Miljörapport TVAB Oljedepå. Pampushamnen NORRKÖPING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport 2014. TVAB Oljedepå. Pampushamnen NORRKÖPING"

Transkript

1 Miljörapport 2014 TVAB Oljedepå Pampushamnen NORRKÖPING

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD LOKALISERING OCH VERKSAMHET GÄLLANDE FÖRESKRIFTER OCH BESLUT 3 3 MILJÖBERÄTTELSE MILJÖPÅVERKAN VERKSAMHETSSYSTEM DRIFT- OCH PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN HANTERADE MÄNGDER OLJA FÖRBRUKNING AV KEMISKA PRODUKTER AVFALL FÖRÄNDRINGAR STÖRNINGAR KONTROLLRESULTAT FUNKTION HOS MÄTUTRUSTNING UTSLÄPPSKONTROLL OCH UTSLÄPP Utsläpp till vatten Utsläpp till luft Bullermätningar BESIKTNINGAR OCH TILLSYNSBESÖK 6 4 KOMMENTARER 7 BILAGOR BILAGA 1: BILAGA 2: Uppfyllande av de allmänna hänsynsreglerna, Tekniska verkens oljedepå i Pampushamnen Emissionsdeklaration 1

3 Grunddel 1.1 Allmänna uppgifter Uppgifter om verksamhetsutövaren Verksamhetsutövare Tekniska verken i Linköping AB (publ) Organisationsnummer Uppgifter om verksamheten Anläggningsnummer Anläggningsnamn Tekniska verkens oljedepå i Pampushamnen Ort Norrköping Besöksadress Pampushamnen Norrköping Fastighetsbeteckningar Händelö 2:5-2:8, Norrköping Kommun Norrköpings Kommun Verksamhetskod, huvudbransch Farliga ämnen enl avd 4 Petroleumprodukter (SevF30) Tillsynsmyndighet Byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköping Miljöledningssystem: ISO Koordinater x Kontaktperson för anläggningen och juridiskt ansvarig för miljörapport Förnamn Thomas Efternamn Kallander Telefonnummer E-postadress 2

4 2 Textdel 2.1 Organisationens uppbyggnad Tekniska verken i Linköping AB (publ) ägs av Linköpings Kommun. Koncernen är verksam inom en rad områden som på olika sätt rör samhällets tekniska service: el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp, avfallsbehandling, gatubelysning, entreprenader, biogas, bredband och IT. 2.2 Lokalisering och verksamhet Tekniska verkens oljedepå är belägen i Pampushamnen, Norrköping. Tekniska verken hyr marken av Norrköpings kommun som är markägare. Oljedepån ägs och drivs av Tekniska verken. Oljedepån består av sex cisterner, vardera med en volym av ca m 3. I cisternerna förvaras eldningsolja 5 (Eo5). Tekniska verken har under 2014 hyrt ut en del av sin oljelagringsvolym till EON, Statoil AS och Tintrade. Ytor där det finns risk att oljespill kan förekomma är kopplade till hamnens gemensamma oljeavskiljare. 2.3 Gällande föreskrifter och beslut Anläggningen har tillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland. Tillstånd meddelades den 16 juni 2009 och gäller hantering av högst ton petroleumprodukter och biooljor per år. Tillståndet är förenat med ett antal villkor, vilka redogörs för under avsnitt 4. Miljöprövningsdelegationen meddelade den 30 oktober 2014 nytt och utökat tillstånd för verksamheten. Tillståndet har överklagats av Tekniska verken i vissa delar, bl a den om tidigare tillstånd/återkallelse av tidigare tillstånd. Tekniska verken har inte tagit det nya tillståndet i anspråk och bedriver alltså fortfarande verksamheten enligt tillståndet från Anläggningen fick i september 2014 nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor av Räddningstjänsten Östra Götaland. Giltighetstiden för tillståndet är 10 år. Länsstyrelsen i Östergötland beslutade ( ) att den verksamhet som Tekniska verken utövar vid oljedepån omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 4 lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Anläggningen omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är Byggnads- och Miljöskyddsnämnden i Norrköpings kommun. Under året 2014 har Tekniska verken inte lämnat in några anmälningar 11 miljöprövningsförordningen gällande den här aktuella anläggningen. Några andra tillsynsbeslut enligt miljöbalken har inte heller meddelats under året. Verksamheten kontrolleras enligt ett kontrollprogram som reviderades senast i maj 2014 och skickades in till tillsynsmyndigheten i samband med detta. 3 Miljöberättelse En sammanställning av åtgärder och förändringar under året, i enlighet med 4 pkt NFS 2006:9, finns i bilaga 1, tillsammans med en beskrivning av hur Miljöbalkens hänsynsregler uppfylls. 3.1 Miljöpåverkan Miljöpåverkan från Tekniska verkens del i Pampushamnen är främst transporter av olja till och från anläggningen. Miljöpåverkan sker också genom avdunstning av kolväten från cisternerna. Eventuellt 3

