Årsredovisning Saab Automobile Parts AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Saab Automobile Parts AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Saab Automobile Parts AB

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Saab Automobile Parts Aktiebolag (org.nr ) avlämnar härmed års- och koncernredovisning för räkenskapsåret Ägarförhållanden Saab Automobile Parts AB med säte i Nyköping (Parts, bolaget, företaget), har fram till 18 december 2012 varit ett helägt dotterbolag till Saab Automobiles konkursbo (org.nr ) c/o Wistrand Advokatbyrå Box 11920, Göteborg. Aktierna i Parts har under tiden fram till 18 december 2012 varit pantförskrivna till Riksgälden som säkerhet för Riksgäldens garanti till Europeiska Investeringsbanken (EIB) för Saab Automobile AB:s lån hos EIB. Riksgälden har efter det att Saab Automobile AB försattes i konkurs infriat garantin i förhållande till EIB. Den 18 december 2012 realiserade Riksgälden panten över aktierna i Parts i enlighet med pantavtalet och Svenska staten genom Riksgälden har från detta datum äganderätten till samtliga aktier i Parts. Den 24 januari 2013 fattade svenska regeringen beslut att överföra innehavet från Riksgälden till Regeringskansliet under Finansdepartementets förvaltning. Parts har följande helägda dotterbolag: Saab Automobile Parts UK Ltd, Storbritannien sedan den 31/ North America Distribution Services, Inc, USA, sedan den 1/ Swedish Distribution Services Switzerland AG, Schweiz sedan 31/ Saab Automobile Spain S.L., Spanien, sedan det 3/ Saab Automobile Italy S.r.l. Italien, sedan den 3/ Swedish Distribution Services Deutschland GmbH, Tyskland, sedan den 18/ Swedish Distribution Services France, Frankrike sedan den 23/ Swedish Distribution Services Denmark ApS, Danmark sedan den 24/ Årsredovisningen 2012 är första tillfället konsoliderad externrapportering sker. Vidare innebär bolagets ändrade ägarstruktur nya krav från ägaren, bland annat genom efterlevande av Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, samt därigenom utökade rapporteringskrav. Bolaget arbetar aktivt med att implementera eventuella förändringarna successivt under Information om verksamheten Parts tillhandahåller reservdelar för personbilar på världsmarknaden samt tillhandahåller logistik- och distributionstjänster till tredje part. Verksamheten har huvudsakligen riktat sig till auktoriserade Saabverkstäder och återförsäljare genom ett nät av importörer och dotterbolag i Europa, Nordamerika, Asien och Australien.

3 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Saab Automobiles och de båda dotterbolagen, Saab Automobile Tools AB och Saab Automobile Powertrain AB ingav ansökan om att bli försatta i konkurs, vilket sedan beslutades av Vänersborgs tingsrätt den 19 december Saab Automobiles konkurs har haft stor återverkan på Parts. Saab Automobile AB:s försäljningsbolag på bolagets två viktigaste marknader, Nordamerika och England, försattes i konkurs. Saab Automobiles försäljningsverksamheter i Europa kunde inte upprätthållas inom ramen för konkurserna. Stora delar av året har således inneburit ett arbete med att utvärdera distributionskanaler vilket resulterat i etableringen av nya dotterbolag på ett flertal Europeiska marknader (Schweiz, Tyskland, Frankrike, Danmark). Parallellt har Parts förvärvat Saab Automobiles försäljningsbolag i Italien och Spanien. Då vissa funktioner tidigare hanterats koncerngemensamt har Parts under året skapat sin egen fristående organisation så att Parts kan fortsätta att förse sina kunder med reservdelar och andra logistisktjänster. Omställningen i distributionskanaler, organisation och infrastruktur har haft betydande påverkan på Parts omsättning och resultat under räkenskapsåret Exempelvis innebar det att den nordamerikanska verksamheten av legala skäl startats i egen regi först den 1 juni 2012, vilket inneburit fem månader utan representation på en av Parts viktigaste marknader. Vidare har kostnader tillkommit för att frigöra Parts från tidigare koncern-gemensamma beroenden, bl.a. vissa ekonomi-, marknads- och IT-funktioner, där kostnaderna för övergång till en egen fristående IT miljö är de mest betydande, men som på sikt bedöms vara kostnadseffektiva. Omfattande åtgärder har vidtagits för att anpassa Parts organisation och verksamhet till de nya förhållandena, bland annat i följande avseenden; o o o o o o En ny styrelse tillsattes i början av året med representanter för konkursförvaltningen i det före detta moderbolaget, Riksgälden och från tidigare ledning i Saab Automobile AB. I samband med Svenska statens övertagande av ägandet i bolaget den 18/12, 2012 trädde konkursförvaltningens ledamot, tillika styrelseordförande, ur styrelsen till följd av ägarförändringen. En interimsstyrelse bildades samma datum bestående av kvarvarande styrelseledamöter, ny styrelse förväntas utses i samband med årsstämman En försäljnings-, teknik- och supportfunktion har etablerats och bemannats med nyckelpersoner från det tidigare moderbolaget. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler som ett filialkontor i Trollhättan. Reservdelsförsörjningen har tryggats dels genom förvärv av reservdelar och komponenter från det tidigare moderbolagets konkursbo, dels genom att återupprätta tidigare leverantörskontakter. Ett för ändamålet nybildat amerikanskt dotterbolag, North America Distribution Services Inc. har bildats och återupptagit verksamheten på den amerikanska marknaden. Nya dotterbolag har bildats i Schweiz, Tyskland, Frankrike och Danmark. Försäljningsbolagen Saab Italy och Saab Spain har förvärvats ur Saab Automobiles konkursbo

4 o o o o En affärsplan har utarbetats innehållande en ny strategisk inriktning för verksamheten med målsättningen att genom ett utökat erbjudande till befintliga och nya kunder skapa tillväxt och ett uthålligt, lönsamt företagande. Avtal har tecknats avseende rätt för Parts att auktorisera verkstäder. Ett långsiktigt avtal har tecknats avseende hyra av verktyg för produktion av reservdelar. Ett långsiktigt avtal som ger Parts rätt att använda Saab varumärke och logotyper har tecknats med Saab AB och Scania AB. Personal De omfattande förändringarna i bolagets struktur har naturligen även påverkat bolagets personal. Etableringen av filialkontoret i Trollhättan innebar en stor rekrytering av personer ur det tidigare moderbolaget. Även ledande befattningshavare har tillsatts som en följd av förändringarna och den tidigare ledningen har utökats till att även innefatta funktionsledare för Sales & Marketing, Finance och Engineering & Readiness inom moderbolaget. Vidare har även gruppens ledande befattningshavare utökats genom de styrelser och VDs som tillkommit i koncernens nya försäljningsbolag. Finansiell utveckling Flerårsöversikt Koncernen (MSEK) Nettoomsättning Resultat efter finansnetto ¹ 570 Rörelsemarginal (%) 14,3% 30,3% 33,6% Avkastning på eget kapital (%) 23,0% -70,0% 40,6% Balansomslutning Soliditet (%) 72,9% 65,4% 74,3% Medelantal anställda Flerårsöversikt Moderbolaget (MSEK) Nettoomsättning Resultat efter finansnetto ¹ 570 Rörelsemarginal (%) 15,2% 30,3% 33,6% Avkastning på eget kapital (%) 21,1% -70,0% 40,6% Balansomslutning Soliditet (%) 75,0% 65,2% 74,3% Medelantal anställda ¹Inkluderar jämförelsestörande poster om MSEK 914. Koncernstrukturen är uppbyggd genom ett antal dotterbolag som agerar som rena försäljningsbolag för moderbolaget. Dotterbolagens övriga verksamhet är begränsad vilket innebär att kommentarer avseende finansiell utveckling avser både moderbolagets och koncernens utveckling. För detaljerad försäljningsinformation per marknad hänvisas till not. 2.

5 Nettoomsättningen för koncernen som helhet uppgick under räkenskapsåret till MSEK 960 (1 354) och rörelseresultatet uppgick till MSEK 137 (410). Motsvarande uppgifter för moderbolaget var MSEK 926 (1 354) och MSEK 141 (410). Parts uppvisade minskad omsättning och resultat under verksamhetsåret 2012 jämfört med tidigare år. Orsakerna till detta var konkursen i Saab Automobiles nordamerikanska försäljningsbolag och därmed utebliven försäljning på en av Parts största marknader tillsammans med kostnader för att frigöra Parts från tidigare koncern-gemensamma beroenden samt uppbyggnad av nya försäljningsstrukturer men också en generell minskning och åldrande av den befintliga bilparken och därmed minskat kundunderlag som en följd av Saabs låga försäljningsvolymer under de senaste åren fram till Saabs produktionsstopp i april Effekter av konkursen i Saab Automobile AB och relaterade bolag Vid tidpunkten för det tidigare moderbolagets konkurs hade Parts stora fordringar på ett antal bolag inom Saab-koncernen. Fordringarna hänförde sig till det operationella flödet mellan Parts och övriga koncernbolag samt finansiell utlåning av operationellt överskott till moderbolaget. Konkurserna och därav föranledda nedskrivningar av koncerninterna fordringar medför en rad skattemässiga bedömningar och osäkerheter. Bolaget har i sin deklaration rörande inkomståret 2011 gjort öppna yrkanden avseende skattemässiga och mervärdesskattemässiga hanteringen av dessa mellanhavanden. Bolaget har taxerats i enlighet med avlämnad deklaration men Skatteverket har även meddelat att man avser behandla frågan vidare och inkommit med ytterligare frågor vilka bolaget besvarat och inväntar ytterligare korrespondens från skatteverket. Då det skattemässiga regelverket och praxis är oklart och korrespondensen med skatteverket till dags datum ej klargjort eller förtydligat situationen ytterligare gör bolaget ingen annan bedömning av fallet än den som gjordes i föregående års årsredovisning, vilket innebär att bolaget redovisningsmässigt fortsatt gör samma försiktiga bedömning kring utfallet av frågan som tidigare. Potentiellt underskottsavdrag i enlighet med deklaration vilka ej är upptagna i balansräkningen uppgår till ca MSEK 300. Finansiering och likviditet För att säkerställa tillgång till en finansiell beredskap i syfte att möjliggöra potentiella investeringar för utveckling av verksamheten, har ett nytt banksamarbetsavtal träffats med Danske Bank innefattande bland annat en kreditfacilitet om MSEK 150. Faciliteten är uppdelad på en checkräkningskredit om MSEK 100 samt en remburs- och garantidel om MSEK 50 och var per outnyttjad till den del som avser checkräkningskredit. Som säkerhet för faciliteten har tillställts Danske Bank företagsinteckning om MSEK 150, utöver säkerheten för krediten reglerar avtalet vissa finansiella och strukturella åtaganden (covenants) kring rapportering, ägande, pantsättning och värdeöverföringar. Samtliga covenants är per uppfyllda. Likvida medel uppgick vid årets slut till MSEK 86 (55) i koncernen och i moderbolaget till MSEK 52 (55).

6 Investeringar Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 5 (0) i koncernen och MSEK 2 (0) i moderbolaget. Företagets förväntade framtida utveckling Verksamheten Parts verksamhet består för närvarande av den globala eftermarknadsverksamheten för Saab-bilar, med fokus på försäljning av reservdelar, samt tredjeparts logistikverksamhet. En ny affärsplan är framtagen för att utveckla Parts verksamhet med målet att skapa uthållig tillväxt. Planen bygger på bolagets mångåriga erfarenhet och kompetens från reservdelsbranschen och logistikverksamhet med välutvecklade datasystem, processer och kund/leverantörsrelationer. Parts globala marknadsandel för Saab uppskattas till ca 29 %, vilket är i linje med övriga bilmärken för originaldelar. Med en breddning av kundunderlaget genom avtal med nya/fler verkstäder och en etablering av ytterligare försäljningskanaler förväntas marknadsandelen att öka något. Den totala reservdelsförsäljningen (alla bilmärken) omsätter enbart i Sverige ca 20 miljarder SEK via både auktoriserade verkstäder och ca oberoende verkstäder, vilka utgör den största andelen av omsättningen. Parts ser möjligheter att utöka sina totala marknadsandel i reservdelsmarknaden genom att både bredda kundunderlaget och produktutbudet. Parts har också kapacitet och stor potential att utveckla sin logistik- och distributionsverksamhet, både inom nuvarande och nya segment. Tredjeparts logistikverksamhet omsätter i Sverige över 10 miljarder SEK. Parts erbjuder ett unikt utbud av logistiktjänster som en fullservicepartner med komplett färdiga lösningar för import och export till över 60 marknader. Bolaget har sedan decennier dokumenterad erfarenhet som fullservicepartner för olika företag inom bildelsindustrin. En affärsutvecklingsfunktion har bildats och bemannats med målet att genomföra affärsplanens olika initiativ och därmed skapa förutsättningar för både tillväxt och en långsiktigt tryggad verksamhet med god lönsamhet. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Affärsrisker: Bolagets nuvarande verksamhet är avhängig den flotta av Saab bilar på de marknader bolaget verkar och därmed successivt avtagande i sin nuvarande form. Bolagets styrelse antog under året en ny strategisk inriktning och målsättning för bolaget innebärandes en utveckling och breddning av befintlig verksamhet med målsättning att skapa en långsiktigt uthållig och lönsam affärsverksamhet för bolaget. Rättstvister: BMW AG har ansökt om stämning av Parts till Nyköpings Tingsrätt. Ärendet rör framställt krav på betalning om 2,6 MEUR under åberopande av ett avtal med Saab Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB avseende köp och utveckling av motorer. Parts anser sig inte vara part i sagda avtal och har bestritt kravet i dess helhet. BMW har vidhållit kravet medan Parts och dess juridiska rådgivare bedömer kravet som grundlöst varpå ingen reservering skett. Nyköpings Tingsrätt kommer att hålla huvudförhandling i ärendet den april 2013.

7 Vidare föreligger i de två bolag som förvärvats ur konkursboet mindre tvister härrörande till tidigare bedriven verksamhet i bolagen samt tidigare personal. Bolaget bedömer att dotterbolagen har goda förutsättningar att nå framgång i sin framställan och vidare bedöms tvisternas beloppsmässiga karaktär ej som väsentlig för koncernen. Finansiella risker: Kreditrisk: Bolaget har under året skapat en fristående organisation och stabiliserat den befintliga affärsverksamheten. Delar av bolagets distributionskanaler har fortsatt en svår finansiell situation efter Saab Automobile ABs konkurs varpå bolaget jobbar mer fokuserat än tidigare med betalningsuppföljning och övriga kreditgivningsrutiner. Finansieringsrisk: Parts generar ett positivt kassaflöde under 2012 trots omställningskostnader och lageruppbyggnad, bland annat till följd av uppbyggnad av lager för den amerikanska verksamheten, och säkerställande av tillgång av reservdelar för bilens livscykel rörande vissa artiklar där leverantörsrelation avslutats. Bolagets affärsplan finansieras genom nuvarande affärsverksamhets positiva kassaflöden och bolaget har en mycket låg belåning vilket möjliggör ytterligare extern finansiering om investeringsmöjligheter uppstår. Ränterisk: Bolagets ränteexponering är låg till följd av avsaknaden av extern finansiering utöver sedvanlig operationella kredittider varpå ränteutveckling är av underordnad karaktär för bolagets resultatutveckling. Valutarisk: Under sitt tidigare ägande har bolaget ej haft de bankrelationer som möjliggjort ett aktivt arbete med att hantera valutaexponering. I samarbete med nuvarande bank arbetar bolaget därför med att ta fram och utvärdera en framtida valutasäkringspolicy. För närvarande är dock bolagets arbete med sådana instrument begränsat. Exponeringen uppstår främst mot USD och GBP där försäljningsintäkterna överstiger kostnaderna vilket innebär att en ytterligare stärkt svensk krona mot dessa valutor ger en minskad lönsamhet för bolaget. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Bolaget har träffat avtal med en tredje part för bildandet av ett samägt bolag med syfte att stärka och bredda Parts kundbas som ett led i Parts nya strategiska inriktning. Den 8 februari 2013 bildades ett helägt dotterbolag som försäljningsbolag på den norska marknaden, Swedish Distribution Services Norway AS Forskning och utveckling Bolaget bedriver ingen egen forskning och utveckling. Miljöpåverkan Bolaget bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet.

