Beslut för grundskola och grundsärskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för grundskola och grundsärskola"

Transkript

1 Beslut Norrköpings kommun Rektorerna vid Ektorpsskolan Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Ektorpsskolan i Norrköpings kommun Skolinspektionen, Box 330, Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: , Fax:

2 2 (11) Tillsyn i Ektorpsskolan Skolinspektionen genomför tillsyn i Norrköpings kommun under 2012 och Ektorpsskolan besöktes av Skolinspektionen den 15,16 och den 22 maj Fakta om skolan Ektorpsskolan utgörs av två skolenheter med varsin rektor. Den ena enheten har elever i grundsärskolans årskurser 7 9 samt grundskolans årskurs 9. Den andra enheten har elever i grundskolans årskurser 7 och 8 samt två särskilda undervisningsgrupper, benämnda resursgruppen och kommunikationsklassen. Den senare är en kommungemensam verksamhet som tar emot elever från hela kommunen. På grund av skolans organisation och de gemensamma rutiner som finns avseende exempelvis det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet mot kränkande behandling, har Skolinspektionen valt att fatta ett beslut som omfattar båda skolenheterna. Efter några år med förbättrade betygsresultat blev Ektorpsskolans resultat vårterminen 2012 lägre än året innan. Vårterminen 2012 var andelen elever som nådde målen i samtliga ämnen 65,7 procent och det genomsnittliga meritvärdet 190,5. Skolans resultat låg detta år betydligt under motsvarande värden för genomsnitten i kommunen respektive riket. Det går inte att urskilja ett bestämt mönster eller en tydlig trend vad gäller skillnader i resultat utifrån kön eller etnisk bakgrund. Som exempel kan nämnas att vårterminen 2012 var pojkarnas resultat högre än flickornas, både avseende andelen som når målen i alla ämnen och det genomsnittliga meritvärdet. Vårterminen 2010 och 2011 var det genomsnittliga meritvärdet högre för både flickor och pojkar med utländsk bakgrund än motsvarande värden för flickor respektive pojkar med svensk bakgrund. År 2012 saknas jämförande värden i den nationella statistiken på grund av att för få antal elever ingick i populationen på Ektorpsskolan. Helhetsbedömning Skolinspektionen bedömer att utbildningen inom grundskolan och grundsärskolan tydligt är inriktad på målen i läroplanen. Undervisningen i grundskolan och grundsärskolan planeras och genomförs utifrån innehållet i kursplanerna. Lärarna använder bland annat pedagogiska planeringar för att klargöra målen för eleverna, genomföra undervisningen, bedöma lärandet och ge kontinuerlig återkoppling till eleverna på deras kunskapsutveckling. Personalen arbetar både internt och externt för att säkerställa att bedömningen och betygssättningen håller hög kvalitet. Rektorerna behöver emellertid vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att betygssättningen i samtliga ämnen och årskurser sker utifrån kraven i författningarna. Generellt sett beskrivs skolmiljön som trygg och såväl rektorerna som intervjuade elever och lärare uppfattar att kränkande behandling förekommer i liten utsträckning. Skolans insatser för att främja en miljö fri från kränkningar beskrivs i skolans likabehandlingsplan. För att säkerställa att de insatser som skolan genomför får avsedd effekt

3 3 (11) behöver insatserna tydligare kopplas och beskrivas utifrån en kartläggning och analys av förekomsten av kränkande behandling samt följas upp och förändras utifrån aktuella behov på respektive skolenhet. Personalen arbetar för att förbättra undervisningen utifrån synpunkter från eleverna, bland annat genom klassråd, lagråd och elevråd. Under läsåret diskuterar personalen i olika grupperingar olika aspekter av verksamheten och vilket resultat verksamheten uppnått. Uppföljningen av verksamheten behöver emellertid systematiseras och dokumenteras och ge en tydlig bild av måluppfyllelsen inom varje skolenhet. Inom ramen för detta arbete är det angeläget att personalen följer upp och analyserar kunskapsresultaten samt sätter resultaten i relation till den undervisning och det stöd som ges. Denna uppföljning och analys är viktig inte minst mot bakgrund av att skolans måluppfyllelse i årskurs 9, mätt genom andelen elever som nådde målen i samtliga ämnen och genomsnittligt meritvärde, är låg och försämrades mellan åren 2011 och Huvudmannens och skolenheternas arbete med att se till att eleverna vid Ektorpsskolan fullgör sin skolgång omfattas inte av föreliggande tillsyn. Anledningen är att detta arbete nyligen granskats av Skolinspektionen inom ramen för kvalitetsgranskningen om rätten till utbildning. Skolinspektionens bedömning framgår i beslut från den 22 mars 2013 med diarienummer :6496. Frågan om att fullgöra skolgången och rätten till utbildning på Ektorpsskolan är aktuell i ett anmälningsärende där Skolinspektionen fattat beslut den 3 juni 2013, diarienummer :1606. Genom beslutet förelägger Skolinspektionen Norrköpings kommun att vidta åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd och utbildning tillgodoses. Föreläggandet är förenat med ett vite. Skolinspektionens ingripande Föreläggande Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Norrköpings kommun att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 1 november 2013 redovisas för Skolinspektionen. Grundläggande värden och inflytande Norrköpings kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Grundläggande värden och inflytande. - Säkerställa att eleverna har ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. - Se till att utformningen av inflytandet anges i planeringen av verksamheten. Enligt skollagen och läroplanerna ska elever ges inflytande över utbildningen. Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och

4 4 (11) undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad. Den närmare utformningen av inflytandet ska anges i samband med den planering av verksamheten som genomförs som ett led i skolenhetens systematiska kvalitetsarbete. Tillsynen visar att eleverna på ett förtjänstfullt sätt ges inflytande över utbildningen genom klassråd, lagråd och elevråd. I dessa forum framför elever synpunkter på undervisningen, återkoppling ges till lärare som leder till förändringar. Dessutom framkommer i intervjuer med elever och lärare flera exempel på hur eleverna ges möjligheter till inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Möjligheterna till inflytande framstår emellertid som beroende av vilken lärare eleverna har. I elevintervjuer ges exempel på hur eleverna velat vara med och påverka arbetssätt och redovisningsformer i vissa ämnen men inte getts någon möjlighet. Även den enkät som Skolinspektionen genomförde inför tillsynen visar att många elever upplever sitt inflytande över undervisningen som begränsat. Enkäten besvarades av 87 procent av skolans elever i årskurs 9. Av dessa anger 49 procent att det stämmer ganska bra att det bara är lärarna som bestämmer vad eleverna ska arbeta med på lektionerna. Ytterligare 30 procent anger att det stämmer helt och hållet. Rektorerna och lärare uppger i intervjuer att inflytandefrågor har tagits upp i arbetslagen i samband med diskussioner utifrån skolans egna enkätresultat. Däremot är elevernas möjligheter till inflytande över undervisningen inte ett område som följs upp och analyseras på skolenhetsnivå. Skolenheterna har heller ingen gemensam planering för utformningen av inflytandet. Skolinspektionen bedömer att alla lärare inte arbetar tillräckligt för att eleverna ska få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Vidare saknas en dokumentation av utformningen av elevinflytandet i båda skolenheternas planering av verksamheten. 4 kap. 4, 6, 9 och 14 skollagen Läroplan för grundskolan/läroplan för grundsärskolan, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande Trygghet och studiero Norrköpings kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Trygghet och studiero. - Säkerställa att skolenheternas plan mot kränkande behandling motsvarar författningarnas krav. Enligt skollagen ska varje huvudman se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Som en del av detta arbete ska det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behand-

5 5 (11) ling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Det framkommer av Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) med kommentarer för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, att arbetet bör bedrivas så att planen återspeglar förhållandena i varje enskild skolenhet, samt bedrivas på ett sådant sätt att planen blir känd i verksamheten. Ektorpsskolan arbetar främjande och förebyggande för att motverka kränkande behandling av eleverna. I skolans likabehandlingsplan, tillika plan mot kränkande behandling, finns en översikt över det främjande och förebyggande arbetet under Arbetet beskrivs som ständigt pågående och det går inte att utläsa vilka insatser som skolan behöver sätta in för att förebygga kränkande behandling utifrån den kartläggning som genomförts. Det går heller inte att utläsa hur förgående års åtgärder har genomförts. Planen återspeglar inte förhållanden på respektive skolenhet, vilket kan försvåra för varje rektor att ta sitt ansvar för arbetet att främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda kränkande behandling. Det framkommer av skolans likabehandlingsplan samt av intervjuer med personalen att elevrepresentanter görs delaktiga i arbetet med planerna. Skolan har rutiner för att informera samtliga elever om innehållet i planen. Av elevintervjuerna framkommer emellertid att många elever inte känner till planen vilket visar att skolans insatser för att göra planen känd bland eleverna inte varit tillräckliga. Sammantaget bedömer Skolinspektionen att planen mot kränkande behandling inte uppfyller författningarnas krav. 6 kap. 6 och 8 skollagen och betygssättning Norrköpings kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet och betygssättning. - Säkerställa att lärarna är väl förtrogna med regelverket som gäller för betygsättning. - Säkerställa att en skriftlig bedömning av elevernas kunskapsutveckling utformas i enlighet med författningarnas krav. - Säkerställa att det i de individuella utvecklingsplanerna framgår vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt. - Säkerställa att elever och vårdnadshavare i grundsärskolan informeras om elevens rätt att erhålla ett allmänt studieomdöme.

6 6 (11) Lärarnas betygssättning i grundskolan Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med skollagen och andra författningar. Av prop. 2009/10:165 framgår att rektorn ska se till att lärarna är väl förtrogna med det regelverk som gäller och i övrigt får det stöd de behöver för att kunna sätta rättvisa och likvärdiga betyg. Enligt läroplanen ska läraren vid betygssättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper. Tillsynen visar att skolan genomför insatser för att lärarna ska utveckla sin bedömarförmåga och sin förtrogenhet med kunskapskraven. Det framkommer emellertid av intervjuer med elever och lärare i grundskolan att dessa insatser behöver förstärkas och eventuellt differentieras. I vissa ämnen används inte det högsta betyget i samband med höstterminsbetyg i årskurs 7. Det finns bland lärare också en osäkerhet i att bedöma vilken kunskapsnivå som är rimligt att begära av eleven i de tidigare årskurserna för ett visst betyg i förhållande till kraven för årskurs 9. Vidare framkommer att det finns lärare som anser att de behöver mer tid för att tillsammans med kollegor diskutera och analysera hur de bedömer elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Skolinspektionen bedömer att betygssättningen vid skolenheterna inte sker enligt författningarnas krav Skriftlig bedömning Enligt skollagen ska en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling i ämnet ges i de fall ett icke godkänt betyg sätts i ett avslutat ämne. Av bedömningen får också de stödåtgärder som har vidtagits framgå. en ska undertecknas av läraren. Motiv för bestämmelsen om den skriftliga bedömningen ges i regeringens utvecklingsplan (Skr. 2001/02:188). Här anges att ett sådant dokument styrker den arbetsinsats som eleven har gjort och de kunskaper som eleven har, vilket är betydelsefullt för självkänsla och självbild. Den skriftliga bedömningen beskriver elevens studieutveckling, innehåller information om vilka mål som har uppnåtts under grundskoletiden samt redovisar vilka stödåtgärder som satts in. Det blir också en viktig information för mottagande personal i gymnasieskolan, så att eleven så snart som möjligt kan få det kompletterande stöd som behövs för att nå minst godkänt. Skolinspektionen har tagit del av skriftliga bedömningar från Ektorpsskolan daterade i juni Samtliga bedömningar utgår från tidigare kursplaner och är utformade på samma sätt oavsett ämne. Av bedömningen framgår alla de mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret enligt kursplanen för respektive ämne. Målen är numrerade och under rubriken Följande mål har eleven uppnått anges de mål eleven uppnått genom att ange siffran för målet. Skolinspektionen konstaterar att skolans skriftliga bedömningar inte utgör en fullständig bedömning av elevens kunskapsutveckling i förhållande till kursplanens mål och betygskriterier för ämnet (numera kunskapskrav). Detta eftersom bedömningen saknar en beskrivning av elevens kunskapsutveckling i förhållande till de delar av betygskriterierna/kunskapskraven som eleven inte nått.

