Test av ditt Brunnsvatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Test av ditt Brunnsvatten"

Transkript

1 Test av ditt Brunnsvatten Innehåller: - Provtagningsinstruktioner - Guide till testresultaten - Adresser och öppettider

2 INLEDNING Tack för att du väljer ALcontrol AB och för kontroll av din brunn! I bifogad folder finns provtagningsinstruktioner som vi rekommenderar att ni läser noga. I foldern finns även en guide till testresultaten och de ämnen som vi normalt analyserar i brunnsvatten. Avslutningsvis finns en lista över våra laboratorier och inlämningsställen samt öppettider för dessa. För mer information se PROVTAGNINGSINSTRUKTION Kylklamparna du fått med provtagningsmaterialet ska vara frysta när du skickar in provet. Fyll i alla efterfrågade fakta på provkärlens etiketter. Temperatur om du har möjlighet at mäta den. Provets märkning kan t.ex. vara fastighetsbeteckning eller kranens placering, det väljer du som kund. Provet tas från den kran i fastigheten som används mest (vanligtvis kökskranen). Brunnen bör ha varit i bruk i normal användning under minst ett par veckor, alternativt bör vattnet omsättas i brunnen några gånger innan provtagning. Ta bort silar, spolarmunstycken, slangar etc. före provtagning och ställ kranen i maximalt kallvattenläge för så lite inblandning av varmvatten som möjligt. Den lilla mängd som står i tappkranen ska alltid spolas bort (se under rubrik Metaller för undantag). Spola under ett par minuter så att vattnet blir riktigt kallt. Vid mikrobiologisk och kemisk undersökning utförs provtagningarna med minsta möjliga tid dem emellan. Fyll samtliga kärl vid samma tidpunkt. Mät vattentemperaturen (om ni har möjlighet) i det rinnande vattnet från kran och aldrig i flaskan. Skicka snarast in till laboratoriet! Mikrobiologisk undersökning, DVE002 (500 ml flaska med blå kork) Vidrör inte flaskmynningen eller insidan av korken. För in provflaskan under vattenstrålen utan att komma i kontakt med kranen. Fyll flaskan till 4/5-delar. Provet bör anlända till laboratoriet samma dag som det är taget, dock senast inom 24 timmar.

3 Kemisk undersökning, DVE001 (500 ml flaska med vit kork) Fyll hela provflaskan med vatten. Provet bör anlända till laboratoriet samma dag som det är taget, dock senast inom 24 timmar Metaller, DVE003 (150 ml flaska) Fyll hela provflaskan med vatten. Normalt tas provet efter spolning så som ovan. Då får man reda på hur mycket metaller det finns i vattnet som man brukar dricka. Om man istället vill undersöka kranens eller rörens inverkan på vattenkvaliteten ska vatten tappas direkt i flaskan utan föregående spolning. Kranen ska i så fall ha varit orörd några timmar, helst över natten. Radon Ställ in vattenflödet så att en jämn liten stråle som inte bryts formas. Tappa upp vatten i provkärlet försiktigt utefter provkärlets vägg, så att kärlet fylls helt. Det får inte finnas någon luft i kärlet. Tillslut snarast kärlet ordentligt (radon är en gas) Notera datum & tidpunkt för provtagningen på plastpåsens etikett. Obs. skriv ej på provkärlet. Provet bör anlända till laboratoriet samma dag som det är taget, dock senast inom 24 timmar. Provet ska skickas så det anländer till laboratoriet måndag onsdag. Vattenproverna bör helst nå laboratoriet samma dag som det är taget. Du kan lämna prov direkt på något av våra laboratorier eller inlämningsställen. Om du inte har möjlighet till det kan du köpa frakt av dina prover till lab. Då skickar vi med en förtryckt returfraktsedel med lämpligast fraktsätt för dig (företagspaket eller bussgods), tillsammans med provtagningsmaterialet. Skicka provet måndag, tisdag eller onsdag så det inte blir liggande över helgen på posten eller bussgods. OBS! Mycket viktigt att företagspaket används vid användning av posten. Privatpaket av olika slag går ej att använda p g a att dessa paket inte levereras direkt till laboratoriet. Detta gör att transporten för privatpaket blir för lång.

4 GUIDE TILL TESTRESULTATEN På analysprotokollet som du får när testerna är klara finns förutom redovisning av analysresultaten ett utlåtande med kommentarer. Ett dricksvatten bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller tjänligt ur mikrobiologisk och / eller kemisk synpunkt. Tjänligt innebär att vattnet är lämpligt som dricksvatten och för andra hushållsändamål. Tjänligt med anmärkning innebär att vattnet har en mindre tillfredsställande sammansättning som normalt inte bedöms medföra några hälsorisker. I vissa fall kan det dock innebära inskränkning i vattenanvändningen. Otjänligt innebär att vattnet inte bör användas till dryck eller matlagning p.g.a. att hälsorisker föreligger. För den som vill ha ytterligare information hänvisas till Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning som kan hämtas på FÖRKLARINGAR TILL DE KEMISKA ANALYSRESULTATEN TURBIDITET (GRUMLIGHET) Turbiditeten kan utgöras av synliga partiklar eller opalescens d.v.s. mycket små partiklar som ger vattnet en viss mjölkighet. Vid en turbiditet på ca 3 FNU, kan man med blotta ögat se att vattnet är grumligt. Orsaken till ett vattens turbiditet är i flera fall järnföroreningar eller leror. Turbiditeten tyder ofta på att brunnen är otät och att ytligt grundvatten trängt in. NATRIUM Höga halter kan tyda på påverkan från saltvatten. Halter över 100 mg/l är anmärkningsvärda. Halter över 200 mg/l kan ge smakförändringar. Vid avhärdning med jonbytare ökar natriumhalten. LUKT Ett vattens lukt har ofta naturliga orsaker, t.ex. jord, mossa, lera eller sjövatten. Järnförekomst kan ge upphov till lukt som vid höga halter ibland blir direkt motbjudande och brukar liknas vid lukten från rotfrukter eller stall. Ett vanligt problem är förekomst av svavelväte som har en lukt liknande den från ruttna ägg. FÄRG Vattnets färg orsakas vanligen av multnande växtdelar humusämnen och/ eller av järnförekomst. Färgat vatten innebär ingen hälsorisk men ger det ett mindre tilltalande utseende. Färgen bör helst vara under 30 mg /l Pt.

5 KEMISK SYREFÖRBRUKNING COD (Mn) Är ett mått på vattnets halt av organiska ämnen vilka oftast består av multnande växtdelar, det vill säga humus. Dessa ämnen kan påverka färg, lukt och smak. Hög halt kan tyda på att brunnen påverkas av ytvatten eller föroreningar. Bör vara mindre än 8 mg/l O 2. ph ph-värdet visar balansen mellan vattnets sura och alkaliska beståndsdelar. ph-värdet ligger i allmänhet mellan 5 och 8. Värden under 6,5 kan innebära risk för korrosionsskador på rörledningar av metall. Låga ph-värden ökar risken för utlösning av metaller ur ledningssystemet. Det är därför viktigt att spola ur ledningarna på morgonen när vattnet stått stilla under natten. Mycket höga ph-värden kan uppstå vid användande av alkaliska filter samt utlösning från cement. TOTALHÅRDHET, KALCIUM OCH MAGNESIUM Totalhårdheten anger summan av kalcium och magnesium i vatten. Vatten med låg totalhårdhet kallas mjuka och vatten med hög totalhårdhet hårda. Vatten med hårdhet högre än 15 tyska hårdhetsgrader innebär risk för utfällning på textilier samt i kärl och ledningar. Kalcium + Magnesium mg/l Mycket mjukt ,0 Mjukt ,1-4,9 Medelhårt ,0-9,8 Hårt ,9-21 Mycket hårt > 150 > 21 dh (tyska hårdhetsgrader) ALKALINITET Alkalinitet är ett mått på vattnets buffrande förmåga och har tillsammans med ph och hårdhet betydelse för vattnets metallangripande egenskaper. Vid halter över 60 mg/l minskar risken för korrosionsskador. KONDUKTIVITET Konduktiviteten är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och stiger med ökad salthalt. Ledningsförmågan är i regel mindre än 100 ms/m.

6 KALIUM Kalium kan om det förekommer i höga halter tyda på föroreningar. Halter över 12 mg/l är anmärkningsvärda JÄRN Järn finns ofta i grundvatten och kan ge upphov till utfällningar, missfärgningar och lukt och smak. Järnhalten bör vara under 0,50 mg/l men problem kan även uppstå vid lägre halter. Förekomst av järn medför normalt ingen hälsorisk. MANGAN Mangan finns också ofta i grundvatten. Mangan kan i vattenledningar bilda utfällningar som när de lossnar ger missfärgat (svart) vatten. Risk finns för skador på textilier vid tvätt. KOPPAR Förhöjda halter kan förekomma beroende på utlösning ur ledningar. Kopparhalten bör inte överstiga 0,20 mg/l. Koppar kan orsaka gröna utfällningar i sanitetsporslin och ibland grönfärgning av hår. Kopparhalter över 2,0 mg/l kan ha hälsovådliga effekter. För att undvika koppar är det viktigt att spola ur vattnet som varit stillastående i ledningar längre tid. AMMONIUM Förhöjd halt kan tyda på förorening från avloppsvatten. Förhöjda halter förekommer också naturligt, tillsammans med höga halter av järn och/eller humus. Halter över 0,5 mg/l NH 4 anses anmärkningsvärda. Höga halter kan ge risk för nitritbildning och lukt. NITRAT Förhöjda halter kan förekomma i närhet av gödslad mark. Vatten med halter över 50 mg/l NO 3 är otjänligt. NITRIT Halter över 0,1 mg/l NO 2 kan tyda på förorening från avloppsvatten, men kan också förekomma naturligt i framförallt borrade brunnar. Vatten med halter över 0,1 NO 2 mg/l ska inte ges till barn under ett års ålder. Vatten med halter över 0,50 mg/l NO 2 är otjänligt. FOSFAT Höga fosfathalter kan tyda på förorening från avlopp eller gödsling. Höga fosfathalter kan också ha naturligt, geologiskt ursprung.

7 FLUORID Fluoridhalter mellan 0,8-1,2 mg/l anses ha kariesförebyggande effekt. Högre fluoridhalter innebär risk för missfärgning av tandemalj. Vatten med fluoridhalt överstigande 6 mg/l är otjänligt för matlagning och dryck. KLORID Kloridhalter över 100 mg/l kan påskynda korrosionsangrepp. Halter över 300 mg/l kan ge smakförändringar. Höga kloridhalter förekommer vid in läckage av saltvatten. SULFAT Sulfathalter över 100 mg/l kan påskynda korrosionsangrepp. Över 250 mg/l kan ge smakförändringar och övergående diarré hos känsliga barn. RADON Halter över 1000 Bq/l är otjänligt. Risk finns för hälsoeffekter. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Störst risk för hälsoeffekter finns vid inandning av radonhaltig luft, t.ex. vid duschning. Radon från vatten kan tillsammans med radon från mark och byggnadsmaterial ge höga halter i bostadsluften. I en enskild fastighet kan halten minskas genom kraftig luftning i radonavskiljare eller med andra metoder. För att undvika höjningar av radonhalten inomhus måste avgående gas ledas bort från bostaden. ALUMINIUM Aluminium kan förekomma naturligt i grundvatten. Lågt ph bidrar till ökade aluminiumhalter i vatten. Halter över 500 µg/l kan orsaka slambildning i distributionsanläggningen. ANTIMON Förekomst kan indikera föroreningar från industrier, soptippar eller rötslam. Antimon kan också tillföras vattnet från material i vatten installationer. Gränsvärde är 5 µg/l. ARSENIK Arsenik kan förekomma naturligt i berggrunden. Kan också indikera påverkan från förorening. Halter över 10 µg/l kan vara hälsovådliga.

8 BLY Förekomst kan indikera förorening från industrier, soptippar eller liknande. Halter över 10 µg/l kan vara hälsovådliga. KADMIUM Kadmium kan förekomma naturligt i surt grundvatten, men kan även indikera förorening från industrier eller gödningsmedel. Kan även orsakas av korrosionsangrepp på äldre vatteninstallationer. Halter över 5 µg/l ger risk för hälsoeffekter vid långvarigt intag. KROM Förekomst indikerar förorening av industrier, soptippar eller liknande. Kan också tillföras vattnet från material i vatteninstallationer. Gränsvärde är 50 µg/l. Hälsoeffekter är inte kända men kan inte uteslutas. NICKEL Nickel kan förekomma naturligt i surt grundvatten, men kan även indikera förorening från industrier. Kan också tillföras vattnet från material i vatteninstallationer. Gränsvärde är 20 µg/l. Viss nickelallergi, t ex handeksem, misstänks kunna förvärras om man dricker nickelhaltigt vatten på fastande mage. SELEN Selen kan förekomma naturligt i grundvatten.gränsvärde 10 µg/l. Ett förhöjt intag av selen kan ge hälsoeffekter. URAN Uran kan förekomma naturligt i berggrunden. Halter över 30 µg/l kan vara hälsovådliga.

9 FÖRKLARINGAR TILL DE MIKROBIOLOGISKA ANALYSRESULTATEN ODLINGSBARA MIKROORGANISMER (22 C) Om antalet mikroorganismer är mindre än 1000 per ml bedöms vattnet som tjänligt medan 1000 eller däröver ger bedömningen tjänligt med anmärkning. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning. I nya brunnar kan finnas ett högt antal mikroorganismer men antalet brukar sjunka efter någon tids användning. KOLIFORMA BAKTERIER (35 C) Om antalet koliforma bakterier per 100 ml är mindre än 50 bedöms vattnet som tjänligt. Vid värden mellan 50 och 500 bedöms det som tjänligt med anmärkning medan värden större än 500 ger bedömningen otjänligt. Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten men också i tarmkanalen hos djur och människor. Brunnar anlagda i sprickigt berg eller genomsläppliga jordlager kan via otäta brunnsväggar förorenas av inläckande ytvatten. ESCHERICHIA COLI (E.COLI) Om E.coli påvisas bedöms vattnet som tjänligt med anmärkning och om antalet i 100 ml överstiger 9 som otjänligt. E.coli finns normalt i tarmkanalen hos människor och varmblodiga djur. Förekomst av denna bakterie i vattnet tyder på påverkan från avlopp, gödsel eller liknande. Vid påvisande av sådana bakterier kan man inte utesluta förekomst av sjukdomsframkallande bakterier och/eller virus. Om vattnet är otjänligt ur mikrobiologisk synpunkt, bör orsaken utredas och åtgärdas. I avvaktan i på åtgärd bör vattnet kokas före det används till dryck och matlagning.

10 ALcontrols laboratorier och samarbetspartners för förmedling av prover Denna lista avser endast inlämning av privatpersoners brunnsvattenprover i färdigpackade kylväskor. Övriga kunder hänvisas till de inlämningsställen som finns på vår hemsida, se länken Här finns vi på OBS! Många kommuner stänger tidigare dag före röd dag. Se din kommuns hemsida för mer information Laboratorier: ALcontrol AB, Linköping Olaus Magnus väg 27, Linköping Inlämning måndag-fredag kl ALcontrol AB, Malmö Höjdrodergatan 32, Malmö Inlämning måndag-fredag kl Lunchstängt ALcontrol AB, Karlstad Bromsgatan 4 A, Karlstad Inlämning måndag-fredag kl , ALcontrol AB, Umeå Mariehemsvägen 6, Umeå Måndag torsdag, kl , , fredag Inlämningsställen: Arlanda flygplats Bring Express, Terminal 2, Markplan bakom P22, Lastgatan. Tel: , Öppet för inlämning: Måndag fredag kl. 08:00-17:00 Borlänge Maserfrakt, Gjutaregatan, Norra Industrigården Öppet för inlämning: Tisdag torsdag kl. 07:00-17:00 Borås LBC Borås (Bring Express), Getängsvägen 18 Öppet för inlämning: Måndag fredag 08:00-16:30 Båstads kommun Vångavägen 2 Öppet för inlämning: Tisdagar, kl

11 Eksjö kommun Receptionen Kommunhuset, S kyrkogatan 4 Öppet för inlämning: Onsdagar, kl Eskilstuna/Torshälla Ekbacken 2 i Torshälla. Öppet för inlämning Måndag-fredag kl 07:00-16:00. Gislaveds kommun Stortorget 1 Öppet för inlämning: Tisdagar, kl Gnesta kommun Avloppsreningsverket i Gnesta, Ågatan senast kl aktuell inlämningsdag. Kontakta Miljöenheten på Gnesta Kommun för information om inlämningsdagar. Gävle Skellefteå Lastbilsstation (Bring Express), Utmarksvägen 4 Öppet för inlämning: Tisdag torsdag kl. 08: Göteborg Bring Express, Ontime-terminalen, Exportgatan 39, dörr märkt expedition. Christoffer , Thomas Öppet för inlämning: Måndag fredag, kl :30, 12:00-18:00 Haninge kommun Rudsjöterassen 2 Öppet för inlämning: Tisdagar före kl Halmstad Bring Express, Gjutaregatan 7 Öppet för inlämning: Måndag fredag, kl 07:00-16:00 Helsingborg Anticimex, Florettgatan 27 D Öppet för inlämning: Måndag fredag, kl , OBS! Dag före helgdag (även midsommarafton, julafton m.m) ska prov lämnas före 11:30 för transport till laboratoriet samma dag. Lab: Malmö Hultsfreds kommun Stora torget Öppet för inlämning: Tisdagar, kl

12 Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 8 Öppet för inlämning: Måndagar, kl Provinlämningsdagar 2015: 14/9, 12/10, 9/11, 7/12 Hörby kommun Miljönämnden, Ringsjövägen 4 Öppet för inlämning: Tisdagar, kl Höörs kommun Södergatan 28 Öppet för inlämning: Tisdagar, kl Jönköping Kommunens reningsverk, Simsholmen, Herkulesvägen 18 Måndag fredag, kl (under juni, juli, augusti kl ) OBS! Begränsat öppethållande 2015, kl 08:00-15:30 fredag 30 oktober. Kalmar Netto Taxi (Bring Express), Öselvägen 2 Öppet för inlämning: Måndag fredag 08:00-16:00 Karlskrona Linjebudet (Bring Express) Gullbernavägen 17 Öppet för inlämning: Måndag fredag 08:00-13:30 Kristianstad Bring Express c/o Bring Cargo, Estrids väg 6 (Inlämning vid lilla dörren vid rampen). Öppet för inlämning: Måndag fredag, kl. 06:00 16:00 Lab: Malmö/Linköping Kumla kommun Torget 1, Kumla Öppet för inlämning: Onsdagar, senast kl Kungälvs kommun Stadshuset, Ytterbyvägen 2 Öppet för inlämning: Tisdagar, kl Kävlinge kommun Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, Kullagatan 2 Vatteninlämningsdagar enligt Kävlinge kommuns hemsida senast kl Mölndal Bring Express Sverige AB, Östergårdsgatan 8, Port A12 Öppet för inlämning: Måndag fredag kl. 08:00 17:00

13 Nacka kommun Stadshuset, Granitvägen 15 Öppet för inlämning: Onsdagar fram till kl Dag före röd dag samt Askonsdag inlämning fram till kl 11:45 Norrköping AD Bildelar c/o Bring Express Linnégatan 29 Öppet för inlämning: Måndag fredag kl Norrtälje kommun Reception huvudentren, Estunavägen 14 Öppet för inlämning: Måndagar fram till kl 12:45. Under maj augusti även torsdagar Nybro Börjes Logistik och Transport (Bring Express), Tegelvägen 4 Öppet för inlämning: Måndag fredag 08: Nyköping Bring Express Sverige AB/Snabbudet i Nyköping AB Idbäcksvägen 12 Öppet för inlämning: Måndag fredag, kl Nynäshamn kommun Stadshusplatsen 1 (receptionen) Öppet för inlämning: Tisdagar före kl Sjöbo kommun Ommavägen 30 Öppet för inlämning: Tisdagar, kl Skara Elkedjan c/o Bussgods, Smedstorpsgatan 1 Öppet för inlämning: Måndag-fredag 08:00-15:30 Skurups kommun Stora torggatan 4 Öppet för inlämning: Onsdagar, kl Solna Bring Express, Gelbgjutarevägen 5, 1 tr. ned. Dörr uppmärkt med Bring Express / Inlämningsställe ALcontrol Öppet för inlämning: Måndag fredag, kl

14 Stockholm Bring Express, Västberga Allé 60. Ingång vid port 1. Öppet för inlämning: Måndag fredag, kl Södertälje Hammar-Frakt c/o Bring Express Förrådsvägen 8, Öppet för inlämning: Måndag fredag, kl Tjörns kommun Medborgarkontoret, Krokdalsvägen 1 Öppet för inlämning: Tisdagar, kl Tomelilla Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Gladanleden 2 Öppet för inlämning: Tisdagar kl Trollhättan/Vänersborg Centralen c/o Bring Express Äsperedsvägen 6 (Trestad Center) Öppet för inlämning: Måndag fredag 08:00-16:00 Tyresö kommun Tyresö Servicecenter, Marknadsgränd 2 i Tyresö centrum Öppet för inlämning: Onsdagar kl Uddevalla ALcontrol AB, Skansgatan 3, kod 6907 (dörr innanför entrén) Öppet för inlämning: Måndag fredag, kl :30, Uppsala Bring Express, Säbygatan 9, Öppet för inlämning: Måndag fredag, kl Vaggeryds kommun Skillingehus, Bangårdsgatan 2 i Skillingaryd Öppet för inlämning: Tisdagar kl Vingåkers kommun Parkvägen 8, kommunhuset, Vingåker Öppet för inlämning: Onsdagar jämna veckor, kl Värmdö kommun Kommuntorget, Skogsbovägen 9-11, Värmdö Öppet för inlämning: Onsdagar kl

15 Västervik Finnvedens Lastvagnar, Lunnargatan 2, Västervik Ring vår transportör NettoTaxi innan för att meddela inlämning Öppet för inlämning: Måndag fredag 07:00-15:30 Västerviks kommun Lunnargatan 1 Öppet för inlämning: Tisdagar kl (lunchstängt ) Västerås Björkmans Transport c/o Bring, Terminalvägen 86 Öppet för inlämning: Måndag fredag, kl Växjö Alwex Transport AB c/o Bring Express, Stora Räppevägen 62 Öppet för inlämning: Måndag fredag, kl Ring på porttelefon för att bli insläppt, gå sedan till Port 66A Örebro Bring Express, Krangatan 11 Öppet för inlämning: Måndag fredag, kl

16 Test av ditt Brunnsvatten 2015 v11

Gränsvärden och kommentarer till enskild vattentäkt.

Gränsvärden och kommentarer till enskild vattentäkt. ALKALINITET, HCO 3: Alkalinitet är ett mått på vattnets buffrande förmåga och har tillsammans med ph och hårdhet betydelse för vattnets metallangripande egenskaper. Ju högre alkalinitet desto större är

Läs mer

Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt

Läs mer

Sköt om din brunn för bra dricksvatten

Sköt om din brunn för bra dricksvatten Sköt om din brunn för bra dricksvatten Innehåll Dags att se över din brunn? 4 Viktigt om ditt vatten 4 Lär känna din brunn! 5 Tre typer av brunnar 5 Tre typer av pumpar 9 Installationer med olika funktion

Läs mer

Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar

Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att

Läs mer

dricksvatten sköt om din brunn dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten sköt om din brunn dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten sköt om din brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

ANALYSKATALOG 2015. www.alcontrol.se

ANALYSKATALOG 2015. www.alcontrol.se ANALYSKATALOG 2015 www.alcontrol.se OM FÖRETAGET ALcontrol AB Svenska ALcontrol AB ingår i ALcontrol Laboratories ett av Europas ledande analysföretag med högkvalificerade laboratorier även i England,

Läs mer

Råvattenkontroll. Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08

Råvattenkontroll. Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08 Råvattenkontroll Krav på råvattenkvalitet ii Förord Det är viktigt att råvaran till vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten, håller en hög kvalitet. Svenskt Vatten har goda erfarenheter av vattenskydd

Läs mer

Analyser av dialys och dricksvatten

Analyser av dialys och dricksvatten Analyser av dialys och dricksvatten Britta-Lena Toftby 12 maj 2014 12/05/2014 www.eurofins.com En världsledare i analystjänster 15 000 anställda 190 laboratorier 36 länder Alla kundsegment: Industrier,

Läs mer

Vårt vatten & avfall. Viktig information om dricksvatten, avlopp och avfallshantering

Vårt vatten & avfall. Viktig information om dricksvatten, avlopp och avfallshantering Vårt vatten & avfall Viktig information om dricksvatten, avlopp och avfallshantering 1 Vår gemensamma framtid Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer. Luften, vattnet och marken förorenas.

Läs mer

Egenkontrollprogram för vattenverk

Egenkontrollprogram för vattenverk Egenkontrollprogram för vattenverk Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det för varje vattenverk finnas ett egenkontrollprogram som fastställs av tillsynsmyndigheten

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Hagfors kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav 2/3

Läs mer

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten att anlägga brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

OM VATTEN ARTIKLAR OCH NOTISER HVR. Water Purification AB

OM VATTEN ARTIKLAR OCH NOTISER HVR. Water Purification AB OM VATTEN ARTIKLAR OCH NOTISER HVR arbetar med dricksvattenrening. Vi utvecklar vattenrenare med hjälp av en metod som effektivt avskiljer alla typer av föroreningar från vatten. Därför samlar vi också

Läs mer

Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten

Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten Innehåll Innan du börjar 4 Viktigt om din brunn 4 Har du svar på dessa frågor 4 Brunnsvatten är grundvatten 5 Vattnets rörelse genom marken 5 Jordarter 6 Berggrund

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Grundvattenförekomsten Helgeåsen vid Färlöv

Grundvattenförekomsten Helgeåsen vid Färlöv Grundvattenförekomsten Helgeåsen vid Färlöv Sabri Mehmeti C4 Teknik, Kristianstads kommun, 2009 1 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Underlagsmaterial... 4 2. Områdesbeskrivning... 6 3.

Läs mer

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris.

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Höjd: 50,8 cm Höjd: 24,77 cm 4evergreen vattenfilter Vårt revolutionerande vattenfilter för dricksvattenrening använder nanofilterteknik

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Bottenrengöring...3 3. Klorering av badvatten...3 3.1 Allmänna egenskaper hos grundämnet klor...3 3.2 Desinfektion av vatten...4 3.3 Klors desinfektionsförmåga...6

Läs mer

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång?

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor är nödvändigt, det hjälper bla. kroppen att ta upp kalcium som stärker skelettet. Länsstyrelsen upptäckte 2007 halter av bor som låg mycket över det normala.

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 RÅD ANVISNINGAR till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Uddevalla kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning.

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. RÅD OCH ANVISNINGAR till Partille kommuns ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. Stadsbyggnadskontorets arbetsgrupp Björn Marklund, stadsbyggnadschef

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

Innehåll. Telefonlista... sid 5. Dina Sidor... sid 6-7. Vatten och Avlopp... sid 8-29. El... sid 30-33. Fjärrvärme... sid 34-58

Innehåll. Telefonlista... sid 5. Dina Sidor... sid 6-7. Vatten och Avlopp... sid 8-29. El... sid 30-33. Fjärrvärme... sid 34-58 Innehåll Telefonlista sid 5 Dina Sidor. sid 6-7 Vatten och Avlopp... sid 8-29 El... sid 30-33 Fjärrvärme. sid 34-58 Avfall... sid 59-71 Kompostjord... sid 63 Återvinning... sid 64-69 Öppettider... sid

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer