STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN"

Transkript

1 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst Omfattning i högskolepoäng: 240 Nivå: Forskarnivå Utbildningsplanen är beslutad i Konstnärliga fakultetsnämnden den 8 februari PROGRAMBESKRIVNING Den konstnärliga forskarutbildningen i fri konst ledande till doktorsexamen utgår från de konstnärliga kunskaperna och det konstnärliga arbetet. Tyngdpunkten för studierna ligger primärt på självständigt konstnärligt arbete. Studierna av reflekterande eller teoretiskt ska ses som ett stöd i detta arbete och som ett medel till konstnärlig utveckling. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng indelat i olika seminarier/kurser/moment om 60 högskolepoäng samt ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt om 180 högskolepoäng. 3 MÅL Kunskap och förståelse visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap och skapande förmåga inom konstområdet, och visa förtrogenhet med konstnärliga forskningsmetoder i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. Postadress: Box 8203, Malmö. Besöksadress: Ystadvägen 25. Telefon: , Telefax: , E-post: Hemsida:

2 Färdighet och förmåga 2 visa förmåga till konstnärlig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med forskningsmässig noggrannhet identifiera och formulera väsentliga konstnärliga frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, med ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen, visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med konstnärlig legitimitet och välmotiverade argument presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med forskarsamhället i övrigt, visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. Värderingsförmåga och förhållningssätt visa intellektuell självständighet, konstnärlig integritet och forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och visa fördjupad insikt om konstens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. Dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt För konstnärlig doktorsexamen skall doktoranden ha fått ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt om 180 högskolepoäng godkänt. 4. KURSUPPGIFTER Seminariedel 60 högskolepoäng a) obligatoriska moment Doktorandseminarium 30 högskolepoäng. Innehåller frågor av relevans för den studerandes specialiseringsområde samt frågor rörande konstnärliga processer. Seminarierna syftar till att uppöva förmågan till reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen.

3 3 b) valbara moment Seminarier och enskilda studiemoment om sammanlagt 30 högskolepoäng. Syftar till att ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt, 180 högskolepoäng Ett konstnärligt arbete inom avgränsat verksamhetsområde som utgör en idémässig helhet. Konstnärlig praxis i växelverkan med reflekterande moment. Det konstnärliga arbetet bör kontinuerligt följas upp i samråd med handledare. Det redovisas i för konstarten relevant form, t.ex. konstverk och/eller utställningar samt dokumenteras och görs tillgängligt i bibliotek/arkiv. Utbildningens uppläggning Utbildningen bedrivs i terminsblock omfattande 30 högskolepoäng. Utbildning ges i seminarieform och som enskilda studiemoment. Seminarieformen innefattar dels obligatoriska seminarier, dels valbara seminarier inom avgränsade teman. Enskilda studiemoment kan innefatta t.ex. tillägnandet av individuellt vald litteratur eller konstnärlig verksamhet. Utbildningen skall normalt kunna slutföras inom fyra år under förutsättning att den studerande helt ägnar sig åt studierna och fullt utnyttjar den undervisning och handledning som ges. För deltidsstuderande blir den totala utbildningstiden beroende av studieinsatsens omfattning. Individuell studieplan En individuell studieplan upprättas av handledaren och doktoranden gemensamt. Den fastställs av fakultetsnämnden. Studieplanen upprättas i enlighet med av fakultetsnämnden fastställt formulär. Den skall innehålla en tidsplan för hela studietiden, både för studiekursdelen och det konstnärliga utvecklingsarbetet samt en plan för dokumentationen av det konstnärliga utvecklingsarbetet och finansieringen av densamma. Den individuella studieplanen skall uppdateras terminsvis. Doktorand eller handledare som anser att den andra parten brustit vad gäller de i tidsplanen aktualiserade specifika handlings- respektive studieåtagandena kan vända sig till fakultetsnämnden. Undervisning I mån av resurser ges undervisning enligt följande. Undervisning i det konstnärliga arbetets huvudämne ges enskilt eller i grupp huvudsakligen under utbildningens tre första år. Seminariedelarna ges huvudsakligen under utbildningens tre första år. Doktoranden har rätt till undervisning i form av seminarier och handledda enskilda studiemoment. Institutionen har rätt att kräva att doktoranden deltar aktivt i den erbjudna undervisningen. Efter överenskommelse med huvudhandledaren kan doktoranden även som valbart alternativ genomgå forskarkurser som ges utanför den egna institutionen

4 och tillgodoräkna sig dessa. Kurser som ges som påbyggnadskurser, och som inte ingår i vederbörandes grundutbildning, kan vara tillgodoräkningsbara inom utbildningen på forskarnivå. 4 Magister- eller mastersutbildning skall, då denna är gjord utanför grundutbildningens 240 högskolepoäng, kunna tillgodoräknas helt eller delvis, liksom vissa påbyggnadsutbildningar. Även vid fall av tillgodoräknande är det dock viktigt att det konstnärliga arbetet i utbildningen på forskarnivå utgör en sammanhängande helhet. Handledning Doktoranden har inom ramen för sin utbildning rätt till handledning (200 klocktimmar/4 års heltidsstudier). Handledning kan ske enskilt eller i grupp. Till handledarnas och examinators vägledning skall varje termin inges en kort skriftlig rapport om hur långt arbetet framskridit samt dokumentation. Beslut om tilldelning av handledare fattas av fakultetsnämnden. Doktoranden har rätt att byta handledare. Examination Bedömning sker i form av muntliga eller skriftliga redovisningar antingen i samband med kurs eller vid annan tid under terminstid efter överenskommelse med examinator, alternativt genom löpande bedömning, eller genom konstnärlig presentation. Betygen är Godkänd eller Underkänd. Betyg bestämmes av examinator. Redovisningstillfällena i form av offentliga presentationer kan vara flera beroende på specialiseringsområdets karaktär. De bör visa på en genomarbetad konstnärlig helhet. Till redovisningen kan även höra en dokumentation vars omfattning och utformning kan variera. Detta fastläggs i den individuella studieplanen. Till det sista redovisningstillfället skall höra en offentlig diskussion som anknyter till det konstnärliga arbetets konstnärliga och reflekterande delar. Samtliga studiemoment skall vara fullföljda före det sista redovisningstillfället, om inte särskilda omständigheter föreligger. Redovisning skall äga rum under terminstid på tid och plats som bestäms av konstnärliga fakultetsnämnden efter samråd med utbildningsledning och handledare. Dokumentationsdel, som utförs av två eller flera personer gemensamt, får godkännas för sådan medverkare, tillika examinand, vars insatser kan särskiljas. Det konstnärliga arbetet bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Betygen bestäms av en betygsnämnd som utses för varje examinationstillfälle. Betygsnämnden består av tre eller fem personer och utses av konstnärliga fakultetsnämnden. Verksamheten bedrivs i former som ger möjlighet för var och en att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar oberoende av ovidkommande hänsyn till kön,

5 etnisk eller social bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Inom Konstnärliga fakulteten i Malmö råder nolltolerans mot kränkande särbehandling EXAMENSUPPGIFTER Examensbenämning: konstnärlig doktorsexamen i fri konst, Engelsk examensbenämning: Doctor of Philosophy in Visual Art* 6. FÖRKUNSKAPSKRAV OCH URVALSGRUNDER Behörighetsvillkor Behörig att antas till den konstnärliga utbildningen i fri konst på forskarnivå är den som avlagt grundexamen om minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram för bildkonstnärer vid konstnärlig högskola eller därmed jämförbar utbildning, uppvisat plan och syfte för ett tänkt arbete och fått detta bedömt och godkänt av antagningsnämnd. I förekommande fall även antagningsprov e.d. har utfört konstnärligt arbete av sådan art att den sökandes lämplighet för denna del av utbildningen kan bedömas. Antagning Utseende av antagningsnämnd görs av Konstnärliga fakultetsnämnden. Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå i fri konst fattas av Konstnärliga fakultetsnämnden eller på sätt denna föreskriver. Bara den kan antas som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Under förutsättning att en sökande uppfyller kvalitetskraven kan den sökande antas även med annan form av studiefinansiering, om denna kan bedömas som säkrad under hela utbildningstiden och den sökande bedöms kunna slutföra utbildningen inom fyra år vid heltidsstudier. Bedömningen av annan studiefinansiering än anställning som doktorand/ utbildningsbidrag görs av fakultetsnämnden i samråd med berörd institutionsledning. Kriterier för urvalet fastställs av fakultetsnämnden. En doktorand med utbildningsbidrag/anställning som doktorand har rätt till arbetsplats och till arbetsmaterial vid institutionen. *) Uppgifter som förutsätter beslut som ännu inte kunnat fattas.

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) 1. Beslut Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer