kallelse till bolagsstämma i försäkringsaktiebolaget svenska brand (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kallelse till bolagsstämma i försäkringsaktiebolaget svenska brand (publ)"

Transkript

1 årsredovisning

2 kallelse till bolagsstämma i försäkringsaktiebolaget svenska brand (publ) Ordinarie bolagsstämma hålles onsdagen den 22 april 1998 kl på Svenska Brands kontor, Skeppsbron 4, Stockholm. Deltagande, anmälan mm Aktieägare, som önskar deltaga i stämman, skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 9 april 1998, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 15 april. Anmälan skall helst ske skriftligen till: Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand (publ) Skeppsbron 4 6, Stockholm Tel: Fax: Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn hos VPC AB senast torsdagen den 9 april Årsredovisning för 1997 sänds ut till aktieägarna före stämman. Ärenden På bolagsstämman skall behandlas de ärenden som enligt lag och bolagsordning skall förekomma på ordinarie bolagsstämma. På bolagsstämman skall därutöver behandlas styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i 3 innebärande att Bolaget även meddelar Godstransportförsäkring. I samband härmed behandlas tillhörande ansökan om koncession avseende skadeförsäkringsklassen Godstransport. På bolagsstämman skall därutöver behandlas frågan om val av nomineringskommitté. Förslag till val av styrelse och revisorer Den av föregående års bolagsstämma utsedda nomineringskommittén har underrättat bolaget om att de kommer att föreslå bolagsstämman att fem ordinarie ledamöter utses samt inga suppleanter. Nomineringskommittén föreslår att till ordinarie styrelseledamöter omväljes herrar Eric Ager, Bo Engström, Lars F Ericsson, Tor Marthin samt Gunnar Nordström. Lars Öberg har undanbett sig omval. Till revisorer föreslås omval av auktoriserade revisorerna Ulf Egenäs och Ingemar Nilsson, Deloitte & Touche. Aktieägare representerande drygt 48 procent av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja förslaget. Utdelning Av bolagsstämman beslutad utdelning kommer att genom VPC utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen är införda i bolagets aktiebok. Utdelningen beräknas komma att utsändas från VPC den 5 maj 1998 förutsatt att bolagsstämman fastställer styrelsens förslag att den 27 april skall vara avstämningsdag. Stockholm i mars 1998 Styrelsen Kallelse införd i SvD 30/3 och DN 31/3 Rosendals slott Ett historiskt möte mellan Svenska Brand, som har sina rötter i Stockholms Stads Brandförsäkringskontor (bildat år 1746) och Kungl. Djurgårds Förvaltningen med sina historiska byggnader. Bilden på omslaget visar en interiör från Rosendals slott, med Kung Gylfe hälsande på asaguden Oden. Berättelsen om detta möte finns i Snorre Sturlassons yngre del av Eddan från år 1230.

3 Året i korthet 1 Kraftig resultatförbättring. God kapitalavkastning. Ökade skadekostnader främst avseende vattenskador. Kraftigt ökande konkurrens. Nytt försäkringsadministrativt system installerat. Utdelningen föreslås bli 3:00 kronor per aktie. Innehåll Kallelse till bolagsstämma Året i korthet 1 VD-kommentar 2 Detta är Svenska Brand 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultat- och balansräkningar 8 Svenska Brand i sammanfattning 12 Redovisningsprinciper 14 Noter 14 Förslag till resultatdisposition 20 Revisionsberättelse 20 Svenska Brand-aktien 21 Styrelse och revisorer 22 Ledningsgrupp 23 Ordlista 24 Nyckeltal Premieinkomst direkt, Mkr 75,8 78,9 Premieinkomst mottagen återförsäkring, Mkr 19,0 21,5 Resultat före skatt, Mkr 16,9 6,9 Resultat före skatt, kr per aktie 13:55 5:52 Räntabilitet på justerat konsolideringskapital, % 10,1 3,3 Konsolideringskapital, Mkr 188,2 173,7 Konsolideringskapital, kr per aktie Justerad soliditet, % Konsolideringsgrad, % Skadeprocent brutto Driftskostnadsprocent brutto Totalkostnadsprocent brutto

4 VD-kommentar 2 Bo Engström, VD för Svenska Brand. återförsäkring efter bedömningen att nuvarande premienivå är otillfredställande i relation till den risk bolaget påtar sig. Vi har åter upplevt ett år med god kapitalavkastning. Avkastningen på vår aktieportfölj har överstigit index. Bolagets totalresultat för 1997 är tillfredsställande, vi når vårt satta avkastningskrav genom en avkastning på konsolideringskapitalet på drygt 10 procent. Men en alltför stor del av resultatet genereras genom kapitalavkastningen för att vara acceptabelt. En fortsatt lönsamhetsutveckling av skadeförsäkringsrörelsen måste därför prioriteras de närmaste åren. Det skadeförebyggande arbetet är därvidlag en viktig komponent Ett konkurrensutsatt år 1997 präglades av mycket hård konkurrens. Trots att nyförsäljningen var god har vi tappat i beståndspremie. Dels har vi tappat beståndspremie i ren priskonkurrens och dels har vi avsiktligt släppt bestånd på grund av att premierna ej uppfyller våra lönsamhetskrav. Skadekostnaderna har stigit i förhållande till 1996 främst till följd av ett ökande antal vattenskador. Under 1997 inleddes en kraftfull satsning på skadeförebyggande arbete, i första hand avseende vattenskador. Satsningen är långsiktig och beräknas få effekt kommande år. Under året har vi finslipat och utvecklat vårt nya försäkringsadministrativa system. Systemet kommer att ge oss goda möjligheter att följa upp försäkringsverksamheten på ett mer relevant sätt. Detta får till följd att vi ytterligare kommer att utveckla prissättning och riskurval. En fortsatt satsning inom IT kommer att ske inom de närmaste åren. Bolaget är fortsatt försiktigt i tecknande av mottagen 1998 Ännu ett konkurrensutsatt år Konkurrensen kommer att vara fortsatt hård under Vi kommer att få se ytterligare aktörer på marknaden, främst utländska. Jag tror även att en fortsatt strukturomvandling kommer att ske under året. Sammantaget får detta till följd att vi måste jobba hårdare med att försöka nå de mest lönsamma kunderna samt fortsätta med skadeförebyggande insatser på befintligt bestånd för att därigenom skapa lönsamhet. Vi kommer även att utöka vår aktivitet i västra Sverige genom att öppna ett nytt kontor i Göteborg. Kapitalavkastningens storlek har stor påverkan på vårt resultat. Det finns inte anledning att tro att kapitalavkastningen under 1998 kommer att bli lika hög som 1996 och Den låga räntan, en förbättrad konjunktur och fortsatta strukturförändringar gör att rörligheten på fastighetsmarknaden är fortsatt hög. Nya fastighetsägare betyder nya försäkringstagare. Detta gynnar ett specialiserat fastighetsförsäkringsbolag som Svenska Brand. Bo Engström verkställande direktör

5 Fastigheten Nordstaden 21:1 i Göteborg. Ägare: SPP. Försäkringsgivare: Svenska Brand. 3

6 Detta är Svenska Brand 4 Affärsidé Svenska Brand skall tillhandahålla sakförsäkringslösningar rörande fastigheter samt små och medelstora företag. Därutöver bedrivs återförsäkringsrörelse för att sprida riskerna. Svenska Brand-aktien skall dessutom långsiktigt utgöra en attraktiv kapitalplacering. Lönsamhetsmål Det långsiktiga målet för avkastningen räknat på justerat konsolideringskapital är satt till 7 12 procent. Vidare är målsättningen vad gäller konsolideringsgraden, att den långsiktigt skall uppgå till minst 150 procent. Strategier Marknaden präglades under 1997 av fortsatt hård konkurrens och en ökad prispress med sjunkande premier för fastighetsförsäkring. Konkurrensen kom både från de etablerade försäkringsbolagen och nya aktörer på marknaden. De främsta konkurrensmedlen för ett litet nischbolag som Svenska Brand är personlig service, stor flexibilitet, korta beslutsvägar och snabb och effektiv skadereglering. Svenska Brand värdesätter stabila relationer och bolagets strävan är att ge kunderna det bästa försäkringsskyddet genom att bygga upp långsiktiga och förtroendefulla samarbetsformer med försäkringstagarna. Svenska Brand arbetar inte med lösningar som bygger på storskalighet. I stället utgår bolaget från kundernas önskemål och förutsättningar och anpassar skyddet därefter. Genom att ständigt vara lyhört för försäkringstagarnas behov och önskemål kan bolaget förnya och anpassa utbudet av produkter och tjänster. Bolagets ambition är att ha en stor beredskap för att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i marknaden. Personalen på Svenska Brand ska ha god kännedom om och vara väl insatt i kunders risker och behov för att därigenom effektivt och snabbt kunna utveckla nya nischprodukter och försäkringslösningar. Genom kvalificerad, specialiserad och engagerad personal kommer Svenska Brand bibehålla den höga kvaliteten på sina produkter även i framtiden. En mycket viktig funktion i ett försäkringsbolag är skaderegleringen. Det är då bolaget levererar den produkt kunden köpt. Svenska Brand lägger ned mycket tid

7 5 och kraft på att ge kunderna snabb och effektiv hjälp när en skada inträffat. Vid en skadesituation, som många gånger kan vara en mycket dramatisk och obehaglig händelse är det viktigt att kunden får allt det stöd och den förståelse han eller hon kan behöva. Kunskapen och erfarenheten från skaderegleringen tas väl tillvara genom ett aktivt skadeförebyggande arbete. Svenska Brand vänder sig därvid särskilt till försäkringstagare som är beredda att aktivt bidra till att minska skaderiskerna. Detta kommer bland annat till uttryck i hemförsäkringen SESAM med sitt unika säkerhetspaket. Ett särskilt skadeförebyggande projekt för att begränsa vattenskador inleddes under året. Svenska Brands strategi är således att värna om kunderna genom en personlig och individuell behandling både när det gäller utformningen av försäkringsskyddet, möjligheten att förebygga skada och vid hantering och reglering av skador. Svenska Brands produkter erbjuds till försäkringstagarna både genom egen säljkår och via försäkringsmäklare. I hjärtat av Rosendals trädgård kan man få allt från en solglimt till en kopp kaffe. Produkter Fastighetsförsäkring Till skillnad från de stora försäkringsbolagen erbjuder Svenska Brand försäkringslösningar baserade i hög grad på olika kundgruppers skiftande behov. Exempel härpå utgör fastighetsvillkoren, som genom kompletterande tilläggspaket anpassats till de olika kundkategoriernas specifika behov och riskområden. För den privata fastighetsägaren utgör Ägarskydd ett kompletterande försäkringspaket till grundförsäkringen. I Ägarskydd ingår bland annat: Ersättarförsäkring som betalar extra kostnader för förvaltning om fastighetsägaren blir långvarigt sjuk. Allriskförsäkring vid plötslig oförutsedd skada på byggnaden i samband med ombyggnation, så kallad ROT-försäkring. Olycksfallsförsäkring för fastighetsägaren. Miljöansvarsförsäkring, som ersätter skadestånd vilket fastighetsägaren kan krävas på i egenskap av byggherre vid byggnadsarbeten. Orangeriet vid Rosendals slott på Djurgården. Ägare: Kungl. Djurgårds Förvaltningen. Försäkringsgivare: Svenska Brand.

8 6 För bostadsrättsföreningar och dess medlemmars särskilda behov utgör försäkringspaketet BraBo ett unikt trygghetskoncept med ett omfattande skydd. I BraBo ingår bland annat: Styrelseansvarsförsäkring. Rättsskyddsförsäkring. Allriskförsäkring vid reparation, om- och tillbyggnad. Förmögenhetsbrottsförsäkring. För stora fastighetsbolag där riskbilden kan vara mycket komplicerad skräddarsys individuella försäkringsprogram. Skadeförebyggande besiktning på Ankdammsgatan 38 i Solna Ägare: Björn Lindell m.fl. Försäkringsgivare: Svenska Brand. Företagsförsäkring Även på företagsförsäkringsområdet erbjuder Svenska Brand ett kundanpassat sortiment av försäkringar. I första hand är det företagsförsäkring som har samband med fastighetsägande såsom fastighetsförvaltarförsäkring samt bygg- och entreprenörsförsäkringar. Konsumentförsäkring Svenska Brand erbjuder även sakförsäkringar för privatpersoner. Verksamheten är inriktad på: Hemförsäkring i olika koncept. Villahemförsäkring. Fritidshusförsäkring. Villahem- och fritidshusförsäkringen är paketförsäkringar som inte skiljer sig nämnvärt från det som branschen i övrigt erbjuder. Med hemförsäkringen SESAM har emellertid Svenska Brand tagit ett annat grepp om försäkringslösningen. Här arbetar försäkringsgivare och försäkringstagare tillsammans på att förebygga och begränsa skada. I SESAMkonceptet ingår ett individuellt anpassat skadeförebyggande skydd, där Svenska Brand gör ett personligt besök i hemmet för att bedöma risker och dokumentera värdeföremål. I paketet ingår också att installera gallergrind. Om en skada trots allt inträffar ingår ett omfattande allriskskydd för plötsliga och oförutsedda händelser. I försäkringen ingår också besök hos läkare eller kurator om någon i familjen drabbas av psykisk ohälsa på grund av en försäkringsskada. Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand (publ) får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för Räkenskaperna är upprättade efter lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och efter Finansinspektionens föreskrifter. Siffror inom parentes avser föregående räkenskapsår. Allmänt Svenska Brand är ett nischbolag för fastighetsägare samt små och medelstora företag. Grunden för verksamheten utgörs av fastighetsförsäkringar. Verksamheten har successivt kompletterats med annan sakförsäkring, såsom företags- och konsumentförsäkring. Svenska Brand har koncession att bedriva direktförsäkringsverksamhet i hela landet samt återförsäkringsverksamhet inom och utom landet. Koncernen Koncernen består av moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand samt det helägda dotterbolaget Skyddsutrustningar Svenska Brand AB. Antalet anställda och utbetalade löner i koncernen överensstämmer med moderbolagets. Dotterbolagets fakturering till moderbolaget har uppgått till 0,5 Mkr under året.

9 7 Moderbolaget Svenska Brands direktförsäkring visade under 1997 en minskad premieinkomst jämfört med 1996, till största delen beroende på den hårda premiepress som föreligger på marknaden inom bolagets största områden fastighets- och företagsförsäkring. Premieinkomsten för konsumentförsäkring har dock ökat under året. Totalt sett minskade premieinkomsten med 4 (+7) procent på direktförsäkringssidan. De senaste årens tendens med ökad frekvens avseende vattenskador har fortsatt under Kostnaderna (exklusive driftskostnader för skadereglering) för skador i direktförsäkringsaffären (före avgiven återförsäkring) som inträffade under året ökade med 9 (0) procent jämfört med föregående år, trots en minskad premievolym. Under 1997 inleddes därför en kraftfull satsning på skadeförebyggande insatser, i första hand avseende vattenskador. De totala skadekostnaderna (före avgiven återförsäkring) för direktförsäkring, exklusive driftskostnader för skadereglering, avseende samtliga skadeår ökade 3 (+28) procent. Svenska Brand har under året ändrat återförsäkringsskyddet vad gäller direktförsäkring. En större andel av försäkringsriskerna återförsäkras, vilket innebär att en större andel av bolagets premier överförs till våra återförsäkrare samtidigt som dessa tar motsvarande större del av bolagets skadekostnader. Dessutom innebär detta att Svenska Brand uppbär en större anskaffningsprovision, vilket minskar driftskostnaderna. Premieintäkt och försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) har som en naturlig följd av detta reducerats jämfört med Bolaget är fortsatt försiktigt i tecknandet av mottagen återförsäkring efter bedömningen att nuvarande premienivå är otillfredsställande i relation till den risk bolaget påtar sig. Totalt sett visar den mottagna återförsäkringsaffären ett positivt tekniskt resultat för Driftskostnaderna för direktförsäkring har ökat under 1997 trots att den ökade anskaffningsprovisionen från bolagets återförsäkrare kraftigt har påverkat bolagets driftskostnader positvt. Anledningen till de ökade driftskostnaderna är att bolaget under 1997 har gjort en stor investering i ett nytt försäkringsadministrativt system som togs i bruk under våren Hela utvecklingskostnaden för systemet har belastat årets driftskostnader och resultat med 10,9 Mkr. Kapitalavkastningen är med hänsyn till bolagets begränsade risktagande fortsatt hög. Totalavkastningen på placeringstillgångarna blev 12 procent (13 procent). Resultat 1997 Under 1997 uppgick premieinkomsten i Svenska Brand till 94,8 (100,4) Mkr, varav direktförsäkring i Sverige till 75,8 (78,9) Mkr och mottagen återförsäkring till 19,0 (21,5) Mkr. Av försäkringsersättningar på 80,2 (78,2) Mkr var återförsäkrarnas andel 43,7 (8,7) Mkr. Driftskostnaderna uppgick till 22,3 (22,2) Mkr. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat blev 5,5 ( 14,6) Mkr. Den totala kapitalavkastningen uppgick till 30,3 (30,9) Mkr. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 16,9 (6,9) Mkr. Räntabiliteten på justerat konsolideringskapital var 10,1 (3,3) procent. Konsolideringskapitalet uppgick vid årets slut till 188 (174) Mkr, eller 151 (139) kronor per aktie, och konsolideringsgraden till 507 (265) procent. Ökningen i konsolideringsgraden beror dels på konsolideringskapitalets ökning, men framförallt att på att premieinkomsten för egen räkning har minskat kraftigt till följd av ändrat återförsäkringsskydd. År 2000 Bolaget har analyserat riskerna med det kommande millennieskiftet. Dels gäller det risker ur försäkringssynvinkel, dels ADB risker samt risker ur allmän synvinkel. Försäkringsriskerna kommer att hanteras via villkorsskrivningar vilka beräknas vara klara vid halvårsskiftet ADB riskerna har analyserats och befunnits vara små, då den absolut största risken åtgärdades under 1997 i och med att det nya försäkringsadministrativa systemet implementerades under våren. De smärre förändringar för övriga applikationer som behöver åtgärdas beräknas vara klara till halvårsskiftet Övriga risker bedöms vara av begränsad omfattning och åtgärdas kontinuerligt under Skyddsutrustningar Svenska Brand AB Bolagets verksamhet består i att distribuera och installera skyddsutrustning till Svenska Brands försäkringskunder samt rådgivning till dessa avseende skadeförebyggande åtgärder, allt för att minska skador och skaderisker hos försäkringstagarna.

10 Resultaträkning koncernen 8 TKR NOT TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE: PREMIEINTÄKTER Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRELSEN FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel DRIFTSKOSTNADER SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT ICKE-TEKNISK REDOVISNING: Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Övriga kostnader RESULTAT FÖRE SKATT SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTAT

11 Balansräkning koncernen Per 31 december 9 TKR NOT TILLGÅNGAR: PLACERINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Lån med säkerhet i fast egendom Övriga lån ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador FORDRINGAR Fordringar avseende direktförsäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar ANDRA TILLGÅNGAR Materiella tillgångar Kassa och bank FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER: EGET KAPITAL 30 Aktiekapital Andra fonder Fond för orealiserade vinster Övriga fonder Balanserad vinst eller förlust Årets resultat FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR (före avgiven återförsäkring) Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador AVSÄTTNINGAR FÖR ANDRA RISKER OCH KOSTNADER Avsättningar för skatter SKULDER Skulder avseende direktförsäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter Ansvarsförbindelser

12 Resultaträkning moderbolaget 10 TKR NOT TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE: PREMIEINTÄKTER Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRELSEN FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel DRIFTSKOSTNADER SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT ICKE-TEKNISK REDOVISNING: Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga kostnader RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT BOKSLUTSDISPOSITIONER SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTAT

13 Balansräkning moderbolaget Per 31 december 11 TKR NOT TILLGÅNGAR: PLACERINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Lån med säkerhet i fast egendom Övriga lån ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador FORDRINGAR Fordringar avseende direktförsäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar ANDRA TILLGÅNGAR Materiella tillgångar Kassa och bank FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER: EGET KAPITAL 21 Aktiekapital Andra fonder Fond för orealiserade vinster Balanserad vinst eller förlust Årets resultat OBESKATTADE RESERVER FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR (före avgiven återförsäkring) Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador AVSÄTTNINGAR FÖR ANDRA RISKER OCH KOSTNADER Avsättningar för skatter SKULDER Skulder avseende direktförsäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter Ansvarsförbindelser

14 Svenska Brand i sammanfattning 12 Resultatanalys per försäkringsgren 1997 Direktförsäkring av svenska risker Hem och Företag och Direktförs. Mottagen Tkr Not Totalt villa fastighet Totalt återförsäkring Resultat Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) A Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) B Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avecklingsresultat Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Noter till resultatanalys per försäkringsgren NOT A. PREMIEINTÄKTER (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker NOT B. FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (efter avgiven återförsäkring) Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Resultatanalys per försäkringsklass 1997 Direktförsäkring av svenska risker Brand och Övriga annan skada Allmän försäkrings- Direktförs. Mottagen Tkr Totalt på egendom ansvarighet Rättsskydd klasser totalt återförsäkring Resultat Premieinkomst, brutto Premieintäkter, brutto Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar, brutto Driftskostnader, brutto Resultat av avgiven återförsäkring Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

15 13 Femårsöversikt för försäkringsrörelsen Koncernen, Mkr Resultat Premieinkomst före avgiven återförsäkring 94,8 100,4 94,9 123,3 130,2 Premieintäkter efter avgiven återförsäkring 45,7 68,0 59,6 87,9 94,7 Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen 7,6 9,2 11,7 9,0 11,0 Försäkringsersättningar, netto 36,5 69,6 62,3 70,6 63,4 Driftskostnader 22,3 22,2 23,4 28,6 26,7 Försäkringsrörelsens tekniska resultat 5,5 14,6 14,4 2,3 15,6 Kapitalavkastning, netto 22,6 21,7 7,9 7,5 19,5 Övriga intäkter/kostnader 0,2 0,2 1,5 0,1 0,1 Resultat före skatt 16,9 6,9 8,0 5,1 35,0 Skatt 2,6 2,0 2,3 0,6 10,5 Årets resultat 14,3 4,9 5,7 4,5 24,5 Ekonomisk ställning Placeringstillgångar till verkligt värde 245,3 246,4 226,0 227,1 240,1 Försäkringstekniska avsättningar, för egen räkning 81,5 106,5 98,5 105,5 88,0 Konsolideringskapital 188,2 173,7 168,6 181,1 179,5 Nyckeltal Skadeprocent före avgiven återförsäkring, % Skadeprocent efter avgiven återförsäkring, % Driftskostnadsprocent före avgiven återförsäkring, % Dito, kostnad för försäkringssystemutveckling exkluderad Driftskostnadsprocent efter avgiven återförsäkring, % Totalkostnadsprocent före avgiven återförsäkring, % Dito, kostnad för försäkringssystemutveckling exkluderad Totalkostnadsprocent efter avgiven återförsäkring, % Direktavkastning i kapitalförvaltningen, % Totalavkastning i kapitalförvaltningen, % Konsolideringsgrad, % 507 * * Se förklaring till ökningen under rubriken Resultatet 1997 i förvaltningsberättelsen.

16 Redovisningsprinciper och noter 14 Redovisningsprinciper Moderbolagets redovisning följer lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och de föreskrifter som Finansinspektionen utger. Koncernredovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation. Detta innebär att aktier i dotterbolag elimineras mot förvärvat eget kapital i dotterbolaget samt att obeskattade reserver fördelas mellan latent skatt och bundna reserver. Värderings- och avskrivningsprinciper Tillämpade värderings- och redovisningsprinciper framgår i noterna till resultat- och balansräkning för respektive delpost. Samtliga placeringstillgångar värderas till verkligt värde. Latent skatteskuld sätts av på skillnaden mellan verkligt värde och anskaffningsvärde för placeringstillgångar. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Maskiner och inventarier redovisas under materiella tillgångar och är upptagna till anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Maskiner och inventarier skrivs av på årsbasis med procent enligt plan. Hårdvarudelen av det nya försäkringsadministrativa systemet skrivs av på tre år, medan program- och utvecklingskostnaden kostnadsförs direkt och redovisas under driftskostnader. Värdering av försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar består av Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker och Avsättning för oreglerade skador (inklusive avsättning för framtida skaderegleringskostnader). Med Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker avses premieinkomst som vid bokslutet är hänförlig till efterföljande år och därför ej intäktsförts under aktuellt räkenskapsår, samt avsättningar för att täcka ersättningskrav och kostnader relaterade till försäkringsavtalen med hänsyn till risker som bolaget bär efter räkenskapsårets utgång. Avsättning för oreglerade skador har beräknats utifrån all tillgänglig kunskap om enskilda skador och skadeutveckling. Vid beräkningarna har erfarenhetsmässig hänsyn tagits till att inträffade skador ännu ej rapporterats eller rapporterats med otillräckliga belopp, så kallad IBNR-avsättning. Dessutom har avsättning gjorts för framtida driftskostnader för att reglera inträffade men ej slutreglerade skador. Ändrade redovisningsprinciper De under 1996 nedlagda kostnaderna för det nya försäkringsadministrativa systemet, tkr, redovisades i 1996 års bokslut som immateriell tillgång, utan avskrivning, i avvaktan på slutgiltigt beslut avseende periodisering av kostnaden. Systemet togs i drift under 1997, och samtliga nedlagda kostnader under 1996 och 1997, tkr, redovisas i sin helhet som driftskostnad för Noter Belopp i Tkr 1. PREMIEINKOMST FÖR DIREKTFÖRSÄKRING Premieinkomst för direktförsäkring, (78 857) Tkr avser till sin helhet försäkringsavtal som tecknats i Sverige. 2. PREMIER FÖR AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING Premie för avgiven återförsäkring Förändring av återförsäkrares andel av proportionella återförsäkringsavtal KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRELSEN Kalkylräntan är ett vägt genomsnitt med vikttalen 75% av genomsnittlig ränta för tre månaders statsskuldväxel och 25% av den procentuella totalavkastningen bolaget uppburit på sina placeringstillgångar under året. Årets genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar utgör kapitalunderlaget för beräkningen. Beräkningen har förändrats jämfört med tidigare års metodik, då enbart genomsnittlig ränta för tre månaders statsskuldväxel utgjorde kalkylräntan. Jämförelsetal för tidigare år har räknats om med hänsyn till metodförändringen.

17 15 4. UTBETALDA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR Utbetalda försäkringsersättningar Driftskostnader för skadereglering DRIFTSKOSTNADER Anskaffningskostnader Förändring förutbetalda anskaffningskostnader Administrationskostnader, anskaffning av nytt försäkringsadministrativt system Administrationskostnader, övriga Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring Totala driftskostnader Personalkostnader Lokalkostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Provisioner för direktförsäkring Anskaffning nytt försäkringsadministrativt system Övrigt Löner och andra ersättningar VD Styrelse Kontorstjänstemän Fälttjänstemän Fritidsombud Specialombud Arvode till styrelse utgick för 1997 med 70 Tkr för ordförande och 42 Tkr per övrig ledamot som ej är anställd i bolaget. Pensioner och sociala kostnader Pensionskostnader, VD Pensionskostnder, övriga anställda Övriga sociala avgifter Bolagets pensionsåtagande för den verkställande direktören och övrig personal täcks av försäkring motsvarande branschens normala pensionsplan. Medelantalet anställda Män Kvinnor Medelantalet anställda Företagsledning 1 1 Kontorstjänstemän Fälttjänstemän Forts. not 5 Medelantalet ombud Fritidsombud 4 4 Specialombud Förmåner och avgångsersättning för Verkställande Direktören Enligt anställningsavtal med verkställande direktören föreligger det en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader och en avgångsersättning motsvarande 12 månaders lön vid uppsägning från bolagets sida. Förutom lön finns även bilförmån. 6. KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER Driftsöverskott från byggnader och mark Hyresintäkter Driftskostnader Erhållna utdelningar Ränteintäkter m.m. Obligationer och andra räntebärande värdepapper Lån med säkerhet i fast egendom Övriga ränteintäkter Valutakursvinst netto Realisationsvinst netto Byggnader och mark Aktier och andelar Summa OREALISERADE VINSTER OCH FÖRLUSTER PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR Beloppen avser årets förändring av orealiserade vinster och förluster. Byggnader och mark Aktier Obligationer och andra räntebärande värdepapper, inkl. andelar i penningmarknadsfond KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER Kapitalförvaltningskostnader Räntekostnader Fastighetslån (reducerat med räntebidrag) Övriga räntekostnader Summa

18 16 9. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Inkomstskatt Återföring av latent skatt för realiserad vinst avseende orealiserade vinster förgående år Latent skatt avseende orealiserade vinster på placeringstillgångar BYGGNADER OCH MARK Värdering av fastigheterna i räkenskaperna har skett till verkligt värde. Värdering till verkligt värde är utförd genom intern värdering och är baserad på ortprismetoden. Skattemässig avskrivning sker med 2% per år baserat på det historiska anskaffningsvärdet. Fastighetsbeståndet består av fastigheten Bootes 12 i Gamla Stan, Stockholm. Kontors och Flerbostads- Kontors och affärsfast. Totalt hus affärsfast. Totalt Anskaffningsvärde Ingående balans Under året avgående tillgångar Utgående balans ackumulerat anskaffningsvärde Skattemässiga avskrivningar Ingående balans Under året avgående ackumulerade avskrivningar Årets skattemässiga avskrivningar Utgående balans ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Verkligt värde Taxeringsvärde Ytvakansgrad, % Andel av yta som används i den egna verksamheten, % Riskexponering av marknadsvärdet vid höjning av direktavkastningskravet med 1 procent PLACERINGAR I KONCERNFÖRETAG OCH INTRESSEFÖRETAG Aktier i Skyddsutrustningar Svenska Brand AB, org.nr med säte i Stockholm. Antal aktier är st. Ägarandel är 100% ANDRA FINANSIELLA PLACERINGSTILLGÅNGAR, AKTIER OCH ANDELAR Aktier och andelar har värderats till verkligt värde. Positiv skillnad mellan verkligt värde och anskaffningsvärde förs till Fond för orealiserade vinster, med avdrag för latent skatt. Förändringen mellan de orealiserade vinsterna vid årets ingång och vid dess utgång har redovisats i resultaträkningen under orealiserade vinster eller förluster på placeringstillgångar. Vid värdering till verkligt värde har hänsyn tagits till förväntade försäljningskostnader. Anskaffningsvärde Verkligt värde enligt balansräkning Skillnad

19 17 Forts. not 12 Specifikation per aktieslag Antal Bokfört Samtliga aktier är noterade aktier värde Verkstad ABB A Autoliv Inc SDB Atlas Copco A Electrolux B Ericsson B Nokia A SDB Scania B Volvo B Skog Munksjö Handel H&M B Fastighet, Bygg Skanska B Prifast Datakonsulter IFS B Läkemedel Astra A Maxim Pharmaceuticals Investment, blandade Investor B fr Bank S-E-Banken A SHB A Tjänsteföretag Netcom B Securitas Summa Avgår försäljningskostnader ANDRA FINANSIELLA PLACERINGSTILLGÅNGAR, OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE PAPPER Obligationer och andra räntebärande papper har värderats till verkligt värde. Positiv skillnad mellan verkligt värde och anskaffningsvärde förs till Fond för orealiserade vinster, med avdrag för latent skatt. Förändringen mellan de orealiserade vinsterna/förlusterna vid årets ingång och vid dess utgång har redovisats i resultaträkningen under orealiserade vinster eller förluster på placeringstillgångar. Samtliga papper avser Statsskuldväxlar emitterade av svenska staten. Upplupet anskaffningsvärde Verkligt värde enligt balansräkning Skillnad ANDRA FINANSIELLA PLACERINGSTILLGÅNGAR, LÅN MED SÄKERHET I FAST EGENDOM Lån med säkerhet i fast egendom har värderats till verkligt värde. Anskaffningsvärde Verkligt värde enligt balansräkning Skillnad ANDRA FINANSIELLA PLACERINGSTILLGÅNGAR, ÖVRIGA LÅN Övriga lån har värderats till verkligt värde. Lån i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. USD deposit i S-E-Banken Övrigt Anskaffningsvärde Verkligt värde enligt balansräkning Skillnad FORDRINGAR AVSEENDE DIREKTFÖRSÄKRING Fordringar hos försäkringstagare Övriga fordringar Totalt ÖVRIGA FORDRINGAR Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Fordringar hos övriga

20 MATERIELLA TILLGÅNGAR Moderbolaget IB Maskiner/inventarier/datorer/bil anskaffningsvärden Årets inköp, anskaffningsvärden Årets försäljning och utrangering, anskaffningsvärden UB Maskiner/inventarier/datorer/bil anskaffningsvärden IB Maskiner/inventarier/datorer/bil ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar på årets försäljning och utrangering UB Maskiner/inventarier/datorer/bil ackumulerade avskrivningar FÖRUTBETALDA ANSKAFFNINGSKOSTNADER Det aktiverade beloppet för förutbetald anskaffningskostnad periodiseras över 12 månader motsvarande periodiseringen av den ej intjänade premien för försäkringsavtalen i fråga. 20. ÖVRIGA FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Försäkringsadministrativt system* Övrigt * Redovisades i 1996 års bokslut som immateriell tillgång. Se kommentar under rubriken Redovisningsprinciper. Bokfört värde moderbolaget Koncernen IB Maskiner/inventarier/datorer/bil anskaffningsvärden Årets inköp, anskaffningsvärden Årets försäljning och utrangering, anskaffningsvärden UB Maskiner/inventarier/datorer/bil anskaffningsvärden IB Maskiner/inventarier/datorer/bil ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar på årets försäljning och utrangering UB Maskiner/inventarier/datorer/bil ackumulerade avskrivningar Bokfört värde koncernen EGET KAPITAL I MODERBOLAGET Fond för oreali- Balanserad Årets Aktiekapital serade vinster vinst/förlust resultat Totalt Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning föregående år Vinstdisposition Utdelning Årets förändring av orealiserad vinst på placeringstillgångar med avdrag för latent skatt Årets resultat Utgående balans

21 AKTIEKAPITAL Antal aktier Nominellt värde per aktie, kronor FOND FÖR OREALISERADE VINSTER För placeringstillgångar vars verkliga värde överstiger anskaffningsvärdet har mellanskillnaden med avdrag för latent skatt förts till Fond för orealiserade vinster. Aktier Obligationer och andra räntebärande värdepapper, inkl. andelar i penningmarknadsfond OBESKATTADE RESERVER Säkerhetsreserv, ingående balans Årets avsättning till säkerhetsreserv Säkerhetsreserv, utgående balans SKULDER AVSEENDE DIREKT FÖRSÄKRING Skulder till försäkringstagare STÄLLDA PANTER Andras panträtt i bolagets egen fastighet ANSVARSFÖRBINDELSER Värdepapperscentralen, VPC SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT I KONCERNEN Inkomstskatt moderbolaget Återföring latent skatt för realiserad vinst avseende orealiserade vinster föregående år Latent skatt avseende orealiserade vinster på placeringstillgångar i moderbolaget Latent skatt på förändring av säkerhetsreserv AVSÄTTNING FÖR OREGLERADE SKADOR Inträffade och rapporterade skador Inträffade, men ej rapporterade skador Avsättning för skaderegleringskostnader EGET KAPITAL I KONCERNEN BUNDNA RESERVER FRIA RESERVER Fond för orealiserade Övriga Balanserad Årets Aktiekapital vinster fonder vinst/förlust resultat Totalt Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning föregående år Vinstdisposition Utdelning Årets förändring av orealiserad vinst på placeringstillgångar med avdrag för latent skatt Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital Årets resultat Utgående balans ÖVRIGA FONDER Eget kapital del av säkerhetsreserv efter avdragen latent skatt AVSÄTTNINGAR FÖR SKATTER Avsättning för latent skatteskuld på säkerhetsreserv Avsättning för latent skatteskuld på orealiserade vinster på placeringstillgångar Övriga avsättningar för skatter

22 Förslag till resultatdisposition och revisionsberättelse 20 Förslag till resultatdisposition Koncernens fria egna kapital uppgår enligt koncernbalansräkningen till kronor Till bolagsstämmans förfogande står hos moderbolaget: Balanserad vinst kr Årets vinst kr Sammanlagda vinstmedel kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår: att till aktieägarna utdela kronor 3:00 per aktie, vartill åtgår kronor att balansera i ny räkning kronor Stockholm den 4 mars 1998 Lars Öberg Ordförande Eric Ager Lars F Ericsson Tor Marthin Gunnar Nordström Marianne Nivert Dennis Balck Eva Boström Bo Engström Verkställande direktör Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 6 mars Ulf Egenäs Auktoriserad revisor Deloitte & Touche Ingemar Nilsson Auktoriserad revisor Deloitte & Touche Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand (publ) med organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand (publ) för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget eller på annat sätt har handlat i strid mot försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, varför vi tillstyrker att att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen fastställs och vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, varför vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 6 mars 1998 Ulf Egenäs Auktoriserad revisor Deloitte & Touche Ingemar Nilsson Auktoriserad revisor Deloitte & Touche

23 Svenska Brand-aktien 21 Svenska Brand-aktiens kursutveckling Utdelningspolitik Svenska Brands mål är att utdelningen, sett över en längre tidsperiod, skall motsvara cirka 20 procent av resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Data per aktie Data per aktie Vinst, kr 19,6 3,6 4,6 3,9 11,4 Konsolideringskapital, kr Justerat konsolideringskapital, kr Utdelning, kr Börskurs/konsolideringskapital, % Börskurs/justerat konsolideringskapital, % Direktavkastning, % 1,6 1,6 0,9 2,0 2,6 P/E-tal 7 34 Neg Börskurs per 31/12, kr Antal aktier De 10 största aktieägarna i Svenska Brand 1996 och Antal % Stockholms Stads Brandförsäkringskontor ,4 Ikano Investments Limited ,2 AB Värdefinans ,9 Sparbanken Sverige AB, handelsgr ,7 Källebo, Sven Göran ,1 Handelsbanken Liv, Försäkringsaktiebolag ,9 Barclays Bank ,8 Byggnadsfirma Olov Lindgren AB ,5 Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt ,5 Mattson, Axel Einar ,4 Summa , Antal % Stockholms Stads Brandförsäkringskontor ,0 Ikano Investments Limited ,6 AB Värdefinans ,9 Fastighetsbolaget Malmarna ,9 Länsförsäkringsbolagen AB ,7 Byggnadsfirma Olov Lindgren AB ,5 Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt ,5 Mattson, Axel Einar ,4 Källebo, Sven Göran ,4 Andersson, Sven Herman ,4 Summa ,3

24 Styrelse och revisorer 22 Lars Öberg Eric Ager Lars F Ericsson Tor Marthin Gunnar Nordström Marianne Nivert Bo Engström Dennis Balck Eva Boström Styrelse Lars Öberg, ordförande född 1936, civilingenjör, invald Ordförande i Asticus AB, Firefly AB och Piren AB. Vice ordförande i Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. Inget aktieinnehav. Eric Ager född 1940, advokat, invald Ordförande i EFIB AB samt ledamot av Brandkontorets med flera företags styrelser. Aktieinnehav: 500. Lars F Ericsson född 1935, civilekonom, invald VD i FE Förvaltning AB. Ordförande i HEBA Fastighets AB, Stockholms Fastighetsägareförening, ledamot av Fastighetsägareförbundets, Brandkontorets och flera företags styrelser. Inget aktieinnehav. Tor Marthin född 1944, finanschef i AMF Pension, invald Inget aktieinnehav. Gunnar Nordström född 1929, arkitekt, invald Ordförande i SWECO AB. Inget aktieinnehav. Marianne Nivert född 1940, vvd i Telia AB, invald Ordförande i Skövde Högskola. Styrelseledamot i Wallenstams Byggnads AB, Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Telia Handel AB, Telia Nära AB, Telia Företag AB samt ledamot av NFR. Förordnad av regeringen. Inget aktieinnehav. Bo Engström född 1955, verkställande direktör, invald Aktieinnehav: 800. Personalrepresentanter Dennis Balck född 1956, försäkringstjänsteman, invald Inget aktieinnehav. Eva Boström född 1944, försäkringstjänsteman, invald Aktieinnehav: 50. Revisorer Ulf Egenäs Deloitte & Touche Ingemar Nilsson Deloitte & Touche Nomineringskommitté: Birger Lönnqvist (Lidingö), Lars Öberg (Bromma) och Robert Nydahl (Stockholm).

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer