kallelse till bolagsstämma i försäkringsaktiebolaget svenska brand (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kallelse till bolagsstämma i försäkringsaktiebolaget svenska brand (publ)"

Transkript

1 årsredovisning

2 kallelse till bolagsstämma i försäkringsaktiebolaget svenska brand (publ) Ordinarie bolagsstämma hålles onsdagen den 22 april 1998 kl på Svenska Brands kontor, Skeppsbron 4, Stockholm. Deltagande, anmälan mm Aktieägare, som önskar deltaga i stämman, skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 9 april 1998, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 15 april. Anmälan skall helst ske skriftligen till: Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand (publ) Skeppsbron 4 6, Stockholm Tel: Fax: Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn hos VPC AB senast torsdagen den 9 april Årsredovisning för 1997 sänds ut till aktieägarna före stämman. Ärenden På bolagsstämman skall behandlas de ärenden som enligt lag och bolagsordning skall förekomma på ordinarie bolagsstämma. På bolagsstämman skall därutöver behandlas styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i 3 innebärande att Bolaget även meddelar Godstransportförsäkring. I samband härmed behandlas tillhörande ansökan om koncession avseende skadeförsäkringsklassen Godstransport. På bolagsstämman skall därutöver behandlas frågan om val av nomineringskommitté. Förslag till val av styrelse och revisorer Den av föregående års bolagsstämma utsedda nomineringskommittén har underrättat bolaget om att de kommer att föreslå bolagsstämman att fem ordinarie ledamöter utses samt inga suppleanter. Nomineringskommittén föreslår att till ordinarie styrelseledamöter omväljes herrar Eric Ager, Bo Engström, Lars F Ericsson, Tor Marthin samt Gunnar Nordström. Lars Öberg har undanbett sig omval. Till revisorer föreslås omval av auktoriserade revisorerna Ulf Egenäs och Ingemar Nilsson, Deloitte & Touche. Aktieägare representerande drygt 48 procent av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja förslaget. Utdelning Av bolagsstämman beslutad utdelning kommer att genom VPC utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen är införda i bolagets aktiebok. Utdelningen beräknas komma att utsändas från VPC den 5 maj 1998 förutsatt att bolagsstämman fastställer styrelsens förslag att den 27 april skall vara avstämningsdag. Stockholm i mars 1998 Styrelsen Kallelse införd i SvD 30/3 och DN 31/3 Rosendals slott Ett historiskt möte mellan Svenska Brand, som har sina rötter i Stockholms Stads Brandförsäkringskontor (bildat år 1746) och Kungl. Djurgårds Förvaltningen med sina historiska byggnader. Bilden på omslaget visar en interiör från Rosendals slott, med Kung Gylfe hälsande på asaguden Oden. Berättelsen om detta möte finns i Snorre Sturlassons yngre del av Eddan från år 1230.

3 Året i korthet 1 Kraftig resultatförbättring. God kapitalavkastning. Ökade skadekostnader främst avseende vattenskador. Kraftigt ökande konkurrens. Nytt försäkringsadministrativt system installerat. Utdelningen föreslås bli 3:00 kronor per aktie. Innehåll Kallelse till bolagsstämma Året i korthet 1 VD-kommentar 2 Detta är Svenska Brand 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultat- och balansräkningar 8 Svenska Brand i sammanfattning 12 Redovisningsprinciper 14 Noter 14 Förslag till resultatdisposition 20 Revisionsberättelse 20 Svenska Brand-aktien 21 Styrelse och revisorer 22 Ledningsgrupp 23 Ordlista 24 Nyckeltal Premieinkomst direkt, Mkr 75,8 78,9 Premieinkomst mottagen återförsäkring, Mkr 19,0 21,5 Resultat före skatt, Mkr 16,9 6,9 Resultat före skatt, kr per aktie 13:55 5:52 Räntabilitet på justerat konsolideringskapital, % 10,1 3,3 Konsolideringskapital, Mkr 188,2 173,7 Konsolideringskapital, kr per aktie Justerad soliditet, % Konsolideringsgrad, % Skadeprocent brutto Driftskostnadsprocent brutto Totalkostnadsprocent brutto

4 VD-kommentar 2 Bo Engström, VD för Svenska Brand. återförsäkring efter bedömningen att nuvarande premienivå är otillfredställande i relation till den risk bolaget påtar sig. Vi har åter upplevt ett år med god kapitalavkastning. Avkastningen på vår aktieportfölj har överstigit index. Bolagets totalresultat för 1997 är tillfredsställande, vi når vårt satta avkastningskrav genom en avkastning på konsolideringskapitalet på drygt 10 procent. Men en alltför stor del av resultatet genereras genom kapitalavkastningen för att vara acceptabelt. En fortsatt lönsamhetsutveckling av skadeförsäkringsrörelsen måste därför prioriteras de närmaste åren. Det skadeförebyggande arbetet är därvidlag en viktig komponent Ett konkurrensutsatt år 1997 präglades av mycket hård konkurrens. Trots att nyförsäljningen var god har vi tappat i beståndspremie. Dels har vi tappat beståndspremie i ren priskonkurrens och dels har vi avsiktligt släppt bestånd på grund av att premierna ej uppfyller våra lönsamhetskrav. Skadekostnaderna har stigit i förhållande till 1996 främst till följd av ett ökande antal vattenskador. Under 1997 inleddes en kraftfull satsning på skadeförebyggande arbete, i första hand avseende vattenskador. Satsningen är långsiktig och beräknas få effekt kommande år. Under året har vi finslipat och utvecklat vårt nya försäkringsadministrativa system. Systemet kommer att ge oss goda möjligheter att följa upp försäkringsverksamheten på ett mer relevant sätt. Detta får till följd att vi ytterligare kommer att utveckla prissättning och riskurval. En fortsatt satsning inom IT kommer att ske inom de närmaste åren. Bolaget är fortsatt försiktigt i tecknande av mottagen 1998 Ännu ett konkurrensutsatt år Konkurrensen kommer att vara fortsatt hård under Vi kommer att få se ytterligare aktörer på marknaden, främst utländska. Jag tror även att en fortsatt strukturomvandling kommer att ske under året. Sammantaget får detta till följd att vi måste jobba hårdare med att försöka nå de mest lönsamma kunderna samt fortsätta med skadeförebyggande insatser på befintligt bestånd för att därigenom skapa lönsamhet. Vi kommer även att utöka vår aktivitet i västra Sverige genom att öppna ett nytt kontor i Göteborg. Kapitalavkastningens storlek har stor påverkan på vårt resultat. Det finns inte anledning att tro att kapitalavkastningen under 1998 kommer att bli lika hög som 1996 och Den låga räntan, en förbättrad konjunktur och fortsatta strukturförändringar gör att rörligheten på fastighetsmarknaden är fortsatt hög. Nya fastighetsägare betyder nya försäkringstagare. Detta gynnar ett specialiserat fastighetsförsäkringsbolag som Svenska Brand. Bo Engström verkställande direktör

5 Fastigheten Nordstaden 21:1 i Göteborg. Ägare: SPP. Försäkringsgivare: Svenska Brand. 3

6 Detta är Svenska Brand 4 Affärsidé Svenska Brand skall tillhandahålla sakförsäkringslösningar rörande fastigheter samt små och medelstora företag. Därutöver bedrivs återförsäkringsrörelse för att sprida riskerna. Svenska Brand-aktien skall dessutom långsiktigt utgöra en attraktiv kapitalplacering. Lönsamhetsmål Det långsiktiga målet för avkastningen räknat på justerat konsolideringskapital är satt till 7 12 procent. Vidare är målsättningen vad gäller konsolideringsgraden, att den långsiktigt skall uppgå till minst 150 procent. Strategier Marknaden präglades under 1997 av fortsatt hård konkurrens och en ökad prispress med sjunkande premier för fastighetsförsäkring. Konkurrensen kom både från de etablerade försäkringsbolagen och nya aktörer på marknaden. De främsta konkurrensmedlen för ett litet nischbolag som Svenska Brand är personlig service, stor flexibilitet, korta beslutsvägar och snabb och effektiv skadereglering. Svenska Brand värdesätter stabila relationer och bolagets strävan är att ge kunderna det bästa försäkringsskyddet genom att bygga upp långsiktiga och förtroendefulla samarbetsformer med försäkringstagarna. Svenska Brand arbetar inte med lösningar som bygger på storskalighet. I stället utgår bolaget från kundernas önskemål och förutsättningar och anpassar skyddet därefter. Genom att ständigt vara lyhört för försäkringstagarnas behov och önskemål kan bolaget förnya och anpassa utbudet av produkter och tjänster. Bolagets ambition är att ha en stor beredskap för att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i marknaden. Personalen på Svenska Brand ska ha god kännedom om och vara väl insatt i kunders risker och behov för att därigenom effektivt och snabbt kunna utveckla nya nischprodukter och försäkringslösningar. Genom kvalificerad, specialiserad och engagerad personal kommer Svenska Brand bibehålla den höga kvaliteten på sina produkter även i framtiden. En mycket viktig funktion i ett försäkringsbolag är skaderegleringen. Det är då bolaget levererar den produkt kunden köpt. Svenska Brand lägger ned mycket tid

7 5 och kraft på att ge kunderna snabb och effektiv hjälp när en skada inträffat. Vid en skadesituation, som många gånger kan vara en mycket dramatisk och obehaglig händelse är det viktigt att kunden får allt det stöd och den förståelse han eller hon kan behöva. Kunskapen och erfarenheten från skaderegleringen tas väl tillvara genom ett aktivt skadeförebyggande arbete. Svenska Brand vänder sig därvid särskilt till försäkringstagare som är beredda att aktivt bidra till att minska skaderiskerna. Detta kommer bland annat till uttryck i hemförsäkringen SESAM med sitt unika säkerhetspaket. Ett särskilt skadeförebyggande projekt för att begränsa vattenskador inleddes under året. Svenska Brands strategi är således att värna om kunderna genom en personlig och individuell behandling både när det gäller utformningen av försäkringsskyddet, möjligheten att förebygga skada och vid hantering och reglering av skador. Svenska Brands produkter erbjuds till försäkringstagarna både genom egen säljkår och via försäkringsmäklare. I hjärtat av Rosendals trädgård kan man få allt från en solglimt till en kopp kaffe. Produkter Fastighetsförsäkring Till skillnad från de stora försäkringsbolagen erbjuder Svenska Brand försäkringslösningar baserade i hög grad på olika kundgruppers skiftande behov. Exempel härpå utgör fastighetsvillkoren, som genom kompletterande tilläggspaket anpassats till de olika kundkategoriernas specifika behov och riskområden. För den privata fastighetsägaren utgör Ägarskydd ett kompletterande försäkringspaket till grundförsäkringen. I Ägarskydd ingår bland annat: Ersättarförsäkring som betalar extra kostnader för förvaltning om fastighetsägaren blir långvarigt sjuk. Allriskförsäkring vid plötslig oförutsedd skada på byggnaden i samband med ombyggnation, så kallad ROT-försäkring. Olycksfallsförsäkring för fastighetsägaren. Miljöansvarsförsäkring, som ersätter skadestånd vilket fastighetsägaren kan krävas på i egenskap av byggherre vid byggnadsarbeten. Orangeriet vid Rosendals slott på Djurgården. Ägare: Kungl. Djurgårds Förvaltningen. Försäkringsgivare: Svenska Brand.

8 6 För bostadsrättsföreningar och dess medlemmars särskilda behov utgör försäkringspaketet BraBo ett unikt trygghetskoncept med ett omfattande skydd. I BraBo ingår bland annat: Styrelseansvarsförsäkring. Rättsskyddsförsäkring. Allriskförsäkring vid reparation, om- och tillbyggnad. Förmögenhetsbrottsförsäkring. För stora fastighetsbolag där riskbilden kan vara mycket komplicerad skräddarsys individuella försäkringsprogram. Skadeförebyggande besiktning på Ankdammsgatan 38 i Solna Ägare: Björn Lindell m.fl. Försäkringsgivare: Svenska Brand. Företagsförsäkring Även på företagsförsäkringsområdet erbjuder Svenska Brand ett kundanpassat sortiment av försäkringar. I första hand är det företagsförsäkring som har samband med fastighetsägande såsom fastighetsförvaltarförsäkring samt bygg- och entreprenörsförsäkringar. Konsumentförsäkring Svenska Brand erbjuder även sakförsäkringar för privatpersoner. Verksamheten är inriktad på: Hemförsäkring i olika koncept. Villahemförsäkring. Fritidshusförsäkring. Villahem- och fritidshusförsäkringen är paketförsäkringar som inte skiljer sig nämnvärt från det som branschen i övrigt erbjuder. Med hemförsäkringen SESAM har emellertid Svenska Brand tagit ett annat grepp om försäkringslösningen. Här arbetar försäkringsgivare och försäkringstagare tillsammans på att förebygga och begränsa skada. I SESAMkonceptet ingår ett individuellt anpassat skadeförebyggande skydd, där Svenska Brand gör ett personligt besök i hemmet för att bedöma risker och dokumentera värdeföremål. I paketet ingår också att installera gallergrind. Om en skada trots allt inträffar ingår ett omfattande allriskskydd för plötsliga och oförutsedda händelser. I försäkringen ingår också besök hos läkare eller kurator om någon i familjen drabbas av psykisk ohälsa på grund av en försäkringsskada. Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand (publ) får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för Räkenskaperna är upprättade efter lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och efter Finansinspektionens föreskrifter. Siffror inom parentes avser föregående räkenskapsår. Allmänt Svenska Brand är ett nischbolag för fastighetsägare samt små och medelstora företag. Grunden för verksamheten utgörs av fastighetsförsäkringar. Verksamheten har successivt kompletterats med annan sakförsäkring, såsom företags- och konsumentförsäkring. Svenska Brand har koncession att bedriva direktförsäkringsverksamhet i hela landet samt återförsäkringsverksamhet inom och utom landet. Koncernen Koncernen består av moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand samt det helägda dotterbolaget Skyddsutrustningar Svenska Brand AB. Antalet anställda och utbetalade löner i koncernen överensstämmer med moderbolagets. Dotterbolagets fakturering till moderbolaget har uppgått till 0,5 Mkr under året.

9 7 Moderbolaget Svenska Brands direktförsäkring visade under 1997 en minskad premieinkomst jämfört med 1996, till största delen beroende på den hårda premiepress som föreligger på marknaden inom bolagets största områden fastighets- och företagsförsäkring. Premieinkomsten för konsumentförsäkring har dock ökat under året. Totalt sett minskade premieinkomsten med 4 (+7) procent på direktförsäkringssidan. De senaste årens tendens med ökad frekvens avseende vattenskador har fortsatt under Kostnaderna (exklusive driftskostnader för skadereglering) för skador i direktförsäkringsaffären (före avgiven återförsäkring) som inträffade under året ökade med 9 (0) procent jämfört med föregående år, trots en minskad premievolym. Under 1997 inleddes därför en kraftfull satsning på skadeförebyggande insatser, i första hand avseende vattenskador. De totala skadekostnaderna (före avgiven återförsäkring) för direktförsäkring, exklusive driftskostnader för skadereglering, avseende samtliga skadeår ökade 3 (+28) procent. Svenska Brand har under året ändrat återförsäkringsskyddet vad gäller direktförsäkring. En större andel av försäkringsriskerna återförsäkras, vilket innebär att en större andel av bolagets premier överförs till våra återförsäkrare samtidigt som dessa tar motsvarande större del av bolagets skadekostnader. Dessutom innebär detta att Svenska Brand uppbär en större anskaffningsprovision, vilket minskar driftskostnaderna. Premieintäkt och försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) har som en naturlig följd av detta reducerats jämfört med Bolaget är fortsatt försiktigt i tecknandet av mottagen återförsäkring efter bedömningen att nuvarande premienivå är otillfredsställande i relation till den risk bolaget påtar sig. Totalt sett visar den mottagna återförsäkringsaffären ett positivt tekniskt resultat för Driftskostnaderna för direktförsäkring har ökat under 1997 trots att den ökade anskaffningsprovisionen från bolagets återförsäkrare kraftigt har påverkat bolagets driftskostnader positvt. Anledningen till de ökade driftskostnaderna är att bolaget under 1997 har gjort en stor investering i ett nytt försäkringsadministrativt system som togs i bruk under våren Hela utvecklingskostnaden för systemet har belastat årets driftskostnader och resultat med 10,9 Mkr. Kapitalavkastningen är med hänsyn till bolagets begränsade risktagande fortsatt hög. Totalavkastningen på placeringstillgångarna blev 12 procent (13 procent). Resultat 1997 Under 1997 uppgick premieinkomsten i Svenska Brand till 94,8 (100,4) Mkr, varav direktförsäkring i Sverige till 75,8 (78,9) Mkr och mottagen återförsäkring till 19,0 (21,5) Mkr. Av försäkringsersättningar på 80,2 (78,2) Mkr var återförsäkrarnas andel 43,7 (8,7) Mkr. Driftskostnaderna uppgick till 22,3 (22,2) Mkr. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat blev 5,5 ( 14,6) Mkr. Den totala kapitalavkastningen uppgick till 30,3 (30,9) Mkr. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 16,9 (6,9) Mkr. Räntabiliteten på justerat konsolideringskapital var 10,1 (3,3) procent. Konsolideringskapitalet uppgick vid årets slut till 188 (174) Mkr, eller 151 (139) kronor per aktie, och konsolideringsgraden till 507 (265) procent. Ökningen i konsolideringsgraden beror dels på konsolideringskapitalets ökning, men framförallt att på att premieinkomsten för egen räkning har minskat kraftigt till följd av ändrat återförsäkringsskydd. År 2000 Bolaget har analyserat riskerna med det kommande millennieskiftet. Dels gäller det risker ur försäkringssynvinkel, dels ADB risker samt risker ur allmän synvinkel. Försäkringsriskerna kommer att hanteras via villkorsskrivningar vilka beräknas vara klara vid halvårsskiftet ADB riskerna har analyserats och befunnits vara små, då den absolut största risken åtgärdades under 1997 i och med att det nya försäkringsadministrativa systemet implementerades under våren. De smärre förändringar för övriga applikationer som behöver åtgärdas beräknas vara klara till halvårsskiftet Övriga risker bedöms vara av begränsad omfattning och åtgärdas kontinuerligt under Skyddsutrustningar Svenska Brand AB Bolagets verksamhet består i att distribuera och installera skyddsutrustning till Svenska Brands försäkringskunder samt rådgivning till dessa avseende skadeförebyggande åtgärder, allt för att minska skador och skaderisker hos försäkringstagarna.

10 Resultaträkning koncernen 8 TKR NOT TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE: PREMIEINTÄKTER Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRELSEN FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel DRIFTSKOSTNADER SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT ICKE-TEKNISK REDOVISNING: Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Övriga kostnader RESULTAT FÖRE SKATT SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTAT

11 Balansräkning koncernen Per 31 december 9 TKR NOT TILLGÅNGAR: PLACERINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Lån med säkerhet i fast egendom Övriga lån ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador FORDRINGAR Fordringar avseende direktförsäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar ANDRA TILLGÅNGAR Materiella tillgångar Kassa och bank FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER: EGET KAPITAL 30 Aktiekapital Andra fonder Fond för orealiserade vinster Övriga fonder Balanserad vinst eller förlust Årets resultat FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR (före avgiven återförsäkring) Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador AVSÄTTNINGAR FÖR ANDRA RISKER OCH KOSTNADER Avsättningar för skatter SKULDER Skulder avseende direktförsäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter Ansvarsförbindelser

12 Resultaträkning moderbolaget 10 TKR NOT TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE: PREMIEINTÄKTER Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRELSEN FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel DRIFTSKOSTNADER SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT ICKE-TEKNISK REDOVISNING: Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga kostnader RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT BOKSLUTSDISPOSITIONER SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTAT

13 Balansräkning moderbolaget Per 31 december 11 TKR NOT TILLGÅNGAR: PLACERINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Lån med säkerhet i fast egendom Övriga lån ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador FORDRINGAR Fordringar avseende direktförsäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar ANDRA TILLGÅNGAR Materiella tillgångar Kassa och bank FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER: EGET KAPITAL 21 Aktiekapital Andra fonder Fond för orealiserade vinster Balanserad vinst eller förlust Årets resultat OBESKATTADE RESERVER FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR (före avgiven återförsäkring) Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador AVSÄTTNINGAR FÖR ANDRA RISKER OCH KOSTNADER Avsättningar för skatter SKULDER Skulder avseende direktförsäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter Ansvarsförbindelser

14 Svenska Brand i sammanfattning 12 Resultatanalys per försäkringsgren 1997 Direktförsäkring av svenska risker Hem och Företag och Direktförs. Mottagen Tkr Not Totalt villa fastighet Totalt återförsäkring Resultat Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) A Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) B Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avecklingsresultat Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Noter till resultatanalys per försäkringsgren NOT A. PREMIEINTÄKTER (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker NOT B. FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (efter avgiven återförsäkring) Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Resultatanalys per försäkringsklass 1997 Direktförsäkring av svenska risker Brand och Övriga annan skada Allmän försäkrings- Direktförs. Mottagen Tkr Totalt på egendom ansvarighet Rättsskydd klasser totalt återförsäkring Resultat Premieinkomst, brutto Premieintäkter, brutto Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar, brutto Driftskostnader, brutto Resultat av avgiven återförsäkring Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

15 13 Femårsöversikt för försäkringsrörelsen Koncernen, Mkr Resultat Premieinkomst före avgiven återförsäkring 94,8 100,4 94,9 123,3 130,2 Premieintäkter efter avgiven återförsäkring 45,7 68,0 59,6 87,9 94,7 Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen 7,6 9,2 11,7 9,0 11,0 Försäkringsersättningar, netto 36,5 69,6 62,3 70,6 63,4 Driftskostnader 22,3 22,2 23,4 28,6 26,7 Försäkringsrörelsens tekniska resultat 5,5 14,6 14,4 2,3 15,6 Kapitalavkastning, netto 22,6 21,7 7,9 7,5 19,5 Övriga intäkter/kostnader 0,2 0,2 1,5 0,1 0,1 Resultat före skatt 16,9 6,9 8,0 5,1 35,0 Skatt 2,6 2,0 2,3 0,6 10,5 Årets resultat 14,3 4,9 5,7 4,5 24,5 Ekonomisk ställning Placeringstillgångar till verkligt värde 245,3 246,4 226,0 227,1 240,1 Försäkringstekniska avsättningar, för egen räkning 81,5 106,5 98,5 105,5 88,0 Konsolideringskapital 188,2 173,7 168,6 181,1 179,5 Nyckeltal Skadeprocent före avgiven återförsäkring, % Skadeprocent efter avgiven återförsäkring, % Driftskostnadsprocent före avgiven återförsäkring, % Dito, kostnad för försäkringssystemutveckling exkluderad Driftskostnadsprocent efter avgiven återförsäkring, % Totalkostnadsprocent före avgiven återförsäkring, % Dito, kostnad för försäkringssystemutveckling exkluderad Totalkostnadsprocent efter avgiven återförsäkring, % Direktavkastning i kapitalförvaltningen, % Totalavkastning i kapitalförvaltningen, % Konsolideringsgrad, % 507 * * Se förklaring till ökningen under rubriken Resultatet 1997 i förvaltningsberättelsen.

16 Redovisningsprinciper och noter 14 Redovisningsprinciper Moderbolagets redovisning följer lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och de föreskrifter som Finansinspektionen utger. Koncernredovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation. Detta innebär att aktier i dotterbolag elimineras mot förvärvat eget kapital i dotterbolaget samt att obeskattade reserver fördelas mellan latent skatt och bundna reserver. Värderings- och avskrivningsprinciper Tillämpade värderings- och redovisningsprinciper framgår i noterna till resultat- och balansräkning för respektive delpost. Samtliga placeringstillgångar värderas till verkligt värde. Latent skatteskuld sätts av på skillnaden mellan verkligt värde och anskaffningsvärde för placeringstillgångar. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Maskiner och inventarier redovisas under materiella tillgångar och är upptagna till anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Maskiner och inventarier skrivs av på årsbasis med procent enligt plan. Hårdvarudelen av det nya försäkringsadministrativa systemet skrivs av på tre år, medan program- och utvecklingskostnaden kostnadsförs direkt och redovisas under driftskostnader. Värdering av försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar består av Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker och Avsättning för oreglerade skador (inklusive avsättning för framtida skaderegleringskostnader). Med Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker avses premieinkomst som vid bokslutet är hänförlig till efterföljande år och därför ej intäktsförts under aktuellt räkenskapsår, samt avsättningar för att täcka ersättningskrav och kostnader relaterade till försäkringsavtalen med hänsyn till risker som bolaget bär efter räkenskapsårets utgång. Avsättning för oreglerade skador har beräknats utifrån all tillgänglig kunskap om enskilda skador och skadeutveckling. Vid beräkningarna har erfarenhetsmässig hänsyn tagits till att inträffade skador ännu ej rapporterats eller rapporterats med otillräckliga belopp, så kallad IBNR-avsättning. Dessutom har avsättning gjorts för framtida driftskostnader för att reglera inträffade men ej slutreglerade skador. Ändrade redovisningsprinciper De under 1996 nedlagda kostnaderna för det nya försäkringsadministrativa systemet, tkr, redovisades i 1996 års bokslut som immateriell tillgång, utan avskrivning, i avvaktan på slutgiltigt beslut avseende periodisering av kostnaden. Systemet togs i drift under 1997, och samtliga nedlagda kostnader under 1996 och 1997, tkr, redovisas i sin helhet som driftskostnad för Noter Belopp i Tkr 1. PREMIEINKOMST FÖR DIREKTFÖRSÄKRING Premieinkomst för direktförsäkring, (78 857) Tkr avser till sin helhet försäkringsavtal som tecknats i Sverige. 2. PREMIER FÖR AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING Premie för avgiven återförsäkring Förändring av återförsäkrares andel av proportionella återförsäkringsavtal KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRELSEN Kalkylräntan är ett vägt genomsnitt med vikttalen 75% av genomsnittlig ränta för tre månaders statsskuldväxel och 25% av den procentuella totalavkastningen bolaget uppburit på sina placeringstillgångar under året. Årets genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar utgör kapitalunderlaget för beräkningen. Beräkningen har förändrats jämfört med tidigare års metodik, då enbart genomsnittlig ränta för tre månaders statsskuldväxel utgjorde kalkylräntan. Jämförelsetal för tidigare år har räknats om med hänsyn till metodförändringen.

17 15 4. UTBETALDA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR Utbetalda försäkringsersättningar Driftskostnader för skadereglering DRIFTSKOSTNADER Anskaffningskostnader Förändring förutbetalda anskaffningskostnader Administrationskostnader, anskaffning av nytt försäkringsadministrativt system Administrationskostnader, övriga Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring Totala driftskostnader Personalkostnader Lokalkostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Provisioner för direktförsäkring Anskaffning nytt försäkringsadministrativt system Övrigt Löner och andra ersättningar VD Styrelse Kontorstjänstemän Fälttjänstemän Fritidsombud Specialombud Arvode till styrelse utgick för 1997 med 70 Tkr för ordförande och 42 Tkr per övrig ledamot som ej är anställd i bolaget. Pensioner och sociala kostnader Pensionskostnader, VD Pensionskostnder, övriga anställda Övriga sociala avgifter Bolagets pensionsåtagande för den verkställande direktören och övrig personal täcks av försäkring motsvarande branschens normala pensionsplan. Medelantalet anställda Män Kvinnor Medelantalet anställda Företagsledning 1 1 Kontorstjänstemän Fälttjänstemän Forts. not 5 Medelantalet ombud Fritidsombud 4 4 Specialombud Förmåner och avgångsersättning för Verkställande Direktören Enligt anställningsavtal med verkställande direktören föreligger det en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader och en avgångsersättning motsvarande 12 månaders lön vid uppsägning från bolagets sida. Förutom lön finns även bilförmån. 6. KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER Driftsöverskott från byggnader och mark Hyresintäkter Driftskostnader Erhållna utdelningar Ränteintäkter m.m. Obligationer och andra räntebärande värdepapper Lån med säkerhet i fast egendom Övriga ränteintäkter Valutakursvinst netto Realisationsvinst netto Byggnader och mark Aktier och andelar Summa OREALISERADE VINSTER OCH FÖRLUSTER PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR Beloppen avser årets förändring av orealiserade vinster och förluster. Byggnader och mark Aktier Obligationer och andra räntebärande värdepapper, inkl. andelar i penningmarknadsfond KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER Kapitalförvaltningskostnader Räntekostnader Fastighetslån (reducerat med räntebidrag) Övriga räntekostnader Summa

18 16 9. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Inkomstskatt Återföring av latent skatt för realiserad vinst avseende orealiserade vinster förgående år Latent skatt avseende orealiserade vinster på placeringstillgångar BYGGNADER OCH MARK Värdering av fastigheterna i räkenskaperna har skett till verkligt värde. Värdering till verkligt värde är utförd genom intern värdering och är baserad på ortprismetoden. Skattemässig avskrivning sker med 2% per år baserat på det historiska anskaffningsvärdet. Fastighetsbeståndet består av fastigheten Bootes 12 i Gamla Stan, Stockholm. Kontors och Flerbostads- Kontors och affärsfast. Totalt hus affärsfast. Totalt Anskaffningsvärde Ingående balans Under året avgående tillgångar Utgående balans ackumulerat anskaffningsvärde Skattemässiga avskrivningar Ingående balans Under året avgående ackumulerade avskrivningar Årets skattemässiga avskrivningar Utgående balans ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Verkligt värde Taxeringsvärde Ytvakansgrad, % Andel av yta som används i den egna verksamheten, % Riskexponering av marknadsvärdet vid höjning av direktavkastningskravet med 1 procent PLACERINGAR I KONCERNFÖRETAG OCH INTRESSEFÖRETAG Aktier i Skyddsutrustningar Svenska Brand AB, org.nr med säte i Stockholm. Antal aktier är st. Ägarandel är 100% ANDRA FINANSIELLA PLACERINGSTILLGÅNGAR, AKTIER OCH ANDELAR Aktier och andelar har värderats till verkligt värde. Positiv skillnad mellan verkligt värde och anskaffningsvärde förs till Fond för orealiserade vinster, med avdrag för latent skatt. Förändringen mellan de orealiserade vinsterna vid årets ingång och vid dess utgång har redovisats i resultaträkningen under orealiserade vinster eller förluster på placeringstillgångar. Vid värdering till verkligt värde har hänsyn tagits till förväntade försäljningskostnader. Anskaffningsvärde Verkligt värde enligt balansräkning Skillnad

19 17 Forts. not 12 Specifikation per aktieslag Antal Bokfört Samtliga aktier är noterade aktier värde Verkstad ABB A Autoliv Inc SDB Atlas Copco A Electrolux B Ericsson B Nokia A SDB Scania B Volvo B Skog Munksjö Handel H&M B Fastighet, Bygg Skanska B Prifast Datakonsulter IFS B Läkemedel Astra A Maxim Pharmaceuticals Investment, blandade Investor B fr Bank S-E-Banken A SHB A Tjänsteföretag Netcom B Securitas Summa Avgår försäljningskostnader ANDRA FINANSIELLA PLACERINGSTILLGÅNGAR, OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE PAPPER Obligationer och andra räntebärande papper har värderats till verkligt värde. Positiv skillnad mellan verkligt värde och anskaffningsvärde förs till Fond för orealiserade vinster, med avdrag för latent skatt. Förändringen mellan de orealiserade vinsterna/förlusterna vid årets ingång och vid dess utgång har redovisats i resultaträkningen under orealiserade vinster eller förluster på placeringstillgångar. Samtliga papper avser Statsskuldväxlar emitterade av svenska staten. Upplupet anskaffningsvärde Verkligt värde enligt balansräkning Skillnad ANDRA FINANSIELLA PLACERINGSTILLGÅNGAR, LÅN MED SÄKERHET I FAST EGENDOM Lån med säkerhet i fast egendom har värderats till verkligt värde. Anskaffningsvärde Verkligt värde enligt balansräkning Skillnad ANDRA FINANSIELLA PLACERINGSTILLGÅNGAR, ÖVRIGA LÅN Övriga lån har värderats till verkligt värde. Lån i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. USD deposit i S-E-Banken Övrigt Anskaffningsvärde Verkligt värde enligt balansräkning Skillnad FORDRINGAR AVSEENDE DIREKTFÖRSÄKRING Fordringar hos försäkringstagare Övriga fordringar Totalt ÖVRIGA FORDRINGAR Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Fordringar hos övriga

20 MATERIELLA TILLGÅNGAR Moderbolaget IB Maskiner/inventarier/datorer/bil anskaffningsvärden Årets inköp, anskaffningsvärden Årets försäljning och utrangering, anskaffningsvärden UB Maskiner/inventarier/datorer/bil anskaffningsvärden IB Maskiner/inventarier/datorer/bil ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar på årets försäljning och utrangering UB Maskiner/inventarier/datorer/bil ackumulerade avskrivningar FÖRUTBETALDA ANSKAFFNINGSKOSTNADER Det aktiverade beloppet för förutbetald anskaffningskostnad periodiseras över 12 månader motsvarande periodiseringen av den ej intjänade premien för försäkringsavtalen i fråga. 20. ÖVRIGA FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Försäkringsadministrativt system* Övrigt * Redovisades i 1996 års bokslut som immateriell tillgång. Se kommentar under rubriken Redovisningsprinciper. Bokfört värde moderbolaget Koncernen IB Maskiner/inventarier/datorer/bil anskaffningsvärden Årets inköp, anskaffningsvärden Årets försäljning och utrangering, anskaffningsvärden UB Maskiner/inventarier/datorer/bil anskaffningsvärden IB Maskiner/inventarier/datorer/bil ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar på årets försäljning och utrangering UB Maskiner/inventarier/datorer/bil ackumulerade avskrivningar Bokfört värde koncernen EGET KAPITAL I MODERBOLAGET Fond för oreali- Balanserad Årets Aktiekapital serade vinster vinst/förlust resultat Totalt Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning föregående år Vinstdisposition Utdelning Årets förändring av orealiserad vinst på placeringstillgångar med avdrag för latent skatt Årets resultat Utgående balans

21 AKTIEKAPITAL Antal aktier Nominellt värde per aktie, kronor FOND FÖR OREALISERADE VINSTER För placeringstillgångar vars verkliga värde överstiger anskaffningsvärdet har mellanskillnaden med avdrag för latent skatt förts till Fond för orealiserade vinster. Aktier Obligationer och andra räntebärande värdepapper, inkl. andelar i penningmarknadsfond OBESKATTADE RESERVER Säkerhetsreserv, ingående balans Årets avsättning till säkerhetsreserv Säkerhetsreserv, utgående balans SKULDER AVSEENDE DIREKT FÖRSÄKRING Skulder till försäkringstagare STÄLLDA PANTER Andras panträtt i bolagets egen fastighet ANSVARSFÖRBINDELSER Värdepapperscentralen, VPC SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT I KONCERNEN Inkomstskatt moderbolaget Återföring latent skatt för realiserad vinst avseende orealiserade vinster föregående år Latent skatt avseende orealiserade vinster på placeringstillgångar i moderbolaget Latent skatt på förändring av säkerhetsreserv AVSÄTTNING FÖR OREGLERADE SKADOR Inträffade och rapporterade skador Inträffade, men ej rapporterade skador Avsättning för skaderegleringskostnader EGET KAPITAL I KONCERNEN BUNDNA RESERVER FRIA RESERVER Fond för orealiserade Övriga Balanserad Årets Aktiekapital vinster fonder vinst/förlust resultat Totalt Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning föregående år Vinstdisposition Utdelning Årets förändring av orealiserad vinst på placeringstillgångar med avdrag för latent skatt Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital Årets resultat Utgående balans ÖVRIGA FONDER Eget kapital del av säkerhetsreserv efter avdragen latent skatt AVSÄTTNINGAR FÖR SKATTER Avsättning för latent skatteskuld på säkerhetsreserv Avsättning för latent skatteskuld på orealiserade vinster på placeringstillgångar Övriga avsättningar för skatter

22 Förslag till resultatdisposition och revisionsberättelse 20 Förslag till resultatdisposition Koncernens fria egna kapital uppgår enligt koncernbalansräkningen till kronor Till bolagsstämmans förfogande står hos moderbolaget: Balanserad vinst kr Årets vinst kr Sammanlagda vinstmedel kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår: att till aktieägarna utdela kronor 3:00 per aktie, vartill åtgår kronor att balansera i ny räkning kronor Stockholm den 4 mars 1998 Lars Öberg Ordförande Eric Ager Lars F Ericsson Tor Marthin Gunnar Nordström Marianne Nivert Dennis Balck Eva Boström Bo Engström Verkställande direktör Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 6 mars Ulf Egenäs Auktoriserad revisor Deloitte & Touche Ingemar Nilsson Auktoriserad revisor Deloitte & Touche Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand (publ) med organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand (publ) för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget eller på annat sätt har handlat i strid mot försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, varför vi tillstyrker att att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen fastställs och vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, varför vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 6 mars 1998 Ulf Egenäs Auktoriserad revisor Deloitte & Touche Ingemar Nilsson Auktoriserad revisor Deloitte & Touche

23 Svenska Brand-aktien 21 Svenska Brand-aktiens kursutveckling Utdelningspolitik Svenska Brands mål är att utdelningen, sett över en längre tidsperiod, skall motsvara cirka 20 procent av resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Data per aktie Data per aktie Vinst, kr 19,6 3,6 4,6 3,9 11,4 Konsolideringskapital, kr Justerat konsolideringskapital, kr Utdelning, kr Börskurs/konsolideringskapital, % Börskurs/justerat konsolideringskapital, % Direktavkastning, % 1,6 1,6 0,9 2,0 2,6 P/E-tal 7 34 Neg Börskurs per 31/12, kr Antal aktier De 10 största aktieägarna i Svenska Brand 1996 och Antal % Stockholms Stads Brandförsäkringskontor ,4 Ikano Investments Limited ,2 AB Värdefinans ,9 Sparbanken Sverige AB, handelsgr ,7 Källebo, Sven Göran ,1 Handelsbanken Liv, Försäkringsaktiebolag ,9 Barclays Bank ,8 Byggnadsfirma Olov Lindgren AB ,5 Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt ,5 Mattson, Axel Einar ,4 Summa , Antal % Stockholms Stads Brandförsäkringskontor ,0 Ikano Investments Limited ,6 AB Värdefinans ,9 Fastighetsbolaget Malmarna ,9 Länsförsäkringsbolagen AB ,7 Byggnadsfirma Olov Lindgren AB ,5 Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt ,5 Mattson, Axel Einar ,4 Källebo, Sven Göran ,4 Andersson, Sven Herman ,4 Summa ,3

24 Styrelse och revisorer 22 Lars Öberg Eric Ager Lars F Ericsson Tor Marthin Gunnar Nordström Marianne Nivert Bo Engström Dennis Balck Eva Boström Styrelse Lars Öberg, ordförande född 1936, civilingenjör, invald Ordförande i Asticus AB, Firefly AB och Piren AB. Vice ordförande i Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. Inget aktieinnehav. Eric Ager född 1940, advokat, invald Ordförande i EFIB AB samt ledamot av Brandkontorets med flera företags styrelser. Aktieinnehav: 500. Lars F Ericsson född 1935, civilekonom, invald VD i FE Förvaltning AB. Ordförande i HEBA Fastighets AB, Stockholms Fastighetsägareförening, ledamot av Fastighetsägareförbundets, Brandkontorets och flera företags styrelser. Inget aktieinnehav. Tor Marthin född 1944, finanschef i AMF Pension, invald Inget aktieinnehav. Gunnar Nordström född 1929, arkitekt, invald Ordförande i SWECO AB. Inget aktieinnehav. Marianne Nivert född 1940, vvd i Telia AB, invald Ordförande i Skövde Högskola. Styrelseledamot i Wallenstams Byggnads AB, Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Telia Handel AB, Telia Nära AB, Telia Företag AB samt ledamot av NFR. Förordnad av regeringen. Inget aktieinnehav. Bo Engström född 1955, verkställande direktör, invald Aktieinnehav: 800. Personalrepresentanter Dennis Balck född 1956, försäkringstjänsteman, invald Inget aktieinnehav. Eva Boström född 1944, försäkringstjänsteman, invald Aktieinnehav: 50. Revisorer Ulf Egenäs Deloitte & Touche Ingemar Nilsson Deloitte & Touche Nomineringskommitté: Birger Lönnqvist (Lidingö), Lars Öberg (Bromma) och Robert Nydahl (Stockholm).

Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000

Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000 Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000 Innehåll Kort om Agria 2000 i korthet, nyckeltal... 1 VD-kommentar... 2 Agrias strategiska kapital... 4 Förvaltningsberättelse... 8 Resultaträkning... 13 Resultatanalys...

Läs mer

LEVA LIVET. Våra kunder vågar

LEVA LIVET. Våra kunder vågar V D - A N D E R S S T R A N D S U M M E R A R 2 0 0 7 Våra kunder vågar Sveland Försäkringar AB har under 2007 fortsatt att utveckla sina affärsvolymer. Framför allt har motorförsäkringsaffären haft en

Läs mer

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012.

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012. Dina Försäkring AB. Årsredovisning. Innehåll: VD-ord... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Femårsöversikt... 9 Resultaträkning... 10 Resultatanalys... 12 Balansräkning... 14 Rapport över förändringar i eget

Läs mer

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet.

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Länsförsäkringar Kalmar län är ett av de 23 lokala, kundägda och självständiga länsförsäkringsbolag som samverkar under

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Länsförsäkringar Södermanland

Länsförsäkringar Södermanland 2010 Länsförsäkringar Södermanland Å R S R E D O V I S N I N G Innehåll VD-kommentar3 2010 Skadornas år 4-5 Förvaltningsberättelse 6-8 Femårsöversikt9 Rapport över koncernens totalresultat10 Resultaträkning

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2 länsförsäkringar stockholm årsredovisning 2009 Innehåll 2 Vd-ord 4 Förvaltningsberättelse 7 Femårsöversikt 8 Resultatanalys 9 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 T v å h u n d r a s e xt i o n i o n d e v e r k s a m h e t s å r e t Va l s a m m a n t r Ä d e Valsammanträde äger rum den 26 mars 2015 klockan 16.30 i Brandkontorets

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2003

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2003 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2003 Innehåll Året i korthet.................................1 VD har ordet................................. 2 Bolaget..................................... 4 Tre verksamhetsgrenar.........................

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Från och med räkenskapsåret 2001 kommer den ekonomiska informationen från AMF Pension att presenteras mera utförligt på Internet.

Från och med räkenskapsåret 2001 kommer den ekonomiska informationen från AMF Pension att presenteras mera utförligt på Internet. Årsredovisning 2001 Från och med räkenskapsåret 2001 kommer den ekonomiska informationen från AMF Pension att presenteras mera utförligt på Internet. Den tryckta årsredovisningen minskas därmed i omfång.

Läs mer

Årsredovisning 2014 INNEHÅLL

Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-kommentar..... 4 Förvaltningsberättelse.. 5-6 Femårsöversikt........ Resultaträkning..... Resultatanalys och noter... 7 8 9 Balansräkning...... 10-11

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2 Plats för en sidfot Innehåll Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Västerbottens läns brandstodsbolag grundades 1855 av landshövdingen G A Montgomery.

Läs mer

Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga.

Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. ÅRSREDOVISNING 2013 Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. De användes som dricksvattenförsörjning för stockholmarna

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti 2012 Koncernredovisning AB Bostadsgaranti INNEHÅLL Verksamhet 1 Bostadsgaranti 50 år 2 Ordförandeord 4 VD-ord 5 Förvaltningsberättelse - Koncernen 6 Resultaträkning - Koncernen 8 Balansräkning - Koncernen

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Pensionsgaranti. FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt AMFK Arbetsmarknadsförsäkringar, ömsesidigt kreditförsäkringsbolag

ÅRSREDOVISNING. Pensionsgaranti. FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt AMFK Arbetsmarknadsförsäkringar, ömsesidigt kreditförsäkringsbolag ÅRSREDOVISNING Pensionsgaranti FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt AMFK Arbetsmarknadsförsäkringar, ömsesidigt kreditförsäkringsbolag 97 Innehåll Året 1997 2-3 VDs kommentar 4-5 Försäkring

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Årsredovisning 2013. Agria Djurförsäkring

Årsredovisning 2013. Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2013 Agria Djurförsäkring Agria Djurförsäkring I korthet Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring och ett dottervarumärke till Länsförsäkringar.

Läs mer

innehåll året i korthet Bolagsstämman äger rum torsdagen den 3 april kl. 15.00 på Teleborgs slott, Växjö.

innehåll året i korthet Bolagsstämman äger rum torsdagen den 3 april kl. 15.00 på Teleborgs slott, Växjö. årsredovisning innehåll året i korthet Vd-kommentar 4 Förvaltningsberättelse 2013 7 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys för moderbolaget 13 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg UTGÅVA 2 Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar gävleborg För andra banker och försäkringsbolag är Gävleborg inte hela världen. Det är det för oss. Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och

Läs mer

Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003

Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003 Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2003 INNEHÅLL VD har ordet... 4 Försäkringar som vi erbjuder... 5 Förvaltningsberättelse... 7 Femårsöversikt och nyckeltal... 9 Resultatanalys... 10 Resultaträkning...12

Läs mer

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Årsredovisning 2013 Innehåll 3 Vd-kommentar 6 samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget kapital 17 Kassaflödesanalys 19 Noter

Läs mer