7 7 (11) Skolinspektionen bedömer att skolans skriftliga bedömningar inte utformats i enlighet med författningens krav. Individuell utvecklingsplan Av skollagen framgår att vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i. Läraren ska också sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Skolinspektionen har tagit del av individuella utvecklingsplaner som upprättats under läsåret 2012/2013. Utvecklingsplanerna innehåller omdömen som visar elevens kunskapsutveckling och utvecklingsmöjligheter i förhållande till kursplanerna. Däremot framgår sällan vilka insatser som behövs från skolans sida för att eleven ska nå så långt som möjligt enligt läroplanen. I sammanhanget kan träningsskolans individuella utvecklingsplaner framhållas som goda exempel, då de beskriver såväl vad eleven kan som vad eleven behöver utveckla vidare och hur detta ska stimuleras av skolan. Skolinspektionen bedömer att skolans individuella utvecklingsplaner inte utformats i enlighet med författningens krav. Allmänt studieomdöme Enligt skollagen ska eleverna efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier. Intyget ska undertecknas av läraren. Eleverna i grundsärskolan får efter avslutad grundsärskola ett intyg. Någon information om rätten till ett allmänt studieomdöme ges inte till elever och vårdnadshavare. Skolinspektionen bedömer att information om rätten till allmänt studieomdöme inte ges till aktuella elever och deras vårdnadshavare. 3 kap. 14 skollagen 10 kap. 13 och 22 skollagen 11 kap skollagen Läroplan för grundskolan, 2.7 och betyg Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen Norrköpings kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen. - Säkerställa att det på skolenhetsnivå bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen och att detta arbete dokumenteras.

8 8 (11) Av skollagen följer att rektorn särskilt ska verka för att utbildningen utvecklas. Vidare ansvarar rektorn för att det på skolenhetsnivå bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete, dvs. en planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de nationella målen uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Även av läroplanerna framgår att rektorn ansvarar för skolans resultat och att detta följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Av Skolverkets allmänna råd med kommentarer (SKOLFS 2012:98) om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet framgår bland annat att rektorn bör se till att dokumentationen av kvalitetsarbetet är tillräcklig för att ligga till grund för analyser och beslut på enhetsnivå om prioriteringar av utvecklingssatser. Vidare bör rektorn skapa rutiner och former för dokumentation som är effektiva och ändamålsenliga för enhetens kvalitetsarbete samt sträva efter att dokumentationen ger en samlad bild av utbildningens kvalitet inom enheten. Tillsynen visar att verksamheten i grundskolan och grundsärskolan följs upp och utvärderas i olika sammanhang och på olika sätt. Genom intervjuer med elever, lärare och rektorerna framkommer att det gemensamma kvalitetsarbetet framförallt bedrivs på arbetslags- och ämneslagsnivå. Arbetet dokumenteras av arbets- och ämneslagen samt redovisas för rektorerna. Vissa frågor lyfts vid de tillfällen då all personal på skolan är samlad, exempelvis diskussioner om skolans betygsresultat. Rektorerna vill utveckla arbetet så att det blir mer systematiskt och har tagit fram en kvalitetsårsplan som beskriver när olika avstämningar ska göras och vilka som berörs. Rektorerna sammanställer en skriftlig redovisning på enhetsnivå till huvudmannen av hur arbetet inom utvalda områden bedrivits under läsåret, exempelvis för att skapa trygghet och trivsel. I denna redovisning beskriver också rektorerna skolenhetens styrkor och svagheter. Det framkommer emellertid genom intervjuer med rektorerna och lärarna att det inte finns någon dokumentation på skolenhetsnivå av hur förutsättningarna och arbetsprocesserna påverkar verksamhetens resultat och måluppfyllelse. Därmed saknas ett underlag som beskriver hur väl de nationella målen, exempelvis att eleverna ska ges inflytande över utbildningen, uppnås på respektive skolenhet samt vilka utvecklingsinsatser som respektive rektor behöver ta ansvar för på sin skolenhet. Sammantaget bedömer Skolinspektionen att skolenheternas kvalitetsarbete behöver bli mer systematiskt och dokumenteras på skolenhetsnivå. 4 kap. 4 6 skollagen Läroplanen för grundskolan/läroplanen för grundsärskolan, 2.8 Rektorns ansvar Anmärkning Skolinspektionen tilldelar med stöd av 26 kap. 11 skollagen (2010:800) Norrköpings kommun en anmärkning. Norrköpings kommun ska vidta åtgärder för att rätta till bristerna och redovisa de vidtagna åtgärderna till Skolinspektionen senast den 1 november 2013.

9 9 (11) Undervisning och lärande Skolinspektionen har uppmärksammat följande brister inom bedömningsområdet Undervisning och lärande. - Det saknas ett skriftligt beslut av rektorn om att elever i grundsärskolan läser en kombination av ämnen eller ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplaner. Enligt skollagen avgör huvudmannen för utbildningen om en elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden. Rektorn får besluta att en elev ska läsa en kombination av ämnen och ämnesområden inom grundsärskolan samt ämnen enligt grundskolans kursplaner, om eleven har förutsättningar för det. Samråd med elevens vårdnadshavare ska ske innan beslut fattas. I grundsärskolan finns elever som läser en kombination av ämnen och ämnesområden inom grundsärskolan samt ämnen enligt grundskolans kursplaner. Såväl lärarna som rektorn är väl insatta i vilka anpassningar som görs utifrån elevens förutsättningar och samråd har skett med elevens vårdnadshavare. Anpassningarna godkänns av rektorn och registreras i kommunens elektroniska elevregister. Rektorn fattar emellertid inget skriftligt beslut. Skolinspektionen bedömer att det saknas beslut av rektorn om att elever i grundsärskolan läser en kombination av ämnen eller ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplaner. Mot bakgrund av att de anpassningarna som görs är väl kända av lärarna och rektorn samt att inga förändringar av utbildningen görs utan att detta stäms av med rektorn bedömer Skolinspektionen bristen som mindre allvarlig och tilldelar huvudmannen en anmärkning. 11 kap. 8 skollagen Särskilt stöd Skolinspektionen har uppmärksammat följande brister inom bedömningsområdet Särskilt stöd. - Beslut om åtgärdsprogram fattas inte i enlighet med författningarnas krav. - Åtgärdsprogrammen anger inte hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Av skollagen framgår att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Åtgärdsprogrammet ska beslutas av rektorn. Rektorn kan överlåta denna beslutanderätt, förutom i de fall stödet innebär särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång.

10 10 (11) På Ektorpsskolan utarbetas åtgärdsprogram för samtliga elever som ges särskilt stöd. Skolinspektionen har tagit del av åtgärdsprogram som utarbetats på skolan under läsåret 2012/2013. Av åtgärdsprogrammen framgår vilka behoven är och hur de ska tillgodoses. Det framgår av tillsynen att åtgärderna följs upp och utvärderas. Dock saknas information i åtgärdsprogrammen om hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Detta måste tydligt framgå av ett åtgärdsprogram, redan då beslutet fattas. Rektorerna har överlåtit till skolans specialpedagog att fatta beslut om åtgärdsprogram, förutom i de fall stödet innebär särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång. Skolinspektionen har tagit del av beslut om placering av elev i särskild undervisningsgrupp från höstterminen Elevens rektor har fattat beslutet. en till beslutet återfinns i bifogat åtgärdsprogram. Beslutet om åtgärdsprogram är emellertid fattat av specialpedagogen. Detta är inte överensstämmelse med författningarna eftersom rektorn i detta fall även ska besluta om åtgärdsprogrammet. Skolinspektionen bedömer därför att åtgärdsprogrammen inte beslutas och utarbetas helt enligt författningarnas krav. Ektorpsskolan uppmärksammar och utreder elevers behov av särskilt stöd och vidtar åtgärder för att tillgodose de behov som eleverna har. Ansvarsfördelningen är tydlig och arbetet dokumenteras i åtgärdsprogrammen. Därför bedömer Skolinspektionen bristen som mindre allvarlig och tilldelar huvudmannen en anmärkning. Rektorerna förutsätts åtgärda bristen och någon redogörelse behöver inte lämnas till Skolinspektionen. 3 kap. 9 skollagen I ärendets slutliga handläggning har deltagit utredarna Sofia Lindstrand och Rut Hård af Segerstad. På Skolinspektionens vägnar Allan Westerdahl Enhetschef Eleonor Duvander Undervisningsråd/Föredragande Bilaga: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen

11 Skolinspektionen Bilaga (11) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla kommuner för att granska skolväsendet. Tillsyn genomförs samtidigt i de fristående skolor som finns i kommunen. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande att nå de nationella målen och bedömer om huvudmännen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Tillsynen fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Förutom att Skolinspektionen bedömer måluppfyllelsen inriktas tillsynen mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. Varje skola får efter besöket ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. För offentliga huvudmän sammanställs iakttagelser och bedömningar, som rör huvudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i kommunen, i ett beslut (kommunbeslut). Kommunens förskoleverksamhet och verksamheten vid fritidshemmen redovisas i var sitt sammanfattande beslut. Fritidshem vid fristående skolor inspekteras i anslutning till tillsynen av den fristående grundskolan. Skolinspektionen ger alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på sakuppgifter i besluten. Skolinspektionens granskning avser emellertid inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i skolväsendet utan i vilken utsträckning huvudmannen, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena. Beskrivningarna och bedömningarna i besluten grundas på de dokument som huvudman och skolor lämnat samt på de iakttagelser och intervjuer som genomförts vid besök i verksamheten. Även annan information från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Skolinspektionen använder olika tillsynsmetoder vilket innebär att besöken vid skolor och verksamheter kan variera avseende såväl omfattningen som av vilka grupper som intervjuas. Vid kommunala förskolor och fritidshem grundar sig inspektionen i huvudsak på intervjuer med personal, föräldrar och ledning. För den offentliga verksamheten kompletteras alla beslut med en muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för huvudmannen. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att det finns brister har huvudman och rektor eller förskolechef ett ansvar för att åtgärder vidtas. Med anledning av tillsynen ska huvudmannen till Skolinspektionen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i verksamheterna inom den tid och i den ordning som anges i beslutet. Ytterligare information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2011-12-20 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid Kumlaby 6-9 viktoria.holmgren@kumla.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Kumlaby skola 6 9 Kumla kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-06-28 Stockholms kommun Rektorn vid Gröndalsskolan och Arstadalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Gröndalsskolan och Årstadalsskolan i Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut ;:^:OT,- J ;I 2013-05-31 Stiftelsen Livets ord robert.ekli@loks.se Rektorn vid LOKS Fridhemsskolan F-6 margareta. gustafsson@loks.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Skolinspektionen 2013-05-24 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektom vid Katedralskolan helene.lagerquist@katedral.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Katedralskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-12-18 Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Utbildning Silverdals grundskola manho_s@edu.sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Utbildning Silverdals grundskola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 2: 7-9 helena.rivel@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan 2:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-02-26 Stockholms kommun regis1rator@utbildnmg.stocldiolm.se Rektorn vid Langbrodalsskolan Patrik Björk aa02876@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Långbrodalsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Min skola Norsborg Rektorn vid Min skola Norsborg Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av Min skola Norsborg i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Linköpings kommun kommun@linkoping.se Rektorn vid Ljungs och Ljungsbro skolenhet Margareta.lundgren@linkoping.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ljungs och Ljungsbro skolenhet i Linköpings

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Inspira förskolor & skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Snäckbackens skola Marina.Blomkvist@inspira-fos.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Snäckbackens skola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 1:7-9 margaretha.lindman@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-05 Stiftelsen Livets Ord robert.ekh@loks.se Rektorn vid Livets Ords Kristna Gymnasium mats.hansen@lokg.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående Livets

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Källbrinksskolan torsten.ingers@huddinge.se för grundskola efter tillsyn av Källbrinksskolan i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-12-12 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorerna vid Östra Reals gymnasium lotta.daumichen-nordgren@stockholm.se robert.mellander@stockholm.se rolf.oden@stockholm.se Beslut

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Stockholms El-utbildning AB ulf.friman@elektrikergymnasiet.se Rektorn vid Elektrikergymnasiet ulf.friman@elektrikergymnasiet.se för gymnasieskola efter tillsyn av Elektrikergymnasiet i Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Beslut 2013-05-15 Karlshamns koirvmun Rektorn vid Grundsärskolan Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Grundsärskolan i Karlshamns kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Aprendere Skolor AB lars.tunberg@aprendere.se Rektorn för Min Skola Östermalm malin.bellander@min-skola.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av den fristående skolan Min skola Östermalm i Stockholms

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Beslut 2012-09-21 Dnr 44-2010:2683 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola Ståthållaregatan 50 A 392 44 KALMAR info@kalmarwaldorfskola.se Rektorn vid Kalmar Waldorfskola, grundskola med fritidshem cecilia.ferrari@kalmarwaldorfskola.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 2 Beslut Vittra i Jakobsberg Rektorn vid Vittra i Jakobsberg Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Vittra i Jakobsberg i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-09-03 Stiftelsen Imanskolan info@imanskolan.se Rektorn vid den fristående skolan Imanskolan Khodr Ali khodr.ali@imanskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-12-14 Realgymnasiet Gävle Rektorn vid Realgymnasiet Gävle Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Realgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Sollentuna International School Leskulla.Carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Sollentuna International School i Sollentuna kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Nordens Teknikerinstitut AB christine.johnson@academedia.se Rektorn vid NTI-gymnasiet michael.ericsson@nti.se Sollentuna kommun uan@sollentuna.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NTI-gymnasiet

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-09-30 Dnr 43-2011:2168 Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Finnstaskolan Rektor Agnetha Sjöholm Agnetha.Sjoholm@upplands-bro.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Finnstaskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-04-24 Lärande i Sverige AB petra.comstedt@realgymnasiet.se Rektorn vid Realgymnasiet Linköping adnan.zanhar@realgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Årbyskolan F-6 per-axel.sundberg@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Årbyskolan F-6 i Eskilstuna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorerna vid Norra Reals gymnasium fredrik.skog@stockholm.se maria.sellberg@stockholm.se för gymnasieskola efter tillsyn av Norra Reals gymnasium

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Sjödalsgymnasiet bo.milton@huddinge.se för gymnasieskola efter tillsyn av Sjödalsgymnasiet i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun 1 (4) Huvudmannen för Drottning Blankas Gymnasieskola AB i Varberg david.axklev@dbgy.se Rektorn

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Vansbro kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Vansbro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax:

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola en% Skolinspektionen Energy Outdoor Sweden AB tomas.ronqvist@friluftsutbildning.se Rektorn vid Friluftsgymnasiet tomas.ronqvist@friluftsutbildning.se för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Edsskolan Tomtbergavägen 5 74235 Östhammar Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Edsskolan i Östhammars kommun Skolbeslut Tillsyn i Edsskolan 1 (2) Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-21 Kungsbacka kommun Rektorn vid Särö skola F-3 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Särö skola F-3 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-23 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorerna vid Thorildsplans gymnasium jonas.b.andersson@stockholm.se brittmarie.kekonius@stockholm.se linus.nygren@stockholm.se

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-03-21 Vansbro kommun Rektorn vid Vansbro utbildningscenter Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Vansbro utbildningscenter i Vansbro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-12-11 anna-karin.crutze@academedia.se josephine.wallenberg@pysslingen.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Rudanskolan i Pysslingen Förskolor och Skolor AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Kungsbacka kommun Rektorer vid Fjärås Bräckaskolan Gul Beslut för grundskola efter tillsyn i Fjärås Bräckaskolan Gul i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-03-25 Söderhamns kornmun barn-utbildnmgsnmnnden@soderhamn.se Rektorn vid Stugsunds skola mattias.ahlund@soderhamn.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stugsunds

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola : Skolinspektionen Beslut 2013-06-20 Jönköpings kommun Rektorn vid Per Brahegymnasiet R04 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Per Brahegymnasiet R04 i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och

Läs mer

Kontroll av lämnade uppgifter i samband med pågående tillsyn vid Källskolan i Upplands-Bro

Kontroll av lämnade uppgifter i samband med pågående tillsyn vid Källskolan i Upplands-Bro Kontroll av lämnade uppgifter i samband med pågående tillsyn vid Källskolan i Upplands-Bro Bifogat arbetsmaterial är ett underlag för det pågående arbetet att upprätta beslut efter tillsyn av Källskolan.

Läs mer

Beslut för fristående gymnasiesärskola

Beslut för fristående gymnasiesärskola Beslut 2013-02-20 Utvecklingspedagogik Sverige AB kontakt@up.se Rektorn vid Häggviks Gymnasium viveka.rosqvist@up.se Beslut för fristående gymnasiesärskola efter tillsyn av Häggviks Gymnasium i Sollentuna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-03-21 Beslut för grundskola efter tillsyn av Vretaskolan i Östhammars kommun 1 (3) Rektorn vid Vretaskolan Idrottsvägen 4 747 40 Gimo Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar Grundskola f-2

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-12-20 I Ur och Skur Mullekojan ekonomisk förening Rektorn vid I Ur och Skur Mullekojan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i I Ur och Skur Mullekojan i Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer