Årsmöte den 24 februari 2005 på Hotel Mollberg. Styrelsen för Marknadsföreningen. i Helsingborg. Org nr får härmed avge.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte den 24 februari 2005 på Hotel Mollberg. Styrelsen för Marknadsföreningen. i Helsingborg. Org nr 843002-3559. får härmed avge."

Transkript

1 Årsmöte den 24 februari 2005 på Hotel Mollberg Styrelsen för Marknadsföreningen i Helsingborg Org nr får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december

2 Årsmöte med Marknadsföreningen i Helsingborg 24 februari 2005 på Hotell Mollberg Dagordning 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna. 2. Val av sekreterare. 3. Val av två justeringsmän. 4. Frågan om mötets behöriga utlysande. 5. Fastställande av dagordningen. 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt revisionsberättelsen. 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 8. Av styrelsen uppsatt på föredragningslistan; Förslag till stadgeändring: Antalet styrelseledamöter Antalet revisorssuppleanter Hedersledamöter Extern kommitté 9. Val av styrelsens ordförande och ledamöter jämte ersättare. Valet gäller 1 år för ordförande och två år för nya ledamöter. 10. Val av revisor och revisorssuppleant. 11. Val av ledamöter i valberedningen. 12. Fastställande av medlemsavgifter för Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet. 14. Mötets avslutande. 2

3 Ordförande (t o m 25 nov) Ordförande (fr o m 25 nov)

4 20 programpunkter under samlade nästan lika många besökare som 23 programpunkter året innan. Under det gångna året hade vi tre succéer, som höjer sig över allt annat; Guldkärnanfesten med Wallmans Salonger på Parapeten den 7 oktober lockade hela 316 helnöjda deltagare. Det totala deltagarantalet vid årets programpunkter minskade från under 2003 till st (1.149 år 2001 och ). Medeltalet besökare 64 under detta året mot 57 året innan, 52 år 2001 och Besöksfrekvensen är alltså ganska stabil under de senaste åren. Detta tar styrelsen som ett bevis på medlemmarnas uppskattning av de programpunkter, som vi arrangerar. Av de 20 mötena var nio frukostmöten, nio After Work samt Näringslivsdagarnas avslutning med Guldkärnanutdelningen och genrepet på Fredriksdalsteatern. Liksom de senaste åren har After Work den sista torsdagen i varje månad varit de deltagarmässigt populäraste mötena med ett snitt på 49 deltagare; Bertil och Annika Hagberg om bildbyråverksamhet och Peruresa den 29 januari (43 medlemmar och gäster), Årsmötet 26 februari drog 49 medlemmar, Interactive Institute om digitala medier 25 mars (29), Sydsvenskan fick lämna återbud den 29 april och istället hade vi en improviserad mediedebatt (25), "Sommaren i NV Skåne" på S/S Swea den 22 maj (85), EFL och Mats Urde om de 5 viktigaste trenderna inom varumärken den 26 augusti drog 55 st och Pointexpress den 30 september 64 st, KPMG om hållbar affärsutveckling den 28 oktober (39), Bjäre Hembygds marknadssatsning 25 november, där vi också hade ett Extra Föreningsmöte och valde Hans Nelson som ordförande till nästa årsmöte med 53 deltagande medlemmar och gäster. Frukostmötena den andra fredagen i varje månad lockade också oväntat många, ett snitt på 40. Mötet med Svensk Mjölk och Årets Kock drog 22 personer den 16 januari, stadens nye näringslivsdirektör Sten-Åke Tjärnlund den 13 februari lockade 60 st och Tillbergs Designs beskrivning av inredningsarbete med ElizabethII den 12 mars drog 50 st. EFL höll ett möte under rubriken "Har du en kund - även i morgon?" den 16 april inför 39 och Leif Berntsens "Vikten av en interna- tionell skola i Helsingborg" den 7 maj drog årets minsta deltagarantal, 16 st. Per Fredrik von Platens "Helsingborg inför 2010" den 10 september fick 35 st att gå upp i ottan och Johan Wissman/Kent Olsson fick upp 21 st den 15 oktober. Den 12 november kom årets största deltagarantal på frukostmöte, 75 st som lyssnade på Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv, som talade under rubriken "Den stora utmaningen - så kan framtidens näringsliv se ut!" Året avslutades med att 40 personer orkade upp den 10 december för att möta Helsingborgs Lucia och Thomas Ungewitter, som läste en julberättelse. Årets Näringslivsdagar avslutades den 7 oktober med en stor fest på Parapeten, som arrangerades i samarbete med Näringslivsenheten, Sydsvenska Handelskammaren och Svenskt Näringsliv. Marknadsföreningen delade ut Guldkärnan till Tillberg Design, Henrik Larsson, Koenigsegg och Kullaflyg. 316 pesoner trivdes till underhållning av Wallmans Salonger Den traditionella våravslutningen på Fredriksdalsteaterns samlade som vanligt fullt hus, i år 164 deltagare från Marknadsföreningen. Mats Böllner Kanslist 4

5 Resultaträkning Belopp i kr Not Antecknngar Medlemsavgifter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Styrelsens kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

6 Balansräkning Belopp i kr Not Anteckningar TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Kortfristiga fordringar Skattefordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning Belopp i kr Not Anteckningar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Ansamlad förlust Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter Övriga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Varulager Varulagret är upptaget till anskaffningsvärdet. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och skattemässigt lägsta tillåtna värde. Not 1 Uppgifter om personal samt ersättning till styrelse och revisorer Föreningen har inte haft några anställda under året och ersättning till styrelse har ej utgått. Arvode revisorer Arvode till revisorer uppgår till kr för revision. 7

8 Not 2 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Inventarier Not 3 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Summa Planenligt restvärde vid årets slut Not 4 Övriga skulder Jubileums och stipendiefond har under året utnyttjats till jubileumsboken Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda medlemsavgifter för nästkommande år * Övriga poster, revisionsarvode * Nya medlemmar inväljs löpande under året och deras avgifter till en allt större del gäller för nästkommande år. Den totalt inbetalda medlemsavgiften under 2004 var alltså kr

9 (fr o m 25 nov) (t o m 25 nov)

10 Valberedningens rapport Valberedningen har bestått av Torkel Brunstorp, Hans Eriksson, Christer Paulsson, Christina Richter och Tommy Lindqvist med Torkel Brunstorp som sammankallande. Valberedningens förslag på styrelse för 2005: Person Anmärkning Avgående Nyval Omval Fyllnadsval Hans Nelson Ordförande 1 år X Andreas Berner Ledamot X Andreas Eriksson Ledamot 2 år X Linda Borgström Ledamot 2 år X Petra Edvinsson Ledamot 2 år X Jerker Jacobsson Ledamot 2 år X Anneli Ödén Ledamot 2 år X Sölve Dahlgren Ledamot 2 år X Thorbjörn Falk Ledamot 2 år X Noushin Nadjafi Ledamot 2 år X Rickard Nilsson Ledamot 2 år X Ulrika Nordström Ledamot 2 år X Monica Oldsberg Ledamot 2 år X Annika Rosenqvist Ledamot 2 år X Magnus Ramberg Ledamot 2 år X Joachim Samuelsson Ledamot 2 år X Kristin Petersson Extern revisor 1 år X Jörgen Laurell Extern revisor 1 år X Gunilla Grühb Revisorssuppl. 1 år X Helsingborg Torkel Brunstorp Sammankallande i valberedningen 10

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Brf Ingegerd i Hels ingborg Årsredovisning 2013 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr 716407-0794 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari till 31 December

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2007 Brf Smålänningen 1(11) Dagordning årsstämma 2008 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val

Läs mer

Årsredovisning. IF Friskis & Svettis Katrineholm

Årsredovisning. IF Friskis & Svettis Katrineholm Årsredovisning för IF Friskis & Svettis Katrineholm 818500-9852 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för IF Friskis & Svettis Katrineholm får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Vision Marknadsföreningen möjliggör mötet som inspirerar till initiativ, engagemang och entreprenörskap för en region i världsklass.

Vision Marknadsföreningen möjliggör mötet som inspirerar till initiativ, engagemang och entreprenörskap för en region i världsklass. 2009 Vision Marknadsföreningen möjliggör mötet som inspirerar till initiativ, engagemang och entreprenörskap för en region i världsklass. Allmänt om verksamheten Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Barncancerföreningen i Östra Götaland

Barncancerföreningen i Östra Götaland Årsredovisning för Barncancerföreningen i Östra Götaland Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1,2,3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5,6 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

BRF Fanan 769613-5461

BRF Fanan 769613-5461 Årsredovisning för BRF Fanan Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fanan, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Läs mer

Föreningen Djurhjälpen

Föreningen Djurhjälpen Årsredovisning för Föreningen Djurhjälpen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Djurhjälpen 1/11 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Djurhjälpen, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ESSINGEVIKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ESSINGEVIKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ESSINGEVIKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening SVEA i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Patientförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2010

Patientförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2010 Patientförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Innehåll Verksamhetsberättelse 4 Patientförsäkringsföreningen 5 Patientskadenämnden Årsredovisningar 7 Patientförsäkringsföreningen 23 Patientförsäkringsföreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Frösakull Ängar Ekonomisk Förening 769609-1755

Frösakull Ängar Ekonomisk Förening 769609-1755 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Frösakull Ängar Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för tiden januari till december 2011 som är föreningens nionde verksamhetsår VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer