Bästa resultatet i Sectras historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa resultatet i Sectras historia"

Transkript

1 Sectra sve.doc Pressmeddelande Linköping den 29 maj 2001 Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret maj april 2001: Bästa resultatet i Sectras historia Sectra redovisar verksamhetsåret 2000/2001 det bästa resultatet någonsin. Resultat före skatt ökade med 63 procent till 39,3Mkr (24,1). Även omsättningen är den högsta i företaget historia. Den ökade med 52 procent till 291,6 Mkr (191,6). Orderingången uppgick till 310,5 Mkr (433,5). - Vi presenterar det bästa verksamhetsåret i Sectras 22-åriga historia, säger Jan- Olof Brüer koncernchef och VD för Sectra AB. Våra tre verksamhetsgrenar har utvecklats väl, och framförallt verksamheten inom medicinska system har expanderat kraftigt både i Sverige och internationellt. Vi har etablerat nya kontor i Europa och de produkter vi lanserat under året har tagits väl emot av marknaden. Dessutom har vår arbetsstation för digital röntgen (PACS) blivit rankad etta i en stor internationell utvärdering där samtliga stora PACS-leverantörer deltog. Under fjärde kvartalet har Sectra tecknat ett avtal med det norska försvaret om att utveckla en NATO-version av den avlyssningssäkra GSM-telefonen Tiger TM. Avtalet innebär en vidareutveckling av den nationella norska versionen av Tigertelefonen. - Det nya avtalet med det norska försvaret är av stor strategisk betydelse då det innebär att NATO-Tiger kommer att kunna säljas direkt till försvar och myndigheter i samtliga NATO-länder, fortsätter Jan-Olof Brüer. Sectra har under det gångna året märkt ett växande intresse från potentiella kunder, media och analytiker och bolaget har erhållit ett ökat institutionellt ägande. Den ökade uppmärksamheten har stärkt Sectras varumärke och förstärkt företagets möjligheter att vinna nya kunders förtroende på den internationella marknaden. - Sectras starka ställning på hemmamarknaden utgör en stabil plattform för fortsatt internationell expansion. Vi står redo att möta den växande efterfrågan med tekniskt avancerade produkter, kvalificerade medarbetare och en stabil finansiell ställning, avslutar Jan-Olof Brüer. För ytterligare information kontakta: Sectra AB, Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef, , Välkommen till vår hemsida Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Sectra AB (publ) Teknikringen Linköping Tel: Fax: Moms reg.nr SE Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sex länder och antalet medarbetare är 185. Omsättningen uppgick helåret 00/01 till 292 Mkr. Sectra är sedan mars 1999 noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

2 1(5) Bokslutskommuniké Sectra AB (publ) för perioden maj 2000 april 2001 Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Sectra är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista sedan den 3 mars Året i korthet (maj 1999 april 2000 inom parentes) Omsättningen ökade med 52 procent till 291,6 Mkr (191,6). Resultatet före skatt ökade med 63 procent till 39,3 Mkr (24,1). Vinsten per aktie ökade till 0,85 kr (0,50). Orderingången uppgick till 310,5 Mkr (433,5). Viktiga händelser under fjärde kvartalet Sectra tecknade ett avtal med det norska försvaret om vidare utveckling av den nationella norska versionen av Tiger TM till en internationell NATO- Tiger. Det innebär att Tiger-telefonen kommer att kunna säljas direkt till försvar och myndigheter i samtliga NATO-länder. Året i korthet Sectras internationella expansion fortsatte. För att hantera den ökade efterfrågan etablerades nya kontor i Danmark och Italien. Det digitala mammografisystemet Sectra MicroDose Mammography TM lanserades i samarbete med Mamea Imaging AB. Systemet baseras på en ny sensorteknik som gör det möjligt att, med fem gånger lägre stråldos, uppnå samma höga bildkvalitet som med dagens filmbaserade system. Sectra lanserade den mobila informationsmottagaren CitySurfer TM för informationstjänster med höga krav på realtid. I samband med lanse ringen beställde CUE Corporation CitySurfer TM för meddelandetjänster och trafikinformation på den amerikanska marknaden. CUE är en av världens största nätoperatörer för överföring av data via FM-bandet. Viktiga händelser efter fjärde kvartalet Sectra erhöll beställning på utveckling av KryptoModem TM från det svenska försvaret. KryptoModem TM ska avlyssningssäkra kommunikation mellan såväl bärbara som stationära datorer vid uppkoppling mot olika kommunikationsnät. Fyns landsting i Danmark beställde radiologiskt informationsystem (RIS) från Sectra. Beställningen är ett viktigt steg in på den danska marknaden för digital röntgen. Vestfolds fylke i Norge beställde Sectras system för digital radiologi för fortsatt digitalisering av hela landstinget.

3 2(5) Marknad och produktutveckling Marknaderna för Sectras tre verksamhetsgrenar har utvecklats enligt förväntan under året. Marknaden för medicinska system är i en stark tillväxtfas och allt fler sjukhus väljer att effektivisera verksamheten genom att införa digitala system. Marknaden för avlyssningssäkra kommunikationssystem präglas av de senaste årens omstruktureringar av försvarsmakten med vidhängande låga investeringsnivåer. Marknaden för trådlösa informationssystem befinner sig i en tidig tillväxtfas. Den ökade rörligheten bland människor driver på utvecklingen inom kommunikationsområdet och efterfrågan på mobila informationstjänster ökar. Inom medicinska system har Sectra haft fortsatta försäljningsframgångar både i Sverige och internationellt. Sectra upplever en ökad efterfrågan och verksamheten har expanderat kraftigt i Västeuropa och USA. Ett nytt digitalt mammografisystem, Sectra MicroDose Mammography TM, lanserades under året i samarbete med Mamea Imaging AB. Systemet baseras på en ny sensorteknik som gör det möjligt att med fem gånger lägre stråldos uppnå samma höga bildkvalitet som med dagens filmbaserade system. Syftet är att ta fram ett komplett system för digital mammografi, men konceptet är än så länge oprövad teknik inom det medicinska området. Systemet kommer att genomgå kliniska tester under hösten. Under förutsättning att testerna utfaller positivt, beräknas de första enheterna vara tillgängliga på den svenska marknaden under Inom avlyssningssäkra kommunikationssystem har satsningarna på Sectra Tiger TM fortsatt. Under fjärde kvartalet har ett avtal tecknats med det norska försvaret om vidareutveckling av den norska versionen till en internationell NATO-Tiger. I anlutning till detta inledde Sectra ett samarbete med Kongsberg Defence Communications AS om marknadsföring och försäljning av Tiger TM. Kongsberg ingår i Norges största försvarskoncern och levererar kryptoprodukter till försvar över hela världen. Svenska försvaret har under senare tid beställt flera nya utvecklingprojekt, ett tydligt tecken på att försvaret nu ökar investeringarna i avlyssningssäkra ITsystem. Inom trådlösa informationssystem lanserade Sectra under året den mobila informationsmottagaren CitySurfer TM. Med CitySurfer TM tar användaren emot realtidsinformation om exempelvis börskurser, nyheter, kartor, trafikmeddelanden och väder. Luftfartsverket har under året givit Sectra förtroendet att utveckla komponenter till nästa generations flygkommunikationsystem. Utvecklingen baseras på den nya världstandarden, VDL Mode 4, för internationell flygtrafik. Med hjälp av den nya tekniken kommer trafi kapaciteten att kunna höjas på flygplatserna och i luftrummet. Sectra blir bland de första i världen med att leverera transpondrar för den nya världsstandarden. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning ökade med 52 procent till 291,6 Mkr (191,6) varav 100,2 Mkr (58,0) avser fjärde kvartalet. Resultatet före skatt ökade till 39,3 Mkr (24,1), vilket innebär ett resultat för fjärde kvartalet på 19,4 Mkr (17,9). Orderingången uppgick till 310,5 Mkr (433,5) varav 42,3 Mkr (286,3) avser fjärde kvartalet. Årets orderingång innebär, trots mindre volym, ett högre förädlingsvärde. Årets nettoomsättningen fördelar sig per verksamhetsgren (Mkr): 2000/ /00 Medicinska system 215,7 109,8 Avlyssningssäkra 51,5 58,7 kommunikationssystem Trådlösa informationssystem 24,0 23,1 Finansiell ställning Sectra har en stabil finansiell ställning. Soliditeten per den 2001 var 54,1 procent (62,9) och likviditeten uppgick till 3,3 ggr (3,2). Bolagets räntebärande skulder uppgick till 38,0 Mkr (9,1), varav 33,0 (5,5) avser konvertibla skuldebrev. Investeringar Investeringarna i koncernen uppgick under året till 10,3 Mkr (31,5) varav 3,1 (3,7) Mkr avser fjärde kvartalet. Investeringarna avser aktier i intressebolaget Mamea Imaging AB samt datorutrustning och inventarier. Medarbetare Antalet medarbetare ökade under fjärde fjärde kvartalet med 8. Det totala antalet medarbetare i Sectra per den 30 april 2001 var 185 vilket är en ökning med 19 personer jämfört med föregående år. Personalomsättningen under året var 9,7 procent (9,8). Intresseföretag Sectra ökade under året sin ägarandel i intresseföretaget Mamea Imaging AB från 20 till 38 procent.

4 3(5) Aktieägare Sectras ägarkrets förstärktes under fjärde kvartalet med de internationella institutionerna Capital Group och Schroders Investment Management. De förvärvade B-aktier av Sectras huvudägargrupp. Antalet aktieägare har under verksamhetsåret ökat med 38 procent till (3.440). Institutionella ägarandelen har stigit till 17 (10) procent. Sectras tio största ägare står för 71 (74) procent av kapitalet. Aktien Sectras aktiekapital uppgick den 30 april 2001 till kr fördelat på aktier. Vid full konvertering och utnyttjande av utfärdade konvertibelprogram samt personaloptioner ökar antalet aktier till Under året genomfördes fondemission och aktiesplit 3:1 i enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma. Fondemissionen, som skedde genom uppskrivning av aktiens nominella belopp från 2,50 kr till 3 kr, medförde en ökning av aktiekapitalet med ,50 kr till kr. Aktie spliten sänkte aktiens nominella belopp från 3 kr till 1 kr och för varje gammal aktie erhölls två nya aktier. Konvertibler Under oktober 2000 genomfördes en emission av konvertibla skuldebrev till medarbetare inom Sectrakoncernen. Vid full konvertering tillförs Sectra B-aktier motsvarande 1,0 procent av aktiekapitalet och 0,6 procent av röstetalet. De konvertibla skuldebreven löper till den 1 juli 2003 och har en konverteringskurs på 84 kr. Personaloptioner Under december 2000 fick medarbetare i USA möjlighet att teckna personaloptioner. Om samtliga personaloptioner nyttjas fullt ut kommer medarbetarna att förvärva B-aktier i bolaget motsvarande 0,3 procent av aktiekapitalet och 0,2 procent av röstetalet. Optionerna kan utnyttjas fram till och med den 31 december 2003 och har ett lösenpris på 62 kr. Framtidsutsikter Sectra har en stark position inom flera teknikområden med hög tillväxtpotential, såväl på hemmamarknaden som internationellt. Styrelsens bedömning att Sectra kommer att fortsätta expandera med god lönsamhet kvarstår. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Sectra AB äger rum fredagen den 29 juni 2001 kl på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. Förslag till utdelning För 2000/01 föreslås en utdelning om 0,30 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås onsdagen den 4 juli Om bolagsstämman antar förslaget beräknas utbetalningen från VPC ske den 9 juli Årsredovisning Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget från och med den 15 juni 2001, då den också distribueras med post till aktieägarna. Den kommer samtidigt att vara tillgänglig på Sectras hemsida och kan beställas under adress: Sectra AB Teknikringen Linköping Telefon Fax E-post Kommande rapporttillfällen Delårsrapport maj juli 2001: 4 september 2001 Delårsrapport maj oktober 2001: 5 december 2001 Delårsrapport maj 2001 januari 2002: 5 mars 2002 Bokslutskommuniké 2001/02: 22 maj 2002

5 4(5) Koncernens resultaträkningar i sammandrag Tkr 3 mån feb-apr 2000/ mån feb-apr 1999/2000 maj-april 2000/2001 maj-april 1999/2000 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Förändring pågående arbeten Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansnetto Resultat efter finansnetto Avgår jämförelsestörande poster 1) Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Vinst/aktie efter schablonskatt, kr 2) Före utspädning 0,85 0,50 Efter utspädning 0,83 0,49 1) Jämförelsestörande poster avser vinst i dotterdotterbolaget Sectra RadiSoft AB under den del av räkenskapsåret, före , då det ej tillhörde koncernen. 2) Genomsnittligt antal aktier är justerat för emission och split. Koncernens balansräkningar i sammandrag Tkr Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital (inkl periodens resultat) Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

6 5(5) Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag Tkr maj-april maj-april 2000/ /2000 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal ) 2000 Soliditet % 54,1 62,9 Likviditet ggr 3,3 3,2 Vinstmarginal % 13,5 12,6 Räntabilitet på eget kapital 22,7 22,1 Räntabilitet på sysselsatt kapital 26,7 26,9 Medelantal anställda Antal aktier vid periodens slut 2) Genomsnittligt antal aktier 2) Eget kapital per aktie 4,12 3,36 Kassaflöde per aktie 1,04 0,75 1) Omräkning har skett med hänsyn till split genomförd ) Justerat för aktieuppdelningar och emissioner. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Likviditet: Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Vinstmarginal:Resultat före skatt i procent av omsättningen. Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Frågor besvaras av koncernchef Jan-Olof Brüer Telefon: Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder. Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Linköping den 29 maj 2001 Sectra AB (publ) Styrelsen Vinst per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antalet aktier. Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut. Kassaflöde per aktie: Kassaflödet dividerat med antalet aktier vid periodens slut. Upprättande av denna rapport har skett enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisning. Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

Årsredovisning 2001 2002

Årsredovisning 2001 2002 Årsredovisning 2001 2002 Innehåll Året i korthet... 3 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Sectra AB hålls torsdagen den 27 juni 2002 kl 16.00 på Collegium, Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park i Linköping.

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Årsredovisning 1999 2000

Årsredovisning 1999 2000 Årsredovisning 1999 2000 Innehåll Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Sectra AB (publ) hålls onsdagen den 5 juli kl.16.00 på Collegium i Linköping. Utdelning För 1999/2000 föreslås en utdelning om 0,60

Läs mer

Årsstämma Årsstämma i Sectra AB hålls onsdagen den 25 juni kl. 16.00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping.

Årsstämma Årsstämma i Sectra AB hålls onsdagen den 25 juni kl. 16.00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. 07/08 Innehåll Koncernöversikt 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Vision, mål och strategier 8 Aktien 10 Marknadernas drivkrafter 12 Medicinska system 14 Avlyssningssäkra kommunikationssystem 20 Medarbetare

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Delårsrapport LUVIT AB (publ) januari - mars 2003

Delårsrapport LUVIT AB (publ) januari - mars 2003 Delårsrapport LUVIT AB (publ) januari - mars 2003 Försäljningen ökade med 30 % under första kvartalet 2003 till 3,0 MKR (2,3). Kostnaderna reducerades med 18 %, 2,0 MKR, under första kvartalet 2003 jämfört

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ JANUARI-DECEMBER 2011 Omsättningen uppgår till 1 293,5 (1 108,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 184,3 (156,0) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Intellecta AB (publ) PRESSINFORMATION Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001 Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Försäljningen för första

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport, januari-mars 2012

Delårsrapport, januari-mars 2012 Delårsrapport, januari-mars 212 Omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Enea har uppvisat tillväxt samt förbättrad lönsamhet under de senaste kvartalen. Verksamheten renodlades i och med avyttringen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter

Läs mer

Renodling av verksamheten

Renodling av verksamheten Framtidsfabriken AB (publ) Bokslutskommuniké januari december Renodling av verksamheten Ny strategi: o Kraftfull renodling av Framfab som globalt internetkonsultföretag o Merparten av bolagen utanför kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2001

Delårsrapport januari - juni 2001 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Delårsrapport januari - juni 2001 Delårsrapporten för perioden 1 januari 30 juni 2001 distribueras som en del av detta pressmeddelande. Koncernens omsättning

Läs mer

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Kvartal 4 * Försäljningen uppgick till 1 272 Mkr (1 164), +9% * Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (4) * Vinst efter skatt uppgick till 7 Mkr (0)

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport juli - september 2011

Delårsrapport juli - september 2011 Fortnox DelårsrapportQ3AB juli - september (publ) Q3 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport juli - september Tredje kvartalet (jämfört med samma period föregående år) >> Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 Kista 2015-05- 21 Kvartalsrapport Q1 2015 Periodens omsättning uppgick till KSEK 7 200 (5 812), en ökning om 24 procent Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 338 (3 995),

Läs mer