Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2010"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2010 Ordinarie årsmöte Västerorts RC Sportklubb Innehåll Bilaga 1 Dagordning Bilaga 2 Verksamhetsberättelse Bilaga 3 Resultatrapport Bilaga 4 Balansrapport Bilaga 5 Budgetförslag Bilaga 6 Revisionsberättelse Bilaga 7 Valberedningens förslag på Styrelse Bilaga 8 Verksamhetsplan Bilaga 9 Medlemsmatrikel Bilaga 10 Propositioner Bilaga 11 Motioner Bilaga 12 Stadgar Klubblokal/Lövstabanan: VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB Kyrkhamnsvägen 1 S HÄSSELBY Hemsida: Epost: PlusGiro-nummer: BankGiro-nummer: Organisationsnummer: Föreningen grundades: Medlem nr i Svenska Bilsportförbundet (SBF) därmed även indirekt medlem i Riksidrottsförbundet

2 Bilaga 1 VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB Sida 1 av 1 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd för mötet 3 Val av funktionärer för årsmötet 3.1 Val av ordförande för årsmötet 3.2 Val av sekreterare för motet 3.3 Val av rösträknare för motet 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 5 Fastställande av dragningslista 6 Styrelsen verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 7 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 10 Fastställande av medlemsavgifter 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 12 Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner 13 Val av styrelseledamöter 13.1 Val av ordförande för en tid av två år 13.2 Val av kassör för en tid av två år 13.3 Val av övriga ledamöter för en tid av ett år 13.4 Val av suppleanter i styrelsen för en tid av ett år 14 Val av revisor jämte suppleant för en tid av två år 15 Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 16 Val av ombud till SDF-möten 17 Övriga frågor och verksamhetsdiskussion 18 Utdelning av KM-priser 19 Mötets avslutande

3 Bilaga 2 Västerorts RC Sportklubb 1 (7) Västerorts RC Sportklubb Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Västerorts RC Sportklubb, VRCSK, (orgnr ) får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Innehållsförteckning 1 Årsmöte Styrelse Möten Ekonomi Medlemmar Verksamhet Buller Miljöcertifiering Elektricitet Aktiviteter Pulka Race Byggdagar Inomhuskörning, Gamla Skolan Garagekörning, Vällingbygaraget Prova-på körning Kyrkhamnsdagen Hobbymässan Kördagar Race Våra banor Banbesiktning :8 banan Lövsta :10 banan Lövsta Crawlerbanan Lövsta :18/1:16 Bana Lövsta Slutord... 7

4 Bilaga 2 Västerorts RC Sportklubb 2 (7) 1 Årsmöte Föreningens årsmöte för 2009 hölls i en samlingslokal i Järfälla. Mötet öppnades av Gustav Lindahl, Ordförande VRCSK Lars Fredholm var mötets ordförande och Gustav Lindahl var sekreterare Gustav Lindahl gick igenom verksamhetsberättelsen för 2009 och presenterade resultaträkning, balansräkning och uppföljning av budget. På revisorns förslag beslutade årsmötet att enhälligt bevilja den gamla styrelsen ansvarsfrihet. 2 Styrelse På det konstituerande årsmötet valdes följande styrelse för 2010: Ordförande, Gustav Lindahl Kassör, Conny Westh Vice Ordförande, Lars Fredholm Sekreterare, Tomas Karlsson Ledamot, Mikael Bredberg Ledamot, Lars Wiklander Ledamot, Rodney Lund Suppleant, Magnus Ljunghorn Suppleant, Andreas Ottosson Fr vä: Mikael Bredberg, Lars Wiklander, Magnus Ljunghorn, Gustav Lindahl, Lars Fredholm, Conny Westh,, Rodney Lund, Tomas Karlsson saknas Andreas Ottosson 3 Möten Styrelsen har genomfört 8 st protokollförda möten. Medlem ur styrelsen har vid ett tillfälle deltagit i möte arrangerat av Botkyrka Sportklubb. Ordförande har, vid 4 tillfällen, deltagit vid Kyrkhamnsföreningens möten för planering av Kyrkhamnsdagen.

5 Bilaga 2 Västerorts RC Sportklubb 3 (7) 4 Ekonomi Föreningens ekonomiska utfall för räkenskapsåret 2010 blev en vinst på (42 370) kronor års siffror inom parentes. Under räkenskapsåret 2010 blev föreningens intäkter enligt resultaträkningen ( ) kronor (en liten minskning med ca 10 % på ett år, vi hade inte något SBFprojekt på kr under 2010 vilket mer än väl förklarar minskningen). Fördelningen av intäkter har varit så att kr (13,6%) har varit kommunala och statliga bidrag, övriga intäkter om kr (86,4%) har föreningens verksamhet genererat själv. Noteras bör att vi detta år har en korrigering av intäkterna på konto 3110 Försäljning (som i princip är försäljning av läsk, godis, hamburgare) som belastas med ett belopp av kr p.g.a omföring av saldo på vissa gamla kassor som visat fel resultat i balansräkningen under Detta är nu korrigerat. Om man jämför konto 3110 Försäljning ( kr) med motsvarande kostnadskonto 4010 Inköp material och varor ( kr) så blir marginalbeloppet bara 1150 kr. Till detta belopp bör man för jämförelse lägga till 7068 så marginalbeloppet blir 8219 kr vilket är det verkliga resultatet av kaffekassans verksamhet om man bortser från den bokföringsmässiga korrigeringen. Det ger en marginal på 37% på den verkliga försäljningen kr, vilket får anses som tillfredsställande. På kostnadssidan hade vi Finansiella kostnader på 235 (0,00) kronor, bankkostnaderna uppgick till 951 (950,00) kronor. Föreningens totala kostnader blev ( ) kronor (en liten minskning med 14 %). Notera att kostnaderna har minskat mer än intäkterna minskade. Styrelsen föreslår att årets vinst överförs till nästa års balanserade resultat och eget kapital. Föreningens egna kapital ökade under året med (42 370) kronor och var därmed per den 31 december 2010 enligt balansräkningen (53 011) kronor (en ökning med 71 %). Tillgångarna ökade från 171 SEK per medlem till 250 SEK per medlem, en ökning med 46 %. Intäkterna kommer huvudsakligen från medlemsavgifter kronor (40 100) och kontant sponsring av Bromma Hobby, Hobbymagasinet Vällingby, Wentzels, MicroFlightTec, TH Bil & Schakt och Webbplats, förhandlingarna med sponsorerna kom inte igång så de nya sponsorintäkterna hann inte komma med på 2010 års resultat. Samt från försäljning av förfriskningar vid klubbens event ( kr). Dessutom har Prova-på-körning skapat intäkter på 4800 kr. Vi har även börjat testa Google AdSense som på sikt beräknas ge en intäkt på ca 700 kr per år.

6 Bilaga 2 Västerorts RC Sportklubb 4 (7) 5 Medlemmar Den senast tillgängliga siffran, , visar att föreningen nu har 361 registrerade medlemmar, jämfört med då föreningen var 309 registrerade medlemmar samt med 92 registrerade medlemmar. Under verksamhetsåret har föreningen fått 52 ytterligare medlemmar. Det betyder att medlemsantalet har ökat med 17 %. Av medlemmarna var 106 (29 %) Seniorer, 59 (16 %) Juniorer, 69 (20 %) Familjemedlemskap och 127 (35 %) Familjemedlemmar (utan att betala egen medlemsavgift). Vidare hade föreningen en ganska skev könsfördelning då 321 (89 %) var män och 40 (11 %) var kvinnor. Dessa siffror har dock med glädje förbättrats från föregående år då 92 % var män och 8 % var kvinnor. Föreningen har en stor utmaning i att förbättra dessa siffror under de kommande åren. 6 Verksamhet 6.1 Buller Med anledning av att klubben har fått klagomål från en grannförening har styrelsen ägnat mycket tid och kraft till att besvara dessa klagomål. Under försommaren belades VRCSK med ett föreläggande om att begränsa körningen med nitrobilar. Föreläggandet överklagades och eftersom föreläggandet var ogiltigt återgick klubben till de tidigare körtiderna. Styrelsen har mottagit ett antal skrivelser från både Miljö och Hälsoskyddsnämnden samt Länsstyrelsen. Dessa skrivelser har därefter besvarats av VRCSK, svaren har i sin tur blivit besvarade av dem som framfört klagomål och därmed har VRCSK även besvarat dessa yttranden. Sedan har VRCSK inte mottagit några fler skrivelser och ärendet ligger hos Länsstyrelsen. 6.2 Miljöcertifiering VRCSK blev tilldelad Miljödiplom Grön Idrottsförening och är därmed certifierad för Grön idrottsförening Bronsklubb. 6.3 Elektricitet VRCSK har under 2010 varit fortsatt sponsrade med el från Ragnsellshuset. Under september stängdes strömmen av eftersom huset skall rivas. Därmed har VRCSK för närvarande inte tillgång till elektricitet. Styrelsen har under hösten tagit fram ett antal olika alternativ för att lösa eltillgången. 7 Aktiviteter Under året som gått har klubben genomfört ett antal större aktiviteter och även deltagit vid ett antal stora arrangemang. 7.1 Pulka Race Under inledningen av 2010 genomfördes en fortsättning på pulka racet som startade Ett antal deltävlingar genomfördes.

7 Bilaga 2 Västerorts RC Sportklubb 5 (7) 7.2 Byggdagar Under 2010 har 2 st större byggdagar genomförts. Den första inledde säsongen på vårkanten och den andra gick av stapeln på sensommaren i syfte att få banorna tävlingsgodkända. Utöver dessa dagar har ytterligare mindre byggtillfällen genomförts där banor, hus och övriga områden har förbättrats. 7.3 Inomhuskörning, Gamla Skolan Klubben har genomfört 20 st inomhuskörningar på filtmatta för radiostyrda elbilar skala 1:18/1:16. Hobbykvällarna har varit uppskattade med minst 15 besökare varje gång. VRC SK har tecknat ett hyresavtal med Gammeldansens Vänner i Hässelby, detta innebär att klubben får tillgång till deras lokal under varje onsdagskväll. Vid dessa körningar genomförs varje månad ett Månadsrace med tidtagning för att kora en vinnare. 7.4 Garagekörning, Vällingbygaraget Under hela året har det pågått garagekörning i Vällingbygaraget varje tisdagskväll. VRCSK har genomför körningen i samarbete med Vällingby City och Hobbymagasinet. Såväl sommar som vinter pågår körningarna i garaget. Endast eldrivna fordon är tillåtna vid dessa körningar. 7.5 Prova-på körning Vid två tillfällen har VRCSK arrangerat Prova-på-körning, dels vid Kyrkhamnsdagen och dels vid Hobbymässan. Arrangemangen har varit synnerligen uppskattade och klubben har fått många ungdomar och vuxna som har provat på att köra radiostyrt. 7.6 Kyrkhamnsdagen Under september genomfördes Kyrkhamnsdagen. I år arrangerade VRCSK inte bara Prova-på-körning och hamburgerförsäljning utan även ett uppskattat lotteri samt tipspromenad. Till lotteriet hade Hobbymagasinet sponsrat med ett fint 1-a pris. 7.7 Hobbymässan Under 2010 deltog VRCSK vid Hobbymässan. Efter lyckade genomföranden både 2008 och 2009 genomförde VRCSK återigen en förträfflig prestation. Banor fanns tillgängliga både för vanlig körning liksom för crawling. Klubben genomförde Provapå-körning vilken hade fullt upp under alla dagar. Det av Hobbymagasinet sponsrade tältet användes som skydd för crawlerbana och tak för utställningsbilar. Bredvid tältet byggde klubben en stor bana för el och nitrobilar. Körning pågick under hela mässans genomförande. Samtliga kategorier som finns vid VRC SK visades upp både inomhus och utomhus. 7.8 Kördagar Under hela 2010 har onsdagar och söndagar varit officiella kördagar. Då har det alltid varit medlemmar vid banorna. Men även veckans andra dagar har varit välbesökta.

8 Bilaga 2 Västerorts RC Sportklubb 6 (7) 7.9 Race 2 st deltävlingar i Crawling har genomförts. 5 st träningsrace för 1:8/1:10 buggy/truggy har genomförts. Tidtagningsutrustningen som använts vid dessa tillfällen är skänkt från Lidingö Miniracing Club. 8 Våra banor 8.1 Banbesiktning Ett stort arbete har genomförts på våra banor under sommaren som medfört att banorna har kunnat genomgå godkänd besiktning. Detta innebär att VRCSK är godkänd för att genomföra tävling :8 banan Lövsta Banan har i år fått en regelrätt depå, förartornet har vridits så att man nu ser hela banan utan att skymma varandra. En sarg har byggts längs rakan, staket har satts upp runt hela banan förutom vid depågatan. Däcken har flyttats ihop så att dessa bildar en dryg meter högt staket längs slutet av rakan. Dragningen har modifierats i den nordöstra delen. Nya hinder har tillkommit :10 banan Lövsta Denna bana har förfinats rejält under året. Staketet som sattes upp under 2009 har blivit stabilare, fått ett fångstnät samt målats i sin helhet. Ny dragning med ett antal nya hinder har utförts. Längs hela rakan har en sarg satts upp. Dessutom har en planka satts upp på motstående sida längs rakan, en planka som är svängbar och som medför att banan kan delas av. Förartornet har stabiliserats och målats. Ett mindre förartorn har byggts avsett för den bandel som är mindre då banan delas. 8.4 Crawlerbanan Lövsta Stenhögen som används av crawlerförare har utökats med mer stenar och gjutna element med olika svårighetsgrader. Dessutom har crawlerbanan ramats in med plattor :18/1:16 Bana Lövsta Det låga nyttjandet och den spartanska byggnationen av denna bana medförde att mattorna den var byggd av togs bort och användes till de andra banorna. Därmed finns inte denna bana längre.

9 Bilaga 2 Västerorts RC Sportklubb 7 (7) 9 Slutord Det gångna året, 2010, har varit ett intensivt år. Året inleddes med både vinterkörningar inomhus och utomhus. Klubben genomförde återigen ett pulka-race. Den verkliga utomhussäsongen med barmark inleddes sedan med en byggdag med stor uppslutning. Vår, sommar och höst har erbjudit klubbens medlemmar mycket körning på banorna. Området har varit välbesökt. Det är alltid trevlig samvaro och det har inte varit ovanligt med grillkvällar. Under sommaren har det utöver kördagar arrangerats byggdagar då området med banor, mekplatser, hus och övriga området har förbättrats väsentligt. Det slutgiltiga resultatet av insatserna som har gjorts är att klubben nu är godkänd för att få arrangera lokal tävling samt att klubben är miljöcertifierad. Klubben har deltagit vid Kyrkhamnsdagen och Hobbymässan på ett väldigt bra sätt. Under dessa tillfällen har VRCSK bl.a. genomfört välbesökt prova-på-körning. Körningar fortsatte långt in på hösten men då kylan och snön kom så tog inomhuskörningen över. Inomhuskörningen genomförs i Gamla Skolan i Lövsta, där VRCSK har tecknat kontrakt med Hässelbydansarna. Styrelsen vill härmed tacka alla Er medlemmar som har ställt upp så att VRCSK har kunnat genomföra alla dessa aktiviteter. Med förhoppning om att Ni alla och även fler med Er ställer upp det kommande året. Inför kommande år hoppas vi behålla alla medlemmar och även få in fler. Vi vill kunna erbjuda mer organiserad körning vid våra klubbkvällar och även fler organiserade klubbtävlingar. En målsättning är att genomföra klubbmästerskap för alla klasser under slutet av sommaren. Vi hoppas kunna förbättra vårt område ytterligare. Våra banor vill vi förbättra så att körningen på dem blir ännu roligare. Vi vill dessutom komma längre i byggnationen av huset, mekplatser och rengöringsplatser. Hässelby Gustav Lindahl Ordförande Västerorts RC Sportklubb Lars Fredholm Vice Ordförande Västerorts RC Sportklubb

10 Västerorts RC Sportklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 173 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ackumulerat Periodbudget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter, Junior 5 050, ,00 0, Medlemsavgifter, Senior , ,00 0, Medlemsavgifter, Familj , ,00 0, Försäljning , ,06 0, Prova-på-avgifter 4 800, ,00 0, Sponsorintäkter 5 000, ,00 0, Trackfee, icke medlemmar 240,00 240,00 0, Google annonsintäkter 4,69 4,69 0, Försäljning Inventarier 4 000, ,00 0, Öresutjämning -0,10-0,10 0,00 S:a Nettoomsättning , ,65 0,00 Övriga rörelseintäkter 3985 Statliga bidrag 7 672, ,36 0, Kommunala bidrag 4 890, ,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter , ,36 0,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , ,01 0,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp material och varor , ,62 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , ,62 0,00 Bruttovinst , ,39 0,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra , ,00 0, Arrende Lövsta öknr 46777, 5000 KVM , ,00 0, Fastighetskötsel och förvaltning -417,50-417,50 0, Bensin, fotogen och motorbrännolja -402,62-402,62 0, Förbrukningsmaterial , ,37 0, Kontorsmaterial -109,00-109,00 0, Trycksaker , ,00 0, WEB -99,00-99,00 0, Övr kostnader , ,00 0, Bankkostnader -901,50-901,50 0,00 S:a Övriga externa kostnader , ,99 0,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,61 0,00 Rörelseresultat före avskrivningar , ,40 0,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , ,40 0,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , ,40 0,00 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8499 Övriga finansiella kostnader -235,00-235,00 0,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -235,00-235,00 0,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -235,00-235,00 0,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,40 0,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,40 0,00 Resultat före skatt , ,40 0,00 Beräknat resultat , ,40 0,00

11 Västerorts RC Sportklubb Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 173 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 1383 Lämnade depositioner, långfristiga 250,00 0,00 250,00 S:a Finansiella anläggningstillgångar 250,00 0,00 250,00 S:a Anläggningstillgångar 250,00 0,00 250,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 5 000, ,00 0,00 S:a Fordringar 5 000, ,00 0,00 Kassa och bank 1912 Kassa, Gustav Lindahl 3 271, , , Kassa, Niklas Nordgård 248,00-248,00 0, Kassa, UHL-Lövsta, Micke Bredberg 2 513, ,71 0, Kassa, Kaffekassa, Anders Törngren 1 207, ,00 0, Kassa, Prova-på-projektet 3 100, ,00 0, Bank, PlusGiro , , , Bank, sparkonto , , ,00 S:a Kassa och bank , , ,95 S:a Omsättningstillgångar , , ,95 S:A TILLGÅNGAR , , ,95 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , ,73 S:a Eget kapital , , ,73 Långfristiga skulder 2397 Mottagna depositioner, långfristiga 0, , ,00 S:a Långfristiga skulder 0, , ,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -553,00 0,00-553, Övr kortfri skulder 0,00-919,00-919, Övr kortfri skulder, Lars Wiklander ,82 271, ,82 S:a Kortfristiga skulder ,82-648, ,82 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ,55-648, ,55 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , ,40

12 Västerorts RC Sportklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ackumulerat Periodbudget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter, Junior 0,00 0, , Medlemsavgifter, Senior 0,00 0, , Medlemsavgifter, Familj 0,00 0, , Tävlingsavgifter 0,00 0, , Prova-på-avgifter 0,00 0, , Kioskintäkter 0,00 0, , Sponsorintäkter 0,00 0, , Trackfee, icke medlemmar 0,00 0, ,00 S:a Nettoomsättning 0,00 0, ,00 Övriga rörelseintäkter 3985 Statliga bidrag 0,00 0, , Kommunala bidrag 0,00 0, ,00 S:a Övriga rörelseintäkter 0,00 0, ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 0,00 0, ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp material och varor 0,00 0, ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm 0,00 0, ,00 Bruttovinst 0,00 0, ,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra 0,00 0, , Avgift 0-taxa 0,00 0,00-100, Arrende Lövsta öknr 46777, 5000 KVM 0,00 0, , El för drift 0,00 0, , Förbrukningsmaterial 0,00 0, , Radiostyrda Fordon/Modeller 0,00 0, , Reklamtrycksaker 0,00 0, , Kontorsmaterial 0,00 0, , WEB 0,00 0,00-500, Porto 0,00 0, , Företagsförsäkringar 0,00 0, , Bankkostnader 0,00 0,00-950, Föreningsavgifter, avdragsgill. 0,00 0, ,00 S:a Övriga externa kostnader 0,00 0, ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 0,00 0, ,00 Rörelseresultat före avskrivningar 0,00 0, ,00 Avskrivningar 7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 0,00 0, , Avskrivningar på installationer 0,00 0, ,00 S:a Avskrivningar 0,00 0, ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 0,00 0, ,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 0,00 0, ,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 0,00 0, ,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 0,00 0, ,00 Resultat före skatt 0,00 0, ,00 Beräknat resultat 0,00 0, ,00

13 Bilaga 6 VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB Sida 1 av 1 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB VERKSAMHETSÅR 2010 Undertecknad, som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för år 2010, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. Föreningens räkenskaper har setts över och avstämts mot befintliga verifikationer och kontoutdrag. Då räkenskaperna utförts enligt god revisionsed hemställer vi till årsmötet att styrelsen må beviljas ansvarsfrihet under den tid revisionen omfattar. Lövsta, Karl-Johan Trotte Lövsta, Mattias Trotte Revisorsuppleant

14 Västerorts RC Sportklubb Valberedningens förslag till styrelse för 2011 Valberedningen har nöjet att presentera följande personer som förslag till styrelse för VRCSK år 2011: Sittande (2 år fr o m 2010) Lars Fredholm Tomas Karlsson Post Vice ordförande Sekreterare Omval Gustav Lindahl Conny Westh Mikael Bredberg Lars Wiklander Magnus Ljunghorn Nyval Richard Nölke Mats Österberg Post Ordförande Kassör Ledamot Ledamot Suppleant Post Ledamot Suppleant Valberedning 2011 Vakant För valberedningen, Sten Olsson

15 Västerorts RC Sportklubb Bilaga 8 1(6) Västerorts RC Sportklubb Verksamhetsplan 2011 Innehåll 1. Vision Ansvarsområden - målsättning Området Lövsta 1:8 banan Lövsta 1:10 banan Lövsta Crawler banan Lövsta klubbhuset Webbgruppen Lövsta Dragstrip Inomhuskörning 1: Administration Övriga aktiviteter - målsättning Årsmötet Kyrkhamnsdagen/Lövstadagen Hobbymässan Inomhuskörning Vällingby Klubbtävlingar Spånga IP Junioraktiviteter Funktionärsutbildning Övriga aktiviteter

16 Västerorts RC Sportklubb Bilaga 8 2(6) 1. Vision Den långsiktiga visionen för verksamheten i Västerorts RC Sportklubb (VRC) sammanfattas (utan inbördes ordning) med följande punkter att sträva efter: Behålla VRCSK andan att det är kul att köra radiostyrt ihop Årligen genomföra ett klubbmästerskap Årligen genomföra en nationell tävling Årligen genomföra två regionala tävlingar Årligen genomföra månadsrace för klubbmedlemmar Årligen delta på Hobbymässan Årligen delta på Kyrkhamnsdagen vid klubbområdet Inneha en fungerande bidragsverksamhet med kontinuerligt inflöde av bidrag Inneha en trygg ekonomi med säkerhetsbuffert Ett stabilt arrendeavtal med kommunen Femtio (50) procent av klubbens medlemmar är ungdomar Femton (15) procent av klubbens medlemmar är tjejer Klubben representeras på formella tävlingar av 10 förare Permanenta fasta vinteraktiviteter Färdigställa klubbområdet i Lövsta Permanenta ledarledda aktiviteter för juniorer hela året Vidmakthålla klubbens elbilar Genomföra minst 8 tillfällen med Prova-på-körning 2. Ansvarsområden - målsättning Klubben har idag inte verksamhet för att driva flera sektioner. Som ett alternativ till att ha en grenansvarig/klubbfunktionär som ledamot i styrelsen så har klubbens verksamhet delats upp i ansvarsområden. Varje ansvarsområde har en områdesansvarig och en styrelserepresentant. Till varje respektive ansvarsområde presenteras målsättning för Målsättning är inget krav utan ska ses som ett möjligt bästa mål att kunna uppnå under året. 2.1 Området Ansvarig: Styrelsen Målsättning 2011 Dra in el Upprätta permanent plats för AMBRC Montering av infartsbom Bullerskydd Montera flaggstänger Staga upp mekbord Inhyrning av maskiner för att underhålla området Anskaffning av verktyg och redskap Uppsättning av skyltar Förbättring av anslagstavla 2

17 Västerorts RC Sportklubb Bilaga 8 3(6) 2.2 Lövsta 1:8 banan Ansvarig: Gustav Lindahl Styrelserepresentant: Gustav Lindahl Målsättning 2011 Bygga tak på förarställning Klä in hela förarställningen med panel Förbättra underlaget Förbättra säkerheten Förbättra banan med fler hopp och hinder Iordningsställande av startplats Bygga staket med skyddsnät i slutet av rakan Målning av sarg Elinstallation i container Iordningsställande av tidtagningsbås Iordningställande av startplats Staket längs grusgången 2.3 Lövsta 1:10 banan Ansvarig: Lars Wiklander Styrelserepresentant: Lars Wiklander Målsättning 2011 Förbättra underlaget på banan Staket på baksidan av de två förarställningarna Platta ut banområdet, rensa stenar och lägga om rör Trappa till förarställningarna Gångvägen av plattor till förarställningarna Skapa en depå för in och utkörning från banan Förlängning av det 90cm höga staketet i syfte att skapa en gång till förarställningen som inte går över banan Sätta träsarg 17cm hög mellan änden av långrakan och platåhoppet. Fylla däcken på banan med jord eller skruva på lock på toppen av dem. Bygga en wallride som lutar sig mot 1:8ans förarställningscontainer. För att utvärdera om det är lämpligt att flytta hela förarställningen till grusdiagonalen så ska det byggas en temporär förarställning av lastpallar Bygga om den stora förarställningen och planera för att sätta tak på den Förlängning av förarställningen. Bygga en en loop med gallerbro Belysning på banan. 2.4 Lövsta Crawler banan Ansvarig: Sten Olsson Styrelserepresentant: Lars Wiklander Målsättning 2011 Ombyggnation av hela stenröset för att bättre utnyttja ytan 3

18 Västerorts RC Sportklubb Bilaga 8 4(6) Lägga matta runt hela stenröset Skaffa mer sten Montera belysning Bygga hängbro 2.5 Lövsta klubbhuset Ansvarig: Gustav Lindahl Styrelserepresentant: Gustav Lindahl Målsättning 2011 Utbyggnad kompressorhus Utbyggnad laddningsstation Utbyggnad blåsstation Sätta panel på ytterligare en vägg Montera in glasfönster Bygga räcke till altan Montera innerväggar Koppla in el Måla innerväggar Lägga in plastmatta Montera hängrännor Mer tak på virkesförråd 2.6 Webbgruppen Ansvarig: Mikael Ljunghorn Styrelserepresentant: Magnus Ljunghorn Byta till nytt forum 2.7 Lövsta Dragstrip Ansvarig: - Målsättning 2011 Målning av banan Bygga sarg längs banan Fylla ut med massor längs banan Bygga tidtagningsutrustning Använda banan 2.8 Inomhuskörning 1:18 Ansvarig: Lars Fredholm Styrelserepresentant: Lars Fredholm Målsättning 2011 Hyra/administrera inomhuslokal 10 körningar vår. Hyra/administrera inomhuslokal 10 körningar höst. Bygga permanenta lättstuvade banmarkeringar och hopp Genomföra 6 månadsrace 4

19 Västerorts RC Sportklubb Bilaga 8 5(6) 2.9 Administration Ansvarig: Conny Westh Styrelserepresentant: Conny Westh Målsättning 2011 Ansöka om minst 2 olika bidrag Annonsera minst 2 gånger om Prova-på-körning Annonsera i Mitt i Västerort minst: o 8 ggr för verksamhet på Lövsta o 4 ggr för verksamhet på Spånga IP Utskick om påminnelse till medlemsavgift Tillse att klubben har tillräckligt med reklamtrycksaker 3. Övriga aktiviteter - målsättning Här beskrivs de aktiviteter som inte är knutna till något specifikt ansvarsområde. Aktiviteterna presenteras med en målsättning. Målsättning är inget krav utan ska ses som ett möjligt bästa mål att kunna uppnå under året. 3.1 Årsmötet Föreningens årsmöte med utskick av inbjudan, lokal och förtäring. 3.2 Kyrkhamnsdagen/Lövstadagen Målsättning 2011: Genomföra med uppvisningskörning, prova-på-körning och matförsäljning 3.3 Hobbymässan Målsättning 2011: Deltagande vid Hobbymässan 2011 Genomföra prova-på-körning och uppvisningskörning 3.4 Familjedag Målsättning 2011: Genomföra familjedag 3.5 Inomhuskörning Vällingby Målsättning 2011: Arrangera inomhuskörning med reklam i Vällingbygaraget Permanenta körningar varje vecka Utöka banmarkeringar 3.6 Klubbtävlingar Målsättning 2011: Genomföra klubbmästerskap i augusti Fler-timmars lagtävling under våren Genomföra strukturerade klubbtävlingar under säsongen Genomföra 4 st månadsrace utomhus Genomföra regional tävling 5

20 Västerorts RC Sportklubb Bilaga 8 6(6) 3.7 Spånga IP Målsättning 2011: Genomföra 6 arrangerade körningar kvällstid Genomföra 6 arrangerade körningar helgdag 3.8 Junioraktiviteter Målsättning 2011: Genomföra strukturerad junioraktivitet vid minst 4 tillfällen 3.9 Funktionärsutbildning Målsättning 2011: Genomföra 2 st kurser för funktionärslicens 3.10 Prova-på-körning Målsättning 2011: Anskaffa 2 st prova-på bilar Genomföra prova-på-körning vid 6 tillfällen på Lövstabanan 4. Övriga aktiviteter Här beskrivs de aktiviteter som inte är knutna till något specifikt projekt. Aktivt föra diskussion med Länsstyrelsen angående buller 6

21 Medlemsmatrikel 2010 Västerorts RC Sportklubb Curre Avasjö,HÄSSELBY Daniel Carlsson,HÄSSELBY Daniel de Zalenski,TÄBY Daniel Färnlycke,VÄLLINGBY Daniel Kliks,LIDINGÖ Adam Fredriksson,SOLLENTUNA Daniel Nygren,JÄRFÄLLA Adam Hansson-Dylén,HÄSSELBY Daniel Reimer,HÄSSELBY Albert Rollsby,BROMMA Daniel Rendrup,JÄRFÄLLA Alex Wiklund,HÄSSELBY Daniel Skoglund,HÄGERSTEN Alexander Almonacid Daniel Tolfvenstam,HÄSSELBY Akten,SOLLENTUNA David Bengtsson,SOLLENTUNA Alexander Andersson,JÄRFÄLLA David Sandin,HÄSSELBY Alexander Ottosson,JÄRFÄLLA Edward Hagstedt,VÄLLINGBY Alexander Sandberg,VÄLLINGBY Edvin Nyström,JÄRFÄLLA Alexander Stafbom,HÄSSELBY Elias Gunnarsson,VÄLLINGBY Alexandra Friberg,VÄLLINGBY Elina Holm,JÄRFÄLLA Alicia Edberg,SOLNA Elisabeth Sjelvgren,HÄSSELBY Alva Millberg,SOLLENTUNA Emelie Törngren,HÄSSELBY Ami Kojic,BROMMA Emil Björkvall,VÄLLINGBY Anders Gunnarsson,VÄLLINGBY Emil Granström,SOLLENTUNA Anders Strömvall,TÄBY Emil Hasselberg,SOLLENTUNA Anders Törngren,HÄSSELBY Emil Lundegren,HÄSSELBY Andreas Hansson,VÄLLINGBY Emil Melander,JÄRFÄLLA Andreas Ottosson,JÄRFÄLLA Eric Björk,KISTA Andreas Ulander,VÄLLINGBY Eric Liljeholm,HÄSSELBY Anita Fredriksson,SOLLENTUNA Erik Wedlund,JÄRFÄLLA Anna Svanberg,VÄLLINGBY Eva Holm,JÄRFÄLLA Annelen Bredberg,STENHAMRA Eva Järnemo,SPÅNGA Annika Heikinnen,JÄRFÄLLA Felicia Tobiasson,JÄRFÄLLA Anton Broed,HÄSSELBY Felix Vallejo,VÄLLINGBY Anton Hasselberg,SOLLENTUNA Filip Lindström,ÅKERSBERGA Anton Olsson,VÄLLINGBY Filip Nordgren,SPÅNGA Anton Rooth,JÄRFÄLLA Filippa Olsson,VÄLLINGBY Anton Rosén-Walsten,BROMMA Freddie Jacobsson,JÄRFÄLLA Anton Vacker,SPÅNGA Fredric Ramén,HÄSSELBY Arnulf Wibler,HÄSSELBY Fredrik Bergström,JÄRFÄLLA Bengt Rödin,Trångsund Fredrik De Try,HÄSSELBY Björn Dawson,HÄSSELBY Fredrik Faber-Landegren,BROMMA Björn Ericson,JÄRFÄLLA Fredrik Holgersson,MUNSÖ Björn Wallqvist,VÄLLINGBY Fredrik Jarl,HÄSSELBY Blanca Bengtsson,SOLLENTUNA Fredrik Tornstrand,HÄSSELBY Blazej Wojciechowski,LIDINGÖ Gunnar Svanberg,VÄLLINGBY Broder Alf Almkvist Forsman,SALA Gunnar Öberg,KUNGSÄNGEN Calle Johansson,HÄSSELBY Gustav Bengtsson,SOLLENTUNA Carina Malmkvist,JÄRFÄLLA Gustav Lindahl,SOLNA Christer Helenius,SOLNA Göran Johansson,JÄRFÄLLA Christian Mårtensson,ÅKERSBERGA Göran Lindberg,HÄSSELBY Christian Samuelsson,SOLLENTUNA Hampus Axenbo,HÄSSELBY Christina Persson,BROMMA Hanna Axenbo,HÄSSELBY Christoper Malmquist,BROMMA Hannes Edberg,SOLNA Christopher Lanzén,JÄRFÄLLA Hannes Rabo,JÄRFÄLLA Claes Biberg,VÄLLINGBY Hans Edberg,SOLNA Clara Bjurling,BROMMA Hans Gustavsson,VÄRMDÖ Conny Rosén,BROMMA Hans-Åke Olsson,STOCKHOLM Conny Westh,VALLENTUNA 1 Bilaga 9 1(3) Henrik Fredriksson,SPÅNGA Henrik Sjelvgren,HÄSSELBY Hugo Von Kraemer,VAXHOLM Håkan Mårtensson,ÅKERSBERGA Håkan Thornqvist,VÄLLINGBY Ida Nyström,JÄRFÄLLA Jacob Arvidsson,HÄSSELBY Jacob Gustafsson,HÄSSELBY Jakob Lindau,JÄRFÄLLA James Lindell,VÄLLINGBY Jan Fagerberg,VÄLLINGBY Jan Fredholm,BROMMA Jan Gustafsson,HÄSSELBY Jan Olof Hammarling,SPÅNGA Jan Sjökvist,ÅKERSBERGA Jan-Åke Stafbom,HÄSSELBY Jennifer Bredberg,STENHAMRA Jens Andersson,STOCKHOLM Jens Andersson Franek,HÄSSELBY Jens Olsson,BROMMA Jerker Björk,KISTA Jerry Filmberg,HÄSSELBY Jesper Berg,BROMMA Jesper Olofsson,JÄRFÄLLA Jesper Waldén,HÄSSELBY Jim Karlsson,BROMMA Jimmy Fredriksson,JÄRFÄLLA Jimmy Helllberg,JÄRFÄLLA Jimmy Ljungcrantz,TYRESÖ Jimmy Löfgren,JÄRFÄLLA Jimmy Nilsson,VÄLLINGBY Joachim Bergström,SPÅNGA Joakim Bornström,VÄLLINGBY Joakim Burheim,Solna Joakim Ljungcrantz,TYRESÖ Joakim Persson,VÄLLINGBY Joakim Strömvall,TÄBY Joakim Vallejo,VÄLLINGBY Joanna Ellvin,HÄSSELBY Joar Millberg,SOLLENTUNA Joel Fredriksson,SOLLENTUNA Joel Karlsson,JÄRFÄLLA Joel Olsson,VÄLLINGBY Johan Bjurling,BROMMA Johan Gustafsson,HÄSSELBY Johan Kvarnerud,STOCKHOLM Johan Näslund,HÄSSELBY Johan Samuelsson,SOLNA Johan Uppgren,BRO Johan Wikström,KNIVSTA Johanna Filmberg,HÄSSELBY Johanna Liljeholm,HÄSSELBY Jon Petersson,Lidingö Jonas Bolling,BROMMA

22 Västerorts RC Sportklubb Bilaga 9 2(3) Jonas Fernholm,DANDERYD Martin Henkel,VÄLLINGBY Jonas Karlsson,Enskede Martin Larsson,BROMMA J M,- Martin Nylind,Lidingö Jonas Persson,BROMMA Martin Skoglund,JÄRFÄLLA Jonas Tornstrand,HÄSSELBY Martin Tobiasson,JÄRFÄLLA Jonas Ögren,VÄLLINGBY Martin Yxhammar,VÄLLINGBY Jonatan Hermansson,JÄRFÄLLA Mathias Lundén,BROMMA Jonathan Mitchell,HÄSSELBY Mathias Nyrén,VÄLLINGBY Jonny Zetterström,SOLLENTUNA Matilda Olsson,VÄLLINGBY Josef Eklund Botvalde,BROMMA Julia Bergström,SPÅNGA Jörgen Zetterberg,VÄLLINGBY Karin Hasselberg,SOLLENTUNA Karl-Johan Trotte,SOLLENTUNA Ken Nylander,UPPLANDS VÄSBY Kent Löfgren,JÄRFÄLLA Kim Avasjö,HÄSSELBY Klas Bredberg,STENHAMRA Krister Lindau,JÄRFÄLLA Kristoffer Holm,JÄRFÄLLA Kristoffer Larsson,HÄSSELBY Kristoffer Wallin Ångman,SKÅ Lars Axenbo,HÄSSELBY Lars Eriksson,VÄLLINGBY Lars Fredholm,BROMMA Lars Millberg,SOLLENTUNA Lars Wiklander,JÄRFÄLLA Lea Filmberg,HÄSSELBY Leif Ankarschiöld,BRO Leif Persson,BROMMA Lena Tolfvenstam,HÄSSELBY Lennart Gustavsson,BROMMA Linn Blixt,VÄLLINGBY Linus Lalander,HÄSSELBY Linus Sundström,VÄLLINGBY Lisa Avasjö,HÄSSELBY Love Nölke Wiidh,HÄSSELBY Ludvig Bergström,SPÅNGA Ludwig Bjurling,BROMMA Ludvig Schyberg,SPÅNGA Ludwig Slörner,STOCKHOLM Lukas Arvidsson,HÄSSELBY Magnus Hammarling,SPÅNGA Magnus Ljunghorn,JÄRFÄLLA Malin Bredberg,STENHAMRA Malin Olsson,VÄLLINGBY Marco Aguilera,STOCKHOLM Marcus Jaldeskog,LIDINGÖ Marcus Ottosson,JÄRFÄLLA Marcus Spangenberg,STOCKHOLM Maria Tornstrand,HÄSSELBY Markus Malmkvist,JÄRFÄLLA Martin Dahlsten,JÄRFÄLLA Martin Eriksson,STENHAMRA Mats Biberg,VÄLLINGBY Mats Boding,Ekerö Mats Carlsson,STOCKHOLM Mats Fredriksson,SOLLENTUNA Mats Kruse,JÄRFÄLLA Mats Österberg,Järfälla Mattias Nyström,JÄRFÄLLA Mattias Persson,BROMMA Mattias Schyberg,SPÅNGA Mattias Tornstrand,HÄSSELBY Mattias Trotte,SOLLENTUNA Mattias Wahlström,ÅKERSBERGA Mattias Wännman,SPÅNGA Max Bjurling,BROMMA Max Bjälkvall,HÄSSELBY Max Björkman,BROMMA Max Malmkvist,JÄRFÄLLA Merlin Luttropp,VÄRMDÖ Michael Eurenius,VÄLLINGBY Mickael Löfgren,SKOGÅS Mikael Andersson,HÄSSELBY Mikael Bertlin,SOLNA Mikael Bredberg,KUNGSÄNGEN Mikael Hammarling,SPÅNGA Mikael Johansson,SEGELTORP Mikael Malmkvist,JÄRFÄLLA Mikaela Avasjö,HÄSSELBY Mohsen Safdarian,SOLNA Mårten Ljunghorn,JÄRFÄLLA Neo Filmberg,HÄSSELBY Nicklas Wiklund,HÄSSELBY Niklas Gustafsson,ÅKERSBERGA Niklas Lind,JÄRFÄLLA Niklas Nordgård,JÄRFÄLLA Nils Blom,HÄSSELBY Ola Karlsson,JÄRFÄLLA Ola Samuelsson,SOLLENTUNA Oliver Beckeman,HÄSSELBY Oliver Hansson,VÄLLINGBY Oliver Hellström,HÄSSELBY Oliver Kraigher Bjuhr,JÄRFÄLLA Oliver Wiklander,JÄRFÄLLA Olof Millberg,SOLLENTUNA Olof Pettersson Herold,Stockholm Oscar Andersson,VÄLLINGBY Oscar Eriksson,HÄSSELBY Oscar Fagerberg,VÄLLINGBY Oscar Hellström,HÄSSELBY Ove Jonsson,MÄRSTA Patrick Adolfsson,HÄSSELBY Patrik Brandt,Lidingö Patrik Ericsson,BROMMA Patrik Halin,JÄRFÄLLA Patrik Molin,BRO Per Biberg,VÄLLINGBY Per Ericsson,JÄRFÄLLA Per Eriksson,HÄSSELBY Per Gustavsson,BROMMA Per Nordgren,SPÅNGA Per Pettersson,HÄSSELBY Per Svanberg,SUNDBYBERG Pernilla Sjelvgren,HÄSSELBY Peter Boström,JÄRFÄLLA Peter Brinck,BROMMA Peter Hörmanseder,BÅLSTA Peter Jacobsson,JÄRFÄLLA Peter Melander,JÄRFÄLLA Peter Nordsjö,BROMMA Peter Yxhammar,VÄLLINGBY Petter Axenbo,HÄSSELBY Petter Berg,BROMMA Philip Backman,TYRESÖ Philip Robertsson,SPÅNGA Pontus Thornqvist,VÄLLINGBY Rasmus Schyberg,SPÅNGA Richard Nölke,HÄSSELBY Rickard Molin,BRO Rikard Andersson,Lidingö Robert Nilsson,KUNGSÄNGEN Robert Östling,SOLNA Robin Boström,JÄRFÄLLA Robin Jörgensen,JÄRFÄLLA Rodney Lund,KUNGSÄNGEN Roger Liljeholm,HÄSSELBY Roland Gustavsson,VÄRMDÖ Saenglar Ekkarit,SPÅNGA Sammy Karppanen,VÄLLINGBY Samuel Hermansson,JÄRFÄLLA Sebastian Mitic,SPÅNGA Sebastian Törngren,HÄSSELBY Sebbe Wiklund,HÄSSELBY Selim Aydin,VÄLLINGBY Simo Palomaa,UPPLANDS VÄSBY Simon De Try,HÄSSELBY Staffan Dylén,HÄSSELBY Staffan Hasselberg,SOLLENTUNA Staffan Olsson,JÄRFÄLLA Stefan Hansen,SOLLENTUNA Stefan Kolbe,JÄRFÄLLA 2

23 Västerorts RC Sportklubb Bilaga 9 3(3) Stefan Molin,HUDDINGE Stefan Persson,VÄLLINGBY Sten Olsson,VÄLLINGBY Susanna Wiklund,HÄSSELBY Susanne De Try,HÄSSELBY Svante Sanrell,VÄLLINGBY Tahir Alijaj,BROMMA Teodor Sonfors,HÄSSELBY Teodor Stenberg,VÄLLINGBY Theodor Barregren,JÄRFÄLLA Theodor Petterssson,JÄRFÄLLA Thomas Malmkvist,JÄRFÄLLA Thomas Nordin,HÄSSELBY Thomas Runelind,SUNDBYBERG Thomas Stenberg,VÄLLINGBY Tim Jansson,ÅRSTA Timmy Jonsson,MÄRSTA Tobias Pettersson,HÄSSELBY Tobias Wadell,BRO Tom Bergström,BROMMA Tomas Karlsson,HÄSSELBY Torun Millberg,SOLLENTUNA Ulf Eliasson,BROMMA Uno Mörk,ÅKERSBERGA Veli Alijaj,BROMMA Victor Benedictsson,EKERÖ Wictor Olseryd,VÄLLINGBY Wictor Stafbom,HÄSSELBY Viggo Hansen,BROMMA Viktor De Try,HÄSSELBY Viktor Thornqvist,VÄLLINGBY Viktor Öhlin-Olsson,JÄRFÄLLA William Bogg,JÄRFÄLLA William Bornström,VÄLLINGBY William Cohrs,BROMMA William De Try,HÄSSELBY William Hellberg Eriksson,TÄBY William Svanberg,VÄLLINGBY Yongyuth Jaion,HÄSSELBY Yrla Zetterström-Karlsson,SOLLENTUNA Zacharias Tillberg,HÄSSELBY Örjan Sjelvgren,HÄSSELBY 3

24 Bilaga 10 VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB Sida 1 av 1 PROPOSITION Styrelsen föreslår att årsmötet röstar för att den asfalterade raksträcken skall kunna utnyttjas till annan verksamhet än dragracing. Ingen specificerad verksamhet föreslås vid årsmötet, utan styrelsens önskan är att möjligheten skall finnas. Motivering Sedan raksträckan anlades år 2006 har den varit vikt för att användas för dragracing. Ingen verksamhet av det slaget har utövats och det finns heller inga signaler om att någon dragracingverksamhet kommer att sättas igång. Sträckan utgör en betydande del av VRCSKs arrenderade område. Genom att öppna upp för annan verksamhet än dragracing utvidgas möjligheten att utveckla klubben. Exempel på alternativ användning

25 Bilaga 11 VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB Sida 1 av 1 MOTION Önskemål om att klubben aktivt driver frågan om att göra 3 nya tävlingsgrenar inom EFRA via SBF. De 3 tävlingsgrenarna är 1:8 El offroad och 1:10 Short Course samt Crawling till officiella tävlingsgrenar. Styrelsens kommentar För närvarande arbetar styrelsen intensivt med att överklaga nya förelägganden samt avgifter från myndigheter. Dessutom pågår planeringen inför vår och sommar. VRCSK är fortfarande en klubb under uppbyggnad. Banorna är långtifrån klara, det återstår en hel del jobb för att förverkliga visionen om banor som kan genomföra nationella tävlingar. Klubben har under 2010 blivit godkänd för att genomföra tävling vilket innebär att 2011 kommer bli ett år där klubben lär sig arrangera och genomföra tävlingar. Utöver detta så är Kyrkhamnsdag, Hobbymässa, familjedag, klubbmästerskap mm inplanerat. En av de stora importörerna av radiostyrda bilar driver ärende att skapa fler officiella tävlingsklasser. Styrelsen har god kontakt med denne importör som driver dessa frågor mot SBF. Styrelsens svar Styrelsen rekommenderar årsmötet att ej bifalla motionen med anledning av att styrelsen är hårt belastad med att bygga upp VRCSK. Styrelsens målsättning under 2011 är att i första hand fokusera på att skapa en ännu mer attraktiv klubb för dess medlemmar och nya medlemmar.

26 STADGAR för Västerorts RC Sportklubb 1v8 Sidan 1 av 22 STADGAR för Västerorts RC sportklubb / Stadgar för den ideella föreningen Västerorts RC Sportklubb med hemort Hässelby i Stockholms kommun. Föreningen bildad den Dessa Stadgar bygger på normalstadgar för idrottsförening antagna av Riksidrottsstyrelsen Senast fastställda Stadgar för Västerorts RC sportklubb med version 1.8 godkändes av årsmötet den Version 1v8 av Stadgarna omfattar ändringar i följande paragrafer Datum Paragraf Ändring kort beskrivning Dok Ändrat datum på dokumentet Dok Ändrat versionsnummer på dokumentet Ändrat i text Ändrat i text, lagt till förklaring Ändrat, raderat text Ändrat, lydelsen i texten Ändrat, ny månad Ändrat, nytt antal veckor Raderat text Ändrat text Ändrat, raderat text Framtagen på uppdrag av styrelsen för Västerorts RC Sportklubb. Gustav Lindahl Järfälla,

27 STADGAR för Västerorts RC Sportklubb 1v8 Sidan 2 av 22 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Vi organiserar vår idrott Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. Vi delar in vår idrott Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med 12 års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse. Vår verksamhetsidé Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att: den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. (Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte. Ang Bra idrott och bra i idrott se bilaga 1).

28 STADGAR för Västerorts RC Sportklubb 1v8 Sidan 3 av 22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen bedriver idrotten Bilsport. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för: att främja all radiostyrd motorsport och dess utövare. att säkra RC-sportens fortlevnad. ökat samarbete mellan de olika grenarna av radiostyrd motorsport. ett gott förhållande mellan utövarna av radiostyrd motorsport och allmänheten. utbildning och utveckling av nya förmågor. rådgivning och stöd vid modellbyggande och inhandlande, samt tävlingar och träningstillfällen. ökad säkerhet inom radiostyrd motorsport. en dopingfri idrott. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

29 STADGAR för Västerorts RC Sportklubb 1v8 Sidan 4 av 22 3 Tillhörighet m.m. Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Bilsportförbundet (SBF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen. Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS) eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 4 Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 5 Firmateckning Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var för sig. 6 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december. 7 Stadgetolkning m.m. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 36.

30 STADGAR för Västerorts RC Sportklubb 1v8 Sidan 5 av 22 8 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 9 Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

31 STADGAR för Västerorts RC Sportklubb 1v8 Sidan 6 av 22 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 10 Medlemskap Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar. 11 Utträde Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalt avgifter enligt 13 för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 12 Uteslutning m.m. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

32 STADGAR för Västerorts RC Sportklubb 1v8 Sidan 7 av Medlems rättigheter och skyldigheter Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna. har rätt till information om föreningens angelägenheter. skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut. har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. skall betala medlemsavgift för innevarande år senast februari månads utgång. skall även betala de övriga avgifter som beslutats av föreningen. 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

VRCSK Verksamhetsplan 2010

VRCSK Verksamhetsplan 2010 VRCSK Verksamhetsplan 2010 Innehållsförteckning 1. Vision... 1 2. Ansvarsområden - målsättningar... 1 2.1 Området... 1 2.2 Lövsta 1:8 banan... 2 2.3 Lövsta 1:10 banan... 2 2.4 Lövsta Crawler banan... 2

Läs mer

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Musketeers Funky Cheer en ideell förening med hemort i Borås Bildad den 8 oktober 2006 STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Föreningens verksamhetsidé Idrotten cheerleading, som föddes för mer än 100 år

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. COUNTROBIC CLUB LINEDANCERS MALMÖ 1(7) STADGAR för den ideella föreningen Countrobic Club Linedancers Malmö med hemort i Malmö kommun. Bildad den 1 september 1996 Stadgarna senast fastställda/ändrade av

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen LAMMHULTS TRENDGYM GF med hemort i Växjö kommun. Bildad 2006-02-04

STADGAR. för den ideella föreningen LAMMHULTS TRENDGYM GF med hemort i Växjö kommun. Bildad 2006-02-04 STADGAR för den ideella föreningen LAMMHULTS TRENDGYM GF med hemort i Växjö kommun. Bildad 2006-02-04 Stadgarna fastställda av årsmöte 2006-04-25 Stadgarna senast fastställda och ändrade av årsmöte 2012-03-03

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

KALMAR ORIENTERINGSKLUBBS STADGAR

KALMAR ORIENTERINGSKLUBBS STADGAR KALMAR ORIENTERINGSKLUBBS STADGAR Kalmar Orienteringsklubb stadgar Följande dokument utgör stadgar för den ideella föreningen Kalmar Orienteringsklubb, förkortat Kalmar OK, grundad den 15:e januari 1953

Läs mer

STADGAR FÖR UMEÅ FALLSKÄRMSKLUBB

STADGAR FÖR UMEÅ FALLSKÄRMSKLUBB STADGAR FÖR UMEÅ FALLSKÄRMSKLUBB För Umeå Fallskärmsklubb, med organisationsnummer 89 40 01 1417. med hemort i Umeå kommun, AC-län, Sverige. Umeå Fallskärmsklubb, bildad 1967-10-26. Stadgarna senast fastställda

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR För den ideella föreningen: HALLANDS NATIONS FOTBOLLSFÖRENING med hemort i S kommun. Bildad 1988 som Tuna ängs FF och

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980 Antagna den 3 februari 1980 Fastställda av Årsmötet den 15 februari 1980 Reviderade av Årsmötet den 2 mars 1992 Reviderade av Årsmötet den 22 februari 1993 Reviderade av Årsmötet den 20 februari 1995 Reviderade

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR. Jönköpings Södra Idrottsförening

STADGAR. Jönköpings Södra Idrottsförening 1 (11) STADGAR för Jönköpings Södra Idrottsförening (Stiftad den 9 december 1922) Dessa stadgar är fastställda den 27 november 2014 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING 3 ALLMÄNNA

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Växjö Pistolklubb med hemort i Växjö kommun. Föreningen bildades 1952 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2009-03-26. 1 Ändamål Växjö Pistolklubb skall

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar Eastfield s Linedancers Club Reviderad 2011-11-16 vid extra medlemsårsmöte. 1 Föreningens namn och mål Org.nr.: 802437-4764 Föreningsstadgar Föreningens namn är Eastfield s Linedancers Club (EFLD). Dess

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

Stadgar för Halmstad Gymnastikförening

Stadgar för Halmstad Gymnastikförening För den ideella föreningen Stadgar för Halmstad Gymnastikförening Halmstad Gymnastik Förening(nedan kallat Halmstad GF) Med hemort i Halmstad kommun. Bildad den 23 september 1949 Stadgarna senast reviderad

Läs mer

Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09

Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09 Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09 1 kap Allmänna bestämmelser... 1 1 Ändamål... 1 2 Föreningens namn m.m... 1 3 Sammansättning, tillhörighet m.m... 1 4 Beslutande organ...

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2011

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2011 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2011 Ordinarie årsmöte 2012-01-29 Västerorts RC Sportklubb Innehåll Bilaga 1 Dagordning Bilaga 2 Röstlängd Bilaga 3 Verksamhetsberättelse Bilaga 4 Resultatrapport Bilaga

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM Antagna på årsmöte mars 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2003 1-7 STADGAR

Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2003 1-7 STADGAR Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2003 1-7 STADGAR För den ideella föreningen Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb med hemort i Karlstad kommun. Föreningen är bildad 1945.

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Helsingborgs Simsällskap Stiftad den 10 juni 1907 Reviderade 2012-04-12

Helsingborgs Simsällskap Stiftad den 10 juni 1907 Reviderade 2012-04-12 Stadgar för den ideella föreningen Helsingborgs Simsällskap Stiftad den 10 juni 1907 Reviderade 2012-04-12 1 Ändamål Helsingborgs Simsällskap bedriver ett arbete för att främja simkunnighet, simsport,

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997.

antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997. STADGAR för HUVUDSTA KAPPSEGLINGS- OCH KANOTKLUBB antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Huvudsta Kappseglings- och Kanotklubb

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed.

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgarna fastställda 1998-01-14. Stadgarna ändrade 2006-03-14 Idrottens verksamhetsidé Idrott är

Läs mer

STADGAR för ideella föreningen Uppsala danspaviljong med hemort i Uppsala kommun Bildad den 17 mars 2014

STADGAR för ideella föreningen Uppsala danspaviljong med hemort i Uppsala kommun Bildad den 17 mars 2014 STADGAR för ideella föreningen Uppsala danspaviljong med hemort i Uppsala kommun Bildad den 17 mars 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, syfte Uppsala danspaviljong vill främja danskulturen i Uppsala

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2 STADGAR SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 1 ÄNDAMÅL 3 2 TILLHÖRIGHET 3 3 BESLUTANDE ORGAN 3 4 FIRMATECKNING 3 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 6 Medlemskap

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken STADGAR för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken Stadgarna fastställda 7 mars 1988 Stadgarna ändrade av årsmöte 12 december 1994 av årsmöte 9 december

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1 Ändamål

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1 Ändamål Normalstadgar för idrottsförening för den ideella föreningen Alsalam Sportklubb Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR med hemort i Eskilstuna kommun. Bildad den 10/0405_ Stadgarna senast fastställda/ändrade

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12)

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12) Sid 1 (12) STADGAR för den ideella föreningen Jämtlands motorklubb med hemort i Östersunds kommun. Föreningen bildad år 1924. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den mars år 2002. Idrottsrörelsens

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn.

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Innehållsförteckning IDROTTENSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ MÅL OCH INRIKTNING... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013)

RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013) RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013) Innehåll RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2... 1 1 kap Allmänna bestämmelser... 2 1 Ändamål...

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen ÖREBRO SIMALLIANS

Stadgar för den ideella föreningen ÖREBRO SIMALLIANS Stadgar för den ideella föreningen ÖREBRO SIMALLIANS med hemort i Örebro kommun Bildad den 3 december 1980 Stadgar ändrade och fastställda av Årsmöte den 26 februari 2009. 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun.

Stadgar. för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun. Stadgar för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun. Bildad den 10 februari 1929. Stadgarna beslutade vid extra årsmöte 2006-11-09 Innehållsförteckning Idrottsrörelsens

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM

STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål 1.2 Föreningens sammansättning 1.3 Tillhörighet 1.4 Beslutsnivåer 1.5 Firma 1.6 Firmatecknare

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01 2014-09-01 STADGAR för IFK ARBOGAS INNEBANDYKLUBB (IFK Arbogas IBK) medlem av Idrottsföreningen Kamraternas krets 14, IFK Arboga med hemort i ARBOGA kommun. Bildad den 8 mars 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN MOTORKLUBB ÖRESUND (senast fastställda av föreningens konstituerade årsmöte den 29 Oktober 2014)

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN MOTORKLUBB ÖRESUND (senast fastställda av föreningens konstituerade årsmöte den 29 Oktober 2014) STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN MOTORKLUBB ÖRESUND (senast fastställda av föreningens konstituerade årsmöte den 29 Oktober 2014) I framtida utgåvor markeras förändringar med [* År] vid som har ändrats.

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23

Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23 Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23 1/17 Innehållsförteckning STADGAR... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 5 Idrott är... 5 Idrott består

Läs mer

IFK Uppsala Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala Bildad 1895

IFK Uppsala Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala Bildad 1895 Stadgar för den ideella föreningen (IFK Uppsala) med hemort i Uppsala kommun, Uppsala län. Stiftad 1895. Stadgarna senast ändrade och fastställda av årsmötet den 29 mars 2000. KAPITEL 1 IDROTTSFÖRENINGEN

Läs mer

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness STADGAR För den ideella föreningen: Föreningen Ystad Tactical Fitness med hemort i Ystad kommun. Bildad den 6 september 2006 Stadgarna upprättade den 6 september 2006, samt reviderade den 17 februari 2011

Läs mer

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad STADGAR LYCKE GOLFKLUBB Borttaget: Centrerad Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 ÄNDAMÅL...3 2 SAMMANSÄTTNING...3 3 TILLHÖRIGHET M M...3 4 BESLUTANDE

Läs mer

Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet

Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet Stadgar Antagna vid konstituerande möte 2008-11-15 1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Årsmöte Sydskanes Emse

Årsmöte Sydskanes Emse 2010 Årsmöte Sydskanes Emse Styrelsen Sydskanes Emse 2010-10-19 Styrelsen för Sydskanes Emse, (organisationsnummer 846502-8069, säte Skåne) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2010 (01.10.2009

Läs mer

Stadgar för Kanotföreningen Öresund

Stadgar för Kanotföreningen Öresund En ideell förening bildad den 10 December 1932 med hemort i Malmö. 1kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 Sammansättning 3 Tillhörighet mm 4 Beslutande organ 5 Firmateckning 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGAR. Badhusföreningens verksamhetsidé. 1 Ändamål. 2 Sammansättning. 3 Tillhörighet m.m.

STADGAR. Badhusföreningens verksamhetsidé. 1 Ändamål. 2 Sammansättning. 3 Tillhörighet m.m. STADGAR för den ideella föreningen Junosuando Badhusförening med hemort i Pajala kommun. Bildad den 10 maj 2009 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 7 juni 2009 Badhusföreningens verksamhetsidé

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i Tyresö kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i Tyresö kommun. STADGAR för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i kommun. Bildad den 27-28 mars 1968 som TYRESÖ SOK och namnändrad till SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer