:puh:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 25/08/2014 Revision 2 Ersätter datum 23/09/2013 SÄKERHETSDATABLAD MASTER SNABBLACK div kulörer AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER

Läs mer

FILTER CLEANER SPECTRO SX

FILTER CLEANER SPECTRO SX Sida 1 av 6 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer