Miljörapport TVAB Oljedepå. Pampushamnen NORRKÖPING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport 2014. TVAB Oljedepå. Pampushamnen NORRKÖPING"

Transkript

1 Miljörapport 2014 TVAB Oljedepå Pampushamnen NORRKÖPING

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD LOKALISERING OCH VERKSAMHET GÄLLANDE FÖRESKRIFTER OCH BESLUT 3 3 MILJÖBERÄTTELSE MILJÖPÅVERKAN VERKSAMHETSSYSTEM DRIFT- OCH PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN HANTERADE MÄNGDER OLJA FÖRBRUKNING AV KEMISKA PRODUKTER AVFALL FÖRÄNDRINGAR STÖRNINGAR KONTROLLRESULTAT FUNKTION HOS MÄTUTRUSTNING UTSLÄPPSKONTROLL OCH UTSLÄPP Utsläpp till vatten Utsläpp till luft Bullermätningar BESIKTNINGAR OCH TILLSYNSBESÖK 6 4 KOMMENTARER 7 BILAGOR BILAGA 1: BILAGA 2: Uppfyllande av de allmänna hänsynsreglerna, Tekniska verkens oljedepå i Pampushamnen Emissionsdeklaration 1

3 Grunddel 1.1 Allmänna uppgifter Uppgifter om verksamhetsutövaren Verksamhetsutövare Tekniska verken i Linköping AB (publ) Organisationsnummer Uppgifter om verksamheten Anläggningsnummer Anläggningsnamn Tekniska verkens oljedepå i Pampushamnen Ort Norrköping Besöksadress Pampushamnen Norrköping Fastighetsbeteckningar Händelö 2:5-2:8, Norrköping Kommun Norrköpings Kommun Verksamhetskod, huvudbransch Farliga ämnen enl avd 4 Petroleumprodukter (SevF30) Tillsynsmyndighet Byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköping Miljöledningssystem: ISO Koordinater x Kontaktperson för anläggningen och juridiskt ansvarig för miljörapport Förnamn Thomas Efternamn Kallander Telefonnummer E-postadress 2

4 2 Textdel 2.1 Organisationens uppbyggnad Tekniska verken i Linköping AB (publ) ägs av Linköpings Kommun. Koncernen är verksam inom en rad områden som på olika sätt rör samhällets tekniska service: el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp, avfallsbehandling, gatubelysning, entreprenader, biogas, bredband och IT. 2.2 Lokalisering och verksamhet Tekniska verkens oljedepå är belägen i Pampushamnen, Norrköping. Tekniska verken hyr marken av Norrköpings kommun som är markägare. Oljedepån ägs och drivs av Tekniska verken. Oljedepån består av sex cisterner, vardera med en volym av ca m 3. I cisternerna förvaras eldningsolja 5 (Eo5). Tekniska verken har under 2014 hyrt ut en del av sin oljelagringsvolym till EON, Statoil AS och Tintrade. Ytor där det finns risk att oljespill kan förekomma är kopplade till hamnens gemensamma oljeavskiljare. 2.3 Gällande föreskrifter och beslut Anläggningen har tillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland. Tillstånd meddelades den 16 juni 2009 och gäller hantering av högst ton petroleumprodukter och biooljor per år. Tillståndet är förenat med ett antal villkor, vilka redogörs för under avsnitt 4. Miljöprövningsdelegationen meddelade den 30 oktober 2014 nytt och utökat tillstånd för verksamheten. Tillståndet har överklagats av Tekniska verken i vissa delar, bl a den om tidigare tillstånd/återkallelse av tidigare tillstånd. Tekniska verken har inte tagit det nya tillståndet i anspråk och bedriver alltså fortfarande verksamheten enligt tillståndet från Anläggningen fick i september 2014 nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor av Räddningstjänsten Östra Götaland. Giltighetstiden för tillståndet är 10 år. Länsstyrelsen i Östergötland beslutade ( ) att den verksamhet som Tekniska verken utövar vid oljedepån omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 4 lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Anläggningen omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är Byggnads- och Miljöskyddsnämnden i Norrköpings kommun. Under året 2014 har Tekniska verken inte lämnat in några anmälningar 11 miljöprövningsförordningen gällande den här aktuella anläggningen. Några andra tillsynsbeslut enligt miljöbalken har inte heller meddelats under året. Verksamheten kontrolleras enligt ett kontrollprogram som reviderades senast i maj 2014 och skickades in till tillsynsmyndigheten i samband med detta. 3 Miljöberättelse En sammanställning av åtgärder och förändringar under året, i enlighet med 4 pkt NFS 2006:9, finns i bilaga 1, tillsammans med en beskrivning av hur Miljöbalkens hänsynsregler uppfylls. 3.1 Miljöpåverkan Miljöpåverkan från Tekniska verkens del i Pampushamnen är främst transporter av olja till och från anläggningen. Miljöpåverkan sker också genom avdunstning av kolväten från cisternerna. Eventuellt 3

5 spill av olja på mark leds via systemet för oljeförorenat dagvatten (OFA) till central oljeavskiljare. En viss andel av utsläppet från denna kan därför antas komma från Tekniska verkens depå. 3.2 Verksamhetssystem Tekniska verken har god kunskap om energiproduktion och dess miljöpåverkan genom sin långa erfarenhet av drift av olika typer av energianläggningar. Energianläggningarna är sedan 1999 certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO Under 2010 infördes även certifierade ledningssystem för kvalitet (ISO 9000) och arbetsmiljö (OHSAS). Miljöcertifieringen innebär krav på kontroll av miljöpåverkan genom rutiner, instruktioner och övervakning samt ett systematiskt förbättringsarbete inom miljöområdet genom upprättande av miljömål. Miljömål uppdateras och utvärderas årligen. Vi följer de rutiner som standarden kräver för undersökning av risker, fastställande av miljömål, register över vår miljöpåverkan, hantering av farligt avfall och fortlöpande miljöförbättring. Genom miljöledningssystemets rutiner och instruktioner beaktas även Miljöbalkens hänsynsregler. Exempel på rutiner och instruktioner är Utvärdering av miljöaspekter och prioritering av mål Miljöhänsyn vid förändring, projekt, upphandling Tekniska verken-koncernen Kemikalierutiner inklusive granskning av nya produkter Avfallsrutiner Riskutvärdering. Riskanalys ska utföras vid förändring eller minst vart tredje år och leda till rutiner och/eller åtgärdsplaner för identifierade händelser med höga risktal. Riskanalys enligt sevesolagen lämnades senast in Under året 2014 har genomförts riskanalys för borttagning av den gamla järnvägsutlastningen i anslutning till depån. Rutiner för övervakning, mätning, rondering och underhåll Lloyds register genomför uppföljningsrevision av vårt miljöledningssystem en gång per år. Vid revisionerna kontrolleras att vi uppfyller kraven som ställs i standarderna. Utöver de externa revisionerna genomförs två interna revisioner av miljöledningssystemet varje år. 3.3 Drift- och produktionsförhållanden Hanterade mängder olja 2014 Hanterade mängder olja visas i tabell 1. EO1 Ingående lager Nm Utgående lager Nm EO Inlossad mängd Nm Utlastad mängd Nm Tabell 1 hanterade mängder olja 2014 Hanterad mängd kan enligt kontrollprogrammet beräknas antingen som ingående lager vid årets början plus inlossad mängd, eller som totalt utlastad mängd. Det första beräkningssättet ger totalt hanterad mängd m 3 ( t) 4

6 Det andra beräkningssättet ger totalt hanterad mängd m 3 ( t) Förbrukning av kemiska produkter Under 2014 användes inget Sudan S-GP250 för grönfärgning av Eo1. Övriga kemiska produkter utgörs av mindre mängder vanliga verkstadskemikalier så som gräsklipparbensin och smörjmedel Avfall Avfall sorteras i fraktionerna brännbart avfall, ej brännbart avfall, skrot och farligt avfall. Det brännbara avfallet tas om hand av Norrköpings kommun. Kärl för ej brännbart avfall och skrot placeras ut vid behov. Oljiga trasor och spillolja, främst från påfyllning av lastbil, hanteras som farligt avfall och sorteras i olika fat. Under år 2014 har 2,44 t farligt avfall i form av olja från tankrengöring skickats till förbränning. Därutöver har mindre mängder farligt avfall i form av bl a absorbenter omhändertagits. Detta ger sammanlagt att 2,59 t farligt avfall uppkommit vid anläggningen. Det vidtas inga speciella åtgärder för att minska mängden farligt avfall. Genom vårt miljöledningssystem styrs verksamheten enligt våra rutiner och instruktioner som bl.a. beskriver hur eventuella spill ska hanteras, hur tankar och cisterner ska kontrolleras, märkas och underhållas Förändringar Under året 2014 har inte driften vid depån förändrats i något väsentligt. Som en miljöförbättrande åtgärd har belysningen på depåområdet bytts från kvicksilverlampor till LED-belysning. I anslutning till depån har TVAB i maj 2014 låtit ta bort gammal utrustning för utlastning av olja till järnvägsvagnar. Det har bl a gått ledningar från den nuvarande bilutlastningen över vägen till den gamla järnvägsutlastningen. Då det bedömdes vara en säkerhetsrisk att ha den gamla utrustningen kvar har ledningarna kapats och utrustningen tagits bort Störningar Under 2014 medförde en hårddiskkrasch på en dator att vi ej hade tillgång till radar-systemets nivåövervakning av cisternerna under ca 2 h. Under 2015 planeras ett nytt system för bättre driftsäkerhet. I september 2014 hade Norrköpings Hamn och Stuveri AB ett utsläpp av olja till OFA-systemet i samband med lossning av en båt som skulle till Tekniska verken. 3.4 Kontrollresultat Funktion hos mätutrustning De två oljevarnarna i brunnarna har fungerat tillfredsställande under året. De kontrollerades senast i december

7 3.4.2 Utsläppskontroll och utsläpp Utsläpp till vatten Området kring Tekniska verkens cisterner är kopplat till hamnens gemensamma oljeavskiljare, OFA Oljeförorenat dagvatten. Ytor som ligger så till att det inte finns risk för oljeförorening är kopplade till det vanliga dagvattensystemet. Mätningar av oljehalt i så väl OFA som dagvatten har genomförts vid fyra tillfällen under 2014, enligt gällande kontrollprogram. Mätresultaten redovisas i tabell 2-3 Mättillfälle Opolära alifatiska kolväten <1 <1 <1 <1 Totalt extraherbara alifatiska ämnen <1 <1 <1 <1 Oljeindex <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Tabell 2 Resultat av kontroll av oljehalt 2014 OFA Mättillfälle Opolära alifatiska kolväten <1 <1 <1 <1 Oljeindex <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Tabell 3 Resultat av kontroll av oljehalt i vatten 2014, dagvatten Som framgår av tabellerna är halterna mycket låga, samtliga parametrar är vid samtliga provtagningstillfällen under detektionsgränserna. Från Tekniska verkens område i Pampushamnen har det under 2014 inte varit några driftstörningar eller utsläpp som har påverkat mark eller avloppssystem. Detta har meddelats Norrköpings Hamn och Stuveri AB enligt överenskommelse Utsläpp till luft Utsläppen av VOC under 2014 har beräknats med hjälp av modellen Tanks till 1382 kg. Beräknat utsläpp redovisas också i emissionsdeklarationen, se bilaga 2. Det verkliga utsläppet är troligen lägre än Tanks-beräkningen visar eftersom det ångtryck som används i beräkningen för produkten ligger högt i förhållande till vad man kan förvänta sig för de aktuella oljeprodukterna, vi har dock valt att använda samma metod som vid tidigare miljörapporter för att möjliggöra jämförelser Bullermätningar Bullermätningar utfördes senast den 10 oktober 2010, och utifrån dessa beräknades bullerbidraget vid närmaste bostäder till 25 db(a), vilket är väl uppfyller kraven i gällande tillståndsvillkor Besiktningar och tillsynsbesök Cisterner besiktigas enligt gällande lagstiftning vart 12:e år och ledningsnätet kontrolleras vart 6:e år. Cisternbesiktning skedde senast 2012 (cistern 305 och 306). Även besiktning av depåns produktledningar skedde

8 Bygg- och Miljökontoret i Norrköping genomförde ett tillsynsbesök vid anläggningen den 16 juni Besöket föranledde inga särskilda åtgärder eller påpekanden. Sevesotillsynsmyndigheterna genomförde ett tillsynsbesök i november I tillsynsrapporten konstateras att Tekniska verken arbetar förebyggande mot allvarliga kemikalieolyckor och att detta sker i huvudsak i enlighet med säkerhetsledningssystemet, men att det saknas delar av rutiner och att vissa rutiner behöver förtydligas. Tekniska verken ska besvara tillsynsrapporten senast 31 mars Kommentarer I följande tabell kommenteras hur de olika villkoren i Miljöprövningsdelegationens tillståndsbeslut (dnr , beslutsdatum ) har efterlevts under

9 GÄLLANDE VILLKOR OCH ANDRA KRAV MED KOMMENTARER Beslutstext Kommentar till hur beslutstexten uppfyllts Tillstånd Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen lämnar Tekniska verken i Linköping AB (publ) tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid oljedepån inom fastigheterna Händelö 2:5 2:8 i Norrköpings kommun. Tillståndet gäller hantering av högst ton petroleumprodukter och biooljor per år. Nr Villkor Kommentar 1 Om inte anat föreskrivs i villkoren nedan, ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig. 2 Oljeförorenat vatten ska ledas till Norrköpings Hamns system för oljeförorenat vatten (OFA-systemet) eller omhändertas som farligt avfall. Förorenat vatten eller kemiska produkter som kan störa reningen i oljeavskiljare, t ex tensider och andra ej gravimetriskt avskiljbara ämnen, får inte släppas ut i OFA-systemet eller förvaras så att de riskerar att läcka ut i OFA-systemet. 3 Oljeförorenat vatten ska innan det leds till det gemensamma OFAsystemet, passera en oljeavskiljare eller motsvarande. Oljehalten i det vatten som avleds till det gemensamma OFA-systemet får som riktvärde ej överstiga 15 mg/l, mätt som opolära alifatiska kolväten och 5 mg/l mätt som totalt extraherbara alifatiska kolväten. Åtgärderna ska vara utförda senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 4 Oljeavskiljare ska vara försedda med larm för att säkerställa att de inte överbelastas. Automatisk avstängning ska finnas för OFAvatten och dagvatten från depån mot det gemensamma OFAsystemet och dagvattensystemet. Åtgärderna ska vara utförda senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 5 Dagvatten från ytor som inte belastas av kemiska ämnen/produkter ska avledas till dagvattennätet. Dagvatten ska innan det leds till dagvattensystemet behandlas i oljeavskiljare eller motsvarande. Åtgärderna ska vara utförda senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 6 Halterna av olja i dagvattnet, som uppkommer inom verksamheten och avleds till recipient, får som riktvärde inte överstiga 5 mg/l, mätt som opolära alifatiska kolväten. Ämnen som kan vara hälsoeller miljöfarliga får inte tillföras depåns dagvattensystem. 7 Luktstörningar till omgivningen sak i möjligaste mån förebyggas och begränsas. Om luktolägenheter uppkommer i verksamheten ska åtgärder vidtas i syfte att minimera olägenheterna. 8 Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och på sådant sätt att förorening av mark och vatten inte riskeras. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras nederbördsskyddat och vid behov ska förvaringsplatsen vara försedd med påkörningsskydd. Förvaringen ska ske så att det inte föreligger någon risk att sinsemellan reaktiva föreningar kan komma samman. Kemiska produkter och farligt avfall innehållande flyktiga organiska föreningar ska förvaras i väl tillslutna behållare så att avdunstningen minimeras. 9 Lagertankar för flytande additiv och flytande farligt avfall samt nya cisterner och andra behållare avsedda för hälso- och miljöfarliga kemikalier som installeras ska vara invallade. Invallningarna ska vara beständiga mot det som förvaras in om invallningen och dimensioneras så att de rymmer den största behållarens volym och minst 10 % av övrig lagrad volym. Under 2014 hanterades t eller t petroleumprodukter, beroende på beräkningssätt. För detaljerade siffror, se tabell 1 under avsnitt Kravet uppfylls. Hanterad mängd kan enligt kontrollprogrammet beräknas antingen som ingående lager vid årets början plus inlossad mängd eller som totalt utlastad mängd. Verksamheten bedrivs i huvudsak i enlighet med vad som angivits i ansökningshandlingarna. Vatten från ytor där oljeföroreningar skulle kunna förekomma leds till OFA-systemet. Tensider eller andra kemikalier som kan störa oljeavskiljarens funktion hanteras inte på depån. Oljeavskiljare finns. Genomförda mätningar redovisas i avsnitt Med mätmetoderna opolära alifatiska kolväten respektive totalt extraherbara alifatiska kolväten detekterades ingen olja i vattnet. Villkoret uppfylls Oljeavskiljare är försedda med larm och automatisk avstängning finns. Oljeavskiljare finns vid utlopp till dagvattensystemet. Genomförda mätningar redovisas i avsnitt Med mätmetoden opolära alifatiska kolväten detekterades ingen olja i vattnet. Villkoret uppfylls Inga luktolägenheter har förekommit under året. Det har inte inkommit några klagomål på störande lukt. Vid depån förekommer i princip ingen annan kemikaliehantering än cisternlagringen av olja. Småkemikalier förvaras i skåp inomhus Entreprenörer informeras om gällande regler och lagrar som regel ej kemikalier på plats. Villkoret uppfylls. Det finns inga lagringstankar för flytande additiv eller farligt avfall. Några nya cisterner har inte installerats. 8

10 GÄLLANDE VILLKOR OCH ANDRA KRAV MED KOMMENTARER 10 Den ekvivalenta ljudnivån från den samlade verksamheten inom fastigheterna Händelö 2:5 2:8 får inte överskrida följande riktvärden vid bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap: Klockslag Ekvivalent ljudnivå Vardagar db(a) Lör-, sön db(a) och helgdagar Kvällar db(a) Momentan ljudnivå Nattetid db(a) 55 db(a) 11 Cisterner, ledningar och övrig utrustning ska hållas i sådant skicka att läckage inte inträffar. Hela anläggningen ska regelbundet läcksökas och täthetskontrolleras. 12 Cisterner ska ha ett automatiskt nivåövervakningssystem och minst tre larmnivåer. Larmen ska vara försedda med optisk och akustisk larmsignal. För cisterner med inlastning via fartyg ska larmen stå i direktkontakt med inlastningsplatsen på depån. 13 Utlastningsplatsen för depåprodukt ska vara försedd med minst tre oberoende skyddssystem för att motverka utsläpp av depåprodukt vid utlastning. Utlastningsplatsen ska även vara försedd med ogenomsläpplig bottenplatta samt nederbördsskydd som förhindrar att nederbördsvatten belastar OFA-systemet. Dessa åtgärder ska vara genomförda senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 14 Fasta installationer, t ex pumpar och cisternventiler där det finns risk för läckage av depåprodukt, ska förses med ogenomsläpplig invallad yta med nederbördsskydd. Dessa åtgärder ska vara genomförda senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 15 Samtliga ledningar för depåprodukt ska vara förlagda ovan mark. Om det finns särskilda skäl får, efter godkännande av tillsynsmyndigheten, ledningar för depåprodukt vara förlagda i inspekterbara kulvertar i för den aktuella produkten ogenomsläppligt material. 16 Saneringsutrustning ska finnas till hands för att kunna begränsa och samla upp spill av olja eller andra ämnen som ej får nå dagvatten eller OFA-systemet. I omedelbar närhet till samtliga dagvattenbrunnar och brunnar till OFA-systemet ska utrustning finnas för att vid ett utsläpp snabbt kunna täta dessa. 17 Förebyggande åtgärder ska vidtas för att förhindra utsläpp av släckvatten till recipienten eller spillvattennätet vid eventuell brand. Dokumenterade rutiner för omhändertagande av släckvatten ska finnas. Omhändertagande av uppsamlat släckvatten ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 18 Verksamhetsutövaren ska i god tid anmäla till tillsynsmyndigheten om någon/några av de cisterner som detta tillstånd omfattar ska övertas eller nyttjas av annan verksamhetsutövare. 19 Innan verksamhetsutövaren vidtar åtgärder som innebär att förorenade områden påverkas eller täcks, t ex vid anläggande av täta ytor eller utförande av olika byggnationer, ska verksamhetsutövaren till tillsynsmyndigheten komma in med förslag på undersökningar Lossning av fartyg är den del av verksamheten som huvudsakligen kan orsaka buller. Denna del av verksamheten är undantagen från riktvärdena, enligt tillståndsbeslutet (s 26), eftersom den inte sker inom de nämnda fastigheterna. Övrigt buller från verksamheten är mycket begränsat och utgörs huvudsakligen av normalt trafikbuller från de tankbilar som kommer till depån. Bullermätningar utfördes senast den 10 oktober 2010 och utifrån dessa beräknades bullerbidraget vid närmaste bostäder till 25 db(a), Riktvärdena uppfylls. Cisterner besiktigas vart 12 år och ledningsnätet kontrolleras vart 6 år. Besiktning av cisterner och ledningsnät skedde senast Dessutom sker daglig tillsyn. Villkoret uppfylls. Skyddssystem enligt villkoret samt bottenplatta finns. Nederbördsskydd enligt villkoret byggdes under året Invallade ytor finns enligt villkoret. Nederbördsskydd enligt villkoret byggdes under året Samtliga ledningar för depåprodukt ligger ovan mark. Det finns så väl saneringsutrustning som utrustning för tätning av brunnar, i enlighet med villkoret. Detta har bl a kontrollerats vid tillsynsbesöket i juni. Det finns ventiler som kan förhindra att släckvatten sprids via OFA- eller dagvattensystemen. Rutin 9563 Rutin för störning, tillbud och olyckor vid Tekniska verkens anläggning vid Pampus oljedepå styr uppsamling av släckvatten. I början av 2014 slöts avtal med ett företag som erbjuder abonnemang på så väl utrustning som personal för att kunna samla upp släckvatten. Detta är en gemensam lösning för bolagen verksamma i oljehamnen. Tekniska verken är verksamhetsutövare i Miljöbalkens mening för samtliga cisterner inom depån. Ej aktuellt under

11 GÄLLANDE VILLKOR OCH ANDRA KRAV MED KOMMENTARER 20 Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska tas om hand på sådant sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Verksamhetsutövaren ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om verksamheten har givit upphov till föroreningar och i sådant fall också ansvara för att efterbehandling sker. 21 Verksamheten ska kontrolleras enligt ett kontrollprogram. Programmet ska bl a ange hur utsläppen ska kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Vidare ska rutiner finnas för läckage sökning och täthetskontrollav ledningar för depåprodukt. Förslag till kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft eller vid den senare tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. U1 Bolaget ska utreda möjligheterna till invallning av aktuella cisterner enligt följande alternativ: a) S k 15-minutersinvallning, som rymmer den volym som maximalt kan pumpas till varje cistern under 15 minuter b) Invallning som rymmer 10 % av den totala volymen av cisternerna inom varje invallning c) Invallning som rymmer minst den störta cisternens volym och minst 10 % av övrig lagrad volym inom respektive invallat område. Av utredningen ska vissa punkter framgå (listas i beslutet). Den ska lämnas till Miljöprövningsdelegationen senast den 31 december 2010 U2 Bolaget ska utreda möjliga åtgärder för att minimera utsläpp av VOC till luft. Redovisningen ska innehålla vilken effekt som de olika åtgärderna har och till vilken kostnad åtgärderna kan genomföras. Dessutom ska mängden VOC till luft redovisas. Redovisningen ska baseras på beräkningar och bör även innehålla en bedömning av beräkningarnas överensstämmelse med de verkliga utsläppen. Resultatet ska tillsammans med förslag till åtgärder och slutliga villkor lämnas till Miljöprövningsdelegationen senast den 30 juni 2010 P1 Provisoriskt villkor som gäller till slutligt villkor meddelats: Bolaget ska se till att erforderliga skyddsåtgärder vidtas så att risk för läckage till omgivningen förhindras från cisterner och verksamheten i övrigt P2 Provisoriskt villkor som gäller till slutligt villkor meddelats: Verksamhetsutövaren ska aktivt arbeta för att minska det totala utsläppet av flyktiga organiska ämnen (VOC) till luft från hantering och förvaring av produkter. Arbetet ska fortlöpande redovisas i den årliga miljörapporten. Ej aktuellt under 2014 Kontrollprogram finns för verksamheten. Detta uppdaterades senast i maj 2014 Utredningen lämnades in till Länsstyrelsen i februari Länsstyrelsen lade samman prövotidsutredningen med den tillståndsansökan som lämnades in i december 2012 Frågan behandlas i det tillståndsbeslut som meddelades i oktober 2014 och tillhör de frågor som har överklagats till Mark- och Miljödomstolen. Utredningen lämnades in till Länsstyrelsen i juni Länsstyrelsen lade samman prövotidsutredningen med den tillståndsansökan som lämnades in i december Frågan behandlas i det tillståndsbeslut som meddelades i oktober Tillståndsbeslutet har ännu inte tagits i anspråk. Inga läckage har förekommit under Säkerhetsarbetet beskrivs mer omfattande i bilagan om uppfyllande av de allmänna hänsynsreglerna (Bilaga 1) samt i Säkerhetsrapport för anläggningen. I den riskanalys som utgör en del av säkerhetsrapporten identifierades några punkter där olika typer av riskminskande åtgärder bör övervägas, framför allt kopplat till de förändringar som utlastning till båt medför. Där föreslogs nödstopp på kaj. En lösning för detta har tagits fram och det är nu möjligt att omedelbart avbryta lastning av båt, för personal vid depån och personal på kaj. Kolväteavgången hålls på lägsta möjliga nivå genom att temperaturen i cisternerna hålls jämn och så låg som möjligt. I övrigt minskas kolväteavgången främst genom produktvalet, då tyngre eldningsoljor har betydligt lägre ångtryck än lättare. Under 2014 har ingen hantering skett av EO1. 10

12 Bilaga 1 Uppfyllande av de allmänna hänsynsreglerna Tekniska verkens oljedepå i Pampushamnen I detta dokument beskrivs Tekniska verkens iakttagande och uppfyllande av Miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Dokumentet är avsett att bifogas den årliga miljörapporten. Dokumentet innebär också en redovisning enligt 4 pkt i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. Hela koncernen är miljöcertifierad sedan 2001 enligt miljöledningsstandarden ISO Certifieringen ger ett systematiskt förbättringsarbete inom miljöområdet, bl a genom upprättande av miljömål. Miljömål finns upprättade för alla divisioner (affärsområden) inom Tekniska verken. I enlighet med miljöledningssystemet så har också en miljöaspektlista upprättats för samtliga delar av verksamheten, vilket resulterar i ett fokus på miljöfrågor samt ett medvetet ställningstagande om prioritering av miljöåtgärder. Sammanfattningsvis är miljöledningssystemets rutiner och instruktioner bra verktyg för att kunna beakta Miljöbalkens hänsynsregler i verksamheten. Kunskapskravet (2 kap 2 Miljöbalken samt 4 pkt 22 i NFS 2006:9) Bolaget har bedrivit verksamhet vid oljedepån sedan 1964 och har under denna tid hunnit skaffa sig goda kunskaper och erfarenheter att bedriva verksamheten på ett ur miljösynpunkt betryggande sätt. All berörd personal har genomgått relevant utbildning och har god kunskap om hur anläggningen ska skötas. Personalen har även god kunskap avseende rutiner, journalföring mm och avseende hur eventuella spill av petroleumprodukter ska hanteras samt vad som ska göras vid olyckshändelser. Tillämpningen av miljöledningssystem innebär bl.a. att fastlagda rutiner finns för upprätthållande av kunskap och kompetens för drift och skötsel av anläggningarna. Rutinerna säkerställer även att bevakning och uppdatering sker av lagar och förordningar tillämpliga på verksamheten. Vid anläggningen tillverkas inga varor. 4 pkt 17 i NFS 2006:9 är därför ej relevant. Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik (2 kap 3 Miljöbalken samt 4 pkt 16, 17 och 21 i NFS 2006:9) Tydliga rutiner samt kunnig personal säkerställer att påverkan på människors hälsa och miljö minimeras. Anläggningarna är utrustad med modern teknik med moderna system för övervakning och reglering. Sammantaget innebär detta att principen om bästa möjliga teknik tillämpas. Genom att identifiera risker i verksamheten samt skapa rutiner och instruktioner för att minska risker uppfylls försiktighetsprincipen. Möjliga riskmoment identifieras i de riskanalyser som genomförs, regelbundet eller vid förändringar. Innan nya projekt startas genomförs en miljöbedömning av projektet, och ytterligare miljöbedömningar görs under projektets gång. 1

13 Bilaga 1 Riskanalys och säkerhetsrapport har tagits fram för anläggningen och en ny version inlämnades senast Riskanalys gjordes under 2014 även för den förändring som borttagningen av den gamla järnvägsutlastningen innebar. Risk- och säkerhetshanteringen omfattar inte enbart riskanalyser utan involverar även det dagliga arbetet, t.ex. genom skyddsåtgärder, entreprenörsinformation, avvikelse- och tillbudshantering, skyddsronder samt interna och externa revisioner. Under året (2014) har inga särskilda åtgärder vidtagits för att säkra drift och kontroll, utöver det löpande arbetet. Inga olyckor eller större störningar, har inträffat vid anläggningen 2014, varför inga särskilda åtgärder har behövt vidtas med anledning av detta. Bland åtgärder för att minska risk för olägenhet för miljö eller hälsa kan nämnas borttagning av den gamla järnvägsutlastningen. Produktvalsprincipen (2 kap 4 Miljöbalken samt 4 pkt 19 i NFS 2006:9) Tekniska verken strävar efter att minska antalet kemiska produkter som används. De kemiska produkterna som vi använder listas i kemikalieregistret. Varje ny produkt, som inte finns i vårt bassortiment skall innan inköp bedömas och godkännas av kemikaliesamordnaren och arbetsmiljöingenjören. Detta medför att jämförelse sker med befintliga produkter med liknande egenskaper och en bedömning görs av kemikaliesamordnaren vilken av produkterna som ska väljas med beaktande av miljö- och hälsoaspekter. Undantagen är vid installationer av nya instrument och maskiner, då speciella kemikalier som inte finns med i det godkända sortimentet, ibland kan behöva användas, beroende på att garantier upphör då annan kemikalie används. Vid oljedepån är användningen av olika typer av kemiska produkter mycket begränsad (utöver den hantering av eldningsolja som utgör kärnverksamheten). Under 2014 har inga kemikalier bytts ut mot andra av hälso- eller miljöskäl. Resurshushållningsprincipen (2 kap 5 Miljöbalken samt 4 pkt 18 och 20 i NFS 2006:9) Bolaget har i sin miljöpolicy åtagit sig att i alla sina verksamheter hushålla med naturens resurser. Oljan i cisterner värms upp med fjärrvärme från E.ONs anläggning på Händelö. Under 2014 har huvuddelen av belysningen på depåområdet bytts ut, från kvicksilverlampor till LED-belysning. Detta minskar elförbrukningen. Inga särskilda åtgärder har under 2014 vidtagits specifikt för att minska uppkomsten av avfall vid oljedepån. 2

14 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Tekniska Verkens oljedepå i Pampushamnen( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr 0 Luft NMVOC 1382, kg/år C OTH beräkning - Totalt Ut med Tanks 1 Återvinnin g-extern FA 2,59 t/år M WEIGH - Totalt Ut Version: 1 1 / 1

15 Box 1500, Linköping Tel , tekniskaverken.se

Miljörapport TVAB Oljedepå. Pampushamnen NORRKÖPING

Miljörapport TVAB Oljedepå. Pampushamnen NORRKÖPING Miljörapport 2015 TVAB Oljedepå Pampushamnen NORRKÖPING INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING OCH VERKSAMHET 3 2.3 GÄLLANDE

Läs mer

Miljörapport TVAB Oljedepå Pampushamnen NORRKÖPING

Miljörapport TVAB Oljedepå Pampushamnen NORRKÖPING Miljörapport 2013 TVAB Oljedepå Pampushamnen NORRKÖPING INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING OCH VERKSAMHET 3 2.3 GÄLLANDE

Läs mer

Miljörapport TVAB Oljedepå Pampushamnen NORRKÖPING

Miljörapport TVAB Oljedepå Pampushamnen NORRKÖPING Miljörapport 2012 TVAB Oljedepå Pampushamnen NORRKÖPING INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING OCH VERKSAMHET 3 2.3 GÄLLANDE

Läs mer

TVAB Oljedepå Pampushamnen

TVAB Oljedepå Pampushamnen Miljörapport 2011 TVAB Oljedepå Pampushamnen NORRKÖPING INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING OCH VERKSAMHET 3 2.3 GÄLLANDE

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2016 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen är organiserad under AO Biogas inom Tekniska

Läs mer

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Miljörapport 2011 Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning

Läs mer

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Miljörapport 2015 HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2012 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2015 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen var organiserad under

Läs mer

Miljörapport 2014. HVC 60 Lambohov LINKÖPING

Miljörapport 2014. HVC 60 Lambohov LINKÖPING Miljörapport 2014 HVC 60 Lambohov LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljörapport PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2013 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Vattenskydd Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i markförlagda cisterner regleras i flera olika lagstiftningar.

Läs mer

Miljörapport Hetvattencentralen HVC 30 TANNEFORS

Miljörapport Hetvattencentralen HVC 30 TANNEFORS Miljörapport 2012 Hetvattencentralen HVC 30 TANNEFORS Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport Hetvattencentralen HVC 60 LAMBOHOV

Miljörapport Hetvattencentralen HVC 60 LAMBOHOV Miljörapport 2012 Hetvattencentralen HVC 60 LAMBOHOV Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG Årsrapport 2014 Hetvattencentralen BORENSBERG Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2014 för Frihamnen (Anläggningsnummer:1480-1360) inom Göteborgs Hamn AB

MILJÖRAPPORT 2014 för Frihamnen (Anläggningsnummer:1480-1360) inom Göteborgs Hamn AB MILJÖRAPPORT 2014 för Frihamnen (Anläggningsnummer:1480-1360) inom Göteborgs Hamn AB Grunddel Verksamhetsår: 2014 Verksamhetsutövare: Göteborgs Hamn AB Organisationsnummer: 556008-2553 Anläggningsnummer:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Administrativa uppgifter Företag/Namn: Organisationsnr: Adress: Postnr och ort: Telefonnr företag: Faxnr: E-postadress: Ägare: Kontaktperson:

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2011 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning)

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning) ANMÄLAN Enligt 9 kap. 6 miljöbalken Anmälan avser Utökning av befintlig verksamhet Nystart av verksamhet Befintlig verksamhet Planerad byggstart, datum Företagsuppgifter Namn/anmälare Fastighetsbeteckning

Läs mer

Miljörapport 2015 HVC 90 US LINKÖPING

Miljörapport 2015 HVC 90 US LINKÖPING Miljörapport 2015 HVC 90 US LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för hantering av petroleumprodukter och gasol länsstyrelsens dnr 551 4328 08

Yttrande över ansökan om tillstånd för hantering av petroleumprodukter och gasol länsstyrelsens dnr 551 4328 08 Miljönämnden 2009 10 15 49 1 Miljönämndens arbetsutskott 2009 10 08 49 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för hantering av petroleumprodukter och gasol länsstyrelsens dnr 551 4328 08 Ärendebeskrivning

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ÅMÅLS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Miljökontoret Anmälan enligt miljöbalken 2 förordningen (998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Verksamhetens namn

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen Januari 2010 till november 2010 Oljehamnen vid Loudden. Trafikbild från hamnens södra del 18/6 1948. Bild från Stockholms hamnar AB www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Tips för företagets miljöarbete

Tips för företagets miljöarbete Tips för företagets miljöarbete Företagets ansvar Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan. Som företagare är man skyldig att känna till vilka lagar som gäller

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Yttre Miljö. Miljörapport Luleå Uddebo hamn

Yttre Miljö. Miljörapport Luleå Uddebo hamn Yttre Miljö 2011 Miljörapport Luleå Uddebo hamn Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2012-03-07 Vår beteckning: 1 (7) 12-747 Handläggare Avd/Sektion Andreas Björkman TQ/Yttre Miljö D 0970-764

Läs mer

Information för fordonsverkstäder

Information för fordonsverkstäder Information för fordonsverkstäder Denna skrift är tänkt som en hjälp för att informera om de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken (1998:808) och andra bestämmelser för dig som bedriver fordonsverkstad.

Läs mer