5 spill av olja på mark leds via systemet för oljeförorenat dagvatten (OFA) till central oljeavskiljare. En viss andel av utsläppet från denna kan därför antas komma från Tekniska verkens depå. 3.2 Verksamhetssystem Tekniska verken har god kunskap om energiproduktion och dess miljöpåverkan genom sin långa erfarenhet av drift av olika typer av energianläggningar. Energianläggningarna är sedan 1999 certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO Under 2010 infördes även certifierade ledningssystem för kvalitet (ISO 9000) och arbetsmiljö (OHSAS). Miljöcertifieringen innebär krav på kontroll av miljöpåverkan genom rutiner, instruktioner och övervakning samt ett systematiskt förbättringsarbete inom miljöområdet genom upprättande av miljömål. Miljömål uppdateras och utvärderas årligen. Vi följer de rutiner som standarden kräver för undersökning av risker, fastställande av miljömål, register över vår miljöpåverkan, hantering av farligt avfall och fortlöpande miljöförbättring. Genom miljöledningssystemets rutiner och instruktioner beaktas även Miljöbalkens hänsynsregler. Exempel på rutiner och instruktioner är Utvärdering av miljöaspekter och prioritering av mål Miljöhänsyn vid förändring, projekt, upphandling Tekniska verken-koncernen Kemikalierutiner inklusive granskning av nya produkter Avfallsrutiner Riskutvärdering. Riskanalys ska utföras vid förändring eller minst vart tredje år och leda till rutiner och/eller åtgärdsplaner för identifierade händelser med höga risktal. Riskanalys enligt sevesolagen lämnades senast in Under året 2014 har genomförts riskanalys för borttagning av den gamla järnvägsutlastningen i anslutning till depån. Rutiner för övervakning, mätning, rondering och underhåll Lloyds register genomför uppföljningsrevision av vårt miljöledningssystem en gång per år. Vid revisionerna kontrolleras att vi uppfyller kraven som ställs i standarderna. Utöver de externa revisionerna genomförs två interna revisioner av miljöledningssystemet varje år. 3.3 Drift- och produktionsförhållanden Hanterade mängder olja 2014 Hanterade mängder olja visas i tabell 1. EO1 Ingående lager Nm Utgående lager Nm EO Inlossad mängd Nm Utlastad mängd Nm Tabell 1 hanterade mängder olja 2014 Hanterad mängd kan enligt kontrollprogrammet beräknas antingen som ingående lager vid årets början plus inlossad mängd, eller som totalt utlastad mängd. Det första beräkningssättet ger totalt hanterad mängd m 3 ( t) 4

6 Det andra beräkningssättet ger totalt hanterad mängd m 3 ( t) Förbrukning av kemiska produkter Under 2014 användes inget Sudan S-GP250 för grönfärgning av Eo1. Övriga kemiska produkter utgörs av mindre mängder vanliga verkstadskemikalier så som gräsklipparbensin och smörjmedel Avfall Avfall sorteras i fraktionerna brännbart avfall, ej brännbart avfall, skrot och farligt avfall. Det brännbara avfallet tas om hand av Norrköpings kommun. Kärl för ej brännbart avfall och skrot placeras ut vid behov. Oljiga trasor och spillolja, främst från påfyllning av lastbil, hanteras som farligt avfall och sorteras i olika fat. Under år 2014 har 2,44 t farligt avfall i form av olja från tankrengöring skickats till förbränning. Därutöver har mindre mängder farligt avfall i form av bl a absorbenter omhändertagits. Detta ger sammanlagt att 2,59 t farligt avfall uppkommit vid anläggningen. Det vidtas inga speciella åtgärder för att minska mängden farligt avfall. Genom vårt miljöledningssystem styrs verksamheten enligt våra rutiner och instruktioner som bl.a. beskriver hur eventuella spill ska hanteras, hur tankar och cisterner ska kontrolleras, märkas och underhållas Förändringar Under året 2014 har inte driften vid depån förändrats i något väsentligt. Som en miljöförbättrande åtgärd har belysningen på depåområdet bytts från kvicksilverlampor till LED-belysning. I anslutning till depån har TVAB i maj 2014 låtit ta bort gammal utrustning för utlastning av olja till järnvägsvagnar. Det har bl a gått ledningar från den nuvarande bilutlastningen över vägen till den gamla järnvägsutlastningen. Då det bedömdes vara en säkerhetsrisk att ha den gamla utrustningen kvar har ledningarna kapats och utrustningen tagits bort Störningar Under 2014 medförde en hårddiskkrasch på en dator att vi ej hade tillgång till radar-systemets nivåövervakning av cisternerna under ca 2 h. Under 2015 planeras ett nytt system för bättre driftsäkerhet. I september 2014 hade Norrköpings Hamn och Stuveri AB ett utsläpp av olja till OFA-systemet i samband med lossning av en båt som skulle till Tekniska verken. 3.4 Kontrollresultat Funktion hos mätutrustning De två oljevarnarna i brunnarna har fungerat tillfredsställande under året. De kontrollerades senast i december

7 3.4.2 Utsläppskontroll och utsläpp Utsläpp till vatten Området kring Tekniska verkens cisterner är kopplat till hamnens gemensamma oljeavskiljare, OFA Oljeförorenat dagvatten. Ytor som ligger så till att det inte finns risk för oljeförorening är kopplade till det vanliga dagvattensystemet. Mätningar av oljehalt i så väl OFA som dagvatten har genomförts vid fyra tillfällen under 2014, enligt gällande kontrollprogram. Mätresultaten redovisas i tabell 2-3 Mättillfälle Opolära alifatiska kolväten <1 <1 <1 <1 Totalt extraherbara alifatiska ämnen <1 <1 <1 <1 Oljeindex <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Tabell 2 Resultat av kontroll av oljehalt 2014 OFA Mättillfälle Opolära alifatiska kolväten <1 <1 <1 <1 Oljeindex <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Tabell 3 Resultat av kontroll av oljehalt i vatten 2014, dagvatten Som framgår av tabellerna är halterna mycket låga, samtliga parametrar är vid samtliga provtagningstillfällen under detektionsgränserna. Från Tekniska verkens område i Pampushamnen har det under 2014 inte varit några driftstörningar eller utsläpp som har påverkat mark eller avloppssystem. Detta har meddelats Norrköpings Hamn och Stuveri AB enligt överenskommelse Utsläpp till luft Utsläppen av VOC under 2014 har beräknats med hjälp av modellen Tanks till 1382 kg. Beräknat utsläpp redovisas också i emissionsdeklarationen, se bilaga 2. Det verkliga utsläppet är troligen lägre än Tanks-beräkningen visar eftersom det ångtryck som används i beräkningen för produkten ligger högt i förhållande till vad man kan förvänta sig för de aktuella oljeprodukterna, vi har dock valt att använda samma metod som vid tidigare miljörapporter för att möjliggöra jämförelser Bullermätningar Bullermätningar utfördes senast den 10 oktober 2010, och utifrån dessa beräknades bullerbidraget vid närmaste bostäder till 25 db(a), vilket är väl uppfyller kraven i gällande tillståndsvillkor Besiktningar och tillsynsbesök Cisterner besiktigas enligt gällande lagstiftning vart 12:e år och ledningsnätet kontrolleras vart 6:e år. Cisternbesiktning skedde senast 2012 (cistern 305 och 306). Även besiktning av depåns produktledningar skedde

8 Bygg- och Miljökontoret i Norrköping genomförde ett tillsynsbesök vid anläggningen den 16 juni Besöket föranledde inga särskilda åtgärder eller påpekanden. Sevesotillsynsmyndigheterna genomförde ett tillsynsbesök i november I tillsynsrapporten konstateras att Tekniska verken arbetar förebyggande mot allvarliga kemikalieolyckor och att detta sker i huvudsak i enlighet med säkerhetsledningssystemet, men att det saknas delar av rutiner och att vissa rutiner behöver förtydligas. Tekniska verken ska besvara tillsynsrapporten senast 31 mars Kommentarer I följande tabell kommenteras hur de olika villkoren i Miljöprövningsdelegationens tillståndsbeslut (dnr , beslutsdatum ) har efterlevts under

9 GÄLLANDE VILLKOR OCH ANDRA KRAV MED KOMMENTARER Beslutstext Kommentar till hur beslutstexten uppfyllts Tillstånd Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen lämnar Tekniska verken i Linköping AB (publ) tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid oljedepån inom fastigheterna Händelö 2:5 2:8 i Norrköpings kommun. Tillståndet gäller hantering av högst ton petroleumprodukter och biooljor per år. Nr Villkor Kommentar 1 Om inte anat föreskrivs i villkoren nedan, ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig. 2 Oljeförorenat vatten ska ledas till Norrköpings Hamns system för oljeförorenat vatten (OFA-systemet) eller omhändertas som farligt avfall. Förorenat vatten eller kemiska produkter som kan störa reningen i oljeavskiljare, t ex tensider och andra ej gravimetriskt avskiljbara ämnen, får inte släppas ut i OFA-systemet eller förvaras så att de riskerar att läcka ut i OFA-systemet. 3 Oljeförorenat vatten ska innan det leds till det gemensamma OFAsystemet, passera en oljeavskiljare eller motsvarande. Oljehalten i det vatten som avleds till det gemensamma OFA-systemet får som riktvärde ej överstiga 15 mg/l, mätt som opolära alifatiska kolväten och 5 mg/l mätt som totalt extraherbara alifatiska kolväten. Åtgärderna ska vara utförda senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 4 Oljeavskiljare ska vara försedda med larm för att säkerställa att de inte överbelastas. Automatisk avstängning ska finnas för OFAvatten och dagvatten från depån mot det gemensamma OFAsystemet och dagvattensystemet. Åtgärderna ska vara utförda senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 5 Dagvatten från ytor som inte belastas av kemiska ämnen/produkter ska avledas till dagvattennätet. Dagvatten ska innan det leds till dagvattensystemet behandlas i oljeavskiljare eller motsvarande. Åtgärderna ska vara utförda senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 6 Halterna av olja i dagvattnet, som uppkommer inom verksamheten och avleds till recipient, får som riktvärde inte överstiga 5 mg/l, mätt som opolära alifatiska kolväten. Ämnen som kan vara hälsoeller miljöfarliga får inte tillföras depåns dagvattensystem. 7 Luktstörningar till omgivningen sak i möjligaste mån förebyggas och begränsas. Om luktolägenheter uppkommer i verksamheten ska åtgärder vidtas i syfte att minimera olägenheterna. 8 Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och på sådant sätt att förorening av mark och vatten inte riskeras. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras nederbördsskyddat och vid behov ska förvaringsplatsen vara försedd med påkörningsskydd. Förvaringen ska ske så att det inte föreligger någon risk att sinsemellan reaktiva föreningar kan komma samman. Kemiska produkter och farligt avfall innehållande flyktiga organiska föreningar ska förvaras i väl tillslutna behållare så att avdunstningen minimeras. 9 Lagertankar för flytande additiv och flytande farligt avfall samt nya cisterner och andra behållare avsedda för hälso- och miljöfarliga kemikalier som installeras ska vara invallade. Invallningarna ska vara beständiga mot det som förvaras in om invallningen och dimensioneras så att de rymmer den största behållarens volym och minst 10 % av övrig lagrad volym. Under 2014 hanterades t eller t petroleumprodukter, beroende på beräkningssätt. För detaljerade siffror, se tabell 1 under avsnitt Kravet uppfylls. Hanterad mängd kan enligt kontrollprogrammet beräknas antingen som ingående lager vid årets början plus inlossad mängd eller som totalt utlastad mängd. Verksamheten bedrivs i huvudsak i enlighet med vad som angivits i ansökningshandlingarna. Vatten från ytor där oljeföroreningar skulle kunna förekomma leds till OFA-systemet. Tensider eller andra kemikalier som kan störa oljeavskiljarens funktion hanteras inte på depån. Oljeavskiljare finns. Genomförda mätningar redovisas i avsnitt Med mätmetoderna opolära alifatiska kolväten respektive totalt extraherbara alifatiska kolväten detekterades ingen olja i vattnet. Villkoret uppfylls Oljeavskiljare är försedda med larm och automatisk avstängning finns. Oljeavskiljare finns vid utlopp till dagvattensystemet. Genomförda mätningar redovisas i avsnitt Med mätmetoden opolära alifatiska kolväten detekterades ingen olja i vattnet. Villkoret uppfylls Inga luktolägenheter har förekommit under året. Det har inte inkommit några klagomål på störande lukt. Vid depån förekommer i princip ingen annan kemikaliehantering än cisternlagringen av olja. Småkemikalier förvaras i skåp inomhus Entreprenörer informeras om gällande regler och lagrar som regel ej kemikalier på plats. Villkoret uppfylls. Det finns inga lagringstankar för flytande additiv eller farligt avfall. Några nya cisterner har inte installerats. 8

10 GÄLLANDE VILLKOR OCH ANDRA KRAV MED KOMMENTARER 10 Den ekvivalenta ljudnivån från den samlade verksamheten inom fastigheterna Händelö 2:5 2:8 får inte överskrida följande riktvärden vid bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap: Klockslag Ekvivalent ljudnivå Vardagar db(a) Lör-, sön db(a) och helgdagar Kvällar db(a) Momentan ljudnivå Nattetid db(a) 55 db(a) 11 Cisterner, ledningar och övrig utrustning ska hållas i sådant skicka att läckage inte inträffar. Hela anläggningen ska regelbundet läcksökas och täthetskontrolleras. 12 Cisterner ska ha ett automatiskt nivåövervakningssystem och minst tre larmnivåer. Larmen ska vara försedda med optisk och akustisk larmsignal. För cisterner med inlastning via fartyg ska larmen stå i direktkontakt med inlastningsplatsen på depån. 13 Utlastningsplatsen för depåprodukt ska vara försedd med minst tre oberoende skyddssystem för att motverka utsläpp av depåprodukt vid utlastning. Utlastningsplatsen ska även vara försedd med ogenomsläpplig bottenplatta samt nederbördsskydd som förhindrar att nederbördsvatten belastar OFA-systemet. Dessa åtgärder ska vara genomförda senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 14 Fasta installationer, t ex pumpar och cisternventiler där det finns risk för läckage av depåprodukt, ska förses med ogenomsläpplig invallad yta med nederbördsskydd. Dessa åtgärder ska vara genomförda senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 15 Samtliga ledningar för depåprodukt ska vara förlagda ovan mark. Om det finns särskilda skäl får, efter godkännande av tillsynsmyndigheten, ledningar för depåprodukt vara förlagda i inspekterbara kulvertar i för den aktuella produkten ogenomsläppligt material. 16 Saneringsutrustning ska finnas till hands för att kunna begränsa och samla upp spill av olja eller andra ämnen som ej får nå dagvatten eller OFA-systemet. I omedelbar närhet till samtliga dagvattenbrunnar och brunnar till OFA-systemet ska utrustning finnas för att vid ett utsläpp snabbt kunna täta dessa. 17 Förebyggande åtgärder ska vidtas för att förhindra utsläpp av släckvatten till recipienten eller spillvattennätet vid eventuell brand. Dokumenterade rutiner för omhändertagande av släckvatten ska finnas. Omhändertagande av uppsamlat släckvatten ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 18 Verksamhetsutövaren ska i god tid anmäla till tillsynsmyndigheten om någon/några av de cisterner som detta tillstånd omfattar ska övertas eller nyttjas av annan verksamhetsutövare. 19 Innan verksamhetsutövaren vidtar åtgärder som innebär att förorenade områden påverkas eller täcks, t ex vid anläggande av täta ytor eller utförande av olika byggnationer, ska verksamhetsutövaren till tillsynsmyndigheten komma in med förslag på undersökningar Lossning av fartyg är den del av verksamheten som huvudsakligen kan orsaka buller. Denna del av verksamheten är undantagen från riktvärdena, enligt tillståndsbeslutet (s 26), eftersom den inte sker inom de nämnda fastigheterna. Övrigt buller från verksamheten är mycket begränsat och utgörs huvudsakligen av normalt trafikbuller från de tankbilar som kommer till depån. Bullermätningar utfördes senast den 10 oktober 2010 och utifrån dessa beräknades bullerbidraget vid närmaste bostäder till 25 db(a), Riktvärdena uppfylls. Cisterner besiktigas vart 12 år och ledningsnätet kontrolleras vart 6 år. Besiktning av cisterner och ledningsnät skedde senast Dessutom sker daglig tillsyn. Villkoret uppfylls. Skyddssystem enligt villkoret samt bottenplatta finns. Nederbördsskydd enligt villkoret byggdes under året Invallade ytor finns enligt villkoret. Nederbördsskydd enligt villkoret byggdes under året Samtliga ledningar för depåprodukt ligger ovan mark. Det finns så väl saneringsutrustning som utrustning för tätning av brunnar, i enlighet med villkoret. Detta har bl a kontrollerats vid tillsynsbesöket i juni. Det finns ventiler som kan förhindra att släckvatten sprids via OFA- eller dagvattensystemen. Rutin 9563 Rutin för störning, tillbud och olyckor vid Tekniska verkens anläggning vid Pampus oljedepå styr uppsamling av släckvatten. I början av 2014 slöts avtal med ett företag som erbjuder abonnemang på så väl utrustning som personal för att kunna samla upp släckvatten. Detta är en gemensam lösning för bolagen verksamma i oljehamnen. Tekniska verken är verksamhetsutövare i Miljöbalkens mening för samtliga cisterner inom depån. Ej aktuellt under

11 GÄLLANDE VILLKOR OCH ANDRA KRAV MED KOMMENTARER 20 Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska tas om hand på sådant sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Verksamhetsutövaren ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om verksamheten har givit upphov till föroreningar och i sådant fall också ansvara för att efterbehandling sker. 21 Verksamheten ska kontrolleras enligt ett kontrollprogram. Programmet ska bl a ange hur utsläppen ska kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Vidare ska rutiner finnas för läckage sökning och täthetskontrollav ledningar för depåprodukt. Förslag till kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft eller vid den senare tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. U1 Bolaget ska utreda möjligheterna till invallning av aktuella cisterner enligt följande alternativ: a) S k 15-minutersinvallning, som rymmer den volym som maximalt kan pumpas till varje cistern under 15 minuter b) Invallning som rymmer 10 % av den totala volymen av cisternerna inom varje invallning c) Invallning som rymmer minst den störta cisternens volym och minst 10 % av övrig lagrad volym inom respektive invallat område. Av utredningen ska vissa punkter framgå (listas i beslutet). Den ska lämnas till Miljöprövningsdelegationen senast den 31 december 2010 U2 Bolaget ska utreda möjliga åtgärder för att minimera utsläpp av VOC till luft. Redovisningen ska innehålla vilken effekt som de olika åtgärderna har och till vilken kostnad åtgärderna kan genomföras. Dessutom ska mängden VOC till luft redovisas. Redovisningen ska baseras på beräkningar och bör även innehålla en bedömning av beräkningarnas överensstämmelse med de verkliga utsläppen. Resultatet ska tillsammans med förslag till åtgärder och slutliga villkor lämnas till Miljöprövningsdelegationen senast den 30 juni 2010 P1 Provisoriskt villkor som gäller till slutligt villkor meddelats: Bolaget ska se till att erforderliga skyddsåtgärder vidtas så att risk för läckage till omgivningen förhindras från cisterner och verksamheten i övrigt P2 Provisoriskt villkor som gäller till slutligt villkor meddelats: Verksamhetsutövaren ska aktivt arbeta för att minska det totala utsläppet av flyktiga organiska ämnen (VOC) till luft från hantering och förvaring av produkter. Arbetet ska fortlöpande redovisas i den årliga miljörapporten. Ej aktuellt under 2014 Kontrollprogram finns för verksamheten. Detta uppdaterades senast i maj 2014 Utredningen lämnades in till Länsstyrelsen i februari Länsstyrelsen lade samman prövotidsutredningen med den tillståndsansökan som lämnades in i december 2012 Frågan behandlas i det tillståndsbeslut som meddelades i oktober 2014 och tillhör de frågor som har överklagats till Mark- och Miljödomstolen. Utredningen lämnades in till Länsstyrelsen i juni Länsstyrelsen lade samman prövotidsutredningen med den tillståndsansökan som lämnades in i december Frågan behandlas i det tillståndsbeslut som meddelades i oktober Tillståndsbeslutet har ännu inte tagits i anspråk. Inga läckage har förekommit under Säkerhetsarbetet beskrivs mer omfattande i bilagan om uppfyllande av de allmänna hänsynsreglerna (Bilaga 1) samt i Säkerhetsrapport för anläggningen. I den riskanalys som utgör en del av säkerhetsrapporten identifierades några punkter där olika typer av riskminskande åtgärder bör övervägas, framför allt kopplat till de förändringar som utlastning till båt medför. Där föreslogs nödstopp på kaj. En lösning för detta har tagits fram och det är nu möjligt att omedelbart avbryta lastning av båt, för personal vid depån och personal på kaj. Kolväteavgången hålls på lägsta möjliga nivå genom att temperaturen i cisternerna hålls jämn och så låg som möjligt. I övrigt minskas kolväteavgången främst genom produktvalet, då tyngre eldningsoljor har betydligt lägre ångtryck än lättare. Under 2014 har ingen hantering skett av EO1. 10

12 Bilaga 1 Uppfyllande av de allmänna hänsynsreglerna Tekniska verkens oljedepå i Pampushamnen I detta dokument beskrivs Tekniska verkens iakttagande och uppfyllande av Miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Dokumentet är avsett att bifogas den årliga miljörapporten. Dokumentet innebär också en redovisning enligt 4 pkt i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. Hela koncernen är miljöcertifierad sedan 2001 enligt miljöledningsstandarden ISO Certifieringen ger ett systematiskt förbättringsarbete inom miljöområdet, bl a genom upprättande av miljömål. Miljömål finns upprättade för alla divisioner (affärsområden) inom Tekniska verken. I enlighet med miljöledningssystemet så har också en miljöaspektlista upprättats för samtliga delar av verksamheten, vilket resulterar i ett fokus på miljöfrågor samt ett medvetet ställningstagande om prioritering av miljöåtgärder. Sammanfattningsvis är miljöledningssystemets rutiner och instruktioner bra verktyg för att kunna beakta Miljöbalkens hänsynsregler i verksamheten. Kunskapskravet (2 kap 2 Miljöbalken samt 4 pkt 22 i NFS 2006:9) Bolaget har bedrivit verksamhet vid oljedepån sedan 1964 och har under denna tid hunnit skaffa sig goda kunskaper och erfarenheter att bedriva verksamheten på ett ur miljösynpunkt betryggande sätt. All berörd personal har genomgått relevant utbildning och har god kunskap om hur anläggningen ska skötas. Personalen har även god kunskap avseende rutiner, journalföring mm och avseende hur eventuella spill av petroleumprodukter ska hanteras samt vad som ska göras vid olyckshändelser. Tillämpningen av miljöledningssystem innebär bl.a. att fastlagda rutiner finns för upprätthållande av kunskap och kompetens för drift och skötsel av anläggningarna. Rutinerna säkerställer även att bevakning och uppdatering sker av lagar och förordningar tillämpliga på verksamheten. Vid anläggningen tillverkas inga varor. 4 pkt 17 i NFS 2006:9 är därför ej relevant. Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik (2 kap 3 Miljöbalken samt 4 pkt 16, 17 och 21 i NFS 2006:9) Tydliga rutiner samt kunnig personal säkerställer att påverkan på människors hälsa och miljö minimeras. Anläggningarna är utrustad med modern teknik med moderna system för övervakning och reglering. Sammantaget innebär detta att principen om bästa möjliga teknik tillämpas. Genom att identifiera risker i verksamheten samt skapa rutiner och instruktioner för att minska risker uppfylls försiktighetsprincipen. Möjliga riskmoment identifieras i de riskanalyser som genomförs, regelbundet eller vid förändringar. Innan nya projekt startas genomförs en miljöbedömning av projektet, och ytterligare miljöbedömningar görs under projektets gång. 1

13 Bilaga 1 Riskanalys och säkerhetsrapport har tagits fram för anläggningen och en ny version inlämnades senast Riskanalys gjordes under 2014 även för den förändring som borttagningen av den gamla järnvägsutlastningen innebar. Risk- och säkerhetshanteringen omfattar inte enbart riskanalyser utan involverar även det dagliga arbetet, t.ex. genom skyddsåtgärder, entreprenörsinformation, avvikelse- och tillbudshantering, skyddsronder samt interna och externa revisioner. Under året (2014) har inga särskilda åtgärder vidtagits för att säkra drift och kontroll, utöver det löpande arbetet. Inga olyckor eller större störningar, har inträffat vid anläggningen 2014, varför inga särskilda åtgärder har behövt vidtas med anledning av detta. Bland åtgärder för att minska risk för olägenhet för miljö eller hälsa kan nämnas borttagning av den gamla järnvägsutlastningen. Produktvalsprincipen (2 kap 4 Miljöbalken samt 4 pkt 19 i NFS 2006:9) Tekniska verken strävar efter att minska antalet kemiska produkter som används. De kemiska produkterna som vi använder listas i kemikalieregistret. Varje ny produkt, som inte finns i vårt bassortiment skall innan inköp bedömas och godkännas av kemikaliesamordnaren och arbetsmiljöingenjören. Detta medför att jämförelse sker med befintliga produkter med liknande egenskaper och en bedömning görs av kemikaliesamordnaren vilken av produkterna som ska väljas med beaktande av miljö- och hälsoaspekter. Undantagen är vid installationer av nya instrument och maskiner, då speciella kemikalier som inte finns med i det godkända sortimentet, ibland kan behöva användas, beroende på att garantier upphör då annan kemikalie används. Vid oljedepån är användningen av olika typer av kemiska produkter mycket begränsad (utöver den hantering av eldningsolja som utgör kärnverksamheten). Under 2014 har inga kemikalier bytts ut mot andra av hälso- eller miljöskäl. Resurshushållningsprincipen (2 kap 5 Miljöbalken samt 4 pkt 18 och 20 i NFS 2006:9) Bolaget har i sin miljöpolicy åtagit sig att i alla sina verksamheter hushålla med naturens resurser. Oljan i cisterner värms upp med fjärrvärme från E.ONs anläggning på Händelö. Under 2014 har huvuddelen av belysningen på depåområdet bytts ut, från kvicksilverlampor till LED-belysning. Detta minskar elförbrukningen. Inga särskilda åtgärder har under 2014 vidtagits specifikt för att minska uppkomsten av avfall vid oljedepån. 2

14 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Tekniska Verkens oljedepå i Pampushamnen( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr 0 Luft NMVOC 1382, kg/år C OTH beräkning - Totalt Ut med Tanks 1 Återvinnin g-extern FA 2,59 t/år M WEIGH - Totalt Ut Version: 1 1 / 1

15 Box 1500, Linköping Tel , tekniskaverken.se

Kraftvärmeverket i Katrineholm

Kraftvärmeverket i Katrineholm Miljörapport 2013 Kraftvärmeverket i Katrineholm KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 3 2 TEXTDEL 4 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 4 2.2 LOKALISERING 4 2.3 BESKRIVNING AV

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Miljörapport 2014 Angereds panncentral Diarienummer 10-2015-0071

GÖTEBORG ENERGI AB Miljörapport 2014 Angereds panncentral Diarienummer 10-2015-0071 Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Angered panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid 1 : Förbrukad bioolja:

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Rya Värmecentral (Rya VC) under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid: 2 231 h Förbrukad

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012. Lahega Kemi AB Helsingborg 2013-03-25 Torbjörn Lindgren, VD

MILJÖRAPPORT 2012. Lahega Kemi AB Helsingborg 2013-03-25 Torbjörn Lindgren, VD MILJÖRAPPORT 2012 Lahega Kemi AB Helsingborg 20130325 Torbjörn Lindgren, VD 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunddel... 3 1.1 Uppgifter om verksamhetsutövaren 3 1.2 Uppgifter om verksamheten 3 Rapport 2003.dot

Läs mer

Miljörapport 2013 - HVC Sörby Mjölby-Svartådalen Energi AB

Miljörapport 2013 - HVC Sörby Mjölby-Svartådalen Energi AB Dokument Beteckning Datum/utgåva FJV/Miljörapport Sörby 2013 Rapport 2014-03-25 Godkänd av dokumentägare Upprättad av Distribution Sida VD AHA 1 (20) Miljörapport 2013 - HVC Sörby 2(20) Grunddel Huvudman

Läs mer

För Ystad Hamn Logistik AB

För Ystad Hamn Logistik AB För Ystad Hamn Logistik AB Miljörapport för verksamhetsåret 2013 TEXTDEL Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Verksamheten... 2 1.2 Färjeservice... 2 1.3 Konventionell godshantering... 2 1.4 Fastighetsförvaltning...

Läs mer

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter Anläggningens namn: HKC, Anläggningens nummer: 1293-60-001 2014-03-31 MILJÖRAPPORT 2013 Kommun: Hässleholm 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning

Läs mer

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand meddelad i Nacka Strand Sid 1 (86) Mål nr M 1715-07 M 3079-07 M 1411-07 SÖKANDE Telge Återvinning AB, 556549-8747 Box 633 151 27 Södertälje Ombud: Advokaten Ingemar Alfrost, Foyen Advokatfirma AB, Box

Läs mer

Miljörapport 2012. Hammarbyverket

Miljörapport 2012. Hammarbyverket Miljörapport 2012 Hammarbyverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2013

Miljörapport Ryaverket 2013 Miljörapport Ryaverket 2013 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2014:1 Jan Mattsson 2014-03-28 Foto: Ellinor Günther MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2013 version:

Läs mer

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl MILJÖRAPPORT 2014 2015-03-31 02.00 1(73) Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT MILJÖRAPPORT 2014 2015-03-31 02.00 2(73) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

DOM 2014-06-30 Stockholm

DOM 2014-06-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-30 Stockholm Mål nr M 740-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2013-12-30 i mål nr M 3560-08,

Läs mer

Sammanställning av gällande miljövillkor för svenska flygplatser

Sammanställning av gällande miljövillkor för svenska flygplatser VILLKORSSAMLING 1(209) Sammanställning av gällande miljövillkor för svenska flygplatser Inledning Detta dokument innehåller en sammanställning av de miljötillstånd och därtill hörande villkor som meddelats

Läs mer

Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808)

Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808) Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808) Projekt: Upprättad av: Vindbrukspark Milletorp, Vetlanda kommun Thomas Hörberg, HS Kraft AB Malmö datum 2011-10-07 HS Kraft AB 1 Revisionshistorik Version

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2012

Miljörapport Ryaverket 2012 Miljörapport Ryaverket 2012 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2013:3 Jan Mattsson 2012-04-18 Foto: Ulrika Naezer MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version:

Läs mer

Jiffy Unitorv AB (Bolaget) C/O Johnny Fohlins redovisningsbyrå Box 115 362 22 TINGSRYD

Jiffy Unitorv AB (Bolaget) C/O Johnny Fohlins redovisningsbyrå Box 115 362 22 TINGSRYD Jönköping 2012-05-16 Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 VÄXJÖ Ansökan om tillstånd till täktverksamhet inom fastigheterna Gydingstorp 1:11, Moen 1:4, Runneboda 1:3 samt Bjällerberg 1:10 och 1:12 i Ljungby

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN MILJÖRAPPORT För Ramdala avloppsreningsverk (1080-50-012) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING

VERKSAMHETSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning... 3 1.2 Kortfattad beskrivning av verksamheten... 3 1.3 Luft... 4 1.4 Vatten... 5 1.5 Avfall...

Läs mer