8 Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel (SEK) Balanserad vinst Årets resultat disponeras så att: - utdelas till aktieägarna balanseras i ny räkning Utdelning för räkenskapsåret 2012 föreslås med kronor per aktie vilket ger en utdelning om totalt MSEK 50. Utdelningen utbetalas från Saab Automobile Parts AB senast två veckor efter årsstämman. Den föreslagna utdelningen är enligt styrelsens uppfattning i linje med försiktighetsprincipen avseende både de krav som typen och storleken av verksamheten och de risker som förknippas med den ställer på det egna kapitalet och också bolagets kapitalbehov, likviditet och finansiella ställning.

9 RESULTATRÄKNING - KONCERN Nettoomsättning (Not 2) Kostnad för sålda varor BRUTTORESULTAT Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter (Not 6) Övriga rörelsekostnader (Not 7) RÖRELSERESULTAT FÖRE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER (Not 3,4,5) Jämförelsestörande poster (Not 9) RESULTAT EFTER JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter (Not 8) Räntekostnader och liknande resultatposter (Not 8) RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat (Not 10) ÅRETS RESULTAT

10 BALANSRÄKNING - KONCERN TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill (Not 11) Övriga immateriella tillgångar (Not 11) Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark (Not 12) Inventarier, verktyg och installationer (Not 13) Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar (Not 10) Långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Varulager (Not 15) Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 16) Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

11 BALANSRÄKNING - KONCERN EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (Not 17) Aktiekapital, 200 aktier Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar (Not 18) Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 19) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda panter (Not 21) Inga Ansvarsförbindelser (Not 22) Inga

12 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Avskrivningar på anläggningstillgångar Förändring avsättningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster mm (Not 23) Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring varulager Förändring kundfordringar Förändring av fordringar koncernföretag * Förändring övriga fordringar Förändring leverantörsskulder Förändring övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (Not 25) Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändring övriga långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kassa i förvärvade enheter Valutakurseffekt i likvida medel Likvida medel vid årets slut * Koncernstrukturen har förändrats mellan åren och jämförelseåret inkluderar fordringar / skulder till bolag inom Saab Automobile AB-koncernen.

13 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET Nettoomsättning (Not 2) Kostnad för sålda varor BRUTTORESULTAT Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter (Not 6) Övriga rörelsekostnader (Not 7) RÖRELSERESULTAT FÖRE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER (Not 3,4,5) Jämförelsestörande poster (Not 9) RESULTAT EFTER JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter (Not 8) Räntekostnader och liknande resultatposter (Not 8) RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Avsättning till periodiseringsfond Skatt på årets resultat (Not 10) ÅRETS RESULTAT

14 BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark (Not 12) Inventarier, verktyg och installationer (Not 13) Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag (Not 14) Uppskjutna skattefordringar (Not 10) Långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Varulager (Not 15) Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 16) Kassa och bank #REF! SUMMA TILLGÅNGAR

15 BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (Not 17) Bundet eget kapital Aktiekapital, 200 aktier Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax Avsättningar (Not 18) Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 19) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda panter (Not 21) Inga Ansvarsförbindelser (Not 22) Inga

16 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Avskrivningar på anläggningstillgångar Förändring avsättningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster mm (Not 23) Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring varulager Förändring kundfordringar Förändring av fordringar koncernföretag Förändring övriga fordringar Förändring leverantörsskulder Förändring övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av andelar i dotterföretag (Not 25) Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förändring övriga långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Valutakurseffekt i likvida medel Likvida medel vid årets slut

17 Noter Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen för Saab Automobile Parts AB (bolaget, företaget, Parts) har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt med tillämpning av Redovisningsrådets Rekommendationer (RR). Koncernuppgifter Bolagets aktier ägs från och med den 18 december 2012 till 100 % av Riksgälden, org. nr , med säte i Stockholm, Sverige. Den 24 januari 2013 fattade Regeringen beslut att överföra innehavet från Riksgälden till Regeringskansliet under Finansdepartementets förvaltning. Koncernredovisning Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande. Dotterföretag konsolideras från och med förvärvstillfället, dvs. vid den tidpunkt när Parts får ett bestämmande inflytande och tas bort då de avyttras. Koncernredovisningen upprättas enligt enhetliga redovisningsprinciper. Koncerninterna fordringar och skulder, transaktioner mellan koncernföretag samt orealiserade vinster har eliminerats i sin helhet. Redovisning av effekter av ändrade valutakurser Koncernens finansiella rapporter rapporteras i svenska kronor (SEK). Monetära tillgångar och skulder uttryckt i utländsk valuta omräknas till den valutakurs som föreligger vid bokslutsdagen (balansdagskursen). Samtliga differenser redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av rörelserelaterade tillgångar och skulder redovisas inom rörelseresultatet där nettoeffekten klassificeras som övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader. Icke-monetära poster som värderas till sina respektive anskaffningsvärden i utländsk valuta omräknas i enlighet med valutakursen som förelåg vid anskaffningstidpunkten. Samtliga utländska dotterbolag inom koncernen omräknas i koncernredovisningen enligt den så kallade dagskursmetoden innebärande att: tillgångar och skulder omräknas till svenska kronor baserat på balansdagens valutakurs. intäkter och kostnader omräknas till periodens genomsnittliga valutakurs. Beräknad så kallad omräkningsdifferens redovisas direkt i eget kapital. Segmentsredovisning Koncernens verksamhet är idag framför allt indelad i geografiska områden och indelningen av segment tar hänsyn till den organisatoriska strukturen i koncernen. Se not 2 för ytterligare information. Intäktsredovisning Bolagets intäkter består av försäljning av reservdelar och tillbehör, samt servicetjänster. Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet övergått till köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans. Intäkter redovisas netto efter avdrag för lämnade rabatter, kampanjer och försäljningsbidrag.

18 Kampanjer och försäljningsbidrag relaterade till försäljning av reservdelar finns för respektive marknad vilka redovisas som kostnad i samband med försäljning. Försäljning av tjänster inkluderar service och lagerhållning och distribution av reservdelar. Intäkten för försäljning av tjänster kan tas upp när servicen utförts. Saab fakturerar sina kunder baserat på nedlagda timmar och baserat på kriterierna i RR 11 tas intäkten upp vid samma tillfälle. Jämförelsetalen (2011) har justerats så att logistikintäkter ingår i nettoomsättningen, MSEK 52. Varulager Varulagret består av råvarulager, produkter i arbete och färdigvarulager av reservdelar och värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av vägda genomsnittspriser och inkluderar kostnader för hemtagning. Nettoförsäljningsvärdet beräknas utifrån försäljningspris minus kostnader som tillkommer fram till färdigställande, respektive anskaffningskostnader samt erforderliga kostnader vid försäljning (bonusar, garantier, frakt, reklamutgifter, övriga leveranskostnader etc.). Artiklar i lagret är kodade och har angivits en inkuransklassificering. Inkurans i form av kassation registreras löpande i anslutning till inventeringar och baseras på inkuransklassificeringen. Vid slutet av varje rapporteringsperiod bedömer bolaget om det finns indikationer på värdenedgång i enlighet med ovan beskriven värderingsmetod. Materiella anläggningstillgångar En anläggningstillgång redovisas om det är sannolikt att tillgången kommer bringa ekonomiska fördelar för företaget samt om kostnaden för tillgången kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Tillgångens redovisade belopp inkluderar initiala kostnader för att förvärva eller uppföra en del av egendomen, fabriksanläggningen eller inventariet samt efterföljande kostnader som uppstår för att lägga till eller flytta en del av tillgången. Tillkommande utgifter aktiveras om den specifika kostnaden möter ovannämnda kriterier. Den tillkommande utgiften skall inkludera värdeskapande förbättringar, till exempel ökad kapacitet eller förlängd nyttjandeperiod, väsentligen förbättrad kvalitet av den producerade artikeln eller reducerade produktionskostnader av betydande karaktär. Reparation och underhåll kostnadsförs när de uppstår. Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. Det avskrivningsbara beloppet av en tillgång beräknas som anskaffningsvärde minskat med bedömt restvärde. Avskrivning görs linjärt över tillgångens nyttjandeperiod. Parts har gjort antagandet att restvärdet för en tillgång är noll, men restvärdet för större investeringar skall alltid bedömas. Om bolaget erhåller statligt bidrag för en specifik investering minskas det avskrivningsbara beloppet med erhållet bidrag. För maskiner och inventarier tillämpas avskrivningssatser som ligger mellan 7-33% samt för byggnader 2-4%. I de fall bokfört värde överstiger tillgångarnas återvinningsvärde har erforderliga nedskrivningar skett.

19 Immateriella tillgångar Goodwill vid förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan ersättningen för dotterföretaget och verkliga värden på förvärvade identifierbara tillgångar och skulder per förvärvstidpunkten redovisas som goodwill. Goodwill redovisas till anskaffningsvärden enligt ovan minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningstiden för befintliga goodwill-poster är 5 år. Nedskrivningar Parts bedömer vid slutet av varje rapportperiod om det finns indikationer på att immateriella eller materiella anläggningstillgångar har minskat i värde. Om det finns en indikation på att en värdeminskning har skett beräknas tillgångens återvinningsvärde vilket utgör det högsta av verkligt värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet som oftast är nuvärdet av framtida kassaflöden. Genererar inte tillgången ett separat och identifierbart kassaflöde allokeras den enskilda tillgången till en kassagenererande enhet och återvinningsvärdet beräknas istället för denna enhet. En nedskrivning görs då redovisat värde understiger återvinningsvärdet, och kostnaden redovisas i resultaträkningen. En eventuell reversering av en nedskrivning görs endast avseende materiella tillgångar och då enbart när det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde när tillgången senast skrevs ned. Om så är fallet, ökas tillgångens värde med det återförda beloppet, men återföringen får inte leda till att det redovisade värdet överstiger vad bolaget skulle ha redovisat efter avskrivningar om ingen nedskrivning hade gjorts. Fordringar Fordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta. I det fall detta belopp understiger nominellt belopp redovisas en nedskrivning. Bolaget har per och gjort en genomgång av fordringar i balansräkningen. Resultatet av genomgångarna är att en stor del av fordringarna mot bolag inom Saab Automobilekoncernen värdereglerades under Leasing Samtliga leasingkontrakt eller överenskommelser identifieras, klassificeras och värderas som antingen operationell eller finansiell leasing vid kontraktets upprättande. Samtliga kontrakt bedöms regelbundet. Avtalen klassificeras som en del av upprättandet av leasingkontraktsprocessen. Leasinginbetalningar vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingtiden såvida inte andra systematiska metoder är mer representativa med avseende på användarnas löptid och fördelar. Under 2012 och 2011 har inga finansiella leasingkontrakt identifierats utan alla kontrakt klassificeras såsom operationell leasing. Avsättningar och ansvarsförbindelser Avsättningar skall redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en tidigare händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, och en tillförlitlig uppskattning av förpliktelsens belopp kan göras. I Parts finns garantier avseende reservdelar och tillbehör. Avsättningens storlek avseende dessa utvärderas vid utgången av varje rapportperiod. En ansvarsförbindelse är ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom

20 företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller ett åtagande som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet eller åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Inkomstskatt Aktuell skatt Aktuell skattefordran och skuld för den aktuella perioden är värderad till det värde som förväntas erhållas eller betalas till Skatteverket. Saab Automobile Parts AB har en möjlighet att fråndra taxerbar inkomst beroende på de obeskattade reserverna. Det är möjligt att skriva av materiella tillgångar till en större del med hjälp av de skattemässiga reglerna (överavskrivning) och att även skapa en periodiseringsfond motsvarande maximalt 25 procent av årets taxerbara vinst. Uppskjuten skatt Redovisning av uppskjuten skatt baseras på den s.k. balansräkningsmetoden. Metoden utgår ifrån balansräkningen och skattekostnaden bestäms utifrån förändringar i balansräkningens poster. Uppskjutna skattefordringar representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till s.k. avdragsgilla temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjutna skatteskulder avser skatt som hänför sig till skattemässiga temporära skillnader och som ska betalas i framtiden. En temporär skillnad utgör differensen mellan en tillgångs eller en skulds redovisade respektive skattemässiga värde. Värderingen av uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar sker till beslutade skattesatser på balansdagen och utan diskontering. Uppskjutna skattefordringar har endast redovisats i den omfattning det är sannolikt att fordringarna kommer att realiseras i framtiden. Ersättningar till anställda Pensionsplanerna klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Avgiftbestämda innebär att pension utgår med överenskommet belopp och förmånsbestämda planer innebär att pension utgår med en procentuell andel av lönen. Avgiftsbestämda planer Pensionspremier för kollektivanställda administreras av FORA under SAF-LO i form av en avgiftsbestämd plan. Tjänstemännen omfattas av ITP-planen eller annan lösning på motsvarande kostnadsnivå. Pensionspremier för tjänstemän födda efter 1978 administreras av Alecta i form av ITP 1, vilken är en avgiftsbestämd plan utan försäkring. Den anställde har sålunda möjligheten att välja en annan förvaltare än Alecta. När en anställd har utfört tjänster åt Parts under en period skall företaget redovisa inbetalningen till planen som en skuld, med hänsyn till redan inbetalda belopp. Förmånsbestämda planer Bolaget tillämpar förmånsbestämd ITP-plan för sina tjänstemannaanställda i Sverige. Förmånerna avseende denna plan är försäkrade och fonderade genom regelbundna premier till Alecta. Planen som är försäkrad av Alecta avser flera anställdas planer och redovisas samt presenteras därför som en avgiftsbestämd plan i enlighet med RR 29.

21 Ersättningar vid uppsägning Ett företag skall ta upp ersättningar vid uppsägning som en skuld och en utgift när, och enbart när, företaget är bevisligen förpliktigad att endera: säga upp anställningen för en anställd eller en grupp anställda före normalt pensioneringsdatum; eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning. Ett företag redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad, och enbart när, företaget har en detaljerad formell plan för avgång och utan realistisk möjlighet till återkallande. Kassaflöde Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Förutom kassa- och bankflöden hänförs kortfristiga placeringar, vilka kan omvandlas till bankmedel till ett i huvudsak i förväg känt belopp till likvida medel. Finansiella instrument Likvida medel Förutom kassa- och bankflöden gäller att till likvida medel hänförs kortfristiga placeringar, vilka omvandlade till bankmedel kan ske till ett i huvudsak i förväg känt belopp. Som likvida medel anses kortfristiga placeringar med en kortare löptid än tre månader. Spärrande medel redovisas efter sin innebörd. Då det finns en legal begränsning att ej nyttja medel på en period som överstiger 12 månader redovisas spärrade likvida medel såsom finansiella anläggningstillgångar. Är löptiden kortare än 12 månader redovisas beloppet såsom övrig kortfristig fordran. Spärrade medel upplyses även inom linjen såsom ställda säkerheter. Väsentliga osäkerheter och uppskattningar i redovisningen När styrelsen och verkställande direktören upprättar årsredovisningen i enlighet med allmänt godtagna redovisningsprinciper måste vissa uppskattningar och antaganden göras som påverkar de värden som anges i den slutliga finansiella rapporten. Dessa bedömningar och antaganden ligger till grund för det redovisade värdet för tillgångar, skulder, intäkter och utgifter i de fall där dessa värden inte kan fastställas med hjälp av information från andra källor. De områden där uppskattningar och antaganden är av stor betydelse för koncernen anges nedan: Nedskrivning av fordringar En stor del av bolagets fordringar 2011 utgjordes av fordringar hos Saab Automobile AB med dotterbolag och hos dessa bolags kunder. Dessa poster har var och en bedömts och till den del motparten begärts i konkurs har fordringarna till fullo reserverats för då någon utdelning ej förväntas. Motsvarande fordringar hos övriga bolag har nedskrivits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder mot Saab Automobile AB med dotterföretag har i balansräkningen för 2012 klassificerats som externa mellanhavanden medan de i jämförelsetalen klassificerats som fodringar/skulder till koncernföretag. Avsättningar för garantier Avsättning görs för produktgarantier i samband med försäljning baserat på legala och informella åtaganden per marknad och modell. Beräkningen görs utifrån historiskt utfall och en bedömning av sannolikheten för inträffande av garantin. Uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader redovisas till den del det bedöms som troligt att framtida avdrag kommer att medges. I samband med upprättandet av 2011 och 2012 års bokslut

22 förekommer temporära skillnader hänförliga till konkursen i Saab Automobile AB för vilka framtida avdrag är osäkert beaktat transaktionernas komplexitet och oklart skattemässigt regelverk och praxis. För dessa poster har ett försiktigt förhållningssätt använts och någon uppskjuten skattefordran har ej upptagits i balansräkningen. Jämförelsestörande poster Poster i resultaträkningen hänförliga till konkursen i Saab Automobile AB har i jämförelsesiffrorna klassificerats som jämförelsestörande poster och i 2012 års resultaträkning inkluderats som övriga rörelsekostnader.

23 Not 2 RAPPORTERING PER SEGMENT Saab Automobile Parts AB rapporterar segementsinformation i enlighet med RR25, Rapportering av segment - rörelsegrenar och geografiska områden. Saab Parts-koncernen är organiserad efter geografiska marknader för vilka rapportering sker till högsta verkställande beslutsfattare, vilket utgörs av koncernledningen. Uppföljningen sker framför allt utifrån följande marknader; Norden, Storbritannien, Amerika och Övriga marknader. Övriga marknader består av ett stort antal enskilda marknader där ingen enskild marknad representerar över 10% av den totala försäljningen. Den operativa verksamheten har i övrigt följts som ett rapporterbart segment under rapporterperioden och vad beträffar finansiell information hänvisas till koncernens resultat- och balansräkning samt övriga tillhörande noter. Följande tabell visar Saab Automobile Parts AB-koncernens identifierade primära segment. För jämförelseåret presenteras enbart försäljningssiffrorna då kostnadsmassan inte fördelades eller följdes per marknad under föregående koncernstruktur. Primära segment KONCERN 2012 Belopp i TSEK Norden Storbritannien Amerika Övr. marknader Totalt Nettoomsättning Bruttoresultat Rörelseresultat Finansnetto Skatt Årets resultat Investeringar Totala tillgångar Totala skulder Primära segment KONCERN 2011 Belopp i TSEK Norden Storbritannien Amerika Övr. marknader Totalt Nettoomsättning Investeringar Totala tillgångar Totala skulder Försäljning per marknad MODERBOLAGET Norden Storbritannien Amerika Övriga marknader Totalt Av moderbolagets försäljning 2012 per marknad ingår försäljning av varor och tjänster till andra koncernbolag om MSEK 249. Av moderbolagets inköp 2012 har MSEK 9 gjorts från andra koncernbolag.

24 Not 3 REVISIONSARVODEN KONCERN Ernst & Young AB Ersättning för revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Övriga revisionsfirmor Ersättning för revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Totalt MODERBOLAGET Ernst & Young AB Ersättning för revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Totalt Not 4 AVSKRIVNINGAR FÖRDELADE PER FUNKTION KONCERN Försäljningskostnader Administrationskostnader Totalt MODERBOLAGET Försäljningskostnader Administrationskostnader Totalt

25 Not 5 PERSONAL KONCERN OCH MODERBOLAGET Antal Medelantal anställda Kvinnor Män Kvinnor Män Moderbolaget Dotterföretag Koncernen totalt KONCERN OCH MODERBOLAGET Antal Könsfördelning ledande befattningshavare Kvinnor Män Kvinnor Män Moderbolaget Dotterföretag Koncernen totalt KONCERN OCH MODERBOLAGET Belopp i TSEK Kostnader för personal Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Moderbolaget (7 461)* (4 978)* Dotterföretag (804) - Koncernen totalt (8 265)** (4 978)** * Av Moderbolagets pensionskostnader avser KSEK 407 (390) styrelse och VD. ** Av Koncernens pensionskostnader avser KSEK 647 (390) koncernens styrelse och VD. För VD gäller en uppsägning om 6 månader från den anställdes sida. Vid uppsägning från företagets sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag motsvarande 6 månaders lön. För övriga chefer gäller kollektivavtalets regler både vid egen och företagets uppsägning. KONCERN OCH MODERBOLAGET Belopp i TSEK Löner och andra ersättningar Löner och andra ersättningar Varav tantiem o.d Löner och andra ersättningar Varav tantiem o.d Moderbolaget Varav Styrelse Varav VD Varav Övriga anställda Dotterföretag (327) Varav Styrelse Varav VD (327) Varav Övriga anställda Koncernen totalt (327) Varav Styrelse Varav VD (327) Varav Övriga anställda Styrelsen i moderbolaget utgjordes under 2011 av anställda i annat koncernbolag.

26 Not 6 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER KONCERN Valutakursvinster från den operationella verksamheten Totalt MODERBOLAGET Valutakursvinster från den operationella verksamheten Totalt Not 7 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER KONCERN Valutakursförluster från den operationella verksamheten Nedskrivningar kundfordringar som en följd av Saab Automobile ABs konkurs Övrigt Totalt MODERBOLAGET Valutakursförluster från den operationella verksamheten Nedskrivningar kundfordringar som en följd av Saab Automobile ABs konkurs Övrigt -6 - Totalt

27 Not 8 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER KONCERN Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter koncernföretag Övriga ränteintäkter 14, , Totalt Räntekostnader och liknande resultatposter Kostnadsräntor Övriga finansiella kostnader Totalt Summa finansiella intäkter och kostnader MODERBOLAGET Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter koncernföretag Övriga ränteintäkter 14, Totalt Räntekostnader och liknande resultatposter Kostnadsräntor till koncernföretag - - Kostnadsräntor till externa företag Övriga finansiella kostnader Totalt Summa finansiella intäkter och kostnader Not 9 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER KONCERN Till Saab Automobiles konkurs relaterade nedskrivningar Omstruktureringskostnader hänförliga till ny koncernstruktur Totalt Jämförelsestörande poster MODERBOLAGET Till Saab Automobiles konkurs relaterade nedskrivningar Omstruktureringskostnader hänförliga till ny koncernstruktur Totalt Jämförelsestörande poster

28 Not 10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT KONCERN Skatt på årets resultat Aktuell skatt Aktuell skattekostnad innevarande år Omklassificering från uppskjuten skatt Total aktuell skatt Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt innevarande år Effekt av ändrad skattesats i Sverige, från 26,3% till 22% Omklassificering till aktuell skatt Total uppskjuten skatt Total skatt på årets resultat i resultaträkningen Bolaget har uppmärksammat att det föreligger grund för omprövande av moderbolagets deklaration för inkomståret 2010 med hänsyn till skattemässig hantering av inkurans i varulager. Bolaget har initierat omprövning av avlämnad deklaration med en förväntad skattemässigt avdragsgill post om omkring MSEK 85 vilket beaktats i presentationen av årets inkomstskatt. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder Uppskjutna skattefordringar Hänförliga till temporära skillnader 1) Hänförliga till internvinster i varulager Summa uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skatteskulder Hänförliga till obeskattade reserver Summa uppskjutna skattefordringar Netto uppskjutna skattefordringar i balansräkningen ) Temporära skillnader är främst hänförliga till nedskrivning av fordringar och varulager. MODERBOLAGET Skatt på årets resultat Aktuell skatt Aktuell skattekostnad innevarande år Omklassificering från uppskjuten skatt Total aktuell skatt Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt innevarande år Effekt av ändrad skattesats i Sverige, från 26,3% till 22% Omklassificering till aktuell skatt Total uppskjuten skatt Total skatt på årets resultat i resultaträkningen Bolaget har uppmärksammat att det föreligger grund för omprövande av moderbolagets deklaration för inkomståret 2010 med hänsyn till skattemässig hantering av inkurans i varulager. Bolaget har initierat omprövning av avlämnad deklaration med en förväntad skattemässigt avdragsgill post om omkring MSEK 85 vilket beaktats i presentationen av årets inkomstskatt. Uppskjutna skattefordringar Hänförliga till temporära skillnader 1) Summa uppskjutna skattefordringar ) Temporära skillnader är främst hänförliga till nedskrivning av fordringar och varulager.

29 Not 11 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERN Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Omräkningsdifferenser Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar - - Årets avskrivningar Omräkningsdifferenser 7 - Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 12 BYGGNADER OCH MARK KONCERN Ingående anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar - 10 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar - 10 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. XTZ Group AB

Årsredovisning. XTZ Group AB Årsredovisning för XTZ Group AB 556504-4947 Räkenskapsåret 2016 1 (10) Styrelsen för XTZ Group AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Studentlitteratur AB Org. nr

Studentlitteratur AB Org. nr Org. nr. 556335-6137 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Studentlitteratur Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Robert Friman International AB Box 90 335 22 Gnosjo 0370-992 70 ir@robertfriman.se www.robertfriman.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2014 Robert Friman International AB Innehåll VD har ordet 1 Översikt 2 Resultat

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer