Miljörapport TVAB Oljedepå. Pampushamnen NORRKÖPING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport 2014. TVAB Oljedepå. Pampushamnen NORRKÖPING"

Transkript

1 Miljörapport 2014 TVAB Oljedepå Pampushamnen NORRKÖPING

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD LOKALISERING OCH VERKSAMHET GÄLLANDE FÖRESKRIFTER OCH BESLUT 3 3 MILJÖBERÄTTELSE MILJÖPÅVERKAN VERKSAMHETSSYSTEM DRIFT- OCH PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN HANTERADE MÄNGDER OLJA FÖRBRUKNING AV KEMISKA PRODUKTER AVFALL FÖRÄNDRINGAR STÖRNINGAR KONTROLLRESULTAT FUNKTION HOS MÄTUTRUSTNING UTSLÄPPSKONTROLL OCH UTSLÄPP Utsläpp till vatten Utsläpp till luft Bullermätningar BESIKTNINGAR OCH TILLSYNSBESÖK 6 4 KOMMENTARER 7 BILAGOR BILAGA 1: BILAGA 2: Uppfyllande av de allmänna hänsynsreglerna, Tekniska verkens oljedepå i Pampushamnen Emissionsdeklaration 1

3 Grunddel 1.1 Allmänna uppgifter Uppgifter om verksamhetsutövaren Verksamhetsutövare Tekniska verken i Linköping AB (publ) Organisationsnummer Uppgifter om verksamheten Anläggningsnummer Anläggningsnamn Tekniska verkens oljedepå i Pampushamnen Ort Norrköping Besöksadress Pampushamnen Norrköping Fastighetsbeteckningar Händelö 2:5-2:8, Norrköping Kommun Norrköpings Kommun Verksamhetskod, huvudbransch Farliga ämnen enl avd 4 Petroleumprodukter (SevF30) Tillsynsmyndighet Byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköping Miljöledningssystem: ISO Koordinater x Kontaktperson för anläggningen och juridiskt ansvarig för miljörapport Förnamn Thomas Efternamn Kallander Telefonnummer E-postadress 2

4 2 Textdel 2.1 Organisationens uppbyggnad Tekniska verken i Linköping AB (publ) ägs av Linköpings Kommun. Koncernen är verksam inom en rad områden som på olika sätt rör samhällets tekniska service: el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp, avfallsbehandling, gatubelysning, entreprenader, biogas, bredband och IT. 2.2 Lokalisering och verksamhet Tekniska verkens oljedepå är belägen i Pampushamnen, Norrköping. Tekniska verken hyr marken av Norrköpings kommun som är markägare. Oljedepån ägs och drivs av Tekniska verken. Oljedepån består av sex cisterner, vardera med en volym av ca m 3. I cisternerna förvaras eldningsolja 5 (Eo5). Tekniska verken har under 2014 hyrt ut en del av sin oljelagringsvolym till EON, Statoil AS och Tintrade. Ytor där det finns risk att oljespill kan förekomma är kopplade till hamnens gemensamma oljeavskiljare. 2.3 Gällande föreskrifter och beslut Anläggningen har tillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland. Tillstånd meddelades den 16 juni 2009 och gäller hantering av högst ton petroleumprodukter och biooljor per år. Tillståndet är förenat med ett antal villkor, vilka redogörs för under avsnitt 4. Miljöprövningsdelegationen meddelade den 30 oktober 2014 nytt och utökat tillstånd för verksamheten. Tillståndet har överklagats av Tekniska verken i vissa delar, bl a den om tidigare tillstånd/återkallelse av tidigare tillstånd. Tekniska verken har inte tagit det nya tillståndet i anspråk och bedriver alltså fortfarande verksamheten enligt tillståndet från Anläggningen fick i september 2014 nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor av Räddningstjänsten Östra Götaland. Giltighetstiden för tillståndet är 10 år. Länsstyrelsen i Östergötland beslutade ( ) att den verksamhet som Tekniska verken utövar vid oljedepån omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 4 lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Anläggningen omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är Byggnads- och Miljöskyddsnämnden i Norrköpings kommun. Under året 2014 har Tekniska verken inte lämnat in några anmälningar 11 miljöprövningsförordningen gällande den här aktuella anläggningen. Några andra tillsynsbeslut enligt miljöbalken har inte heller meddelats under året. Verksamheten kontrolleras enligt ett kontrollprogram som reviderades senast i maj 2014 och skickades in till tillsynsmyndigheten i samband med detta. 3 Miljöberättelse En sammanställning av åtgärder och förändringar under året, i enlighet med 4 pkt NFS 2006:9, finns i bilaga 1, tillsammans med en beskrivning av hur Miljöbalkens hänsynsregler uppfylls. 3.1 Miljöpåverkan Miljöpåverkan från Tekniska verkens del i Pampushamnen är främst transporter av olja till och från anläggningen. Miljöpåverkan sker också genom avdunstning av kolväten från cisternerna. Eventuellt 3

5 spill av olja på mark leds via systemet för oljeförorenat dagvatten (OFA) till central oljeavskiljare. En viss andel av utsläppet från denna kan därför antas komma från Tekniska verkens depå. 3.2 Verksamhetssystem Tekniska verken har god kunskap om energiproduktion och dess miljöpåverkan genom sin långa erfarenhet av drift av olika typer av energianläggningar. Energianläggningarna är sedan 1999 certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO Under 2010 infördes även certifierade ledningssystem för kvalitet (ISO 9000) och arbetsmiljö (OHSAS). Miljöcertifieringen innebär krav på kontroll av miljöpåverkan genom rutiner, instruktioner och övervakning samt ett systematiskt förbättringsarbete inom miljöområdet genom upprättande av miljömål. Miljömål uppdateras och utvärderas årligen. Vi följer de rutiner som standarden kräver för undersökning av risker, fastställande av miljömål, register över vår miljöpåverkan, hantering av farligt avfall och fortlöpande miljöförbättring. Genom miljöledningssystemets rutiner och instruktioner beaktas även Miljöbalkens hänsynsregler. Exempel på rutiner och instruktioner är Utvärdering av miljöaspekter och prioritering av mål Miljöhänsyn vid förändring, projekt, upphandling Tekniska verken-koncernen Kemikalierutiner inklusive granskning av nya produkter Avfallsrutiner Riskutvärdering. Riskanalys ska utföras vid förändring eller minst vart tredje år och leda till rutiner och/eller åtgärdsplaner för identifierade händelser med höga risktal. Riskanalys enligt sevesolagen lämnades senast in Under året 2014 har genomförts riskanalys för borttagning av den gamla järnvägsutlastningen i anslutning till depån. Rutiner för övervakning, mätning, rondering och underhåll Lloyds register genomför uppföljningsrevision av vårt miljöledningssystem en gång per år. Vid revisionerna kontrolleras att vi uppfyller kraven som ställs i standarderna. Utöver de externa revisionerna genomförs två interna revisioner av miljöledningssystemet varje år. 3.3 Drift- och produktionsförhållanden Hanterade mängder olja 2014 Hanterade mängder olja visas i tabell 1. EO1 Ingående lager Nm Utgående lager Nm EO Inlossad mängd Nm Utlastad mängd Nm Tabell 1 hanterade mängder olja 2014 Hanterad mängd kan enligt kontrollprogrammet beräknas antingen som ingående lager vid årets början plus inlossad mängd, eller som totalt utlastad mängd. Det första beräkningssättet ger totalt hanterad mängd m 3 ( t) 4

6 Det andra beräkningssättet ger totalt hanterad mängd m 3 ( t) Förbrukning av kemiska produkter Under 2014 användes inget Sudan S-GP250 för grönfärgning av Eo1. Övriga kemiska produkter utgörs av mindre mängder vanliga verkstadskemikalier så som gräsklipparbensin och smörjmedel Avfall Avfall sorteras i fraktionerna brännbart avfall, ej brännbart avfall, skrot och farligt avfall. Det brännbara avfallet tas om hand av Norrköpings kommun. Kärl för ej brännbart avfall och skrot placeras ut vid behov. Oljiga trasor och spillolja, främst från påfyllning av lastbil, hanteras som farligt avfall och sorteras i olika fat. Under år 2014 har 2,44 t farligt avfall i form av olja från tankrengöring skickats till förbränning. Därutöver har mindre mängder farligt avfall i form av bl a absorbenter omhändertagits. Detta ger sammanlagt att 2,59 t farligt avfall uppkommit vid anläggningen. Det vidtas inga speciella åtgärder för att minska mängden farligt avfall. Genom vårt miljöledningssystem styrs verksamheten enligt våra rutiner och instruktioner som bl.a. beskriver hur eventuella spill ska hanteras, hur tankar och cisterner ska kontrolleras, märkas och underhållas Förändringar Under året 2014 har inte driften vid depån förändrats i något väsentligt. Som en miljöförbättrande åtgärd har belysningen på depåområdet bytts från kvicksilverlampor till LED-belysning. I anslutning till depån har TVAB i maj 2014 låtit ta bort gammal utrustning för utlastning av olja till järnvägsvagnar. Det har bl a gått ledningar från den nuvarande bilutlastningen över vägen till den gamla järnvägsutlastningen. Då det bedömdes vara en säkerhetsrisk att ha den gamla utrustningen kvar har ledningarna kapats och utrustningen tagits bort Störningar Under 2014 medförde en hårddiskkrasch på en dator att vi ej hade tillgång till radar-systemets nivåövervakning av cisternerna under ca 2 h. Under 2015 planeras ett nytt system för bättre driftsäkerhet. I september 2014 hade Norrköpings Hamn och Stuveri AB ett utsläpp av olja till OFA-systemet i samband med lossning av en båt som skulle till Tekniska verken. 3.4 Kontrollresultat Funktion hos mätutrustning De två oljevarnarna i brunnarna har fungerat tillfredsställande under året. De kontrollerades senast i december

7 3.4.2 Utsläppskontroll och utsläpp Utsläpp till vatten Området kring Tekniska verkens cisterner är kopplat till hamnens gemensamma oljeavskiljare, OFA Oljeförorenat dagvatten. Ytor som ligger så till att det inte finns risk för oljeförorening är kopplade till det vanliga dagvattensystemet. Mätningar av oljehalt i så väl OFA som dagvatten har genomförts vid fyra tillfällen under 2014, enligt gällande kontrollprogram. Mätresultaten redovisas i tabell 2-3 Mättillfälle Opolära alifatiska kolväten <1 <1 <1 <1 Totalt extraherbara alifatiska ämnen <1 <1 <1 <1 Oljeindex <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Tabell 2 Resultat av kontroll av oljehalt 2014 OFA Mättillfälle Opolära alifatiska kolväten <1 <1 <1 <1 Oljeindex <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Tabell 3 Resultat av kontroll av oljehalt i vatten 2014, dagvatten Som framgår av tabellerna är halterna mycket låga, samtliga parametrar är vid samtliga provtagningstillfällen under detektionsgränserna. Från Tekniska verkens område i Pampushamnen har det under 2014 inte varit några driftstörningar eller utsläpp som har påverkat mark eller avloppssystem. Detta har meddelats Norrköpings Hamn och Stuveri AB enligt överenskommelse Utsläpp till luft Utsläppen av VOC under 2014 har beräknats med hjälp av modellen Tanks till 1382 kg. Beräknat utsläpp redovisas också i emissionsdeklarationen, se bilaga 2. Det verkliga utsläppet är troligen lägre än Tanks-beräkningen visar eftersom det ångtryck som används i beräkningen för produkten ligger högt i förhållande till vad man kan förvänta sig för de aktuella oljeprodukterna, vi har dock valt att använda samma metod som vid tidigare miljörapporter för att möjliggöra jämförelser Bullermätningar Bullermätningar utfördes senast den 10 oktober 2010, och utifrån dessa beräknades bullerbidraget vid närmaste bostäder till 25 db(a), vilket är väl uppfyller kraven i gällande tillståndsvillkor Besiktningar och tillsynsbesök Cisterner besiktigas enligt gällande lagstiftning vart 12:e år och ledningsnätet kontrolleras vart 6:e år. Cisternbesiktning skedde senast 2012 (cistern 305 och 306). Även besiktning av depåns produktledningar skedde

8 Bygg- och Miljökontoret i Norrköping genomförde ett tillsynsbesök vid anläggningen den 16 juni Besöket föranledde inga särskilda åtgärder eller påpekanden. Sevesotillsynsmyndigheterna genomförde ett tillsynsbesök i november I tillsynsrapporten konstateras att Tekniska verken arbetar förebyggande mot allvarliga kemikalieolyckor och att detta sker i huvudsak i enlighet med säkerhetsledningssystemet, men att det saknas delar av rutiner och att vissa rutiner behöver förtydligas. Tekniska verken ska besvara tillsynsrapporten senast 31 mars Kommentarer I följande tabell kommenteras hur de olika villkoren i Miljöprövningsdelegationens tillståndsbeslut (dnr , beslutsdatum ) har efterlevts under

9 GÄLLANDE VILLKOR OCH ANDRA KRAV MED KOMMENTARER Beslutstext Kommentar till hur beslutstexten uppfyllts Tillstånd Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen lämnar Tekniska verken i Linköping AB (publ) tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid oljedepån inom fastigheterna Händelö 2:5 2:8 i Norrköpings kommun. Tillståndet gäller hantering av högst ton petroleumprodukter och biooljor per år. Nr Villkor Kommentar 1 Om inte anat föreskrivs i villkoren nedan, ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig. 2 Oljeförorenat vatten ska ledas till Norrköpings Hamns system för oljeförorenat vatten (OFA-systemet) eller omhändertas som farligt avfall. Förorenat vatten eller kemiska produkter som kan störa reningen i oljeavskiljare, t ex tensider och andra ej gravimetriskt avskiljbara ämnen, får inte släppas ut i OFA-systemet eller förvaras så att de riskerar att läcka ut i OFA-systemet. 3 Oljeförorenat vatten ska innan det leds till det gemensamma OFAsystemet, passera en oljeavskiljare eller motsvarande. Oljehalten i det vatten som avleds till det gemensamma OFA-systemet får som riktvärde ej överstiga 15 mg/l, mätt som opolära alifatiska kolväten och 5 mg/l mätt som totalt extraherbara alifatiska kolväten. Åtgärderna ska vara utförda senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 4 Oljeavskiljare ska vara försedda med larm för att säkerställa att de inte överbelastas. Automatisk avstängning ska finnas för OFAvatten och dagvatten från depån mot det gemensamma OFAsystemet och dagvattensystemet. Åtgärderna ska vara utförda senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 5 Dagvatten från ytor som inte belastas av kemiska ämnen/produkter ska avledas till dagvattennätet. Dagvatten ska innan det leds till dagvattensystemet behandlas i oljeavskiljare eller motsvarande. Åtgärderna ska vara utförda senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 6 Halterna av olja i dagvattnet, som uppkommer inom verksamheten och avleds till recipient, får som riktvärde inte överstiga 5 mg/l, mätt som opolära alifatiska kolväten. Ämnen som kan vara hälsoeller miljöfarliga får inte tillföras depåns dagvattensystem. 7 Luktstörningar till omgivningen sak i möjligaste mån förebyggas och begränsas. Om luktolägenheter uppkommer i verksamheten ska åtgärder vidtas i syfte att minimera olägenheterna. 8 Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och på sådant sätt att förorening av mark och vatten inte riskeras. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras nederbördsskyddat och vid behov ska förvaringsplatsen vara försedd med påkörningsskydd. Förvaringen ska ske så att det inte föreligger någon risk att sinsemellan reaktiva föreningar kan komma samman. Kemiska produkter och farligt avfall innehållande flyktiga organiska föreningar ska förvaras i väl tillslutna behållare så att avdunstningen minimeras. 9 Lagertankar för flytande additiv och flytande farligt avfall samt nya cisterner och andra behållare avsedda för hälso- och miljöfarliga kemikalier som installeras ska vara invallade. Invallningarna ska vara beständiga mot det som förvaras in om invallningen och dimensioneras så att de rymmer den största behållarens volym och minst 10 % av övrig lagrad volym. Under 2014 hanterades t eller t petroleumprodukter, beroende på beräkningssätt. För detaljerade siffror, se tabell 1 under avsnitt Kravet uppfylls. Hanterad mängd kan enligt kontrollprogrammet beräknas antingen som ingående lager vid årets början plus inlossad mängd eller som totalt utlastad mängd. Verksamheten bedrivs i huvudsak i enlighet med vad som angivits i ansökningshandlingarna. Vatten från ytor där oljeföroreningar skulle kunna förekomma leds till OFA-systemet. Tensider eller andra kemikalier som kan störa oljeavskiljarens funktion hanteras inte på depån. Oljeavskiljare finns. Genomförda mätningar redovisas i avsnitt Med mätmetoderna opolära alifatiska kolväten respektive totalt extraherbara alifatiska kolväten detekterades ingen olja i vattnet. Villkoret uppfylls Oljeavskiljare är försedda med larm och automatisk avstängning finns. Oljeavskiljare finns vid utlopp till dagvattensystemet. Genomförda mätningar redovisas i avsnitt Med mätmetoden opolära alifatiska kolväten detekterades ingen olja i vattnet. Villkoret uppfylls Inga luktolägenheter har förekommit under året. Det har inte inkommit några klagomål på störande lukt. Vid depån förekommer i princip ingen annan kemikaliehantering än cisternlagringen av olja. Småkemikalier förvaras i skåp inomhus Entreprenörer informeras om gällande regler och lagrar som regel ej kemikalier på plats. Villkoret uppfylls. Det finns inga lagringstankar för flytande additiv eller farligt avfall. Några nya cisterner har inte installerats. 8

10 GÄLLANDE VILLKOR OCH ANDRA KRAV MED KOMMENTARER 10 Den ekvivalenta ljudnivån från den samlade verksamheten inom fastigheterna Händelö 2:5 2:8 får inte överskrida följande riktvärden vid bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap: Klockslag Ekvivalent ljudnivå Vardagar db(a) Lör-, sön db(a) och helgdagar Kvällar db(a) Momentan ljudnivå Nattetid db(a) 55 db(a) 11 Cisterner, ledningar och övrig utrustning ska hållas i sådant skicka att läckage inte inträffar. Hela anläggningen ska regelbundet läcksökas och täthetskontrolleras. 12 Cisterner ska ha ett automatiskt nivåövervakningssystem och minst tre larmnivåer. Larmen ska vara försedda med optisk och akustisk larmsignal. För cisterner med inlastning via fartyg ska larmen stå i direktkontakt med inlastningsplatsen på depån. 13 Utlastningsplatsen för depåprodukt ska vara försedd med minst tre oberoende skyddssystem för att motverka utsläpp av depåprodukt vid utlastning. Utlastningsplatsen ska även vara försedd med ogenomsläpplig bottenplatta samt nederbördsskydd som förhindrar att nederbördsvatten belastar OFA-systemet. Dessa åtgärder ska vara genomförda senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 14 Fasta installationer, t ex pumpar och cisternventiler där det finns risk för läckage av depåprodukt, ska förses med ogenomsläpplig invallad yta med nederbördsskydd. Dessa åtgärder ska vara genomförda senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 15 Samtliga ledningar för depåprodukt ska vara förlagda ovan mark. Om det finns särskilda skäl får, efter godkännande av tillsynsmyndigheten, ledningar för depåprodukt vara förlagda i inspekterbara kulvertar i för den aktuella produkten ogenomsläppligt material. 16 Saneringsutrustning ska finnas till hands för att kunna begränsa och samla upp spill av olja eller andra ämnen som ej får nå dagvatten eller OFA-systemet. I omedelbar närhet till samtliga dagvattenbrunnar och brunnar till OFA-systemet ska utrustning finnas för att vid ett utsläpp snabbt kunna täta dessa. 17 Förebyggande åtgärder ska vidtas för att förhindra utsläpp av släckvatten till recipienten eller spillvattennätet vid eventuell brand. Dokumenterade rutiner för omhändertagande av släckvatten ska finnas. Omhändertagande av uppsamlat släckvatten ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 18 Verksamhetsutövaren ska i god tid anmäla till tillsynsmyndigheten om någon/några av de cisterner som detta tillstånd omfattar ska övertas eller nyttjas av annan verksamhetsutövare. 19 Innan verksamhetsutövaren vidtar åtgärder som innebär att förorenade områden påverkas eller täcks, t ex vid anläggande av täta ytor eller utförande av olika byggnationer, ska verksamhetsutövaren till tillsynsmyndigheten komma in med förslag på undersökningar Lossning av fartyg är den del av verksamheten som huvudsakligen kan orsaka buller. Denna del av verksamheten är undantagen från riktvärdena, enligt tillståndsbeslutet (s 26), eftersom den inte sker inom de nämnda fastigheterna. Övrigt buller från verksamheten är mycket begränsat och utgörs huvudsakligen av normalt trafikbuller från de tankbilar som kommer till depån. Bullermätningar utfördes senast den 10 oktober 2010 och utifrån dessa beräknades bullerbidraget vid närmaste bostäder till 25 db(a), Riktvärdena uppfylls. Cisterner besiktigas vart 12 år och ledningsnätet kontrolleras vart 6 år. Besiktning av cisterner och ledningsnät skedde senast Dessutom sker daglig tillsyn. Villkoret uppfylls. Skyddssystem enligt villkoret samt bottenplatta finns. Nederbördsskydd enligt villkoret byggdes under året Invallade ytor finns enligt villkoret. Nederbördsskydd enligt villkoret byggdes under året Samtliga ledningar för depåprodukt ligger ovan mark. Det finns så väl saneringsutrustning som utrustning för tätning av brunnar, i enlighet med villkoret. Detta har bl a kontrollerats vid tillsynsbesöket i juni. Det finns ventiler som kan förhindra att släckvatten sprids via OFA- eller dagvattensystemen. Rutin 9563 Rutin för störning, tillbud och olyckor vid Tekniska verkens anläggning vid Pampus oljedepå styr uppsamling av släckvatten. I början av 2014 slöts avtal med ett företag som erbjuder abonnemang på så väl utrustning som personal för att kunna samla upp släckvatten. Detta är en gemensam lösning för bolagen verksamma i oljehamnen. Tekniska verken är verksamhetsutövare i Miljöbalkens mening för samtliga cisterner inom depån. Ej aktuellt under

11 GÄLLANDE VILLKOR OCH ANDRA KRAV MED KOMMENTARER 20 Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska tas om hand på sådant sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Verksamhetsutövaren ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om verksamheten har givit upphov till föroreningar och i sådant fall också ansvara för att efterbehandling sker. 21 Verksamheten ska kontrolleras enligt ett kontrollprogram. Programmet ska bl a ange hur utsläppen ska kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Vidare ska rutiner finnas för läckage sökning och täthetskontrollav ledningar för depåprodukt. Förslag till kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft eller vid den senare tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. U1 Bolaget ska utreda möjligheterna till invallning av aktuella cisterner enligt följande alternativ: a) S k 15-minutersinvallning, som rymmer den volym som maximalt kan pumpas till varje cistern under 15 minuter b) Invallning som rymmer 10 % av den totala volymen av cisternerna inom varje invallning c) Invallning som rymmer minst den störta cisternens volym och minst 10 % av övrig lagrad volym inom respektive invallat område. Av utredningen ska vissa punkter framgå (listas i beslutet). Den ska lämnas till Miljöprövningsdelegationen senast den 31 december 2010 U2 Bolaget ska utreda möjliga åtgärder för att minimera utsläpp av VOC till luft. Redovisningen ska innehålla vilken effekt som de olika åtgärderna har och till vilken kostnad åtgärderna kan genomföras. Dessutom ska mängden VOC till luft redovisas. Redovisningen ska baseras på beräkningar och bör även innehålla en bedömning av beräkningarnas överensstämmelse med de verkliga utsläppen. Resultatet ska tillsammans med förslag till åtgärder och slutliga villkor lämnas till Miljöprövningsdelegationen senast den 30 juni 2010 P1 Provisoriskt villkor som gäller till slutligt villkor meddelats: Bolaget ska se till att erforderliga skyddsåtgärder vidtas så att risk för läckage till omgivningen förhindras från cisterner och verksamheten i övrigt P2 Provisoriskt villkor som gäller till slutligt villkor meddelats: Verksamhetsutövaren ska aktivt arbeta för att minska det totala utsläppet av flyktiga organiska ämnen (VOC) till luft från hantering och förvaring av produkter. Arbetet ska fortlöpande redovisas i den årliga miljörapporten. Ej aktuellt under 2014 Kontrollprogram finns för verksamheten. Detta uppdaterades senast i maj 2014 Utredningen lämnades in till Länsstyrelsen i februari Länsstyrelsen lade samman prövotidsutredningen med den tillståndsansökan som lämnades in i december 2012 Frågan behandlas i det tillståndsbeslut som meddelades i oktober 2014 och tillhör de frågor som har överklagats till Mark- och Miljödomstolen. Utredningen lämnades in till Länsstyrelsen i juni Länsstyrelsen lade samman prövotidsutredningen med den tillståndsansökan som lämnades in i december Frågan behandlas i det tillståndsbeslut som meddelades i oktober Tillståndsbeslutet har ännu inte tagits i anspråk. Inga läckage har förekommit under Säkerhetsarbetet beskrivs mer omfattande i bilagan om uppfyllande av de allmänna hänsynsreglerna (Bilaga 1) samt i Säkerhetsrapport för anläggningen. I den riskanalys som utgör en del av säkerhetsrapporten identifierades några punkter där olika typer av riskminskande åtgärder bör övervägas, framför allt kopplat till de förändringar som utlastning till båt medför. Där föreslogs nödstopp på kaj. En lösning för detta har tagits fram och det är nu möjligt att omedelbart avbryta lastning av båt, för personal vid depån och personal på kaj. Kolväteavgången hålls på lägsta möjliga nivå genom att temperaturen i cisternerna hålls jämn och så låg som möjligt. I övrigt minskas kolväteavgången främst genom produktvalet, då tyngre eldningsoljor har betydligt lägre ångtryck än lättare. Under 2014 har ingen hantering skett av EO1. 10

12 Bilaga 1 Uppfyllande av de allmänna hänsynsreglerna Tekniska verkens oljedepå i Pampushamnen I detta dokument beskrivs Tekniska verkens iakttagande och uppfyllande av Miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Dokumentet är avsett att bifogas den årliga miljörapporten. Dokumentet innebär också en redovisning enligt 4 pkt i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. Hela koncernen är miljöcertifierad sedan 2001 enligt miljöledningsstandarden ISO Certifieringen ger ett systematiskt förbättringsarbete inom miljöområdet, bl a genom upprättande av miljömål. Miljömål finns upprättade för alla divisioner (affärsområden) inom Tekniska verken. I enlighet med miljöledningssystemet så har också en miljöaspektlista upprättats för samtliga delar av verksamheten, vilket resulterar i ett fokus på miljöfrågor samt ett medvetet ställningstagande om prioritering av miljöåtgärder. Sammanfattningsvis är miljöledningssystemets rutiner och instruktioner bra verktyg för att kunna beakta Miljöbalkens hänsynsregler i verksamheten. Kunskapskravet (2 kap 2 Miljöbalken samt 4 pkt 22 i NFS 2006:9) Bolaget har bedrivit verksamhet vid oljedepån sedan 1964 och har under denna tid hunnit skaffa sig goda kunskaper och erfarenheter att bedriva verksamheten på ett ur miljösynpunkt betryggande sätt. All berörd personal har genomgått relevant utbildning och har god kunskap om hur anläggningen ska skötas. Personalen har även god kunskap avseende rutiner, journalföring mm och avseende hur eventuella spill av petroleumprodukter ska hanteras samt vad som ska göras vid olyckshändelser. Tillämpningen av miljöledningssystem innebär bl.a. att fastlagda rutiner finns för upprätthållande av kunskap och kompetens för drift och skötsel av anläggningarna. Rutinerna säkerställer även att bevakning och uppdatering sker av lagar och förordningar tillämpliga på verksamheten. Vid anläggningen tillverkas inga varor. 4 pkt 17 i NFS 2006:9 är därför ej relevant. Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik (2 kap 3 Miljöbalken samt 4 pkt 16, 17 och 21 i NFS 2006:9) Tydliga rutiner samt kunnig personal säkerställer att påverkan på människors hälsa och miljö minimeras. Anläggningarna är utrustad med modern teknik med moderna system för övervakning och reglering. Sammantaget innebär detta att principen om bästa möjliga teknik tillämpas. Genom att identifiera risker i verksamheten samt skapa rutiner och instruktioner för att minska risker uppfylls försiktighetsprincipen. Möjliga riskmoment identifieras i de riskanalyser som genomförs, regelbundet eller vid förändringar. Innan nya projekt startas genomförs en miljöbedömning av projektet, och ytterligare miljöbedömningar görs under projektets gång. 1

13 Bilaga 1 Riskanalys och säkerhetsrapport har tagits fram för anläggningen och en ny version inlämnades senast Riskanalys gjordes under 2014 även för den förändring som borttagningen av den gamla järnvägsutlastningen innebar. Risk- och säkerhetshanteringen omfattar inte enbart riskanalyser utan involverar även det dagliga arbetet, t.ex. genom skyddsåtgärder, entreprenörsinformation, avvikelse- och tillbudshantering, skyddsronder samt interna och externa revisioner. Under året (2014) har inga särskilda åtgärder vidtagits för att säkra drift och kontroll, utöver det löpande arbetet. Inga olyckor eller större störningar, har inträffat vid anläggningen 2014, varför inga särskilda åtgärder har behövt vidtas med anledning av detta. Bland åtgärder för att minska risk för olägenhet för miljö eller hälsa kan nämnas borttagning av den gamla järnvägsutlastningen. Produktvalsprincipen (2 kap 4 Miljöbalken samt 4 pkt 19 i NFS 2006:9) Tekniska verken strävar efter att minska antalet kemiska produkter som används. De kemiska produkterna som vi använder listas i kemikalieregistret. Varje ny produkt, som inte finns i vårt bassortiment skall innan inköp bedömas och godkännas av kemikaliesamordnaren och arbetsmiljöingenjören. Detta medför att jämförelse sker med befintliga produkter med liknande egenskaper och en bedömning görs av kemikaliesamordnaren vilken av produkterna som ska väljas med beaktande av miljö- och hälsoaspekter. Undantagen är vid installationer av nya instrument och maskiner, då speciella kemikalier som inte finns med i det godkända sortimentet, ibland kan behöva användas, beroende på att garantier upphör då annan kemikalie används. Vid oljedepån är användningen av olika typer av kemiska produkter mycket begränsad (utöver den hantering av eldningsolja som utgör kärnverksamheten). Under 2014 har inga kemikalier bytts ut mot andra av hälso- eller miljöskäl. Resurshushållningsprincipen (2 kap 5 Miljöbalken samt 4 pkt 18 och 20 i NFS 2006:9) Bolaget har i sin miljöpolicy åtagit sig att i alla sina verksamheter hushålla med naturens resurser. Oljan i cisterner värms upp med fjärrvärme från E.ONs anläggning på Händelö. Under 2014 har huvuddelen av belysningen på depåområdet bytts ut, från kvicksilverlampor till LED-belysning. Detta minskar elförbrukningen. Inga särskilda åtgärder har under 2014 vidtagits specifikt för att minska uppkomsten av avfall vid oljedepån. 2

14 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Tekniska Verkens oljedepå i Pampushamnen( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr 0 Luft NMVOC 1382, kg/år C OTH beräkning - Totalt Ut med Tanks 1 Återvinnin g-extern FA 2,59 t/år M WEIGH - Totalt Ut Version: 1 1 / 1

15 Box 1500, Linköping Tel , tekniskaverken.se

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Yttre Miljo. Miljörapport Luleå Uddebo hamn

Yttre Miljo. Miljörapport Luleå Uddebo hamn Yttre Miljo 2014 Miljörapport Luleå Uddebo hamn UTREDNING Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2015-03-13 Vår beteckning: 15-766 1 (1) Handläggare Avd/Sektion Niddi Ögren Hållbarhet/ Yttre Miljö

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun BESLUT 1(9) Miljöprövningsdelegationen 551-1112-2005 Stena Miljö AB Box 4054 400 40 GÖTEBORG Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-638 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Ångcentralen vid Kisa Pappersbruk

Ångcentralen vid Kisa Pappersbruk Miljörapport 2014 Ångcentralen vid Kisa Pappersbruk KISA Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

Årsrapport 2009. Hetvattencentralen BORENSBERG

Årsrapport 2009. Hetvattencentralen BORENSBERG Årsrapport 2009 Hetvattencentralen BORENSBERG Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

DOM 2015-03-05 Stockholm

DOM 2015-03-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2015-03-05 Stockholm Mål nr M 8363-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-21 i mål nr M 2197-14, se

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - MILJÖ Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - Miljö har inom delprojektet Fordonsverkstäder arbetat fram vägledande

Läs mer

MILJÖRAPPORT. Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Systemet är ej certifierat.

MILJÖRAPPORT. Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Systemet är ej certifierat. MILJÖRAPPORT Grunddel För Södra Skärgårdens Skjutområde(1480-1367) år: 2011 version: 1 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Marinbasen Organisationsnummer: 202100-4615 UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Sammanfattning Sisjöns panncentral

Sammanfattning Sisjöns panncentral Sammanfattning Sisjöns panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten i Sisjöns panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet Sid 1 (5) Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar Har du frågor? Samhällsbyggnad Gävle Telefon 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun Skyddsföreskrifterna gäller inom det område som angivits på upprättad skyddszonskarta. Vattenskyddsområdet

Läs mer

DOM 2013-10-16 Stockholm

DOM 2013-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-10-16 Stockholm Mål nr M 2304-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-18 i mål nr M 831-11, se bilaga

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN

VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN SPARA DENNA FOLDER. SAMHÄLLSINFORMATION FEBRUARI 2015 VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN - om verksamheterna i Oljehamnen Du som har fått denna folder, bor eller arbetar i närheten av anläggningar som

Läs mer

Sammanfattning Tynnereds panncentral

Sammanfattning Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN Vägledning för hur man steg för steg kan gå till väga Risker enligt miljöbalken = sådant som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt Miljön omfattar enligt miljöbalken

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (10) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-06-17 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon April 2011 Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till lastning av flygbränsle

Tillstånd enligt miljöbalken till lastning av flygbränsle Aktbilaga 18 1(12) BESLUT Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Eva Brännlund 026-171238 eva.brannlund@x.lst.se Arlanda Flygbränslehantering AB Timmermansvägen 9 181 46 LIDINGÖ Tillstånd

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Kemikaliehantering på städföretag

Kemikaliehantering på städföretag Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2011-02-24 Dnr 2010-2300 Malin Johansson, 013-20 62 95 Ursula Söderberg, 013-20 62 60 Kemikaliehantering på städföretag - tillsynsprojekt 2010 Besöksadress:

Läs mer

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys Bilaga A8. Projekt: P86 Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-0-05 Sida Pannhus (bränslen eller kemikalier ej inkluderade) Pannor Explosion i pannan Hög halt koloxid. Fel på styrning. 2 Stoftfilter

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern enligt 4 kap. 1.NFS (2003:24) Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan Person-/organisationsnummer

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (8) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-08-12 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

DOM 2015-07-23 Stockholm

DOM 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr M 6645-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-07-03 i mål M 3500-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Riskhantering för att förebygga miljöolyckor. Maj 2010

Riskhantering för att förebygga miljöolyckor. Maj 2010 Riskhantering för att förebygga miljöolyckor Maj 2010 I Sverige sker det årligen ca 2 000 olyckor där kemiska ämnen som är skadliga för miljön, växt- och djurliv samt människors hälsa är inblandade. Cirka

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Egenkontroll lantbruk

Egenkontroll lantbruk Egenkontroll lantbruk Egenkontroll är ett verktyg för att ha kontroll på hur verksamheten påverkar miljön. En bra egenkontroll ger förutsättningar för att tidigt upptäcka fel på utrustning och felaktig

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Miljötillsyn Karolinska Institutet

Miljötillsyn Karolinska Institutet SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2005 Miljötillsyn Karolinska Institutet MILJÖKONTORET MAJ 2005 Rapport 3/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Linda Svensson Camilla Olofsson Postadress Solna

Läs mer

Miljörapport Moräntäkt Kiruna

Miljörapport Moräntäkt Kiruna Yttre Miljö 2014 Miljörapport Moräntäkt Kiruna Moräntäkt Kiruna västra UTREDNING Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2015-03-31 Vår beteckning: 15-761 1 (1) Handläggare Avd/Sektion Linnea Sjölund

Läs mer

Cisterner. Lagring och hantering av brandfarliga vätskor och andra flytande kemikalier

Cisterner. Lagring och hantering av brandfarliga vätskor och andra flytande kemikalier Cisterner Lagring och hantering av brandfarliga vätskor och andra flytande kemikalier December 2011 Den som lagrar eller hanterar brandfarlig vätska eller andra flytande kemikalier är ansvarig för att

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor bör undvikas.

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor bör undvikas. Länsstyrelsen Länsstyrelsens röreskrifter om fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsröreskrifter rör grundvattentillgången vid Frösundavik, Solna kommun; 01FS 1993:86 01-06:8 Utkom från trycket

Läs mer