Årsredovisning Saab Automobile Parts AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Saab Automobile Parts AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Saab Automobile Parts AB

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Saab Automobile Parts Aktiebolag (org.nr ) avlämnar härmed års- och koncernredovisning för räkenskapsåret Ägarförhållanden Saab Automobile Parts AB med säte i Nyköping (Parts, bolaget, företaget), har fram till 18 december 2012 varit ett helägt dotterbolag till Saab Automobiles konkursbo (org.nr ) c/o Wistrand Advokatbyrå Box 11920, Göteborg. Aktierna i Parts har under tiden fram till 18 december 2012 varit pantförskrivna till Riksgälden som säkerhet för Riksgäldens garanti till Europeiska Investeringsbanken (EIB) för Saab Automobile AB:s lån hos EIB. Riksgälden har efter det att Saab Automobile AB försattes i konkurs infriat garantin i förhållande till EIB. Den 18 december 2012 realiserade Riksgälden panten över aktierna i Parts i enlighet med pantavtalet och Svenska staten genom Riksgälden har från detta datum äganderätten till samtliga aktier i Parts. Den 24 januari 2013 fattade svenska regeringen beslut att överföra innehavet från Riksgälden till Regeringskansliet under Finansdepartementets förvaltning. Parts har följande helägda dotterbolag: Saab Automobile Parts UK Ltd, Storbritannien sedan den 31/ North America Distribution Services, Inc, USA, sedan den 1/ Swedish Distribution Services Switzerland AG, Schweiz sedan 31/ Saab Automobile Spain S.L., Spanien, sedan det 3/ Saab Automobile Italy S.r.l. Italien, sedan den 3/ Swedish Distribution Services Deutschland GmbH, Tyskland, sedan den 18/ Swedish Distribution Services France, Frankrike sedan den 23/ Swedish Distribution Services Denmark ApS, Danmark sedan den 24/ Årsredovisningen 2012 är första tillfället konsoliderad externrapportering sker. Vidare innebär bolagets ändrade ägarstruktur nya krav från ägaren, bland annat genom efterlevande av Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, samt därigenom utökade rapporteringskrav. Bolaget arbetar aktivt med att implementera eventuella förändringarna successivt under Information om verksamheten Parts tillhandahåller reservdelar för personbilar på världsmarknaden samt tillhandahåller logistik- och distributionstjänster till tredje part. Verksamheten har huvudsakligen riktat sig till auktoriserade Saabverkstäder och återförsäljare genom ett nät av importörer och dotterbolag i Europa, Nordamerika, Asien och Australien.

3 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Saab Automobiles och de båda dotterbolagen, Saab Automobile Tools AB och Saab Automobile Powertrain AB ingav ansökan om att bli försatta i konkurs, vilket sedan beslutades av Vänersborgs tingsrätt den 19 december Saab Automobiles konkurs har haft stor återverkan på Parts. Saab Automobile AB:s försäljningsbolag på bolagets två viktigaste marknader, Nordamerika och England, försattes i konkurs. Saab Automobiles försäljningsverksamheter i Europa kunde inte upprätthållas inom ramen för konkurserna. Stora delar av året har således inneburit ett arbete med att utvärdera distributionskanaler vilket resulterat i etableringen av nya dotterbolag på ett flertal Europeiska marknader (Schweiz, Tyskland, Frankrike, Danmark). Parallellt har Parts förvärvat Saab Automobiles försäljningsbolag i Italien och Spanien. Då vissa funktioner tidigare hanterats koncerngemensamt har Parts under året skapat sin egen fristående organisation så att Parts kan fortsätta att förse sina kunder med reservdelar och andra logistisktjänster. Omställningen i distributionskanaler, organisation och infrastruktur har haft betydande påverkan på Parts omsättning och resultat under räkenskapsåret Exempelvis innebar det att den nordamerikanska verksamheten av legala skäl startats i egen regi först den 1 juni 2012, vilket inneburit fem månader utan representation på en av Parts viktigaste marknader. Vidare har kostnader tillkommit för att frigöra Parts från tidigare koncern-gemensamma beroenden, bl.a. vissa ekonomi-, marknads- och IT-funktioner, där kostnaderna för övergång till en egen fristående IT miljö är de mest betydande, men som på sikt bedöms vara kostnadseffektiva. Omfattande åtgärder har vidtagits för att anpassa Parts organisation och verksamhet till de nya förhållandena, bland annat i följande avseenden; o o o o o o En ny styrelse tillsattes i början av året med representanter för konkursförvaltningen i det före detta moderbolaget, Riksgälden och från tidigare ledning i Saab Automobile AB. I samband med Svenska statens övertagande av ägandet i bolaget den 18/12, 2012 trädde konkursförvaltningens ledamot, tillika styrelseordförande, ur styrelsen till följd av ägarförändringen. En interimsstyrelse bildades samma datum bestående av kvarvarande styrelseledamöter, ny styrelse förväntas utses i samband med årsstämman En försäljnings-, teknik- och supportfunktion har etablerats och bemannats med nyckelpersoner från det tidigare moderbolaget. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler som ett filialkontor i Trollhättan. Reservdelsförsörjningen har tryggats dels genom förvärv av reservdelar och komponenter från det tidigare moderbolagets konkursbo, dels genom att återupprätta tidigare leverantörskontakter. Ett för ändamålet nybildat amerikanskt dotterbolag, North America Distribution Services Inc. har bildats och återupptagit verksamheten på den amerikanska marknaden. Nya dotterbolag har bildats i Schweiz, Tyskland, Frankrike och Danmark. Försäljningsbolagen Saab Italy och Saab Spain har förvärvats ur Saab Automobiles konkursbo

4 o o o o En affärsplan har utarbetats innehållande en ny strategisk inriktning för verksamheten med målsättningen att genom ett utökat erbjudande till befintliga och nya kunder skapa tillväxt och ett uthålligt, lönsamt företagande. Avtal har tecknats avseende rätt för Parts att auktorisera verkstäder. Ett långsiktigt avtal har tecknats avseende hyra av verktyg för produktion av reservdelar. Ett långsiktigt avtal som ger Parts rätt att använda Saab varumärke och logotyper har tecknats med Saab AB och Scania AB. Personal De omfattande förändringarna i bolagets struktur har naturligen även påverkat bolagets personal. Etableringen av filialkontoret i Trollhättan innebar en stor rekrytering av personer ur det tidigare moderbolaget. Även ledande befattningshavare har tillsatts som en följd av förändringarna och den tidigare ledningen har utökats till att även innefatta funktionsledare för Sales & Marketing, Finance och Engineering & Readiness inom moderbolaget. Vidare har även gruppens ledande befattningshavare utökats genom de styrelser och VDs som tillkommit i koncernens nya försäljningsbolag. Finansiell utveckling Flerårsöversikt Koncernen (MSEK) Nettoomsättning Resultat efter finansnetto ¹ 570 Rörelsemarginal (%) 14,3% 30,3% 33,6% Avkastning på eget kapital (%) 23,0% -70,0% 40,6% Balansomslutning Soliditet (%) 72,9% 65,4% 74,3% Medelantal anställda Flerårsöversikt Moderbolaget (MSEK) Nettoomsättning Resultat efter finansnetto ¹ 570 Rörelsemarginal (%) 15,2% 30,3% 33,6% Avkastning på eget kapital (%) 21,1% -70,0% 40,6% Balansomslutning Soliditet (%) 75,0% 65,2% 74,3% Medelantal anställda ¹Inkluderar jämförelsestörande poster om MSEK 914. Koncernstrukturen är uppbyggd genom ett antal dotterbolag som agerar som rena försäljningsbolag för moderbolaget. Dotterbolagens övriga verksamhet är begränsad vilket innebär att kommentarer avseende finansiell utveckling avser både moderbolagets och koncernens utveckling. För detaljerad försäljningsinformation per marknad hänvisas till not. 2.

5 Nettoomsättningen för koncernen som helhet uppgick under räkenskapsåret till MSEK 960 (1 354) och rörelseresultatet uppgick till MSEK 137 (410). Motsvarande uppgifter för moderbolaget var MSEK 926 (1 354) och MSEK 141 (410). Parts uppvisade minskad omsättning och resultat under verksamhetsåret 2012 jämfört med tidigare år. Orsakerna till detta var konkursen i Saab Automobiles nordamerikanska försäljningsbolag och därmed utebliven försäljning på en av Parts största marknader tillsammans med kostnader för att frigöra Parts från tidigare koncern-gemensamma beroenden samt uppbyggnad av nya försäljningsstrukturer men också en generell minskning och åldrande av den befintliga bilparken och därmed minskat kundunderlag som en följd av Saabs låga försäljningsvolymer under de senaste åren fram till Saabs produktionsstopp i april Effekter av konkursen i Saab Automobile AB och relaterade bolag Vid tidpunkten för det tidigare moderbolagets konkurs hade Parts stora fordringar på ett antal bolag inom Saab-koncernen. Fordringarna hänförde sig till det operationella flödet mellan Parts och övriga koncernbolag samt finansiell utlåning av operationellt överskott till moderbolaget. Konkurserna och därav föranledda nedskrivningar av koncerninterna fordringar medför en rad skattemässiga bedömningar och osäkerheter. Bolaget har i sin deklaration rörande inkomståret 2011 gjort öppna yrkanden avseende skattemässiga och mervärdesskattemässiga hanteringen av dessa mellanhavanden. Bolaget har taxerats i enlighet med avlämnad deklaration men Skatteverket har även meddelat att man avser behandla frågan vidare och inkommit med ytterligare frågor vilka bolaget besvarat och inväntar ytterligare korrespondens från skatteverket. Då det skattemässiga regelverket och praxis är oklart och korrespondensen med skatteverket till dags datum ej klargjort eller förtydligat situationen ytterligare gör bolaget ingen annan bedömning av fallet än den som gjordes i föregående års årsredovisning, vilket innebär att bolaget redovisningsmässigt fortsatt gör samma försiktiga bedömning kring utfallet av frågan som tidigare. Potentiellt underskottsavdrag i enlighet med deklaration vilka ej är upptagna i balansräkningen uppgår till ca MSEK 300. Finansiering och likviditet För att säkerställa tillgång till en finansiell beredskap i syfte att möjliggöra potentiella investeringar för utveckling av verksamheten, har ett nytt banksamarbetsavtal träffats med Danske Bank innefattande bland annat en kreditfacilitet om MSEK 150. Faciliteten är uppdelad på en checkräkningskredit om MSEK 100 samt en remburs- och garantidel om MSEK 50 och var per outnyttjad till den del som avser checkräkningskredit. Som säkerhet för faciliteten har tillställts Danske Bank företagsinteckning om MSEK 150, utöver säkerheten för krediten reglerar avtalet vissa finansiella och strukturella åtaganden (covenants) kring rapportering, ägande, pantsättning och värdeöverföringar. Samtliga covenants är per uppfyllda. Likvida medel uppgick vid årets slut till MSEK 86 (55) i koncernen och i moderbolaget till MSEK 52 (55).

6 Investeringar Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 5 (0) i koncernen och MSEK 2 (0) i moderbolaget. Företagets förväntade framtida utveckling Verksamheten Parts verksamhet består för närvarande av den globala eftermarknadsverksamheten för Saab-bilar, med fokus på försäljning av reservdelar, samt tredjeparts logistikverksamhet. En ny affärsplan är framtagen för att utveckla Parts verksamhet med målet att skapa uthållig tillväxt. Planen bygger på bolagets mångåriga erfarenhet och kompetens från reservdelsbranschen och logistikverksamhet med välutvecklade datasystem, processer och kund/leverantörsrelationer. Parts globala marknadsandel för Saab uppskattas till ca 29 %, vilket är i linje med övriga bilmärken för originaldelar. Med en breddning av kundunderlaget genom avtal med nya/fler verkstäder och en etablering av ytterligare försäljningskanaler förväntas marknadsandelen att öka något. Den totala reservdelsförsäljningen (alla bilmärken) omsätter enbart i Sverige ca 20 miljarder SEK via både auktoriserade verkstäder och ca oberoende verkstäder, vilka utgör den största andelen av omsättningen. Parts ser möjligheter att utöka sina totala marknadsandel i reservdelsmarknaden genom att både bredda kundunderlaget och produktutbudet. Parts har också kapacitet och stor potential att utveckla sin logistik- och distributionsverksamhet, både inom nuvarande och nya segment. Tredjeparts logistikverksamhet omsätter i Sverige över 10 miljarder SEK. Parts erbjuder ett unikt utbud av logistiktjänster som en fullservicepartner med komplett färdiga lösningar för import och export till över 60 marknader. Bolaget har sedan decennier dokumenterad erfarenhet som fullservicepartner för olika företag inom bildelsindustrin. En affärsutvecklingsfunktion har bildats och bemannats med målet att genomföra affärsplanens olika initiativ och därmed skapa förutsättningar för både tillväxt och en långsiktigt tryggad verksamhet med god lönsamhet. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Affärsrisker: Bolagets nuvarande verksamhet är avhängig den flotta av Saab bilar på de marknader bolaget verkar och därmed successivt avtagande i sin nuvarande form. Bolagets styrelse antog under året en ny strategisk inriktning och målsättning för bolaget innebärandes en utveckling och breddning av befintlig verksamhet med målsättning att skapa en långsiktigt uthållig och lönsam affärsverksamhet för bolaget. Rättstvister: BMW AG har ansökt om stämning av Parts till Nyköpings Tingsrätt. Ärendet rör framställt krav på betalning om 2,6 MEUR under åberopande av ett avtal med Saab Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB avseende köp och utveckling av motorer. Parts anser sig inte vara part i sagda avtal och har bestritt kravet i dess helhet. BMW har vidhållit kravet medan Parts och dess juridiska rådgivare bedömer kravet som grundlöst varpå ingen reservering skett. Nyköpings Tingsrätt kommer att hålla huvudförhandling i ärendet den april 2013.

7 Vidare föreligger i de två bolag som förvärvats ur konkursboet mindre tvister härrörande till tidigare bedriven verksamhet i bolagen samt tidigare personal. Bolaget bedömer att dotterbolagen har goda förutsättningar att nå framgång i sin framställan och vidare bedöms tvisternas beloppsmässiga karaktär ej som väsentlig för koncernen. Finansiella risker: Kreditrisk: Bolaget har under året skapat en fristående organisation och stabiliserat den befintliga affärsverksamheten. Delar av bolagets distributionskanaler har fortsatt en svår finansiell situation efter Saab Automobile ABs konkurs varpå bolaget jobbar mer fokuserat än tidigare med betalningsuppföljning och övriga kreditgivningsrutiner. Finansieringsrisk: Parts generar ett positivt kassaflöde under 2012 trots omställningskostnader och lageruppbyggnad, bland annat till följd av uppbyggnad av lager för den amerikanska verksamheten, och säkerställande av tillgång av reservdelar för bilens livscykel rörande vissa artiklar där leverantörsrelation avslutats. Bolagets affärsplan finansieras genom nuvarande affärsverksamhets positiva kassaflöden och bolaget har en mycket låg belåning vilket möjliggör ytterligare extern finansiering om investeringsmöjligheter uppstår. Ränterisk: Bolagets ränteexponering är låg till följd av avsaknaden av extern finansiering utöver sedvanlig operationella kredittider varpå ränteutveckling är av underordnad karaktär för bolagets resultatutveckling. Valutarisk: Under sitt tidigare ägande har bolaget ej haft de bankrelationer som möjliggjort ett aktivt arbete med att hantera valutaexponering. I samarbete med nuvarande bank arbetar bolaget därför med att ta fram och utvärdera en framtida valutasäkringspolicy. För närvarande är dock bolagets arbete med sådana instrument begränsat. Exponeringen uppstår främst mot USD och GBP där försäljningsintäkterna överstiger kostnaderna vilket innebär att en ytterligare stärkt svensk krona mot dessa valutor ger en minskad lönsamhet för bolaget. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Bolaget har träffat avtal med en tredje part för bildandet av ett samägt bolag med syfte att stärka och bredda Parts kundbas som ett led i Parts nya strategiska inriktning. Den 8 februari 2013 bildades ett helägt dotterbolag som försäljningsbolag på den norska marknaden, Swedish Distribution Services Norway AS Forskning och utveckling Bolaget bedriver ingen egen forskning och utveckling. Miljöpåverkan Bolaget bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet.

8 Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel (SEK) Balanserad vinst Årets resultat disponeras så att: - utdelas till aktieägarna balanseras i ny räkning Utdelning för räkenskapsåret 2012 föreslås med kronor per aktie vilket ger en utdelning om totalt MSEK 50. Utdelningen utbetalas från Saab Automobile Parts AB senast två veckor efter årsstämman. Den föreslagna utdelningen är enligt styrelsens uppfattning i linje med försiktighetsprincipen avseende både de krav som typen och storleken av verksamheten och de risker som förknippas med den ställer på det egna kapitalet och också bolagets kapitalbehov, likviditet och finansiella ställning.

9 RESULTATRÄKNING - KONCERN Nettoomsättning (Not 2) Kostnad för sålda varor BRUTTORESULTAT Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter (Not 6) Övriga rörelsekostnader (Not 7) RÖRELSERESULTAT FÖRE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER (Not 3,4,5) Jämförelsestörande poster (Not 9) RESULTAT EFTER JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter (Not 8) Räntekostnader och liknande resultatposter (Not 8) RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat (Not 10) ÅRETS RESULTAT

10 BALANSRÄKNING - KONCERN TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill (Not 11) Övriga immateriella tillgångar (Not 11) Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark (Not 12) Inventarier, verktyg och installationer (Not 13) Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar (Not 10) Långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Varulager (Not 15) Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 16) Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

11 BALANSRÄKNING - KONCERN EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (Not 17) Aktiekapital, 200 aktier Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar (Not 18) Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 19) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda panter (Not 21) Inga Ansvarsförbindelser (Not 22) Inga

12 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Avskrivningar på anläggningstillgångar Förändring avsättningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster mm (Not 23) Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring varulager Förändring kundfordringar Förändring av fordringar koncernföretag * Förändring övriga fordringar Förändring leverantörsskulder Förändring övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (Not 25) Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändring övriga långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kassa i förvärvade enheter Valutakurseffekt i likvida medel Likvida medel vid årets slut * Koncernstrukturen har förändrats mellan åren och jämförelseåret inkluderar fordringar / skulder till bolag inom Saab Automobile AB-koncernen.

13 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET Nettoomsättning (Not 2) Kostnad för sålda varor BRUTTORESULTAT Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter (Not 6) Övriga rörelsekostnader (Not 7) RÖRELSERESULTAT FÖRE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER (Not 3,4,5) Jämförelsestörande poster (Not 9) RESULTAT EFTER JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter (Not 8) Räntekostnader och liknande resultatposter (Not 8) RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Avsättning till periodiseringsfond Skatt på årets resultat (Not 10) ÅRETS RESULTAT

14 BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark (Not 12) Inventarier, verktyg och installationer (Not 13) Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag (Not 14) Uppskjutna skattefordringar (Not 10) Långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Varulager (Not 15) Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 16) Kassa och bank #REF! SUMMA TILLGÅNGAR

15 BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (Not 17) Bundet eget kapital Aktiekapital, 200 aktier Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax Avsättningar (Not 18) Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 19) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda panter (Not 21) Inga Ansvarsförbindelser (Not 22) Inga

16 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Avskrivningar på anläggningstillgångar Förändring avsättningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster mm (Not 23) Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring varulager Förändring kundfordringar Förändring av fordringar koncernföretag Förändring övriga fordringar Förändring leverantörsskulder Förändring övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av andelar i dotterföretag (Not 25) Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förändring övriga långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Valutakurseffekt i likvida medel Likvida medel vid årets slut

17 Noter Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen för Saab Automobile Parts AB (bolaget, företaget, Parts) har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt med tillämpning av Redovisningsrådets Rekommendationer (RR). Koncernuppgifter Bolagets aktier ägs från och med den 18 december 2012 till 100 % av Riksgälden, org. nr , med säte i Stockholm, Sverige. Den 24 januari 2013 fattade Regeringen beslut att överföra innehavet från Riksgälden till Regeringskansliet under Finansdepartementets förvaltning. Koncernredovisning Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande. Dotterföretag konsolideras från och med förvärvstillfället, dvs. vid den tidpunkt när Parts får ett bestämmande inflytande och tas bort då de avyttras. Koncernredovisningen upprättas enligt enhetliga redovisningsprinciper. Koncerninterna fordringar och skulder, transaktioner mellan koncernföretag samt orealiserade vinster har eliminerats i sin helhet. Redovisning av effekter av ändrade valutakurser Koncernens finansiella rapporter rapporteras i svenska kronor (SEK). Monetära tillgångar och skulder uttryckt i utländsk valuta omräknas till den valutakurs som föreligger vid bokslutsdagen (balansdagskursen). Samtliga differenser redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av rörelserelaterade tillgångar och skulder redovisas inom rörelseresultatet där nettoeffekten klassificeras som övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader. Icke-monetära poster som värderas till sina respektive anskaffningsvärden i utländsk valuta omräknas i enlighet med valutakursen som förelåg vid anskaffningstidpunkten. Samtliga utländska dotterbolag inom koncernen omräknas i koncernredovisningen enligt den så kallade dagskursmetoden innebärande att: tillgångar och skulder omräknas till svenska kronor baserat på balansdagens valutakurs. intäkter och kostnader omräknas till periodens genomsnittliga valutakurs. Beräknad så kallad omräkningsdifferens redovisas direkt i eget kapital. Segmentsredovisning Koncernens verksamhet är idag framför allt indelad i geografiska områden och indelningen av segment tar hänsyn till den organisatoriska strukturen i koncernen. Se not 2 för ytterligare information. Intäktsredovisning Bolagets intäkter består av försäljning av reservdelar och tillbehör, samt servicetjänster. Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet övergått till köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans. Intäkter redovisas netto efter avdrag för lämnade rabatter, kampanjer och försäljningsbidrag.

18 Kampanjer och försäljningsbidrag relaterade till försäljning av reservdelar finns för respektive marknad vilka redovisas som kostnad i samband med försäljning. Försäljning av tjänster inkluderar service och lagerhållning och distribution av reservdelar. Intäkten för försäljning av tjänster kan tas upp när servicen utförts. Saab fakturerar sina kunder baserat på nedlagda timmar och baserat på kriterierna i RR 11 tas intäkten upp vid samma tillfälle. Jämförelsetalen (2011) har justerats så att logistikintäkter ingår i nettoomsättningen, MSEK 52. Varulager Varulagret består av råvarulager, produkter i arbete och färdigvarulager av reservdelar och värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av vägda genomsnittspriser och inkluderar kostnader för hemtagning. Nettoförsäljningsvärdet beräknas utifrån försäljningspris minus kostnader som tillkommer fram till färdigställande, respektive anskaffningskostnader samt erforderliga kostnader vid försäljning (bonusar, garantier, frakt, reklamutgifter, övriga leveranskostnader etc.). Artiklar i lagret är kodade och har angivits en inkuransklassificering. Inkurans i form av kassation registreras löpande i anslutning till inventeringar och baseras på inkuransklassificeringen. Vid slutet av varje rapporteringsperiod bedömer bolaget om det finns indikationer på värdenedgång i enlighet med ovan beskriven värderingsmetod. Materiella anläggningstillgångar En anläggningstillgång redovisas om det är sannolikt att tillgången kommer bringa ekonomiska fördelar för företaget samt om kostnaden för tillgången kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Tillgångens redovisade belopp inkluderar initiala kostnader för att förvärva eller uppföra en del av egendomen, fabriksanläggningen eller inventariet samt efterföljande kostnader som uppstår för att lägga till eller flytta en del av tillgången. Tillkommande utgifter aktiveras om den specifika kostnaden möter ovannämnda kriterier. Den tillkommande utgiften skall inkludera värdeskapande förbättringar, till exempel ökad kapacitet eller förlängd nyttjandeperiod, väsentligen förbättrad kvalitet av den producerade artikeln eller reducerade produktionskostnader av betydande karaktär. Reparation och underhåll kostnadsförs när de uppstår. Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. Det avskrivningsbara beloppet av en tillgång beräknas som anskaffningsvärde minskat med bedömt restvärde. Avskrivning görs linjärt över tillgångens nyttjandeperiod. Parts har gjort antagandet att restvärdet för en tillgång är noll, men restvärdet för större investeringar skall alltid bedömas. Om bolaget erhåller statligt bidrag för en specifik investering minskas det avskrivningsbara beloppet med erhållet bidrag. För maskiner och inventarier tillämpas avskrivningssatser som ligger mellan 7-33% samt för byggnader 2-4%. I de fall bokfört värde överstiger tillgångarnas återvinningsvärde har erforderliga nedskrivningar skett.

19 Immateriella tillgångar Goodwill vid förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan ersättningen för dotterföretaget och verkliga värden på förvärvade identifierbara tillgångar och skulder per förvärvstidpunkten redovisas som goodwill. Goodwill redovisas till anskaffningsvärden enligt ovan minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningstiden för befintliga goodwill-poster är 5 år. Nedskrivningar Parts bedömer vid slutet av varje rapportperiod om det finns indikationer på att immateriella eller materiella anläggningstillgångar har minskat i värde. Om det finns en indikation på att en värdeminskning har skett beräknas tillgångens återvinningsvärde vilket utgör det högsta av verkligt värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet som oftast är nuvärdet av framtida kassaflöden. Genererar inte tillgången ett separat och identifierbart kassaflöde allokeras den enskilda tillgången till en kassagenererande enhet och återvinningsvärdet beräknas istället för denna enhet. En nedskrivning görs då redovisat värde understiger återvinningsvärdet, och kostnaden redovisas i resultaträkningen. En eventuell reversering av en nedskrivning görs endast avseende materiella tillgångar och då enbart när det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde när tillgången senast skrevs ned. Om så är fallet, ökas tillgångens värde med det återförda beloppet, men återföringen får inte leda till att det redovisade värdet överstiger vad bolaget skulle ha redovisat efter avskrivningar om ingen nedskrivning hade gjorts. Fordringar Fordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta. I det fall detta belopp understiger nominellt belopp redovisas en nedskrivning. Bolaget har per och gjort en genomgång av fordringar i balansräkningen. Resultatet av genomgångarna är att en stor del av fordringarna mot bolag inom Saab Automobilekoncernen värdereglerades under Leasing Samtliga leasingkontrakt eller överenskommelser identifieras, klassificeras och värderas som antingen operationell eller finansiell leasing vid kontraktets upprättande. Samtliga kontrakt bedöms regelbundet. Avtalen klassificeras som en del av upprättandet av leasingkontraktsprocessen. Leasinginbetalningar vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingtiden såvida inte andra systematiska metoder är mer representativa med avseende på användarnas löptid och fördelar. Under 2012 och 2011 har inga finansiella leasingkontrakt identifierats utan alla kontrakt klassificeras såsom operationell leasing. Avsättningar och ansvarsförbindelser Avsättningar skall redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en tidigare händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, och en tillförlitlig uppskattning av förpliktelsens belopp kan göras. I Parts finns garantier avseende reservdelar och tillbehör. Avsättningens storlek avseende dessa utvärderas vid utgången av varje rapportperiod. En ansvarsförbindelse är ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom

20 företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller ett åtagande som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet eller åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Inkomstskatt Aktuell skatt Aktuell skattefordran och skuld för den aktuella perioden är värderad till det värde som förväntas erhållas eller betalas till Skatteverket. Saab Automobile Parts AB har en möjlighet att fråndra taxerbar inkomst beroende på de obeskattade reserverna. Det är möjligt att skriva av materiella tillgångar till en större del med hjälp av de skattemässiga reglerna (överavskrivning) och att även skapa en periodiseringsfond motsvarande maximalt 25 procent av årets taxerbara vinst. Uppskjuten skatt Redovisning av uppskjuten skatt baseras på den s.k. balansräkningsmetoden. Metoden utgår ifrån balansräkningen och skattekostnaden bestäms utifrån förändringar i balansräkningens poster. Uppskjutna skattefordringar representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till s.k. avdragsgilla temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjutna skatteskulder avser skatt som hänför sig till skattemässiga temporära skillnader och som ska betalas i framtiden. En temporär skillnad utgör differensen mellan en tillgångs eller en skulds redovisade respektive skattemässiga värde. Värderingen av uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar sker till beslutade skattesatser på balansdagen och utan diskontering. Uppskjutna skattefordringar har endast redovisats i den omfattning det är sannolikt att fordringarna kommer att realiseras i framtiden. Ersättningar till anställda Pensionsplanerna klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Avgiftbestämda innebär att pension utgår med överenskommet belopp och förmånsbestämda planer innebär att pension utgår med en procentuell andel av lönen. Avgiftsbestämda planer Pensionspremier för kollektivanställda administreras av FORA under SAF-LO i form av en avgiftsbestämd plan. Tjänstemännen omfattas av ITP-planen eller annan lösning på motsvarande kostnadsnivå. Pensionspremier för tjänstemän födda efter 1978 administreras av Alecta i form av ITP 1, vilken är en avgiftsbestämd plan utan försäkring. Den anställde har sålunda möjligheten att välja en annan förvaltare än Alecta. När en anställd har utfört tjänster åt Parts under en period skall företaget redovisa inbetalningen till planen som en skuld, med hänsyn till redan inbetalda belopp. Förmånsbestämda planer Bolaget tillämpar förmånsbestämd ITP-plan för sina tjänstemannaanställda i Sverige. Förmånerna avseende denna plan är försäkrade och fonderade genom regelbundna premier till Alecta. Planen som är försäkrad av Alecta avser flera anställdas planer och redovisas samt presenteras därför som en avgiftsbestämd plan i enlighet med RR 29.

21 Ersättningar vid uppsägning Ett företag skall ta upp ersättningar vid uppsägning som en skuld och en utgift när, och enbart när, företaget är bevisligen förpliktigad att endera: säga upp anställningen för en anställd eller en grupp anställda före normalt pensioneringsdatum; eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning. Ett företag redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad, och enbart när, företaget har en detaljerad formell plan för avgång och utan realistisk möjlighet till återkallande. Kassaflöde Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Förutom kassa- och bankflöden hänförs kortfristiga placeringar, vilka kan omvandlas till bankmedel till ett i huvudsak i förväg känt belopp till likvida medel. Finansiella instrument Likvida medel Förutom kassa- och bankflöden gäller att till likvida medel hänförs kortfristiga placeringar, vilka omvandlade till bankmedel kan ske till ett i huvudsak i förväg känt belopp. Som likvida medel anses kortfristiga placeringar med en kortare löptid än tre månader. Spärrande medel redovisas efter sin innebörd. Då det finns en legal begränsning att ej nyttja medel på en period som överstiger 12 månader redovisas spärrade likvida medel såsom finansiella anläggningstillgångar. Är löptiden kortare än 12 månader redovisas beloppet såsom övrig kortfristig fordran. Spärrade medel upplyses även inom linjen såsom ställda säkerheter. Väsentliga osäkerheter och uppskattningar i redovisningen När styrelsen och verkställande direktören upprättar årsredovisningen i enlighet med allmänt godtagna redovisningsprinciper måste vissa uppskattningar och antaganden göras som påverkar de värden som anges i den slutliga finansiella rapporten. Dessa bedömningar och antaganden ligger till grund för det redovisade värdet för tillgångar, skulder, intäkter och utgifter i de fall där dessa värden inte kan fastställas med hjälp av information från andra källor. De områden där uppskattningar och antaganden är av stor betydelse för koncernen anges nedan: Nedskrivning av fordringar En stor del av bolagets fordringar 2011 utgjordes av fordringar hos Saab Automobile AB med dotterbolag och hos dessa bolags kunder. Dessa poster har var och en bedömts och till den del motparten begärts i konkurs har fordringarna till fullo reserverats för då någon utdelning ej förväntas. Motsvarande fordringar hos övriga bolag har nedskrivits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder mot Saab Automobile AB med dotterföretag har i balansräkningen för 2012 klassificerats som externa mellanhavanden medan de i jämförelsetalen klassificerats som fodringar/skulder till koncernföretag. Avsättningar för garantier Avsättning görs för produktgarantier i samband med försäljning baserat på legala och informella åtaganden per marknad och modell. Beräkningen görs utifrån historiskt utfall och en bedömning av sannolikheten för inträffande av garantin. Uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader redovisas till den del det bedöms som troligt att framtida avdrag kommer att medges. I samband med upprättandet av 2011 och 2012 års bokslut

22 förekommer temporära skillnader hänförliga till konkursen i Saab Automobile AB för vilka framtida avdrag är osäkert beaktat transaktionernas komplexitet och oklart skattemässigt regelverk och praxis. För dessa poster har ett försiktigt förhållningssätt använts och någon uppskjuten skattefordran har ej upptagits i balansräkningen. Jämförelsestörande poster Poster i resultaträkningen hänförliga till konkursen i Saab Automobile AB har i jämförelsesiffrorna klassificerats som jämförelsestörande poster och i 2012 års resultaträkning inkluderats som övriga rörelsekostnader.

23 Not 2 RAPPORTERING PER SEGMENT Saab Automobile Parts AB rapporterar segementsinformation i enlighet med RR25, Rapportering av segment - rörelsegrenar och geografiska områden. Saab Parts-koncernen är organiserad efter geografiska marknader för vilka rapportering sker till högsta verkställande beslutsfattare, vilket utgörs av koncernledningen. Uppföljningen sker framför allt utifrån följande marknader; Norden, Storbritannien, Amerika och Övriga marknader. Övriga marknader består av ett stort antal enskilda marknader där ingen enskild marknad representerar över 10% av den totala försäljningen. Den operativa verksamheten har i övrigt följts som ett rapporterbart segment under rapporterperioden och vad beträffar finansiell information hänvisas till koncernens resultat- och balansräkning samt övriga tillhörande noter. Följande tabell visar Saab Automobile Parts AB-koncernens identifierade primära segment. För jämförelseåret presenteras enbart försäljningssiffrorna då kostnadsmassan inte fördelades eller följdes per marknad under föregående koncernstruktur. Primära segment KONCERN 2012 Belopp i TSEK Norden Storbritannien Amerika Övr. marknader Totalt Nettoomsättning Bruttoresultat Rörelseresultat Finansnetto Skatt Årets resultat Investeringar Totala tillgångar Totala skulder Primära segment KONCERN 2011 Belopp i TSEK Norden Storbritannien Amerika Övr. marknader Totalt Nettoomsättning Investeringar Totala tillgångar Totala skulder Försäljning per marknad MODERBOLAGET Norden Storbritannien Amerika Övriga marknader Totalt Av moderbolagets försäljning 2012 per marknad ingår försäljning av varor och tjänster till andra koncernbolag om MSEK 249. Av moderbolagets inköp 2012 har MSEK 9 gjorts från andra koncernbolag.

24 Not 3 REVISIONSARVODEN KONCERN Ernst & Young AB Ersättning för revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Övriga revisionsfirmor Ersättning för revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Totalt MODERBOLAGET Ernst & Young AB Ersättning för revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Totalt Not 4 AVSKRIVNINGAR FÖRDELADE PER FUNKTION KONCERN Försäljningskostnader Administrationskostnader Totalt MODERBOLAGET Försäljningskostnader Administrationskostnader Totalt

25 Not 5 PERSONAL KONCERN OCH MODERBOLAGET Antal Medelantal anställda Kvinnor Män Kvinnor Män Moderbolaget Dotterföretag Koncernen totalt KONCERN OCH MODERBOLAGET Antal Könsfördelning ledande befattningshavare Kvinnor Män Kvinnor Män Moderbolaget Dotterföretag Koncernen totalt KONCERN OCH MODERBOLAGET Belopp i TSEK Kostnader för personal Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Moderbolaget (7 461)* (4 978)* Dotterföretag (804) - Koncernen totalt (8 265)** (4 978)** * Av Moderbolagets pensionskostnader avser KSEK 407 (390) styrelse och VD. ** Av Koncernens pensionskostnader avser KSEK 647 (390) koncernens styrelse och VD. För VD gäller en uppsägning om 6 månader från den anställdes sida. Vid uppsägning från företagets sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag motsvarande 6 månaders lön. För övriga chefer gäller kollektivavtalets regler både vid egen och företagets uppsägning. KONCERN OCH MODERBOLAGET Belopp i TSEK Löner och andra ersättningar Löner och andra ersättningar Varav tantiem o.d Löner och andra ersättningar Varav tantiem o.d Moderbolaget Varav Styrelse Varav VD Varav Övriga anställda Dotterföretag (327) Varav Styrelse Varav VD (327) Varav Övriga anställda Koncernen totalt (327) Varav Styrelse Varav VD (327) Varav Övriga anställda Styrelsen i moderbolaget utgjordes under 2011 av anställda i annat koncernbolag.

26 Not 6 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER KONCERN Valutakursvinster från den operationella verksamheten Totalt MODERBOLAGET Valutakursvinster från den operationella verksamheten Totalt Not 7 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER KONCERN Valutakursförluster från den operationella verksamheten Nedskrivningar kundfordringar som en följd av Saab Automobile ABs konkurs Övrigt Totalt MODERBOLAGET Valutakursförluster från den operationella verksamheten Nedskrivningar kundfordringar som en följd av Saab Automobile ABs konkurs Övrigt -6 - Totalt

27 Not 8 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER KONCERN Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter koncernföretag Övriga ränteintäkter 14, , Totalt Räntekostnader och liknande resultatposter Kostnadsräntor Övriga finansiella kostnader Totalt Summa finansiella intäkter och kostnader MODERBOLAGET Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter koncernföretag Övriga ränteintäkter 14, Totalt Räntekostnader och liknande resultatposter Kostnadsräntor till koncernföretag - - Kostnadsräntor till externa företag Övriga finansiella kostnader Totalt Summa finansiella intäkter och kostnader Not 9 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER KONCERN Till Saab Automobiles konkurs relaterade nedskrivningar Omstruktureringskostnader hänförliga till ny koncernstruktur Totalt Jämförelsestörande poster MODERBOLAGET Till Saab Automobiles konkurs relaterade nedskrivningar Omstruktureringskostnader hänförliga till ny koncernstruktur Totalt Jämförelsestörande poster

28 Not 10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT KONCERN Skatt på årets resultat Aktuell skatt Aktuell skattekostnad innevarande år Omklassificering från uppskjuten skatt Total aktuell skatt Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt innevarande år Effekt av ändrad skattesats i Sverige, från 26,3% till 22% Omklassificering till aktuell skatt Total uppskjuten skatt Total skatt på årets resultat i resultaträkningen Bolaget har uppmärksammat att det föreligger grund för omprövande av moderbolagets deklaration för inkomståret 2010 med hänsyn till skattemässig hantering av inkurans i varulager. Bolaget har initierat omprövning av avlämnad deklaration med en förväntad skattemässigt avdragsgill post om omkring MSEK 85 vilket beaktats i presentationen av årets inkomstskatt. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder Uppskjutna skattefordringar Hänförliga till temporära skillnader 1) Hänförliga till internvinster i varulager Summa uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skatteskulder Hänförliga till obeskattade reserver Summa uppskjutna skattefordringar Netto uppskjutna skattefordringar i balansräkningen ) Temporära skillnader är främst hänförliga till nedskrivning av fordringar och varulager. MODERBOLAGET Skatt på årets resultat Aktuell skatt Aktuell skattekostnad innevarande år Omklassificering från uppskjuten skatt Total aktuell skatt Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt innevarande år Effekt av ändrad skattesats i Sverige, från 26,3% till 22% Omklassificering till aktuell skatt Total uppskjuten skatt Total skatt på årets resultat i resultaträkningen Bolaget har uppmärksammat att det föreligger grund för omprövande av moderbolagets deklaration för inkomståret 2010 med hänsyn till skattemässig hantering av inkurans i varulager. Bolaget har initierat omprövning av avlämnad deklaration med en förväntad skattemässigt avdragsgill post om omkring MSEK 85 vilket beaktats i presentationen av årets inkomstskatt. Uppskjutna skattefordringar Hänförliga till temporära skillnader 1) Summa uppskjutna skattefordringar ) Temporära skillnader är främst hänförliga till nedskrivning av fordringar och varulager.

29 Not 11 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERN Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Omräkningsdifferenser Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar - - Årets avskrivningar Omräkningsdifferenser 7 - Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 12 BYGGNADER OCH MARK KONCERN Ingående anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar - 10 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar - 10 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004 Koncernredovisning enligt IFRS för räkenskapsåret 2004 Koncernresultaträkning upprättad enligt IFRS TSEK NOT 2004 Intäkter 2, 3 621 945 Kostnader för sålda varor 4, 6 300 850 Bruttoresultat 321 095 Övriga

Läs mer

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING 20 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Rörvik Timber AB (publ), med orga - nisationsnummer 556541-2086 och säte i Jönköping,

Läs mer

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 Nettoomsättningen ökade 21 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år hänförligt till expansionen inom B737-trafiken Juli September

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

1 Årsredovisning 2011

1 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 1 Diligentia ÅRSREDOVISNING 2011 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Diligentia AB, org.nr. 556467-1641, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Catena AB Org nr 556294-1715 Får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 2 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Sid 3 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 15 Sid 16 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 20-36 Sid 37 Förvaltningsberättelse s rapport över totalresultat

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernens bokslut 6 Noter till koncernens bokslut 11 Moderbolagets bokslut 27 Noter till moderbolagets bokslut 32 Signaturer 35 Revisionsberättelse

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 Free2Move Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

ScandBook Holding AB (publ) Org nr 556708-2911. Innehållsförteckning

ScandBook Holding AB (publ) Org nr 556708-2911. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD-ord 4 ScandBook koncernen 5 Affärsidé, strategier och mål 5 Kunder och marknad 5 Aktiedata och ägarstruktur 6 Förvaltningsberättelse 8 Flerårsöversikt

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Braathens Aviation 2014

Årsredovisning Braathens Aviation 2014 Årsredovisning Braathens Aviation 2014 1 BRAATHENS AVIATION 2014 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 VERKSAMheten 3 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 5 risk- och osäkerhetsfaktorer 6 flygplansflotta 7 MILJÖ

Läs mer