C++ Lektion Tecken och teckenfält

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C++ Lektion Tecken och teckenfält"

Transkript

1 C++ Lektion Tecken och teckenfält Teori Hittills har alla variabler du jobbat med varit olika typer av tal, men du kan också deklarera variabler som håller bokstavstecken. Denna variabeltyp kallas för char, där char står för character och som i minnesutrymme tar upp en byte av datorns minne. Deklarationen blir : char tecken; En byte består som du kommer ihåg av 8 bitar. Den första biten är i många datorsystem en s.k. paritetsbit för kontrolländamål. De resterande sju bitarna kan var och en innehålla en etta (1) eller nolla (0). Med dessa sju bitar kan man skapa 128 olika kombinationer, vilka för datorn betyder värdena Om vi deklarerar variabeln tecken som char så tolkas varje sifferkombination som ett visst tecken enligt en standard som kallas ASCII-standard. Vi säger att talet är teckenkoden för det tecknet. T.ex. är bitkombinationen binärt med vårt siffersystem talet 65, vilket i ASCII-standarden betyder tecknet A. I nyare datormiljöer och framför allt i icke engelskspråkiga land, använder man en utvidgad ASCIIstandard som struntar i kontrollbiten och använder alla 8 bitarna, vilket då ger 256 olika kombinationer. Det gör att vi även får med t.ex. å, ä, ö, vilket ju inte är så dumt. Sist i lektionsplaneringen finns dessa koder som bilaga. För att tilldela en teckenvariabel ett värde skriver man tecknet inom apostrofer. tecken= A ; I variabeln tecken lagras då siffervärdet 65. Det gör att vi kan jämföra två tecken-variabler (eftersom vi då jämför tecknens representationsvärden), vilket kan vara bra t.ex. vid sortering i bokstavsordning: Se sista sidan i häftet för teckenkoder. char tecken1, tecken2; if (tecken1 < tecken2) cout<<tecken1<<"är minst"; else cout<<tecken2<<"är minst"; När man skriver ut variabeln tecken1 (som är deklarerad char) förstår däremot datorn att den ska skriva ut det tecken som värdet översätts till. Inläsning och utskrift av enkla tecken Inläsning cin >> c; inläsningsoperatorn >> hoppar över inledande mellanslag (vita tecken) Utskrift cout<<c; Skriver ut tecknet c. Sida 1

2 Exempelfiler TECKEN1.CPP #include <stdlib.h> char tecken1, tecken2; tecken1='a'; tecken2='a'; if ( tecken1 < tecken2 ) cout << tecken1 << " är minst" << endl; else cout << tecken2 << " är minst" << endl; det går även bra att initiera variablerna i deklarationen enskilda tecken skrivs inom apostrofer tecken lagras enligt ASCII-standard t ex A=65 a=97 lagras i 1 byte = 8 bitar med ettor och nollor, 256 kombinationer TECKEN2.CPP #include <stdlib.h> char tecken; cout << " Skriv ett tecken:" << endl; cin>>tecken; cout << "Tecknet är " << tecken << endl << endl; tecken=tecken+1; cout << "Nästa tecken är " << tecken << endl; tecken kan bara lagra ett enda tecken inläsningsoperatorn << hoppar över vita (tomma) tecken om man inte vill hoppa över vita tecken får man skriva while (cin.get(tecken)) cout << tecken; körs till vi skriver Ctrl-Z eller Ctrl-D Sida 2

3 Teckenfält (textsträngar) och standardfunktioner Du kan givetvis också göra en array(vektor, fält, lista) med tecken, på samma sätt som du gjorde med tal förra lektionen. En array av tecken kallas (tecken)sträng. För att lagra en text måste du ha ett teckenfält, ett fält med lådor (fack) som får innehålla värden av typen char. char namn[6]; cout << "Skriv ditt namn : "<< endl; cin >> namn; cout << endl << "HEJ " << namn; I deklarationen char namn[6]; talar man om hur många lådor det ska vara. Kom ihåg att lådorna numreras från 0 till 5. Efter deklarationen ser namn ut på följande sätt där "?" betyder skräp, det som råkar ligga i datorns minne när du kör programmet.?????? Efter inläsningen cin >> namn; ser namn ut på följande sätt. T o r e \0? Inläsningsoperatorn >> stoppar in nolltecknet \0 efter sista bokstaven. När man på sista raden skriver ut innehållet, läser datorn fram till nolltecknet och struntar i den sista lådan. En sådan här följd av tecken som avlutas med ett nolltecken är vad som kallas en textsträng. Observera att nolltecknet måste få plats i lådorna, vilket gör att namn med max fem bokstäver kan läsas in. Om du t.ex. läser in Petter kommer datorn att skriva någonstans i minnet utanför det som bokats upp vid deklarationen, och i princip vad som helst kan hända (beror på kompilatorn). Du kan ändra i en textsträng genom att ändra innehållet i en låda, precis på samma sätt som när du arbetade med fält (med t.ex. heltal). namn[0]= B ; namn[3]= i ; namn[4]= s ; namn[5]= \0 ; B o r i s \ Kom ihåg att om du skriver över nolltecknet måste du lägga dit det igen. Skillnader på inläsning och utskrift av texter. cout << namn; cin >> namn; cin.getline(namn,n); Skriver ut textsträngen Läser till första blanka. Lägger in nolltecknet sist. Läser in en textsträng till namn, inklusive blanka, dock max n-1 tecken Den sista är mycket användbar, t.ex. om du vill läsa in textsträngen "P & B". Du kommer ihåg att man kunde initiera ett fält redan i deklarationen, t.ex. int tal[4]=7,3,15,2; På samma sätt kan teckenfält initieras direkt i deklarationen, fast strängen skrivs här inom citationstecken. char namn[6]="pelle"; Sida 3

4 Exempelfil TECKEN3.CPP teckenfält och textsträngar #include <stdlib.h> char namn[20], postnrochort[30], mat[50]; cout << " Vad heter du:" << endl; cin >> namn; cout << " Var bor du (postnr och ort):" << endl; för att kunna läsa postnr och ort, dvs även mellanslag första gången vi använder getline efter en cin-sats så måste vi dubbla den (!!tyvärr!!) cin.getline(postnrochort,30); cin.getline(postnrochort,30); cout << " Vilken är din favoritmaträtt:" << endl; cin.getline(mat,50); nu ska det inte dubblas cout << "Hejsan " << namn << endl; cout << "Som bor i " << postnrochort << endl; cout << "Favoritmaträtt: " << mat << endl; variabeln namn är ett teckenfält som består av tio tecken teckenlådan numreras från noll, som array ett nolltecken \0 placeras alltid sist ( ett tecken med nollor i alla 8 bitarna) Rita bild med Kalle och \0 i bitarna detta är en textsträng vad händer om vi heter Kristoffer?? jo, C++ kollar inte om vi håller oss inom variabelns längd, FARLIGT textsträngen kan bara vara n-1 lång dvs en mindre än deklarationen NORMALT sett fungerar det som ovan! skriv in för och efternamn, vad händer?? jo, inläsningen avbryts då ett vitt tecken påträffas, dvs bara förnamnet kommer med cin.getline(mat,50); Säker inläsning, läser en rad OBS! första gången vi använder getline så måste vi dubbla kommandot!?!?! vi kan även initiera i deklarationen: namn[10]="kalle" (citationstecken runt) andra tilldelningar s[]="kalle" (blir 6 lång) för att komma åt element används indexering cout << namn[2]; skriv ut element tre if ( namn[0]=='a' ) se om första tecknet är ett a namn[0]='p'; ändra element 0 till ett b Sida 4

5 getline_3.cpp förklarar hur man kan hantera getline -buggen!! int tal; char s[50]; cout<<"skriv in ett tal: "; cin>>tal; cout<<"talet var :"<<tal<<endl; cout<<"skriv in två ord : "; cin.getline(s, 50); cin.getline(s, 50); OBS! Dubbleringen vid första anropet cout<<"ordet var : "<<s<<endl; cout<<"skriv in två ord : "; cin>>s ; nollställs cout<<"ordet var : "<<s<<endl; OBS! cin används och allt cout<<"skriv in två ord : "; cin.getline(s, 50); cin.getline(s, 50); OBS! Dubbleringen behövs då även här cout<<"ordet var : "<<s<<endl; TECKENLISTA.CPP För utskrift av de 128 första ASCII-kod tecknen. #include <iomanip> char tecken; int kod; for (int nr = 0;nr<128;nr++) tecken = nr; cout << setw(6) << nr << " = " << tecken ; if (nr%5==0) cout << endl; Sida 5

6 Läs Läs i C++-manualen på Internet om tecken och teckenfält. Titta igenom exempelfilerna så att du förstår hur de fungerar och vad de olika delarna gör. Övningar Övningar på tecken och teckenfält. 1. Skapa en meny med hopp till funktioner ( förslag på struktur bifogas sist i detta dokument). OBS! För enkelhetens skull görs, för varje val, allt i själva funktionen. På menyn ska finnas a räkna antal tecken b vänd på meningen/ordet c byt till stora tecken d byt till små tecken e jämför om två exakt lika långa ord är lika f kopiera en sträng till en annan ny tom sträng g plocka ut n tecken från vänster h plocka ut n tecken från höger x plocka ut delsträng (t.ex. delstrang(sträng, start, antal tecken)). y hur många gånger förekommer ett ord i meningen z lägg till en sträng på ett visst ställe i en annan sträng Tips! Stega fram till null-tecknet och göra en test med hjälp av en if-sats (= = \0 ) eller villkor i while-sats. OBS! Valen x, y, z är mycket svåra att skapa. 2. Skriv ett program som läser in ett personnummer och avgör om personen är man eller kvinna. ( Den näst sista siffran är udda för män och jämn för kvinnor.) 3. Skriv ett program som läser in dagens datum på formen 19åå-mm-dd, dvs en textsträng. Sen läser du in en persons födelsedag på formen ååmmdd och skriver ut Grattis! Om personen har födelsedag annars Osis!. 4. I Astrid Lindgrens Kalle Blomqvist-böcker beskrivs ett hemligt språk, det s k rövarspråket. Det bildas genom att alla konsonanter dubbleras samtidigt som bokstaven o placeras mellan dem. Vokaler och andra tecken blir oförändrade. T ex : Kalle Anka blir KoKalollole Anonkoka Skriv ett program som översätter en text till rövarspråket. 5. Skriv ett program som krypterar innehållet i en textsträng genom att byta ut varje bokstav i strängen mot en viss annan bokstav. Tänk efter hur man bäst lagrar krypteringsinformationen. Skriv också ett program som dekrypterar en krypterad textsträng, dvs som återskapar den ursprungliga texten. Läxa Lösa minst övning 1a-h, 2 (MVG: uppgift 1y-z, 5, 6). Titta igenom exempelfilernas källkod så att du förstår deras uppbyggnad. Sida 6

7 MENY STOMME #include <conio.h> #include <windows.h> för _getch() - funktionen för Sleep() - funktionen void A() system("cls"); cout << endl << "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" << endl; Sleep(500); void B() system("cls"); cout << endl << "BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB" << endl; Sleep(500); void menu() char s; while( true) system("cls"); cout << "**************** MENY ***************" << endl; cout << "*************************************" << endl; cout << "******** Välj alternativ **********" << endl; cout << "************** A. ******************" << endl; cout << "************** B. ******************" << endl; cout << "************** ******************" << endl; cout << "*********** AVSLUTA (S)*************" << endl; cout << "*************************************" << endl; s = _getch(); if (s=='a') A(); else if (s=='b') B(); else if (s=='s' s=='s') break; int main( ) menu(); return 0; Sida 7

8 Teckenkoder OBS! De 127 första tecken stämmer alltid men resterande kan skilja beroende på dator G Ó 2 72 H 142 Ž 212 Ô 3 73 I Õ 4 74 J Ö 5 75 K L Ø 7 77 M Ù 8 78 N Ú 9 tabb 79 O Û 10 ny rad 80 P Ü Q Ý R Þ 13 radslut 83 S ß T 154 š 224 à U á V 156 œ 226 â W ã X 158 ž 228 ä Y 159 Ÿ 229 å Z æ [ ç \ è ] é ^ ê _ ë ` ì a í b î c ï d 170 ª 240 ð e 171 «241 ñ f ò 33! 103 g ó 34 " 104 h ô 35 # 105 i õ 36 $ 106 j ö 37 % 107 k 177 ± & 108 l 178 ² 248 ø 39 ' 109 m 179 ³ 249 ù 40 ( 110 n ú 41 ) 111 o 181 µ 251 û 42 * 112 p ü q ý 44, 114 r þ s 185 ¹ 255 ÿ t 186 º 47 / 117 u 187» v 188 ¼ w 189 ½ x 190 ¾ y z 192 À Á  à ~ 196 Ä Å 58 : Æ 59 ; Ç 60 < È 61 = 131 ƒ 201 É 62 > Ê 63? Ë Ì 65 A Í 66 B 136 ˆ 206 Î 67 C Ï 68 D 138 Š 208 Ð 69 E Ñ 70 F 140 Œ 210 Ò Sida 8

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Kryptering Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Inledning Den här rapporten ska hjälpa en att få insikt och förståelse om kryptering. Vad betyder

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

PHP HELT UTAN EKOLOGISKA TILLSATSER. Påhittad av henrik@x25.se 2010 1.01

PHP HELT UTAN EKOLOGISKA TILLSATSER. Påhittad av henrik@x25.se 2010 1.01 PHP HELT UTAN EKOLOGISKA TILLSATSER Påhittad av henrik@x25.se 2010 1.01 Innehåll PHP... 4 Hur PHP fungerar i en webbserver... 5 Använda PHP... 6 Syntax... 7 Variabler... 7 Datatyper... 7 Operatorer...

Läs mer

Pythonkramaren del ett

Pythonkramaren del ett VK Pythonkramaren del ett Programmering för teknologer text: Henrik Eriksson KTH-CSC 2009 Gammal eller ny Python? Den senaste versionen kom år 2009 och heter Python 3. Den har tagit det modiga steget att

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Kapitel 12. Mer om program. 12.1 Att rapportera buggar och problem. 12.2 make

Kapitel 12. Mer om program. 12.1 Att rapportera buggar och problem. 12.2 make Kapitel 12 Mer om program 12.1 Att rapportera buggar och problem När man rapporterar buggar eller andra problem i program så är det några saker att tänka på för att ens rapport ska vara användbar för den

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET.

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET. UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. 2 ½ ¾ = 5575186299632655785383929568162090376495104 n = 142 är det minsta värde på n för vilket 2 Ò inleds med siffrorna 55. Uppgiften består i att skriva ett program som tar emot

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

15 inte så typiska uppgifter till praktiska tentan, del A, men ändå... halvtypiska

15 inte så typiska uppgifter till praktiska tentan, del A, men ändå... halvtypiska 15 inte så typiska uppgifter till praktiska tentan, del A, men ändå... halvtypiska Följande är tänkt att tjäna som instuderingsfrågor inför den praktiska tentamen. Troligtvis ligger dock uppgifterna här

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Ersätta text, specialtecken och formatering

Ersätta text, specialtecken och formatering 11 Ersätta text, specialtecken och formatering Möjligheten att söka igenom dokumentet och byta ut tecken, ord, textstycken, formatering, specialtecken (t.ex. sidbrytning) och annat är faktiskt mycket mer

Läs mer