Rr] Uppvidinge KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rr] Uppvidinge KOMMUN"

Transkript

1 Rr] Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse Sammanträde med: Kommunfullmäktige Datum: Tid: Plats: Borgen, Lenhovda Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Allmänhetens frågestund Dnr /. 4. Svar på interpellation från Leif Hauge (V) till Åke Carlson och kommunstyrelsen Dnr A KF Pensionsregler för politiker - fritidspolitiker Dnr /. KS Årsredovisning 2012 Dnr /. KS Information från revisorerna om granslatingar 2012 Dnr Revisionsberättelse för 2012 samt ansvarsfrihet / / Presenteras på sammanträdet 9. Anmälan av medborgarförslag om att upprätta en karta över buller från vindkraftverk Dnr / Ingrid Hugosson ordförande Elin Beyersdorff sekreterare

2 [3^1 Uppvidinge V^KJy KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (27) Sammanträdesdatum Dnr Allmänhetens frågestund Sammanfattning Korrmiunmllmäktiges sammanträde inleds med allmänhetens frågestund. Vid allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare. Vid dagens sammanträde ställer medborgare Kennet Karlsson följande frågor till oppositionen samt moderater, folkpartister, kristdemokrater och sverigedemokrater: 1. Vill ni personligen ta ansvar för Uppvidinges avfolkning samt de övergrepp som görs på vår natur p.g.a. kapitalismen i Göteborg? 2. Vågar ni se ny teknik och forskning i vitögat eller skall ni basera era beslut på anföranden från en minoritet som förmodligen inte kommer att få plats i riksdagen efter valet? 3. Vill ni inte skaffa en modern uppfattrting och använda er av det kommande vetot? Vid dagens sammanträde ges inget svar. Frågorna besvaras vid korrrmunfullmäktige den 26 mars. Justerare Utdragsbestyrkande

3 /.Q KL. UPPVIDINGE KOMMUN Kommunlednlugsförvalhiingen Dlarlenr En. - t t t k d i c _i. J>j^^ LOÅD } trots 'UOJJL %h^chciis att <Ui Or- c cl %.ODT' 3JLAOM- K^ Ar- - J. O Al 1-2 _ A *) ' 'O / V asjuja.. 2flI é

4 I^Érl Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (22) KOMMUN Sanrmanttädesdatum Kommunstyrelsen Dnr Pensionsregler för politiker - fritidspolitiker Sammanfattning I arvodesreglerna finns reglerat hur pensioner för fritidspolitiker ska hanteras (KorrrmunfuILmäktige, , 15), Svante Uhhn har på uppdrag av personalchef Åsa Johansson tagit fram ett förslag på nya riktlinjer. Förslaget hanterar förlorad tjänstepension i förhållande till ersättmng för förlorad inkomst. Bakgrund Ärendet behandlades i personalutskottet den 25 oktober 2012, 41. På kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2013, 16, återremitterades ärendet till kommunstyrelsens personalutskott den 27 februari med uppdrag att undersöka om förslag på riktlinjer går att förenkla, och vad det i så fall innebär. Kommunstyrelsens personalutskott beslutade på sammanträdet den 27 februari 2013 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna förnyat förslag till riktlinjer för pensionsersättning för fritidspolitiker. Beslutsunderlag Kornmunstyrelsen, , 16 Kommunstyrelsens personalutskott, , 13 Förslag på riktlinjer för pensionsersättning för fritidspolitiker, Personalavdelningen och Skandia, Förslag på riktlinjer för pensionsersättning för fritidspolitiker, Skandia, Kommunstyrelsens beslut Föreslå kommurunrllmäktige besluta godkänna förnyat förslag på rtittlinjer för pensionsersättxiing för fritidspohtiker. Beslutsexpediering Personalchef Personalutskottet Juste ra re Utdragsbestyrkande

5 ärende. Irfcl Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (20) V-»Ky KOMMUN Sarnmanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott Dnr Pensionsregler för politiker S ammanf attning I arvodesreglerna finns reglerat hur pensioner för fritidspolitiker ska hanteras (Konmiunfullmäktige, , 15) Svante Uhlin har på uppdrag av personalchef Åsa Johansson tagit ham ett förslag på nya riktlinjer. Förslaget hanterar förlorad tjänstepension i förhållande till ersättning för förlorad inkomst. Bakgrund Ärendet behandlades i personalutskottet den 25 oktober 2012, 41. På kommunstyrelsens sammanträde , 16, återremitterades ärendet till personalutskottet den 27 februari med uppdrag att undersöka om förslag på riktlinjer går att förenkla, och vad det i så fall innebär. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll, , 16 Förslag på riktlinjer för pensionsersättning för Mtidspolitiker, Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Godkänna förnyat förslag till riktlinjer för pensionsersättning för fritidspolitiker. Justerare Utdragsbestyrkande

6 Uppvidinge K O M M O N Förslag på riktlinjer för pensionsersättning för fritidspolitiker Riktlinjerna är framtagna i samverkan med Svante Uhlin, Skandia bank och försäkring Allmänt Förtroendevalda i kommunen med uppdrag som inte är på heltid eller betydande del av heltid, s.k. fritidspolitiker, har med stöd av 4 kap. 12 kommunallagen (SFS 1991:900) och rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting rätt till skälig ersättrring för den arbetsinkomst samt de pensions- och semesterförmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag. Med pension i den nyssnämnda bestämmelsen avses tjänstepension. Av förarbetena till lagstiftningen framgår att ersättningen bör kunna schabloniseras för att undvika ett alltför administrativt betungande ersättningssystem. Dessa riktlinjer gäuer inte förtroendevalda som innehar uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som därmed omfattas av PBF, Pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Ersättning för förlorat intjänande av tjänstepension Ersättningen är en schablonberäknad ersättning som inte gör anspråk på att vara en exakt beräknad kompensation för eventuellt förlorat intjänande av tjänstepension för den förtroendevalde. Ersättrdngsnivån 4,5 procent har valts för att den motsvarar den avsättning till tjänstepension som görs till arbetstagare som omfattas av kollektivavtal om tjänstepension inom kommunsektorn. 1. Pensionsersättning uppgår till 4,5 procent av ersättning för förlorad arbetsinkomst som kommunen betalat ut till den förtroendevalde. 2. Pensionsersättningen betalas ut till den löpande i samband med att ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut. Pensionsersättningen jämställs i skattehänseende med lön, vilket bl.a. innebär att kommunen ska betala sociala avgifter på p ensionsersättningen. 3. Pensionsersättning ska utbetalas utan någon särskild begäran från den förtroendevalde. För rätt till pensionsersättning krävs inte att den förtroendevalde styrker förlust av tjänstepensionsintjänande. 4. Dessa bestämmelser träder i kraft från och med kalenderåret Kommunledningsförvaltningen Personalavdelningen

7 I - 1 Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (37) V?3r KOMMUN Sarnmanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr Pensionsregler för politiker - fritidspolitiker Sammanfattning I arvodesreglerna finns reglerat hur pensioner för hitidspolitiker ska hanteras (Korrrmunfuljmäktige, , 15) Svante Uhlin har på uppdrag av personalchef Åsa Johansson tagit fram ett förslag på nya riktlinjer. Förslaget hanterar förlorad tjänstepension i förhållande till ersätming för förlorad inkomst. Bakgrund Ärendet behandlades i personalutskottet den 25 oktober 2012, 41. Beslutsunderlag Personalutskottet, Förslag på riktlinjer för pensionsersättning för fritidspohtiker, Yrkande Kent Helgesson (MP): Återremittera ärendet till personalutskottet den 27 februari med uppdrag att undersöka om förslag på riktlinjer går att förenkla, och vad det i så fall innebär. Ärendet behandlas åter på kommunstyrelsens sammanträde i mars. Propositionsordning Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på Helgessons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. Kommunstyrelsens beslut Återremittera ärendet till personalutskottet den 27 februari med uppdrag att undersöka om förslag på riktlinjer går att förenkla, och vad det i så fall innebär. Ärendet behandlas åter på kommunstyrelsens sammanträde i mars. Beslutsexpediering Personalchef Personalutskottet

8 UPPVIDINGE KOMMUN KommirnledningsförvaltaSagen J Skandia bank&försäkrinq Dlarlenr 2kH /l Utfärdare/ref Svante Uhlin Datum 9 oktober 2012 Sida 1(2) Klassificering Förslag på riktlinjer för pensionsersättning för fritidspolitiker Allmänt Förtroendevalda i kommunen med uppdrag som inte är på heltid eller betydande del av heltid, s.k. fritidspolitiker, har med stöd av 4 kap. 12 kommunallagen (SFS 1991:900) och rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting rätt till skälig ersättning för den arbetsinkomst samt de pensions- och semesterförmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag. Med pension i den nyssnämnda bestämmelsen avses tjänstepension. Av förarbetena till lagstiftningen framgår att ersättningen bör kunna schabloniseras för att undvika ett alltför administrativt betungande ersättningssystem. Dessa riktlinjer gäller inte förtroendevalda som innehar uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som därmed omfattas av PBF, Pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Ersättning för förlorat intjänande av tjänstepension Ersättningen är en schablonberäknad ersättning som inte gör anspråk på att vara en exakt beräknad kompensation för eventuellt förlorat intjänande av tjänstepension för den förtroendevalde. För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet (egenföretagare) och s.k. fria yrkesutövare ärtjänstepensionsintjänandet inte direkt relaterat till inkomsten, något som gör det svårt att bedöma om förlust av pensionsintjänande har skett i sådana fall. En modell med schabloniserad ersättning passar därför inte i dessa fall. Istället ska sådana förtroendevalda ha rätt till ersättning för faktiskt förlorad avsättning till tjänstepension, i den mån detta belopp kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Ersättningsnivån 4,5 procent har valts för att den motsvarar den avsättning till tjänstepension som görs till arbetstagare som omfattas av kollektivavtal om tjänstepension inom kommunsektorn. 1. Pensionsersättningen är 4,5 procent av den sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst som kommunen betalat ut under ett visst år till den förtroendevalde. 2. Ersättningen betalas ut kontant till den förtroendevalde en gång per år. Ersättningen jämställs i skattehänseende med lön, vilket bl.a. innebär att kommunen ska betala sociala avgifter på pensionsersättningen. 3. Begäran om ersättning görs senast vid utgången av mars månad året efter det år då ersättning för förlorad arbetsinkomst betalats ut. Den förtroendevalde ska kunna visa att förtroendeuppdraget medfört minskat Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

9 Skandia bank& försäkring Utfärdare/ref Datum Sida Svante Uhlin 9 oktober (2) Klassificering tjänstepensionsintjänande. Det är tillräckligt att den förtroendevalde visar eller uppger vilket kollektivavtal om tjänstepension som han eller hon omfattas av i sin anställning. Storleken på förlusten av tjänstepension behöver dock inte styrkas. 4. Förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet (egenföretagare) och s.k. fria yrkesutövare har, istället för sådan pensionsersättning som beskrivs ovan, rätt till ersättning för faktiskt förlorad avsättning till tjänstepension, d.v.s. det belopp som skulle ha avsatts till pension om förtroendeuppdraget inte hade fullgjorts, i den mån detta belopp kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Ansökan om sådant belopp ska göras vid avgången, dock senast inom två år från det att förtroendeuppdraget upphörde. Sådan pensionsersättning betalas ut kontant till den förtroendevalde och jämställs i skattehänseende med lön. 5. Dessa bestämmelser träder ikraft från och med kalenderåret 2012 (under förutsättning att nödvändiga beslut fattas), på så sätt att den förtroendevalde senast i mars 2013, ska ansöka om ersättning avseende år Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

10 [31 Uppvidinge VA]y KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (3) Sammantiädesdatum Dnr Årsredovisning 2012 Sammanfattning Årsredovisningen och den finansiella analysen syftar till att identifiera hur kommunen lever upp till "god ekonomisk hushållning 7 '. Kravet på ekonomi i balans ska ses som ett mstrument för att säkerställa att varje generation bär kostnaderna för den service som generationen själv beslutar om och också.själv konsumerar. Kommunen använder sig av tre övergripande finansiella mål för att styra den ekonomiska utvecklingen; Resultat efter finansnetto 6 miljoner kronor Finansieringsgrad av investeringar 100 % Sohditet Minst 50 % Samthga finansiella mål uppnås år För nämnder och kommunstyrelse finns ett antal verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som följs upp i årsredovisningen, av totalt 46 mål bedöms 22 vara helt eller delvis uppnådda. Måluppfyllelsen är inte tillhedsställande och samtliga nämnder arbetar med olika typer av åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 Tjänsteskrivelse, controller, Kommunstyrelsens beslut 1. Överlämna Årsredovisning 2012 till revisorerna. 2. Till kommunstyrelsens möte den 25 juni få en återrapportering från kommunens nämnder angående måluppfyuelsen. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutsexpediering Ekonomichef Controller Revisorerna Kommunens nämnder Justerare Utdragsbestyrkande

11 'bil- arena e. Uppvidinge KOMMUN UPPVIDINGE KOM'. KoimnuDlediiingsfém;;' h [Dtaifenr Årsredovisning 2012 Sammanfattning Årsredovisningen och den finansiella analysen syftar till att identifiera hur kommunen lever upp till "god ekonomisk hushållning''. Kravet på ekonomi i balans ska ses som ett instrument för att säkerställa att varje generation bär kostnaderna för den service som generationen själ beslutar om och själv konsumerar. Kommunen använder sig att tre övergripande finansiella mål för att styra den ekonomiska utvecklingen; Resultat ef ter finansnetto 6 miljoner kronor Finansieringsgrad av investeringar 100 % Soliditet Minst 50% Samtliga finansiella mål uppnås år För nämnder och kommunstyrelse finns ett antal verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som följs upp i årsredovisningen, av totalt 46 mål bedöms 22 vara helt eller delvis uppnådda. Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 Förslag till beslut 1. Överlämna årsredovisning 2012 till revisorerna 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Ekonomiavdelningen Silja Savela

12 Beslutsexpediering Socialnämnden Barn- och utbnowngsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Ekonomichef Controller Silja Savela Revisorerna Silja Savela Controller Ekonomiavdelningen Silja Savela

13 öjppvidinge Revisorerna UPPVIDINGE KOMMUN 1 Kommunledningsförvaltaingen 2013» jdlarlenr Sidan 1 av 2 TiU Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2012 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelse, nämnder och genom utsedd lekmannarevisor i kommunens bolag. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt åteixedovisning till fullmälctige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmälctiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granslcningen har genomförts med den imilctning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna har bedrivit sina verksamheter på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. Samtidigt bedömer vi att styrelsens och nämndernas arbete med den interna kontrollen behöver systematiseras ytterligare. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige beslutat om. Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är låg. Endast 16 (35 %) av 46 mål har redovisats som uppnådda. Ansvarsfrihet Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder, den gemensamma nämnden för lönesamverkan samt den gemensamma nämnden för överförmyndarverksamheten ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2012 godkänns. Vi åberopar följande för vår bedömning: Vi har genomfört övergripande ansvarsgransloiingar, som innebär intervjuer med politiker och tjänstemän för styrelsen och samtliga nämnder.

14 Uppvidinge Sidan 2 av 2 Följande rapporter har avlämnats under revisionsåret: Gransloiing av barn- och utbildningsnämndens ledning och uppföljning Gransloiing av LSS - kvalitetssäkring av genomförandeplaner Gransloiing av den demokratiska processen - kallelser och protokoll Gransloiing av intern kontroll Gransloiing av delårsrapport Gransloiing av årsredovisning Vidare har en förstudie avseende arvode till de förtroendevalda genomförts samt en förstudie avseende kornmunens elavtal. Ovanstående rapporter från saldomniga har överlämnats fortlöpande till berörd styrelse eller nämnd och för kännedom till kornmunfullmälctiges presidium Åseda den 19 mars /> Georg Frisk Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisionsberättelse för Uppcom AB för år 2012 Gransloiingsrapport för Uppcom AB för år 2012 Revisionsberättelse för AB Uppvidingehus för år 2012 Gransloiingsrapport för AB Uppvidingehus för år 2012

15 Revisionsberättelse Till årsstämman i Aktiebolaget Uppvidingehus, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Aktiebolaget Uppvidingehus för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknirigsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Aktiebolaget Uppvidingehuss finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Aktiebolaget Uppvidingehus för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kalmar den 18 mars 2013 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Martina Holm Godkänd revisor

16 4/C Revisionsberättelse Till årsstämman i UppCom AB, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för UppCom AB för år Styrelsens och verkställande årsredovisningen direktörens ansvar för Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enhghet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av UppCom AB:s finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för UppCom AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kalmar den 18 mars 2013 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Martina Holm Godkänd revisor

17 Upp\it%dhus AB Osngin «64 Gi a nslcni n gs ra pp or t Mor åar 2012 Ja g har»granskat verksamheten timder år Granskningen har utförts enligt aktiebolagens Al kap. och god revisionssed I kommun al verksamhet. Jag har tagit del av styrelsens protokoll ra»fler år Jag har granskat följsamliieten mot kommunens fsreifcagsp^kcj och ägardirektiv för llppyidfnge kommuns aktöefoosag. Viåiim Ihar yeiksamkelen g ra n ska ts wtitrån bolagets bola^oatåiiiiig,raiil»eits0)tdiån i; för styrelsen, verkställande direktörns iitsrjmktion cxdh i^talkdithii Mor (dkwjfmäskréjp xoo4ering. Jag bedömer att bolagets yeiksttmlvet sotötts på ett äinlainållsenligl odli från ekonomisk synpimm 1iltfreds;tfilhi»de sitt. Denna gj^amskaim^irajpjxchl är sijppiiälitad m KJ<el amidlssoai- ar kommunfirilmäktige 3 UpgjyStfh^gefcfHirmran utsedd Jekmtann a revi s or i Uppvidii^gefhtns -ÅB.

18 Xiil årssfåninati i Uppcom AB Qrg ar Granskamgsrapp o rt för år W12 Jag bar granskat imiftiiihfiiiuiii nnsåer är 2 ÉL 'GratEskBiRgttBfcar ptféfete enligt afefåeijägebs 11 kap. <a.dk god veväsäosnsseå i famimmmi verksamhet. Jag bar tfeagit AbI s^rfseaas pnaidwli»måer år Jag.far granska! foljsaimiimtem wm hmmmmmesss fétaafag^pokcj <odh ägardirektiv för öjppvijliiige tomamhms aksefcoiag. Viöame Isar veäsain heten granskats Mifräfl Mlagets Wtegsarfraii^g, aiiifoieissfrähiig fe s ^ ä ö b,, verkslahaimle ÄieMöams insérambm <odh isesfiithlkfäate för ÄMWDfflHäsk srapperfceröig. Jag bedxnsnar attfoosagefe wrfearfiat skotts på ett aitåantåsseiiligt ocli ffiråas ek^bflrafek ^npitnto Ä&eäsifäiHaiBiie ssäit I>enwa.gB^Bsä oli g5i'a år rajpprättatå,w K}eH Itenielsstai- av kosnwpafiilänäkt^e i IJpprååiiKge k^ammern Mitseåd Maaairnatreviso r i öpjpcoro AR.

19 UPPVIDINGE KOMMUN Kommunledn ingsförva!te;in gen Årsredovisning UppCom AB 2012 uppcom Uppvidinge

20 UppCom AB Org. Nr Sida 1 (12) ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen och verkställande direktören för UppCom AB (Org.nr ) får härmed avge årsredovisning för år Styrelsen Vid ordinarie bolagsstämma den 19 april 2011 anmäldes att kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun, för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2015, valt följande styrelse: Ledamöter Ingemar Hugosson, Åseda, ordförande Åke Axelsson, Älghult, vice ordförande Michal Kubiak, Alstermo Jan Blad, Alstermo Niklas Jonsson, Åseda Suppleanter Anders Sjöstrand, Norrhult Fredrik Ymer, Norrhult Rolf Green, Lindshammar Peter Robrant, Lenliovda Rolf Arnesson, Åseda Verkställande direktör Verkställande direktör har varit Åke Johansson. Revisorer I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut och UppCom AB:s beslut utsågs PwC AB, , med Martina Holm som huvudansvarig revisor, till revisionsbolag intill bolagsstämman enlighet med Kommunfullmäktiges beslut och UppCom AB: s beslut utsågs till lekmannarevisor, intill bolagsstämman 2015, Kjell Danielsson, Älghult med Elisabeth Gruvhagen, Fröseke som suppleant.

21 UppCom AB Org. Nr Sida 2(12) Firmatecknare Firman tecknas, förutom av styrelsen eller av VD enligt 8 kap 29 aktiebolagslagen, av Hugosson, Axelsson och Johansson, två i förening. Sammanträden Styrelsen har under kalenderåret 2012 hållit 9 protokollförda sammanträden. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten och ägarförhållanden UppCom AB är ett av Uppvidinge kommun helägt kommunalt företag med inriktning på att utveckla och tillhandahålla tjänster inom bredband, IT och telefoni, samt därmed förenlig verksamhet. Ägaren är bolagets dominerande kund men arbetet är också inriktat mot externa kunder. Väsentliga händelser under räkenskapsåret YT-verksamheten Liksom tidigare år har den övergripande uppgiften varit att ansvara för driften av Uppvidinge Kommuns IT-verksamhet. Antalet arbetsstationer som man driftar var vid årets slut 1061 st och serverparken uppgick till 65 st. Ett nytt system Thmlinc har installerats och testats av vårdpersonal. Testperioden har fallit bra ut och beslut att införa det på hela vård och omsorg har tagits. Testperiod med ny miljö för externa kunder har också utfallit väl och kommer under 2013 att säljas som tjänster av lokala IT-företag. Telefoni/Växeln Under året har en upphandling på mobiltelefoner och telefoniutrustning påbörjats. Arbetet med att få fler telefoner anslutna via ip fortsätter. Vid årets slut fanns 413 anknytningar som kommunen använder. Det kommunala bostadsbolaget Uppvidingehus AB och Älghults friskola är också våra kunder. Bredhand Utbyggnaden av stamfiber fram till Massamåla är klar. Investeringen ska ägas av kommunen som därmed ska betala investeringen. MassaNet byalag som ska kopplas in på fibern har fått klartecken för bidrag från Länsstyrelsen och kommer att påbörja sin grävning inom kort. Utbyggnaden av stammen kommer att ge ca fiberanslutningar. Uppvidingehus har anslutit 8 av sina fastigheter till fiber. I första skedet ska fibern endast användas av Sappa för leverans av TV till lägenhetsinnehavarna.

22 UppCom AB Org. Nr Sida 3 (12) Förhoppningen är dock att även kunna ansluta lägenheterna till fiber i framtiden via gjord investering. Radioutrustningen mellan Marhult och Herråkra byttes ut under året då den gamla utrustningen kraschade. Den nya utrustningen har högre kapacitet, 100 Mbit istället för 30 Mbit som den gamla klarade av. Två nya samförläggningar med E.ON har gjorts under året. Den ena går via Pilgatan och Bäckgatan i norra delen av Aseda medan den andra gjordes utmed Brunnsgatan i Aseda. Kanalisationen utmed Pilgatan är av vikt för Upp- Coms verksamlret då bolaget behöver en redundans för högre driftsäkerhet. Net4Mobility, ett samarbete mellan Tele2 och Telenor, har kopplat upp 2 av sina 4G-master till UppComs fiber. Förbindelsen går upp till Vetlanda där den lämnas av. 4 företag har under året beställt anslutning av sina fastigheter till fiber. På grund av vädret hann arbetet inte slutföras för tre av företagen under Alla tillstånd för att gräva är dock klara och så snart vädret tillåter kommer företagen att anslutas. Ekonomi och framtida utveckling En föryngring av serverlösningen kommer att ske under Med föryngringen följer ett avtal med Uppvidinge kommun som reglerar de ekonomiska mellanhavandena. Arbetet med att ta fram en ny LT-strategiplan har initierats av bolaget. En särskild arbetsgrupp är utsedd att ta ham ett förslag som sedan ska beslutas om av politikerna. Ett samarbete mehan UppCom AB och Uppvidinge kommun som gäller den fortsatta bredbandsutbyggnaden har förstärkts. Förslag till vinstdisposition TiU årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat jämte årets resultat kronor Styrelsen föreslår att den sammanlagda vinsten kronor, överförs i ny räkning.

23 UppCom AB Org. Nr Sida 4 (12) RESULTATRAKNING Not (Belopp i kr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not Rörelsens kostnader Personalkostnader Not Övriga externa kostnader Not Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Not Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande Not 5 resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Not 6 Årets Resultat

24 UppCom AB Org. Nr Sida 5(12) BALANSRÄKNING Not (Belopp i kr) TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Not 8 Pågående nyanläggningar samt förskott Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Arbete för annans räkning Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 Not Summa Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

25 UppCom AB Org. Nr Sida 6(12) BALA IM S RA K N1N G (Belopp i kr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 13 Bundet eget kapital Aktiekapital (85 aktier kvotvärde kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Not 14 Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not 15 Not Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26 UppCom AB Org. Nr Sida 7 (12) KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Utrangering av materiella anläggningstillgångar Erhållet bidrag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Amortering långfristiga skulder Minskning av likvida medel Ökning av likvida medel Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

27 UppCom AB Org. Nr Sida 8 (12) NOTER till Resultat- och balansräkning Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-Reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justerade avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För de poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas mot eget kapital. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekomande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna redovisas separat i resultaträkningen. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella anläggningstillgångar, I anläggningsklassen maskiner och andra tekniska anläggningar återfinns även förbättringar som gjorts på annans fastighet. Dessa skrivs av linjärt utifrån investeringens bedömda nyttjandeperiod. A vskrivningstider Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-30 år Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år Leasinqavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal), Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först in-först ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som, efter individuell prövning beräknas bli betalt. Kasssaflödesanalys Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

28 UppCom AB Org. Nr Sida 9(12) NoM Intäkter Uppvidinge kommun Bredbandstjänster Övrigt Övriga intäkter FORA Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala avgifter Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Löner Sociala och andra kostnader (varav pension) ersättningar (varav pension) Styrelse och vd (pension) Övriga anställda (pension) Summa Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 2012 Antal på balansdag Antal på Varav män balansdag Varav män Styrelse VD Totalt Medeltalet anställda Män Kvinnor Totalt Not 3 Kostnader för revision Revisionsuppdrag Öhrlings Pricewaterhouse Coopers \

29 UppCom AB Org. Nr Sida 10 (12) Not 4 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Totalt årets avskrivningar Not 5 Finansiella intäkter Räntor på likvida medel Not 6 Skatt på årets resultat Årets skattekostnad är noll kr då det i UppCom AB finns outnyttjade underskottsavdrag på tkr från tidigare år (tax 2013: tkr) Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificering ifrån pågående Försäljning och utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivning Utgående restvärde enligt plan Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning och utrangeringar 0 0 Utgående ack anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning och utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ack avskrivning Utgående restvärde enligt plan Not 9 Pågående nyanläggningar samt förskott Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader 0, X. yf A fl

30 UppCom AB Org. Nr Sida 11 (12) Not 10 Kundfordringar Uppvidinge kommun Övriga kunder Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupen intäkt Interim kundreskontra AMV Skattekonto Ripe NCC Transportstyrelsen Pulsen Atea Dell e.fact interim o Not 12 Kassa och bank Ingår i kommunens koncernkonto Limit kr, (föreg. år kr) Not 13 Eget kapital Aktiekapital Reserv fond Balanserat resultat och årets resultat Summa eget kapital Eget kapital Årets resultat Eget kapital Årets resultat Eget kapital Not 14 Långfristiga skulder Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut , v' : --- Jr? fl/p*

31 UppCom AB Org. Nr Sida 12 (12) Not 15 Övriga kortfristiga skulder Utgående moms Källskatt Not 16 Upplupna kostnader Löneskatt Revision Eon Upplupen pension individuell del Semesterlöneskuld Balansränta Interim leverantörer Interim kundreskontra Interim e.fact Arbetsgivaravgifter Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Aseda Ingemar Hugosson ordförande \ke Axelsson vice ordförande Jan Blad ' \ Niklas Jonsson Michal Kubiak Akc Johansson VD Vår revisionsberättelse har lämnats Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Martina Holm Godkänd revisor

32 p w c Revisionsberättelse Till årsstämman i UppCom AB, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi liar utfört en revision av årsredovisningen för UppCom AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av UppCom AB:s finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för UppCom AJB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kalmar den 18 mars 2013 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB y\(//hm--^ ffe kv-\ Martina Holm Godkänd revisor

33 Till årsstämman i Uppcom AB Org nr Granskningsrapport för år 2012 Jag har granskat verksamheten under år Granskningen har utförts enligt aktiebolagens 11 kap. och god revisionssed i kommunal verksamhet. Jag har tagit del av styrelsens protokoll under år Jag har granskat följsamheten mot kommunens företagspolicy och ägardirektiv för Uppvidinge kommuns aktiebolag. Vidare har verksamheten granskats utifrån bolagets bolagsordning, arbetsordning för styrelsen, verkställande direktörns instruktion och instruktion för ekonomisk rapportering. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Denna granskningsrapport är upprättad av Kjell Danielsson- av kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun utsedd lekmannarevisor i Uppcom AB. Älghult A. f 0 \ s i Kjell Danielsson

34 UPPVIDINGE KOMMUN KommuriledDingsfbrvalrn^^fin j Diarienr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 AB Uppvidingehus

35 1(24) AB Uppvidingehus Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - kassaflödesanalys 10 - noter 11 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) BrainCool AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan KG aly6 or 9-3 Årsredovisning för Fastighets AB Gäddan 556115-3999 Räkenskapsåret 2015-01 01-2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

SKÖVDE BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

SKÖVDE BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Skövde Biogas AB ägs till 51 procent av Göteborg Energi AB och till 49 procent av Skövde kommun. Företagets verksamhet är att producera och sälja biogas. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer