HÖGSTA DOMSTOLENS. meddelad i Stockholm den 9 december 2014 B KLAGANDE Riksåklagaren Box Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSTA DOMSTOLENS. meddelad i Stockholm den 9 december 2014 B 2489-13. KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm"

Transkript

1 Sida l (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 december 2014 B KLAGANDE Riksåklagaren Box Stockholm MÅLSÄGANDE Aktiebolaget Svensk Filmindustri, c/o Rättighetsalliansen Europa AB Vasagatan Stockholm Ombud: Jur.kand. Henrik Pontén samma adress MOTPART JESPER Gustav Sundstedt, Vasavägen Linköping Dok.Id HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon Expeditionstid Riddarhustorgets Box 2066 Telefax :45-12: Stockholm E.^. 13:15-15:00

2 HÖGSTA DOMSTOLEN B Sida 2 Ombud och offentlig försvarare: Advokat Jens Lapidus Försvarsadvokaterna Stockholm HB Box Stockholm SAKEN Brott mot upphovsrättslagen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom i mål B Hovrättens dom se Bilaga DOMSLUT Högsta domstolen ändrar hovrättens domslut endast på så sätt att antalet dagsböter bestäms till 180. Jens Lapidus får för försvaret i Högsta domstolen ersättning av allmänna medel med kr avseende arbete. Kostnaden ska stanna på staten. I ersättningen ingår mervärdesskatt med kr. YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN M.M. Riksåklagaren har yrkat att Högsta domstolen bestämmer påföljden till villkorlig dom i förening med dagsböter. Jesper Sundstedt har motsatt sig att hovrättens dom ändras.

3 HÖGSTA DOMSTOLEN B Sida 3 Aktiebolaget Svensk Filmindustri har biträtt åtalet. DOMSKÄL Den aktuella brottsligheten 1. I enlighet med hovrättens dom har Jesper Sundstedt gjort sig skyldig till brott mot lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att uppsåtligen vid 51 tillfällen mellan den 23 februari och den 5 december 2010 olovligen ha dels framställt exemplar av (laddat ned) 60 filmverk, dels momentant eller en kortare tid efter nedladdningen gjort 57 av filmverken tillgängliga för allmänheten (laddat upp) genom att överföra dem i nätverk på internet som använt sig av fildelningsprotokollet BitTorrent. Han har därutöver överfört tre filmverk till allmänheten inte bara momentant utan under en tid av minst en vecka och högst en månad från nedladdningstillfallet. Filmverken och tidpunkterna finns angivna i bilaga B till hovrättens dom. Hovrätten har bestämt påföljden till 160 dagsböter. 2. Frågan i målet är vilket straffvärde den samlade brottsligheten har och därmed huruvida dagsböter eller annan påföljd bör väljas. Allmänt om straffmätning 3. Straff ska enligt 29 kap. l brottsbalken bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Enligt andra stycket ska vid bedömningen av straffvärdet beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen har inneburit, vad den tilltalade har insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon har haft. Bestämmelsen ska uppfattas i vid mening. Alla omständigheter

4 HÖGSTA DOMSTOLEN B Sida 4 som är värda att beakta och som inverkar på straffvärdet ska tas med i bedömningen, under förutsättning att de är subjektivt täckta. 4. Bestämmelsen om straffvärdebedömning i 29 kap. l brottsbalken kompletteras av reglerna i 2 och 3, enligt vilka vissa försvårande och förmildrande omständigheter ska beaktas vid bedömningen. En sådan omständighet är att brottsligheten utövats systematiskt (2 6). Med detta avses brottslighet där ett visst tillvägagångssätt upprepats ett flertal gånger av antingen en ensam gärningsman eller av flera personer i samförstånd. I förarbetena anges som exempel att någon vid upprepade tillfällen förmått annan till utbetalning av en förmån som han eller hon inte haft rätt till eller när flera personer rånat olika butiker eller banker och då gått till väga på ett likartat sätt vid varje tillfälle. (Prop. 2009/10:147 s. 43.) 5. Vid straffinätningen ska dessutom, utöver brottslighetens straffvärde, i skälig omfattning beaktas om det föreligger några sådana billighetsskäl som framgår av 29 kap. 5 brottsbalken, bl.a. om den tilltalade efter förmåga sökt förebygga eller avhjälpa eller begränsa de skadliga verkningarna av brottet (första stycket 2). Antalet brott 6. Den som gör intrång i upphovsrätt döms enligt 53 upphovsrättslagen till böter eller fängelse i högst två år. Någon gradindelning finns inte. Brottens svårhet får därför bedömas utifrån de i varje brottsenhet ingående handlingarna. 7. Hovrätten har bedömt Jesper Sundstedts handlande som 51 olika brott. Utgångspunkten har varit det tidsmässiga sambandet och det faktiska handlandet, dvs. inloggning på datorn och kommando att starta fildelning.

5 HÖGSTA DOMSTOLEN B Sida 5 Varje brott omfattar den ned- och uppladdning som skett i ett tidsmässigt sammanhang och i tre fall även efterföljande uppladdning. Högsta domstolen delar hovrättens bedömning. Gärningarna ska således bedömas som 51 fall av brott mot upphovsrättslagen. Straffskalan vid gemensam påföljd 8. När någon döms för flera brott ska enligt 30 kap. 3 brottsbalken som huvudregel en gemensam påföljd bestämmas. Enligt 25 kap. 5 första stycket och 6 andra stycket får böter bestämmas som gemensamt straff om böter kan följa på vart och ett av brotten. Högsta antalet dagsböter är då 200. Om fängelse kan följa på något av brotten får denna påföljd användas som gemensamt straff. Fängelsestraffet får i ett sådant fall sättas över det svåraste av de högsta straff som kan följa på brotten på sätt som framgår av 26 kap. 2 andra stycket. 9. Straffskalan för de aktuella brotten är därmed lägst 30 dagsböter och högst fängelse i tre år. Strqffvärde vidflerfaldig brottslighet 10. När någon vid ett tillfälle döms för flera brott är utgångspunkten att den s.k. asperationsprincipen tillämpas. Den innebär att straffvärdebedömningen vid flerfaldig brottslighet utgår från det allvarligaste av de brott som föreligger till bedömning. Till straffvärdet för detta brott läggs därefter en efter hand minskande del av straffvärdet för vart och ett av de övriga brotten i ordning efter brottens allvar. Detta innebär i praktiken att det straff som döms ut vid flerfaldig brottslighet är väsentligt lägre än vad som skulle bli följden av en sammanläggning av straffvärdet för varje enskilt brott. En allmän kontroll görs slutligen så att ett på detta sätt beräknat straffvärde inte framstår som

6 HÖGSTA DOMSTOLEN B Sida 6 oproportionerligt i förhållande till den typ av brottslighet som är aktuell. (Se NJA 2008 s. 359 och NJA 2009 s. 485.) Allmänt om straffvärdet vid brott mot upphovsrättslagen 11. I förarbetena till 53 upphovsrättslagen anges inga särskilda förhållanden till ledning för straffvärdebedömningen. När maximistraffet höjdes från fängelse i högst sex månader till fängelse i högst två år anfördes i förarbetena att det främst var i fall av omfattande kommersiella olovliga utnyttj anden av skyddade verk och prestationer som det kunde bli aktuellt att utnyttja de möjligheter till högre straffutmätning som de nya bestämmelserna gav(prop. 1981/82:152 s. 19). 12. Straffbestämmelsen avser att skydda rättighetshavarens uteslutande rätt att förfoga över verket (jfr l och 2 upphovsrättslagen). Denna ensamrätt utgör förutsättningen för upphovsmän att tillgodogöra sig den ekonomiska vinningen av sitt skapande och att kunna leva på det. I förlängningen påverkar skyddet för upphovsrätten generellt även viljan att investera i olika produktioner. 13. Av betydelse för bedömningen av straffvärdet är att det aktuella straffstadgandet inte bara omfattar uppsåtliga brott, utan även brott som begås grovt oaktsamt. Som utgångspunkt ska enligt 25 kap. l brottsbalken böter bestämmas i form av dagsböter. Även om straffvärdet naturligtvis måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet bör det vid enstaka fall av oaktsamhet normalt vara fråga om ett straffvärde på lägsta dagsbotsnivå.

7 HÖGSTA DOMSTOLEN B Sida? Bedömningen i detta fall 14. De intrång i rättighetshavarnas upphovsrätt som Jesper Sundstedt har gjort sig skyldig till har inneburit skada i deras förfoganderätt. Särskilt allvarligt är tillgängliggörandet genom uppladdning i nätverk för fildelning och den stora risk för spridning av verken som det medfört. I merparten av fallen har dock tillgängliggörandet av en film genom uppladdning varit mycket kortvarigt. Vid de tre tillfällen där uppladdningen har varat en längre tid har skadan varit större. 15. De aktuella nätverken ingår i en större organiserad verksamhet som innefattar intrång i upphovsrättsligt skyddade rättigheter. Jesper Sundstedts förfogande över filmerna har emellertid inte haft något kommersiellt syfte. Han har i stället i huvudsak ägnat sig åt ladda ned filmer för eget bruk. En sådan användning av de aktuella nätverken och tjänsterna bör inte betraktas som försvårande vid bedömningen av straffvärdet. 16. De brott som det här är fråga om har begåtts upprepade gånger och på likartat sätt vid varje tillfälle. Brotten kan emellertid endast begås på det sätt som skett. För att betrakta ett sådant upprepat förfarande som en försvårande omständighet enligt 29 kap. 2 6 brottsbalken bör krävas en mer kvalificerad systematik i handlandet. 17. Sammantaget leder det anförda till att straffvärdet för vart och ett av de brott som innefattar en nedladdning och en momentan eller kortare uppladdning får anses motsvara omkring 50 dagsböter. I de fall uppladdningen omfattar en längre tid efter nedladdningen är straffvärdet något högre. 18. Jesper Sundstedt har hävdat att han agerat för att minska skadan genom att flytta filmerna så snart de hade laddats ned, att sätta ned överförings-

8 HÖGSTA DOMSTOLEN B Sida 8 hastigheten samt att begränsa antalet filmer som kunde laddas upp. Hans handlande härvidlag har emellertid inte inbegripit något förebyggande eller någon begränsning av de skadliga verkningarna av brottsligheten i den mening som avses i 29 kap. 5 första stycket 2 brottsbalken. Några skäl som, utöver straffvärdet, bör beaktas vid straffmätningen föreligger inte heller i övrigt. 19. Den samlade brottsligheten har varit tämligen omfattande och har pågått under lång tid. Mot bakgrund av det anförda (p ) och med beaktande av principen om flerbrottslighetens avtagande betydelse (p. 10) bör påföljden bestämmas till ett kraftigt bötesstraff. Straffvärdet är dock något högre än det av hovrätten bestämda. Antalet dagsböter bör bestämmas till 180. ii l M f\ fi I avgörandet har deltagit: justitieråden Ella Nyström och Lena Moore, f.d. justitierådet Per Virdesten samt justitieråden Svante O. Johansson (referent) och Lars Edlund Föredragande justitiesekreterare: Elisabet Rune

9 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning B Rotel 0204 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 8 februari 2012 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Aktiebolaget Svensk Filmindustri c/o Rättighetsalliansen Europa AB Henrik Pontén Vasagatan Stockholm Ombud: Jur.kand. Henrik Pontén Samma adress Motpart (Tilltalad) JESPER Gustav Sundstedt, Vasavägen Linköping Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Jens Lapidus Försvarsadvokaterna Stockholm HB Box Stockholm SAKEN Brott mot upphovsrättslagen HOVRÄTTENS DOMSLUT 1. Med ändring av tingsrättens dom dömer hovrätten Jesper Sundstedt för brott mot upphovsrättslagen i 51 fall och bestämmer påföljden till 160 dagsböter å 50 kr. 2. Vad tingsrätten förordnat om beslaget ska bestå med den korrigeringen att rätt nummer i beslagsliggaren är BG23839 p. 1. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg måndag-fredag Stockholm :00-15:00 E-post:

10 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning Jens Lapidus tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, l 710 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret i hovrätten ska stanna på staten. 4. Jesper Sundstedt tillerkänns ersättning av allmänna medel med 476 kr avseende kostnader för inställelse till huvudförhandlingen i hovrätten.

11 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning 02 YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN Åklagaren har yrkat att hovrätten ska döma Jesper Sundstedt för brott upphovsrättslagen i minst 51 fall och att påföljden ska skärpas till villkorlig dom i förening med böter. Gärningspåståendet har här justerats enligt följande: Jesper Sundstedt har bl.a. i bostaden på Mörtstigen och på andra ställen i Värmdö tillsammans och i samförstånd med andra personer, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, vid minst 51 enskilda tillfällen, mellan den 23 februari och den 5 december 2010 olovligen dels gjort sammanlagt 60 filmverk eller delar av dem tillgängliga för allmänheten genom att överföra dem i nätverk på Internet som använt sig av fildelningsprotokollet BitTorrent, dels framställt digitala exemplar av filmverken trots att dessa olovligen gjorts tillgängliga för allmänheten. Gärningarna enligt ovan har skett genom att Jesper Sundstedt olovligen framställt exemplar samt överfört de enskilda verk som framgår av bilaga till åtalet (tidigare nämnda fttp s ), vid de respektive och ungefärliga tidpunkter som däri anges. Han har därutöver olovligen överfört filmverken vid något eller några tillfällen upp till en månad efter att det framställts exemplar av dem enligt det nämnda, dock högst 15 filmverk per tillfälle. Genom gärningarna har Jesper Sundstedt gjort intrång i målsägandenas upphovsrätt till verken. Den nämnda bilagan till åtalet, där filmverken och tidpunkterna för framställningen av exemplar anges finns i bilaga B till denna dom. Åklagaren har vidare förklarat att fel nummer i beslagsliggaren angetts i tingsrättens dom och att rätt nummer är BG23839 p. 1. Aktiebolaget Svensk Filmindustri har biträtt åtalet även i hovrätten. Jesper Sundstedt har bestritt ändring. Han har yrkat ersättning för rättegångskostnader avseende dels sin egen inställelse vid huvudförhandlingen i hovrätten, dels kostnader för vittnesbevisning.

12 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning 02 UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Utöver den utredning som förelåg vid tingsrätten har ny bevisning lagts fram här. Sedan hovrätten förelagt åklagaren att komplettera förundersökningen har en ny teknisk analys utförts på den beslagtagna datorn. Undersökningsprotokollet avseende denna analys har av åklagaren åberopats som skriftlig bevisning. Vidare har IT-forensikern Paul Pintér, som utförde analysen, hörts som vittne. På begäran av Jesper Sundstedt har vittnesförhör hållits med IT-säkerhetskonsulten Jonas Persson. Tilläggsförhör har hållits med Jesper Sundstedt. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Ramen för hovrättens prövning Det är endast åklagaren som har överklagat tingsrättens dom och ändringsyrkandet avser enbart påföljden. Som grund för ändringsyrkandet har åklagaren emellertid anfört att gärningspåståendet ska uppfattas på så sätt att antalet fall av upphovsrättsintrång som görs gällande är 51 och att dessa brott innefattar moment av ett kumulativt förfarande där successivt allt fler filmer har gjorts tillgängliga under den period åtalet avser. Hovrätten har i beslut den 14 juni 2012 funnit att det inte framgår av tingsrättens dom hur dessa gärningsmoment har bedömts och att genombrottsrekvisit enligt 51 kap. 23 a l rättegångsbalken föreligger. Således har hovrätten att bedöma även skuldfrågan i målet. Framställning av exemplar Jesper Sundstedt har erkänt att han på det sätt som åklagaren påstått framställt digitala exemplar av 60 filmverk. Han har uppgett att han också tittat på flertalet av de nedladdade filmerna. Erkännandet vinner stöd av den tekniska utredningen enligt vilken filer vars benämningar överensstämmer med 60 kända filmtitlar har påträffats i Jesper Sundstedts dator. Av filnamnen framgår vidare att det varit fråga om piratkopior som

13 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning 02 spritts utan rättighetshavamas samtycke. Hovrätten finner att åtalet därmed är styrkt i denna del. Uppladdning i samband med nedladdning Åklagaren har förtydligat att den överföring av filmverk till allmänheten som Jesper Sundstedt påstås ha gjort sig skyldig till i direkt samband med nedladdning innefattar följande förfarande. Under det att nedladdningen av en viss film pågått har Jesper Sundstedt tillhandahållit redan nedladdade bitar av denna film till det s.k. peer-to-peernätverk där fildelningen ägt rum. På så sätt har andra användare kunnat få del av sådana bitar för nedladdning. Enligt vad åklagaren redogjort för - och som Jesper Sundstedt inte haft någon invändning emot - representerar dessa bitar inte någon sekvens ur en film som går att ta del av separat; de utgör ett slags logiska delar som under den fortsatta fildelningen måste fogas samman digitalt med andra sådana delar för att en fil med en film som det går att ta del av ska kunna skapas. Åklagaren har mot denna bakgrund påstått att Jesper Sundstedt genom att agera tillsammans och i samförstånd med andra fildelare gjort filmverk tillgängliga för allmänheten redan innan något fullständigt exemplar av filmerna i fråga framställts i Sundstedts dator. Vidare har åklagaren påstått att Jesper Sundstedt efter fullbordad nedladdning låtit torrentfller som svarar mot de nedladdade filmerna ligga kvar i utorrent-programmet och att han därmed också som ensam gärningsman överfört hela filmverk till allmänheten. Jesper Sundstedt har i denna del erkänt att han i anslutning till nedladdningen i mycket begränsad omfattning laddat upp vissa-av de filmer som åtalet avser. Han har anfört att han manuellt hade sänkt uppladdningshastigheten. Beträffande de bitar av filer som Jesper Sundstedt har laddat upp under pågående nedladdning gör hovrätten följande överväganden. När det gäller upphovsrättsligt förfogande genom exemplarframställning (2 andra stycket upphovsrättslagen [l960:729][url]) har Högsta domstolen slagit fast att delar av ett skyddat verk utgör exemplar av verket under förutsättning att delen i sig har tillräcklig verkshöjd för att utgöra ett upphovsrättsligt verk (NJA 1995 s. 256). På motsvarande sätt torde ensamrätten att göra ett verk tillgängligt för allmänheten (2 tredje stycket URL) innefatta förfoganden genom vilka sekvenser av ett verk överförs eller framförs såvida upp-

14 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning 02 hovsmannens originalitet i skapandet kommer till uttryck i sekvensen i fråga (NJA 1986 s. 702, jfr angående repliker i ett litterärt verk NJA 2005 s. 905, särskilt den skiljaktiga meningen). Ett fragment av ett verk som är alltför begränsat för att anses representera verket faller således utanför det upphovsrättsliga skyddet. En överföring av ett upphovsrättsligt skyddat verk till allmänheten innebär att mottagare ska kunna ta del av verket. Däremot krävs inte att någon faktiskt har tagit del av verket i fråga. Åklagaren har förklarat att de logiska delar som Jesper Sundstedt tillfört den s.k. fildelningssvärmen medan nedladdning pågått inte har utgjort delar av verk som någon mottagare kunnat tillgodoggöra sig. Av detta följer att det än mindre kan vara fråga om delar av filmverk som i sig har sådan har sådan originalitet att delarna kan anses representera verken. För att ett upphovsrättsligt relevant förfogande ska vara för handen i detta skede av fildelningen krävs alltså att Jesper Sundstedt på det sätt som åklagaren påstått har agerat tillsammans och i samförstånd med andra gärningsmän. Flera personer som begått ett brott tillsammans kan dömas i s.k. medgärningsmannaskap för detta brott. Vid s.k. ordinärt medgärningsmannaskap har flera personer deltagit i utförandet av den brottsliga handlingen och ingen av dem har ensam utfört de handlingar som krävs för att brottsrekvisiten ska vara uppfyllda (se Berggren m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Zeteo, l juli 2012, kommentar till 23 kap. 4 brottsbalken). Det torde vara denna form av medgärningsmannaskap som här är aktuell. En förutsättning även för sådant medgärningsmannaskap är emellertid att de deltagande handlat i samråd eller i ett (tyst) samförstånd (a.a.). Det utorrentprogram som Jesper Sundstedt använt har - enligt vad som framkommit i målet - en sådan funktion att redan nedladdade logiska delar av filer med automatik tillförs fildelningssvärmen samtidigt som nedladdningen pågår. Det har alltså inte varit fråga om något sådant nätverk där ett begränsat antal personer påtagit sig olika uppgifter för att filmverken ska kunna spridas (jfr RH 2006:80). Hovrätten har uppfattat att Jesper Sundstedt har varit medveten om uppladdningen och måste ha förstått att de delar som han tillförde svärmen, tillsammans med andra delar som andra, för honom okända fildelare tillhandahållit, så småningom kunnat fogas samman till digitala filer

15 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning 02 som innehållit kompletta filmverk. Denna insikt är enligt hovrättens mening emellertid inte tillräcklig för att Jesper Sundstedt ska kunna anses ha handlat i samförstånd med de anonyma, till antalet okända användare som samtidigt varit aktiva i fildelningssvärmen. Hovrätten finner således att den uppladdning av logiska delar av filer som skett innan Jesper Sundstedt själv framställt något exemplar av respektive filmverk inte utgör sådant upphovsrättsligt relevant förfogande som kan medföra ansvar för upphovsrättsintrång enligt 2 och 53 URL. När det gäller den uppladdning som skett sedan ett exemplar av ett filmverk framställts i Jesper Sundstedts dator förhåller det sig enligt hovrättens mening annorlunda. Han har uppgett att han visserligen regelmässigt tagit bort de torrentfiler som svarar mot filmverken från utorrentprogrammet, men att detta inte alltid skett i samma ögonblick som nedladdningen fullbordats. Ibland har han t.ex. låtit nedladdningen pågå under natten, varefter han på morgonen flyttat torrentfilen. Det har också förekommit att de först senare flyttats till en annan mapp i datorn. Av Jesper Sundstedts egna uppgifter, 'som i denna del är väl förenliga med den tekniska utredningen, drar hovrätten slutsatsen att han i samband med fullbordandet av varje nedladdning under en kort tid, i vissa fall kanske endast någon sekund, tillhandahållit hela filmverk för uppladdning vilket inneburit en överföring till allmänheten. Att dessa verk under fildelningsprocessen rent tekniskt brutits ned till logiska delar på sådant sätt som tidigare nämnts saknar enligt hovrättens mening betydelse när Jesper Sundstedt tillhandahållit ett komplett verk och möjliggjort att andra användare efter avslutad process kunnat ta del av hela det skyddade verket. Åtalet avseende överföring till allmänheten vid de tidpunkter som angetts i bilagan till gärningsbeskrivningen är därmed styrkt.

16 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning 02 Efterföljande uppladdning När det gäller det gärningsmoment som uttrycks i sista meningen i gärningsbeskrivningens andra stycke har åklagaren förklarat att han gör gällande att Jesper Sundstedt tillgängliggjort ("seedat") filmer som han redan laddat ned en viss tid - upp till en månad - efter att nedladdningen skett. Dock ska högst 15 filmer per tillfälle ha varit föremål för uppladdning på detta sätt. Jesper Sundstedt har erkänt att han på detta sätt tillgängliggjort tre filmverk, vars torrentfiler vid tidpunkten för beslaget fanns kvar i utorrentprogrammet, men har i övrigt förnekat dessa gärningsmoment. Han har framhållit att uppladdningshastigheten varit sänkt i förhållande till datorns ursprungliga inställning ("default-läge"), vilket reducerat kapaciteten när det gäller den mängd material som kan bli föremål för uppladdning vid ett givet tillfälle. Till stöd för åtalet i denna del har åklagaren framhållit att det av forensikern Paul Pintérs utredning framgår att nio torrentfiler avseende filmverk, varav tre (Harry Potter, Merlin och The Vampire Diaries) omfattas av åtalet, påträffades i utorrentprogrammet och var tillgängliga för uppladdning. Jesper Sundstedts erkännande avser just de tre filmerna. Av undersökningsprotokollet och Paul Pintérs berättelse har framgått att uppladdningen av dessa filer varit mer omfattande än nedladdningen och att kvoten mellan uppladdning och nedladdning uppgått till 2,7 för Harry Potter, 3,8 för Merlin och 11,1 för Vampire Diaries. Det har vidare framgått den generella kvoten mellan uppladdning och nedladdning månaden innan datorn beslagtogs översteg tre. Enligt hovrättens bedömning visar utredningen i och för sig att filer har laddats upp från Jesper Sundstedts dator i en omfattning som inte på något sätt varit försumbar. Utöver de tre filmverk som Jesper Sundstedt erkänt att han tillgängliggjort går det emellertid inte att av utredningen dra några slutsatser om i vad mån uppladdningen avsett de filmverk som åtalet avser eller i vilken utsträckning uppladdningen i så fall utförts separerat från nedladdningen. I denna del ska Jesper Sundstedt därför inte dömas för annat eller mera än han har erkänt.

17 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning 02 Antal brott Bedömningen i skuldfrågan utmynnar således i att Jesper Sundstedt ska dömas för att vid 51 tillfällen ha framställt exemplar av de 60 filmverk som åtalet avser, att han momentant eller en kortare tid efter nedladdningen överfört 57 av filmverken till allmänheten samt att han därutöver överfört tre filmverk till allmänheten inte bara momentant utan under en tid av minst en vecka och högst en månad från nedladdningstillfället. När det gäller antalet brottsenheter bör det tidsmässiga sammanhanget och det avgränsade faktiska handlandet - att genom fysiska åtgärder logga in på datorn och ge kommandon som startar fildelningen - enligt hovrättens mening beaktas vid bedömningen av vad som kan anses utgöra en naturlig brottsenhet (jfr NJA 2006 s. 524 och NJA 2007 s. 973). Med denna utgångspunkt delar hovrätten åklagarens bedömning att Jesper Sundstedt gjort sig skyldig till 51 fall av brott mot upphovsrättslagen. Varje brott har omfattat den upp- och nedladdning som skett i ett tidsmässigt sammanhang och i tre fall även efterföljande uppladdning. Påföljd Åklagaren har som grund för sitt straffskärpningsyrkande särskilt framhållit att det rört sig om upprepad brottslighet som utgör 51 fullbordade fall av brott mot upphovsrättslagen. En utgångspunkt vid straffmätning vid flerbrottslighet är den s.k. asperationsprincipen. Enligt denna ska det brott som har det högsta straffvärdet bilda utgångspunkt och till detta läggs en del av straffvärdet av de andra brotten (se Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, andra upplagan, s. 145 och NJA 2009 s. 485). Denna princip ska normalt tillämpas vid bestämmande av gemensam bötespåföljd enligt 25 kap. 5 och 6 brottsbalken. Enligt hovrättens mening kan det i vissa fall vara motiverat att - oavsett om det leder till strängare eller mildare straffmäming - inte tillmäta antalet brottstillfällen avgörande betydelse när det gäller upprepade brott som utgör led i en brottsplan eller i en vana som den tilltalade haft under en viss tidsperiod (jfr RH 2010:8).

18 10 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning 02 När det som i detta fall är fråga om återkommande och vanemässiga fildelningsbrott anser hovrätten alltså att det bör göras en samlad bedömning av straffvärdet med beaktande av det totala antalet exemplarframställningar och tillgängliggöranden under den aktuella perioden, utan en strikt tillämpning av asperationsprincipen. Systematiken i förfarandet utgör då en försvårande omständighet som enligt 29 kap. 2 6 brottsbalken verkar i höjande riktning på straffvärdet. När det gäller tillgängliggörandet av filmverken, dvs. uppladdningen, utgör risken för fortsatt spridning en straffvärdeshöjande omständighet som ska beaktas med stöd av 29 kap. l brottsbalken. Mot detta ska ställas att de moment av uppladdning som hovrätten funnit styrkta utgjort en mycket begränsad del av det förfarande som Jesper Sundstedt befunnits skyldig till. Det som Jesper Sundstedt i huvudsak ägnat sig åt har varit att för eget bruk och utan kommersiellt syfte ladda ner filmverk som andra personer tillgängliggjort på fildelningssajter. Att dessa sajter är resultatet av en organiserad verksamhet innebär inte att Jesper Sundstedt som användare kan betraktas som delaktig i en organiserad brottslighet. Med beaktande av dessa förhållanden finner hovrätten att påföljden kan stanna vid böter. Med hänsyn till dels att det rört sig om ett relativt stort antal verk, 60 filmer, dels att dessa haft sådan kommersiell karaktär att exemplar av filmerna får anses representera icke obetydliga värden, dels att brottsligheten pågått under relativt lång tid bedömer hovrätten emellertid att påföljden bör skärpas så att antalet dagsböter höjs till 160. Övrigafrågor Med hänsyn till bl.a. kompletteringen av förundersökningen har handläggningen i hovrätten blivit mer komplicerad och utdragen än vad som normalt är fallet med överklagade brottmål där tingsrätten dömt till böter. Nya vittnen har åberopats här. Det yrkade arvodet till försvararen framstår därför som skäligt. Jesper Sundstedt är att anse som tappande part i hovrätten och kan således inte tillerkännas ersättning för vittneskostnad eller för sin egen inställelse med stöd av 31 kap. 10 rättegångsbalken. Han har emellertid uppgett att han är studerande och att han saknar inkomst, bortsett från enstaka tillfälliga anställningar. Eftersom han är bosatt i

19 11 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 DOM B Linköping har han haft kostnader för tågresa i samband med huvudförhandlingen i hovrätten. Med beaktande av Jesper Sundstedts ekonomiska förhållanden finner hovrätten skäligt att med stöd av 21 kap. 12 rättegångsbalken tillerkänna honom ersättning av allmänna medel avseende hans kostnader för resa. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C Överklagande senast Beslutet under punkten 4 får dock inte överklagas (49 kap. 8 första stycket och 54 kap. 4 rättegångsbalken)., r\. I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Cecilia Renfors, hovrättsrådet Ulrika Ihrfelt, referent, tf. hovrättsassessorn Annette Carlsson samt nämndemännen Bo Gustafsson Grip och Fredrik Freberg.

20 i NACKA TINGSRÄTT Enhet 2 DOM meddelad i Nacka Strand Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklaaarkammaren i Stockholm SVEA HOVRÄTT Avd. Bilaga till dom Målsägande l. 20th Century Fox Ent AB c/o Rättighetsalliansen Europa AB Henrik Pontén Vasagatan Stockholm 2. Nordisk Film AB c/o Rättighetsalliansen Europa AB Henrik Pontén Vasagatan Stockholm 3. Paramounth Home Ent AB c/o Rättighetsalliansen Europa AB Henrik Pontén Vasagatan Stockholm 4. Sandrews Metronome Distr.Sverige AB c/o Rättighetsalliansen Europa AB Henrik Pontén Vasagatan Stockholm 5. Sony Picture Home Ent Nordic AB c/o Rättighetsalliansen Europa AB Henrik Pontén Vasagatan Stockholm Postadress Box Nacka Strand Besöksadress Augustendalsvägen 20 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:00

21 NACKA TINGSRÄTT DOM B 1950-] Enhet Svensk Filmindustri AB c/o R.ätughetsalliansen Europa AB Henrik Pontén Vasagatan 46 i Ii 20 Stockholm 7. United International Pictures c/o Rätiighetsalliansen Europa AB Henrik Pontén Vasagatan Stockholm 8. Universal Pictures Nordic AB c/o Rättighetsalliansen Europa AB Henrik Pontén Vasagatan Stockholm 9. Walt Disney Company Nordic AB c/o Rättighetsalliansen Europa AB Henrik Pontén- Vasagatan Stockholm 10. Warner Bros. Ent Sverige AB c/o Rättighetsalliansen Europa AB Henrik Pontén Vasagatan Stockholm Tilltalad JESPER Gustav Sundstedt, Mörtstigen Värmdö Offentlig försvarare: Advokat Jens Lapidus Försvarsadvokaterna Stockholm HB Box Stockholm

22 NACKA TINGSRÄTT DOM B Enhet DOMSLUT Begångna brott Lagrum Brott mot upphovsrättslagen l kap 2 och 7 kap 53 upphovsrätrslagen f 1960:729) Påföljd m.m. 'Dagsböter 120 å 50 kr Förverkande och beslag I beslag tagen dator förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län bg nr BG ). Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 ler enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Jens Lapidus tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, ler tidsspillan, 174 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

23 NACKA TINGSRÄTT DOM B Enhet 2 YRKANDEN M.M. Åiclagaren har yrkat i enlighet med domsbilaga 1. Jesper Sundstedi har beträffande gärningen erkänt att han laddat ned filmer. Han har vidare vidgått att filmer har tiligängliggjorts. Det har docl: varit fråga om mycket begränsad omfattning vad gäller uppladdningen, eftersom han har justerat ned inställningen som påverkar uppladdningshastigheten. Han har laddat upp filer men med mycket låg hastighet. Vid varje tillfälle har den befintliga filmen legat framme för uppladdning. 20th Century Fox Ent AB, Nordisk Film AB, Paramount Home Ent AB, Sandrews Metronome Distr. Sverige AB, Sony Picture Home EntNordic AB. Svensk Filmindustri AB, United International Pictures, Universal Pictures Nordic AB, Walt Disney Company Nordic AB och Warner Bros. Ent Sverige AB har biträtt åtalet. DOMSKÄL Jesper Sundstedt har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har vittnet Anders Nilsson hörts. Åklagaren har åberopat skriftlig bevisning i form av promemoria angående genomgång av Sundstedts dator jämte fillistor angående fynden av dels fildelningsprogram - utorrent - dels torrent- och fiimfiler, sammanställning av 51 torrent- respektive filmfiler samt skärmdumpar. Försvaret har åberopat skärmdump avseende bandwidth. Åklagaren har sakframställningsvis anfört bland annat följande. Det rör sig om fildelning och s.k. BitTorrentprogram. Användarna har själva det material som delas och det är mjukvaran på användarens egen dator som styr hur processen går till. Ett exempel på sådan mjukvara är programmet Utorrent. När nedladdning ska ske går användaren in på en hemsida som använder sig av BitTorrenttekniken, t. ex, PirateBay (PB) eller torrentbytes.net (TB). PB och TB består av s.k. trackerlistor

24 NACKA TINGSRÄTT DOM B i på en trackerserver/tracker vilken häller ordning på användarna i nätverket. Vidare finns en darabas med s.k. lorrsntfiler vilka utgör länkar för att kunna utför;] fildelning och är inte hela verk. Filmerna närvarit tillgängligsjorda utan rättighetsinnehavarens tillstånd, vilket är otillåtet. De får inte nedladdas ens icr eee! bruk. Teiaiiken består således av hemsidan ft.ex. TB eller PB), en databas med torrentfiler samt. en tracker/trackerserver. På såväl PB som TB finns en sökfunktion som, med hjälp av trackern, hittar torrentfilema. Användaren söker alltså på TB eller PB varvid en torrentfil visas. Torrentfilen innehåller information om t.ex. verkets storlek, titel, dess olika delar samt en adress till trackern som tar reda på vilka som har verket och sedan delar ut IP-adresser, d.v.s. datorns anslutningsnummer, till innehavarna av det verk som användaren vill ladda ned. Därefter påbörjas delningen. Under delningen skickas delar av verket kors och tvärs mellan datorerna. Systemet är effektivt och snabbt. Samtidigt som film hämtas hem delar man med sig av verket. Detta sker automatiskt. Vid nedladdning påbörjas uppladdning. Den som innehar ett verk betecknas seeder och delar med sig. Leecher är en användare som har en del av filmfilen och som bara kan dela med sig av den bit av verket som redan laddats ned. Åtalet rör 60 filmer. Jesper Sundstedt, som såvitt framkommit inte har ifrågasatt utredningen, har sakframställningsvis framfört bland annat följande. Man kan justera uppladdningshastigheten. Detta görs for att man inte har en oändligt stor bandbredd. Ju högre hastighet det är desto dyrare är det. Jesper Sundstedt har haft lägre hastighet för uppladdning än för nedladdning. Om han har velat använda internet till något annat har man varit tvungen att begränsa sitt användande. Man har för det mesta, justerat ned till l kb för att spara på bandbredd. Jesper Sundstedt har berättat i huvudsak följande. Den beslagtagna datorn är hans och han har ett lösenord till den. Vid tiden för polisens husrannsakan hade han haft datorn i ungefar ett år. Han bodde inte där husrannsakan ägde rum. Datorn har han använt huvudsakligen till nedladdning av film samt för att spela nätverksspel on-

25 NACKA TINGSRÄTT DOM B Enhet 2 line. Han har tittat på det han laddat ned. Han laddade ned film nåeoii <ran.ii i veckan, kanske tvä eller tre stycken. Han sökte efter nya filmer som inte fanns i handeln, både sådana som han gillade och. filmer som skulle komma ull der, hyrfilmsbutik där han arbetade. Han laddade ned Utorrent. När detta skedde kommer han inte ihåg. Han började ladda ned filmer direkl. Han har hämtat filmer från PB men även från TB. Han var medlem på TB men blev då och då avstängd eftersom han inte delade tillräckligt mycket material. Han tog bort torrentfilen när filmen laddats ned. Han trodde det var ok att ladda ned film, men inte upp. Nätverksspelen hackade ibland så han ändrade, på uppmaning av kamrater, inställningarna beträffande uppladdningshastigheten så att denna sänktes till minimum. Han laddade upp i liten skala. Han förstod att han samtidigt delade med sig. Han visste inte det från början. Han har inte nämnt att han ändrade inställningarna tidigare eftersom han vid förhören varit nervös. Tekniken var ny och hans kunskap om denna var dålig. Hans bredbandshastighet är ganska hög. 24 mbit/sek i nedladdnings- och 8 mbit/sek i uppladdningshastighet. Bredbandsabonnemanget delade han med sin dåvarande sambo, l kb är en extremt låg hastighet. Han har laddat ned snabbt. Vid uppladdning däremot kan man inte få ut så mycket. Han har inte seedat. När han laddat ned filmen krävs att filmen ligger i utorrent. Filen har tagits bort från programmet utorrent från statusfönstret. Andra har inte kunnat ladda ned. Han har kunnat leecha under den tid han laddat ned, men inte därefter. Det har inte varit fråga om någon verksamhet bedriven i kommersiellt syfte. Anders Nilsson har berättat i huvudsak följande. Åtminstone TB kräver att man leechar. Om man gör detta i för liten utsträckning blir användaren avstängd. Genom inställningar i programmet Utorrent 3.0 kan användaren sänka sin uppladdningshastighet vilket medför att andra inte kan få del av materialet med särskilt hög hastighet. Skäl för att vilja minska uppladdningshastigheten kan vara att användaren har en s.k. DSL-uppkoppling, men hastigheten ska vara riktigt dålig för att man ska ha någon nytta av detta. Jesper Sundstedts bredbandsabonnemang med

26 NACKA TINGSRÄTT DOM Enhet 2 en hastighet om 24 respektive 8 mbit/sek är ''rätt hyfsat". Nedladdnintren kan medföra påverkan på andra program. Om användaren tittar pä Ycmtuhc eller strcamar film kan denne önska maximal egen bandbredd. Användaren har även möjlighet att ta borttorrentfiler frän Utorrcnt. Verk st dcias då inte längre. Tingsrättens bedömning Jesper Sundstedt har erkänt gärningen till vissa delar. Han har anfört att han laddat ned filmer och att filmer har tillgängliggjorts. Erkännandet med avseende härpå stöds av utredningen. Jesper Sundstedt har vidare anfört att det varit fråga om mycket begränsad omfattning vad gäller uppladdningen. Han har vid huvudförhandlingen fört fram att han justerat ned inställningen som påverkar uppladdningshastigheten, varvid åklagaren ställt sig frågande till varför denna uppgift inte lämnats tidigare under utredningen,'vilket Jesper Sundstedt framförallt förklarat med att han varit nervös vid förhören. Han har vidare anfört att han laddat upp filer men med mycket låg hastighet. Vid varje tillfälle har den befintliga filmen legat framme. Jesper Sundstedt har lämnat en relativt klar och detaljerad berättelse. Hur Jesper Sundstedts utsaga gestaltat sig på olika stadier av utredningen kan i och för sig ha viss betydelse när det gäller att bedöma tillförlitligheten i hans uppgifter. Vad gäller den muntliga bevisningen i övrigt har vittnet Nilssons uppgifter, som i och för sig är trovärdiga, bekräftat både uppgifter från åklagaren och Jesper Sundstedt. Beträffande frågan om omfattningen av Jesper Sundsteds agerande har Jesper Sundstedt huvudsakligen anfört att han efter nedladdningen av respektive film tagit bort torrentfilen efter att han tittat på filmen. Han har inte delat filmen under längre tid än den varunder han laddat ned den. Vidare har justeringen av inställningen av uppladdningshastigheten påverkat. Han har laddat upp med låg hastighet. Mot Jesper Sundstedts uppgifter står av åklagaren åberopad skriftlig bevisning av vilken bland annat framgår att flera filmverk förekommit och att torrentfilema fanns kvar i torrentprogramvaran vid den tidpunkt då hans dator beslagtogs. Mot bakgrund härav anser tingsrätten således att hans invändningar är

27 NACKA TINGSRÄTT DOM B Enhet 2 vederlagda. Det får således anses utrett att de: förhåller sig son-, åklagaren påstått. Tingsrätten finner således atl Jesper Sundstedt uppsätligen har gjon sig skyldig tili brott mot upphovsrättslagen. Åtalet är styrkt i sin helhet. Påföijd Jesper Sundstedt är 25 år gammal. Han förekommer inte i belasmingsregistret. Han döms nu för uppsåtligt brott mot upphovsrättslagen rörande 60 filmverk under perioden den 23 februari 2010 till den 5 december När det gäller brott mot upphovsrättslagen är straffskalan böter eller fängelse i högst två år. Vid bedömningen av straffvärdet för brottet ska, enligt 29 kap. ] andra stycket brottsbalken, särskilt beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv han. haft. I målet föreligger inget skadeståndsyrkande. Förfarandet har. medfört en risk för spridning. Omfattningen av gärningen är dock enligt tingsrättens bedömning inte sådan att det finns skäl att döma till fängelse. Det föreligger inte heller på annan grund några sådana skäl. Det har inte framicommit att gärningen har skett i kommersiellt syfte och inte heller med något vinstmotiv. Mot bakgrund av praxis på området bedömer tingsrätten att påföljden med hänsyn till omständigheterna i Jesper Sundstedts fall bör bestämmas till ett kraftigare bötesstraff (jfr. t.ex. Svea Hovrätts dorn den 14 juli 2011 mål B j. Övrigt Vid denna utgång ska Jesper Sundstedt betala föreskriven avgift till brottsofferfonden. Det särskilda yrkandet är medgivet och ska således bifallas. Vad som försvararen yrkat i ersättning får anses vara skäligt. Med hänsyn till Jesper Sundstedts ekonomiska förhållanden ska denna kostnad stanna på staten.

28 NACKA TINGSRÄTT Enhet 2 DOM B HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 fdv 400; Ett överklagande, ställt till Svea hovrätt, ess in dll tingsrätten senast den 2*-) februari På tingsrätienflyägnar Elisabeth Åberg

29 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Internationella åkiagarkammaren Stockholm Kammaråkiagare Fredrik Ingblad Ansökan om stämning Sias i (2) Handling 20 Ärende AM Handläggare NACKA TINGSRÄTT Nacka tingsrätt Box NACKA STRAND Aktl^T^/^r:^^-- l INKO//.: Aldagarbundet i AKTBIL: ' i Tiliiaiafl' Qitemamn ccn ulia förnamn i 1 Sundstedt..lesper Gusta" Jesper Hersonnr Adrecs TRmå!:B : Handi.: OVR MeätMfQaie ; Teieton Tolkoono*. Mörtstigen 3, VÄRMDÖ Offentlig försvarare/ombud Lapidus, Jens, Box 12107, STOCICHOLM FrihBtsDerövanae m.m. Uelgivninpsuppgittcr Ansvarsyrkanden m.m. BROTT WiOT UPPHOVSRÄTTSLAGEN (G201 -K } Målsägande. ' Se bilaga, bolagen företräds av Rättighetsalliansen Europa AB som underrättas gm Henrik Pontéa r _ L 0 d*, ^ Jesper Sundstedt har bl.a. i bostaden på Mörtstigen {^Bmnftj uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, vid flera tillfällen mellan den 23 februari och den 5 december 2010 oloviigen dels gjort sammanlagt 60 filmverk (se fup s ) eller delar av dem tillgängliga för allmänheten genom att överföra dem i nätverk på Internet som använt sig av fildelningsprotokollet BitTorrent, dels framställt digitala exemplar av filmverken trots att dessa oloviigen gjorts tillgängliga för allmänheten. Genom gärningarna har Jesper Sundstedt gjort intrång i måisägandenas upphovsrätt till verken. 2 och 53 upphovsrättslagen (1960:729) Särskilt vikande Att i beslag tagen hårddisk ska förverkas enligt 53 a upphovsrättsiagen och vara kvar i bsslag till dess domen vunnit laga kraft (beslagsliggare BG23839p. 1). Postadress BOX STOCKHOLM Hantverkargatan 25 A Telefon Telefax E-posl Webbadress

30 internationella åkiagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Fredrik Ingfaiad Ansökan om stämninc; Sida 2 (2) handling 20 Ärende AM Handläggare Bevisning Muntlig bevisning Förhör med Jesper Sundstedt. Vittnesförhör nicd Anders Nilsson (R-ättigheisaliiansen Europa AB), angående hur iildeiningsprotokollet BitTorrent generellt fungerar, vad man kan utläsa av de aktuella filernas namn, vad och är i or typ av fildelningstjänster och att rätiighetsinnehavama inte har tiligängiiggjort sina verk där, till styrkande av att filmerna laddats upp/ned man målsägandenas samtycke, att Sundsiedt begått gärningarna uppsåtligen eller i vart fall av grov oaktsamhet samt till påvisande av brottens straffvärde. Skriftlig bevisning PM angående genomgång av Sundstedts dator jämte fillistor (fup s. 36, 7-30, gulmarkerade filnamn), angående fynden av deis fildelningsprogram - utorrent - dels torrent- och filmfiler i Sundstedts dator, till styrkande av att upp- och nedladdning av olovligt tillgängliggjorda filmverk skett. Sammanställning av de 51 torrent- respektive filmfiler som är aktuella i målet och som funnits i Sundstedts dator (fup s ), till styrkande av att Sundstedt laddat ned och upp -dessa filmer vid angivna tidpunkter. Se PM (fup s. 31), vari framgår att vissa filmfiler avser flera filmverk. Målsägandenas angivelse omfattar 60 filmverk (filmer och enskilda avsnitt ur TV-serier). Skärmdumpar från (fup s , delar av), till påvisande översiktligt bl.a. hur sajten ser ut och att reglerna för tjänsten anger att man laddar upp samtidigt som man laddar ned, tili styrkande av att Sundstedt känt till eller i vart fall varit grovt oaktsam i förhållande till att han tillgängliggjort verken.. Handläggning Huvudförhandlingen bör beräknas till ca tre timmar. Hänvisning önskas till fillistarna (fup s de gulmarkerade avsnitten - samt s, 37-49). Sundstedt bör också beredas tillfälle att före huvudförhandlingen ange om det i sig ifrågasätts att där nämnda filmer och torrentsler laddats ned till hans dator vid angivna tidpunkter. Fredrik Ingblad

31 ! Angivna vak av APB jmf med filiistorna, :50 dianenr: 0201-K1057C-11 Rättighetshavare \J 20th Century Fox Ent AB 20th Century Fox Ent AB 20th Century Fox Ent AB 20th Century Fox Ent AB 20th Century Fox Ent AB 20th Century Fox Ent AB l 20th Century Fox Ent AB \J Nordisk Fiim AB Nordisk Film AE Nordisk Film AB Nordisk Film AB Nordisk Film AB Nordisk Film AB Paramounth Home Ent AB Paramounth Home Ent AB Paramounth Home Ent AB Sandrews Metronome Distr. Sverige AB Sandrews Metronome Distr. Sverige AB Sandrews Metronome Distr. Sverige AB Sandrews Metronome Distr. Sverige AB Sony Pictures Home Ent Nordic AB Sony Pictures Home Ent Nordic AB Sony Pictures Home Ent Nordic AB Sony Pictures Home Ent Nordic AB Sony Pictures Home Ent Nordic AB Sony Pictures Home nt Nordic AB Svensk Filmindustri AB Svensk Filmindustri AB Svensk Filmindustri AB Svensk Filmindustri AB Svensk Filmindustri AB Svensk Filmindustri AB Svensk Filmindustri AB Svensk Filmindustri AB Svensk Filmindustri AB Svensk Filmindustri AB Svensk Filmindustri AB United International Pictures "'United International Pictures United International Pictures f. \g l u (f United International Pictures United International Pictures V/ Universal Pictures Nordic AB Universal Pictures Nordic AB Universal Pictures Nordic AB Universal Pictures Nordic AB Universal Pictures Nordic AB Universal Pictures Nordic AB Walt Disney Company Nordic AB

32 SVERIGES DOMSTOLAR Bilaga ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM [ BROTTMÅL Den som vi U överklaga ungsrättens dom. elicr ett i domen intaga beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten, överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom treveckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden for överklagande har gitt ut. Överklagandet ska. också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från. den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller an slutningsöv er kl ägandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. 2. der inte utan att sådan', tillstånd mcclckia; gar au bedöma riktigheten av ae: slut som tingsrätten har kommu till,?>. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövmngstilistånd bör meddelas. l vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmåisdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. E o Q För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: l. det finns anledning att b etvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 december 2014 B 2489-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MÅLSÄGANDE Aktiebolaget Svensk Filmindustri, 556003-5213 c/o

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen

Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2013-05-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen Klagande Riksåklagaren

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Rotel 23 DOM 2011-12-21 Göteborg Mål nr B 3835-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 augusti 2011 i mål nr B 10414-11, bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 5060-08 KLAGANDE DI Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån ÖVERKLAGADE

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Ystad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 62- Skivarp Offentlig försvarare:

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 3676-08 KLAGANDE SK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2014 B 1296-14 KLAGANDE COC Ombud och offentlig försvarare: Advokat JR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2008 B 301-08 KLAGANDE FS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JÅ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 september 2006 B 391-06 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. KM 2. MR Ombud och offentlig försvarare för 1 och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 juni 2013 B 2360-12 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat KS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 mars 2009 B 3843-08 KLAGANDE YAM Ombud och offentlig försvarare: Advokat PO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2007 B 4554-06 KLAGANDE DM Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

meddelad i Linköping. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

meddelad i Linköping. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 87- Motala Offentlig försvarare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2016 B 3667-15 KLAGANDE ETK Ombud och offentlig försvarare: Advokat GF MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 B 5390-13 KLAGANDE DBT Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Försök

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 B 1041-14 KLAGANDE M L Ombud och offentlig försvarare: Advokat P S MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr B 4881-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 17 april 2014 i mål nr B 996-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 maj 2017 B 4368-16 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FA SAKEN Narkotikabrott, ringa brott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1395-12 KLAGANDE KM Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Företagsbot

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juli 2012 B 2895-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER Efterlevande till US 1. A-BS 2. HS SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 maj 2007 B 694-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART PO Ombud och offentlig försvarare: Advokat HA SAKEN Missbruk

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2005 B 2448-03 KLAGANDE JW Ombud och offentlig försvarare: advokaten TM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juli 2012 B 2470-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER Efterlevande till SM 1. BM 2. FP SAKEN Misshandel ÖVERKLAGAT

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 januari 2012 B 5566-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART CLR SAKEN Snatteri ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 mars 2010 Ö 3554-08 KLAGANDE BI MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 november 2015 B 410-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. LV Ombud och offentlig försvarare: Advokat DH 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 juli 2006 B 4126-03 KLAGANDE AK Ombud och offentlig försvarare: Advokat TJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM 2. Solna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 maj 2006 B 5183-04 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART NGS Ombud och offentlig försvarare: Advokat GT SAKEN Djurplågeri

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4646-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Göteborgs åklagarkammare Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 februari 2007 B 1544-06 KLAGANDE HL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 maj 2015 Ö 2861-14 KLAGANDE BJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat LO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 september 2009 B 5097-08 KLAGANDE CM Ombud och offentlig försvarare: Advokat HB MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2016 B 2095-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART SS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PA SAKEN Grovt

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020101 DOM 2012-04-27 Stockholm Mål nr B 7972-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 5 september 2011 i mål nr B 6637-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 juni 2016 B 5276-14 KLAGANDE WE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvidgat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 mars 2007 B 415-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART PN Ombud och offentlig försvarare: Advokat GM II KLAGANDE

Läs mer